Category : Word Perfect
Archive   : RUSIANWP.ZIP
Filename : CYRILLIC.SFL

 
Output of file : CYRILLIC.SFL contained in archive : RUSIANWP.ZIP
)s26W@,69U<È*c1E(s196WÿÜ*$$Èüÿ€|ààx€`àðü€þ€8À0ÀÀ`À``à``ðà`Àðð0Àðp0Àp0Àp0Àp0Àp0Àðp0Àðà0`ðà``à``À`0€À8Àþ€ü€ààÀ`<ðø|àÿ€ü*c2E(s196WÿÜ*$$Èüÿ€ÿàÿÿøÿÏüÿþþÿüÿ€üÿ€?ÿàÀ?ÿø?Àÿþ?àÿþà~ÿàþÿðþÿðÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿðþÿðþÿðÿàÿþàÿü?à?ÿøÀ?ÿàÿÀüÿ€üÿ€þÿÿþÿÏüÿÿøÿàÿ€ü*c3E(s186WÿÜ)%"Èøþ?ÿ€ÿàÿðÿÿüÿÿþÿÿÿÿÿÿ€ÿÿÿàÿÿðÿÿø?ÿÿüÿÿÿÿÿÿ€ÿÿÿàÿÿðÿÿðÿÿÿàÿÿÿ€ÿÿÿ?ÿÿüÿÿøÿÿðÿÿÿàÿÿÿ€ÿÿÿÿÿþÿÿøÿðÿà?ÿ€ÿø*c4E(s166WÿÜ''È|þÿÿ€ÿàÿð?ÿøÿÿþÿÿÿÿÿÿ€ÿÿÿàÿÿÿð?ÿÿÿøÿÿÿüÿÿÿü?ÿÿÿøÿÿÿðÿÿÿÀÿÿÿ€ÿÿÿÿü?ÿøÿðÿàÿ€ÿþ8*c5E(s211WÿÝ+$'ÈÀðÿøÿüÿüÿþÿþÿþÿþÿþÿüÁÿüðÿø?øðüàþÀÿÿÿ€ÿÿÿÀpÿÿÿÿðÿÿÿÿðÿÿÿÿðÿÿÿÀpÿÿÿ€þÀüà?øÿððÿøÁÿüÿüÿþÿþÿþÿþÿþÿüÿüÿøð€*c6E(s186WÿÛ)&"Èüÿÿ?ÿ€ÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀ?ÿÿ€ÿÿÿÿþÿÿøÿÿàÿÿÀ?ÿÿà<ÿÿÿüÿÿÿü?ÿÿÀ<ÿÿÀÿÿàÿÿüÿÿþÿÿ€ÿÿ€ÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÀ?ÿ€ÿþü*c7E(s116Wÿãÿàÿðÿøÿü?ÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿÿ?ÿþ?ÿþÿüÿøÿðÿÀ*c8E(s366Wÿ×122ÈÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿøÿÿÀÿÿàÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿ?ÿÀÿÿ?ÿÀÿþÿÀÿüÿÀÿüÿÀÿüÿÀÿøÿÀÿøÿÀÿøÿÀÿøÿÀÿøÿÀÿøÿÀÿüÿÀÿüÿÀÿüÿÀÿþÿÀÿÿ?ÿÀÿÿ€ÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿàÿÿÀÿÿüÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀ*c9E(s196WÿÝ*$$Èüÿ€|ààx€€€0À0À``````À0À0À0À0À0À0À0À0``````0À8À€€À<àø|àÿ€ü*c10E(s366Wÿ×122ÈÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿøÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿ?ÿÀÿüÿÀÿøøÿÀÿðþÿÀÿàÿÿÀÿÀÿÿÀÿÀÿÁÿÿàÿÀÿƒÿÿðÀÿ‡ÿÿøÀÿÿÿø?Àÿÿÿü?Àÿÿÿü?ÀþÿÿüÀþÿÿþÀþÿÿþÀþÿÿþÀþÿÿþÀþÿÿþÀþÿÿþÀþÿÿþÀÿÿÿü?Àÿÿÿü?Àÿÿÿø?Àÿ‡ÿÿøÀÿƒÿÿðÀÿÁÿÿàÿÀÿÀÿÿÀÿÀÿàÿÿÀÿðþÿÀÿøðÿÀÿüÿÀÿÿ?ÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿøÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀ*c11E(s151WÿÜ% À€>øøüÿ€€wàÀ1ü0à0?`pÀ0À0€€€€€€À0À0à`pà8À€ÿø*c12E(s126WÿÜ%üÿ€Àà8p08``À À ÀÿøÀÿøÀ À ``008pàÀÿü*c13E(s126WÿÝ#d€ÿà€À<xðàÀÿÿÿüÿÿÿÿÿ€ÿ€ÿÀÿÀÿààà?à?àÀ€*c14E(s148WÿÜ.ÿÿÿ€ÿÿÿàð88øppøààøÁÀüÃÀü‡€üÿÿþüÿÿÿ‡üÃøÀðààðð?ðððàÀ*c15E(s186WÿÞ)""ÈÀÀÀÀÀøþ8¼pðàÀÀ€`€p08þÀþÀ80€pÀààÀðà¼pþ8øÀÀÀÀÀ*c16E(s76Wÿé00xüüþþÿÿÿ€ÿ€ÿÀÿÀÿà?ÿð?ÿðÿøÿøÿÿü*c17E(s76Wÿéÿÿüÿøÿø?ÿðÿàÿàÿÀÿÀÿ€ÿ€ÿÿþþüxx00*c18E(s91Wÿà!>>þ?€ðð?€þþ?€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€þ?€Àüððþ?€>>*c19E(s91WÿÞ$h?Ààÿÿ€ðÿÿÿÃðÿÿÿƒðÿð?€à?Ààÿÿ€ðÿÿÿÃðÿÿÿƒðÿð?€à*c20E(s136WÿÜ-dÀÀÀÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿøÀÀÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿøÿÿþÿþÿüÿü?ÿü?ÿøÿðÿðÿàÿ€~*c21E(s124Wÿß*dÀ?àð<?ü0ÿøÿ€ð ñ€ÎàÀÀ€À€@€€€@€??@€?@Àþ~Àaúü?€óø?€?ã‡ð?ÿàÿ€>*c22E(s76Wÿ÷'
ÈÿÀÿÀÿÀÿÀÿÀÿÀÿÀÿÀÿÀÿÀÿÀÿÀÿÀÿÀÿÀÿÀÿÀÿÀÿÀÿÀÿÀÿÀÿÀÿÀÿÀÿÀÿÀÿÀÿÀÿÀ*c23E(s101Wÿà(>>þ?€ðð?€þþ?‡ÿÿÿÿ‡ÿÿÿÿ‡ÿÿÿÿ‡þ?‡Àüððþ?€>>*c24E(s96Wÿà!>þø?Àÿÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€ÿàøþ>*c25E(s96Wÿà!>?€ðþ€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€€üð?€>*c26E(s124Wÿê#$ààððøø
ØÜÜ9Î9ÎqÇqÇqÇáÀ!ÂÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ*c27E(s124Wÿê#$ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀaÃáÀqÇqÇqÇ9Î9ÎÜÜ
Øøøððàà*c28E(s106Wÿé%°€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ÿÿ€ÿÿ€ÿÿ€*c29E(s124Wÿé#$ààðððøøÜÜ9Î9Î1ÏqÇqÇáÀaÃÀÀÀÀaÃáÀqÇqÇ9Î9Î9ÞÜÜøøðððàà*c30E(s82Wÿé8øøø?øÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøøøøøø8*c31E(s82Wÿ鐀àøþÿ€ÿàÿøÿüÿÿÿÿÀÿÿðÿÿðÿÿÀÿÿÿüÿðÿÀÿþøà€*c33E(s46WÿÞ
$D?Ààÿÿ€ðÿÿÿÃðÿÿÿƒðÿð?€à*c34E(s42Wÿß

\|ÿðÿøÿø~~ÿøÿøÿð|*c35E(s136Wÿß$d0À8ø8ÿ¸øþÿÇ?ÿ;ÿ€8?ðÀ8ÿø8àÿ¸ðøðþÿÇ?ÿ;ÿ€8?ð8ÿàðð*c36E(s142WÿÜ)d~ÿ€ðÿÀÀÿàáð€p €0?8>~ÿÿÿÿÿ€ÿÿÿÿÿ€øððà0à0ÿÀpÿ€àÿà|À*c37E(s171WÿÞ%$°à?ü0€`€à`Àð`À|p`>8`?€>`àÀàðÿà|ÿÀ ÿ€ €þ à ð |à?ü€xàp€ð`À<`Àp`€8`à?`ðàà0ÿÀÿÀÿ€~*c38E(s196Wÿß%#$œ €À Àà€àààðà |àÀÀßÀÿ€?Ààþpðüà8þÀ?÷À ã€À
ÿ€àÿÀð?üÀÿøÀÿàà?ÿ€àýÀààààðàxà>ÀÿÀÿÀÿ€ÿü*c39E(s26Wÿß

D|ÿøÿøÿø|*c40E(s94Wÿß,
DÀ@ ``8À€À~ÿüÿÿÿðÿÿà?ÿÿ€ÿþÿà*c41E(s94Wÿß
,
Dÿðÿþ?ÿÿ€ÿÿàÿÿÿøüüÀ>€8À``À €0*c42E(s73Wÿßdžœ˜ðxaðÿÿðx`à𘜞*c43E(s140Wÿâ%°€€€€€€€€€€€€€€ÿÿÿþÿÿÿþÿÿÿþ€€€€€€€€€€€€€€*c44E(s30Wÿü D?Àüàü0üüx*c45E(s29Wÿó
Dààààààààààààà*c46E(s22Wÿü
Dxüüüüx*c47E(s86WÿÞ$DÀøÿàü€øÿàü€ðð*c48E(s131WÿÞ$dÿÿÿðÿÿüÿÿþÿÿÿ€?À?À|àpà`pÀ0À0À0À0Àp`ppà<À?ÀÿÀÿÿÿÿÿþÿÿøÿàþ*c49E(s86WÿÞ#d `àÿÿÿÿàÿÿÿàÿÿÿà?ÿÿÿàà` *c50E(s126WÿÞ#d øÀþàÿ€à?ÿÀàðà~xàüàøàøàðÁàðáàðqàp9àpàxà<àààÀ`À *c51E(s116WÿÞ$dð?üÀþðÿÿ?ùþ€ÿøÀ|ð@øà`ðà àÀ àÀ0àÀ0à@0`@ppð0ðððà€À*c52E(s126Wÿß"dÀÀÀÀÀÿÿÿÿÀÿÿÿÿÀÿÿÿÿÀ?ÿÿÿÀÀÀÀÀàÀxÀÀÀƒÀãÀsÀ;ÀÀÀ*c53E(s121WÿÞ$dÀpàxÿøxÿþxÿÿxü€xðÀxÀÀxÀ`x?€ x? x>0x>0x~p>|püðüðüðààÀ*c54E(s126WÿÞ$dð€ü€ÿÿÀÿÿ€ÀüÀÀàà`À``€ p000800pƒpã€àù€àÿà?Àÿÿÿ€ÿÿÿþÿøÀ*c55E(s131Wÿß"dÀøÿÿàÿøñÿð?àðüðÿ€ð?ððþðÿÀðÀðÀð@ððððø|*c56E(s116WÿÞ$düÀÿðÿ€?øÿÀü?Áàx>?àp~pàþ0Àü0Àø0Àð0Àà0Àðpàøp`?œàxà?þÿÀüÿ€øÿà|*c57E(s126WÿÞ$d?àÿþÿÿ€ÿÿàÿÿð?€ø||p >à ÀÀ€ÀÀÀÀÀàà``>`0|0>ü0ÿø0ÿðÿÀ*c58E(s40Wÿé
Dxü€ü€ü€ü€x*c59E(s51Wÿé !Dàxøüœü†üƒüx€*c60E(s136Wÿã'Èàp8p88p8p<ààÀÀÀ€€€€ÀÀàà<à8ðxppxð8à=ààÀÀ€€*c61E(s76Wÿì% °àpàpàpàpàpàpàpàpàpàpàpàpàpàpàpàpàpàpàpàpàpàpàpàpàpàpàpàpàpàp*c62E(s136Wÿã'È€ÀÀàààðp€xÀxø<ÿ<ÿþþ8ü8€ðxÀpààðàüÀ€À?ÿþÿø?À*c65E(s186Wÿß"""@@ÀÀÀ?ÀÿÀÿÀÿÀþÀÿð@ÿ€@?þ@ÿþÿÆÿüÿà€Àø~Æöþ@?€@ðÀÿÀ?ÀÀÀÀ@@*c66E(s161Wÿà!|àøðüø?þüþ?þÿ?þø|ðxà€pÀ€àÀ€àÀ€À€€À€€À€€À€€À€€À€€À€€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€à€À€€€€€€€*c67E(s166Wÿß#ˆÿðÀ?<8€p€`À`Àà@À`À`À`À`À`Àààà`ÀpÀxÀ<€>€€?øÿÿÿþÿÿüÿÿøÿÿð?ÿÀü*c68E(s186Wÿà"!"”ø?ÿÿÿ€ÿÿàÿÿðÿÿøøüÀü?>>|xp``€à€À€À€À€À€À€À€À€À€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€à€À€€€€€€€*c69E(s166Wÿà!|à~€þ€ø€à?ü€àà€ÀÀ€À€€À€€À€€À€€À€€À€€À€€À€€À€€À€€À€€À€€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€à€À€€€€€€€*c70E(s151Wÿà!xÿøàà?üÀàÀÀÀ€À€À€À€À€À€À€€À€€À€€À€€À€€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€À€À€€€€€€€*c71E(s181Wÿß"#!€€Ààÿÿÿ€ÿÿ€~ÿÿ€<ÿÿ€8ÿÿÀ0àÀ`ÀÀ`€à`€`@€`À`À`À`À`À`àààà`ÀpÀxÀ|€>€€?øþÿÿþÿÿüÿÿøÿÿà?ÿ€ü*c72E(s191Wÿà#!#”€€€€€€À€à€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€ÀÀ€ÀÀ€€À€€À€€À€ÀÀÀÀÀ€À€€À€€À€ÀÀ€àÀ€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€À€À€€€€€€€*c73E(s91Wÿà!D€€€€€€À€à€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€À€À€€€€€€€*c74E(s106Wÿà"L€€€Ààÿÿÿðÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€ÀÀÀÀ€À€À€ÀÀ€*c75E(s186Wÿà"!"Œ€€€€€€€€À€À€à?€ð€øÿ€üÿ€þÿ€ø€ƒ€ð€Àà€à?€p8þü€ø€€ð€€à€ÀÀ€àÀ€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€À€À€€€€€€€*c76E(s166Wÿà!|Àx€€€€€€€€€€€€€€€€€€À€à€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€À€À€€€€€€€*c77E(s231Wÿà+!+´€€€€€€À€à€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€~€€€à€ü€?€Àø~€àüÿÿ€ÿüÿàÿ€?þÿøÿàÿ€€ü€ÿð€ÿÀ€ÿ€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€À€€€€€€€€€*c78E(s196Wÿà$"$”€€€ÀàÿÿÿÿÀÿÿÿÿÀÿÿÿÿ€àÿÀü€ø€ð€?à€ÿþüð?àÀÿ€þüø€ð€?À€ÿ€€ÿ€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€à€À€À€€€€€*c79E(s181Wÿß"#!ü?ÿ€ÿÿàÿÿøÿÿüÿÿþðÿ?<€xÀpÀ`À`àààÀ`À`À`À`À`àààÀpÀpÀ8€>€€?øÿÿÿþÿÿüÿÿðÿÿà?ÿ€ø*c80E(s151Wÿà!tðüÿÿ€?ÿ€?ÿÀ|ÀxÀpà`àà`À`À`€À`€À`€À`€À`€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€à€À€€€€€€€*c81E(s214Wÿß"+!ü ?ÿÀ ÿÿà ÿÿø ÿÿü`ÿÿþ`àÿà€à<ÀxÁÀpÃÀ`ç€àï€À€ÀÀÀ~À|Àxàp`àpÀpÀ8€>€€ðÿÿÿþÿÿüÿÿøÿÿà?ÿ€ü*c82E(s176Wÿà ! „€€€€€ð€ø€þ€?þÿ?ÿþÿü|ðpŸàà¿Ààÿ€ÀþÀüÀø€Àà€ÀÀ€ÀÀ€ÀÀ€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€À€À€€€€€€€*c83E(s126Wÿß#løàþÿ€ÿ~?ÿ€<?ÿ€0ƒÀ0ÿÀ`þà`ü`Àø`Àø`Àð`Àà`àà`à?ÀÀx€Àÿ€À?ÿ€þ€øÀààø*c84E(s161Wÿà!|ÿ€þðàààÀÀ€À€À€À€À€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€ÿÿÿÿ€À€À€À€À€À€ÀÀààðþÿ€*c85E(s191Wÿà#"#”€€€ÀàÿÿÿÀÿÿÿøÿÿÿüÀÀ€€€€€€ÀÀÀÀÀÀ€À€À€€À€àÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿüÿÿÿðÿÿÿ€àÀ€€€*c86E(s186Wÿà"""€€Àðüÿÿàƒø€€Àøþ?Àðüÿ€ÿÀÿ€üÿðÿÀ€?ÿ€ÿø‡ÿàÿÿ€ÿüÿðÿÀÿøàÀ€€*c87E(s251Wÿà."/¼€€Àðüÿ€ïð€þ€À€øþÀøÿ€ÿÀ?ÿÿüÿà€?ÿ€ÿüÇÿàÿÿ€ÿüÿøÿ¿þàðøÀ€à€ü€ÿ€ÿÀÿÿüÿà€ÿÿøÏÿàÿÿÿüÿàÿüàÀ€€*c88E(s186Wÿà"!"€€€€À€À€à€ð€ø€ü€Þÿ€‡€ÿ€ƒÀÿ€€àù€p?à€8€€ÿ€üøð?ð€ÿøþ<‡üßðÿàÀ€ÿÀà€ÿp€þ?€ø€ð€à€À€€€€€€€*c89E(s181Wÿà"!!€€Ààðüþ߇Àà€€x€<€€€€ÿÿ€ÿÿ€ÿÿ€ÿÿ€ÿÿ€€ÿÀ€ƒÿ€‡þ€ÿø€ÿð€ÿÀÿ€þüðàÀ€€*c90E(s161Wÿà!€øÀ?€à€ð€ü€þ€ÿ€€ÿÀ€ßð€Ïø€Ãü€Áÿ€À€€À?à€Àð€Àø€Àþ€Àÿ€ÀÁ€Àá€Àù€Àý€Àÿ€àÿ€à?€ð€þ€€€€*c91E(s88Wÿà* DÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀàÀÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÀ*c92E(s86WÿÞ$D0ðð€ü?Àþð€üàÿð€*c93E(s88Wÿà * DÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÀàÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ*c94E(s42WÿÞ
d€€|øðø|€€*c95E(s41W
dààààààààààààààààààààààààà*c96E(s38WÿÞ d€€€<xøð`*c97E(s100WÿéX€€ÿÿ€?ÿÿ€ÿÿÿþp`à0À0À8ÀÀ€à€`€~ÿ€?ÿ€?ÿþ|*c98E(s131WÿÞ$dàÿøÿþÿÿÿÿ€ðÀ€à``000 0pp€àÿÿÿÿàÿÿÿàÿÿÿÀ?ÿÿÿ€00*c99E(s96WÿéXÀ`?8|àÀ€À€À€À€à€`€p?8þÿüÿøÿà*c100E(s131WÿÞ$d€ÀÀÿÿÿÿàÿÿÿàÿÿÿà?ÿÿÿð0€0 À ``ppðððàà?àÿÿÀÿÿ€ÿÿ?þð*c101E(s100WÿéXÀÀ`À8À?ÀÀxÀðÀàÀ€ÀÀ€ÀÀ€ÀÀ€ÀÀ€`À€`À?0Àÿ<Ãþÿþÿøÿð€*c102E(s106WÿÞ#D8xøøð à À À @ ` `?ÿÿÿàÿÿÿàÿÿÿàÿÿÿà ` *c103E(s126Wÿé#d0ø0ü0Æ7àƒ?ø€?ü€þÀ~€Àp€Àà€àÀ€àÀ€àÀ€àÀ€à`àpàþÏà?üãÀø?Àà?€€*c104E(s131WÿÞ#d `ÿÿàÿÿàÿÿàÿÿà`   €`ÿÿÿÿàÿÿÿàÿÿÿà?ÿÿÿà0`0 *c105E(s76WÿÞ # 8 `pÿÿàøÿÿàøÿÿàøÿÿàp`  *c106E(s94WÿÞ.
8pÿÿþøÿÿÿÀøÿÿÿðøÿÿÿøp  <<|x0*c107E(s141WÿÞ#d `` à ààà€à À Àþ aü7ðà € `ÿÿÿÿàÿÿÿàÿÿÿàÿÿÿà0`0`0 *c108E(s76WÿÞ # 8 `ÿÿÿÿàÿÿÿàÿÿÿàÿÿÿà0`0 0 *c109E(s124Wÿé%$œÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿøðààà`00ÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿøðàà``0ÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿ00*c110E(s85Wÿédÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿøðààà`0 ÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿ80*c111E(s108WÿédÿÿÀÿðÿø?ÿüÀ>|xàà€À€À€À€À€`€`x?>þÿþÿüÿðÿà*c112E(s136Wÿé#dÿÿÀÿð?ÿøÿü€~üøð€à€à€à€`€ p€ 0 `ÿÿÿÿàÿÿÿàÿÿÿàÿÿÿà0`0 0 *c113E(s136Wÿé#d `àÿÿÿÿàÿÿÿà?ÿÿÿà?ÿÿÿàp `` À À À€À€à€`€p€x?€?ÿÿÿÿþÿüÿð?€*c114E(s67WÿéHpøøøðpp8 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ800*c115E(s76WÿéLøþÿþ|ÿ`À@ƒ€À?€À>€À~€Àü€áøðà?À€€*c116E(s68Wÿã

80€€ € €€ÿÿÿþÿÿüÿÿüÿÿð€€€*c117E(s85Wÿêd ÿÿþÿÿþÿÿþÿÿÿÀ€€ ÿÿþÿÿþÿÿüÿÿàÀ€€*c118E(s88Wÿêd€Ààüÿ‡à€ø?ÀðþÿþðÿÀ‡ÿÿøÿàÿ€üðÀ€€*c119E(s118Wÿê""€àøþÏÀø>Àð~ÿþ€ðƒÿÀÿþÿøÿÀÿðø|À€À€ø~ÿü€ÿð‡ÿ€ÿüÿðÿ€üðÀ€*c120E(s85Wÿêd€€Àà~ðþøþžòâÿ€þƒüüÿïÿƒÀþâü~ð>àÀ€€*c121E(s131Wÿê#d€ÀðþÿÀƒø€Àøÿàÿø?ø>ÿÀ€‡ÿÀÿüÀÿààÿ€àþàðààÀ€À€*c122E(s76WÿêX€ðÀ>ðøþÿ€ÿÀßðÇøÃþÀÿÀ?ÆÀæÀþÀþÀþð>ü*c123E(s121WÿÛ1X€€À€@`p<ðø?ÿøÿþÿüÿüÿþÿüÿøð¸àðàà@*c124E(s37WÿÛ
2dÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀ*c125E(s121WÿÛ1X@àà°ð¸àÿ?øÿþÿüÿüÿþ?ÿøÿþ<àðp`@€€€€*c126E(s33Wÿàd€`0888xxpððààà`0*c127E(s196WÿÝ*$$ÈÿðÿÿðÿÿðàpÀp€pp>p|pøpðpàpÀp€pp>p|pøpxp<ppp€pÀpàpðpxp<ppp€pÀpàpÿÿðÿð?ÿð*c128E(s211WÿÞ&#'  `ààààÿàÿà?ÿàÿü`ÿà ÿ€ ?ÿ ÿûÿÃÿüÿà€Àø>ƒãû? À ð ~`àààà` *c129E(s171WÿÞ #Œð€üÿ~ÿø?ÿ€ð?ÿÀà~ÀÀxÀÀpÀÀààÀààÀÀ`ÀÀ`ÀÀ`ÀÀ`ÀÀ`ÀÀ`ÀÀ`ÀÀ`ÀÀàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàààÀ`€ € € *c130E(s171WÿÞ#„ðüðÿøÿ?ü?ÿ€?þ?ÿÀÿ~À|xÀððàààààààÀÀ`ÀÀ`ÀÀ`ÀÀ`ÀÀ`ÀÀ`ÀÀ`ÀÀ`àÀàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàààÀ`€ € € *c131E(s166WÿÞ#t€þøðààÀÀÀÀÀÀÀÀ À À À`ààÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàààÀ`€ € € *c132E(s226WÿÞ"+#€?à€?€<ÀxàðÿÿÿÿðÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàààÀ`À`À`À`À`À`À`À`À`ÿÿ€`ÿÿü`àÿ€`Àà`€ø`€<`€`àððx<??à*c133E(s166WÿÞ#€0Àÿ€àüàðààþàÀð`Àà`ÀÀ`ÀÀ`ÀÀ`ÀÀ`ÀÀ`ÀÀ`ÀÀ`ÀÀ`ÀÀ`àÀàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàààÀ`€ € € *c134E(s276WÿÝ4$4Ø80|0üpüðøððð`ðpð8ÿÀÿ€€þàøxðÀ?€¾@ü@ð@```0p@pÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿðp@p``0@`@ð@ü¾?€Àxðàø€þÿ€8ÿÀpð`ðððøðüðüp|08*c135E(s131WÿÝ%hüàÿøÿ€þÿÀþÿà?ÿÿð>¾ð8¸ðpðx`à8```````` ` 0000x ÿ`ÀÀ€*c136E(s206WÿÞ&#& € € € À`ààÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿàçàÃÀ`€à €x €< €Ààx<€ €€ €à Àð`à<àÿÿÿ¿àÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàààÀ`€ € € *c137E(s244WÿÔ&-&   088?ÿÿÿø?ÿÿÿø?ÿÿÿø?ÿÿÿø?ÿÿÿø?ßÿÿø9À80ðÀ 8p 8 <€àð8<8 Àp àÀ x0<88?ÿÿïø?ÿÿÿø?ÿÿÿø?ÿÿÿø?ÿÿÿø?ÿÿÿø880  *c138E(s186WÿÝ#$"”080|püðüðøðàð`ðxÿÀ>ÿ€€þàøxðÀ?€¾@ü@ø@p``0p`pÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿðpp`0@@@*c139E(s186WÿÞ!$"Œ€ € € À`ààÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàààÀ`À À À ÀÀÀÀàÿÿøÿÿÿààüÀ€À€à€àðððððà*c140E(s236WÿÞ,#,¸€ € € À`ààÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿà>à€`à ø ? Àð~€àø>?€ÿàÿÀÿüÿàÿ€þÿðÿÀ?ÿ ÿü ÿà ÿ€`þàÿÿÿÿàÿÿÿÿàààÀ`€ € € *c141E(s211WÿÞ'#'¤€ € € À`ààÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿààÀàÀÀ`€À €À €À ÀÀÀÀÀÀÀ€À €À €À ÀÀ`àÀàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàààÀ`€ € € *c142E(s196WÿÝ%%$œÿ?ÿàÿÿøÿÿüÿÿþÿÿÿøÿ€ÀÀÀ<à8àpp`0`0ÀÀÀÀÀÀÀÀ`0`0pp8à<àÀÀÀøÿ€ÿÿÿÿÿþÿÿüÿÿø?ÿàÿ*c143E(s211WÿÞ'#' € € € À`ààÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàààÀ`À À À ÀÀÀÀÀÀÀ À À À`ààÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàààÀ`€ € € *c144E(s156WÿÞ#xðüþ?ÿÿ€ÿ€|ÀðÀààààÀàÀ`À` À` À` À``À`àÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàààÀ`€ € € *c145E(s176WÿÞ!$ Œð ÿÀ?>€8€0Àp`````À0À0À0À0À0À0À0À0àp`ppàxà8à>ÀÀÀ?€øÿ€ÿÿÿÿÿþÿÿüÿðÿÀþ*c146E(s176WÿÞ # „€þøðààÀÀÀ À À À`ÀàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÀàÀ`À À À ÀÀààðøþ€*c147E(s201WÿÞ$$%€€€Ààøþï€Ãà€ø€>€€àø>€àøþïÿ ÿÀ€þà€øàÁÿààçÿ€ðÿþðÿøðÿàðÿ€àþàøÀàÀ€€€*c148E(s191WÿÞ$##˜øþ?ÿ€ÿÀÿÿàøààðÀp€0ƒ ƒ ‚ † `Æ àÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÆ à† `‚ ƒ ƒ €0ÀpàðøàÿÿàÿÀ?ÿ€þø*c149E(s201WÿÞ%#%œ € €`€`ÀàÀàààðàø?àþàÿàƒ€ÿ`Àü ðø x?à ÿÀ ÿþø?ðð€ÿ¼ƒþ‡üßø€ÿàà ÿÀð ÿ8 þ üàðàààÀà€`€`€ *c150E(s238WÿÞ%+%˜€?à€?€€>À|àøÿÿÿÿðÿÿÿÿðÿÿÿÿðÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàààÀ`€`€`€``````€`€`€`À`ààÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàààÀ`€ € *c151E(s196WÿÞ$#$˜€ € € À`ààÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿßÿàà@àÀ``€ €0 € €€<€<À|àüÿÿøÿÿøÿÿðÿÿàÿÿÀÿþàÀ€€€*c152E(s276WÿÞ4#4؀ € € À`ààÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàààÀ`€`€`````€`€`À`ààÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàààÀ`€`€`````€`€`À`ààÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàààÀ`€ € € *c153E(s346WÿÞ7+7à€?à€?€€>À|àøÿÿÿÿøÿÿÿÿðÿÿÿÿðÿÿÿÿðÿÿÿÿàÿÿÿÿàààÀ`€`€`€````€`€`€`À`ààÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàààÀ`€`€`€````€`€`€`À`ààÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàààÀ`€ € *c154E(s206WÿÞ##&”ðüÿÿ?ÿ€?ÿÀ~ÀxÀpàààààÀ`À`À`À`€À`€À`€À`ÀÀ`àÀàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÀàÀ`À À À À ààøü€*c155E(s261WÿÞ1#1̀ € € À`ààÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàààÀ`€ € € ðüÿÿ?ÿ€?ÿÀ~ÀxÀpàààààÀ`À`À`À`€À`€À`€À`ÀÀ`àÀàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàààÀ`€ € € *c156E(s171WÿÞ#„ðüÿÿ?ÿ€?ÿÀ~ÀxÀpÀààààÀ`À`À`À`€À`€À`€À`ÀÀ`àÀàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàààÀ`€ € € *c157E(s171WÿÞ$„þ?ÿÀÿÿðÿÿøÿÿþÿÿÿðaÿ€À`?€?`À|`Àx`àp`àð`àà`pà`pÀ`pÀ`0À`0À`0À`0À0`p``p`pÀ8À<€ÿÀð0*c158E(s266WÿÞ3$2Ôü?ÿÀÿÿðÿÿøÿÿþÿÿÿà€€<Àxàpà``àpÀ0À0À0À0À0À0àp``pàxà<À€à€ÿÿÿÿÿþÿÿøÿÿð?ÿÀüÀÀ€À €À €À ÀÀ`àÀàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàààÀ`€ € € *c159E(s191WÿÞ!##Œ€ € € À`ààÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÀ`àÀ``À` Àp Àp À|ÀþàÿàßÀðÏàüÏðÿ‡üÿƒþ?ÿÿ€þÀü?àðàààà`` *c160E(s108Wÿéh €€ÿÿ€?ÿÿÿÿÿüà` À € €0€€€À €à €~€ÿ€?ÿ?ÿþx*c161E(s136WÿÝ%h€àðp?üpÿÿxÿÿ€xÿÿÀxààxpx0x xxx8< < pðàà€ÿÿÀà?ÿ€üÿ?ÿüÿè*c162E(s82Wÿê`àð?øüž¼õÜàøÀpÀ0À0À0À0À0À0ß÷þÿÿþÿÿþÿÿþÀ€€€*c163E(s73WÿêPøðàÀÀÀÀÀÀÀÿÿþÿÿþÿÿþÿÿþÀ€€*c164E(s124Wÿêt€à€À€€ÀÿÿÿÿÿþÿÿþÿÿþÀÀÀÀÀÀÀàÿøÿÿ†ÀæÀö€>€€Ààx*c165E(s100Wÿé`ÀÀ`À8À?ÀÀxÀàÀàÀ€ÀÀ€ÀÀ€ÀÀ€ÀÀ€`À€`À?8ÀÁþÿüÿøÿð€*c166E(s124Wÿé$$˜pøøðàÿpþ<øà€Þ|@8@`ÿÿÿÿÿÿÿÿ`@@8|ޏ€à<øpþàÿðøøp*c167E(s92WÿéHøü?‡þÇþÏ_õîà|€À8€À€€€€€€€À€À€`pü *c168E(s97Wÿêt€€€Àÿÿþÿÿþÿÿþýÿþ܏ƒ€àp<€‚€€òÀ6ÿÿ¾ÿÿþÿÿþÿÿþÀ€€€*c169E(s151WÿÞ#t  `ÿÿàÿÿàÀÿÿàpßÿà8
À`ð 8 Ààx 8 p `Àÿûàÿÿàÿÿàÿÿà `  *c170E(s88Wÿéhpøøø`ÿpþ<øà€Þ|@8@`ÿÿÿÿÿÿÿÿ`@@@*c171E(s100Wÿêt€€€ÀÿÿþÿÿþÿÿþÿÿþÀÀÀÀÀÀÀàÿüÿÿðÀü€€€*c172E(s121Wÿê##”€€€Àÿÿþÿÿþÿÿþÿÿþð<Àð<Àð|ÿüø?àÿ€þø?àÿ€þðÿÿþÿÿþÀ€€€*c173E(s97Wÿêt€€€ÀÿÿþÿÿþÿÿþÿÿþÀ0€0€0€0000€0€0€0À0ÿÿþÿÿþÿÿþÿÿþÀ€€€*c174E(s108Wÿéhÿÿàÿøÿü?ÿþ>xàÀ€À€€€€€€€À€À€`€p>?ÿþÿüÿøÿà€*c175E(s97Wÿêt€€€ÀÿÿþÿÿþÿÿþÿÿþÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÿÿþÿÿþÿÿþÿÿþÀ€€€*c224E(s141Wÿé$hþÿÀÿà?ÿøÿü~üðàà€À€À€À€`€`00ÿÿÿÿðÿÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿðp0  *c225E(s92WÿéTà0>~ |àÀ€€€€€€À€À€`p?<þÿüÿøÿà€*c226E(s88Wÿê`øðààÀÀÀÀÀÿÿþÿÿþÿÿþÿÿþÀÀÀÀÀààðø*c227E(s136Wÿê#d€€àüÿ€‡ð€ü€ð~ÿÀÿðü<€ÿàƒÿ€€ßüÀÿðÀÿÀàþàøàààÀÀ€€*c228E(s208WÿÞ!. ŒàÿüÿÿÿÿÀÿÿà€àðp000 `@€ ÿÿÿÿÿüÿÿÿÿüÿÿÿÿüÿÿÿÿü0€ @ ` 000pð€àÿÿàÿÿÀÿÿÿüà*c229E(s85Wÿêd€€Àà>ð~üþŽþƒòÿÂþ‡øŸþÿÇÿÂüâø~àÀ€€*c230E(s128Wÿêt€ü€ð€ÀÀ€ÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿþÀ€€€€€€ÀÿÿþÿÿþÿÿþÿÿþÀ€€*c231E(s91Wÿêh€€€ÀÿÿþÿÿþÿÿþÿÿþÀ €€ €€ÀÿüÿüÿøÿàÀ€€€*c232E(s136Wÿê'(œ€€€ÀÿÿþÿÿþÿÿþÿÿþÀ€€€€ÀÿÿþÿÿþÿÿþÿÿþÀ€€€€ÀÿÿþÿÿþÿÿþÿÿþÀ€€€*c233E(s172Wÿê'' €ü€ð€ÀÀ€ÿÿÿ€ÿÿÿÿÿÿÿÿþÀ€€€€ÀÿÿþÿÿþÿÿþÿÿþÀ€€€€ÀÿÿþÿÿþÿÿþÿÿþÀ€€*c234E(s97Wÿêlàðøü¼<8000€0€0€0À0ÿ÷þÿÿþÿÿþÿÿþÀÀÀÀÀÀàð*c235E(s121Wÿê##”€€€ÀÿÿþÿÿþÿÿþÿÿþÀ€€€àðøü¼<8000€0€0€0À0ÿ÷þÿÿþÿÿþÿÿþÀ€€€*c236E(s82Wÿê`àðøü¼<8000€0€0€0À0ÿ÷þÿÿþÿÿþÿÿþÀ€€€*c237E(s96WÿéPÿÿàÿøÿü?ÿþ>xàÀ€À€€€€€€€À€À€À`pü *c238E(s164Wÿé%%œÿÿàÿøÿü?ÿþ>xàÀ€À€€€€€€€À€À€`€p>?ÿþÿüÿøÿà€@@@`ÿÿÿÿÿÿÿÿ`@@@*c239E(s88Wÿê`€€€Àÿÿþÿÿþÿÿþß÷þÀ0À0À8À<À>À/€ÀoààçøõãþÁþÀ~?€*c240E(s196WÿÔ-|àøàø€xÿÀ8~8 < > > >    8>ÿÿÿø>ÿÿÿø>ÿÿÿøÿÿÿøÿÿÿø8 *c241E(s121Wÿà"X`à0ààpàø?àø<`€øx`€pp`À``À``À``Àp``Àø0`Àø0`€ø`€paÿÿÿÿüÿø?À*c242E(s140Wÿã(È?;€{€{€s€ñÀáÀáÀààÀàÀà€ð€ppp888<88pppà*c243E(s140Wÿã(Èàppp888<88xpppà€à€àÁÀÁÀÁÀã€ã€ã€÷ww~>><*c244E(s100WÿÛ2 8|üøÀàx?ÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÀÿÿÿÀ*c245E(s100WÿÛ2 ÿÿÿÿàÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿ€ÀÀÀÀ€*c246E(s136Wÿå$°xü€ü€ü€ü€x*c247E(s78Wÿì(ÈÀÀp`8p<8<>>>><<<<<<||xxxxøøøøððððððððððppxx88 *c248E(s44WÿÞdÀà8p``À À À À `p88pà€*c249E(s22Wÿí
Dxüüüüx*c250E(s21Wÿìpøøøp*c251E(s262WÿÛ$/)€€€€€€€àü€ðàüÀø?ðþÀü~üøàÀ?þøðà?€üøà`p0*c252E(s76Wÿßd0ÿð?ÿðÿðð0ààààp00ÿÿðÿðÿð000*c253E(s61WÿßH€àp?€pàpøppðpà pàpàpàðpðpp80 *c254E(s70WÿædÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀ

  3 Responses to “Category : Word Perfect
Archive   : RUSIANWP.ZIP
Filename : CYRILLIC.SFL

 1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

 2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

 3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/