Category : Word Perfect
Archive   : TIPS50.ZIP
Filename : WP50_223.NN

 
Output of file : WP50_223.NN contained in archive : TIPS50.ZIP
ÿWPCF
ûÿ2
BVS Z©ÿÿ
Courier 10 Pitchÿÿ–2xxx
¹+Xx Œ
‘@ɇÏX@ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿStandard Printers IISTANDARD.PRSÛx Œ
@ɇÏ¿`@ÐÐûÿ2?ÿÿVPÿÿZ¦ #|xÿÿ–2xxx
¹+Xx Œ
‘@ɇÏX@ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿStandard PrinterSTANDARD.PRSÛx Œ
@ɇψÏy@Pûûÿ2ÿÿ4DÿÿOD#|xÐ °°XX ÐÐÐX°` ¸ hÀpÈ xÐ (#€%Ø'0*ˆ,à.813è5@8˜:ð
Á@ø
ÁÃÃDATEƒ:ÄÄÁØ Ø ÁFebruary 16, 1989Á@À (ÁÃÃFROMƒ:ÄÄ°/ÂInfo. Centerƀ%Æ
Á@°ø
ÁÃÃPRODUCTƒ:ÄÄÁØ Ø ÁWordPerfectÁ@X %ÁÃÃVERSIONƒ:ÄÄ°/Â5.0Á@`4ÁÃÃRELEASE DATEƒ:ÄÄÁððBÁALLƀ%Æ
Á@°ø
ÁÃÃSUBJECTƒ:ÄÄ€Ø Ø ÂMacros Using {LOOK} Command Instead Of {PAUSE}ƀ%Ø Æ

ÐÐøØ  ðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿX°` ¸ hÀpÈ xÐ (#€%ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿXXÐÐCustomers may want to use a {PAUSE} in a macro. This command will not
continue the macro until Enter is pressed. Since the Enter key must always
end a {PAUSE}, the {LOOK} command could be used as an alternative to the
{PAUSE} command. This command allows the user to press a key other than
Enter. Below is a routine which will allow text entry until the user
presses the Exit key:

ÐÐX°` ¸ hÀpÈ xÐ (#€%ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ°` ¸ hÀpÈ xÐ (#ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿXÿÿÐÐÁ°°
Á{LABEL}loop~

Á°°
Á{LOOK}1~Á` ` ÁÁ¸ ¸ ÁÁÁÁhh#Á{;}AssignsÀ ÀkeyÀ ÀpressedÀ ÀtoÀ ÀVARÀ À1~
Á°°
Á{IF}"{VAR 1}"="{Exit}"~Áhh#Á{;}ComparesÀ ÀVARÀ À1À ÀtoÀ ÀExit~
Á°°
Á{GO}continue~Á¸ ¸ ÁÁÁÁhh#Á{;}IfÀ ÀtrueÀ ÀgoesÀ ÀtoÀ ÀLABELÀ Àcontinue~
Á°°
Á{END IF}Á` ` ÁÁ¸ ¸ ÁÁÁÁhh#Á{;}EndsÀ ÀtheÀ ÀIFÀ Àstatement~
Á°°
Á{VAR 1}Á` ` ÁÁ¸ ¸ ÁÁÁÁhh#Á{;}ReturnsÀ ÀtheÀ ÀvalueÀ ÀofÀ ÀVARÀ À1~
Á°°
Á{GO}loop~Á` ` ÁÁ¸ ¸ ÁÁÁÁhh#Á{;}ReturnsÀ ÀtoÀ ÀLABELÀ Àloop~

Á°°
Á{LABEL}continue~

Memo ID:ÁÁWP50_223


  3 Responses to “Category : Word Perfect
Archive   : TIPS50.ZIP
Filename : WP50_223.NN

  1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

  2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

  3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/