Category : Word Perfect
Archive   : MACRAIDD.ZIP
Filename : SH.MRQ

 
Output of file : SH.MRQ contained in archive : MACRAIDD.ZIP
Shell 3.0¾ô
¿­¹ÒSymbols.0¾ô
¿­¹>Keynames0¾ô
¿­¹n FIND PROG¾ô
¿­¹‚FOR EACHG¾ô
¿­¹üCtrl-F10G¾ô
¿­¹M€BREAKF10G¾ô
¿­¹ü^BEAKF10G¾ô
¿­¹€INVALID0G¾ô
¿­¹ELSELID0G¾ô
¿­¹üUpSELID0G¾ô
¿­¹€TypeoverG¾ô
¿­¹]€Alt-F8erG¾ô
¿­¹?€CASEF8erG¾ô
¿­¹ü CANCEL ON¾ô
¿­¹ü UNKNOWN-KEY
¿­¹i€F9KNOWN-KEY
¿­¹(€SHyNOWN-KEY
¿­¹`€Alt-F9N-KEY
¿­¹@€Tab-F9N-KEY
¿­¹ €^Cb-F9N-KEY
¿­¹€Right9N-KEY
¿­¹€ ight9N-KEY
¿­¹
‚F1ght9N-KEY
¿­¹ €Ctrl-F7-KEY
¿­¹J€Ctrl-F11KEY
¿­¹N€MENU OFFKEY
¿­¹0ü Shift-TabEY
¿­¹^€ALTft-TabEY
¿­¹ý^OTft-TabEY
¿­¹€Ctrl-F12bEY
¿­¹O€ SHELL MACRO
¿­¹üEXEC DOSCRO
¿­¹‚Shift-F9CRO
¿­¹4€Ctrl-F29CRO
¿­¹E€ + (Num Pad)
¿­¹[€ MENU DESCd)
¿­¹‚^ENU DESCd)
¿­¹€Shift-F1Cd)
¿­¹,€Ctrl-F91Cd)
¿­¹L€Ctrl-F61Cd)
¿­¹I€^Arl-F61Cd)
¿­¹€ Ctrl-Leftd)
¿­¹T€KTON-Leftd)
¿­¹8üF5ON-Leftd)
¿­¹$€ 5ON-Leftd)
¿­¹ ‚GOON-Leftd)
¿­¹ü UNKNOWN-KEY
¿­¹j€Ctrl-EndKEY
¿­¹ €Dell-EndKEY
¿­¹Q€Shift-F5KEY
¿­¹0€Ctrl-F15KEY
¿­¹D€LENl-F15KEY
¿­¹9üRETURN NOT FND¹%üMIDURN NOT FND¹6üIFDURN NOT FND¹ü UNKNOWN-KEYFND¹k€ Alt-RightEYFND¹f€ ON NOT FOUNDND¹ü^D NOT FOUNDND¹€KeyboardOUNDND¹€;eyboardOUNDND¹ ü Page DownUNDND¹Z€ age DownUNDND¹
‚ END WHILEUNDND¹ü CASE CALLUNDND¹üFORE CALLUNDND¹üAlt-F3ALLUNDND¹:€CALLF3ALLUNDND¹üShift-F2LUNDND¹-€BELLt-F2LUNDND¹ü - (Num Pad)DND¹\€Alt-Up Pad)DND¹g€^Gt-Up Pad)DND¹€Alt-Leftad)DND¹e€Alt-F11tad)DND¹B€
Ctrl-Enter)DND¹_€
STATUS PROMPTD¹2üLeftUS PROMPTD¹€Macro Commands¹,ü RETURN ERRORds¹$ü Ctrl-DownRORds¹d€
Ctrl-Pg DnORds¹ €^Trl-Pg DnORds¹€ DISPLAY OFFRds¹ üShift-F6OFFRds¹1€F11ft-F6OFFRds¹*€SPEED-F6OFFRds¹&üCtrl-Backspace¹R€ON ERRORkspace¹üCtrl-F5Rkspace¹H€
Alt-Shift-pace¹ú Ctrl-Alt--pace¹ù Shift-F10-pace¹5€NEXTt-F10-pace¹üWHILE-F10-pace¹+ü^]ILE-F10-pace¹€Shift-F70-pace¹2€PAUSE-F70-pace¹ü FILE EXISTSace¹‚Alt-F4XISTSace¹;€EXEC RPLSTSace¹‚^FEC RPLSTSace¹€^VEC RPLSTSace¹€
RETURN CANCELe¹#üAlt-F5 CANCELe¹<€Esc-F5 CANCELe¹€ OTHERWISENCELe¹=ü Shift-F11NCELe¹6€RETURNF11NCELe¹"üSTATENF11NCELe¹)üRESTORE SCREEN¹‚
Ctrl-RightREEN¹S€ ORIGINAL KEYEN¹.ü Ctrl-PgUpKEYEN¹l€
User InputEYEN¹W€^\er InputEYEN¹€Alt-DownutEYEN¹h€F4t-DownutEYEN¹#€ 4t-DownutEYEN¹b€QUITDownutEYEN¹ üCtrl-Alt-Shift-¹ø Screen Copyift-¹‚
CANCEL OFFyift-¹üF2NCEL OFFyift-¹!€EndCEL OFFyift-¹U€MENU ONOFFyift-¹1üScreen Retrieve¹‚Ctrl-F3Retrieve¹F€^Mrl-F3Retrieve¹
€-Mrl-F3Retrieve¹a€LABELF3Retrieve¹üINPUTF3Retrieve¹3üVARIABLEetrieve¹4üUNKNOWNEetrieve¹<üEnterWNEetrieve¹
€INVALIDEetrieve¹‚Page UpEetrieve¹Y€NTOK UpEetrieve¹7üASSIGNpEetrieve¹ü
DISPLAY ONrieve¹
ü
PUT CURSORrieve¹‚Shift-F8ORrieve¹3€Ctrl-F88ORrieve¹K€^Rrl-F88ORrieve¹€F7rl-F88ORrieve¹&€^Url-F88ORrieve¹€Alt-F108ORrieve¹A€Ctrl-Up8ORrieve¹c€F12l-Up8ORrieve¹+€~12l-Up8ORrieve¹:üHome-Up8ORrieve¹€ ome-Up8ORrieve¹ ‚CHAR-Up8ORrieve¹
üKBSTATp8ORrieve¹‚Compose8ORrieve¹€Home-Home-Lefte¹V€Alt-F2ome-Lefte¹9€ Backspace-Lefte¹P€F10kspace-Lefte¹)€Alt-F6ace-Lefte¹=€CHAIN6ace-Lefte¹ ü^PAIN6ace-Lefte¹€^_AIN6ace-Lefte¹€^SAIN6ace-Lefte¹€ KEY MACRO-Lefte¹ÿLOOKMACRO-Lefte¹üEND FORRO-Lefte¹ü^QD FORRO-Lefte¹€ IF EXISTS-Lefte¹/ü PROG SYSTEMefte¹5ü IN MEMORYEMefte¹‚
GET CURSORMefte¹‚EXEC ADDORMefte¹‚ Ctrl-Shift-efte¹ûRESTARTift-efte¹!ü SAVE SCREENefte¹‚STEP ONREENefte¹'üTEXT ONREENefte¹(ü ON CANCELENefte¹üF8 CANCELENefte¹'€STEP OFFLENefte¹-ü^NEP OFFLENefte¹€ Shift-F12ENefte¹7€PROMPTF12ENefte¹üAlt-F1212ENefte¹C€INVALID12ENefte¹üF3VALID12ENefte¹"€Shift-F32ENefte¹.€Alt-F7F32ENefte¹>€ALT-F7F32ENefte¹þF6T-F7F32ENefte¹%€END IFF32ENefte¹ü PAUSE KEYENefte¹;ü SHELL SYSTEMfte¹‚ Ctrl-HomeTEMfte¹X€ trl-HomeTEMfte¹ ‚Down-HomeTEMfte¹€Alt-F1omeTEMfte¹8€Ctrl-F4meTEMfte¹G€Shift-F4eTEMfte¹/€NESTt-F4eTEMfte¹üWAITt-F4eTEMfte¹*ü AITt-F4eTEMfte¹‚

  3 Responses to “Category : Word Perfect
Archive   : MACRAIDD.ZIP
Filename : SH.MRQ

  1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

  2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

  3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/