Category : Word Perfect
Archive   : RUSIANWP.ZIP
Filename : CYRILLIC.SFP

 
Output of file : CYRILLIC.SFP contained in archive : RUSIANWP.ZIP
)s164W@,69U<È[öïdCG Times BCOPYRIGHT 1988. COMPUGRAPHIC CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED."RTRLÛPC A,, *c1E(s196W$$$Èüÿ€|ààxÀ<€€8À0Àp`````Á€0À0ǀ0π0π0ÁÀ0ÁÀ80Áàx0`àp``xà`p>à`0ÿÀÀ8ÿÀü€€À<àx|àÿ€ü*c2E(s196W$$$Èüÿ€ÿàÿÿøÿÿüÿÿþÿÿÿüñÿ€øñÿ€?øñÿÀ?øñÿÀüùÿàÿÿÿàÿÿÿàþÿçðüÿãðøÿáðøÿáððÿàðð?ÿÀðþ?ÿÇðþÿ‡ðÿà‡þàÁøà?à?À?ðÿÀþÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿÿÿþÿÿüÿÿøÿàÿ€ü*c3E(s201W$"%ÈÀøðþ?øÿ?üÿüÿ€þÿ€ÿþÿÀÿÿ?ÿÀÿÿ?ÿÀÿÿÿÿÀÿÿÿÿÀÿÿÿÿÀÿÿÿÿÀÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ?ÿÿÿÿÿþÿÿþÿÿüÿÿøÿÿøÿÿðÿÿàÿÿÀÿ€ÿ€?ÿþüøøðààÀ*c4E(s172W
$'È€Ààà?ðøüÿüÿþÿÿÿÿ€ÿÿ€ÿÿÀÿÿà?ÿÿð?ÿÿøÿÿøÿÿÿüÿÿø?ÿÿø?ÿÿðÿÿàÿÿÀÿÿ€ÿÿ€ÿÿÿþÿüüø?ðààÀ€*c5E(s196W#'$Èþÿ€ÿÀÿàÿàÿðÿðÿðÿðÿðÿàÿàÿÀÿ€ÿÀðþð?üþ?øÿÿÿüÿÿÿüÿÿÿÿþÿÿÿÿþÿÿÿÿþÿÿÿÿþÿÿÿÿþÿÿÿÿþÿ}ÿþþ8ÿüü8ü?ø8?øð8ðÀ8À88||þ*c6E(s206W%"&ÈÀààðøøüþ?ÿ?ÿ€ÿ€ÿÿÀÿÿàÿÿðÿÿøÿÿøÿÿüÿÿþÿÿþ?ÿÿÿ?ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿÀÿÿÿÿÀÿÿÿÿÀÿüïÿÀÿøÇÿÀÿøÇÿÀÿøÃÿÀðÃÿ€?àÁÿ€àÀþ€À|àààð*c7E(s116Wÿàÿðÿøÿü?ÿþ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿÿ?ÿÿ?ÿþÿüÿøÿðÿà*c8E(s366W)22ÈÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿüÿÿÀÿÿàÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿ€?ÿÀÿÿ?ÿÀÿþÿÀÿüÿÀÿüÿÀÿüÿÀÿøÿÀÿøÿÀÿøÿÀÿøÿÀÿøÿÀÿøÿÀÿüÿÀÿüÿÀÿüÿÀÿþÿÀÿÿ?ÿÀÿÿ€?ÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿàÿÿÀÿÿüÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀ*c9E(s196W#$$Èüÿ€|ààxÀ€€8À0À``````À0À0À0À0À0À0À0À0````p`0À8À€€Ààx|àÿ€ü*c10E(s366W)22ÈÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿøÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿ?ÿÀÿüÿÀÿøøÿÀÿðþÿÀÿàÿÿÀÿÀÿÿÀÿÀÿÁÿÿàÿÀÿƒÿÿðÀÿ‡ÿÿøÀÿÿÿø?Àÿÿÿü?Àÿÿÿü?ÀþÿÿþÀþÿÿþÀþÿÿþÀþÿÿþÀþÿÿþÀþÿÿþÀþÿÿþÀþÿÿþÀÿÿÿü?Àÿÿÿü?Àÿÿÿø?Àÿ‡ÿÿøÀÿƒÿÿðÀÿÁÿÿàÿÀÿàÿÿÀÿÀÿàÿÿÀÿðþÿÀÿøðÿÀÿüÿÀÿÿ?ÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿøÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀ*c11E(s164W$% <þþ;3q€pÀ`@à ÀÀÀ€ÿ€ÿ€À8`00``À À À À À À ``p88pàÀÿ€ü*c12E(s127W$%üÿÀà8p08``À À À À À À ``088pàÀÿ€þ0000000ÿàÿà000000*c13E(s121W##d€Àààp8    øø?ø?øøÿøÿðÿðÿà€>*c14E(s154W$.€Ààp8 ŒÌì|<  ø ø ?ø ø ø ÿø ÿð ÿð ÿà € >üüü?ü?üüøøð?à*c15E(s186W"""ÈÀÀÀÀÀøþ8¼ððààÀÀ`€p08þÀþÀ80€pÀ`àÀðà¼pþ8øÀÀÀÀÀ*c16E(s82W€àøüÿÿÀÿðÿüÿÿÿÿ€ÿÿàÿÿàÿÿ€ÿÿÿüÿðÿÀÿüøà€*c17E(s82Wpððð?ðÿðÿðÿðÿðÿðÿðÿðÿðÿðÿð?ððððp*c18E(s82W
!ÀÀàààðð°;¸;˜sœsœcŒãŽcŒ€€€cŒãŽcŒsœsœ;˜;¸°ððàààÀÀ*c19E(s88W"$h8x<ü~ü~ü~ü~ü~ü~ü~|>x€Ààðü9þp~`?à€à€àÀðÀøÀxÀ|À>À?ƒ€Çüðøü~>>>>ð*c22E(s56W

Èÿÿÿüÿÿÿüÿÿÿüÿÿÿüÿÿÿüÿÿÿüÿÿÿüÿÿÿüÿÿÿüÿÿÿü*c23E(s136W
(ààðððøø
ØÜÌ9Î9Î1ÆqÇ1ÆÀÀÀ1ÆqÇ1Æ9Î9ÎÌÜ
Øøøðððààÿÿ€ÿÿ€ÿÿ€*c24E(s82W
!ààðððøøø;Ü;Ü{ÎsÎsÎãÇcÆÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ*c25E(s82W
!ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀcÆãÇsÎsÎ{Î;Ü;Üøøøðððàà*c26E(s101W$€àøÀðÿÿÿÿðÿÿÿÿðÿÿÿÿððÀøà€*c27E(s101W$üà?€üÿÿÿÿðÿÿÿÿðÿÿÿÿðü?€àü*c28E(s84W°ààààààààààààààÿÿÿüÿÿÿüÿÿÿü*c29E(s101W$àüøð~€Àþðÿÿÿÿðÿÿÿÿðÿÿÿÿðþð?ÀÀðþüøà€*c30E(s79W00xxüüþÿÿÿ€ÿ€ÿÀÿÀÿàÿà?ÿð?ÿðÿøÿøÿÿü*c31E(s79Wÿÿüÿøÿø?ÿð?ÿðÿàÿàÿÀÿÀÿ€ÿ€ÿÿþüüxx00*c33E(s52W"$D8xüüüüüüü|xxxxxx800000000xüüüüx*c34E(s42W!

\ppøøøøøøøøøøxðpppppppppp0`*c35E(s124W!$d<888p8p8p8ðxàpÿÿÿÿÿþÀàÁàÀÀÀ€€€ÿðÿÿðÿÿà888x<p8p8p8àp*c36E(s139W$)d```üÿ€>gÀ<8|0|pxàx Àx Àx€x€88<|xøøøøøü8|p}àÀÀ?>ÿ߀8ŸÀ8Àpà`<àà|ðÀxù€øû€øÿøþøü?€þÀ0ïð`ƒÇÿÀ?ÿƒÿÀþÿ€ð>*c39E(s29W!
Dpøøøøøppppppp*c40E(s104W!
,D8`ÀÀ€<<<|||øøøøøøøøøøøxx||<<€ÀÀ`0*c41E(s104W!
,DÀ`0€€ÀààððððøøøøøøøøøøøøðððààÀÀ€€0à€*c42E(s76W!d@àààpààøAàüCà~OÀ^ðð^~OÀüGàøCàp`Àààà`*c43E(s140W°€€€€€€€€€€€€€€ÿÿÿþÿÿÿþÿÿÿþ€€€€€€€€€€€€€€*c44E(s30WDxüþþþ~ 0`€*c45E(s22W

Dÿøÿøÿø*c46E(s22WDxüüüüx*c47E(s88W"$D880pp`ààÀÀÀ€€€ 880pp``à*c48E(s124W"$d|ÿ€ƒÀàðð<x<x<|||xø>ø>ø>ø>ø>ø>ø>ø>ø>ø>x>|<|<||<|<xxðààÃÀÿ€þ*c49E(s86W"#d€€€€€Ç€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€Ààÿü*c50E(s121W"#düÿÿ€ÿÀ<à8à`ð`ðÀðÀððððààÀÀ€ 0`àÀ€ ÿø?ÿðÿðÿÿà*c51E(s124W"$døþÿ€0À`À`ÀÀÀ€ÀÀ€€?ÿ€ÿÀààððððððððààÀp€üþø?À*c52E(s118W!"d€€€€€€?€7€g€ç€Ç€‡€‡€€€€ €€8€0€`€À€ÿÿüÿÿüÿÿüÿÿü€€€€€€€€*c53E(s124W"$dÿøÿðÿðÿà ð?ü?þÿÿ€?ÀàààððððððððààÀÀp€üÿøÀ*c54E(s124W"$døà|ðàÀ€€>>|}ÿÀÿàðüøüøøxø|ø|ø<ø<ø<ø<|<|<|8<8>ppàÁÀÿ€ü*c55E(s118W!"dÿþ?ÿþ?ÿü?ÿüp<`8@8ÀxppðààÀÀÀ€€€<88xppð*c56E(s124W"$døÿ€8ÀxÀpàðàðàðàøàüÀ|À€?Þøøüÿ€?À<À8àxàpðððððððððððxàxà<À€ÿü*c57E(s124W"$düÿ€Àà8ðxðpøpøðxð|ð|ð|ø|ø|ø|x|||>|?øÿøÿxøøððààÀ€<ðà€|*c58E(s41WDxüüüüxxüüüüx*c59E(s49W!Dxüüüüxxüþþþ~ 0`€*c60E(s136W
Èüøà€üð?Àÿüà€þðþ€àøþ?€àøþ?€àø|*c61E(s64W °ÿÿÿüÿÿÿüÿÿÿüÿÿÿüÿÿÿüÿÿÿü*c62E(s136W
ȀàøÀðüÀðþ€àøü<üøàüð?€þøÀüð€*c63E(s124W"$Xðü8>p`€à€ðÀøÀøÀxÀpÀÀ€€800 ``@@àððððà*c64E(s211W('°Àÿüÿÿ?à€àüððxà8À€φøïðo<à?8À>x€>p€<p|àxà>xà>øà<ðà|ðà|à àxààxÀ8pxÀppxÁàx<ÇÀ8>;ÿ€<óþÁøxÀàðÀÿÿþÿðÿ€*c65E(s186W!""€ÀÀàààððøø ü|~~8>0?pp€à€àÀÀÀÿÿÀÿÿà€à€ððøøüüü~?ÿÿÀÿÀ*c66E(s148W !|ÿÿàÿüÀÀ€ÀÀÀÀÀàÀàÀàÀàÀàÀàÀÀÀ€ÀÿüÿþÀ€ÀÀÀàÀðÀøÀøÀøÀøÀøÀøÀðÀðÀàÀ?Àÿÿÿÿø*c67E(s156W!#ˆø?ÿüøðøàøÀx€88?>~~~|üüüüüüüü~~~~??€À8àpðàþ€?þð*c68E(s181W "!”ÿÿàÿÿÀ?ÀÀðÀøÀüÀþÀ~À?À?À€À€ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ€À€À€À?À>À~ÀüÀøÀðÀ?Àÿÿÿÿð*c69E(s148W !|ÿÿÿàÿÿàÀàÀ`À`À À ÀÀÀÀ€À€À€À€À€ÿÿ€ÿÿ€À€À€À€À€À€ÀÀÀÀ À ÀÀ8Àxàøÿÿðÿÿÿð*c70E(s148W !xÿÿÿàÿÿàÀàÀ`À`À À À ÀÀÀÀÀÀÀÿÿÿÿÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀàðÿþ*c71E(s191W!!#ðÿþøðøàxÀ<€ ? >~~~üüüüÿ€üþüüü|ü|ü|~|~|~|>|?||€|À|à|øüþø?ÿÀþ*c72E(s181W #!”ÿþÿàðÿà~À|À|À|À|À|À|À|À|À|À|À|À|ÿÿüÿÿüÿÿüÀ|À|À|À|À|À|À|À|À|À|À|À|àþðÿÿþÿà*c73E(s82W !DÿþðàÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀàðÿþ*c74E(s118W "LÿÀþüøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøpðøðøàýàÀ?*c75E(s181W "!ŒÿþÿðøààÀÀÀ€ÀÀÀÀ8ÀpÀàÃÀǀÏÞÿÿ€ÿÀÏàÇðÃøÁüÀþÀÀ?€ÀÀÀàÀàÀðÀøàüðÿÿþÿÀ*c76E(s148W !|ÿþðàÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ ÀÀÀ8Àpàðÿÿðÿÿÿà*c77E(s214W +!´ÿààðÿðþøüøüøüüüü|~|~|?|? |€ |€|€|À8|À0|àp|à`|ð`|ðà|øÀ|ùÀ|ý€|ÿ€|||>|>|>|€þÀÿÿøÿà*c78E(s186W $"”ÿÀÿð?À?€àðøüüþ?€ÀÀàðøøüþ?ŽŽÎîþþþþþ~>€Àÿø*c79E(s191W!!#ð?ÿü€ðàÀð€ø€||?>>>~?~?~ü€ü€ü€ü€ü€ü€ü€ü€|€~~?~?>>?~|€ü€øÀðààü€?ÿø*c80E(s148W !tÿÿ€ÿøÀþÀ?€À€ÀÀÀÀÀàÀàÀàÀàÀàÀÀÀÀÀ€À€ÀÿüÿàÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀàðÿþ*c81E(s231W!!+ø?ÿü€ðàÀð€ø€||?>>>~?~|ü€ü€ü€ü€ü€ü€ü€ü€ü€|~?~?>?>>|€ü€øÀðààøÀ?ÿüðøüþ€àø€*c82E(s148W !„ÿÿàÿüÀÀ€ÀÀÀÀÀàÀàÀàÀàÀàÀàÀÀÀ€À?€ÁþÿøÿÀÇàÃðÃøÁøÀüÀ~ÀÀ?€À€ÀÀÀàÀðàøðüÿþÿ*c83E(s121W!#løþ0‡ðð>p<x|8||~?€?Ààøüÿÿ€ÿà?ððøøü€üÀ|À|à|à|pxxø|ðàgÿ€@þ*c84E(s148W !|ÿÿÿøÿÿÿøøøà€8À€À€À€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€À?àÿü*c85E(s186W #"”ÿþÿàðàÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀààà8à8ðpøà~Àÿø*c86E(s186W ""ÿøÿÀ?ÀÀÀÀàà8à8ð0ðpøpøàüàüÀ|À~À~€?€?‡‡ŽÎÜüüøøððààà@*c87E(s220W /"¼ÿðÿøþ?Ààø€Àð€ÀpÀÀàÀààÀàÀààÀàðÀðð€ðø€ðø€øøøüø|ü~| ~~>~? >8?8œ0˜ð¸ððàðàðààÀàÀàÀÀ€À€À€À€*c88E(s181W "!ÿþÿÀðà<ðxðpøàøÀü€~€~?œ¸ððððøüü~?8€0€`ÀààÀà€ðøüü?ÿÿàÿÀ*c89E(s181W !!ÿüÿ€?à~à<àxàpððøàøÀü€þ€~?ŽœØøðàààààààààààààðøÿ*c90E(s148W !€?ÿÿð?ÿÿð<à0À €`€`?@~@~üøøðàÀÀ€??~üøøðààÀ€€8?p~ðÿÿÿðÿÿÿð*c91E(s100W *Dÿðÿðüøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøüÿðÿð*c92E(s88W"$Dà``p0088 €€€€ÀÀÀà``pp088*c93E(s100W *Dÿðÿðððððððððððððððððððððððððððððððððððððððÿðÿð*c94E(s34W"
d€€Àà8àpp`0À*c95E(s28Wÿödÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€*c96E(s34W" d`ðø|>€Àà*c97E(s91WXðþ>8x€x€x€0€€€€÷€ǀ€>€|€x€ø€ø€ø€ü€þÈ÷ø?ãøà*c98E(s124W"$d~þ€?àÿðÃøøü||~>>>>>>><<xxðàÃÀÿ€ü*c99E(s91WXüÿ€‡ÀÀà8à8àxÀpðððððøøx|0~`?À?Àÿ€ÿþø*c100E(s124W"$dpðððððððððøðþð‡ððð<ð<ð|ðxðxðøðøðøðøðøðüðüð|ð~ð~ð?ðÃþþüüðð€*c101E(s91WXüÿ€À8à8àpàpðÿðÿÿðððððøøü|~0`?ÁàÿÀÿ€þø*c102E(s121W"#D?ÿ€ÀÀÀÿüÿü€ÿð*c103E(s121W#døÿüüÀ<à<à<à<à>à>àÀÀ‡€ÿø 8>?ÿÀ?ÿðÿø ÿü8 p ð ðø0àÿÀÿø*c104E(s121W"#d~þ€?ÀàÃàðððððððððððððððððð?øÿÇþ*c105E(s86W" #8ÿ€ÿð*c106E(s108Wÿü"
.8pøøøpxøøxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxpp`pø`øàÀ?*c107E(s156W"#dÿÿøàÀ€ 0øø|>€Àààðø?€þÿóÿ€*c108E(s86W" #8ÿ€ÿð*c109E(s136W$œ€ü?Áþ~çÿþÃîø€ð€ð€ð€ð€ð€ð€ð€ð€ð€ð€ð€ð€ð€ð€ð€ð€ð€?øÀÿÇþ?ð*c110E(s88Wd€?À~àþÃà?ðððððððððððððððððð?øÿÇþ*c111E(s91Wd~ÿÀ‡àðø<ü||x|x~ø~ø>ø>ø>ø>ü>ü>|<|<~x>xp€àÃÀÿ€ü*c112E(s121W#dÀ?ðøÿáü€ü~>??><<x€ðáàÀ?€ÿð*c113E(s121W#d|ÿ0Ãððð<ð<ð|ðxðxðøðøðøðøðøðüðüð|ð~ðð?ƒð?ÿðþðüððððððððððøüÿ*c114E(s88WH?€€ÿ€Ç€€ÿð*c115E(s66WLˆ?øx8pðððøü~?€àðøüü~€>€ÀÀàø|ÿð‡à*c116E(s78W
8>ðÿððà€*c117E(s88Wdþð>ððððððððððððððððððø‡þüüøðà€*c118E(s88WdÿÀ?€8€0À0À`à`àààÀðÀñ€ù€û€>>*c119E(s136W"ÿüÀ~ð€>ð€>ðððøø €ø ü ¼üÃ>8Ç0æ0î`ì`üàøÀøÀx€p€0€ *c120E(s85Wdÿçø?àÀƒ€ÇÆîüøøø|þþŸ€€ÀÀ àð<øþþ*c121E(s121W#dÿÀþ?>>800`8àÀÀ€*c122E(s85WX?ÿð?ÿà0À0À € ?>~|øøðààÀ€€0>0>`ÿàÿÿà*c123E(s114W%1X<ðàÀÀ€€€€€€€ÀÀÀÀÀÀÀ€xðx€€ÀÀÀÀÀÀ€€€€€€ÀÀàð|*c124E(s66W %2dàààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà*c125E(s114W%1XÀ8€ÀÀÀàààààÀÀÀÀ€€€€€Ààp<<pàÀ€€€€ÀÀÀÀàààààÀÀ€|À*c126E(s31W d€?áÿCþ€|*c127E(s196W#$$È pøüþŸ€À<àxððøà|À>€€À<àxðððàpàpàpàpàpàpàpàpàpàpàpàpàpàpÿÿÿÿðÿÿÿÿðÿÿÿÿð*c128E(s191W"'# 88||þþþ¿Ÿ€€ÀÀà àðð8ø0øpø`üÿüÿÿþÀ~À?€?€€€ÀÀàà?ðÿàÿþ*c129E(s156W"#Œÿÿÿàÿÿðàðàpà8ààà ààààààààÿüÿÿ€àààøàøàüàþà~à~à~à~à~àüàüàøàøðàÿÿÀÿÿü*c130E(s156W"#„ÿÿþÿÿ€ðààðàðàøàøàøàøàøàøàøàðàààÀà€ÿþÿÿ€àààøàøàüàþà~à~à~à~à~àüàüàøàøðàÿÿÀÿÿþ*c131E(s156W"#tÿÿÿðÿÿðððàpà8àààààààààààààààààààààààààààðøÿÿ*c132E(s231W"#+ÿÿÿà?ÿÿþ ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü üüüüüü8ü0ü0üpü`üàüÀüÀü€üüüþÿÿÿÿÿÿÿàüàðàààÀ`À`€ € € *c133E(s156W"#€ÿÿÿàÿÿàðàààà`à`à à à àààààààÿÿÿÿàààààààààà ààà8àpððÿÿðÿÿÿà*c134E(s268W#4$ØÀ?ÿ€?àüÿ€?pø߀>0ð€ðð ð ðð ð ððð0ð0Áð`qñÀ?ÿ€ý÷àññøáðüáðþÁð~ð??ð?€ðÀ~ðÀþðàüððøððøðøððüððüàøþÀü€ÿÀ?ÿ€ð*c135E(s127W#%h~ÿÀà8ð0ø0ø0| | ||xøððÀ€þÿ€àðøü|~~~~~~üÀü`ø0ðàÿÀþ*c136E(s191W"&# ÿÿÿüøàð?Àà€à€à?€à€à€àπà߀àŸ€à€à€à€à€à€à8€àp€àà€àÀ€áÀ€ã€€ã€ç€î€Ì€ü€ø€ð€ð€à€à€ð?Àøàÿÿÿü*c137E(s241W,&- €€‡ÿþüÿÿÿüøàð?Àà€à€à?€à€à€àπà߀àŸ€à€à€à€à€à€à8€àp€àà€àÀ€áÀ€ã€€ã€ç€î€Ì€ü€ø€ð€ð€à€à€ð?Àøàÿÿÿü*c138E(s196W#"$”xÿÿüøþð>à>ààà à ààà0à0à`ààáÀã€ÿÿÀçðãøáüàüà~àà?€à€àÀàààààðàøàøðüøÿÿÿÿÀ*c139E(s196W""$ŒÿÿÿÀÿþ<üøøøøøøøøøøøøøøøø8ø8ø0ø0ø0ø0øpøpø`ø`øàøpÀøùÀøÿ€üÿ€þÿ?ÿÀ|*c140E(s226W",#¸ÿà?ðà?€ðð~øþøþøþü¾ü¾~>~>>>?>? >€ >€>€>À8>À0>àp>à`>ðà>ðà>øÀ>ùÀ>ù€>ÿ€>>>~>>><>€ÿ€ÿðÿð*c141E(s191W"'#¤ÿÿÿþø?ððààÀàÀàÀàÀàÀàÀàÀàÀàÀàÀàÀàÀàÀÿÿÿÀÿÿÿÀàÀàÀàÀàÀàÀàÀàÀàÀàÀàÀàÀàÀàÀàÀðàø?ðÿÿÿþ*c142E(s201W#$%œüÿ€|àðøà|À>€€€?À?À~à~àþàüðüðüðüðüðüðüðüðüðüðüð~à~à~à?À?À€€€À>à|ðø|àÿ€ü*c143E(s191W"'# ÿÿÿÿüÿÿÿàð?Àà€à€à€à€à€à€à€à€à€à€à€à€à€à€à€à€à€à€à€à€à€à€à€à€à€à€à€à€à€ð?Àøàÿÿÿü*c144E(s156W"#xÿÿøÿÿà?€àÀàààààðàðàðàðàðàðàààààÀà€àÿüÿðàààààààààààààðøÿÿ*c145E(s160W" $ŒþÿÂ~þø~ðÀÀ€?>~~|üüüüüüüüü~~~??€ÀÀð ø8þà?ÿÀþ*c146E(s156W" #„ÿÿþÿÿþ|à>pàààÀàÀà€à€ààààààààààààààààààààààààðøÿÿ*c147E(s196W"%$ÿÿøøÀð€ààððø øüü8~0~p?`?à€ÀÀÁ€Àãçææüüøø0p`ÀàñÀÿ€ÿþð*c148E(s191W"##˜?ÿ€øðððüÿÿàññøð>ð>ð€|ðÀ|ðÀøðàøðàøðàøðàøðàøðàøðàøðà|ðÀ|ðÀ<ð€>ð€ðð>ññøÿÀüððøü?ÿ€*c149E(s191W"%#œÿÿðø€ðøø8ü0þp~à?À?ƒ€ÃÇîüøøüüþÿ?€ÀÀ8à0ðpøàøÀü€þ€~?€?àÿðÿø*c150E(s231W"%+˜ÿÿøøÿÀð€à?à?à?à?à?à?à?à?à?à?à?à?à?à?à?à?à?à?à?à?à?à?à?à?à?à?à?à?à?ð€ÿÿÿÀÿÿÿÿøøøx8*c151E(s191W"$#˜ÿÿÿðøÿ€ðÿà~à~à~à~à~à~à~à~à~à~à~à~ð~ð~øþþ>ÿü~ð~€~~~~~~~~~~~ÿÿ€ÿð*c152E(s261W"4#Øÿþÿ‡ÿðøþÿ€ðüÿàø~àø~àø~àø~àø~àø~àø~àø~àø~àø~àø~àø~àø~àø~àø~àø~àø~àø~àø~àø~àø~àø~àø~àø~àø~àø~àø~àø~àø~ðüÿÿÿÿÿÿ€ÿÿÿÿÿÿð*c153E(s317W"7+àÿÿãÿüøÿàðþ?Ààü€àü€àü€àü€àü€àü€àü€àü€àü€àü€àü€àü€àü€àü€àü€àü€àü€àü€àü€àü€àü€àü€àü€àü€àü€àü€àü€àü€àü€ðþ?Àÿÿÿÿÿàÿÿÿÿÿÿüüü< *c154E(s191Wÿþ"&#”?ÿþ?ÿð<àpÀpÀ`ÀÀÀÀÀ€ÀÀÀÀÀÀÀÀÿøÿÿÀÀÀðÀðÀøÀüÀüÀüÀüÀüÀüÀøÀøÀðÀðàÀ?ÿÿ€ÿÿü*c155E(s261W"1#Ìÿÿÿ€øüðøàðàðàðàðàðàðàðàðàðàðàðàðàðÿüðÿÿ€ðààðàøðàøðàüðàþðà~ðà~ðà~ðà~ðà~ðàüðàüðàøðàøððàøÿÿÀüÿÿþÿ€*c156E(s156W"#„ÿÿøðàààààààààààààÿüÿÿ€àààøàøàüàþà~à~à~à~à~àüàüàøàøðàÿÿÀÿÿü*c157E(s160W"$„ ?à3ÿü?Àþ??€<À8à0ðpð`ø`ø@ü@ü|~~~~ÿþÿþ~~~~üüü€øÀø@ð`à0àÀ?€ÁþÿøÀ*c158E(s268W"2$Ôÿÿüøÿ€ð>Ààøðàðøàà|àÀ<àÀ>à€à€à€€à€à€à€à?Àà?ÀÿÿÀÿÿÀà?Àà?Àà?Àà?Àà€à€à€à€€à€à€àÀ>àÀ<àà|àðøðøðø>Àÿÿÿ€ü*c159E(s191Wÿÿ"##Œÿÿàÿÿ?€þ~üüüüüøüøüøüøüøüøüøüüü~ü?üÀüÿüÿüøüàüàüÀü?€ü?üüþüüüøüøüðüàüàþ?Àÿÿ€ÿà*c160E(s91Whü>€<€|À|À|À8ÀÀÀ?ÀãÀƒÀÀ<À|ÀxÀøÀøÀøÀüÂ~æùü?áø€p*c161E(s127W#%hþÿþÿüÿðÀ80p``ÿáÃÀCàÆðÌxÌxÜ|ø<ø>ø>ø>ø>ø>ø>ø>x>ø<|<<x<xpàÀÀþ*c162E(s85W`ÿÿ€ÿàðøxøxðà€ÿÿÀðø|<|<|øðÿàÿÿ€*c163E(s85WPÿÀÿÀÀà` €ÿð*c164E(s132Wtÿÿàÿÿp`````````àÀÀÀÀ€€>ÿÿÿÿà|àpààpÀ0€€*c165E(s91W`üÿ€ Àà8à0àpðÿðÿÿððððððøø|~0`?ÁàÿÀÿ€þø*c166E(s136W$˜€?þÀ?øÀ=€ðÀÀð1€Àð0`ð``ð`0ðÀñ€ óÿ€|óàøñðððøàð|àð|Àð>Àð>€ð€ðð€ø€þÿð*c167E(s91WÿþH'ü>?8€0À À ÀÀÀ€øþ€ÀàààààÀà`À8€>ø*c168E(s108Wtÿñÿà€?>~~ÎÞž 0p`ÀÀ€?ÿñÿà*c169E(s156W"#t€À0ððà?Àÿñÿà€?>~~ÎÞž 0p`ÀÀ€?ÿñÿà*c170E(s88Wh8ÿàüü¼8 0ø>€ÀÀààððø€øÿð*c171E(s112Wtÿÿàÿÿp``````````àÀÀÀÀÀqÀù€û€?ÿÿà<*c172E(s136W#”ÿ€?à€?À~À~
àÞ
àÞ
ðž ðž ø x | < >   ° ð à à ÀÀ?ÿÀÿà€*c173E(s108Wtÿñÿà€?ÿþÿþ€?ÿñÿà*c174E(s91WhÿÇÀàð<ø<x||x|x>ø>ø>ø>ø>ø>ø>ø>ø<|<||<x>xðàǀþ*c175E(s108Wtÿÿÿàÿÿ€?ÿñÿà*c224E(s160W$hà?øÿqüÀ~€??€€€€€€€€€<ÀxàðÀ€ÿð*c225E(s91WTü€À8À8Àp€ppðððððððø x |`>À?€ÿþüð*c226E(s85W`ÿþÿþx<à<À<€<€<<<<<<<<<<<<<<<~ÿÀ*c227E(s121W#dÿà?€€€€8À0À0àpà`à`ðàðÀøÀy€}€}€?? 00`?à?À?€*c228E(s200W" .Œ@À?ÀÀÀÀÀÀÀÀÀãÇÀóÏðØø>à|<À<|À>xÀxÀøÀøÀøÀøÀøÀøÀøÀøÀxÀxÀxÀ<À<<À<àxØøóÏðãÇÀÀÀÀÀÀÀÀÀà?ü*c229E(s85Wdãü€ð€àÀÀÁ€á€ãöôü|~~ßߏ€€Àà àð<øÿþ*c230E(s136Wtñÿà€?ÿÿÿÿÿàààà`` *c231E(s108Whÿãÿ€€üxxxxxxxxøƒxþxøxàxxxxxxxüÿ*c232E(s131W(œÿãÿü€üàxÀxÀxÀxÀxÀxÀxÀxÀxÀxÀxÀxÀxÀxÀxÀxÀxÀxÀ€üÀÿÿÿàÿÿÿÿü*c233E(s166W' ãÿü€üàxÀxÀxÀxÀxÀxÀxÀxÀxÀxÀxÀxÀxÀxÀxÀxÀxÀxÀxÀÿÿÿàÿÿÿÿüü| *c234E(s108Wÿÿlÿ€ü`xÀx€x€xxxxxüÿp€xÀxàxàxàxàxàxÀx€ÿÿÿü*c235E(s131W#”ÿðÿà€?ÿ€ÿàðø|<|<|øðÿà?ÿÿÿà*c236E(s85W`ÿð€ÿ€ÿàðø|<|<|øðÿàÿÿ€*c237E(s91WÿÿPOø~>p`€@À@ÀààðððÿðÿððððàààÀÀÀ`€8<ð*c238E(s141W%œüÿð€<€xÀðàðàððàðàøàøàøÿàøÿàøàøàøàøàððððððàøàxÀ€<€ÿðø*c239E(s85Wÿÿ`ÿÿÿø€pððððð€ðÀðÿðð|pøðððàðàðÀðÀð€ð€ðøÿÿ*c240E(s196W,-|ÀpàøàøàøÀpÿÿÿàÿÿàÀàÀ`À`À À ÀÀÀÀ€À€À€À€À€ÿÿ€ÿÿ€À€À€À€À€À€ÀÀÀÀ À ÀÀ8Àxàøÿÿðÿÿÿð*c241E(s118W "X€€€üÿ€À8à8àpàpðÿðÿÿðððððøøü|~0`?ÁàÿÀÿ€þø*c242E(s136W
Ȁðþ€ðü€àüÿ€?àüþ>þøÿÀüàÿ?ðÿ€øÀÿÿÿþÿÿÿþÿÿÿþ*c243E(s136W
Èþü?àÿü?àÿüàÿøÿ?àüÿ€øÿàüþ>ÿÿÿþÿÿÿþÿÿÿþ*c244E(s116W% 2Ààð ðð`888xxxxxxxxøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø*c245E(s116W% 2ðððððððððððððððððððððððððððððððððððàààààààÀÀaÀñ€ó€ó~<*c246E(s116W°€ÀÀÀÀ€ÿÿÿüÿÿÿüÿÿÿü€ÀÀÀÀ€*c247E(s76W
Èøÿÿø?ÿÿüxÿøàÿð€Àøÿÿø†Æììüøxx8*c252E(s76W!d|þ}ÿÿ‡€€€€€€€€€€€€€€€>ÀÿŸð*c253E(s56W!HÀ?àðpøÀx€8880``À€ ?üüÿø*c254E(s70WdÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀ

  3 Responses to “Category : Word Perfect
Archive   : RUSIANWP.ZIP
Filename : CYRILLIC.SFP

 1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

 2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

 3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/