Category : Word Perfect
Archive   : WPDM52.ZIP
Filename : WPDM52.ALL

 
Output of file : WPDM52.ALL contained in archive : WPDM52.ZIP
ÿWPCFF‹ 2pl‹D5 <ÿÿÿÿM"zi$¶ÿÿÿÿ |Ž"°¹Â…2LÂ…2LÂ…2LÂ…2LÙ—\LÙ—\LÙ—\L,½üL,½üL @b„¤ÄæPanasonic KX-P1180 (Additional)Panasonic KX-P1191 (Additional)!Roland Raven PR-9101 (Additional)!Roland Raven PR-9104 (Additional)Panasonic KX-P1124 (Additional)Panasonic KX-P1624 (Additional)!Roland Raven PR-2417 (Additional)Panasonic KX-P1524 (Additional)Roland PR-2450 (Additional)ÿÿ$aÿÿÿÿÿÿÿÿX ¡ÿÿbq¡¿€ÿÿÿÿÿ¦ÿÿl ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ%(-ÿÿÿÿÿÿÿÿƒÿÿyq}ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ:?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿDKRÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿV]dÿÿhÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿž¢ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ‡6ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ’•˜›ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿH<ØxKHÿxØxLHÿØðØxZHÿ'Š؊-Š&ŠB Š Š ŠBD\]‡B
ÀŠBD\]d‡ŠBDEBDFBD-BBD-B ŠBD-BBD-B ŠŠBD@BD3[‡þŠ&ŠŸ G

}B[4‡]3‡Ÿ
Ÿ Ÿ Ÿ .ŠŠBD@BDtBBD6BDRBBD2ÿÿ,>>ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ&,1/5/90ÿÿØ'3ÿÿÿÿÿÿÿÿØ'° ÿÿØ'3ÿÿˆ&@8
ÿÿÿÿ$sÿÿÿÿÿÿÿÿ ¡ÿÿbq¡сÿÿÿÿÿŸÿÿ.} ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ‚ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ¾¼¸ºÿÿÿÿ …ÿÿ'ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ‰ŽÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿEL*ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿSZaÿÿiÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿeÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÄ#ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿquÿÿyÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ“–™œÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ´<hh ´ÿ´xhh!´ÿhhhh(´ÿ؊Š&Š
BD$]h‡BD+[‡ÿŠŠ&Š ŠTb(ocxb(r c‡€B €WBD-BBD-BBD-BBD-B Š-ŠbhcŠŠ Š ŠBD@Ÿ G
BDEBDFŸ
Ÿ Ÿ Ÿ BD@BD6BDtBBDRBBD2€€€€€€ }BD*[4‡]3‡ÿÿ,>>ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ&0V1/5/90
This definition is for use in Epson mode.ÿÿØ'3ÿÿÿÿÿÿÿÿØ'° ÿÿØ'3ÿÿˆ&@8
ÿÿ$4‰ÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿ ¡ÿÿbq¡è€ÿÿÿÿÿËÿÿWaZÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ„ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ‡ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿuÿÿnfrÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ',ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ18?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿCÿÿGÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÄÉÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿy]ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿKOÿÿSÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¸»¾Áÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ´<´´ ´ÿ´h´´(´ÿ´x´´!´ÿ؊-ŠBD-BBD-BЊ'ŠB
žyŠBDEBDFBD-BBD-B Š ŠŠŠ Š ŠB &ŠŠBD@BD3[‡ÿŠ&ŠG

BD*[4‡]3‡Ÿ 0T#žr‡BD\]bgjžc—‡žy%ŠU/BD\]‡WŸ
Ÿ Ÿ Ÿ Š€BD@BD8BDRBBDtBBD6BD2ÿÿ,>>ÿÿ&ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ(Îöÿÿ1/5/90
This definition is for use in Epson mode.

When using the KX-P35 sheet feeder, be sure that dip switch 2-3 is ON and
dip switch 1-4 is OFF. The Location for Paper Size/Type should remain
Continuous.ÿÿØ'3ÿÿÿÿÿÿÿÿ A° ÿÿØ'3ÿÿˆ&@8
ÿÿ
*26S? kž; aõ õ Epson EGC Full
Panasonic DM2$"FÑ ?E_R0_3ÿÿÿÿ ÿÿBDRBDRB
D1€B@€

D1€B[€

D1€B\€

D1€B]€

D1€B^€

D1€B{€

D1€B|€

D1€B}€

L™f™f™f
LUªUUªU
LªUªUªU
Lÿÿÿÿÿÿ
Lÿÿÿ
Lðððððð
Lÿÿÿ
L
L
Lÿÿ
L
L
Løø
Løø
Lÿÿ
L
Lÿÿ
Løø
Lÿÿ
L$$$$$$
Lÿÿ
L? '$
L$' ?
L$äü
Lüä$
Lÿç$
L$' '$
L$çÿ
L$ää$
L$çç$

D3€B#€

D8€B\€

D4€B[€

D4€B{€

D9€B]€

D9€B}€

D2€B[€

D2€B{€

D5€B@€

D7€B\€

D7€B|€

D2€B|€

D6€B|€

D2€B]€

D6€B[€

D9€B\€

D7€B#€

D7€B[€

D7€B]€

D9€B~€

D2€B~€

D2€B\€

G~

G[

G~

G \

G |

G$

G]
€ û!û"þ#û$û%û&û'û(û)û*û+û,û-û.û/û0û1û2û3û4û5û6û7û8û9û:û;û<û=û>û?û@ûAûBûCûDûEûFûGûHûIûJûKûLûMûNûOûPûQûRûSûTûUûVûWûXûYûZû[û\û]û^û_û`ûaûbûcûdûeûfûgûhûiûjûkûlûmûnûoûpûqûrûsûtûuûvûwûxûyûzû{û|û}û~ûùþ~û^þ-û/û—Ÿ§ þƒþŽþ„þ…þþ†þ’þ‘þ€þ‡þþ‚þˆþ‰þŠþ¡þŒþ‹þþ¥þ¤þ¢þ“þ™þ”þ•þ£þ–þšþþ—þ˜þ¯·_þ°þ±þ²þÛþÝþßþÞþÜþÄþ³þÚþ¿þÙþÀþÃþÂþ´þÁþÅþÍþºþÉþ»þ¼þÈþÌþËþ¹þÊþÎþÕþ¸þ¾þÔþÖþ·þ½þÓþÆþÒþµþÐþÇþÑþ¶þÏþ×þØþùþþþúþÇ­þ¨þ®þ¯þœþþžþŸþ¦þ§þ«þ¬þ›þýþüþ¿©þ-ûñþóþòþ/û\ûöþ<þ>þ÷þðþïþäþìþªþúþùþþøþæþíþ®þ¯þþþôþõþûþàþáþâþëþîþéþæþãþäþåþäþçþèþêþAr‚’ÊCž\Ûùùÿgÿÿÿÿÿÿ†ºº®ªþ»èûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿsiso
$"FÇ;A_R0_3ÿÿÿÿ ÿÿBDRBDRB
D1€B@€

D1€B[€

D1€B\€

D1€B]€

D1€B^€

D1€B{€

D1€B|€

D1€B}€

L™f™f™f
LUªUUªU
LªUªUªU
Lÿÿÿÿÿÿ
Lÿÿÿ
Lðððððð
Lÿÿÿ
L
L
Lÿÿ
L
L
Løø
Løø
Lÿÿ
L
Lÿÿ
Løø
Lÿÿ
L$$$$$$
Lÿÿ
L? '$
L$' ?
L$äü
Lüä$
Lÿç$
L$' '$
L$çÿ
L$ää$
L$çç$

D3€B#€

D8€B\€

D4€B[€

D4€B{€

D9€B]€

D9€B}€

D2€B[€

D2€B{€

D5€B@€

D7€B\€

D7€B|€

D2€B|€

D6€B|€

D2€B]€

D6€B[€

D9€B\€

D7€B#€

D7€B[€

D7€B]€

D9€B~€

D2€B~€

D2€B\€

G~

G[

G~

G$

G
\

G
|
 û!û"þ#û$û%û&û'û(û)û*û+û,û-û.û/û0û1û2û3û4û5û6û7û8û9û:û;û<û=û>û?û@ûAûBûCûDûEûFûGûHûIûJûKûLûMûNûOûPûQûRûSûTûUûVûWûXûYûZû[û\û]û^û_û`ûaûbûcûdûeûfûgûhûiûjûkûlûmûnûoûpûqûrûsûtûuûvûwûxûyûzû{û|û}û~ûùþ~û^þ-û/û—Ÿ§ þƒþŽþ„þ…þþ†þ’þ‘þ€þ‡þþ‚þˆþ‰þŠþ¡þŒþ‹þþ¥þ¤þ¢þ“þ™þ”þ•þ£þ–þšþþ—þ˜þ·¿_þ°þ±þ²þÛþÝþßþÞþÜþÄþ³þÚþ¿þÙþÀþÃþÂþ´þÁþÅþÍþºþÉþ»þ¼þÈþÌþËþ¹þÊþÎþÕþ¸þ¾þÔþÖþ·þ½þÓþÆþÒþµþÐþÇþÑþ¶þÏþ×þØþùþþþúþþ­þ¨þ®þ¯þœþþžþŸþ¦þ§þ«þ¬þ›þýþüþ¯þþþþ©þ-ûñþóþòþ/û\ûöþ<þ>þ÷þðþïþäþìþªþúþùþþøþæþ®þ¯þþþôþõþûþàþáþâþëþîþéþæþãþäþåþäþçþèþêþAr‚’Êž\Ûùðùÿgÿÿÿÿÿÿ†ºº®ªþ»èûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿsiso
NlvE»<ÿÿŽ÷<ÿÿŽ3PÿÿÔƒLÿÿÂÏLÿÿÂXnxXnxXghXjhXgh
)7 Epson FX1Epson FX1 Italic
Epson LQ Full
Panasonic PS3
Panasonic PS2ÿÿ _R0/%3  
 
 ár†’Êóq>Èÿ?ûÿÿÿÿÿ0ÔÕuUõßE€Bßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ _R0/%3

 ár†’Êóq>Èÿ?ûÿÿÿÿÿ0ÔÕuUõßE€Bßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ_R0*_3$$$$$$$$$$$$$*$$$$$$$*$*$$$$$$$*$$$$$*$$$$**$$$$$$$*$$$$$*$$$$$$$ar‚’Êž\Ûùþÿßþÿÿÿÿÿ uu]Uýw Ð÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ_R0_3$$$$$$$$$$$$$$*$$$$$$*$*$$$$$$$$$$$$$$$$*$$$$$**$$$$$$$$$*$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$*$$$$$$$$$$ar‚’ÊCž\Ûùðùÿgÿÿÿÿÿÿ†ºº®ªþ»èûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ_R0_3$$$$$$$$$$$$$*$$$$$$$*$*$$$$$$$*$$$$$*$$$$**$$$$$$$*$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$*$$$$$$ar‚’ÊCž\Ûùðùÿgÿÿÿÿÿÿ†ºº®ªþ»èûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ $D.#•°eMechanical (SF)Build Your Own (SF)ÿÿÿÿ +.#
Paper TrayB Single bin mechanical sheet feeder.ÿÿÿÿ"&6z°eBin OneBin TwoyT<(r‡~Delete this entire line and insert your code hereVx(r‡~Delete this entire line and insert your code hereWThis sheet feeder definition has been designed to be used as a pattern to
create your own definition..<Z¾

ô\Ôî @Žô* îf9 HŽþ60ÔX@Éô6:¬NßHÉpð| ø@pð´ øûHþ60ÔX@Žô6:¬NßHŽäè
ˆªŒ
ë@HHýô48ô €Žô¶pÀè9 ˆŽxX„Ð@ÓD’ÐN HÓ'¤¤¤Aqx#lx#È#.VHq.7IXnu‚–š§®RomanRoman (Italic)CourierCourier (Italic)PrestigePrestige (Italic)LtrGothic (DM)LtrGothic (DM Italic)Script Roman (Bold)Roman (Bold Italic)OCR OCR (Italic)OratorOrator (Italic) nz,¦v$ÿÿF' (/6;BIP[hs€Ÿ¦­BDkBBD!T ‡€BDxBU€BDxBWBDwBBDwBBDgBDkBBDkBBDkB
BDC[2hȇ žyŠBDSB
žyŠBDT žyŠBDSBT xž‡€BDxBU€BDxBWBDkBBDkByT'bb rcxbžccwbfžc‡€BDkB€žyŠVMbb rcxbžccwbžc‡€BDkB€žyŠVe r‡€BDkB€žyŠUx€BDkB€žyŠW3<cgs"(.6?EKQW\mboldpsmastersetq1dhondhofp15cour2prestsanspssetplsssubonsubofsuponsetq2courscriptsrcdraftsetq5rr DP`°, ¶þ´\ 6F,F
Œ9@ÌSÒ 1@QPanasonic 1180/APanasonic 1180Panasonic 1124/APanasonic 1124Panasonic 1524 CPanasonic 1524`ÿÿ~ÊÿÿHvÿÿ¾0 *5IT_ju‡¢´Æáó)@NesŸ´Òçü #2JYoŽ¤ÃÙó/@ayš²
Bold 5cpiBold 5cpi Dbl-High
Bold 6cpi
Bold 10cpiBold 10cpi Dbl-High
Bold 12cpi
Bold 15cpi
Bold 17cpi
Bold 20cpiBold 5cpi ItalicBold 5cpi Dbl-High ItalicBold 6cpi ItalicBold 10cpi ItalicBold 10cpi Dbl-High ItalicBold 12cpi ItalicBold 15cpi ItalicBold 17cpi ItalicBold 20cpi ItalicCourier 5cpi Dbl-High
Courier 6cpiCourier 10cpi Dbl-High
Courier 12cpi
Courier 20cpiCourier 5cpi Dbl-High ItalicCourier 6cpi ItalicCourier 10cpi Dbl-High ItalicCourier 12cpi ItalicCourier 20cpi ItalicPrestige 5cpiPrestige 5cpi Dbl-HighPrestige 10cpiPrestige 10cpi Dbl-HighPrestige 17cpiPrestige 5cpi ItalicPrestige 5cpi Dbl-High ItalicPrestige 10cpi ItalicPrestige 10cpi Dbl-High ItalicPrestige 17cpi ItalicSans Serif 5cpi Dbl-HighSans Serif 6cpiSans Serif 10cpi Dbl-HighSans Serif 12cpiSans Serif 20cpi Sans Serif 5cpi Dbl-High ItalicSans Serif 6cpi Italic Sans Serif 10cpi Dbl-High ItalicSans Serif 12cpi ItalicSans Serif 20cpi Italic
Ÿ€ŸB €Ÿ
Ÿ€ŸB €Ÿ€ŸŸ
Ÿ€ŸB!€Ÿ
Ÿ€ŸB€Ÿ
Ÿ€ŸB€Ÿ€ŸŸ
Ÿ€ŸB€Ÿ
Ÿ€ŸB€Ÿ€Ÿ
Ÿ€ŸB€Ÿ
Ÿ€ŸB€Ÿ
Ÿ€ŸB`€Ÿ
Ÿ€ŸB`€Ÿ€ŸŸ
Ÿ€ŸBa€Ÿ
Ÿ€ŸB@€Ÿ
Ÿ€ŸB@€Ÿ€ŸŸ
Ÿ€ŸBA€Ÿ
Ÿ€ŸB@€Ÿ€Ÿ
Ÿ€ŸBD€Ÿ
Ÿ€ŸBE€Ÿ
Ÿ€ŸB €Ÿ€ŸŸ
Ÿ€ŸB!€Ÿ
Ÿ€ŸB€Ÿ€ŸŸ
Ÿ€ŸB€Ÿ
Ÿ€ŸB€Ÿ
Ÿ€ŸB`€Ÿ€ŸŸ
Ÿ€ŸBa€Ÿ
Ÿ€ŸB@€Ÿ€ŸŸ
Ÿ€ŸBA€Ÿ
Ÿ€ŸBE€Ÿ
Ÿ€ŸB €Ÿ
Ÿ€ŸB €Ÿ€ŸŸ
Ÿ€ŸB€Ÿ
Ÿ€ŸB€Ÿ€ŸŸ
Ÿ€ŸB€Ÿ
Ÿ€ŸB`€Ÿ
Ÿ€ŸB`€Ÿ€ŸŸ
Ÿ€ŸB@€Ÿ
Ÿ€ŸB@€Ÿ€ŸŸ
Ÿ€ŸBD€Ÿ
Ÿ€ŸB €Ÿ€ŸŸ
Ÿ€ŸB!€Ÿ
Ÿ€ŸB€Ÿ€ŸŸ
Ÿ€ŸB€Ÿ
Ÿ€ŸB€Ÿ
Ÿ€ŸB`€Ÿ€ŸŸ
Ÿ€ŸBa€Ÿ
Ÿ€ŸB@€Ÿ€ŸŸ
Ÿ€ŸBA€Ÿ
Ÿ€ŸBE€Ÿ­ÂÿÿXxØxÿÿÿÿÿÿ°ÂMÿÿ°xØxÿÿÿÿ °„µÂÿÿXxØxÿÿÿÿÿÿ°Â•ÃÿÿX xØxÿÿÿÿ'ÿÿ°Â=ÿÿ° xØxÿÿÿÿ2@°„…ÃÿÿX
xØxÿÿÿÿCÿÿ°Â½ÃÿÿXxØxÿÿÿÿNÿÿ°Â­ÃÿÿXxØxÿÿÿÿ\ÿÿ°Â¥ÃÿÿXxØxÿÿÿÿgÿÿ°ÂˆRÿÿXxØxÿÿÿÿrÿÿ°ÂϏÿÿ°xØxÿÿÿÿ}‹°„ˆ^ÿÿXxØxÿÿÿÿŽÿÿ°ÂˆÎÿÿX xØxÿÿÿÿ™ÿÿ°Â÷Žÿÿ° xØxÿÿÿÿ¤²°„ˆÆÿÿX
xØxÿÿÿÿµÿÿ°ÂˆÚÿÿXxØxÿÿÿÿÀÿÿ°ÂˆÒÿÿXxØxÿÿÿÿÎÿÿ°ÂˆÖÿÿXxØxÿÿÿÿÙÿÿ°Âá@ÿÿ°xØxÿÿÿÿäò°„³9ÿÿXxØxÿÿÿÿõÿÿ°Âã0ÿÿ° xØxÿÿÿÿ°„ƒ8ÿÿX
xØxÿÿÿÿÿÿ°Â£8ÿÿXxØxÿÿÿÿÿÿ°ÂÉtÿÿ°xØxÿÿÿÿ'5°„õÝÿÿXxØxÿÿÿÿ8ÿÿ°Âñuÿÿ° xØxÿÿÿÿCQ°„õEÿÿX
xØxÿÿÿÿTÿÿ°ÂõUÿÿXxØxÿÿÿÿ_ÿÿ°ÂbiÿÿXxØxÿÿÿÿjÿÿ°Â@Òÿÿ°xØxÿÿÿÿuƒ°„ZhÿÿX xØxÿÿÿÿ†ÿÿ°ÂB¢ÿÿ° xØxÿÿÿÿ‘Ÿ°„bhÿÿXxØxÿÿÿÿ¢ÿÿ°Â]µÿÿXxØxÿÿÿÿ­ÿÿ°Â$ÿÿ°xØxÿÿÿÿ¸Æ°„])ÿÿX xØxÿÿÿÿÉÿÿ°Â8%ÿÿ° xØxÿÿÿÿÔâ°„]5ÿÿXxØxÿÿÿÿåÿÿ°ÂM;ÿÿ°xØxÿÿÿÿðþ°„ŽïÿÿXxØxÿÿÿÿÿÿ°ÂOKÿÿ° xØxÿÿÿÿ °„¾îÿÿX
xØxÿÿÿÿÿÿ°ÂžîÿÿXxØxÿÿÿÿ(ÿÿ°Âô¢ÿÿ°xØxÿÿÿÿ3A°„ÃÿÿXxØxÿÿÿÿDÿÿ°ÂÌ£ÿÿ° xØxÿÿÿÿO]°„[ÿÿX
xØxÿÿÿÿ`ÿÿ°ÂKÿÿXxØxÿÿÿÿkÿÿ°ÂHÿÿf‹ÿÿò:ÿÿ,$(6DR`uŠŸ´¿Óåô!7Mcy…š­¾Ïàñ !9Q_vBold PSBold PS Dbl-WideBold PS Italic
Courier 5cpi
Courier 10cpi
Courier 15cpi
Courier 17cpiCourier 5cpi ItalicCourier 10cpi ItalicCourier 15cpi ItalicCourier 17cpi Italic
Courier PSCourier PS Dbl-WideCourier PS ItalicPrestige 6cpiPrestige 12cpiPrestige 15cpiPrestige 20cpiPrestige 6cpi ItalicPrestige 12cpi ItalicPrestige 15cpi ItalicPrestige 20cpi Italic Prestige PSPrestige PS Dbl-WidePrestige PS ItalicSans Serif 5cpiSans Serif 10cpiSans Serif 15cpiSans Serif 17cpiSans Serif 5cpi ItalicSans Serif 10cpi ItalicSans Serif 15cpi ItalicSans Serif 17cpi Italic
Sans Serif PSSans Serif PS Dbl-WideSans Serif PS ItalicžyŠŸ€ŸB€ŸžyŠžyŠŸ€ŸB"€ŸžyŠžyŠŸ€ŸBB€ŸžyŠ
Ÿ€ŸB €Ÿ
Ÿ€ŸB€Ÿ
Ÿ€ŸB€Ÿ€Ÿ
Ÿ€ŸB€Ÿ
Ÿ€ŸB`€Ÿ
Ÿ€ŸB@€Ÿ
Ÿ€ŸB@€Ÿ€Ÿ
Ÿ€ŸBD€ŸžyŠŸ€ŸB€ŸžyŠžyŠŸ€ŸB"€ŸžyŠžyŠŸ€ŸBB€ŸžyŠ
Ÿ€ŸB!€Ÿ
Ÿ€ŸB€Ÿ
Ÿ€ŸB€Ÿ€Ÿ
Ÿ€ŸB€Ÿ
Ÿ€ŸBa€Ÿ
Ÿ€ŸBA€Ÿ
Ÿ€ŸB@€Ÿ€Ÿ
Ÿ€ŸBE€ŸžyŠŸ€ŸB€ŸžyŠžyŠŸ€ŸB"€ŸžyŠžyŠŸ€ŸBB€ŸžyŠ
Ÿ€ŸB €Ÿ
Ÿ€ŸB€Ÿ
Ÿ€ŸB€Ÿ€Ÿ
Ÿ€ŸB€Ÿ
Ÿ€ŸB`€Ÿ
Ÿ€ŸB@€Ÿ
Ÿ€ŸB@€Ÿ€Ÿ
Ÿ€ŸBD€ŸžyŠŸ€ŸB€ŸžyŠžyŠŸ€ŸB"€ŸžyŠžyŠŸ€ŸBB€ŸžyŠóXèßÿxØxÿÿÿÿ°ÂPðXÐßÿxØxÿÿÿÿ)°Âå}XèßÿxØxÿÿÿÿ0A°Â«9ÿÿXxØxÿÿÿÿHÿÿ°Â“8ÿÿX xØxÿÿÿÿSÿÿ°Â»8ÿÿXxØxÿÿÿÿ^ÿÿ°Â«8ÿÿXxØxÿÿÿÿlÿÿ°ÂõÑÿÿXxØxÿÿÿÿwÿÿ°ÂõMÿÿX xØxÿÿÿÿ‚ÿÿ°ÂõYÿÿXxØxÿÿÿÿÿÿ°ÂõQÿÿXxØxÿÿÿÿ›ÿÿ°Â“ÇXèßÿxØxÿÿÿÿ¦·°Âî1XÐßÿxØxÿÿÿÿ¾Ï°ÂŠÍXèßÿxØxÿÿÿÿÖç°ÂziÿÿXxØxÿÿÿÿîÿÿ°ÂJhÿÿX
xØxÿÿÿÿùÿÿ°ÂrhÿÿXxØxÿÿÿÿÿÿ°ÂjhÿÿXxØxÿÿÿÿÿÿ°Â]¹ÿÿXxØxÿÿÿÿÿÿ°Â]!ÿÿX
xØxÿÿÿÿ(ÿÿ°Â]=ÿÿXxØxÿÿÿÿ3ÿÿ°Â]1ÿÿXxØxÿÿÿÿAÿÿ°ÂŠíXèßÿxØxÿÿÿÿL]°ÂºXÐßÿxØxÿÿÿÿdu°ÂÁXèßÿxØxÿÿÿÿ|°Â–ïÿÿXxØxÿÿÿÿ”ÿÿ°Â®îÿÿX xØxÿÿÿÿŸÿÿ°Â†îÿÿXxØxÿÿÿÿªÿÿ°Â–îÿÿXxØxÿÿÿÿ¸ÿÿ°ÂÏÿÿXxØxÿÿÿÿÃÿÿ°ÂSÿÿX xØxÿÿÿÿÎÿÿ°ÂGÿÿXxØxÿÿÿÿÙÿÿ°ÂOÿÿXxØxÿÿÿÿçÿÿ°ÂT}XèßÿxØxÿÿÿÿò°Â›¾XÐßÿxØxÿÿÿÿ
°ÂW®XèßÿxØxÿÿÿÿ"3°ÂnÿÿŒHÿÿÔíÿÿÂ7 (<Wit†‘¥ÀÒÝïú )4F`n…£¸Ïíû3BXpž¶Õëú!;\tŽ¯ÀØé!.;
Bold 5cpiBold 5cpi Italic
Bold 6cpiBold 6cpi Dbl-HighBold 6cpi Dbl-High ItalicBold 6cpi Italic
Bold 7cpiBold 7cpi Italic
Bold 10cpiBold 10cpi Dbl-HighBold 10cpi Dbl-High ItalicBold 10cpi Italic
Bold 12cpiBold 12cpi Italic
Bold 15cpiBold 15cpi Italic
Bold 17cpiBold 17cpi Italic
Bold 20cpiBold 20cpi ItalicBold PS Dbl-High Dbl-Wide
Courier 6cpiCourier 6cpi Dbl-HighCourier 6cpi Dbl-High ItalicCourier 6cpi ItalicCourier 10cpi Dbl-HighCourier 10cpi Dbl-High Italic
Courier 12cpiCourier 12cpi Italic
Courier 20cpiCourier 20cpi ItalicPrestige 5cpiPrestige 5cpi ItalicPrestige 6cpi Dbl-HighPrestige 6cpi Dbl-High ItalicPrestige 10cpiPrestige 10cpi Dbl-HighPrestige 10cpi Dbl-High ItalicPrestige 10cpi ItalicPrestige 17cpiPrestige 17cpi ItalicSans Serif 6cpiSans Serif 6cpi Dbl-High Sans Serif 6cpi Dbl-High ItalicSans Serif 6cpi ItalicSans Serif 10cpi Dbl-High Sans Serif 10cpi Dbl-High ItalicSans Serif 12cpiSans Serif 12cpi ItalicSans Serif 20cpiSans Serif 20cpi ItalicSans Serif PS Dbl-High Dbl-Wide Script 6cpi Script 12cpi Script 20cpi
Ÿ€ŸB €Ÿ
Ÿ€ŸB`€Ÿ
Ÿ€ŸB!€Ÿ

Ÿ€ŸB!€Ÿ€Ÿ
Ÿ
Ÿ€ŸBa€Ÿ€Ÿ
Ÿ
Ÿ€ŸBa€Ÿ

Ÿ€ŸB €Ÿ€Ÿ

Ÿ€ŸB`€Ÿ€Ÿ
Ÿ€ŸB€Ÿ

Ÿ€ŸB€Ÿ€Ÿ
Ÿ
Ÿ€ŸB@€Ÿ€Ÿ
Ÿ
Ÿ€ŸB@€Ÿ
Ÿ€ŸB€Ÿ
Ÿ€ŸBA€Ÿ

Ÿ€ŸB€Ÿ€Ÿ

Ÿ€ŸB@€Ÿ€Ÿ
Ÿ€ŸB€Ÿ
Ÿ€ŸBD€Ÿ
Ÿ€ŸB€Ÿ
Ÿ€ŸBE€Ÿ
Ÿ€ŸB!€Ÿ

Ÿ€ŸB!€Ÿ€Ÿ
Ÿ
Ÿ€ŸBa€Ÿ€Ÿ
Ÿ
Ÿ€ŸBa€Ÿ

Ÿ€ŸB€Ÿ€Ÿ
Ÿ
Ÿ€ŸB@€Ÿ€Ÿ
Ÿ
Ÿ€ŸB€Ÿ
Ÿ€ŸBA€Ÿ
Ÿ€ŸB€Ÿ
Ÿ€ŸBE€Ÿ
Ÿ€ŸB €Ÿ
Ÿ€ŸB`€Ÿ

Ÿ€ŸB!€Ÿ€Ÿ
Ÿ
Ÿ€ŸBa€Ÿ€Ÿ
Ÿ
Ÿ€ŸB€Ÿ

Ÿ€ŸB€Ÿ€Ÿ
Ÿ
Ÿ€ŸB@€Ÿ€Ÿ
Ÿ
Ÿ€ŸB@€Ÿ
Ÿ€ŸB€Ÿ
Ÿ€ŸBD€Ÿ
Ÿ€ŸB!€Ÿ

Ÿ€ŸB!€Ÿ€Ÿ
Ÿ
Ÿ€ŸBa€Ÿ€Ÿ
Ÿ
Ÿ€ŸBa€Ÿ

Ÿ€ŸB€Ÿ€Ÿ
Ÿ
Ÿ€ŸB@€Ÿ€Ÿ
Ÿ
Ÿ€ŸB€Ÿ
Ÿ€ŸBA€Ÿ
Ÿ€ŸB€Ÿ
Ÿ€ŸBE€Ÿ
Ÿ€ŸB!€Ÿ
Ÿ€ŸB€Ÿ
Ÿ€ŸB€Ÿ
žyŠŸ€ŸB"€Ÿ€Ÿ
žyŠŸžyŠŸ€ŸB"€Ÿ€Ÿ
žyŠŸ­ÂÿÿXHhhhÿÿÿÿÿÿ°ÂˆRÿÿXHhhhÿÿÿÿ ÿÿ°ÂµÂÿÿX<hhhÿÿÿÿÿÿ°Â}ÿÿ°<hhhÿÿÿÿ!/°„׏ÿÿ°<hhhÿÿÿÿ2@°„ˆ^ÿÿX<hhhÿÿÿÿCÿÿ°Â½ÂÿÿX0hhhÿÿÿÿNÿÿ°ÂˆZÿÿX0hhhÿÿÿÿ\ÿÿ°Â•ÃÿÿX$hhhÿÿÿÿjÿÿ°Â=ÿÿ°$hhhÿÿÿÿuƒ°„÷Žÿÿ°$hhhÿÿÿÿ†”°„ˆÎÿÿX$hhhÿÿÿÿ—ÿÿ°Â…ÃÿÿXhhhÿÿÿÿ¢ÿÿ°ÂˆÆÿÿXhhhÿÿÿÿ­ÿÿ°Â½ÃÿÿXhhhÿÿÿÿ¸ÿÿ°ÂˆÚÿÿXhhhÿÿÿÿÆÿÿ°Â­ÃÿÿXhhhÿÿÿÿÔÿÿ°ÂˆÒÿÿXhhhÿÿÿÿßÿÿ°Â¥ÃÿÿXhhhÿÿÿÿêÿÿ°ÂˆÖÿÿXhhhÿÿÿÿõÿÿ°Â€Q°èßÿhhxÿÿÿÿ³Ç°„³9ÿÿX<hhhÿÿÿÿÿÿ°Âápÿÿ°<hhhÿÿÿÿ °„Ñtÿÿ°<hhhÿÿÿÿ*°„õÝÿÿX<hhhÿÿÿÿ-ÿÿ°Âã0ÿÿ°$hhhÿÿÿÿ8F°„ñuÿÿ°$hhhÿÿÿÿIW°„ƒ8ÿÿXhhhÿÿÿÿZÿÿ°ÂõEÿÿXhhhÿÿÿÿeÿÿ°Â£8ÿÿXhhhÿÿÿÿpÿÿ°ÂõUÿÿXhhhÿÿÿÿ{ÿÿ°ÂbiÿÿXHhhhÿÿÿÿ†ÿÿ°Â]µÿÿXHhhhÿÿÿÿ‘ÿÿ°Â@âÿÿ°<hhhÿÿÿÿœª°R$ÿÿ°<hhhÿÿÿÿ­»°RZhÿÿX$hhhÿÿÿÿ¾ÿÿ°ÂB¢ÿÿ°$hhhÿÿÿÿÉ×°R8%ÿÿ°$hhhÿÿÿÿÚè°R])ÿÿX$hhhÿÿÿÿëÿÿ°ÂbhÿÿXhhhÿÿÿÿöÿÿ°Â]5ÿÿXhhhÿÿÿÿÿÿ°ÂŽïÿÿX<hhhÿÿÿÿ ÿÿ°ÂM ÿÿ°<hhhÿÿÿÿ%°„ì¢ÿÿ°<hhhÿÿÿÿ(6°„ÃÿÿX<hhhÿÿÿÿ9ÿÿ°ÂOKÿÿ°$hhhÿÿÿÿDR°„Ì£ÿÿ°$hhhÿÿÿÿUc°„¾îÿÿXhhhÿÿÿÿfÿÿ°Â[ÿÿXhhhÿÿÿÿqÿÿ°ÂžîÿÿXhhhÿÿÿÿ|ÿÿ°ÂKÿÿXhhhÿÿÿÿ‡ÿÿ°ÂÇ°èßÿhhxÿÿÿÿÐä°„¶ºÿÿX<hhhÿÿÿÿ’ÿÿ°Â†»ÿÿXhhhÿÿÿÿÿÿ°Â¦»ÿÿXhhhÿÿÿÿ¨ÿÿ°ÂVÿÿtÿÿvkÿÿâ++:H]k€Ž£±ÆÔéø3BXg}Œ¢³ËÜô.FWo}•¬ÁÎÛèõBold PSBold PS CondensedBold PS Dbl-WideBold PS Italic
Courier 5cpiCourier 5cpi Italic
Courier 7cpiCourier 7cpi Italic
Courier 10cpiCourier 10cpi Italic
Courier 15cpiCourier 15cpi Italic
Courier 17cpiCourier 17cpi ItalicPrestige 6cpiPrestige 6cpi ItalicPrestige 7cpiPrestige 7cpi ItalicPrestige 12cpiPrestige 12cpi ItalicPrestige 15cpiPrestige 15cpi ItalicPrestige 20cpiPrestige 20cpi ItalicSans Serif 5cpiSans Serif 5cpi ItalicSans Serif 7cpiSans Serif 7cpi ItalicSans Serif 10cpiSans Serif 10cpi ItalicSans Serif 15cpiSans Serif 15cpi ItalicSans Serif 17cpiSans Serif 17cpi Italic
Sans Serif PSSans Serif PS CondensedSans Serif PS Dbl-WideSans Serif PS Italic Script 5cpi Script 7cpi Script 10cpi Script 15cpi Script 17cpi
Ÿ€ŸB €Ÿ
Ÿ€ŸB`€Ÿ

Ÿ€ŸB €Ÿ€Ÿ

Ÿ€ŸB`€Ÿ€Ÿ
Ÿ€ŸB€Ÿ
Ÿ€ŸB@€Ÿ

Ÿ€ŸB€Ÿ€Ÿ

Ÿ€ŸB@€Ÿ€Ÿ
Ÿ€ŸB€Ÿ
Ÿ€ŸBD€Ÿ
Ÿ€ŸB!€Ÿ
Ÿ€ŸBa€Ÿ

Ÿ€ŸB €Ÿ€Ÿ

Ÿ€ŸB`€Ÿ€Ÿ
Ÿ€ŸB€Ÿ
Ÿ€ŸBA€Ÿ

Ÿ€ŸB€Ÿ€Ÿ

Ÿ€ŸB@€Ÿ€Ÿ
Ÿ€ŸB€Ÿ
Ÿ€ŸBE€Ÿ
Ÿ€ŸB €Ÿ
Ÿ€ŸB`€Ÿ

Ÿ€ŸB €Ÿ€Ÿ

Ÿ€ŸB`€Ÿ€Ÿ
Ÿ€ŸB€Ÿ
Ÿ€ŸB@€Ÿ

Ÿ€ŸB€Ÿ€Ÿ

Ÿ€ŸB@€Ÿ€Ÿ
Ÿ€ŸB€Ÿ
Ÿ€ŸBD€Ÿ
Ÿ€ŸB €Ÿ

Ÿ€ŸB €Ÿ€Ÿ
Ÿ€ŸB€Ÿ

Ÿ€ŸB€Ÿ€Ÿ
Ÿ€ŸB€Ÿ
žyŠŸ€ŸB€Ÿ
žyŠžyŠŸ€ŸB€Ÿ
žyŠžyŠŸ€ŸB"€Ÿ
žyŠžyŠŸ€ŸBB€Ÿ
žyŠžyŠŸ€ŸB€Ÿ
žyŠžyŠŸ€ŸB€Ÿ
žyŠžyŠŸ€ŸB"€Ÿ
žyŠžyŠŸ€ŸBB€Ÿ
žyŠóXèßÿhhxÿÿÿÿ«¼°Â¡ëXôßÿhhxÿÿÿÿÃÔ°ÂPðXÐßÿhhxÿÿÿÿÛì°Âå}Xèßÿhhxÿÿÿÿó°Â«9ÿÿXHhhhÿÿÿÿÿÿ°ÂõÑÿÿXHhhhÿÿÿÿ ÿÿ°Â»9ÿÿX0hhhÿÿÿÿÿÿ°ÂõÙÿÿX0hhhÿÿÿÿ$ÿÿ°Â“8ÿÿX$hhhÿÿÿÿ2ÿÿ°ÂõMÿÿX$hhhÿÿÿÿ=ÿÿ°Â»8ÿÿXhhhÿÿÿÿHÿÿ°ÂõYÿÿXhhhÿÿÿÿVÿÿ°Â«8ÿÿXhhhÿÿÿÿdÿÿ°ÂõQÿÿXhhhÿÿÿÿoÿÿ°ÂziÿÿX<hhhÿÿÿÿzÿÿ°Â]¹ÿÿX<hhhÿÿÿÿ…ÿÿ°ÂriÿÿX0hhhÿÿÿÿÿÿ°Â]½ÿÿX0hhhÿÿÿÿžÿÿ°ÂJhÿÿXhhhÿÿÿÿ¬ÿÿ°Â]!ÿÿXhhhÿÿÿÿ·ÿÿ°ÂrhÿÿXhhhÿÿÿÿÂÿÿ°Â]=ÿÿXhhhÿÿÿÿÐÿÿ°ÂjhÿÿXhhhÿÿÿÿÞÿÿ°Â]1ÿÿXhhhÿÿÿÿéÿÿ°Â–ïÿÿXHhhhÿÿÿÿôÿÿ°ÂÏÿÿXHhhhÿÿÿÿÿÿÿ°Â†ïÿÿX0hhhÿÿÿÿ
ÿÿ°ÂÇÿÿX0hhhÿÿÿÿÿÿ°Â®îÿÿX$hhhÿÿÿÿ&ÿÿ°ÂSÿÿX$hhhÿÿÿÿ1ÿÿ°Â†îÿÿXhhhÿÿÿÿ<ÿÿ°ÂGÿÿXhhhÿÿÿÿJÿÿ°Â–îÿÿXhhhÿÿÿÿXÿÿ°ÂOÿÿXhhhÿÿÿÿcÿÿ°ÂT}Xèßÿhhxÿÿÿÿ °Â7vXôßÿhhxÿÿÿÿ#4°Â›¾XÐßÿhhxÿÿÿÿ;L°ÂW®XèßÿhhxÿÿÿÿSd°Â®ºÿÿXHhhhÿÿÿÿnÿÿ°Â¾ºÿÿX0hhhÿÿÿÿyÿÿ°Â–»ÿÿX$hhhÿÿÿÿ‡ÿÿ°Â¾»ÿÿXhhhÿÿÿÿ’ÿÿ°Â®»ÿÿXhhhÿÿÿÿ ÿÿ°Â¢ÀνŒ°<à T Q(@Oh{‡š¦¹ÅØä÷"5Pdq…’¦³ÇÔèõ *I_n„“©¸ÎÝó'=Viuˆ”§³ÆÒåñ#F^o‡˜°ÁÙê+<To|‰–£°[B9I4aBold PSKX-P60 Bold PSBold PS Dbl-WideBold PS Dbl-Wide ItalicBold PS Italic OCR-B 5cpi KX-P67 OCR-BOCR-B 5cpi Italic OCR-B 6cpiOCR-B 6cpi Italic OCR-B 10cpiOCR-B 10cpi Italic OCR-B 12cpiOCR-B 12cpi Italic OCR-B 15cpiOCR-B 15cpi Italic OCR-B 17cpiOCR-B 17cpi Italic OCR-B 20cpiOCR-B 20cpi Italic Orator 5cpi
KX-P65 OratorOrator 5cpi Italic Orator 6cpiOrator 6cpi Italic Orator 10cpiOrator 10cpi Italic Orator 12cpiOrator 12cpi Italic Orator 15cpiOrator 15cpi Italic Orator 17cpiOrator 17cpi Italic Orator 20cpiOrator 20cpi ItalicPrestige 5cpiKX-P62 PrestigePrestige 5cpi ItalicPrestige 6cpiPrestige 6cpi ItalicPrestige 10cpiPrestige 10cpi ItalicPrestige 12cpiPrestige 12cpi ItalicPrestige 15cpiPrestige 15cpi ItalicPrestige 17cpiPrestige 17cpi ItalicPrestige 20cpiPrestige 20cpi Italic Roman 5cpi KX-P61 RomanRoman 5cpi Italic Roman 6cpiRoman 6cpi Italic Roman 10cpiRoman 10cpi Italic Roman 12cpiRoman 12cpi Italic Roman 15cpiRoman 15cpi Italic Roman 17cpiRoman 17cpi Italic Roman 20cpiRoman 20cpi ItalicSans Serif 5cpiKX-P64 Sans SerifSans Serif 5cpi ItalicSans Serif 6cpiSans Serif 6cpi ItalicSans Serif 10cpiSans Serif 10cpi ItalicSans Serif 12cpiSans Serif 12cpi ItalicSans Serif 15cpiSans Serif 15cpi ItalicSans Serif 17cpiSans Serif 17cpi ItalicSans Serif 20cpiSans Serif 20cpi Italic Script 5cpi
KX-P66 Script Script 6cpi Script 10cpi Script 12cpi Script 15cpi Script 17cpi Script 20cpi„X,ìÀ”h<丌`4Ü°T(üФxL ôÈœpD¼d8 à´ˆ\0ج€$
ø Ì   t H ðĘl@èŒ ` 4 Ü ° „ X , Ô
¨
|
P

”
h
<

ä ¸ žyŠžyŠžyŠžyŠžyŠžyŠŸB€ŸžyŠžyŠŸB"€ŸžyŠžyŠŸBb€ŸžyŠžyŠŸBB€Ÿ
žyŠŸB €Ÿ
žyŠŸB`€Ÿ
žyŠŸB!€Ÿ
žyŠŸBa€Ÿ
žyŠŸB€Ÿ
žyŠŸB@€Ÿ
žyŠŸB€Ÿ
žyŠŸBA€ŸžyŠŸB€Ÿ€ŸžyŠŸB@€Ÿ€Ÿ
žyŠŸB€Ÿ
žyŠŸBD€Ÿ
žyŠŸB€Ÿ
žyŠŸBE€Ÿ
žyŠŸB €Ÿ
žyŠŸB`€Ÿ
žyŠŸB!€Ÿ
žyŠŸBa€Ÿ
žyŠŸB€Ÿ
žyŠŸB@€Ÿ
žyŠŸB€Ÿ
žyŠŸBA€ŸžyŠŸB€Ÿ€ŸžyŠŸB@€Ÿ€Ÿ
žyŠŸB€Ÿ
žyŠŸBD€Ÿ
žyŠŸB€Ÿ
žyŠŸBE€Ÿ
žyŠŸB €Ÿ
žyŠŸB`€Ÿ
žyŠŸB!€Ÿ
žyŠŸBa€Ÿ
žyŠŸB€Ÿ
žyŠŸB@€Ÿ
žyŠŸB€Ÿ
žyŠŸBA€ŸžyŠŸB€Ÿ€ŸžyŠŸB@€Ÿ€Ÿ
žyŠŸB€Ÿ
žyŠŸBD€Ÿ
žyŠŸB€Ÿ
žyŠŸBE€Ÿ
žyŠŸB €Ÿ
žyŠŸB`€Ÿ
žyŠŸB!€Ÿ
žyŠŸBa€Ÿ
žyŠŸB€Ÿ
žyŠŸB@€Ÿ
žyŠŸB€Ÿ
žyŠŸBA€ŸžyŠŸB€Ÿ€ŸžyŠŸB@€Ÿ€Ÿ
žyŠŸB€Ÿ
žyŠŸBD€Ÿ
žyŠŸB€Ÿ
žyŠŸBE€Ÿ
žyŠŸB €Ÿ
žyŠŸB`€Ÿ
žyŠŸB!€Ÿ
žyŠŸBa€Ÿ
žyŠŸB€Ÿ
žyŠŸB@€Ÿ
žyŠŸB€Ÿ
žyŠŸBA€ŸžyŠŸB€Ÿ€ŸžyŠŸB@€Ÿ€Ÿ
žyŠŸB€Ÿ
žyŠŸBD€Ÿ
žyŠŸB€Ÿ
žyŠŸBE€Ÿ
žyŠŸB €Ÿ
žyŠŸB!€Ÿ
žyŠŸB€Ÿ
žyŠŸB€ŸžyŠŸB€Ÿ€Ÿ
žyŠŸB€Ÿ
žyŠŸB€Ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿ(ÿÿÿÿÿFÿÿÿÿÿdÿÿÿÿÿ‚ÿÿÿÿÿ ó Xèßÿ´´xÿÿÿÿÂõ XÐßÿ´´xÿÿÿÿ0¿\
XÐßÿ´´xÿÿÿÿDÂå}
Xèßÿ´´xÿÿÿÿX¬è ÿÿX$´´´ÿÿÿÿlÿÿÂR ÿÿX$´´´ÿÿÿÿzÿÿ´è ÿÿX´´´ÿÿÿÿˆÿÿÂ^ ÿÿX´´´ÿÿÿÿ–ÿÿ”é ÿÿX´´´ÿÿÿÿ¤ÿÿÂÎ ÿÿX´´´ÿÿÿÿ²ÿÿ„é ÿÿX´´´ÿÿÿÿÀÿÿÂÆ ÿÿX´´´ÿÿÿÿÎÿÿ¼é ÿÿX ´´´ÿÿÿÿÜÿÿÂÚ ÿÿX ´´´ÿÿÿÿíÿÿ¬é ÿÿX´´hÿÿÿÿþÿÿÂÒ ÿÿX´´hÿÿÿÿ ÿÿ¤é ÿÿX ´´´ÿÿÿÿÿÿÂÖ ÿÿX ´´´ÿÿÿÿ(ÿÿ®+
ÿÿX$´´´ÿÿÿÿ6ÿÿÂ|ÓÿÿX$´´´ÿÿÿÿDÿÿ¶+
ÿÿX´´´ÿÿÿÿRÿÿÂ|ßÿÿX´´´ÿÿÿÿ`ÿÿ–*
ÿÿX´´´ÿÿÿÿnÿÿÂ|OÿÿX´´´ÿÿÿÿ|ÿÿ†*
ÿÿX´´´ÿÿÿÿŠÿÿÂ|GÿÿX´´´ÿÿÿÿ˜ÿÿ¾*
ÿÿX ´´´ÿÿÿÿ¦ÿÿÂ|[ÿÿX ´´´ÿÿÿÿ·ÿÿ®*
ÿÿX´´hÿÿÿÿÈÿÿÂ|SÿÿX´´hÿÿÿÿÖÿÿ¦*
ÿÿX ´´´ÿÿÿÿäÿÿÂ|WÿÿX ´´´ÿÿÿÿòÿÿÂbiÿÿX$´´´ÿÿÿÿÿÿÂ]µÿÿX$´´´ÿÿÿÿÿÿÂziÿÿX´´´ÿÿÿÿÿÿÂ]¹ÿÿX´´´ÿÿÿÿ*ÿÿÂZhÿÿX´´´ÿÿÿÿ8ÿÿÂ])ÿÿX´´´ÿÿÿÿFÿÿÂJhÿÿX´´´ÿÿÿÿTÿÿÂ]!ÿÿX´´´ÿÿÿÿbÿÿÂrhÿÿX ´´´ÿÿÿÿpÿÿÂ]=ÿÿX ´´´ÿÿÿÿÿÿÂbhÿÿX´´hÿÿÿÿ’ÿÿÂ]5ÿÿX´´hÿÿÿÿ ÿÿÂjhÿÿX ´´´ÿÿÿÿ®ÿÿÂ]1ÿÿX ´´´ÿÿÿÿ¼ÿÿ¬ÖÿÿX$´´´ÿÿÿÿÊÿÿÂRÿÿX$´´´ÿÿÿÿØÿÿ´ÖÿÿX´´´ÿÿÿÿæÿÿÂ^ÿÿX´´´ÿÿÿÿôÿÿ”×ÿÿX´´´ÿÿÿÿÿÿÂÎÿÿX´´´ÿÿÿÿÿÿ„×ÿÿX´´´ÿÿÿÿÿÿÂÆÿÿX´´´ÿÿÿÿ,ÿÿ¼×ÿÿX ´´´ÿÿÿÿ:ÿÿÂÚÿÿX ´´´ÿÿÿÿKÿÿ¬×ÿÿX´´hÿÿÿÿ\ÿÿÂÒÿÿX´´hÿÿÿÿjÿÿ¤×ÿÿX ´´´ÿÿÿÿxÿÿÂÖÿÿX ´´´ÿÿÿÿ†ÿÿ–ïÿÿX$´´´ÿÿÿÿ”ÿÿÂÏÿÿX$´´´ÿÿÿÿ¢ÿÿÂŽïÿÿX´´´ÿÿÿÿ°ÿÿÂÃÿÿX´´´ÿÿÿÿ¾ÿÿ®îÿÿX´´´ÿÿÿÿÌÿÿÂSÿÿX´´´ÿÿÿÿÚÿÿ¾îÿÿX´´´ÿÿÿÿèÿÿÂ[ÿÿX´´´ÿÿÿÿöÿÿ†îÿÿX ´´´ÿÿÿÿÿÿÂGÿÿX ´´´ÿÿÿÿÿÿ–îÿÿX´´hÿÿÿÿ&ÿÿÂOÿÿX´´hÿÿÿÿ4ÿÿžîÿÿX ´´´ÿÿÿÿBÿÿÂKÿÿX ´´´ÿÿÿÿPÿÿ®ºÿÿX$´´´ÿÿÿÿ^ÿÿ¶ºÿÿX´´´ÿÿÿÿlÿÿ–»ÿÿX´´´ÿÿÿÿzÿÿ†»ÿÿX´´´ÿÿÿÿˆÿÿ¾»ÿÿX ´´´ÿÿÿÿ–ÿÿ®»ÿÿX´´hÿÿÿÿ§ÿÿ¦»ÿÿX ´´´ÿÿÿÿµÿÿÂ$ÿÿBAÿÿ„6ÿÿº#1FTiwŒš¯½Òàõ/
Courier 5cpiCourier 5cpi Italic
Courier 6cpiCourier 6cpi Italic
Courier 10cpiCourier 10cpi Italic
Courier 12cpiCourier 12cpi Italic
Courier 15cpiCourier 15cpi Italic
Courier 17cpiCourier 17cpi Italic
Courier 20cpiCourier 20cpi Italic
Courier PSCourier PS Dbl-WideCourier PS Dbl-Wide ItalicCourier PS ItalicžyŠžyŠžyŠžyŠ
žyŠŸB €Ÿ
žyŠŸB`€Ÿ
žyŠŸB!€Ÿ
žyŠŸBa€Ÿ
žyŠŸB€Ÿ
žyŠŸB@€Ÿ
žyŠŸB€Ÿ
žyŠŸBA€ŸžyŠŸB€Ÿ€ŸžyŠŸB@€Ÿ€Ÿ
žyŠŸB€Ÿ
žyŠŸBD€Ÿ
žyŠŸB€Ÿ
žyŠŸBE€ŸžyŠžyŠŸB€ŸžyŠžyŠŸB"€ŸžyŠžyŠŸBb€ŸžyŠžyŠŸBB€Ÿ«9ÿÿX$´´´ÿÿÿÿÿÿ°ÂõÑÿÿX$´´´ÿÿÿÿ*ÿÿ°Â³9ÿÿX´´´ÿÿÿÿ8ÿÿ°ÂõÝÿÿX´´´ÿÿÿÿFÿÿ°Â“8ÿÿX´´´ÿÿÿÿTÿÿ°ÂõMÿÿX´´´ÿÿÿÿbÿÿ°Âƒ8ÿÿX´´´ÿÿÿÿpÿÿ°ÂõEÿÿX´´´ÿÿÿÿ~ÿÿ°Â»8ÿÿX ´´´ÿÿÿÿŒÿÿ°ÂõYÿÿX ´´´ÿÿÿÿÿÿ°Â«8ÿÿX´´hÿÿÿÿ®ÿÿ°ÂõQÿÿX´´hÿÿÿÿ¼ÿÿ°Â£8ÿÿX ´´´ÿÿÿÿÊÿÿ°ÂõUÿÿX ´´´ÿÿÿÿØÿÿ°Â“ÇXèßÿ´´xÿÿÿÿæ°Â8qXÐßÿ´´xÿÿÿÿú°Â
‹XÐßÿ´´xÿÿÿÿ°ÂŠÍXèßÿ´´xÿÿÿÿ"°Â

  3 Responses to “Category : Word Perfect
Archive   : WPDM52.ZIP
Filename : WPDM52.ALL

 1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

 2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

 3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/