Category : Word Processors
Archive   : PCWA401A.ZIP
Filename : CUSTOM.OVL

 
Output of file : CUSTOM.OVL contained in archive : PCWA401A.ZIP
MZi® X!#0€‘LZ91ÿÿ9This executablÇe fiûcannot bøÃörun dirát?üly. UsíCUSTO?þM.šH,ûæ+U‰åþš]"¢o3øÀu$þ¿ŒIW¿âW1ÀPšq ÕHû©>
û¸šéÃ#ÿÿÓÄ>V8&Š…C¢:š‡°Ð~¸+ÇÖ/8×ëÿø‹>¼üÑçþ´‰… 0Çÿòø 0òªuؚÃÆ^8£½ö¢ÃÂ-¿|Èû¸a¸«±
Pžüæ;øø å¿Xàø oüÓàšD ~š„±ƒ3Qãzòüþ0ão!:ÿ6pk¿~3š€ã0ƀ>†tæR8=M.+}"„Ïñ&XE ˆ…A]ìþózyøÄñꁽÞÈûÓé±îô0ä£Òô‡ǬX{X"“u— Çèø
ë Qaèø3èø šñ†¢€qǎöôÈÐüðбc¦Ðÿ¸ø bèìÜg¸ ¸ø ƅHZÿÇ&ý]ËPCWRITE2ÿЁì¦¾ZþÆÆñؚi¸+~®ñ¸P¼ýÃƆ\™Ç†Zÿ€þçtS‹Ñÿ€{®;t‡8IŠF® ;å|>¼ýËúÔ¥úš}É«üÔÃFŠC®¶­ Rñ
û{Ýü¢ÿÿÂë­ëüÄ~ðñ?æÿ‰ì]Ã_ƒìØ¡|H‰Fþ‹ý=Mñáð=û
=û=ÿuÆr3¸ì><Ëòé¦=t=Nû=
û=)…ÌÌÌ̇auÆFý4>nÈu"áù:亅"ðûƒ~þt ŽõüÙë `öˆ÷ôuÚ?ãuªóƒ½Àw¤µä½wÁi¸ˆwüëð¸ÿsðø"Ë"PR.îDEF""õC:\jñ"áÿ"ô850:758,q""þ",256ü0ûüî7,"±Ragged è993è24Úü9ìJustifyë4ÑÏë×Center àì5ìûìBo2lÅü­îUndÛ÷íÌÇís9ìFir°0Ù30òÈ41ÎíLaî29‘~îØîSpellJé´3Û6yViÇ)ewPgì78ì1ÀuìPriyh:í36¡ExiÄxî±í7?126ý1ø}ø$UpPageì8`z»Ã6ìDown™°êÿ-±zoõò3°Ã3e2çìNexž3Îñíý žSetBookëˆz?RGoìÿÁOQìômpBac€@êƅq>e¯(ø#Opene6ݙø*ð06Þ̽£1émÚýøpˆœl\€í7.QÇCloÜÉí!7/ 7üpanØêì ølì8òZoomîçò7€1îAllOnÅêf$ê5PèPEy(ÉaPÄëóñîò)î#‹8‹e2•éBŠíT›#b9 ÃÛüaèMe*i‚In`êÙKò5Lè]÷6òKí ÿø
ÉÓPË°~CPýÿš:êüðnÈýêø ð
¹ýêø ðpýGkêø ¾þýêø
¾þÔø «!¾þWêø Áþ|ø
ð ƒh¾sêø
íêø
mےþêø ’þRêø Ôþêø m
fø¨øðÔøÔþx›Ñêø Ôø:¨ø ‚êþÑêø
Kó««A ð
¨þŸ¹êø ð/ñl[|êø Ôþ êø êþkPø töHð Ôþfø ›Û¶tðÌðâð)tð*êø+`ےþsêø
,êø-êø.êø¶m/’ø0¶ð3øð4êþqêø 5Û¶¾ø7Ôø8fø:¾ø;êþ+mÛêø =Ôø>¨ø?Ôø@øöêø ¶ýAêøD¨øFêøG’øÆKz¼{ ‹¢Êƒôuép‚áø ç£Ø/õú°S¡ýÑàZ¦øÍè„ÓÍêuàÆm÷uÎÆø)ðÆø Æø+Æø<8@->Àú@Î9ôBô4úDçœúFúHâJsÎôLôNôP9?ôRôTôVµ<úXrZÇãõ\.é^ú`ñxúb-úd=|8úfèúhôjúl ù˜ún­p2úróñútîvúx˜#
úzî|úþ•~ši.+Àt~âì€ ëøä1‚û„t†ßΈ±Êù=]" w3:ã«3vˊéëC€>òñü1€r¼øš:úœÎ9úŒŽôçhú’ú”ú«u,ÐÁ–Áýøå˜1>úšìÆž¦ûŸû ä)¥û¡ö¢ö£û”R¤û¥ì¦û§J)û¨û©ûª¥”û«û¬û­RJû®û¯û°)¥û±û²û³µ”R´öµû¶û·J)û¸û¹ûº¥”û»û¼Ó½RJû¾û¿ìÀ)¥ûÁûÂûÃû”RÄûÅûÆûÇJ)ûÈûÉûÊ¥”ûË¿ÌöÍRJûÎñÏûÐ)¥ñÑûÒûÓûðõÔû¿MWŠã_—¾þO™è½ò_&€=t8íV֝™è•}œò ›èüö ë¿XҎ¤ëø ÎâóÎå¿a߯á¸#÷&/áøÇû×ø
ï7µ‚ùu×
àƅ+÷üñX‡ç÷ü÷÷üx† ,üý4¢,—âuÈ¿d|hHvî¥
¥ý¿mí;œˆ
¿\™ßí<íø
úôÙٝ âüh:Åø Sš‹Å>íø Åí?²ø¢Ù²ýâ²ý=Åø +š;ÅAíø íBíø EíCŸøƟýÏÑæŸýØöý@»ø »æ¢Eíø íF¨øÙhߨýâ²ýDØø
Æ$®é0%û¿õ»þ/uã
ð
EÐD3\òué›FÉj3^ékûm3º=¤B‰è£p3õuë”R„ë†û‡ûˆJ)û‰ûŠû‹¥”ûŒûûŽRJûûû‘)¥û’û“û”û”R•û–û—û˜J)û™ûšû›5¥ûœØÿûžû”‚Ÿû û¡ûSE,ø@8,qÈ
ZìÌÛ6÷ü¥÷þ©÷þ­÷þ±÷þµÐm÷·u¿·ø¹Ûþ»{è÷þ½ÒüuÚeìÎyÄ-£Ä.¡ý£Ê.¸Ã†úÆ.é*6â5‰ÇûþûöL8û15]:û^ûc—Âd¥ûeñfû…Lÿ²2‚ÿYou haû÷ve obrequest™anÃpycèngñ toýýhßp™šercp
oùrol6cMaPÿËsÜÐ key.ßIKPør>Úté‰Ìq9ÜööÞá/xù‚ïuq¯íšS~7`äüäø2äøšý]"¿Pä¢h
]Ãë«MOR¹jZqÄ> ,øaÔqCþöüEQõüõ€}RP5u„` öünöŠF>lµGác
‹÷£¸ßá Sÿßâ#û@Áê¼,¸$w,÷fژ$]4¨bøïíd¡T‹V£1Ù?<¢, r30ä׊…7|8áQC ÓP 5Žü6çÐñ†ùÂñ>ñüæƒcñlpqšÀû¡v¸ ¸tn>þ:X…Õw`¨ø†±Þþç°@ì¥Y¿òê@;XLºð lº÷Ö\ðaÆɋEUüUW?¨Jý뉚¯æø)¼øÿ?„õ:Fýuáƒ~tšûMÐx¬õ|ú~.Ìëú(ô+~ iwÙu#šëˆôpÙu†ãÐèôš3û¼.ØÄR!õaǘé‹mó+Ø =»ð
ÂòêüȞð
ÑZ+Áç›ð Hšô¶÷:^öÈ- Ñ]ùÚµ÷¿ïtè º÷ƒ}÷ÇSr!õþQsšáÊ!T'óðƒR晹
÷ñRý>Ì‹ÎÁ‹•¢,;“ñu;ôºòtÜñ@3*óW[¸qãXIǵ¸dIñœ÷šøïôû]ËED.D“Tþ±Ú3£Ü3¿7ñ?÷ՄAI¶4>þ…é}éRáôð†wöH€>kÑuöXXöZD±öŒ¢¼Ý?ˆÌÜò!áñ<¸+¿h6–ƪOTÎò¿¨—cÜ¿08û:ûšQ‰¿*çñ¸Ô+Ik[ÚdS7ËÏ7Ì2'Ê7ÌÅöXHõkžþ{Ùtø  :0äqø1ˆø%+1Á’üWöüìÿ~ø _­òšK@C«óîüsîü~”¸¢Ã:ë'¿À,Éã9σۚvà€>ü‡ê0]"š;Äé§1ûaýÿ6ӚˆÞþÁt
¿\øúÊ~˜þC÷¡Ú3¬ Ü3uܦtýþþìÊ ñŠV
ŠF
éðÑàðÿ¡Ä~ø&ˆ•Åè±_èøÆèèøÇ]Ê aêõW;Fz±|gPè™ÿëüñ‰cµü„`ë„ëýiëø okëýŽiÁüxëZëýo¬ÆëEëýiëübë*T0ëý‘iu~ëëý’oªÆmëý“iöd ë5Vñþëü”otëÜëý•ic5XüaëÇëý–i—üVªë²ëý—o֝ëýT­˜oֈëý™i‚ø sëý՚oýë^ëý›iCüX©(ëIëýœoÖ4b¬ëýl»'ëëýR5žimü—
ëýŸiÁü®Æëõýëü i—ü$ëªÕàëý¡i¬ü\òËëý¢iÖüX…vë¶ëý£i-fëj¬¡ëý¤i—üëŒëýÆj¥i¬üëwëý¦iïð bµZëý§iëø Mëý¨iïð 8ëýcµ©ooë#ëýªoòê*ëý«i¬ü\òùüëü¬i¬üUªëäëý­oëÏëýÖX®lÖýºëý¯ocë¥ëý¥j°iÁüëëý±o6ê{¨ëý²o©ëfëýT©³oÁQëý´oÖ °ëý·iÖüúëýûR¥ëü¸oÖèëý¹o¬JÕÓëýºoÖ¾ëý»ióè jµ©ëý¼iëø ”ëý½i†ð Z]ëý¾iÅð jëý¿iëø UûSÛµZ¢ßýüÿò;Ñý.Oòâ&ëý©Æ/Oëëý0OPëµZüú¢ØFêçëý2OFêÒëý­V3OFê½ëý¢ßÚ¨ëý5O€¢ýë“ëýî±Áü ë~ëý¢ÙÖü}k¬ëiëý8O
ëTëýZ¢ÙëüBò?ëý¢ÙXü)5Vë*ëý;OOëëý¢ßª".ëý¢Ù˜Iým¦Öëù¢ßyýÖ*ÆÖëý¢ÙÂñýKë*UÁëý¢ÙÖüë¬ëý¢Ù­Ötó¢Û—ëýBOGò‚ëý¢ßXc
ëmëýDOGëX¥jëýEOXCëýFOqò.¥jëýGOmëýHOqò¥µëýIO¬ïø¢ßïð ÚRëý¢ßXÅëý¢ß¨±ë°ëýMOqë›R¥ëýNOë†ëý¢ßëJ5qëýPOë\ëý¢ßuVªëGëý¢ßë2ëýVª¢ßÅòëý¢ß.ëýq©¢ß~ëó÷¢ØÖÞRëý¢ßmÉëý¢ß{5Vë´ëýYO@ëŸëý¢ßªT֊ëý¢ß¬uëý©Z¢ßÖ`ëý]O†òKëý©R^Oë6ëý_O¬!µÒëý¢ßÚò ëý¢ß÷ºTö¢ØêÝö¢Ø§ÈëýEª¢Ùáýë³ëýÖ¢ßڞëý¢Ø ‰ëý¢ßzk¬ëtëý¢ß*ë_ëý±Æ¢ß!ëJëý¢ßëj¥5ëýD¿òâ ëý¢ß.7 ëý¢ß/ëöõ¢Ø.ÖXëáëý¢ßëÌëý©R¢ß—·ëý¢ß¬¢¥Jëý¢ß֍ëý¢ß•*Öxëý¢ß.cëý¢ßÕjëNëý¢Ø 9ëý¢ß†ò$¥êëý¢ß—ëý¢ß°òúRô¢ØÖåëý¢ß?ÕJëÐëý¢ßÚò»ëý¢ß•*X¦ëý¢ß‘ëý¢ßUkë|ëý¢ß=Ògëý¢Ø RµRëý¢ßFê=ëý¢ßë(¥Jëý¢ßëëý¢ßkµëþó¢Ø¢éëý¢ßø¢ÔZ©ëý¢ß ª¿ëý¢ßÁªR¥ëý¢ßÁ•ëý¢ßÖJՀëý¢ßmkëý¢ßKêj¥Vëý¢ßuêAëý¢ßÖJ•,ëý¢ß¬ëý¢ßªKÖëý¢ßdâíò¢Ø•*ëØëý¢ß¬Ãëý¢ßUZ®ëý¢ßë™ò¢Ø
« ¯ìºÑý¢ß ¹‚ëýD¿5¹ëý¢ß[«•ë@ëý¢ßº+ëý¢ß*ÕÁëý¢ß>ëýÄþq­°Sëìñ¢ØwÒ×ëýVc¢ßÀòÂëý¢Ù—ü=뭍ëý¢ß]ë˜ëý攩Z”Cƒëý攗ýnëý©Æ¢ß—Yëý¢ß_ëj¥Dëý¢ÙÖø /ëýæ—ÖŠTëý攂ëý]´¢Ùëø ðð¢Ø ý¢ÚÛZ‘ëý¢Ü—ýÆëý¢ÜÖj¬—±ëý¢ßWëœëýT­¢ßÁ‡ëý¢ßÚòrëýT­¢ßm]ëý¢ßÚòHëýT­¢ß¬3ëý¢Ùëø ëýTݢߗ ëý¢ß$Úôï¢ØX©5ëßëý¢ßëÊR¥ëý¢ßëµëý¢ßë+ ëý¢ß1ë‹ëý¢ßU+ëvëý¢ßUÂaëý¢ßUª¬Lëý¢ßÁ7ëýT©¢ßÖ"ëý¢ßë
¬ëý¢ß÷ëøî¢Ø•*Gòãëý¢ßÖÎëý¢ßUª¬¹ëý¢ßÖ¤ëýVª¢ß êëý¢ßëzëýT©¢ß¬eëý¢ßPº ëý¢Ùø ;îD¸ý¹Z[Ñý¢ß4Ú ëý¢ßºí¢Ø«•Åªâëý¢ßK¢Íëý¢ßª•Ö¸ëý¢ßÀò£ëýD¿ª•‚Žëý¢ßђyëý¢ß*Õëdëý¢ßëOëý¢ßX­Rë:ëýˆw©Â%ëýTiˆwmëý¢ß¬ûì©Z¢ØÖæëý¢ßQÊÑëý©R¢ßÖ¼ëý¢ß¬§µªëý¢ßgҒëý¢Ù_ñÁÕj°ò}ëýD¿éÊhëý¢Ùô¬VëSëý¢ßñr>ëý¢ßªVX)ëý¢ß\òëý¢ßZªmÿë¢ØCêëýT©¢ßëÕëý¢ß—ÀZ©ëý¢ß†ò«ëý¢ßë–Z©ëý¢ßÛ²ëý¢ßëlR¥ëý¢ßëWëý¢ßëJÕBëý¢ß—-ëý¢ÙÅð JÕëý¢ßëý¢ß;¢¥Jîê¢ØÁÙëý¢ß•*ÖÄëý¢ßm¯ëý¢ßÕXÁšëý¢ß+ë…ëý©R¢ßÖpëý¢ß¬[¥ëý¢ßÖFëý¢ß+Uë1ëý¢ßëëý¢ßª.¬ëý¢Ùëø òé¢Ø­ú—Ýé¢Û¤0C{;ä/ EW]ïuÈ(
ëÆ(»1võþ¿÷sšÒ-]"ðþuêášÜà® íœø ŠQ1£˜øÃVåÿ;åt(܎ø7(zƒ–š~ ñÿ£òuWüð ÄÄ '¶üuÞaø/ýî 8¨·¼,tò(ñ«ç(
ò(¤
§ø -¤®$B¸ +K ø‰ê¹íôüñ*‹÷Ñç÷«û}¢Ã&uš0Øë;š€´®ù¬ GÙúë§"–¿éøU U sÆœ×þPvSìõMtãÑ~f~š;ùC¦ OTëùèô@v& úÿñäñ•ñ^/ôþˆ•÷ôüõƅ|õ4Ó:u8ùø/¡…ùë)ë¦îÅë
ëü
ë¥ò=Âuaä ?·)–Úzþ ¥ø :0ø‘ ëüî 0øEã0ø$" ?yÿSummeröðüAutè{înðø Wintàø Sprèïîgðø Customðø D?ÿefaultsðLightᑠo±DarkðQ8ùñèüðYou„ð¥o¯g­al ›C""¬[CìÿØ'š]" H8¢»,àtîù/vù:s xáùJ8uJçëÇ ; í3Þ¿ÍìÝÿüš.
 
V8&€½bi(tôÇõÝø
à÷·¾té’
ü ´aI’ë¬ø ë<Œ§Ï
W^:~8ǓÙà¿!ö½æé×ì€}P ۚºq•äØ€=áéèmúÅþºß·ºÿt õþuÜëÐþ÷_uè¯Ðø
è/úëðš¯(áÿv#vu èqùƒ>oм,~[Ù¡÷¶Ýmé®zîÉë(WÈà rÏÏüšûMÿ¬þ èùèÞúè4ûè‹ûëÿ{éÒàéT ÃOšCΉFò‰Vôá_—i—ë <;uUšëFÞ«àuã9uà
!â“âë£ýÆòuä3gÙÿ6¸,Qóšö÷gäâàçéðÿ’§Ht †
ǺèÞý¼ø å¼ø§øØulù@îdevì´;´ø 0àSr < wÃÑ>öôë< ññü ëá
<r Þø"Þ .ñ×ñ§~öÿëE®®ø <uý-®øöðOëo<tOágð œ©M„3”öÛڅðK
ÒÔ˜¨ ˜¨Ü3Úø ôƒ(õ¸#&÷e€«Zðñe÷Ëø‚Â%ñCÙ%ñ÷xÁµ¿sÁxÀ tââ†À)èóòë
v]§Çµáó·À (ò·ÀIþst Bk/^ÖíÿôþÞüè¹ñà¾Àúêò«ñཹþ:>tw1á*;ø'ë0ðº•êñèñóñ^˜šH£ÁkžšKì™ñ¼ö øT{”Ku?Ãø 1š?é÷ÑÕ­ŠíËÄÑ7ñróºÔ Õ×°íóäæ(ô×Ôhºø Zºøï¾òþWrè Çe÷;<²ë¬É ¿Ø «‚ ötðÒcëîߗüèÑ®×ÒÉ3é+Útí% î¿R4§B*uªr3ÅøÿÿÀö‹ES=)r =Gwšÿ6]"ë]=t= ‡;û
=
û=è²á5žRåB=ÔÔ%:¥ï1=ï ïñ”i4ï =ïF€ï­3﷔r·ïšY7>ïé` —KT;Tø
(*(ø(l[üñêüñô±[Jé» t#àøÒ©€‡ü±w-ut¿ÚÜé~°éÉë—Éé»®ò¢è¸"žëšÚ¬é`Þøíö¸2™NU³ýŒì-²ã}Ô¸ •’GÂÚvñ#Ø  ’ß —ÙÑÝÎìUôõ WÌœÕÔߑªìí®ëÚÿÐB7ÿÔìÿÒ¼,دþ¼Ìè¨í¸
ÀÄøh èÂëèÿ±Üíè3îéJ <
¤þßâÐ
¸‘»,
uè`Óé0?ýÖ®#…ˆ±yœçQ€y¸(›ñ/ôlâé=
qï,ïþô©!=Sï%ïþãïT5¤ï&ïþÒïUï†ÔïþÁïVïïþ°ïWïïþŸRCïXïïþŽïY=´gáôAÒé‚ôZVâ!ifÊuó`Ö"iÖüdH
ïaï
ïþS©!ïbï ïþBïc5¤ï ïþ1ïdï†Ô
ïþ ïeï'ïþúïfïïþþ=ԐgïïþíïhRïïþÜïiïCjïþËïjïïþºH
ïkïïþ©©!ïlïïþ˜ïm5¤ïïþ‡ïnï†ÔïþvïoïïþeïpïïþTRCïqïïþCïrjHïïþ2ïs
©ïïþ!ïtï!õïþïuï ïþÿ©!=vï!ïþîïwiHï—ÙïüÝïx
©ï#ïþÌïyï$!ôïþ»ïzïKËt }!¸-èýë ¸.ÿÝ{RÌïÿ‡ï}ï2!ôÿï~ï!̸1èýèê̸0ÚþPr„Ú†ÚÞڕ‚8•þ·Ïÿ¹Ìé*¡!ÚÚìø ¥ì¤B샏5ïï‚ê©ï4ï=…ï7
ïï€ï3ïáýï‡ï¿#š…#~CJé½ëˆërHë
Që¨ë•
½Å/Åþ—ï|¼išFE¡{ÉŠóÆó’oåR<î+àù¿Ü®Ñ¿Õ¿þ/Ñ[êïÒèßé Ж™ÛùÛìÛø¿ÆÑéú<
Ûüù}(ÛüÛøÿÕéÕÛÛüÀ>ùÛ !Ûø8Ú鰜 Û uÛù8œÛøéßu úßùº,ºø®âë¿?k<u¿<ãø3ÞëN<öŸãLãøüÐë1<u-àÞ¢ù&¿\Üø¿" I1íóí±
£íÇTþÌÙ£0þÚï>3Mš½FÁÉS»S¼ÞµPø¹èsé²Ê-ÎúP Äh A~[¹ø
w¨5éŸ<ñԟÀ ¿ŸÇUýƒ¨À2V;ÀWã ÍñúÌéÄc
< 3âÏô%ý0Vµ¾%ø
ú° αGIÑyç° (*ƒô±öô° ñçñÿ¢±¬ñØçôÁT­Uí
Ø°ÊðT‚°[ûš´ôUUÀ”ÿ)r=Èv(=ÉöҜÂö=Ýöéöã=Yö…v
=‡°»öû0é*Ëcò]˅k0è5—Þ䙹
_q±¡tõ-¯dì<èÛ<%ñɶü>ÁÖ1Ò¹dÂu~ùJø~Ñ狅TI¼ò;…ŒÄ t&âø ðòø ‰Ú_ԐRáÙǔ‘ìåéh=yAhëššø ðšýl›ðíø
Õªjþ¡±%óSæø9ðeóxü&
xdx•†ïáïfˆ.¿“ŸÙ!¤þô޷글Àø æÆë[Fø
È
ðFýGàð?Ž¨hÌä냠I=²oÝÞüi´ÿ:…ý¶P挦òôþˆÚºüHºÿ†ºûäé Ó:m†ØÀ‹ØÜÙ9Çú3ÇâØ .[ˆÖ0
"Ö4³3ô% Zô¼Ö7ß3›Þñnõ\¼½Yt½þtdã_éZÛIä‰ì]Ëÿø
ÿÿÈß/ ŠF¢Þ/ ~H¢à°Ã/ïá/Xaâ/<°ƒP¿é†á ¸+]Ê‚!Ћu3¥DeÿÉÕÛø  ã/¢s3p Ã¢t3Ý}!²€î ûØø îàºq°þu#Ó BŢ֠Ţf1¿ÑøÑã2ýP¼¬ýPš€$aêðS÷xZ"PèyBÚø€H­Ñ¢sÈ ‚÷÷!o÷÷ƒ÷ˆä_ mŠ~H¢ýˆ•¸ü¾P Ìü ¿ü͞ü 
ÌóÐOÔpÿ8«ÎpéAÉEh´üëVÉî³TÿøÚÞáæøÃÄÿøÂÍLtÿÿArrow: back a leãvel‰ƒ~| ?6úéÒ÷6ÇÙÉå8÷(è+èº +DÇþüþtëŠ}èßuP°*ýª€
¿¶‘W1Àî élÔn†ÙÙø «ÙøëN°øÄ »°ø%ÞÙøNYþRê#Ú®×æðÿø ¿$©ðÿø ³±$ðöÿ |´Û’ðÀ F1:HHm÷p¶À¶øÁöÿÙØÿÛ ±ÿø! Hints &_ TipsøòìèÓü ú½ò½ð é½ð ãwÇFþëÿùϊÜßúÎø Îøƒ~þuÏ7ðÚ¶'Óø7ðLÙøÙø qÙø
mÙø –Ùø5ÙÙø »Ùø,­Â
ÙüÈÙø ›ïE û%m}¨ÒØéÑì”óÇڏ·¿Ñëÿø¿I¨Zø…ÂJÉíÍáÖáýø¿qw¸2š83ِ·ñÄß î‹>âˆã…CøƒùuÔØøeC‰Fôýö­ø ÇFððGõûò¸+ïhøàî$É;ú1£Øô/Ûú¢€{ø‡û0t‹Ñ‹Vòp©1ۚÂÍ>‘Òð‰ð¡(Ýψ؊øazøa0™‹NÕ^ò'Ú‰Vöƒ0ú]ü„·ôÒØ·ÑçÀ² 0¿MøA xø7Žøg]ø
0ì<ôªÏÒÿýCš\²ÿHKÓéÃ
custoï=m.hlpÓéìÚÁ93¿»Ö¾ÿ†ºV8»¼š}Û»DºvD¹
¹š­…ê–ÆQÒüP»Û횢¤¨ÃŽäæü‰üuê-_tWƒÚR(¹óµð€>¸mò%uçø.içønçød{çøeçøxu
èòè¬üëÕÞð ´óŒâ+ܚr.+ÆFÿ£ë~J8ûåðuníð vó£=ÆT8dð¿R8yPûñš«¢Â-yÃüt4¡ì;Ñsã1ÀÊë$ÿ6ÖÀÂüöšMÙüé‹ðÿî£Z8‰\8èȈpŠý[ð½îTÿ¾þ›«ð
b õ¿±ƒh-:P˜vÂ,ò|ƒzÙêšvaø
6ùŒäñt/nÜ¿`B÷züÜ@r]÷Õü¡ç£=u‘éVÿњˆâüSý®ó¸mŒÚÿ®‰Fü‰Vþ lÞAN8ð‡·
xI¸—àø –àüé)ÄImaæÕæø Ôæý2Ubæ··æÿæüPb¸•æø ”†æüÄ~üW¿b6ò…õšêNñNž—Ó°ð
HÿELP IS NOT ACCþaSIBLE, HASð0ìæNDEXòORýÿï BEEN MODIFIE0D!TheéÀTÀ!ÝÃfilòmÿ§ bøinyourø PC-WritïdirepøcŒry ûobtððaÞ conæxt-‡sensÜivÚ >°næthis8l¦dÀ
aÁa.ó
¿7ó‹Fö;Fç2pÇrÙþƒï™‹È‹Ú‹>òý?¾Ú‹ÅÑ1Ò;Óu;Át¾ê«}FÚëÔòü|önÃ/YÙ@‹øÏü0Ãþ+¼(ô-¹ñ©âÑÀÏöŸv• ðøžÚúƅaº 8&~ét1ø Ê{ñ€¯Íý6é‰ÇŽÂ~ð¿ÛÈé鸍¾öKè²
Kè/|KìðáuiÞ/B¡×£àÖo/¢áâcÑnø £ä/°!ù˜
¸ð
nÔêø‰Vúè v³°ôvøYè ñtëu©Yýëëè éóö(ñø¿½ÔÚ-ã¸äüÙäøÕøù¹ømu äø1äøOäøñø•ŠüÿäÂ
ãÿvèbtýiõt
ù—á¹ÉšÓß¡ÂúûþÇFü ƒÆéaCwç멋ýð{ã¸a8 tñø to8ñø
uЫé+î À}´~Ñéþ?ñmÃø?£Ö¡fmÃú¡Á¹¾ø C›’ìþŠPéPµ3ˆ£²æÁuƳá×Çã¡e1Ò+ÁÓ
ëƒø ¼Dë |üëúáÔß÷&ü¢Aƒ~ütSõ²¡
°ÂMøŽuõìÂüt…Æx †>3ò;ESßtJèñ9ªýKê#ý_Ü€ U3šÀëÌÿuSïïý.«ö÷ñq_¬]Ë»0Keuystrokes»&ÿø »“PRã'7Ñ:ÍTO DO÷a‡qÛòûÿSelcÑ menu optio~ünÛø
SpaceÛChan?ge buttàseÁùið¶ÿscÝîÛÜÓl cÔüf;‹or Ñm,Ûÿø
¸è"“·Û ”ifÒ¶üÿø
Æ was no¬Xd®üd‘ý܋B»þô–ld5´ýÛýPg©DnkNœÉ ;BÐÂ,JaÔþÛþiUpÛPr
ì™ÚøÛü¸‘ü¶}iþòcree×óÛü¸ÕËÛü¶üÚøÛüTabØóß³¶groupÛøShfØâ¶üÚøÛÆÍÿøµ³ó®á¾essƁ‹Á õtuB³r¥Áö"¦Ã"¶ê»µ€ÿø µ€&¶áè¸íå€#Ö֒ˆ¹ˆ GÙø¹ˆ lÙø¶p Ùø¶íÙø ¶Ùø Ùø ÛÙø
Ùø ¶mÙø Ùø %Ùø Ùø JÙø
Û¶Ùø oÙøÙø ”ÙøÙø ¹µÛÙøx ÙøÙø ÙøÙø j­(Ùø‹ÑÙø MÙøÔp rÙøµVÔp —ÙøÔp ¼ÙøÔp áÙøôÊu»Ù™ŠIC ÃÏ:/Z-4tTÏâ°NýüVÈ òh[µÊÕø )ÕøÇÕþPq`!×­ÿø,³PÚØ!ÿø,ÙPðÀ¿]ø>»µ‚Û$éïð
¶+@JWôzÖ[ÌvÛÜmhtzuÙÝüâÝøy]çDªšîŽñÔü3Ôø­®rñøO@!ð?àè!ð>¿@=P mWø50-ø/Pø°Ù-ø=¿0=ø0Mø¬]øbH Mø4o]ømøní}ø mø.¿}ø¿žø0Žø³ uÄ»÷~9e¸ÿ÷…èC\(Õ'w݊F
<–’¿kà
päDà®®Ùø
°³Ÿ‘üÍþ¿pÀøö¯®Ý™ü±Ùø€>:u'Àš×7’ø ¿€54ƒÒøé§<`
ÝtQ::øzøÙ:øY×Ûø æ+ø
ãø¿C¢øøútÙøø.Ã<‘Z´!øÅzøÙVð%ö;´:ø%Ùøé+hhü1%khøhÏøÙhø%‰ÀøhøšChø“<hŒhA‹jhøë¨øÙhø$Óèjøüíÿ›øʂʂ¸Í.£Ì/¸Ë/ £ÎúôÐ
î¦ù[ Ì.gQÒ/— ؇áìøýšS¯ª~¿Ä3ikGT#çÜü®ÿëüñdñeÖøŒÐ‰†üþÃ†ÿþøúþ
Cûãi‹ê£ì/ù|pë
h¡ð/%rAI, øñ숆øþ âùùþø?Šü0䙹÷ñ’=¬’ÞujkÖ¹úëÕtÃ.ZQZrol\"YlZPÝ îyù‚ª‘¬Tiz¿‰ Ãý@YNYd-Ìlûƒy.x”any keñ+Ëk*Ü~Ö%(%ýyC+éíØóýX ò¨ãíÿèÿµ¢þÀteè/à
³KôãzûÌñïxà ¿ õ`"äøšÇ]"š`û¸Ä-£Ä.¿¾
zm€<ôwX Hÿ6¸â¿Ê.ZÖïüÆ.š«àø &ÆÓ/¡†áß;áuòn3äÔͱ^ëíùüöߛêÃêƒì‹F™Rÿ-0äP~úÓñþñ1m9ò¿ÌŒåê Ò/ÂޚÚÐéÓúõËóÐ/kéô‹Ðâ†Â¢ùŠÀ,ü;ÌøãšÓ\ø ¡ŒÎç|š§*B |ÿrÊ~ì{Ÿ­«doê~pêå2Fëòxøÿ¬Ê}þõáø+nkÁ9SŽ1ÒüŠŽ„ñýòøüø
÷ôø6Â
#Z¿ÕÝâ"•ø¿×çø@æü³@h_@ìü@†ø*è¥û›þþ¸„ûŠ†íˆ†þþ°8|:úw%ôÿþëþ0úæü㻃˜iÞã¹BïÛuᨺò28â.ð ¢ø¦ø(èý¶ï¦ø ªøI’ªø î²(borwi)^ónómal É2ÿ?îýend of line)„îõívÌß_flow)»ülank s5bÑ a1è½üãëÈ®rk¥akbox÷’JåÈüå ÚäüÛUãsø K2cngø
status«ægü³üûџaíüíë#rulIbÜø shadbÏÊè)í ü]\Ö° éøwÜñ3ýhõiz¨:VÑg0[3ø
åøÃü){ÕãÐñticÊø ¯üçø
Ìý^¨¯øfir)Ôpßõ–ûÅø
âø §øs#ýspl¸ i)inóòbaõð 7C‘rge ýéÙaPRlÀ"cUÏ
ü]õ-«èø &ü›ü4ñáøª£üêø
Eø üåø
paæUÕ{é)°YíðÝø £øßø 9ƒ÷û ÷°&ðá‚úŠF-ºèëúñß°:ïqúÄ~&ŠWº!Æè×ì.ì]ì66
ìþÃìüIììþ¯ý‡º<u ¿Y$Wã?æþûéÅ<ðfðbîðµððxÅðÞð¥W©ðŠŠðÎð•ß©9„ðžð¾ð…ð˜Cð»ð®ðuˆ9ððÖ𞄘ðeððóCˆðŽðUðSð%ð~ðE1‡ð ð#ðnðs5ð
ð6ð^1ð%ð ðG‡ðNðð sðZð>ð1‡ð
ðqð.ðÇõ<ðˆðBÌðåðð£!ÄððÕððüÀðþúéÅðsðÙðîðµ1‡ððôðÞð¥ðð&ûBÌð•ðð2!|ð¾ð…ðu ¿Nþ1ð®úëv<ñe‡cñŸñg<ñ|ÇññX<ñŽ–ññI<9ñ³ñrñ:<s8ñÒñcñ+<æpñíñTñ<œÂñ'ñEñ
Ÿ÷<u ¿*ñ6úÔñù]·§Ê
­éSQAnt)õ¶mBõø Eõø Võø Põø Cõø M[mõø Jõø Gõø õþXõø AÛ¶õø Zõø Dõø Nõø Wõø OmÛõø Kõø Iõø Qõø Uõø Hõø ¶õLõø Fõø Rõø Yõü®ãNôý¸°#çá0÷ŠFø(÷Œ°ã!÷°à
‡ìÄâ
vCì°çsìüùö°à
_ì=ÜØìåöcæN«¯ã]s)gòøßâ¯âŠðÐðßá¯â•ð}4ðßá¯â ðmðÍAßá¯â«ð]ðßásЯâ¶ðMðßá¯â4Áð=ðßá¯âÌÍð-ðßáÏâ×AsððßáÏââð
мðßáÏâíðý÷æ ßâÏâøðíðßáSÐÏâ*ðÝðßáÏâ4ðÍðßáÏâÍð½ðßáÏâ$Asð­ðßáÏâ/ð°yðßáHé:ð÷Í¡ßáÐâEñ~ñg94ÐãPñoñXÐã[‡æñ`ñIÐãfñÐQñ:ÐãqñBšÃñ+îã|ñ3ñ1‡<ñ‡ñ$ñ›÷
<ßá’ñ÷Ôñö]­Êc¼c¸—ÓõŠFwøõéë
õýêÿ5•I¶óyôÎüöÅöÔñõm±gº
®ø%vJôhqø¿1kÂÿ‡Â¯Â‹Âø‹ø󆀽u(öÚ7¼"u­‹‹°-,PãP±þ}ÿàƅà­ÿü}ïÑ狅T8’+€>ŸXøudyÓ9ôÿvÂ;Déö«óëôþŸóàC§Üë.=×)cÎÐø ÐÜ{Ö´ÐôüoÐü’ÿWtÛZÆø ÏóÒþAÆø
5Æþ,§ŠøR/1Ò¹d‡‰P4(ÿ°Bü÷;… uޛìøÄ t`ˆ h=Çø5/â€*䊅>‡Vù:…EËðø ýÏø ü„¿ÿe™ codeÜ
beep/fÿûlash soft b‰ks ë
har²¹ôütypЪf‹`Ölâ­Ïï6rí¯Q¹ ±a Áolon-àýb5F«[ªÇå¨ äµžr¬“r§¨
llumǨF}fo ©³ÿø (àaÇE©ž)!äøsn¬x«/kick“©&Þø¤¢¯ƒwith”tl-zÅ´¿¨Ùø
F1:fun~±˜¼
áø „¡Z ºhê p~Eview)1Öø_4ÁéñüØò ¬.ˋñm†ñ¤ø±ybo‹òmpa~bR\¸œy)4öðB l/£M‹ñrr Uyp€òp}HuÇEËønumbQk{ñrś=yfGóù¡nP÷Ål÷£¨ð7l"±kyKñiÓ)(ªðxð ´§ñtab°Èq«u¦ü)-Mø·éÏñbÁñþwhÜÞéÄ!ãé)2ÒøE4ma* üdVqd€‚}Æý=òŸþDŽäeá횅 B)š-
û4Ž•ûãûeƒ»ûÂû¸a¸¥yé.cˆ€izïBï¦=¦ïóïþš;û›û8Äëû°Gà«à†¸þÏÿHï¬ï
/cÏþ@ û‹û°Kb‡å¯ååþ°LïØ°ï"ïÿMﱛÆï?ÃÿCû åQåµåVåÿ©qêš
ûÔû°Uˆà¹àoàÿoÓ8ûÑûUû<‡ûXû¸oÙøc‰Ùèpú¸pó¥1ócóróLJ˜óVósóîCœóIótó
0>Æó<úšyºvîb7î*á{ói1óó|󓇘óó}óÈCŠóÇÜÇùqîýîñù¸€ó1Úcóäùõñš8ބÌ!ëFëÏޅæoótóÂùš9´òÇû û`û”ÆŽûÖû%û”ÆuûÂûû”Æ8û¬û1û4¦³û)ûœûqLûæû˜ñpût‚š´û€>LxWvt°=ÑöíþÑfzÿ{+{‹ø€½Ì.0ròø
9v"ïÝòø

tòø
(tøjëÂìø ‚âuÞø ÐÞü•Y›Æ¿¿‚3èÿßø
/wé˜C[ïø
:rï‡ïü@Ýø \îø ªKÜJîýÛø
þíø ½½ÚëíüÙø ‚ìø:sqûÈÿŠ…ùä-0º
÷â‹ØêŠþèø &ÉèÈOýéø èð²éÁÃgm£ï]âÿ£ÔÉlÈiëSøY"”ø|”ø}”*«ÿ“«7¿øÄø.­ÄÆþ:këÚøêmáJóJY‚3àè ðÞ«ÕÙø:Õè Ùø
ٴٰñü‚c\š6a ÀÛÎ[£º[¥]»Ùµè¬ý aˆFÿŠPÚþû•‹÷Ñç÷ˆ•Œaý€ðø~§t€>;u°oìë°ÑøŽÑ^Ñø)ô×"Õuš¶&"X
{Ñ¡]úþühø høõü—ø©þÑø hÆÑø)hø.D×zEF@ŒôO9,Qšô :÷o Z!îA<¸+¿h6 YOé8fFò¿¨7û08Æ#û:ûšÙÝÂö¿Ä7vт^ñ“Æ7Ê[:ÑüѾø ©ÃìíCíý=“ž(=t¿*Ó¸¸}_P¸â Rë¿ÉT’©çøêí°¾4”ën¾3iüöX„ø +Ú)EDùø
êò@ùøðß:ûð0dÿÙ?ل~ƒ>á]vH)é°Vø¾85mµäð
÷ô>ÑøÅÑÿÝòöüÉnuìÿø ë(ÂøÌÖø_ôrðé¼ÿ[PýÄ>V8ÇKøa-ŽøUÀFøÔø Aø
GÍjÜ­Uu5I$ ?Úþэ6ÙVA`@ýêÝáhB]Ã1%Z°,)yYa¿öll percï©{ªm%±s)Ò}
Ä:t>Áã¿ã:TÒ8
?,iÿHÉÔìÙ¢2m,ß¹8Ù 9 ü
@:Š¦ñ@:ñ=áHð¼ð 𚀠)  ,&﵃}SPv¡á ö#]Œÿ£ defaule-àÿ fYgÖQQôn»o8™iï_™¢še
§®×ÿ[xÿ
Ñÿ[
Òø VJK«ø
KáA¥ÿ Ùð
íö"Yþ(ªÁòþHˆÁ
ã  °„Òbiq€°’Êî?u°0‘ý‚¥ú ¾ Á‘é…©:ëççøÌë  Š[
Û0©Â°3BüÔêÔÑà@@a».а9ø Åoð0&¥žÆüÐËð9Ýü°]P’ßµäßø
âgh·wgø
 ð Ö!ð0gø jf°ÝügøIgwgø
õgø á¡øóéÓöä¹»möàµöà8­öå>ÕðìÕð0b`Ûµ»*èý*è&*è$àî#™«òô*èLT¿*èRPÖÝÃè -ÝüÃè *èR·gø º[”Ýügøs*è <*è†Å¸_\uä£H±Óà;ÊÿF3ÊÑè¢ôyà\ºAÈîëk¿A¾|õë`ÄAõëUùòÉAõpëJÎAõxíãë?ÓAýð
Š…Ö¦ë:U$ÈAåøŽ"å ½AËÁHÖöÿ€i²„a}ø
F£v}þr}ý r}ýgr}ýg€`r}gýrøÕÁVrýåørý rýÚUïËÒó™¹àQ’PšW?醨îÁñèñqñ³[=äÛu.ùɼÀÙÍÿVò¢$íÌééøìéäg’ÎwÎæˆÔÖeáåN—:ðÿë÷ë>ç:ðÿë. ëû÷ ë<ÿu
ðÿëX+y u!é•ø^Ì2•ø
(…ë•ø
…uø €•…uø •…­­uø …ø ™Œâó!Ú=îÆ
?ê»Ø8u)ڞÙƤúãøHãšÙ†Ýãø‹²–SATDiI ¿­ay Sæ©C~²sý±õÿðýS˜²ðýLtArr: accßÿeptÉÍÿø˺ PgUpõ®/D1a£üºÈÚøÊîø‹CÀÿ ÃüšowŒf
]ûI„Qm‡ºÌøÊ!æø ëÿþ»»J:f-ªý£Ls‹­eleS㺼ø ¼¼øîЃ«¼ø
BÏJN¤m®©_o(lightÁJ-Yk)
éýbᎩéRever âÚãÛÒõÐ)èþÙü Un›rÏByÝBï uïþo†þ¹õYÿîÏ È$P¿Ì$–auÔ"!¿ÝÎEŠbiÔ;Ü09¿O9íVÔë ò!òH€ÓôPҕÊéÔ1Å çŠÐÙ
ýÅh·÷DÓ±rŸRÒøóÈüAµÍÈø HÈþäüTäøgøm[øˆýz¬ø”äø®ø±»•á øóðø
ûµµÔýN¥â¸ GÍȝøäüêk½äø Fäø3ÉóöÜZóÆ£ ÑþùTÊõªjù á ÔÒوÔÉØòÀ êþ@UÕëÀ
ÿñ¯Æ÷ñõÿêø
¸ ×Áâuƒù¬nD·ÿnuéɳ"Vm ½òð.øòð<ˏòíðR-…ïò)ïõâÑNhI¬{Ófùó¹ûð)¿P†øéDÁvkÑ®¡º®ø.V®øò!n^Á®®Âø®ø-mÃÇ®ø ®uM°p®vp®ø.{®øëOѹK°x­ý¯¯ø.“¯øÈêáéYþétBWœ¡öm×è[7ð×èÊà
ݍÚÁÛìA÷ÛèD–‰ëÛØ®ïö®ø-¢‰è ®®ø.Zu¬‰è7êK®ø.7è‰í7êùõµº7èC‰í8ꨯø.8è‰îþÿ§eìë»,uƒ>¼,~¡úH£üÿa«ŠEQ:>vÏäØíÚ#XêÚöÏ:
Šü_õՀ}RPuh 6KI~Cï}Sñó‰Æñ{Ððþùðü 4Ç þÚbÑ  5?Úcÿñ¬GáñÝø*´U =ñÞÖøÝüÈnÖø
+Á@©ø®^Q&ø
5ô™øðÒü¼,£øµ—Ýø ` åó6ió¾þmI ·ê\¸ûP¸!p©É–‘¬YðEÊø‚”–£ùÑà©Yx+9"¹øògüQø öñ>ñüüð
Ä Kþs¶!ñ°ë:úY°6ø ꫦ±¼ð ‹é¬Úë C+ð éýÚ-šïö)¯è
¯ï…¤ø 1åèÖ¾EPïz_ö7_òƒêëGÕPöè'ÑG‰Ùö·ø:·=ðW«ÁøûéðÿDð'DÊøð
uð {ø
]ñZfðìè,°
ûxG@qé¥ÇÖ/Gë\ëÿø£ýR?Š…ñÑú’;ë&ñp ôЁÑç‹ÿЅT±Óè=ÀVéø
§ð1Ò¹Ê=°u‹@/>ÅéD3çìÇí؉Øëãø
ãøéƒí=º¥ø'¥ø¥ø¨Ô¶ÀU¥ø% ¥øãøN¶Æ«øÈø
@Êøåø æø
ƒè¾ª†ñhþÆVñ[ð—ø ¬{q»·ü;·t#Þø
HÝøu"?oðu èí"ë ÞêçwüZp%suƒ]ÃÇè
qé1½øc¡²‘ ǃ‘Ðó+£ûŠÖþ< žìðéo¾ëë4< ñüñ%<
ùßñüñ<u¡""²þWëèéíâêçñÀdÔ%å=¦ýuMõ@õ›çýuB”ÿ²-`² t(<ñüÝñ<>ñüÃñ
<uÒªñ Ø³øÂü³ÿÔ1Âü³Âüë
¶ ñl;å鋳[üA%«³øÂü³ÂþiýÂüÖª³ø ‰ü?¿ø
Îþ+uýÎý¿ÿ:4Îü¿ÿûóé²xÅòªmhj±=ái2ªÿÛNxø
¹ü€¹ý!¹ü•ñlòÉø 2Õüj+Æôð Éýåü5*â0Éø­ü}ɺø

Æpõè\ ×îoëéV‡Î¹ê˜è
=UK4j ìé­éåø å¡@åå
åø
2ß¾åþéý•éBåø
Àr0ïNÖø w vè
‹Øãø
;Ã!\º¸º·ºuæüÀ:æ±Óè¶
¡âšâ™ââ«âø¸òá{ë{HñâøªÑñâ]â]9ñâøZ‚Ñâ?â?µñ/õCkü*ë*¯ñö™üh]ê¨ñêþ¡üþ*ãm߄q'拀QYÉè‰FþÉðÝ;út£Ö/ßÈuLâȪ‹ü³Ð ɽØ"¡é—
Œu‘
óuwÿ~«ªbštø
‹ÿ#Ø
#T9ÈÀäÞÏø0ýNÙì+‹ؿøîºÃäÒÑäÐT Qüªákÿ‡P¥ÁÂþPýH¬óͱܢ=þü=ü=.j=ø ŒótõðÁ‡À=Ð$*ÛÄYýYü‡)µ÷‡Uüu†:¦¿uD€~è ÿu>¸ƒ™Ú> ƒ>Òßou¿‡Yk)3W¸ ¹—§¯[¹ëäu¿ŠäøÜuüøÃèÆññ…ÿâø ºú¸©®Ëºú½ÿ§›Ñàe™—í3úuꕝùÔð #Ôñ;ÖÂuRŸôE$«×ý°ð
Õ+ŽðÇòàö®u ¸/¼õ:yq»ÅëFmT®ü? áŒøÀ²ø'uô¬ëæ@’Êê""¿ñÔþîÖ—ñ½[—ñÁ—ñ"—õáþVWŽáÿäáø 6ã½ø >¿‰½øV?á½øëAçIummerÙòöÛALVD$RàAAbutÞÛJàé”_áØüàWintÀÿú°prîgðø CusõïtoúAðþDefaultkDY¡ ouÅoàI͟Iþ»©ì”¸}éë=œéãjYæ¡6)ã ú\(`μˆ ëÖÎø )Îø$ôESyÑd}ü@ñýÚ±éþ=”u*X° ñHPäzÿ‰Pá¼²uç0¡èâûéw! =—Ñ!ÑF3p<ÑúH3úJ3CúL3,°Ú¼¡ÚQژÚ)¦«ø¬ø謎Ò#ҙm=šÍø!¼ÍÍ[Íð=›?Pyø¡ú!£wy5ÚÊڜ$ø «À$ÑћñѝÑø Ñ|×ú¡!élўõð±ÚF4„ÚŸ(ø&ƒÒÒúp Ž±Çð¡"£–¡”²Ár
=çw! y…‡º=ºÒ=¡ºö—.äÖì0䣖'à ï;îóʲéŸúÐÍ¢Nð&ÜùéqÒ£+ø&B®ÒCÒ¤Ò<£ÃÒøÒÏñ€ùóœ>ÂÝë*ù!´é¿¥¿–òµOá ‘H3RwS¥è=Ø=¦PÁ1À£å}ð }ó?4èÎñéÆÞ§ê“BAÇÜWóæÓìŠÚ úN3ß=½P3¡¢¥©tœ±r=<åv=ñ
=úEñ9R±w4¡"Ááäávéö=õéé£áÆ£R 3ë­ú-`C†3É4Ïø
ŸÏ jÏø
× Êø
Eô{U½ˆ >¸T>¸³ˆDu’ìîG!G-À$W†¸Ú™ü¦¯}é+=¨o¡hò,hó.¡áS'êߤ,tù.¿Í°Â°¢‡3¨±ê_÷éô=©É> ÷B,òÌÄÄL|!ĦtµYùA½ù½ÿšçÛBH½±½ª½?@݆R¼E塼ü$¨
¼ù¼h~ù¼ÿ—¼Øöémw¼«—=¬¢êiÊ´-´=´l<4¢ê:¢ë±úP3²úTÜxéVÜ úXÜúZ0Üú\Üú^ÜÉ°=­t:=‡Ã®t5=¯t0=°tá0+=±t&=²t! âtâû@€âûâû
âûkXظkÙð
³Ä wìŸÂ,vP=/ö9öFaO=;¸A=A<=>ð|ìv2=³Øv(HØØö Ø®r°)Øì°ì
Øüöi=ÿwd˜ø
%î’Nu'êø
£`’è
ï½’Óá%Ùøíïø
C’Åë
ñåû´)ôÈA5ÿV5ÿL5GµM5B5ÿ85ÿ.5ÿ$©ñ555ÿ5s¬é¨2æYˆÇðnÅ/øS0¾«ڈáWÔí`ô¬íىí ø
°ÿ‚Pèóé÷ =­êÉîÉãòÓèê¸ ¡®.ÂîQÙï²ÁðuÛô?¡QÝ+=ò-çvÇ}=éö· =ñ¹ r
8: ÿwÕéë´“ù‚ŠLá?©¤Äø!Ä
ÄüËMü†¿ý×â¯MDM®*´MÞÜãŠÒMXÐ
}€Üã0Üã4¡ ´
Áö¡°5Y¹iÍrdrÑt_¡=ûZmÑtU=
‡CûP=
ûK=ûFm8«Ñ>é>êû7=œ6û2=G/>é1 ñ#=2û=5R'Ò6û=8âË»ÁoÒÍÁÂÿÁ‹C¶Žo€ÆFû$¡úrxu%‚zÉ:ûñKi4Ññú^ uŠ,ñ2¤ûLR£`/Ô«]:¥O uâýضäø
äÿJäøäÿLmÛäøäÿNäøäÿPäøKyÆARêþ*ÑèþÈÊ+Ôuém;ñññù §ø (Ô¼SÔ
€>m²­ÑñÔø
!ß{Í-iÑ÷tÔÿ¨ ø
³‡þßÿ‡Éæø
ߒÉ\eÜ%ltfø ’ß0ßý­Õø Ôý:òð ³ý4³ø
œíóÐt1Á*çu#íêð A,Èé^=¯~hÖè”ëéSõ°êß[°\ãùëþëÞêð?ë ¡´=âp飠ãtÂFáåFá÷§ŒaN¡$Fåv-=!ö1®ö#§öö=ñöø]ºú„öýöûÿƨÆ6¹7ãù±%WWNµø5
µü¼ÝW(ä°ý°©ïélvÉj´
Á®j²½æRæaÉÚ܃ÑúñàúóÞ2úó
(K¡Ð Éã\áÀ¦ŠåuQKÈmp
m=ö16ö=|öJ?âL|Uö=dw2‹×5Ùz±MúeW½ø!4²`½¸ ½Þ—2üê˜Qôùò+bÒô!ÚÐîUée=´í'ù˜2ȹlԔg¤¤Ô9­ ÔµìòéìóÚÑæòÔ¿Ñèæë׺N3¡¾`;êZæñHñáñ ÁàPÚuS¡.æížÅ¦UÁW«%(%üH ÍÁHJÒ DŽÒÁ
áè Žáé °ø4Ñ%Ñ°
°ü·Üè «Üê‡
³íéHѶQÈ å’,Ž²¦¡ÀAšJ&%0іQÉ0%…BPÑ
щ|¥‰ JYö‰9QÊ°ÊÕQÈ QÍÄøQÍ$ÄËQÈ ¿0òžBM•=·o¸oTý
$Öè ƒ½T­EÁÆòœËïþºûïÒì¢ìé7¢¹
KíyC¯\¡ÆŒ›oJQu,¡6#õN
…:Kòéé¡.êúÆ*cޙ,×ø
±rò“×ß°›Òÿ€ê$‚¹=»š) /|€Nâ BÁç ç¼çýªçÿ‡¶òëé‡ç½?ð ôó*!ôó1FÎFÀ€`ïAð?ñ>›šAýÈêö){ò+RJö0V2-ª`-Õ?𠑐¸ Äø&ÄÄËÑð?𠿝ò?MÔ=TX¾MŒŒè
»¡Ð’ë¡
1¹X5Xüñ¹Ó馞Óë<ž,b±d'b@ób±ò’, b5ÎølÎ0©lÎÕlüÉý–‡ò«êé@lKY°èB¨L‹à àÀ»Ø†ÂìêÚÔ™ÔôSC=Á7ƒx4ÕÉ_ÕÃ_ =Åw„ø ¡dÛ¤ÛÆõ~Ðòq® ^

uå° .ÌÛéóàæ’ÜwùuCpÀ ¿F\#aþ/[¸faVàþÕ¿VŸÚàøšx:¶ ¯ü¯ø X€ ¯f¯øÕ¯îwv¯ø^¯ü
u¿†áø¼
cÁáüá–áø'áüXŠ £¦áøæÝïǶÇøÖÇüu&¿Æáø¿ã"LYíóí±øà
7+=ÇÓºp#h·¡èé´:4lÏÈó$!¸Ðè!/Ç{ÇÂ#sm-Äÿu܊~܊ëAHY‹ÝoèÒu ;ÿ˜|'RÍv%À ÙøUýq+4ÙÑ!4ÒU‘Uý6TuêUdø ªð dø1k±dÿüZ6‹‹døÙdýÕÿýÙdés=ˆ:’Šv5=c²ydû+=f§0û&=mçqç=ضڲyt²zv²z}Öꁵ
Öê4Öèió‹ýh~ø
RÕ‹ZŽíið ìÁoR5 ÍrÅ¡.ù ×׀£÷%„121§ p¸øhøÃᄴø`øøXjZâôT?zô•ê?‚ ¸óˆmøÕmÇÖÝrðmø
müeéí¢mø
ÝmüÀÕømÍøkÿmÅJñmøôîëYéA=´­m9@[@0]ÎøÖÞÑø@MÚà bƒ³ˆ—IuIÚõçäþ•d6š<.+Àt«›»”ò§Y¾‰ëíø ¬úí…( \äø
»‚¤‘iòèÑÔ´‚-í|‹ìQ( K!ë×ÙÖó ÕõÖÖøñ=º™Ê:äCë{öJó Ù-ón
Ý Qóü óaWau\¯ü7@¡ª1u¤N¤fñIrú¡¬÷Fúëè•è™ÀXrè÷úôڐÀø ñm‡ëQ\Ú^"Wúè
(=ÿç‹è
èÍä³ü
Ä+¾ Øü½þóØø èèØüˆæ¢D3 ·°¢ë†!Ë¡)ÏD‰ÃÐlà‹øƒ+t#úè
ÂàŠéڈÚÝø %:¨Lè
ãø
Š…ãV(-Ãøº K(6è
Æø°€áćÙøª"è
äø
ø §ø:Ãt$ r3qÜ8qñ" µÊk Xìÿ:«ð¡ÊeøÁŒøä|ðÿ6¢,üpxæâøÑçþXZ‰…¾è‰•Ü]ËXIþ óP ·ØuÑ¿&y´˜WÏ Ïø _ ¬ª_ÜüÇÜø[k{9 þ¾[
MOREU€>ƒ—ÎÁ
¿~3?š€M±ãáönöŠF4GáÃïc
‹÷£¸,ÇFþO±pÁÿù‹~þXòXóc‡…¢,ïƃéƒø uÞÆ õû#9üû¬3¼,Ǹ$÷f¿‹øÇ˜$Õñ49
í?\í¬¡0=Œ{¿ë¿ñ?5¿¨
éÑ=åûåø¶¤
åŽå zåø›©¡åååø€åûÔ?q¿+åøëf=‘æ;æøSOL=’æKæø2=“íýæ[æø
¿kæøƒ~ñ~|ú~!éöŠ…¤$PûËÜð ¨Üñè(Ÿëßø ð¿¸èŸ¡T‹V£·ñ¢,Uç7UâöÆ 4cGø 5ü6ÿá‹ÐñCïQÂñ>ñüæÿñš€æ+šÀû¡†¹ ¹tlî:ö%Õw^©ø
ŸÆ°ãà기LèÇëßa‡ŒÅUüUWMýë‹çÕ «ƒëèø ½ø @1ûva÷ *ú(ô+~€
ƒ>$×ÉÝiƒõë¹7Z[†ü¢ƒ©û!“ÿ6¸IT„ýܹŠ4ë =³ð
ºò@ùîhêȖð
+Áç“ð H’ô¬Ð
MÅÉ- F+ÒÛØ {Éé²ðÿƒ}SrõþQs†aµÏ½ü&Åü@Æx¯ü$ƒë6*¾Pu-yëõJðëØžÁÊÿýáـ>þßÓIšr.+隀~r9ÿëZëšË7wëšÓ8ù¿7ÍÙ1 <Þïc¿Xô¿Ä,6ñÒýPûŽá¿-íø
¸Ä-£Ã§Ä.¡ý£Ê.¿¾ÓÀ‡æʚv“O²¢Â-¿Àêx©Çøêþš;›~n3t|ƒ qéß¡_n|SÛë'¶
éuÿ6ØѪšˆËüéßÍ ¥Áø؍£Áø ò‚jÿí¡ iG÷Z ÏBó2:Bøí‚?øȏK?Øïþ½Ê!ǝ<¡¼Kq›ãR=MäøÈä½ä6mì=4äø•&S¾äß!uæ@äø –ä¿äñqMMxÿ€>u @
ù²ãg€„\ôÂí„×íhíJø¯[º¨!I€’~suíª!Q±‹¢€déø )®Äé¦éû²äŒHäø “iͺÍ)é1éø 8ͪͶ
9ä6ø
ä”6®\éé oø ‚oø¨¦\¢£oø¢ü§¢"Ö³oø¢Í»oø<üTÄ«Í·oø w‡vS­3ø¥w±wøŽü©wøµ`ü­wøÒôµîð¹“è Áý‚ñoñ´è€½¡"¹AXÕäf9ðu+ٌ£ôtíd"a`ÁÌøGÌøeÌøtÌø ¶µÌø
fÌø©˜ø
dý“ø­–mÇøŽø±Çø“ÇøµÇø
Uø Âêc¡1 ùdù¹ö!¹âóâûë?çôàòàüåÌ1U¸àîÎø
äø Bû…h*Ð ôÀ½ýôÿIÊ""w¢Á¼¹¿—Wš‚ H,tïü>¼ÉñËï;¿äÙø†ÿïÙø Ù]Ã&Insufÿÿficient memory t¿_o run cn£izer.´¤¯ÑϹv4Ø£;ÄVŸ;Ç
7H;Ɣ  äšéÕ©BÌ>‹û~Äÿ²ŠF0äºá±â‹øƅ˜í½$ïø
™ïøš$%£¾"wkäø ˆ› —Ÿåøžåø ÊøœÛ½ÊøŸÊøÊø $Mø
¡$_ïø
¢$ŠN(ø Ë¥öûËíø¦¸ø§$]ÂËóìÿßÄ~ W¾ÿW¸ÿ’¾ÿ}ºc
£~‰€¸Y»=ê?ƒñ£œ¹©ž™Ä>\rõ&ˆÊüó3¬¸N¡CÀýÝ
ÝüEPõëÀõýQŽ¹õýR‹o¿‡õ‰ES€>"â)‹ñ©?‹¢Uÿ‰¸$‰Qóë¡ã…³yÌUüU‰1À×ÑòüEWßý­Æ¬åéûpÂ’Mainûenu¼uôÚÄÿø ¿à‹ÿÿ³ŸØ¶‹ETUP÷òâø
–ïÀÄø ÙâøúHowêUƒþse.ÿâøãátall ¿‚ProgramÝÿâüê_-ŒSetupÁø
âø
Docum?û¥áationÜLüEXI,ÇTÙLøúR®éÒrngDOSiø
ÄCñUSTOMIZEÄøTfizpl1øâÿEdiv‰Opêos.øScreSüú‹isplay½ø âüKey¯ñboardÃøâüF‹ HGandl òðSavÃ`âChágeÈjøC¸µècelàøð
ñwm ýTexå{ ³îýÐêsîø SáЎñð/RukrÜý7ButtÍyb>Êø ÐO‰pÊø Fà?€ªeffect´î®àÀè
¾é oøhþæ¯üN+Xorm~yaÿéæþMMyu‡†òFø æø edÌøEné]ofyneæøíOvV
#fl>éÌøqóÌø
BUqdd~uæÿøø ÌPuƒ:éd védøæø sed‡˜cäæø1séuÔca¢òÌøhaøRòæüVUHFqz…ñÇñ—ÿæø—ÿæø}«—ÿ®ð essa¶é téúóªÊæÿèìèÿæø
Õìçø Ìø
¯’Q mar¡iæø ,iæZ-­ëJø «ênöì/þæø
tXiÀWcÍtopicæø ü+ôéwUñÌø
ƒe·FÍýæüB,†olØ9|ÿø æCæcomprÑùñ³æø Dæk€Nubäîæø
Eæ—`Xiƒ²øFæfaœñÃæøGæguid̆jÉð
æüHæhda‘è æüI€@æšaφ 9æø
Jæj–}âA
æøLæé³ø
æüM
5æmÌøOæoàáJøPØÐæºñaæøQæq²ø†RæµæøSæƒsecæxð æT´†æPñsâpséæø UæuÏcÉð æüVÚkæv˜øWFñbl.Çüæø XhhæxÌøYæyæøZhæzæøàË ÖïÖÐÎ8íýÿý”Ôæ”ÜÉáê Õæü&-FêtÅõÈ æüTíñiˆ„È æþDÏe¤©lÇäÿæüI˜n‹Z¼ÃaläýT‚þÆÓrø
§¦ýêŽypê^moWéêø ÿpushuá5H¿Iêø Ëêwé÷çÖ*êèËdêÄÔø hêÿø
êüèýªmÔêø SpeÙchec.jkÔø au¡'òæå¤<ûÞv‚´ÁªPèÑôñ¨
£$ïø
6|¤ïø¥ïø¦ï¿æWՐêø |TLWõcu‹16¢ÅP°iiöÏøÞmýü¡è}õåþåüåþbÛÂåÿ2åýåþGåüÕ¿„iPåÍå¸QX˜üè+äüÔ¿nÇäÌ»¸RäÂæäüÓ¿ŒäýäXÚSäóíòÓ¿ªäýkäTä×äü?ø
ÛÖuþ¼åÿÈZýåþ¡åÿ?þ6 åþ†åü‚¿æ?ý
Ço““jôé ÏðL­u«ÿÏð1øÏ÷åüÏðúóÕªÏöëöÏôëòÞäüÏñëöV©ÏôëòÂäü[ø
Ïó‘§[­åÿÐðŒåÿ[þÐ÷qåü ~ñ"Ê[Ðów™jBäUäüÏñ@äwcaÏôUä9äü‚¿^s,äý äVääülŽ¿|äý äW…Íääü€¿šäý
q[äXäåò#øYþÊåÿ[[öåþ¯åÿ#þåþ”åüØì.¿¸#ý“§‘èÂæxäü.¿ÖwýäøÛZä\òéH<2Z̺ãë­èñˆîˆ™$ˆ»ˆþ{ ê»ˆ €>r3uéØ'ëk[íø/Öت€¥¢ø¦ïø§ÅÙµ’k2ÅظöôÀíè ëÖ6ë¸ôë¸[Ôñ0äü6é¤cä¸ñÿã¸\ä­qäü6é*äýþä]äøðk¬‡î<äýþä„äÜäü5ևéNäýþä^äÀäü‡é‹`äýÍÜ_ä¤äüÉ¿=räýà ‰ðéu
<ݶ-ñç-ôCï-ð-ð èx ֚-ðK¢ø¦ïø-ð*„ðõ-÷y¬k-óž-ð 89è]äü-ñ¸µäý-ôäAäü-ñÒÆZäý-ôä%äü-ñìäýc]-ôä äü-ñäü½5-ô²1èíî-ö äý-ôÖZäÑäü´Ù:äý-÷¶åüLþ"Tå*Ø ›îé‡ íZ<ñèôUíð ïø¦ïø“µð;‹ónºõôµÆžñoäüñˆäýôäZcSäüñ¢äýôä7­±äüñ¼äýôä6näüñÖð äÿìöðqÝð ;èãäüñ
ð
±þ¸äÇäüð¬ìé˜ ·<ñÍófë𠚬ðïøð;œó$¹õ®5ô@è€äüñ>äýôÖädäüñXäýô
käHäüñräýô µÆä,äüñŒäýôäêßäüIð
N¿õêéá<Iñn5”Iô¯éIð IðïøIð;åÙÖIó¦Ið ¹ñÉäüIñÆÚÀIð ä­äüIñÚIð X
ä‘äüIñôIð «ôäuäüeð
IóuZéé·[F<eñ¨Cœèeð eðMŽïøeð;Jeóښå ñeô*¹ñ.äüeñ(Œµäe÷.ääüeñBÆ­äýeô8äöçeö\äý±Öeô+äÚäü®áväý®äXkDä¾äü¿Ñäý¿Ô3¬5ä¢äü¿Ñªäý¿Ô@ÖZä†äü¿Ðkåüj¡ÄÉýc­úœ=ÉOäü»¡Þäý±Öúœ0ä3äü»¡øäýúœX¸Aääüï¿ Æäüúœ/äûæäÖXï¿,äýúœ;äßäüXÇï¿Fäýú›¸-äÂ:Ãäüï¿`äýù›¸>Öä§äüï¿zäýø›±°¸Fä‹äüᅯVXäý÷œ)Êäüï¿®äý+l÷œ4Êäüï¿Èäý®°ä?Êäüï¿â¹Âäýä,Êäüï¿æJüäýä:Êèz7Wï¿
äüä5ÊäüØ\ï¿0äýäGÊaÂäüï¿Jäõä7ä«åé—<»Þ¡
¶Ôeä”x à˜¥$2Àà£É¿d–Ñà"toÁØ ZKTüÑáŽ8ýyì`úÖjeÑã¨äý”ìaúäüÑá­Öäý°ìbúäüÑáÜäýÌìjcúäüÑáöäýèìd»ääé{< äñtäôIãõöäðäðWØ¥$ äð
¤Ø¿j Óð$ ÙÓò÷ÛÓòîâZpå6åý¸÷Óåü“¸ñLåä
Ö¤öè·äü¸ñbäŒÙm­œñ äü›­ÿx­ýúw€åüµXñŽ­ý1áÕñÉdäük[ñ¤­ýñäüH­ÿº­ý©Öó­-åü‚ñЭýNáWFÉeÉã
ó­`¸X ãañø
ÿø
ã9aU^AÙ[ãø“`Æø rÄ|5ýph re}\Æø pBw†
á ¦lþ]ãø +xÓnuAoøÿ7#off ãøSèýce spacÍZ-ø Æü1èp@
ãÿ2ãüUªoP ÿüÎñ Wðñø
`Uÿøàë0uñ$àø å0
áø
UµàýTû2âøàþ†
ÀøHZÙÖ[ü„ñ Ð5%à¢ÿuke…ð
Àø AlÁ‹RH¯ËÅq0
àýEscàøëV 3F1¡øÀýgouhÕàød½¡pð*KHì*@ó!H nðÞÿJÃ_¯êrr8, 1996Þø}½âøÞþ1/8/ãøÞø -8-¡Þø0»0ºøÞü-Þ©ƒºøÞMæ1ayUªT,øÞø NøÞý0øÞ8 ÿýµíðÞýANUARYÞøªñ"ÊF3øÞø øšÞø-ÞÎðhðÝýjeñ¼øyour ÞñÒfØõõ¯0
­Ùðø
choi¤ßÚDeUci3abãÕÑ[¼ãmsܔâwøãüpl1o•Ž[ãÿXøãIBMêõ§ 1Ã
Æø
850øãü43Ž¯7ãøPao Siz§Ð}=©ý«x 11‹Ð1cm>êã29.7÷à ¼Ñc[UreeÌüóþÎ( åýÔø
¬%®0-åý
lorá Õ{åø su Æ åüLoc
Ìsymµ%í ßø DÓ/W /wÐ ÝÃU¤$Ptvie! ”ñÈþ*.úÿMþìø
¡éÓïiªrªÁŒø éüÎý éüBë •¥igñéü”¼ýõ
P"óø ÿøÝÿCÛò”$KÕøÝgêÛÕ½ò¸Ýø_ÀÝÿSn2!& fõ@N k±ºÿfix+ke×(mñÔý)Ýø»þÚ²ÐÝø O‡r¯+þ_ƒýcurs!ýºübRô¾éýalw¸'À
ÝüCGj…AÅðïÁÝø!VÝø!Xñs?@hrome/HEllY›¸ Ýüß°)ºø­þUØóp‚Ù:غø DOS 5 .0 —z c¶µÒÑø sîL÷´$ñø
ÿø$jüñI?È
ÛøéÙ5£òë,)ÁWøÛ4Ê*3Ûý„ðÛ,ÙÛü‚ðËUÛ$ÐÛS¯­îÚhØ C5¶ød¶bÑñ¨Ûø
sªåÛøÀ¨ Øðáõ³¬5¹thÛøX±rê¡÷«lÀ¸@fiÏam-TWö¾ÜS¾Üð®Ø ¯ø
ð$ää©udiÿø@äb¡i§˜ìÑUoßø äü­êæøäþproҙmWåÖÂos¼ïäü éÉøäA]ViYtøœšÞÙasä𠕴äü:õâøäâàÈü"U™kÞäj¨
ÇÕ̻̿ÏuXêø
 È
¨‘eb~ak1Ð
Aåþm\™¡É—Üí¾IÎU‰6‚<
žÂ„ ¾›Ô€B ¿óӀ$ӀÁԚ¸„åýӇ¦åüӁ=´­åӄy‰ay‰ŠÉÿZÉýU­ooåü¸Éþԁ¸¤r&[äüӁwäþ äü7äükkӁ”äýӁ
äüäüíÖäýiäüÿÓuþÎuýZäåü&aëuý9yd}u•>Èäü&a ­ü!idþ®ä¬Óéw< P fÒ[ð1÷h.x¦$ x¿%…Jð"5²&^eð CüeñUåC“eôGCºðñïTµµ€óu'ý8yIäüÓäü€ñ•¶ÖäýIñHäü·äü€ñµäýHñÖjJäü›äü€ñÕäýHñõéb‹•ÓñäüYõYýh[êZYdåü€ñ!o‘qfzM¨äü€ñ5ä­IñԄÙéä,­ÿUäR­­…[­åü¦Qu­ýÆ­†YIñsÉõѦV•­ýÒ߆YñäÙÑé¤< -ñ¶ªWbï“Ð-ð1 -ð
~´n@êX§$¿µtð"ÅR­ýøC'2üñçý[׉ó¸¡pñ äüñ "ùGäýdåï'ó+äý®KäZ­ÓäüñMäý­éäý·äü•jñoäýädä›äü7ñ‘µVäý¬éäýäü7ñ³äý¬ékµäýcäüRñÕäý¬éäýGVëäüRñ÷äý¬éäý+äüøAZ«#H_äýäüøA;äýé[©äýóÏøF]äýìä×VkäüøAäýéäý»äüøA¡µVäý×ÙäýŸäüøAÃäýsékµäýƒäüøAåäýréäýg®ÿäüøA$øGäýKπ>Ÿ3­tñF)ÝýñAÝáÿvÝ(Ïéó <
Oé—OìâÍu4Oè1ØOé¿K–qè"[¹Zo×È ˜ÎýWåýrß}åü«±Vé•9ýÆéˆá¨9a&ûäüVé²ärÜäüE΀[>‡3uèLîÏÚýÛJ¼éÚü‡ÿì‡ýÐ3uC‡åü1é %Ùï É¥¬ÉÉèÑò1ë&äÍÌ“äüÌäü­C䵆ÍÈ ±åüé`­ýöé)ÉXk™É•äüé}­ýöé*‡ªäüyÍ4….÷é7þ}µïé+ÝüVÍéÉü4ø
¸O8Š£üýñ4þ4ýäüEë4þ4ý4ø¸OåŠÌýö4þ4ýÉäüE4þ4ý­Ì4ø Eÿ4þ4ýŠÌéU
†”ÙU+ÆÒm%ÝýÈÑ%ÝüÁüŸªä”êË åüÁö•)ÌKÉüçÇë7Çøv VôÇÊǐþÇþ¬Çý®Ço·éy<céÜcìhÆcèB~4Õ¨ñЧ$!¿;tRè"K™¸MdÀ ü_åpV5åýdÇáåüdÂýŠéRé½Ö¤ÅäüRéºädÄT«r‘ä©äüméßäý‰éô
r‘äÆ€>‘HÁ
u¥ù’AÀ \é*şa‘Ó&”`dÿ)äd} jÒdEåü\éNåÞÜä¹X«±É)äü\és­ýxéÔJ éä
­ÿ˜­ýb [­òÅAî½­ý•é é¹µJÉÖäüAéâ­ýœé éCUäºÅ4
Ï:é7þÎéiµéݗÅAÀ
4þçyŠ£üýñ4þ4ý]äüE«4þ4ýAäü4ø
U´u¿&åüýñ4þ4ý
¢‹ÿ4þ4ýîÄ4ø ¢»4þ4ýËćÑ<àêé©ë…Ãè1œÈè§ot$¿+.è$Ù0À *ÄkMåþ3åýÓ×åü.éOZ2åÓÔJ馢9.ëkIµäJïä×äü.é‡R­äý[ìä»äüBñ£äýR±'ñÚáäŸäüu¿Ö*uý „åü'ñÛuý[éyÕ*ÉhäüBñ÷­ý'ñ±u¹äL­ÿ, ˆ
ä0&¥äü&ñ/䭜fÙä¿]Ãéß<IñØ˼ÎÁ˸! =ܸ¥Ü¸í//ð#¿Kªn|Ҙ#9ývñæôjÂ[övk:ý«¸k:Näü[ñ‘äýîÛ¸lä2Â]µ†ya§gŽb#™`·P#ý÷}omitë$numbm8#SofȺÞB·R ¸ø
4-VµÿøÜø
=ÿøÜø
aÿøÜø
:ÖêÿøÜø
°ÿøÜø
²ÿøÜø
Þ@#ÕªHa–QàðdñI,_ÿXª
â˜#ýD["õ)[5Å…BÊa)1Š‹}rÔÂÐq$ãøgQXp×hi èãøñ,±Æøtr6<‹DC†-EX-of- ÷4$t ù†sqÕuÏÉþãø=üF¯Røpãd ðÆøªluvÄ@Rø
Ù:ÃÆøýªÿøý@
KeyboõêÑCòÿþ°iµ@SystemYypßÙäÿTëä2feeläøjM sf1èø
äø2ñ¾äøp as(:ment²¢-EEuÌ3ôý~J†[(§2"ÿ@]0bŽC¸ic,R04uncAÞî;kÆôð Ûex_1cdedØ2Øø¶ø TaàÖ8°ÿ (k+old¶øs9=1løÛøXUŠÛø"3Æ 6Âü
ø Z(¨2ø_(Shf/Alt/CtÎø?´Ûüwap Cüs¢1kƒ
½ Rtò×ü| Ï)OçreseúaAÅùüüÛø
+¹o™/Num/Eo"­XØÛý”ñR­êAýnsi\vü”ý£Ž"ø
hÖ!á
QußA" compë)biÖºø
­ª{ííFé–âñø \à6êZ¯&ø
?àOñe|ã®ØlowÈa]ãümÆiuöäãøfaåáCUÆødXa,ø
ο
{Åø•Áãüjoøã‰ãø°_Cch‚ã-aheaø RƒÆˍèÞóo¤ªáøã
ÅøÕ۞ÝÓüöªóø
¶øDaÓ-clòæßïjÕwð Îð”òãøStèÎð ªøãý«[higÖRø Âíth¿áhŸÙ •üAÈÐ óëíø ÁIÿèßôveê¼ó½a›ÓèüTabMáEçerU…Õèüää®nÖèý¥åAZ5Ð
x¤ÿÑ $•ø U€UÐäbà[à ²þr1ñPgUp/Dnž¹îu«vÔ}ØÞþw/PÙ-òþÛø
¾"­ÜP½withÛÿE9ToéáizžtŒéÂàþò¶L/R A"Ãw(*r‚Ûø{×ø
ƒü„êÔb¯8Ûø
×ÒÛø
ta…opÝaflà ÝÿV¡p€ÊuC þà9ð
ó!ª´ñø
ÿøÞü^×ÞøŒshPRa¡»x èÞ/áaòõ ¼øºüQÑde E±ð/(ÞüalwaÖèÞ:üTøT¼insÜé4³xøPÉåuøÞüÈÀÞ>VýpÕ©g
ñNà¼ü©ëautoª-Óf´móɔÿ²
Xñ©à Îñø $øÞü’”ÛøŠëµ»é-JŒÓSñhis“žÞø
MíjÞø NÞø UÞøMaéà¼ø
PX-2riaÚÝÙ4á .«ßíÿU‰å´‰<îâBP«­è¼²î€ˆ7xˆT`¾Ñ’‚&x ¿Ò?æ€$âÙ) Ý·P³æ†@)OP¸«‰4˜¬äüÉ*äïp åüUJˁNÉýa^yÉý&T &{rä°ÓqîqªUäáäü&y–äý\îqªUäÅäüAyºäýÒqîqªµä©äüAyÞäý?uûäüäü]yAÒwäüq²€­µ>ˆë[¦k€j&ÚýÅdÚüK¾üJäK( 0U«åü}aþÈqÓa¬zäü*­·Iþîa›aäø±.VJUþ¬q½äÜäüÙIþ[µ¬qäüÀäüé þ
aU;äü¤äüé þÚIäüˆ±T퉚gâ þ~IÝüe«U±éæÎ_þÃoG£üàñþ©ª\Æ+äüûñþûñU]ýäüûñþûñýó°ûöµªþûñý×äüûñþûñU]ý»äüûñþûñýŸ°ø Õ¿ôñþôñý|°é‰<…zá=£âï6¯zàC¿n­‰–œà"~¥õB7ìkMå›åýB7Ñåüá¸ÆZåB7µ9µäüœáÕý¹VÐóä™äüœáòäý€á©®¸áä}äüœáB€çT«¸áäaäüœá,äý€áô­¸áäE¯€>ŽÔã‘ÔäUj’áIÚývá®áÚ3ÿfR“ä åüwáƒåâ­¶d½éáè计ýT«£DäÌäü¡é½äý…éT«½éä°äü¡éÚäý…éT«½éä”äü¡é÷äý…é4´½éäx®3Ùéq*šî6þ~é¶éÝUÁü·&6Cp0:åüé1åC«p4Év)äü†éJ¯ŠþáøAä®ëS«øV´)é
­tþ«þ«ýÉ(úäü«þ«ý­­éªªroô‹ð
@[#ÆüTñ‹öV¥pñ‹õsäüoñ‹öú<äªVWäüoñ‹öoñ‹õ;äüoñµª‹öoñ‹õäüoñVþoñ«º‹õ­‹ð hñ‹öhñ‹õଵ®àðÅåüàð©äüàð¬‹ðT?K«pÇüt«þ­è«ýTÿ«þ«ý8ß.¬éE<¼Ùm<òª¼Øi?è¼Ø ½ ¥H¦$¿NZ·z¼Ø"^8ýÇ'¨«×Þzn­8ý#K¸m¬ñŒäü×ٖäý±Ö"Lnäpäü×Ù²äý"LXëyäTäü×ÙÎäý ˸Xëoä8äü×Ùêäý++¸ø·pä«é)<äñ>[Û¼Ö©äð@äðäð–DÓð$ُР{TòkMå;åý×`åü¸ñ`ƚå×®(Däü¸ñ…¤Zä×ä(äü¸ñªäý©VÔä äü¸ñÏäýÔª•äðåò¸óôäýÔêÒäÔäüEáE™Ð 丷V©€>‹sÓûLÄ;á>Úý"ñ©˜G¹Ú’¾üc¬Éä2 wåü áˆå2ÐZFÉ#é[äü á­­ýÛÚñH­ü?­ÿÒ­ýþ$åÿZ·÷åý åüêÙFI›¬®üí¨ÉþAä˜Ð ÒåüãbáfÉý)á[{[¶«U¨éÜQ¿!þ”ϘÆüêñ!þ´(!ý|äü!þZ­!ý`sÿ!þ·EåÿVÑ!þÿ*åüÏñ!þ!ýº¢!ø.ßó§êö!þ»!ýקéä<»á0»ä‘¦Gk»àB$¿‹–Ìà"›TýççG±¶Tüå¸åý§,åÿÕÖjåýißåü±áòýé±á¯“+çñõ/±ãGï±áÕJäÙäü±á,äýæߪ佦€>Œë ̧á·ÎTLÜڗ¾ükIÖ$¾äè |åüŒáfåx¿U¥É`äüŒákþx¼äªTDäü@ºäýx¼ä(äü•Z@ºäýx¼ä uÿ½uýW¥Ïñ¥¶ÇuýãéÉɪ­Õäü¶Â­ýâé äü¹äüÛWçáHÏ!äü¥éúççþ«Rð¿ÆüÌñþð¼ÆcUªäüçñþð¼äGäüZµ¸ºçð ý+äü¸ºçð ýºjäüø
ëßô¤ÌöþèñýØU«äüçñþçñý¼äüçñú·þçñý ¤é­ <Éá™Û£$¤Z£Éà1$Éà¿1–ɪÉà"AoÀ€ TüMÂåý&°Éåüõfäã{庪Í.ó¸ªêäüäà
­áT«äáä½äüäá˜ý¬áô­äáä¡£€>—äãÛäàR±¢áäáÚ{¾ükµÖZkýáï`åüýéÒkýáì²ê•jäüäà
áìä(äüýé菱kýáìä k˜«Òk±hìñkþ×ìÚænÕ¢kþ I×èËåüóékþ×ìX•³É¯äüóékþ×ìªÒä“äüÚákþ×ìäwPí¢k™Øÿ˜
·á"ÝüT«E¢é’·çkþ ×6£ü4ъkþPkýOÿkþ®èOkýþ¡OþkþOký⊾¡kø ß 
Hký¿¡é¼jU§AöãÑkü¡£ü
ñkþ&ñ«VAõ…äü"à
%ñAõiäü%ñ5ªkþ%ñAõMkAð ñZëhþñAõ'¾üÖð åüÖððÖ] ÖðÔäüÖð¸ Ö𠕠Að‹¢2Çw£ü4kþPEÑký[äüOkþOkýŠ?OÿkþOký#kø EÃHkþHkýk
›o<`Ùùd躞`Ø1£u`Ø) `Ø"9ùõDÇpŸ“V{ÞQå_Ä8¡qêäüëj{Ùiäý˜ë¸r¢äü{ف]­äý¡Ã¸s¢äü{é™äýûÛºk¸€úŸé
<ù“È”mµºø„p øò䘱-Wïð%Áïð_pòåæåýïóªkåDåüÔñ Jœ—Q±gkQ±(äüÔñ0äO¼c­ähä äüÔñUäýkáäiäð'k‘zä^  Õåü¹ñŸµ‘ý^¤jɹäü4áÄb¬­ý'éäkääüc4áéäý&éä|ä÷ï‘ÿK›Ðfés<fñ›w{è\›cóœcðBcð¿3´&ƒcð"C\ý{¯Âp®­åeåýH÷§åÿ‡åý5Y{¯ŒåüHñ©å{¯ŸŠMRäüHñËä{¯äT­ÔäüHñíäý{¬ä8‘ÿ•kL¡¨Ëóå1åý-÷MZåü-ñSå-ôaÑ ÊUéó-ò’þ-ñaÑäʛ[“€> }Ӎ.Ü#ñu¾R±#ôWÑÚ¤¾ü‡—V‡ý#÷‰åüÙýö¾ÄǵRÉmäüÙ¹­ý¾ÄäQUzäüÙkþ¾Ää5›ëo-*ø ×ÇüXþ Ô­RÇüšsþþ ÔäàQéäüsþ ÔäĚïïéÑ<^éÊÆ^:¿Ôyz£™\è1Ðئ$3\èÛdµ¸\è"ëý·>üå
M­É°åÿ/åýAïè:\ëÁPžšÏ5PóZ±RäüÉQÉý$sɱ­XåüAéÁÉý]éÉôÊk­ÉÿsÉý]ïzåü&éäÉý[]éÉõÉ^Éÿ•ÉýëŠÌÇCåüAéÉüñµÖÉöÂÉÿ·ÉýŸ åü&é¤ýÙåœoÙlژ]Â÷½ FÛ"Handg ‚ƒðøÿÿç† avã?ø!erval.ÿçÿBacׯkupsíüÎø Docump!z«s#àüçüCon sŠ Êÿ~­ÎýE!ctory³ø Îÿt rý¶ø
nIðný # Tpi’d sêÿøàƒÜÿMethoÙÿøÜÿxmªºdÝ ¡ÜÿouicI¸øno ßiøÜ?ÿ #pøeÏñx3 j誊LÜø 10Ûø¸ø ÜøTØNÜTR/chN ¨
cD%øø Õøpø
ªZoÛÿlø

Ûø¸øÜøXè
ªõóø ÿø㋺ÿOn·
®ãøñskP5uéŸtãøéèãüìñbûP…ãøAddiÊoŒð Œø ÉágxxÙãøsecæd tO¢ü'ýãLocÄÃsÈpreLxŠ:ëð ]çÿ!Oàæð@ÞÿÜÚ]Ú ªyt÷<â®ø Þüⲏø¼ø Mri›øÞêþ×ñ.òíàÞüif¼þswitc~hÞøalwayðÞüReFÒ8mb™/Øø¼ü {N7±ØÞülaøétwo_ÞøeighÐèÞø ã'ñTõ؆РXöÏÐ
+òñø Ôère?¬ad/writE^Zãø®lñn™>ñndÀø
PXãü|pÑ1ab¥ø øãHardwüBÐʗé¾gQô}è
°WyCem‚áecköÈ …äý°‘áræ RulC/W,¡Ñow/Butt¹bàþHDáiñßíp ”«ruc•ÿáþuÿdash/pluøáübl¨*=kàøáø ¿ñ]á”á)ɘáø ØáJüZÈ̽ó£øs@ñB/—
œ Ä/áøk/…Òe+/-Âø¤uÆø*»ü Í/Äáø Õð „ø¨ÂAå-ø áø 1vª+a¢Áàøáümulti º`¨wø áø
ÓénoB°é¤øôMGsä1õòìóø
aèBoxê™êMj€³kè ¸ìLß¨es, Rmá<öLlãþìãÚãø
C_Eå§þKeep§þGÆþcßÅkâ‰IÞÐ
ãíäÚüTãø 3ücuìÇñ–àvâh…ßh"álà íåS‚ÒlŸéW\à˜èãVµisibi±t€ÈÆüN×åÓfadgØ
ãüFé«k­ 5ìÍø ãþ20âø =òPuAÄñ^ÂIôOpââ;ð¡úÿø(WwûɨüÿøModA ifØjþ X¹¯ºûsheeÀÐ骳áLêthª
•þĨ :þÿø þWº:øu½->ÑrÈ Lãø‹ñH]­·ªžø TOº èÿø SîÜևüðÿüB*ñÿøOutpýA pœÁøõºOS ëAXfaùÙßøCha{ÁékáøÅ¿êÌGõnÞÔÈ ÀPÿä'ð M®ué݂¹¡Ùa.äø T¹±÷ƃ•™˜Ø SColéõª-òñø
×àCusu±Êñ éª-`˜
ãü5Ñn«ãøS´êgãø€,+ÆøAIÀ«áãøPCWœöА õnãüYïØ âø U‰å6‘<~B—¬Bdü‰ƒ€胀 ƒ€÷ X¦$ƒ€¿iƒ€$$nÒÙp ¡Š¹†=å]d…Yj]tJäüԁVäý
;¸uJ­«äüïoäýLs¸vJäüu¬
‰ˆäýwä1äüu¬%‰¡äýs¸‚ääüuüýqºäý¸…äù‰é3ÛÕ<·ñÙ"³ˆ·ðêðùHö–·ð ·ð ¿Ó·ð%ã·õ-oý·òX'òåjx=Mèåüœñ+åèµ;¸Ö„~1!äüœñOäJµçy•aääüœñsrRäý‡3äé¶l‘ýkµ-÷Îåüñ»‘ýBaÌa¶µJ¹ñ²äüñß­ýñÌau¥ä–äüñkBgÖaäo­zˆ€>°c;´4ti'ÚýR“ëé-9ÚTkÿKäUU7` 9åÿáöKsåü>iáö‹UÑé™éäü±aáöi+‹<äæ‡Ê>ový‹ £w¯åüþ1“2Tɚì)É­*äük #)·­ýBa*äüwäük¿d¿Ûäý)+äü[‡€>Š`è8?]ä÷ý,Ýü8«Õ‡éy/áö oPÿáöÆ÷U«ÿ†öáöÆñáõãäüÅñZÕáöÅñáõÇäüÅñáöÅñáõjU«äüáð
_åüªñáöÆñ«ZáõtäüÅñáöÅñáõXäüÕUÅñáöÅñáõ<†áð ¾ñáöýÛ¾ñáõ†éS< á‡UX
=ºÎ„àB!¿ÿ‘,à"l[kX„…åþ,åý›çiåü,áI²šåÝG£Úäü,áf¤ZäÝGä1äü,áƒäý©µÝDä‘ÿ ‘ýàïúÖÐ÷ò,㽑ýàéGɄ3ñZ1Þäü,áÚ­ýßéä…käÂäü­÷­ýO§­ÆåüáMd]üédYøv¿»‹„éÅ–]çËٚ¥ÃÝývÝv‚é|œÑ»2ªÊó%mÚýwñÚü%kÿDäJ5k «k
åüæác¡Æåkxñ®á¸É­Rîýwñ®áäÒ­Òäüé¡äýôÑ®á䶐«kkÍì÷áJÅkþ¤á<¹Ú¾ükZkÀkýåÇuåüãáßkýìȬ•ÉYäüÉÁþ­ýìêRä=äüÉÁqì ä!­RäüÉÁ<äýìÁáä¬öOžÉÀ Rþª¹#Ýüâ~ÕUé®3üOø
×Ä~þOþ¬**ƨäü3Oþ¬•äŒäü3Oþ¬Š¢äpäü3Oþ3‹¢OýT~Oø ,Oþ,¡ZOý1Oôù· ö·×£üÕUÒé ö·Ôgò÷}íî ö·ÔªJäÛäüíé ö·Ô«Zä¿} ðãéhþãé õ™¾ük­ºð~åüºðbäüºðFäü5ººð*äüºðOºðë|®R ðàÏÍ|þOþàÌƱQ©äü3OþàÌ䕨Täü3OþàÌäyäüTZ3OþçÌä]|Oø 
,Oþ,Oý:o¯Ot<$ßÑÏïÛèôzßÐöhˆßÐßп[sðÐ"krkLðÐ ª{åþˆåýð׏MÆåüðÑ¥åð×»9Z©säüðÑÂúõðÔäWµV­ÿß­ý‹<åüÕÑü­ýéc])é¼É äü
ér°—©É)éä­ÿ6äê˜ š4éÀòòãSåêœñ´Ö*ÉÍäüòáp­ýåéñ}[ä±z€>”òã±òçÚý¥bÚéñڋ¾ü‡ª­µ‡ýÁ—påü¿éLJýÁ”©Z©âäü¿éä­ýÁ”ä8.Åäü¿ésÁ äk*½š¿è nþÁ”Ýùy钺Jïkþf×Ûy4þkþKœE¥Æ¿äüOkþKœä¢Ò£äüOkþKœä‡¢Rykø HkþKœÝdx»kž<%*é~*ìxõ£"p1%*èïø§$¿b0èW:Wz˜LlÞö.1è ¹\+fåOåýïžåüÔ¢i¬åìÃñÅ‚äüUªé‘ßõéÃñäfäüUª*é²äýÿ¹ÃñäJäüu|*éÓ¬ýÓ¸†ä.xéLÛÝýÏôWøWÿtWøõwWþ¤-6åWü¸qmG±Ùäü&¥WWäWüJáäb-½äü­x­ýfç¢åüÖX<™­ýfä—X†äü¬T<º­ýfääjäü«ÔáÛäýsɏÉäN‘ÿZ×ü‘ý3åüfáuJáX“ÃÉäü<é>ä´:pçäûv<î±öpã¸~þíäßvé<&ñÁY”™Mu{èB&¿_z¥Ð"oÖòS… OTüZñ‹ý׸X+ˆT3äüZñ§äýÍéä‡ú8Q<'»½8J¡œÑt¼ 18ø¿Ã-×8ø%Ó8ø‡¹ò8ð8ø ®éX\ÆTkäü8
v8ÿ©V©äOäü­é*äý­é©Ö©ä3äü­éGäýÉéÖ*äüäü­édäýÉé¤ÉÕÚäûõòÈëäýäéäüZûßäüÈéžäýäéäüÃt]Û Â‚AHëto ñ"ÝôÿKþ(%ÚÄÿø ¿´PC-ºíWQ ,Aup´ø³ôø
HCAs¯- & Ti7&Ýü°hø&³hø!_ ´The

j´9ûU÷ f-)easy …ýhø É7‘ø´Äñfoll¥e ·÷­þ ca.e

Aø´øsa:thi°}frt,úriƒ_½1lyöÐð
Look „1^@Õta¢ :ƒŸ‡´ø adapæ wç¾údº!ocesa?´þexa‚mß ¸žó Òõø'3ùõ„ð(ûo>jfÿchoi‘ó0
´ÿUÿ—éINSTALLÄòòÈWFåéÊfirrñÐð*E[}*‰•ïAdv?„5hø Ea°Ún’imbô*´üL=Ll,V1 CUbOM ÈcËä#ûNւ´$fÁé4)owˊÂyó´ø
ùö#ÿälÀa>Ððhxé
a•ý3ñŠè2ûØA—þéml$abŸ0d¡´ø
R—dê —à A2´ø
cÊCø

´þØ ¿8ð)BÄÚP“sgÕPgDukey‚óùmU¹´ø%ÀhøÙ è+„ð(´ø"_ï×+Aiz”@î2.1œóBø Òë@´Copy®?é1ÿ¿992 by QuicksofçöÌÙInc³°ÿø"J&ll
´sùe j­lÅçÿø,ÅÈ.ÂØè ´øWlêW«µÓhooÍÙ¯ÑÃñmîÑU7ÿýÃ,ð Áðy˧êMasÑMÌã¬u,ªop¡aW "fißÑ9ðè XÐWÝ´Ñder"âå“ñS²tîiVuc´üTõý×è
‰äðé´üha÷ó%ûéalÎÖ lVi}ÉdÐ ©Ô– Xîö( )êü--ý¾ ü´ÿsomeÚ¾€Î€j¢¦ÜÉÅò.õ´ø Y,ƒ´þ´þµþ0;´þályÆÔýac`‰ù´aÖœ¬Bb´ø Zhø
è ´ü0kx)Æbutt¯Ê´ QdËlñ±Ò­K„ð2ð Ù´ý8òstÜA€w&Ù´éªJa£×qà è
´üÿø#qà#Zƒ´±¹^é"'üý"l-\¼à+aëó¢épéɐ$!¦ëË
ä´ÿIÂðFÅÒv*ékñ&÷sËyÌÙÈâáñACX doÂb¢weRéå‹äÏ#ôàgrouÁ~DÊPöalway³´‡ªqø inc.ÉMÔÔΪX1Ê/é†éÐí¾é©YqíPóéhü¼K´‚ݧËHtƺR@£Á+éÿt©¶UcÙ:ümøfwÈpâuÀ «5Íp±Ê¶´ƒð)´SPceb¹m¯ñU("üÌòõ¨,w,婪ÁîóÎñtñ<ø
ÈÁ±ÆªTè(ø'O“r:ãÁÕÞjUœÕ„¾\Ð'žÛm ª2áz±Îصd\Ð*òÙ!ãa\±bÙñOi5wñ^ma° \Ð"èÛnk-qÄíïTV¶\Ð'ké³B¹Óê ՚i0Ü¥¨ÐAö[X]\ÐVboxªébüidÍòjãÑXÅÍå´øB´ ´þ1,\Ð9cÅckRÁûjw€ñ"X",Ÿéä´øCU«´ø
\Ðâ÷!  ´üDÿ\ÐV½Í°:\ÐS,ɑ÷šòêtypzï¹áP¯\Ð'texØ quotám¯*arks:¼à0¨%\Ð¥Ã-ýØj´öòF}¹n êuøÕôA«
<ÃDN‹S÷§Öùë´ýÿ¯ÿ"MYFILE.DOC"´ø¯‚3šnumbúÙÒmêiªª‡Žݹ &Ï×Åè4¶ˆÚGñVU«Ê™dÙnò@Ø0@È 9ð
ÑUW±ø \Ð'|»¬ï`ñrw^¢ɕðZÐ \Ð'ü¹å!vaU|ilˆƒ[éÈ
´RESS¿¬òTO DOð´Þ˜
ª0òí¬ÞÒÿ»eü×zñ±Ã m#©•ê^æ´ø ‘‚zU˜‰¼êo.+w\ÙrrQyR´þ6óVE´CŒÿ¼@Ž´þ Y•ç°¼€ ñˊüFThsc¶´x‚&ªÖ*­azvº,œ­¦Ž¡ð +‚0 öØØÁ–‚Pé)ÒT²fhý­j°¼åœaøó8ƒbî´ø¶›w«ª4Ñn"Á`üÝ¡þSÇiÑ´Œøô„oxÁÊg‹ULt»ñBmþèœfýU´ýbáÿò#†kg»†¢scƒh‡´H©êÏòN>êL×ùÃUA­ý¨ #õ¼á‚÷H°¸ œ´Up´PrÖРųø\Ð* ªÏñö™Üe_V\Z×\ÖªªLø
’Ú…ÿ\Óy GÊA!Á¯v‰l1ô# GÇꂪMH ÿøÜtóZX‰[Üø ÖÐ
¸øHÈZ”øTu¹t”¥yÜøSp·ß¨^ØoÚø¸ý ‘aurºáªÜøWIPOfyÒæÁ^Á(nÜø DCAäøàðOûË`QdøҊmûAєøרn¡ow©~ÁrG=r
ªdø ¼õÅ^ûYóÌ{rO¹B@ð 2ÌOn¶¬ðªlC©ém×i¦ñôðÂâÈÊdÖÐðn¿ºÝøCUÜFeLu1áHA\o¸øP¯nຽè
ÜøBasF™¶ªÛøøít­áaÙ9ÙøÜüMï½
ÜøSÊÔdis»9L•¸øªVï¢üáwÓ{‘tÙn>÷pÿP}[Ú<’Í¢¸øDocuU«$Ñ ; IY½”øaüáíBÂZÜø ànuÚásñu¾EÕؒ²ð
²è°è
3ôF™Õur9ëPÂP¨à¼Dlÿøá™áaªßršÒÍüáøyloppyßýÚjAĨ
áøBáøh"ò£ø„ýp¨ïahÆÓÓø :#ÉÍÿø»Í«#º©Ð ºÜAf#â’{VñPòÜ3t„üÜÿ\ü{di‚êr±Ù÷( Üýÿþ±£ UmF9”ø‘É~$Kð Üø È(ø ¼…[(ñGühad`ëñø
ÁYÿø
ãCÐ sÜÝè «ãüLУÿé•ákãøD¤_ìä)³ãøefaulÏQU­¨ø
ãü÷‰4‘ä™ élÆø ªÞjê°Öjêðø
ڟqutpÙ)`
pÄ"ÀTæ’ÿøPúG¡ñîÙ(LPTúKÿøS|«yÊ(COMáøNsŒÿøªV›Âÿø0üÿøÿòÿø4áøýÚím“ÊÿøTŽ­DOSßøD/ë,×ÕÒdeßÐßþshnòÜøßþP­lrgàøXߦÓpôÅÕïîð
PæØý¸Ãÿ°:"A:\Bü$NVT£¹ÙUUãiIùxÉaä²Qȹª$`Áp‘ÙWÔWÉmp±…±}õÉàkÛi)en!å©eÝÖÓc[©fu‹¹rœfF9ÔÒÊ®$,²ôÝʬxApH©sh¶ú‰bi•ÝÂ?d;|1þ½½aÕ*ÆwܦȪf«˜° Uª.!ö•Ãu ¹è*‹rüIñmo`IJÓ»D‘‚Íz!ìJ ”ýoãla³!røÙ*­áçøaóü+¼KªK/£ÿàøÑÙù 
AÐ æÞr#›ÖUåÐ
„øƒjœÐ
ÁÐ
%pyÐ WõØreTCÚ@ UÐt  ¸ø
U‰ÿ?åì$ŠF<(té>þöPèñPù0äº$ÿ÷â‹øƅš$J r3ïxßôŠ"äø ˆž$åønöŸåø $žø
£|ïø
¤$Þïø
¥$(ïø
¦$)¿AWÿÿêø Ç¨$W¸Pš— HF,3°ô¿QÙô°øýü¸MDQÛäþäýëäþ(äÿéäýv[äÿ äÿ5ŽäüäÿðÊò.sääýòäÔÛnäÿÍäýäÿ¸äÿäüÛ¶äÿœäÿeäýäÿ€äÿ±mÛäýäÿdäÿýäý äÿHäÿmÛIäü
äÿ,äÿ•äý äÿ¶»äÿáäý äÿôOäþ-‘m[äü
äÿØäÿyäýäÿ¼äü˜lö¿Åä{ñäÿ Ã(äüä’ä{ñ؄~äþ„¬ÿ]ämÛ¬äÿhäÿ©äýäÿLäÿ¶Ûõäýäÿ0äÿA“äüäÿ¿…Oé*<)ÝáähêïmÝÎMÝà¤*Ýà'Œ
ýùà !NäþÚ-Øäýùà äÿ$”ùàéæò×Öäpäýùà Íäÿ¼äýùà nk±äÿ•ùà•äÿTäýùà ykkäÿ äýùà ]äÿìäýùà A·&äÿ8–ùà%äüié„ämÝëñùà ÈÿÐÈýùà íLäþmm—ùàÑäÿhäýùà µäÿ´­Ûäýùà ™äüùá˜ùà}ÈÿdkLäùà aäÿ˜äýùà Eõoäÿþùà )Lé?<*é·­òÌãJè“)è+è'äñõ»­òÈ 6Käþ0™ùàäÿ|äýåÚùà þæòäÈäýùà âäÿmmšùàÆäÿ`äýùà ªäÿ¬míäýùà Žäÿøäýùà räÿD¶¶›ùàVäÿäýùà :äÿÜÖmäýùà äüùá(œùàÈÿtrkäùà æIäþÀäýùà Ê·µäÿ ùà®äÿXäýùà ’&[äüùá¤äùà vÈÿðÈý»õùà Zäÿ<žùà>äÿùà"IïÖé8<+ë° ÜGùà“*ùà8ë°­­/HäþˆÕõùà äÿÔäýåmùà ÷æòä ŸùàÛäÿlmíäýùà ¿äÿ¸äýùà £äÿ¶¶ ùà‡äÿPäýùà käÿœ¶väýùà Oäÿèäýùà 3äÿ4¡[·ùàäÿ€äýùà ûFäþÌv[äýùà ßäÿ¢ùàÃäÿdäýk²ùà §äü‰á°äë° ‹µ®ÈÿüÈýùà oäüÝáH£ÝäM¶ùà SÈÿ”äùà 7äÿàvÿäýùà äÿ,¤ë°ÿEé<V,ÝáÎWêï¹D?è1pêýh?è ïø§$!¿w….è"‡6^ýfë1Àp^E·ö«‰!å·ñòFCx֊CBäüÓñÏäýƒé±¡änä&äüäób,äýƒéä]ä
äü\1ý¿¥äüƒéä_–Väîú·¿;äýƒéŒ…äyäÒäü·c¿_äýƒéäwä¶aÅäü·¿ƒäýƒéäXXzäšäü·¿§äý1ƒéä‚ä~äüVŒ·¿Ëäýƒéä\…äbäü·¿ïäýƒécáääFäü·¿†¦Ÿè züè*Dé@<-»®+ñ:¬äB+ð^ð¤$ßÒÕh+ð -+ðïø+ò7…+ð"GÒ­^uÞ+ò‰CåþkåýµÂ÷nåüñ(ýwÙ¸Xˆ Räüñ³äÊ­Ìâóä6­ÿ×­ýTk“Û­åüõéû­ýñh]ɞÕñÿæòõ맭ü[kñäüãäüõéCäýñkmäüÇäüõégäýñäü«1Iäüu‹ä°Þ5uåüÚé¯å.ôb­É‰>täüÚéÓ­ým¥±ÙäüX­ÿ÷­ýÍÛ­º†=åü¿é¨­üÎÙ)ÉjBŠ¢äü¿é?ä­[kÎÙ(äüäü¿écÈýêÜ{üû>éAéÿ
<.¿éñÆ÷_^:ºëž@€>uÞØ?Zæè¤$¿‡¬æèëoè"­ÿ¢è"Oè .Oèïø§$ÆF܍¾ÜþW¿—_š}¹Ä>V8¦RÃañ
ñ~Üâ¸"ÙU>è
ë>è Ç@_ÂòÐÆj™å¬åÿÈåýòjµå‘åü#éçŒõOÙ#é¿umŒñuäü#é©Tô?é äüY­ýäü>é%äý>é
äü=@ƒ>/©Òu7įÝËÆëÞÐÂüé{IÞPÂòêVj?ÉþcÉýèÃÉäåÿ‡m¥åý9ïÉåÿ«åýêÃåVª®åÿÏåýëÃ哯øÔZMÛåxåÿóåý ï]Êø©KîÃåBåÿªïÀ
•Zå'ÊøðÃå åÿ;Êýéoëåñ>é ÐîŒikå;ÌÐéÆFñEäüÐé©m­äýñäü)äüÐéÆäý­µbÙäü
äüòéãäý)ñɵäüñÛ«äüCñûäüÕ=éë <0äñ«Ì<€ßZ>:uwÝð8ñØÝð0Ýð?Úïø§$¿~¾Øu‰øZë%fð ‰ø#-‰øUö=àòïØ ¶ÖZ<åþ^åýïߛåü:ñªõ[“IÌqzÑäü:ñ äR+&áîÜäc­ÿÁ­ýÜ£Õj­Håüñâ­ýñ-ÉÂëJWñ,äüñ¬IÏ-ɵJääüñ$äýçé-É[¥äô;-ÎEäýõÙ-Éäb²Øäüufäà ½&åü-ɇåÌì-ÉÁµ¶É¡äü-ɨ­ýá äü…ÖÖäüHÉÉäý
á!äüiäüHÉÚºêäý á"äüMäüHÉ ­Æ¿ü¬ä1;éG<1û_\é@HÈ æ9ƒ>ÚtLPìõf²Pèƒèéç´üL¦…£­ø§è­¿,Rùª­ø”­uK­ü›À­øªÁZø ›ÀÝàè"Ïø
¡÷¬àÜ1¬àïø§²ÕótYÌê6pƒ×Bò° t9¬ô2^ÅRzPß^ÿì7ncÃìüVÕö5ÊYÀ
 á ΅á Íí9 Ä Á¿T‚ómÂustãø
XãÿsºeãulVþ\VýýªÚVÊÎêÚ<åýù߯åÿ¶þ¦ ø”åÿËåýÞßy8¡Þ¡J=bûwÝý²ƒ@ÝXT&€½DºoÙÙþ
®¨/8ëãþ*ìãø8éÎ=Àjœê!ZuùÜùóñ‚óòë¶ÈþHÈý„ÿÚ7«ø bãø½
‡‡¿€ø¢È_=‘߶Z€>úŸø –¼øyŸø
µÝºãø\ŸøA7¤ì
¤ë ᏭvÚð
A¥ÖXéíÁÑééñéé7ˆMÎÞιÖÎöÕ¥/—ƒ‚Ñå6ë?ÛüHô¸øí[À6¿þî¿ø¤6é…qø :Zî‹Ö¹øy¹üxø]xø¿øºâ8¿ÿxø6{ø Öòµuëvé»°ë5°Ðåÿ¯[køȵåÿ2åý·š¯ø·­­åÿ°dÊø·IåÿV”ýµ¾·.Êø·åÿ°ø4é[­ïðÚ4ïð¿åÿ@þï÷¤Êøµµï÷‰åøï÷nåÿz%ýï÷S¶µÊøï÷8åÿžïðÊøï÷þ÷åÿïðç3‰ì]
Pr7^ofilh üFeaR ¨ñpéø ÿüã#\ÿCoäévelX ¿þãüBasicâøãüStandëaardàøãüAdvâce‡ðãøyoo ˆigiåona§ø
BSpeciêü$ÿ/òø key actionsYø ãOÛ;tl-B H¿ásHyphenÛøH®of>¼tÛøM trCsposh±æòÑÛøNÛø
6h†Úø ÛÿGÛogg¼ü÷KHide/ShowÛø
AlÀt-f+ÃÜtãterppliÑÛø ÿº ™@ÝcÝüx}ønø ‘ø
F7 i*colu0mùmoŽÛø¼ÿalway Üýboxϓø
~ôDir—oryÂPËòø hst¢gËð ¦ýF¦êڎ=ÿøün-sÙ>9Ûø]phabe”“c ԑøt
o’ø¶ýshÀf
ðûmÛøll+if «rooÙøÛø
·ølø è®$^èýðamÖñnl¡òa…Ûø,Aiz>ð ÛøúAdaˆÛø$útiý­à PreviefëóÿLÁèäÿblack_E? whiŒø äüíüä}CÛüÿý ÚÄÿø¿æ³
7ýá)ávÊbar%è ³÷ÑæS
îbuttªæø öBïü1ÿécap™üæüIÄî°øæÀ~øÙÙnotrol äÒsËóEd:5¬ßáéø £èežchè׫Ûýign ÒÛøPriáø °£¶øºad¥òloøÜW‘øÛw%Úneedšàò6¯‘Yá2îOp¬Ôz{òüÿøÏþtyp7øN)álasWôà Lãø]ÊSžø CA·ur#ØñÿøTrñou°›øSCÙ¤ñsh“¹øB>¬ÄÑÿøOutpý pmØïÿþDOS 7faulÝøC´ha{| éÿøHu°ìÁz÷éÉsp1’ÐNú+|ÙÌÀ ßø micro¿ø­Á\!çes/Ûøðâíu„[wZh˹ó.ø®ÿãU‰å|¹<2\µod8ñ(#2{ˆ¿Î8p$/4™Ù` £LlMå]WÀš¡Òäüš¡iR­ä]Wä¶äüö™†äýTk]Täšäünq£äýRqÿZäü~*€>›3vgqÀÝýû÷?¡Ýü[*é› <3Ýñ—»ÕèQ(Úó)ÚðŠ` €’Úð ¶&3.0ÝÉð%íÉõ·p×ÖÉóÏI7™‹™›äüÉñZ­7äýY$ŒjäüÉñ\äýÕu$jäüÉñäý+œŽkäGäüÐñ¦äý­$‡•¬ä+äü—‚äl  åüciðÉýl¡ÉYÉôik¦óÉІ Ùåüi:ãåœ4ÉZɽßn(éý<4bñç?ìw'eð«QfX "eð Šeð_…»H#m­Cý£(ÿ”åý¥‡åüµÉJñ¹(ý L”Šéå9Jó¤TÞä/ìéäÉäü\Õ­Ñ­üfñEåü/ñ¤±(å…LfYÉ’&¥äü/ñMäž\fYäZ¥väü/ñräýœ‘fYäÖZZ‘ÿ—‘ý¶—?åü/ñ¼‘ýµ¶‘‚YœÉ#äüJñáJu­ý/ñ‚YääüfYÒ¥­ž_‚Yäë&f^+äýÒß³‘‚YäÏ&é<5ñÖÁ£\‰¬`Þ8##ð5¿PM֖#ð"`o>ð ?Tü>ñ¤­|åÀä>ñtfé#äüU
>ñ˜8ý‰ÙˆIäÝ8G<68”JìÁ$kø
{¯˜$ïø
™$ïø
š$âXÿ{ø¢$€>r3uÜð'ë«þíø/@Ø zÉð ïø§$¿þ­É/¸ð#´¸õ-g÷¸óºµÎ¸õ%Û¸ ñÛäü¸ñèŽuäý,c¸ä¿äüéÓ1‚ßää,å±îäýƒ¸䇘üäüu6ä-ð l$é¬Ûª<7eñ%eô&Ðè¯Ø#&‚Q“¯ØP†Œè#_øËp5ÖÔó…(ýÊÜ¢(¯äüÔñ$UªäÊßä“äüå­5­ýÊßxåü¹ñô­ýÊܘ֥É\äü¹ñÔÊØ ä¿]@#é€<8Ôñyk,ú!é(1kT@¦ïøé*>…Ôðy\h²zó»oNTžè •jMÒ^ÔåýæOzåü¯ñÚZå»ìWámWá^äü¯ñ±ý¹µ;äB­ÿÒ­ý\÷'V[åü¯ñó­ý\ñ¯ñ—Ëñ äüWª¯ñÕÌ߯ñäïÀòI©yÓ5äÌÜyÑäÓV©äü”ÑVäý@ñß)䷘Päüuwäu?ñ«uüœåüyÑuþ@ñ]ÑÃk•É€äüyј­ý
Ñ]Ñj•ädäüyѹäý9Á]ÑZkäH‘ÿڑýîÏ-åüÄ)û
±"ýîÉ)ÉÄÉngäüÄ)ÖîÏ*äüõ äX[€¿=äýîÉ+äüÙäü˜Œ€¿^äŒ/~ëûä½ Øb8©Æ"ñ0äÿ#™¹
÷ñ=u ð^_*ëDøBòü8Kë6{B_òüylë(Bòü+•ë=Èòþ$Îë =òÏÿòÓô]ʗì¾þ¿ýWÄ~Ü4öEWöæ2æÂ1¸ÿfíñüÿÃçñèGƒ>vHGuM@ˆFÿ«ÿb­ƒ­¾&ŠÿC‰Fþƒ~þ~!‹÷þûìø&€=\tòø
:tÏHÿNþëÙÙV'0ç&ˆ³E³üÆüC¤€~u#¿M ÿX bèCÿÀt0¸ïŒÚG&‰ÞkýUé¨ÜCÇ¬{1Øüê°ØKK…éŒÂÒø ë{¿Ú°1?՚·.+Ó/¿ÜGþêšÉòöè+ÿÿpx6ךˆï¢Â-¸p®ìø ë6e,0 c7ˆü£þµˆüE‰ø êä/ÁÏòÊ
†óÿv¿À3‡Á¸+ü¾—æ#ÉÍÿø»#ºëˆoüÿº#ȸø ¼zš¯ÿ r30ä‹øŠ…7PšQCÐþïÞÚ é'c⚀æ+ñðšÀû¿ŒIV¿žþãÂòš H,šHû©rÛ²!äÂäøÞæäø läþÕº]÷ðÌÑßÙ$þÒ·ð ]ËûõŒIAf>zchoosŠ€KtawmrgetGidrÐjÅyd^,ûï(ôúp RESS F9sSbڍeEI”QsUla½r.Ï®ièbÿD5ø„5øÕöäü¡äø Èø
¹ø½Õø)ÑÕø]Ã×ÿCan\Y™ind ED.EX¤ëEFüÝÄüÄø±äÃ1üNÂe½ugh mÕUemçJðñÙ{
aanažskWªøѪøäüìŽøYRòw}Ã@Ø` óul9ƒþ0beæiÓ[ecaus…"eñWsáYìÀõÝofa}‚f·þpickù³wÛgramQøCQø]äøzäø:ø‘äøý Tcd isûAso.quléD„@†ICé(tup.PÙ®aê  =&D÷A*ÛQÃmxédók 1ø:D(ëÃj/QsÇF9XòÂò#r,AêEscìáá)@ÕÒöAiøò¢ãÄãWè‘üšø:ìõ*@ø >Ë׶óþ¿4æø

ø=äøVäøq֝’ø Ó¦Ñîþ°.ÁºšµlýÌÇø‚«øŸäøöÂA:\ÁBü÷ë¿Ê¿ì7‡ÝΪΚ‚VÁtïüÎÞ®ïþuïöóèø\Áù=ëó~ú‰ºèŸi°êFŝüüì» þß”ê EUŒÂ‰Fú‰Vü>«t¹0¿
—üUwU¸Pݽ¿èÿïò_Áèüˆ=…x?rÂ黥ñvövýðï`è‹Fö‹Vø”üë°+9~õÊüþÃÛ±üCÖu<uëzæúiô•Âá8÷ëÁõáˀ~üuǍ¾ô1¹¢E1½Ú1½ô1¸ ¼¡¨~¹ÎCÀ ©ßø ¾n›ýÆüš{ ÞB±FÃìàµõìà\^êà 4êà&êà ËÙ M8¸aÆMeÜÔ{ù[Ûêà
> êàHæø
wèQäøläøÚz‡’ø êà+˜«øµäøMè
ƒì ·êRèÀ
RèÄèÿRè×ãaîvÚ-õaè£â‰aè
Öaë3Æí­Vá™ôaè
åø ˜¤ÿ¬éî¨ ¬;*¨éj1wa¬én ôjõrñin¾Ëà¿©í
ÝÖŽÈ ÙÈ– ªð¬äøÂäøõÍBµcìey
Œý“õGÿçu™éÀèŽ÷èóöêá÷Š…ê<Æuè4{Ûx<˜Çô~ôl<ÊÓ¿ô!ùô`<Ëu
¿Ó1¡.þïO<Ìï(åcïï><Íï6Ê7ï ï-<Îì™DSïûýï¿NõðNéõZõåõëéwèæр~ÿt!ü5 ÿ›øš]"š3šËƒÿ'Ú<™¸÷fþ‹0ôø·¼$ñþƅ ¸ñóþׅ¹ÿü»ÿÏëÍÆFýaë!þúŠý÷ªk»Ôañôýmôø
Iôø
U/™ýkuǗòèyÿI>uƶØæÔôûô·ôêôüÔÔ¸ôëôüÀôìôüÔÔ¹ôÄüºôôüÔÔ»ôôü¼ôôüÔÔ½ôéÄü¾ôèüÀî¿ôt¦ëþÛó ýÝI8®ò>H8uA›¿ìD™ภÀåëäÝCttÇùDuܒt ÁleÛñ¸u²·Õ»I” ޒÆæÉùˆóú0ûü¡ÒHª[?<øŠ¢Ù ýŸá ÇFCxúhûøûë*<ðø °ë<ðÐaƒðûë
ôþ 4†|álòõ†õc¤$Ö9÷\«r–QëýdH0ëòø öò÷ÿò€½UtVòýÑ狅zÿY;žëø§EAë,þåø èòÞêâ‚@ŠÐåýˆ•a)Y²!öœø ò±þüœø)eœëø
âñœœQfåø
è~†œåØöœm~Ù
€Áûj‚~B&aüôüô¹ïZôòtíóutõ&„Ê]‡iœkdoƒ ªhaò^u‰¥fre9:"aÊ{eXÙßryðÁAÜÏ;É}uqun¡ed.È zÛgrø*úpsel™ö
üÆ-ØexWø)$€ÎŽÁ‡Ò„…êomþÎàÂKø ÝÄXnÛòÝÀ
-öÐLäøiäøˆäø¶¦äøÄäøâäø]ÃIKHèþù"sÈ Iïü<t6¿Ût¿ÆÁ¯/Zà¿ÍëøÛëš`áTU¤!™Rôòwô"¹ÑUå3ótºõ}çÈ
iø<­F" øAäøÛ<þ]Ýëÿ<ødëøPÛÇ<Æßw/ Y:¢ä/a¿Þ-Aš Þq ö0ä÷&â/£üÚ!ÝèÈÿÇFüû#ûþÙ£2£4ÄÄÿ«ÎÿƒÒ¹þ1ۚè
›£.‰0wðÆFûÓûŠý@à Dxý>‚uêýhâ¦ÿ™0 ¬«¥@íÄùëºáÿáø€†~ûku¥¡ó ó1uè¸þaÿ\þbûë)¡€‹€;ü¸×|;ÄsÂáÎӝÙÅu/ý‡+èìý‹î‹Vþ;âcÔ £Óà
¸Â)iÿÚêø‰Vúë ¸ÎóÿÈ
.ñþj…½ˆ#ÍÄ~ø5aŠMŸ·ÿãþˆ¸ûÃÃ:Ê360K1?„.2MB72õõ¡Š44ô
à ½íPáýžóysk(s)âF10üïß΁ blank,¥¢m¥¯atyê×s.IfÌp Á
êü ôLëËýŠÚ¡AÊyíeAêdÜ°Úh‡Œ½ü ½ü wòVSh|Ø |Ø í|ÜpEWUyÙ.Tþézø
§üzþEþ«µzýzø7ý½ýzø
öÐ
Ú¿zøóÒ}´7òw(¿d›ûE¬¸®iíîíø
ë&¿ö-oØøtØøè-íƒæ­±ÄÖâäâƒà ëø…éoÔwé.¢Õ{¬*æ ;[¶1ÒRù›­ýØ„_Ÿ•ŠÖÆø õAÆø7Æÿ­Æø
šØv[Æäøãäøäøäø<äø õ_¢gÍ󤛤öˆFþéÕÒðÛ¶ ø+A|ø[äøxäø–äø°:ªäø(üƒÊÌõ(±yÙûW"šë9DþDuþÙ¹õj¦¬ß©W9èÖùÔü\:}##
‚>¢Ôø
œuûÿèÄõƒ>Òwÿ þÝ=ÏýÌÿ˜^‘ë ¤ñè(úþ'õƒ~ú~èû÷¨nf~Q8
*­ÔÒtCÛÿ[&Ú¸0ä;FtI 5ñø ÷n¡v!ñø Zsêt ëþþ4ÁµøÒ¼B ÿîWORDS.TOVöþHE8
>Ïí>u8Ä쪦á¿m+n væøxæþu°8
քÿí²èp險
ñÞ Ç8¡‚
é?éÍò&¢:_îôé ~éeña§á‘÷É`:“ å&ù ý,‘éB‰ß²ˆà›äÕõ¦èÁÿ6ëè-ÿŒ¹ºÇò³šütPÓø
½:õ=t=íø Ìÿµzÿ)óšì
Q´«° #(òèW¸ê„ÿ–­zuV½ÿóôñøŸ ÏCP Pšg
©…ø ¢sðÿ5’cè õ隙éåë>þšŒÆñÚê"ìc¾€;]iãº#Fe÷wA!üšÉ»Ò&ugöÁÕø.
qj°øîø ,Wîó¡ø.Æø)D’”’;½Z3Uí !ƒüy
½ø
îø ƒøóƒþt¨ªBÀPñÀøc×üb«Ýßø¸"×ÍPì¢ö¢ð%„þWGéŒ{þ¾ð,½ÿtLÀ™dÕZîH¶ø;U[ßü1üaø1ø
­¤Õé\–ZÚXŒ!éÒ°òO¹‚òÞl9~úbú\úš¸+U[éüŒ[y_rzÿN_T¦Fá_§:â¿{öÊ¡ø ë6ä¸öä«0Âäø ÏÓuõ迯äøiø!¿:ÃfŠÃð†mÿööˆ†[ÿÿòü0ä-@¢YPÔ:ÒZiòîGÉÀòhÒ³“¶ô¾™f™wZÕÒÜÖÊà ^Ò^ —ds]U¸?“ʹâr •Ë¿ø ËÌ
Õ ½ýœê½ÿц» «Ê$ûëÛüÏMÐø ñýµ÷Füـ©Ñ ¥4¡ÿ6Ú3‹Ü3ÿћѝ¹`üvöÍö‹È‹Úøi‹ˆ™ÁÓë2s+ÌÿÌÌþÌøÔ |ÿg¸+évÿæü¦¨!ú£ù‰ùüOLÿ
DPCW\
CopyO‘.[CÿÿÿO`)?Mcài­nvAìÓðòéÙð2áÙöëDëâüªë¸ø ¿Þ6‡ë¹š<1¿Ä,œè
Íø⺠°îÃø-Ãø
µ•åÄ°Ùêïñ1éú¬FbúUâë&¼ê£™ÿN° ¸¥šs.+¢­’Â-×üõ×ø
´üòø ¬k¿d· Ô°Bð
ßf“ cþUÓfoundoAByã;#ýå?öêcurreªnšê
ù‘¦ ´¸DtõÌr¼›¨˜8ì!˜8èËßèáuݸp LÛ
ÿŒ!á¨l@ t0¼ôê֝Øø
Î8Æø ëÐü³¨øäüÖÝÍäøêäø
y˜¿ðzø¿û§ø­¾"äø äøôªF=prnûnã
A8 ü‰VþA8 z#A8~õîèÿA8nQ~ø·ÜA<ø¥/‹Vî¡£ë=ÆF÷ªÑªnٕ¢ŽA7“G£ê=;R(Þâü]:ÝèÖÛ=<—÷û©üu;ö!éEãߞ%Úpänšg]p]"¯ip
TFŽÙ÷êÈYec„éary¢ê2;œêªtîY s÷8ðà>õÕwéàéãp éàFèüݤX
u$k­âè’äøÝà­Øø
Ýà#èøÑj°éÝÝ°èáèÿ°è ¨üä·¶4ø%¿àáø
Åøäø7º‡äøG•™¤[ ƅ©(]·¿Y~ÐÉ
ëÁÙKé¼T:ìnoø
Äž½íîÕ Üüýñð ¦èþðèø
 ù»ÒŠˆ :öü…Có¹‹u%ñDžEép·Ý©øë ÛÿêY¹¾ýBñ¢¯ÕRunnÙBÃ
oÚâhiâaUðsxR¡RçléµGma dewÎ5ÁrÀÿÿúôCustomiz ­fir]ëm ¯ýdèœ èðnÛÛè
“'>ð®äøÍäøëäø­ë(äø&äø?( ÿ;/A,5[kƒ>Ú·£öÂé¤H;Ø_{ÿ¯ÿ! ¹ø '«èžûƒSü
¸S_Rv ¸êê[óþ¤ :ÓMä:Ѷ ÿð
èÁüükÂáv) úP>èùòÏ
¸éš`úýïu¸þÿêïý2šÀæ+š„šèàXû$›z÷1÷ýÇjÆ;èOþIŽòñ‘½G€øN䀽DÔ èÙ×O!„è[řüµy­TÃý
|€ ªäH/áºî€ÍQ©€Ì©*æ­Ýø ¸ˆ
o¯ .O»”
똡Øä½n“Ì'[1+²özªõž¤®ÿ Öõø
òWñüè@>h î¾:ò¤ñ¿f[
%ÿ+ôF€>þ×{‚
¸n1óYà ¸~óÿ¡Ö1l|ú‹ƒÝñÑàþÙs‰üÿVÁ^ˆ&”𠸎Äÿž‚uqóÓ軸 —ò衆Þ|Þ`.¶YÚø{ÚÚýXÚøU/ª}>ÜO!‹
¿š?3¤ïœ žïaÿ.þÛAœalread^«y-"stsr J0G-ÅõªùÑtçArÙnambCÜ1Ýî+A™}-F9g*backï¶Ó/ܘbeÄ9ÇmakÞÒÖmo¦éca°E•<õêwÛ¹ÀÖnewl9êÑäü‚…j°Ñ{º»o/Wî¶tê¸(æÕÏÐ
€,?Øžäø½½íäøÚäøƒ>Þ|ñÝüöÝøë´Û#Ûu½-œø/äønµMäø]ÃG~Á
zò°c®^ñ°ñaü««ñtÊrolNô«Õü¯ü«rñü¨äüö¨ú¨%¶4ú¨1Ý-ŽëtwøGfloppäÎs,¡ÁpRaZ)p®O4 W†¬X«ð÷aÿ,ÌþVý&n- £Ê sÑS …ü_éVÕäòõ
òð ;ÀLÀ
ê}è4¨7µ·0ÓJë´Ôá¿d.€fݾêü¬êø t2Ôø
hêÿé8nÔÑø
çø ÀìlìØ0äüZ+Œäø Ö «Øø
Ö #njøÖ  Yë&Ö çèÿÖ êPøäüÖª/Ö áø
Åø#äø4»ÊÃm[Úü,¾øKäøhäø…äø¢äø­«Ì(¹øÍäø t÷é[ÍÕáèüÝ«áè%éäø05ø]Ãj҆нª;ÙÛaskS àÙÐÙUÝmÖ‰Ó jÜ×ÖÇÛ÷ÎÈ
µÚ4Åäø>äøëFøFø
ºÛugњaœx.4ø+4ø ¶›¼PøÙäøöäø5øDU¸ w
•+uk“Ëøð4ø_Í4ø
¤ˆøäüÀëUäøÞPøX¥è&聁Ú*È>«’FTXQ9V¤£‚˜ ÞVIÞÈ Ô€ @¾ý:¾øÞ¾øÝpð§Ñy¢UA£û€>eo<+D¿
’~ûèôÈ6¥R3ïüŒïãï¦Ô"ïüšïÒïïüרïÁïuXà ·üTN«ÙGêø
²•åTê1êø
­êêø
N‚¨iêbSdjȉXiý¶ãLiø
ÄjJï;iø
Òï*åòiB«ø
ÈøÃþrÂÇø¾èêè£ûÚpOpÝgu
ÿwçòp
è r¬áÖAл'qH%èÈ¿jòè+óè«ó
¸ …ÐíüRÝÇãÿ€Ð °ñå0â°òùtø)ùèðâö¬äèH_¸ýšëK€
Iuï㤠èïèºï+‰è}ÿkê¿Wqš€ãŒ®systemsßZ¬±p, a –Ø–ÙSädaÙèªõal©ofû¤Š™×©‡è5à Y™½±qä1u«¤ø afÎw¬m´dsrгÕ9/àWäørm«äø ‡À‘Èø®äøÇäø¿Ûz·6ëP`fóèìJ{uF{Ū_#Á¤ìŠ…ô¢§¿¦Oroö÷Zè!Å9éï°øëUÑèã~‰bž ôíªÜs
ŽÇûRëŒtát­XólO©žÁÙåáö”5{×­­;ç êÿt7Ôø
Ôøïêÿt šÞ 8áëGßYPŠè`q½jKøÓq7Ùl
¸çhuiXqèðýƒX
è×}p V/Líu‡Àääy±kô±h(þѳ°Wù³ùë·kâÙo•H<Š…§)tˆÃñ•ü'ޜҡÞ=8Ù 5”î?ië=qèÒ÷ë=Àîö(”ø^ÿNnÁeÿZnough spaå‘3€ áàUØ ëT—”h
k->–Äw ;¥o]ö‘RPíÿTš_!Y[;Ó|
;
»Ár¢ g´ƺÀ
–<­Vè²äøÏäø2  ðõ?
IapøƒsÚu=îè¨ö¾ï7X67X2éœ6\u¾þÚcXi4Ó¶¨Ñ¿08û:”þûáâ Y:PèfIþ¤á.ðÇýÑ`ĒÕÌ`ÄÇdï*u{Ýot
ûëüûê OñBè ¢ºWu¯jKYjjùVVب[0`Zç
¡æÕ͝ÍÀ
ßÉàv€>ü…Xèÿ7íèKìè®ìíH0ä£Ê.üvÿ6,ÀÄ@äI¥ÙòëšÒª à 暈µü?½ø .„8ôœÁãKB þè£áè×êˆFôâLúÂöÎ"Måècù/ã(t|»9,èáÞzñ#ÆóÚýêZäüëóOʯô'û¯òôün£òîîÁà3³þòÀÜòÃyjU܇P ·è.fôXªN`Wbo£ÕWHÍ É  td.PÄt¾Á
&áýÂop÷ïs±åtê,`¡llowÂÀbªÝcòoëÐn,MzæÚslÀhé2ÀróÒ@q¹s՟]ÃÅYßõœç nämÛL@Ràjäø‡äø£äøÀäøÖ¿Ýäø÷äø mǚ
æ+¢»?üÖÁ
try_mtmp\ÕëTlð‰ö¨Þ6É£ÚÒ]
‘áË,客B ‡Ž÷0äHÉÅâ;±uû¢ ÀâƒÔø ä×A=~E
è
˜ä²˜àu1OÖÁ¿âÆÿà ¿à ÏüÒÿK¦äRë è•ÀèEÕþtËR…äÂÎð‚8 ëï+’ÙèóÀN;õ:ëážï°àØëªÛØö—Úºî«÷,—ÔÙu~øÛÙ°Fè®ÿëDútðlÏ\üë°p‡`øTü‹à‹àÊÿ?ñdef%C*T:15æôú7õ1õ1 .L : ò.0 iñ!óWó 8.5óÏóS:6úR:PŸúF !pr³/p1µðXÃiøBøýIñ!øýJøB L-ÿ+ŽüT2ûöTBû3öøÿ4¢‰øâ-5ðÿØ6Øÿ7÷YR400?:327,93ü724Ƶø29ü8èþìø
‡CÔø
)*p0,2ý3€!ýè,5ý6„ý7ý8ý91ýåüà1p€ßÖ1ÖýB3ý4ý5ý6!ý7ý8ý9"ýÛüàäÖ1Ö2Öý›Öý5ý6ýÖ"ýÖüBàý2Ö3BÖý3ý4ý5!ý6ý7ý8"ýcÖüBßàÖ3¼Í€>†¹ÝK飬/¾-°-¿]C<è.è·ZšòñV±
iŠ¿d¼O#ïÞïšiÑOÑ ¿gæþ…¶ë2äüímíÿØø rÐmëÿ²xôþ¿}öÿŠöÿ—Ûxöÿöÿ£€ø œ[¿©Û¶åÿ³öÿ»öÿÃöÿËöÿÓ°-=ø
nDnø .ôÿáüt·íBíþ¡´¿NÛÿ1ÐB²ïxïÿ ²ï¢Pïÿ=ï»Ìïþ­ÿüØ ¯â6ØÐ,. Anyoõýld"@ ¾Égram=that [ÄuõÉllÊm<1¿?ákasubLÈ
d:OLD¬?°W\Œ@î,skip ©F… ,uÉ’¢DÏ­º-ÎAqfJq݉nÊÈ ®Fµ«ÐËäø †ëÈøGäø˜Òmk³_×ø$äøAäø^äø —X
]íḠ;doõ*ö¹Tb¥fÁªreæ  œƒšò(ð 5¬%eð
£1s˜ll<"A²Ð§hðÒ
?  ?җp¿ø Û¶Xð kH
øŠäø§äøÅäøä;ëäøI– Bàà󲕬maÁÝñ¶ðèU÷ð
†¶ð
ì_öµ±wU¯ŸÊ"çÝéås,‡ð µºïà ëíèà
ÎøÁEäø Jµ­Ìà)äø ÈøHÈøhÈø„äøjbMò #"êñiÜ÷  UWÊìiA QE÷a—Üqó«V ªs ¢OÚä,îWòîâuÛáéið XØ*ZKüðwäø”äø¶[±äøÌäøéäøLpð2Õmæ  ú»ÁüAª_H êî_¾À-tPR¨èîµè)ý+kÿÿ‹“¶ÀˆFý€~ýuÇFþÇÿÿë7óCóa„L‰ñë*ì!¬ë#طɂþÉü7rÀ<Îÿԋým×(ª›­á¬üOoÎ  Â²ÿBACKUP OF€ßýÎ FILESçü€
ݸ.Üé Òé­öýœexeùhn<ýtùlpùtutp?>cw.ico ømonoK‡ôÈÝË
cuô½omõø ovlõþ¸ !À»`iÑ@oƒ÷c wõ söŠ¬ö j¹ñm!ô á¾ÕŠdum¸ò regöÑer.nÁì¥ëÆÿÿ 1À£¦£¨¿ÂMWOèßοÉø×΀>þã8©‘¡2‹4†ÿØ×;0|%ÿï;.vè³èåøcè âz£½céjìéU¯àТ~úlň
t$è}ü´‘ƒ~üÒÒú!ë龑¶ F«'–׿Ÿ&òÕø 9×ÄØmømæýæø U­NSþMjÇøÖòÇøÇø
q¥ô±¥õ©ø&áè¡H!ø-ø™ø4…ø‘ø;ø‰RHøBøøJ!…øyøVøqøRbøiømøaH!øxøYøƒ…øQøøIRHøšøAø¤!…ø9ø®ø1øR¸ø)øÂø!H!øÎøøمøøäø RHøðøøýCøùÍ¿
Oøñø
)øéø$øᤐø1øÙø>B
øÑøKøÉ)¤øWøÁøcøB¹øoø±øz
)ø©ø„ø¡¤ø‘ø™øžB
ø‘ø«ø‰)¤øµøø¿øByøËøqøØZÿøiÍÝ:†ÌÉè-±¸îÿ.:€
 ÿþINSTALLATknIONêø åüSùíø
F€·ÑêHED!ù{
¯Õé‹t
¸à‡íAìóÿÛví÷¾îêyêx ^ÿ遡á2{ï£4™æè6ºÙá蛿¬AƒW•~úÿuPQüŠDýŠDŽ‡óé=Øu>ï®°¯èN½–à xº–âš` SÅÖ¼üÉÿ¼¼ø ùZ9(q!ìtYÊk»Žó}È 3¿wºˆF÷€~÷ÕYè­þAø
éŀÌéCu&èËû¡îø|ø}݊“ëÝø ¢éÛٙÐ[zàèïCJ¹èYÄC‰èvÅ\붿!qØøRäÍR7Àãäøù‡Áäø¸è휔}p ½®µ8
mem÷¢unã[®þX͆!onï¦ãXäiš,+w·=ÐsA®@
àTYøú«;äøU@!òë‡ÅsjNÆì°ö
ÈsmŸ­üVýÿ9sôÄ~ü&€=v*Ó¸îف­ôã€>ì3u5ˆàª)UPË5ÿÿÿÿ#ÇÞ/W‹F£à/°!P`ÿ¿òXñ 9¡ä/£ta©¡âúv†EÔ!„Ôý¡ä£Þ¡ä ´£ÞÈø œ( ÑB‚ÑüóáØûÍ a›ø1Ҕé2úØø‹è‰ú¹aÉۚbU„ê¡Õßõ «õ üP«ø÷Jø ÎÎÈ‘å›üV›ÀÔ뵿ø‹5Ä)&ÿ5(¶¼A¢®‰ì&‰h7ÿ^t9~ t ÿv Öø ¢Šá0O+AäH h¢õºö›«Ä©ª›®Æÿ`ß/AŒØ£ì/¸èjøëñþ/ñÉ¿|„@
REÿÿGISTER.NOW WORDS÷¿.TOVöþHEAn err½:¡wŠ enc÷qá¹ywh´Còæš› rëiÞï㉚`šãclud2™7thisª«f·mUšsaáÑu±Dèk [ë5.˜—倀wâ|‡.֕4&¸øOæ,·øñ“²®··@óÑòÈ”qùCññïéÕFÿ4ã]ÛÑüÕÑþtÑ*,ïßïÿѽø.ÊìîjØà.[ˊw×ø æÿ æø
mÛÏØäø1äøMäøgäøƒäøm[é³øI’‚ø›äø¸äøÕäø¿÷¿Åš*~¾ÂÆ\ õ]ÂáTþIKþ÷üu§€òá4„.
U-plèV«ì³¸ 8é"lòçžâ·Yéady†‚xi›êÃøè ¸ ¿6«~ö8a„'ëøK$Úh<ê•Ú.éÄ_õÕË &2¯­Õø
Ä~]ð 'ð

@Êø
?µÙ0ä1ÒRPï­hðG9®Óø صݰ.õÿUí›è
´<ýgø'XøHIø<¾ø[yð¿ªjwäø S˜ òSîNó
 u¦Ä *üþ6‘ëÁ¡Dÿ÷S‘F+HJ²Å~üßùÑ烽PìêÆñ‹…!|h;ã|
;X¸ÙrŒÁÑöë ÅáÿòìöŽÁ³"³£ù‰ù¿/ì‹È‹Ú[Ä+Áәø
Ç\Þ÷•þèòèôÿ6x¿aÊ.ÿvôvò®ýöš÷ãÁ„á¡éބötë°Á7hû!0¢Ñ¢Ñz¢Ñè>úøF røaë†Ýÿ€~ù}wtÝ¢|pªv ¾‰}˜Oÿé#üéwÕ¥Æ@®¶±ø #ø±õ=ñðL±ñN…±ð¶±ð2³³£¢[ù‰ù±ð2z¶ð ¤lۉÈô(Èð €ÈòùÓÉÛï¡èV÷Áð'Áöö+Áó%ÁóÆAÇ^ªèúõ£ø
)™ùö³ð º€HØõt+ôý3<8½ôÿµèêM³A@ìñ…êVµ‡5±Ö/Xÿú`˜üè­q>_èùuî]Ëy¤v‹U QH“û¤™ûŠ©Žñ‰û:< =ôëª4½ó¡üõÿ§õõhB ¥Öƌÿÿ#¸:ŒÚ£¾-‰À-Ä>Vÿ88&EŒÂ£ºï¼-›‡­ßó|ǮkWõý¹ á/üó\
ÃÛæü½æÿsD ìø ÿsÿvüèÒþ {§íçu±¦¸Ä-£¦0YÇÕLj_Å3é~ÿ™ô÷ò1ê|AûBûÊñH£JCJŠLøNøxÿûz]ÃCopy"².\ëÿ3Wá ¨Ð RÀ êæø
B0
»u±pi\Jÿþs‚
ÑÕKŽ‘úúÀE_+ qP°/ôè%þÆñ¯¯Œô…¬‹ñzõ~‰ø}÷¿õŠþêû“¿r®¯éó 
š¯Ü‘îÄS~øËènSëX‹u
lS“ý¶ñÊ@ØÊ|ó¤ýø6aX°ñŠ(™¿X¬!i…wø
å†~ø uã’yÏó ~ý€ýƒì€„€½«uôwP&ŠEԚ&:øÙÖøɝ"ôýr¿¸¨ûcWÙÑPræº÷!¿¬â×/½ù“Üâ(šŽ±Æ½áFüüûüýnÁÔyŠ¼à
ŸºôŸ¹ÅŠ¿‚pçëøёáu@x góè7ÿ‹àìŒ;é æyYÿk€~ó yÓt
{ڈ»ûí{tpÚéЌÒ YÐÿ:¬!™ÿƒÒ¹îe‘è
’î‰Vð–$·)`ù"¸þž÷&`:‹ø€½½at‹¿Ü‹Ü-%ƒÚ8Ðýˆtè
™;ógÑc;év^œAÑeþÛÙà[þôˆ üïÒX:çqá-¥ð/ŠFûŒÉ>^ö E óÕûë¿õ†±ÚÑé0]õÊÖ¯ Ú¨ ÑäÖ©tribu¤“ö­Í”Ȩ/Ȩ If ßG–¶Ð§F•’ü:M ¯pšü {10Ò(Çt.Åèìο÷Õñÿ¾2îQÄ~6ˆ~ªÖ¬Þé6ŽØøéÙÆUZó×ÿ½€~ŒI¿”ñæD:¬æó††6ë(ró åøYóìàìÈñ^Žý€?ò„©û~©t€évHX옉†44ÿë¡ð÷ƒ¾@tüê6k¿rt-­zlýÃø
CêÃøJê¿üé´tñú‰Úv  ›ÔX[u°eäøäø
Àñ|눨!¿“Û®­ø¯äøÍäøæäøÖÈÇë¸Ü¿⍾<«ò·ßU?¿"êøñü¸Ê«†3ÿ€¾˜ü˜à îDu C]ò>òL8»ƒ\ë6ü콫âìÓöŠFôÓ®òPà
Èø ïýþ³éÌýE½Ê!.DIÀRëëÚ[ñÅVæ_Ð Ë×ÁÑ “±‚Ê?¾º~Ãè3ú“ƒ>zÕÿ¹Û´çáiÖÔí ‰:FG¬u
è
×¹Ñó4¹t²~òìñÂ΄nX˜ äääý1ÐòäW6n: ky¨ââ¶l
) ìvä²ø 5äCIo¼-üºfjpŒø ¾¡Áèü ÏÂÉ
­ôñ*ôòú*ÊËñô‹a ‹Ý+ÓöÓ
=ù ±
ïx6 p^Ÿ¥žèÂì#uÄѸ¸¦âëøñø Š§_üñtãtèÿøõñõ+‰´Áîñ„¿—Êþ9¬CÍüuãÃñ¸Öð+ç趷u
a³ŒüîòKÉ´Z+Óø [ûñ¾7bÜéãúñ^ñó]‘Øèûúð º` «.íëEɁé¼j•¢«nTÿGÒ¯Âîè Ê麡HÓ Jè^m«¨¾þëÒÁê×ÇøXK®µó¸“ é“ u’ü×}jèí!ì†ÁëLŒ’ü8‘ü‰èë8}Òä©u'êènê£D#Ά™Fäòê—u½èîõÀªÁ¾œâ“œñÕÇùð ] jø
+¿d€¿û¬õšöD~ë˜äêàüÛõéªî¤É±ý¡þýP
ø¡LÌñN°¿¬éßVüðëèÈö 9áüÝð×Q·#ð—öë›ø
ò¸[×Á¡t÷ô4õïˆ
 ³ÝQì¨ÿ«¿jˆ¨¿Œí<ÙaPRé¡ÌüaåµL 
¼ê«èCô;{뫲zÔãf:û»)8çìèý6Êð(Üø
y­†ê8Zìðiþðæ¯þ1ÛýêªáZ‘u \:‡ÿ©ÿø
ÝÝ/@/ó
‹†þïÑp”±÷†êþ•ñ;ùF|—¾UÐêü£ÒFò“Üï e’Q
š!Ê1ÅḲAõäºu¿¿äø’ÒÄ6Ø£Ø/Áƒ>ü½Ú’V’îéì
³Þü¡ç@@P¸s"»É˜ø¬ñ­%ÜÌÖø iÕø
òÕø
ƤÂω|ÐÑ&ðz
þÜüëø îþ‹ü–ûã£V8‰X8Võ*šìïWƆýþFéZ:¿!Yø ÛËõúËôùPËð
úËð²púËð¬Áð°uµÇ„µ¤‹‰€»§=Þ u¤ëïïÿv"Š>z^0ä@ˆùêþ/t :µê¢:FÓÿtÂýãóÍ;‹ûô~ÑéÞuž­ß/
°’8
 ö¢H8 §né¢I8ââø$yáx!åJ8뎙ù»‡¶| ¿~†)š€*ï÷1Àšé ‘Ë&Cangªwru_it¹9´:- ªof d[ªå_‘SWŠ¹ÿ6p3šk©²ƒ‚½¿°l¸(Ñ÷zl5Ñôÿ¿-|KÏt¡Å`|+|ýc¥¡{»°newwø5wøœúþ>|øóæ)šòÄÆb:¿ð jÄ.u*!‚ø¸Ã.“£Æ.KÛd6í`áüJüÍÓ/a¡ ü0äšÎ
½Ëá˜ïø [ï‡ïø ]tyòø
tk¡®kT¤tb„)Ϻ̙qít*•ÓýŠ…Ó÷QxéiìŒFÚtïþzØýØþI€>ßÿršIp¶&)ÅÉïWø t?·°Zø t1]ø #úós µXbþKø £±þæý §ø ¨Ãã:7øK¦ø u:LuQ8øGñt
ý5Ö÷Û÷±v!½Š€=t ÷ü«Žÿö ÿFÿNëÙ²ÏXGӍ~VeÖá(mýˆËNœíþßYõôÀ
ß=ëíÿÀìÚñ£Ê“?.¿¾ÓÚ¸é<¿À©à¾Âúãàø 'j¨Þ¨ýª¿d60éfû6h ‡l²‹>èÿwõ´€˜i‹ÖÍVªaEè vôv¨ñÚ¥µSâs¿Ž1Õ¼
pÕÝþÑèÀþcâïø 5X
òi…üÜë²sà 2“ÒX
ëyÑà¬cMì®Óìü•îÊÊîۀçÙØëëû…üâø ÂÂBû©EREþoHÕ is a sampÓÙs}ÂÙbshow¢btextÀÇãàemighô¯nppear*‚f‚ŸÛ.T…¼·ýÅrØlàeÞçGAnd¢ñŠ*áoùvÙs»yëíôahøsoïáB•ovifów6ëp„ëy¢þ&B0ˆ¢dâ×zmj‚ÙÀzAayÊ¿…7me¥y@. On<)m
Xk<ÿÃ#z©Œ%,ÕH¦yh&ý¢l™\ü'ø
Õä¡vðvÄKá÷bebÃ: END’F FILE’äôüñý„| fF….¥ÐâŽñeýAAlt:áKnëPush Wr¸¾+Se- R:®94%OýÀs2/60øEüq "C:\;™\‰óª"+FpX¹™"."ßReE$̆ó;òúÊd t.(qu?Œ÷ial níbej×ñÁññprºà‹Ý0< >
±ý/þ»try 9¦setupkíAuõéÀÿeþÖüøi.az=lŸ (i: 1)ýøfh ÿø%F9:PÄsw ±Âúvò ñchXøa+ñðxÀˆšdaFÞ~#i„Á elp²øtußvs’H öÿ ÚÄÿø?@¿ ³ üàÀÃ~àøÙs P™ó Ran*ñÿ²uQîyëàïI`¹>g‡iohi°wL 2Ôå©è
òRê™øÿø¾FOOTNýES & |éáõLþ±ngÿCnd ±Justify÷C}Üeñ>á±BoléUn1âw±Fir}á±Lwâ±Spew0Y±V¹ñPgø$ü±@ÛH³³ý³þ³ü6·ºüºüººüíøºýºý‡übú
co‡mÏ[¬doubàøÌ>±f¾
guàiªéÛhٟ ß¡tañcj f§YbîüÙìMóLÚp^pãaQïRùüð;¥{Yd topãæ uqS©VÜ dò6‡ ëXËüYùüZë~ùT¶Þ‘<Dɞ°P{‰BK†B r3ؼPš@;˜¼Ù°%éH8 ¿0Tm/h¼ ¼øŸü£9ãøMïzãøé,ùkOåÿQšQC ÈÎýIB‹ý¯7aø†Ö-qýÓø }Óø& Ù°NnÓø
–ÓøÔæÙ Óø ÞÓø'ÓìLÓøç¦øـò
Óø µÓøÙ¦ Óø /[ÓøéÖ<uV­÷#­öJ­óv»ú»9£°Q³Äóê—õêü Eópø /pýÀüœÀøiDÑÀÀüá-ßà
6Ô5Àø ¶Àø)À Àü[àö·8Àø øÀøé<
unÌÿ;¨nûö¯)ñjñíà $ ¡è:ÖÓíáÓø *Óøéw­ØŽ ‰ð
>ŽþÀñ»9»ø†¶:»ø2»áDà 2ª¢¸þ{ñµñ³éYè äêUDYè ‡èêüIsê-*åêüéëê-è ¦åª¨êÓíêÿaéêåE“ˆ
m½ðÎÚÙ-úÑÎø³ÎøáΜÎøŠèÜÎøÞé™úÎø éwkç< µñ›µ÷A»Ð
÷ñk›oØß>øàñÉàíÓø.mCCœá
Óø ùðE^
«nÎè
Daø
BñRó»ø

ȿhUȏ
G»þFáîñ#ñ-¡Ñí»ü»ø”ÓöÕéÓø ŽøŽ<eçåñeà
6tJeà ZÀøNÀgñ<«UÉÿMbà
6ô"È cKøéZì+jÓø fÓøjñÓññÓø l±ÍñðÓÓørÓø­ØÓÓøzÓøõÁÓ(Óø
µ° îÈ°)ÕÆá¨ø ¹Í¨ø/Ó4Óø‡Óø6ZQÓ#ÛÓø
ŽÓøqáÓåé[´Óø ”Óø"FëyFè ¨EÛÓø,zãÓzà ¼ÓøÛµ5ºÐÆÓøyÑÁyø ߨÓøy@ñyø ãÓøémFyóØ æÓø3yÓQyø#ÓyÓlØ
߶½à < à
PÀæ Só&ElSðÿŽøӎ+Žø𭤎ø™
<¸
SŽþ¢»ÑQáúÆØ °A¸VÚj½á—$È V*¨
ñéà FÕ²éà€É¬ÌÕø EÕøjV­3âÕø SÕø£Ä5áÕø LÕø¨CáÕbáÕø TÕøòÉUQÕdáÕø ãðòÕfá+jÕø VÕø¢ÉÕháÕø HÕ·Õøýá÷àbð¸ <bñȵ%ÑÀ Yªè
šÑ7š ×è=D+Ó è -Óø}éZÑÓ}è 0Óø„áÓ„à ¾E3Pèé
<¤À
\žÈ
4mh1Ù4ø 6»ø¤»»ø
_mhQè
àȃ»ø_»»ø
bmèÈ
§Ð˜»ø»bñ¶º¸ÿeÌÀå¼ðÌÄÂà¿è¹ÍÓøÓÓøðÓøڌӔ‰Óø ùÓø#ÓVìú=è ±=èJ™Õ*¨øb+ ­ÈÓ1ÓøÓøŽÑjÅÓ°éÓø Óø@¡Ó6·>ÓøÓø@ÓFÓøí·ÓøHøè#Óøé<³è
h¢öûîR‰»Á»ø +»øÍZ­<°2wÐ
k&è
tÓgð
Rgðˆ6Ÿ©ØúÕø JÕø£ÍÕúÕø CÕø$hEÕúÕø UÕøFÉÕ4£úËÈ!2ÕúÍ!Ð!8ÕúËÈ!?¨ˆÕúLÐ!.Õö-úÕø PwÐ/<*ð
›/ 
ºo½–À¿2ðê<.»ø
§UC»ø
ýÙTáÁh
»ø¥»8«6»ø
Å»ø
ќ‹»ø
B»ø`´Ú»+»ø
ž»ø
јI»øPP»D»ø
ð»ø íÉûV7O»øÖ<3»ø
¶»ø
íÉmhìñ¨È T»ø‘»@»ø
ÝՆ»ø
f¹ìñ¨È _»øL»Vm=»ø
Ô»þÂÑ:äð f»øhµ»0»ø
­»ø
ñõØmoµ»ø à»ø
Ǽð t¡»ø}»/»ø
ª»ø
ñmhvð z»ø8»;»ø
ÎÕ¾»ø
ñ}¹𠁻øó<-U»ø
¤»ø
ñ8»»ø
†»ø®ZÑ»>»ø
×»ø
ñ1ð †V‹»øi»F»ø
ï»þKÜmh^É𠒻ø$»)»ø
˜µo»ø
ñÈ™»øß<4»ø
¹Õ†»ø
ñQ³»ø
 »øš»V?»ø
Ú»ø
<”𠬻øUZÑ»,»ø
¡»ø
ñ1ð †V¶»ø»:»ø
Ë»ø
ñ´ovð ½»øË<5»ø
¼E»ø
ñvð Ç»ø†nU»Gu@»ÿò»þ§ñü»û[»ø
λøëB<7u>¼ÿ¼ø
Ѿñ¼ð Õ¼ø]ÊVý 9ÔP op È:orAdPè…ôæOqùíù@ùæùÉùßùÅùØùLùÑùà[‰ùÊæ]ËÊfê+µº!“ê!a4ãø N‚/$â Ãáø
Fol 2líbyï fÓ ø—WßN—
èiféý 2QÅJA™ær!ƒ ¸
iÕáý¾2 ªAíeþO"Y#dµ. % Í©poÊ éK{ÿšnaõ5Ýsý3vñ!¨ýwhKÌ`¶üeÜ!mëü$¬Ôq«.½þ¼ø ä.r“¹7ðoírÿ!t.³òn€ÚïæóÞØù"fԕEAlm[•ñÂ!.§ñQ,‘½É†n©ð%=ñ×âùùùùBˆäÿaùòù!†ùëùùäù¸êùÝä”(ÔD¥©ÞØ ŠV&õ ±ÙÓöØ 0ÓøÉÙ´¢Óà LÓøáÙÓU«&à hÓøùÙ2q>à „ÓøáZх¡ÇMÓü¢ÓøȑÓ%P êjíÓø7ƒÆ89'Óø“©† RE+ÓøÅñÓÅð gÓøÅñZûÓÅð ~Óø倓Óø]Ë6Ô+ ÿENy džáéÜ{ûwoué wak€áear{oíáaÝásteGutsõ 1v…É2ésm¦
éâÑÃÃrm,ðweetÑi!¼r.áOÂmornÃÂâü5ÎpÛt ic¢ùÕiìØdoÂáno÷r¼þ™†âmat=
Päone,JpT¦Â×w b€"˧b£ ²8¶~¯áfiÂayál€8âÅ}{ápå
ñÙuZ‰³Û’ÕpÝJ¹ýfÖ/•tuátÙPC-Wr TMÿñ­â奬@´cëŠÖvPÀ˜žÚüòùÑ*ºdFà$wàßéͲè .*he¤àÓ²è eÓøßés«ÕÓø
—ÓøÑäßè ÍÓøÑä¤à …G+Óø‚è[àN1ùTù
ùM„ùšùFùø}ù?à]ËI.òbutt¾¯Ñ.ð giûs youßÕ0ñquick’ôasséjê—éøàaÙcommÈ×éuÿƒsedIkeystroùx(úéÒmacós4ñ½^ždefañ–þnam0ð *à •Éµñiªkô.ûàž‘è -‘èV´Ó‘è jÓø‘éÓ‘è œ.„Óø˜êìÝ?aùåùâùÞùù×ÿÛÝ]ËLÚÄHome:ÔÚxñýÿge„óArrow:selectß-topicônñ:go|_îëø sc:dñÄ¿³ÿýuEuð-QX g /üð‡©úËÚ^È TÓø¬1ÈÓøäñ…»Ü¤ñù´ùâÎù­ùù¦÷WÜ]ËÜ® norma0é<±U·[¸%„è‚l{iø
80iøBVU<þÓø AÓøŸù€ùbFùyù)ùrˆ!ù4ùkù?†ùdù,ù]bˆù:ùVù5!†ùOùGùHùø]7ùAÙ]Ë§Û Tá’òðÿ¡á¸7z®íºç"ºåYÁ‹ü€p>Ýuüôþ/û­vüð»ÿŸ»þ($-i¾ð 3a¿¾ð[|ñ3à
¢¸¶"býDþMd‘sDøj¥YD¸›ýDø
Y4Dø­ò¾ÿM»_DDø St±s/Rul£ÁYwDøeGh‘Dø
5Dø«õs+¾ÿ8Dˆð BÏ° DøfP»JDDø ÑDø^÷Ô¯1(
D6Ìè HelpÌèjØÝ)DDø 6Dø-ø¾ÿÜî2DDø FH eë™cÛtsDøf¡1D²@ 7DøæªbDø ›DDÿIº!ê}‘œÃåLøDÃ]Ã
­¡ochrë¿Ò± ʒ²‘color
fuü*©õ VIDEO MOþÿú: , 40x25 ËßB/WærÛ adap¹±*VãþêüáøÄ8ÄøãüÃøÄøá32à00 }Å2-æüCGAêø 5ø ÕdÉ6yÕø
ƒøУþ° ä16ÎüøÍø ªÍé¢þéø  ø
4ÓøEڕéÓþéø éü35Gø Ðø
–çÐø4=Ðø VÐÿÄçÐÿéÑð
5èø
1B¸²/öD3Qÿ)›—hjÉéƒì¡|H‡?‰Fþ‹ý=t=þû
=û=uÿw¿18W~îW¸‘é— §YA=á=ҔRÒÒ
Ò<¯‡Òø¿IëøSé Ø/ôE±=¯Ü îu™qÙC­ò¿aåø
¹ãç†H½
¡°@¯ü6l}_u§üdÂø
ùH
‚=ÀÜÿÜø^ÜÜþ†6 Üø:ÜÜÿ½Üø´kÜÜÿÜÜøò‚ñÜþòC7ÜøÎÜÜÿ9Üøª´¡ÜÜÿÜø†Ü
mÜÿ9ÜøbÜ ÜÿPÜø>Ð†Ü ñÜýgÜøÜöm
Üÿ}Üøö=Üÿ”ÜøÒhCÜÜÿ«Üø®ÜlÜÿÄÜøŠÜ)éÜüÛßÞÜøëg=ÝÿôÝøD=Ýÿ}û :Ýø!=ïÎ#Ýø‰ì]ÿÿÃLOGICAL DRIVESþ:
, Aúthru çpPHYSãFÚPPYûÜÿ¤ÅƒìÆv3éîûwûß/!¿Þ‚Éš§ ¸+ öˆFÿèᆊø¢ä/âø¢É­n€~CáaÃÊڙqà ¿=Oø  x{Ú0ä1Ònà
Ðâø@Žjâµ%î¡õþ_à
ÃM†ø
¡ö%€â=&õ€õýuõÓ¹=ýu+é¶ëùëçøçü9iùü?O?s™?ø ÛÁ:]ø Ù?øôâø
[ø šKÂÕÁÖ£Ø/fña4žó_¸ß/ŠFÀñõà/‚ú Á»ð
ïñ¢ñÎü ï?: 5¬qch, 360Küûú40 trackæø 1.2 ;Mú@Ñæþ3«æý72YXÌæþæø
Ì44Ëø
ÁÑbü…ý*TÿzûԋoÖ§Õj<u=ïµ?Ñ®ø ÌMñAM𠿐âø
ûðð é¾<u<¿ø#ª¿øë~<ö[Àø%ÄÀø><u:Àø#ÞÀøû?kñÂkó: MB, ®íú f–)Âñ ×ò¦;ñ£8z3‰|3ƒ>üÿu
¼ùñùéÃ\ZÈ"A™ø ¡Á è ¿%äø ˆ‡½‹®š²ôÿx¹•1ö1ÿš¤ôRSP+Žª¨«P
Ë(Ëø
çØ s´“aaºø!.ªºø ÿÿCÃø ñò¿áÈì€>v3v½ãôx3+„t'Ùãö¹¶;ûã€ë¼tÄúwèýèí«uíJÚJÞHARDiÞ§ü.Ä»à ÁðuB‰àwyw4ãCdudXw€(3øôù•Ûr×_W@[ø)þ[þ5à ÿïÃMACHINE TYP.©oß IBMñ9 ÷þ/XT
ôþîjrõíAT?á8 ß6û»±æS/2DZ£«/60àÉÿ nÓ99P”I01/1àÍàýúÐÏModel¸0ìøýa80ÏóÇFüûþÿu?â jÐð $CÐð Ä~ü&Š--8Ø
 Ð
.¿kÅÆ2ñè«û¶ñÍü<ÿu$NU±ø
ôÛÅø Õéù<þØþ<ØøІÑØýØþHØø©Ø[Èüu(ØüSØøX¿}Óë}<ûu#Ôüs¬øëV<úû­­þ“­ø*<øu&Ôü§ÔøÞÝÞêuñšjܑ¯
7ƔÿèžòèQþ°–шøè½üè?ŽýèÂôšëԚÊ]Ëÿÿ¶¿€#ƒ‹‰¸;тâ
ˆ"ÿÿê€>u5¸Í.£Ì/ ÌÂð.=霍…÷£Ð/ÿ6À,üéüøôšÓ.+¢Â-ÐxüП§]"ø‡¿ .L : 11Éý! iôü29.7 côW>Qô 8.5èô2
ÇÜc¼L:üÐÿ0÷Wfâì¾ÿ:W¿ŽbÄÙ¸ öXaÉr¡¿Žîÿd¥ò¿W$Wš‚ ~ñu
Æc:Öñe:é âücâø çâ°MÝâþâüoâø d±âfâàâý{âø çXâÝâÂbø­Švjbübø
Úø r<ø›™Ì¿‡–ÿAxÙþUŒqü‹Ûþt ¡†ßí;ö!t"Áøtïüïÿß¾è,þë-ôò8B)þñüš… ô«êED.*Ž)*öTRS{øÿôtrsPR.DEFpUµr.H)cð'øÚøAzÚüÛþ=ð QþïüïþuÇ;Ì"OþæOëvKͼ¿Êø ïÊÿ½cÐtsÑm3ÄþCÄ:ÛMÕü#Äø*Žø ô!Žø ˜ßÿŽèæü‚åþÒ/š 6ðØÖ/)+ԋ>ÿ ü€½
0t3 áläаê:…êu ÒòêòƒC,7 þX ƒ °Ä¦)-MøðBؚ Y±uRwhxàx!^i)2Òøma „ç¬Ïñdc2
d}ÆýgòêÿŸs¼ªïÁè
ø±ÓèÜzêø - ®M¡ëëø
·œ'©,ï¶ïƅý œät%¤Y"ð³j›â™>{ôükô~ô/îÇ "¦ä‚#¢Cÿþu¸oP¿“á0-éc ëpë¯cëÿö ÿëøëÿÌëIušyBCŒ)éÀôJßvbßßþ«ëOë{lˆëIëÿ–ëP±áë|ësëÿëQucÿ¸}ë¨ëþëm „Öë, ö*6ˆÑCBˆÒ€>ñàӓ3røŸ
Ÿ§4,11?”2,255,0ÿøý¡ºüô4€ø "РѸûn_À¥ÖÇ,3Ð
 ]ñ‘+t"Í ÚÿÑÚÚø ëlZìÒ‘“Ôî݄/v õþ:rõþ,têÿ»v ucÒëÎQø„¡-JÏÒ5ì%ëNýÆ”ÏÈ †!x ÕèŽí†ð ¡Ô/w GarÒáwó%'¸Q£:"÷"£<"PP‚ÐÕÿڅYRY㐅[î£Ü:¾îÆv‹aCMööiUY áPÐ ì=d 
Ðü¨)®—¶|§ø ×2µ)§K§ý(§ÿ§¥ö1§3öJ öÐL§ø Ð-@®˜§ø#*§ø.Ю™¡§øpQ×BQÍ¡˜§ý§0žq»RJ±ö±è±ÿ±ýÚ¸š±ÿ€~>qñt0¡^ç¡`B€úúpú3
¡rú†—§š(û|ûß×Æè$õ'öëB)¶¤.ð Û]£ì!õÿþõø ü!Éþ•
ÉøDAD-IITYÂSú!–ëbJ%ñ22 Ü2:2ýßü2#áŽô¡þ¼-¡&1“áý3Bý4ý5ý6!ý7ý8ý9ý@ åüà1 ßÙ1Ùý3„ý4ý5ý6Bý7ý8ý9€ýÞüàAÙ1Ù1áý3!„ý4ý5ý6ý7ý8ý9ý BÙüàý2Ù3Ùý3Bý4ý5ý6!ý7ý8ý9ý@„ÙüàÙvß3þØ&þØ– $æ ÇDþÙmhé¹
å½æø
æŸæýäC7æø
æ…æý æþPæƒâÚøâÛ°úâØMë2½
âߛ{” 04åÑÔñåÑzÒô¢ñôø 179ôÓð0˜­Õ;

2ÓòíöGæø
Óñíö
Sæÿíñæíóø°]•ÏÐSþÏÐ
œÏÐ 
Ï×ÛÝÔÐ
êAwã8"ê–ñÊþýöoê196,Áñµó45ê205,ì¹ð©¹ðŽ¶VÓð
4¹ð –æø
¹ð
žæÿ¹ñ¬æ¹ôø¹ðU¦ê­¹ð ¹ð Ô¹ð é¨bt µàÑR
Ôþë”ïÿ·Âü°AP¸¥P¿RñzþoZ‘beep/flash³è sC³íµIµÿBµ¦¬ëµœµø Àøt}ÉgÑ «mvw1AєËbտɆ…TAÓiÎßßßø ·ÛAÓÏîýö;«È=,çÊ.çÍ›LJ¦*¦ü+Rå€-€/È Úü¡æ¿p¡ÿ›¡ soft b‹Ã™ks•ø¶7=!t¸2t-“Ét(=±‡û#=²ûâÁ ˆñ.ûº‰:û‰±jò²/Ljô"ëkhüLvPmö9öF=;‡SÁA=<û<=>찀<잳ØvLž/Øö)¥ž;ž<ž>ì°ìž³ö Ð''üž'ˆ'ü}·—íNöGP¸«Nñ´N÷ -@ž‰døVø`ž‰7Äü²ìþH¬™iè˜Tè7¶T¸ Ò춊Òé9¸Òíöçã8×±éö· ¹ U^ÿüËü3ìw•·Õ¾ì@ ñàK^ªFéýñY©ÖÖ v4!ö® ö4°ö v¤¦4ñöøÚúöåýöûÿ¼ø K
Þ~éKþLḰ¿ýKÿ÷Uon-Hýline]sñn mC§’ä&ÞË'©ÿM©±ÜG©²©ÿrulﯭühadxicursor§ø1éä’<¦Úۘè<ý.<ŽøñMøôj[¿ÚšËБ(Дƒ ¡ÝH­·²öç¢ÊéÐ nˆ·üóóqèJþQJµkJ ¿Øã
m˜cUmü0¶¿Ý¨é\™•AHɁŸ‰ö ¼3¿Ø
ËüòçZø¸W;sŒä©éstaë^tusÊô[YumÝ[setžØ26lü6¡£À r€Kä
ßü€r1ĀüU¹M©>ø*•1±`•ý>¶‘ÀÐ ·‚ñJ)ö)+ö0¥Ê2ªýËü[óæ
þÑ]«Žð;ÂuÂØ_AuÀ@ ÐÀ’8Úî»[‡ò‚€‡ò‡ó`᷐,ö>='w9Éü0âpÉø ÙɃ>{t:}ù*tù1u Çù³dÿWæZñÑdgªê|L¹ª_@Ñç;…@8‡bàµ8àïuá—Ôu:€&ÒüÛüƒ½Ûi®X¬íÅÿ‰Å þU ýÿ{¨0r
<9wèëõéÚ Yójó?ù1n ©Kókóú ©LŒólóIû ©Mc8ómóëóE yó¬ó¹QÉUóz¥ «ñäÿóšûòÝöý£uîø"-Y
Ùø"u·òî Í.{Y9õ˜ Ï)ÜHŽuHô ê"dg€ô8·áa¸/¡8Ãø1Ãø¬oÇÃë|g‘øÂÕG=\{ ՋÕþ.øòò=ÀîՒ„’ø ÖRü SãIˆ>HÐi;kÐø ŽÐýÙâÒ°äð

K±å¹«Fï
ïñ…0øð Gz©¯X¯éÙL1ÔóaóÌäóÕóbó¿
1ó Ø‘ó^ó²ähó©ó_óc¹§Žåó`ó˜N¹Ì"]ó‹ó™æôõpRÜÙë~=›óý>‰q=œŽ¡ó æd=“„~óæW‹û†æø)ëJ=Öóýó‹‡==×óýÙ0=Ùóž˜V¿ë$=Üã‡ôWô€>‚3²î]ÄØ
‚!±ÚéíþÐö9½Ý•n=‡Ëà¨>ò'uYàøàe»nè 3I㬀 šð)k;Kô$áõsøf½søœsý—àBs/sýSýeh­ýEgø‡ø —Ù—ØUõdø-àdø Õø
æM¥pˆQÝ~t|ÒtƒJ†ïþuÇ
9¸§q™ û­ø .
mÝ`v‰ÂøŒÂø
Âø·ö·ô}ÿNß·ò
MonD, YEAÑR òôþM/D/p8÷ù-D-ùMOD„ñAð÷ïøÁAîDaysÕÀø r ìýÆ
óõýžèØýÛüóONTHó¨ó æ "§öüÀ÷üà÷-÷•¼¸ð ¨y÷Þ5ðý—È$îø¿Ì W°PšW§¦«¿Úóóýæó¦¦óýíóóýôó¦Žóýýóóý!MMóóýóóý'MMó óý2ó
óý?MMó óýLó óýVMMó
óý_óóýhMMóóýqóóýx½½óóüƒ>½Zë¿!Úké€kíÇæ江¾` µÝÂP°0ÒÓc0Ð ‹Õ¶WÝ"°¦ÕÓÈÒ=óýâÑt=Š£ö· ø eÝÚØ‹ÿöPáðÃ,kà ?Yvq?Xh;ûY_T?X h>]æø ?X
hAæþSæ­©?ZçýEçø ÌASøA×Éñž:è¨ LËtõþß®ÂÁäGø ÖPÿ6ëGüµêhGáØ òôt¯À ˆ¨ †ª Ðá!§ñþ‹…ñ;w+Ô/t
Sª}ŽüҩϧÊè–Þjöìø ¢!ð)»B
ø8ø øI)¤øøQøø§Ç“tø”u#²ïÃ;FtJü‹~
cþ~"ʉÿvšTæìïÚ]܅7ø¨7IIý‚ä]ø áIøª±-иšè>ÿ¢ø :øHië:ø
):ø ˜ÿǨüÈøn»¨•¨ý–¨ø âö©[°¨üÑÙâðÈâðáâðʵÖâð NâðJø/VòöJþJÿæýӐŠ™-öéÔ=«õLC
÷éÉõ¬õÎ!=õ¾õ­õ\øé³ì!õb&šúé¨õø­õ˜ûÒjàÙõ»‚õ’õIõóBCõ‡õOrå¸6ðüëx>aÆy46rK…ÃçMç ÿ6è
½þ։˜1㚠@ûã¥ûã§0,¤ãüþã>=îéBãñéãôéãQJÆþeýë!=–Æž©ƣƫÆþ¦ã÷ÿ-ØØãŠF¢šh]½½"ǒáçÆÎÉ)“€>b5þ¹Qp¡ JoØëv<øc!÷Úëm<#÷ý8÷d<%÷GÝãöL<*÷X爑&X’ñë¶íI‘+‘5‘L‘ o‘ï ÓLyסÊ.;ñÄ.jKÿ¡ÆôüÝðµ¡?ÿ]Êÿý1 ÿøÿÿ(disable automat„ic reforõôáng) .L:g"—oøt€~˜™(ó[$ußà!šò—y¿¦w¹òÒ0,%ÊöO#öÆ$wÝ…Õ¸ÈÙ+.çÀj’åq2ð¿½Tˆƒ>äuÛXÐÕhH‰Ñ}ØÓ=ö
Ѧ¶°ÚÚø@Úø½‚ÚøDÚøu
vÓSýsÿýZË!!ED.TRSÝð Tand~ëyéñdefs)õóm:¡Ïá‰z#[‘ûó¿!ÿê6ùË
¾ø ÉúñÄ~ëýWbüýÏÿv
çõtP‹~Ç|
€½j©F©ŠF úíÑçÇTTc"Çþ)j”)yâ·ü(¿xëâ@ xñËƅ¸ÿè,Ê270:ülø t‡èab)ë1çéè (ŸÒshift-á,È4>2Èø puÛes inïö m<))2´š‚Ó´øÍø& 7û— øalwª©y¦ªûÙ8¦øÓý—ñ¸Ÿ•ïtc€í}> Ué\±ó¡’¢iu¿÷ïBRö¿öýë4Zå/·oïþ¿\åÿIiu¿åÿ¶öþÆ¢ñ264:©2÷~ !v~ø R~
~KØìXìŸÆ­|ë”u ¿]8Åïš$ííìaíÿÿ6í{«!2ÑÙx"³$$@O 
óë𐣈‚ø õG£ø*óüA¥óý=¤öý¡f9 ëèÿ°ýïI…ñÿà- 
ïþ)§òʪ
Þý%¢‹!¦óþ£²
óü¥?¤èü¥}mö]Úate lÜ!ó¡¶Ø ”»ß¯© ¶ÛŠóƒ>– Z
“I9E±òr©
¿R,òåàÇVaÁïÖöL¸bP™ö°:øÛø'øü¡¼Ûæê
¿ÉEöéïêºØîÙîÿòSYîäîÿ 4àî¹1îñîÿΤîîþîÿ¼îaK1î îþªéÁÕ
î#îÿKyøJ¿4îÿ†á.î
î ¿CîþëugI¶ØïTïÿd{)ïeïÿSOS=
ïsïÿB=-´ï€ïÿ12ïïÿ ØZA)ïšïÿ.ËÑ¥ïþ×þßö¿²îþ^í ^ê,!PR.¯DEF/PKà
`d printáßIûrol file*òk]ƒ>„iñ«ÑÓá«Õk™çÀ–ê¬&bÒ*?Èm ¬²ø˜²ü ²ø ¿²ø Øðê²-¹ø m¾ito½ør è!e /2=÷DOS·á 5.0‡ë§*à *ž¢Cìs#žžöÄCñQP¿ëW¿
–yÒì–â–#ŽÀ
eåcimaTDÚ¹/ .4¨ ø ¤~9  ø D ë w ø ðÓâ *M:=uÀsDt¯7øÔÞ{©×à D¸»óø 7¸¼óø *¸ªïmóø ¸²óø ¸³–à ˆLÁ7ù–ã~®ô×xò¡Ê·×̼à ,åìÿ6¨Aßìø ¶“¸ìøºìø¦ìÿ¿Û–€ýDô} i¹ : 1ß÷1.0 i"¦öUSA œ1ndÝar™éap^*ength)ãCÐWÐ 8.5Ð!/ýÐøwidÑü¡29.7 nªcÑÿA4¢ø2rc÷Ú·Ñø£üfò™ð p€>ñi}'^̆^Ë*¿É¥õ¿Öö»=ŠËùìÿ ÞÎ-dÚ(¿(q·ïå5åþ¿Wìÿdƒ«ìþÆ•ÐëF:*þRþwØÆânam·ÁtoHav¹ã
±¸›Xø 1XX*ûšô
£ýÿ6ŠÌsYò ®ê—üԗD‹ñ·¥¨rec—áyù!s«˜Þ”—è ¸œóø
¸~ø Yb~~R~üp~ø |´]~=rÃè ŽìøŒìÿ¿tVø À:¬V%£¸
ù e`üZn\à µj3ì»|háhà IP¿®hâ €ýhçâ««ø keybÊ}oóêÚ
®$ø Jƒ>°C¬áC¨¨<ªá
ù!¡ì%“Ê7ÉOôëø€ä°J ˆóˆoˆø þÿ‰óC:064,112,25C5,0ÿøýü*·ô4ÐßÜp´”ð É^”ð çŸã¼`ë ¿ëîþ…¦ØÉ~éïûïÿPw
¿Ò5Á$êê ”÷¨¿¬aPæ”ðminuteڐ—õ¿—ò —ð RÀ’À†®üâ'R: 0443žô3ôø 179ìàôoô(C baü$ð
¸†Ø·ÿð j‡!‡cÿôd«ØÿóÂÿõÜîþÆÁ-´ÿóèïÿ ÿòïôïÿwãº
¿þî÷
î÷›€@W:196\T H4200ì/ìÕð windowGø
·‰H¸Hø "Hø ˜—[kHÄHýœîþHþ¤ïÿHý¬ÝïÿHý6Hþ´Hø ›ßkHT:®ˆtop ­ôºCìeø 6e$e/eüP¶@çÈhà Têþ´½Ï–~™ ø ¤ offseû…ñ¬½žø /ƒ>Îöi—‚'`¼ka°YP¿&æÆé· ÆìÝý]¥Eø
video ípl
©=¼\›ØÐ (adãtion…AÁ&Z vùu‘½£½ udáÐ0‰ó{ ômù1ìü+¸¾¶À ‰¶Á(¶Ã6åZaÙWïaaýZ ‚ tCóø +mãt6h )óü‹q ;Œt耫íüÇíõà¤3¤þ ¥Æ|<óp !:&1ìÙý3ý4„ý5ý6ý7Bý8ý9ýåÄüà1ßBÙ1Ùý3ý4!ý5ý6ý7„ý8ý9ýˆÞüàÙ1CيÙý‰á4ý5!ý6ý7ý84"ý9wá0üà„ý2Ù3ÙÁý3ýé5ý6Bý7ý8ý9€ýÙüàíÛÙ3òÀð v€>*$ño»ìm² îÔ íîåÃGm« ì?ïÿ6 ìfïÿ% ê ©½‚ïÿL¢¿0î{íx£Øñx¿5¸ñnû75%š±
ˆGíqíø Mõ
ítíø 1À£4a3óÇ ²Ü/ðØðÁÿú¡ýZò‹÷Ñç÷ø÷Õíø…:Âu*ÖøF"ÖøtNœ"™>nãuœ€>ôuRaLjtÆñGÆó ñâëÅüÇÇQðø ðø/ðšK'¦yë¥y$¡k ÷=é)ÿäóOê)m?Oíøuiø ^õü
0tSÀðÆðPp7¡ø-(ø1*øGFµǸ ¸öÔu:4Ù;í AN%³¼Ä.ùOK³¿S±e€Õç…é$œøÊÁüV¬~ø ü¹ÂXø ü¹Á·ø ç400ŸÂ:327,£tLt»|-up©‘mm>©£ƒìØ5»‹#JÚóÀ)Ü
ûFÿSØ2¹[öîuã[ò~ÍRiÔ^XÈ¿Aå×è¬5…A¹øCëóÿµó‚9ñ@`‰7¨çÏø ÙÚÿ
µÇøsüÎùü–¡œ;TÇpuf¡ˆ÷@÷]¡â ÷š÷T æ:ž8†÷K ç÷Ÿ÷ÂB ]÷ ÷91 í÷¥÷0 îÃ1÷¦÷' ï÷§Ã÷ ð÷¨÷1 ñ÷©÷  òÔ÷ª÷Ì
Ñýòjíø°ò2y~K!ÉÉ )¸†¤)¡E¸“'ñƒ-ÆظÇï™ï›9Æ0ïšïÕï†1×ïþYÕ¸ÙóñÅÆóZóÜóþ`órl9U¡óaó æþblló©óþcó§óþdlìóÔÌþeóÕóý€?Ù~ÿt¿#>‘[¼Ë&76“YüQè Esc÷mavok ™menuµó[„@ô[€ d°ÿêŠÔ‡é~þ–} ‹ùŠ…c"ˆFóHÿë
ô!ôÿvu.Ä~‰øŒÂ Ðt#+Åõ»üÈüÔÆÈ3ÐëöÊWÂÂeJ£1À‰FüÎ{ôÇé ‹ö`ðõðÐö@@Ž ñöññBòùúþúþñøN%»è²ÿçƒ~üÓÓ~R¯þëÿÝú1ҋȋڈþR2Ľþÿ
&‹™;Óu&;Áu"ÿvü´Ñàþßø
ø&Äa}þ>诮þuµ9R¶Côñî¬C_~;œø
¥ø
ÿ5±çıø³þ³Ì^Û³Ø1Pè©Aԛô˜›ö ›ð
¢ V›ð!țôțöØvʛð÷«ð
ø«ð«ð%Á¢«ðßú÷«ð-¥v«ð±ø
ëðÿ«ô!P:796¿éCtl-P
ls eû½]ÿXo€>ùýäFýà lýçðÛê]ªG:399·ýGaúggöhT©/sh½-ow¸ü<"a¸ø µ¸ø à—ê¸'B:25iá ¾¸B¯R¼qŠspac*¶ù‰¯˜ z‰Äɱe±ø ý€±ø ê±(H±Új±üH±ø hyphÛ°ø°üf°ø L°ÿêÛ|~‚MÊÙ2°ýM°Shf†Wk`,jnùm osÌõ³üg³ø œ³ø F¹êÎÂN³Ï9³NÚ³ÿyÚ´ø´üh´ø é´ø ðÞê´J:<-¿ž&±íîV𹂖1uïü ïýtnhAïü>ïþ0¦‚21)vY¦j-5A5Ój( ¿‘Õ¾Ó""M©ÜŒÿÁ®yŒø
ï1Œÿ
œRïüŒø {ï¦lI™{þƒ{ø©{ÿÓ{ø °©Õ{ÿN{ÿ䮜\–{ø
ïT{ø
ï{ø ·‰ï+{ø
„{ø.âI°{Ó{ø Õ{üU].~ÿ@A¿¿~ø
ïw…ð
ےï…𠅏ø°ÿÓà›ø Õ
þ427Šÿ*ʅ¬âŠø
ø ›Ø5†›:èü!þŠø $1 éŠÚŠø ŒMĊ8ÿMËŶø mÿ(–‡(ø—žÿӞø Õ?4žþ9:/sýe8špµm­(œÿïüàœþuC‰šCl¸l•ˆ•eèäù>›E,ãu¿þò‡ïƸ"P ÷Ó0äPšÚÁë ÞYu¿ÈÞøì€ ðÿ™—á»ÿÿ´HÍ!sÿÿ<t‹Ãë3ÀËU´Íù2äüßÿø PATÿÿH=PCWRITE=[X_Y^YÏñPS»ð¾¾ ÓûÛtòrÑãþü‰‰?ü°ë2§_^[VWƒÃÑÛÑëþ´I-ÏþÄÏÛþ.Ó9ü‡•¸$%.Å¥åÃô0û†à.£ê¡ááŒùŒØú
ðË.Žñ&†ÿû,H‹ø&8t‹xó‹Êó¦t¹&ò®ëìÿŸ/3ۋïü¬<ÿÿArùÿtH¥¿ÈèÀÿ.‰ÿð Òu »ºëè„1ÿu
»
ôôx ááŽë¾Ö.~ü>Ûñr.‹Ðƒûtÿ‹NN‰óÇ.\+ÞgÖ¸=Úþ¸@ôÃá"‹è¸z.ðÿ&ót`&€=;uG‹×÷ÿ&Š<ß±<;tŠàGëð;{Ø×u&Ãþ8þt2—ÿˆ( –ÿ’똋ßñ°\:àtNˆ;Ós†KN²„õëó3¹ÑÊöŠ8nC
‹‰-þñ·»…þõÛþð ¾þø"ø$ß<3ɀúè!´=ŠÁÖþÜ°@ìU
°îø wì"R‹Öþ[±Ã!=‹èŠË‹ØºDëöÿã€t
€Ê 2ö¸ñ€?8ùu3ҋNäìBD\ì°ÉóuÆñƒÿÇé3(7ø X^[Z_[ÿPü¬˜¬è'þË[_XS.‹63àÿUåA
Àuú+ñIƒù#ÀPw
ÀHªÙÿó¤¶Ïýƒì@‹ô´ðŽAˆFÆ:?Üü\F2Ò´GíürLºéé‡C¬¸ƒûtCŸðáĎڎŠ2
‹ÿÁÃ=Pw'ª‹×‹÷~ßñNùOýžüÃ@¬‹úª‹ËõÃóÉIé&Æ\‡ƒÄ@ËAøjAîáîòÔrüô´>ýð °ËIáÝỸى+ÊtëØý?؇ žöÛÐåëÒر!ÚÜÇÜý@ܳÆ?ÜÜ·;Èu³ë®u¯Ü^³ýã µþŽÞqáŸq±þŒ‰ë…×Ùã5>´þÛü°þ°é]ÿ}ý+.ŠØ2ÿÆx֋ִAûîïÚ€€Ø‡ÖÚøáÔ֊GÆÝýÿ´VÎø©.+ûSQRüÿçÿöĀtŽÅ&öDþÿ÷ƒÇ2ÀÑç.‹¼Šÿÿпô3ö¹¸ŽÙ¹PSó¥ó°óþ´¶øÿßÿ‹óŠ F¬«âüOO?øÂt«¾šÃïü° ¹ÿ÷ +ÏÑéó«þÎuÔØÑ°.€üCt
ûuðŸá]¾—¸Šà—Á˜üô˜ôüZÿY[ÏWriteX©olúH±dùRkK‘ø Þr±m|¨Ûáø!SomùkI†Ö Qàÿwih¿ÿP¹¢CAôï(|evice) ngþäáþouí½‰"ú)Ëø¢ý#Can¿fÝ{ŠPC-úó's – EXE'€W£"«Õgw_mC*®ªÝø Ã!; ðsc:sJtüøß'), F9:õ agðcañ.\ß|üžÌàüÀþøþüSÇlw6þúþþ Տøý È
ÿøüÿø4@–ÿÿü.Ä4´Í&:u&ÿ€7€óþå8&öõÃt6áBÚ¸35Í!ø;ÿÇØuŒÁ;ÈtÍ3%æÿ^_X[WVP¸WÕÉÕ´÷úl¸
^µá°!PáVUÿ‹ìœ»ES3ێۊ^ ÿ?ºÅSÅvü­P­‹Ø„ýÈýÐýèâÿòøûŽÀ^Xú˜áWUÄÄ~ü«‹ÃáýÁý«XûÆG¸ûŒØûþ]ʨÜx3~Ò×&ˆî¼V~Éë&‹ñ´6o/ÁÐ=ÿÿ$÷á÷ãçøÚ~åøƒìP\ ~°ûZ¹OÞÁO˜‘ó¤k¹ÅaøÊʍVå‹N
Å´N¥Ñè ‹å <Â
ÂÅÜü´OúeèierƒÇ‡ÿ»¹üò®öÑߊÁO‹÷N‚ɪ3À£vHÃ
ÿÃü‡¬ŠÈ2íðÿÎÄ
G­;ñw€ü:uÿ¿ NN‡ÿÌ´:«àt€<\t(,ÿ@ŠÐ°\ªV´GªðZ™€^rD¹ÁQ…±€x‰OàY+ÎÇ7üv
F‹þWÖÁtÁÃ
¡¡¡ªÿëê}þ\.uOOëáõ.õ€}ý\uƒïø÷ÿ:tO¨MÂñúšÁÒðɧ‹RÇ_+ÇO5yõ7ø>7Ð2ö‹Ú¬©€xÿDøš úÂKuñÃÿ¸C!è'3Ûë€á8.;C;Úuö¸Áé
è˸¹Ãòþ®ð+Ó;ÃrᰋÙÈÞ?‹ó÷ÿÓòƒì Ðó~à¬<vð˜ß@‹Ðãñ>/ø âò°=gŽŒ¸Ñüf©ö€8±Êg«
¯NѺû
‹þbóhAcòy„»(òuÿÿÿ0 z(¿ŒHWA ß)÷še/¡ŒIí
âøí÷šjí]Ë´÷àèÖx¡
<Yô1èðÿVý¡´2ÿ辊Äÿ‡$¢ˆH¢~H3À¢yøðÿ‰ýŠH@¢xH¸@ŽÀûÑ¿l©&:tûø>ñÿ?èB¸7‘÷Ð3Ò÷ñ£„ü;ˆº-¸%ñúþÍÂ&€&‡þ‘zøLéP´’WX
?üät-¸³óJ¸0÷²ö@€ú*uÎμýü?
è,´³ è%ÃÞðIPÔþ½±
ÿÒu²9w±ŠòŠÃÿÔþÊ£€þv´£|ÿßH‰†Hˆ{HÆzH3éøÿ€î‚HÃP¸ã-ŽØ€ <>,õC!XÏÀSñøuÃðÁÍP´þÿúëô°^è°Cèè ÿÃÍ#‹Ü6‹Gè#nÿ ØóaáëŠW
ÃðüwüOüo:?üÑw':õw#nxþÎxþÉ:rwþÍ:.‡ø vràr ÊŠ>¶‹ë‹ð]è7ùõè$wúËèãþʊå˸ßëêPèüXâôåŠÈŠîÆ:îuŒ2Àè÷ÇmC‰Hñ5ŒNò°±© ïÆëÀሲø
ˆ&Cï
䛰þÿm6ÅÇEð×>üû€…ü‰E Œ]ðñZŒMÆE0ýáåñÕý¸’»pM}±×t
Ʋ׸?!<ïØÊÒ‰]<œú‰Mú3ÀüÈÖË&‹UJJúxþ`iY 3Ûhè\ÿÿÿ¹<t4<t0<tDIÿÿ<t'<t#<t7<tFÿÿ<
tO< rÏ;ÚtË&ˆCÿûè˜;ÞvÀ‹óë¼HÙ¸°?À臰 è‚ûö}>Kâêë¤àt &Šþ¿Ê™èjCâï둀>yéÿ銿ë
èN&Ç
CCg[&F@
kH
¸ÚˆñÄÂYMî)üãíSÄz¨ñ SñèÿGâ÷ëèœèØüÈÆÏû°
èõÆû
«ÁvérXá*+øÿ-D3<
t5´ Š~Hô÷2RèeZþÂ~êv þŠréë´èQëíø@ót
þÊëÓîé››-PÁÃ}ÐþÆ\êvþΞéßà ðð±Yô£é ñ†´ù¡êØâ[ˆPÁÁ÷è‚o! ÷o,sk9G~ý<è0?o› ÿ,èc†á¡ríës<èTmmèGüIØxÿëè?Ó=ÉøƦâ¦è1”ü‰”ÿ
ŠÆö&J2öÂIã´°îëëÅBúJ)ü°ôÁôÃ;÷tð‡c™W‹Ï+δž{HŠ62»ŠÇoÄ¿ÿÃ7IøF»ÿÿƒÂ¸¸€>Iu´°ŽÀü
Ût™ì¨uûúÜ¿útû{¹ûâìëŠç÷š_íñVWUÍ]_^°ÿ1ÿø
ºÙڌŒ3íÿËıÓèŒÒL£^£`Xùb!ýlýpýx&†ÿ|#tÇ~©ÿÌ€¿ŒJ¾î¹Æ÷ü.¬´|±‰ŒEƒÇâïëÒß>ÙѺæø#Š¡ø®frø×ø?
ÿöʸoÉPþ¸PèaheüÑìIìø
Q\ì±&áûƒÄÿÿnƒçÇ–€ü9s¿ÿÿû÷W´Té±ì€NX[ŠŠ]·ÿϸÐøôÑÈY[ë¸ÎÿÿP3Ûû£†‹Á ¿ÿÃt¡d ±¹ŽÀ&;ÿût&¡ëíŒÃ+‡ÁƒëɈüŠÄ‚ŒÀ, ÏÖÉõ£„C8ý2cSËCa@_vKü÷mïð
%Åðòð¡†ÿ° °t)»è*ð!¡xè2»ôÀôéè@°:èU`õÚè5éi¸éÝ´LÁ.Šÿã¹è8Cëóñdæ±þÇ
áë2äöñ0P¾CXŠÄÃPüèöPÄÑèè÷$ä<ÿð:rŠÐ´¸Ãÿÿ!#$456789:;<=>?ëÝuRu 9<‘errߑ ‘à.
Pòèonÿás Copyrighè(cÿC) 1983,90 Bálõ÷˜ 3Ù#1èÀ]r`ñ¸Ë÷ŸéŽþëüÄNŒÃèqBØææÌætþ±Ü?øü¡n«¡püŸØ Ä=‰0@>ëŒëøvÿøxä»±ë7ÿÿÂëDrõTÅ4ŒÛ;ßuðûÑä;>ïw
r;ãs‹ú;û‹àÿæár‹Xé+ ?ªª%‹> ÷øÅ6¢ÿÓé‹ÿïʀáðƒâÁƒÒË÷év?~£ØJè¿€ÙŽÁ‹ÏÀ‡BiŒÆ;6ɇt[&;U”ërøÿ}EwãWSQ&‹ç]t3ê?õMÜÑ]+Èڃá<À®ÇÖ¥ª$;<‹ø¹ýE&‰ۉۧ_¾öÂóXZøÃñ‡Ñø
;Mrw%;AáCwš‹ùŽÃ£>‰Ø>Òº‰URyOPÿ~Èÿ6Pýáô<r»t¡óé@0þÿá™Ã5Z÷Á÷ÿ?uS;l¹rK;jÀ©Eòº£Ÿ=ò®s7è•D ¢Ñj$
ø؎À‹ÇŒP
Þwð¿ó;Ïwít RPè ‚È¹á癋uÁÝ1 Æ00€ÁDӀ ï¡:Rq6 ¸;˜uò†ñu Ã?*öÃ4ðŽÚü¥¥­’þÉ44?ò ý«’«_w ÃáÓhÐÑÚÑêþ%ÃÃ-‡˃>öûz±Ë¡ùé+i6ŽýpDkñ|ørá^ò|ñ^óظÉÿéü+Äs ÷ØÃqŽêÊêíþ}ûEÂÄ6ÅwJÉ«¸°×8Âü€«õÿÇ!Et«Œì ùÈ~­í¹󫫑S¡Ošµbr›f±Fë
²¼òøŒîø øÃÁE¹ÆEþá
š‘º±×뺲ûº½Ã³×ÆE=Ϲ=étAø
=~¬Ò%fë$=Rh¡%Z½ a5¹þ»èL[Úd»d°¨ Ô+¹±ý¼øSx¯´gàP»¸ÉXÁÙ »õàtÀø ™þ&ÿv}Ñé/Ù_›±.»3ɉ
u„˜I®üˆQÿõH¿ût´<€}0®IU¯ArO‰‡½¸èӋÙÖü)‹ç„S¸=‹ÈŒË}QuÇÒuè&¸Õá³æµwM‰]ï]ä·3ÒÿÛ¹`R-€ƒÚÐ srÀGR‹Ð¢‡é•è¹ýöògZsñá3Û;Øt €á¯ì8Cëò‹Ó+Ђ™${ºý±aZ$—ÚÅU ¹ Rä¿r©áE
—ñ‹ay*³ö
öëîa}Ðø
¼&‡¹·ür+ÁXQ˜¸eý¯Ûøhàü ´ƒûvRæ‹ç3ìÑÆóu¸ÚÛÐÅU
¢²ÃEòh~뱆J±øEüºë·Øè=èááì°ùÃÀø
²ÅÀø ¹ÑÀýiÀ$²¼^»ÀýQVˊÙô]‚W÷r郻ø
^YOŠ§éø÷×èQÿuèpÿƒ©
C<
uôèdô
u£A­;ÚÍTɽ…Òüc%9뱀ÿ°
è{ÿÜýÜø
 }&k®ƒ}ª’5ü
ooýÿ„ø Õþuèôþr’þ]Ës ëôá
áöá‹NI~
©
ÿâùŠF¨“Šý&†Õ wxՋþ9q¹•è¤þã ±0
CAF 9¿¿uë+ñˆ ÉüUvÈý“"þ%ƚü¬2ä+€ãÈ땢þ•DpGÿð‹Èãqè’ðõxÂø
>üþ¾‹!è/€w‹< w[êè!øÿò v Cƒþ tóˆBàûþFëíÁü‹Îãá{è·rmã
3òjd*Ð(Ë¨ü‹î¾‹V
ÚüZüíýu?àŒÁ+Á~
‹ñk]ÿým²vàü6Bµ`òóøŸýáy_ý@»Á_ürý_üŽý_ø €ò_üÔ8@_À_øÀ…1 ¶á_ _ÿØ]ø
@u
‹¡^ ZÉñ Éy¹þo+Nƒùþ~¹þÿÀünŒ¹E€2EMõEø
DEýÀE7Eø ^1܌öÚGÑ
¦á6‹Oüó¤ŽÚêÿèÈÞ¡ð‹ú÷áPR‹Æ1À÷ãoÇôêZÿXÓÑhé ët` Ûÿœy
÷Ñ÷ӃÁJÉ Ò~±ñÐ÷Òtɀûÿت½!ÑÿÓ+Îßsÿ¿ÎßõÑÐÑÒMuêypÃø óë
ûÀø
úï]©éŒõƒát?ÉØâúËôüàÀô:»}Ñø
Ëü3vͬª¸~¡Ì2æüø
¬:ÁvÕqÜÿöò¢ÛŠ2äÎÿâ¢ï ÊŠç©Êû'„ñ›‘ñ+Ár@¸Âî};³•Ë‹ÁS_i±¿ÿ~sª
˜¬&sç)ÿ‡öÐùGƒ•ñaø ÕÉ,yÕã)
ÿG¬x¹)í¬ò®uOëþøäáÑ+ÐrBŸ¦t+È{¾Juðÿ+Œë+ø‹Ç6+G¸ÂþÃ8³Š%™:Ì~üÌ
Ét¦u:zkÄ]þðò°ªœzª©Kþ
õ¿Øñë0ýëìm¾ÿWÑÛÖIPÛáH×±Y¡Ðþ1a˜Âÿßþ
0ßýÿ iÿÜê±þDüîÝìÛaôoþƒê ¬þƒ~¡~CÓb¦ø¦vþ¯ø
ìh¬P«ü\«™«üïüª)÷€Ûÿ{[Áxñ‘‡Þ‡×*ÁÿÿöØ<(sg†ÁUPŠæ€ä€‹è3ÇXœ°Õ΀Ïþÿú€ùrŠÄŠãŠßŠúŠìÖ2ö€éëê¹
ˆéÛÿÿÑØþÉuöx7ÁÞ׋C~Í]sèÚèÁt ûÿ¤ÁÓ~êrŠÁ€æ
õËàÁ‹Þ‹×ÃÜàuë?ÿùÃ+ÁÞÉ÷Ò÷Ó;ü÷ØõÏü€õxú û øßãtÍ
öx·)éÓÑҕòÿéþªqtù€õU‹ê3×áâԆÐÑðŠÈÍ öôMR˜q[y
?íu( öu$ï‹Åö:öåQáÅ÷æØzâÊûÿõçi£ë|WVQUSP‹ìÿ3ɊFöfáù‹Ù‹F ÷fðúôÍ?ôôýñæ
øÚ"˜ôæÚôý‚Úôü¾æÚGØòôæÚá?ôø èÆ×ƒÄ “Y]öûüIé€Ç÷sÑÿ_ÚAöÅ@uAŠÁ2õÐíY©+²ýÒÃûñÿõÿÿ÷òÂ*ÑðR°º;ïuý†;Þ-éår*åšñï¤ÇûrÐäœÕsâîüøëëÿþÈx
RÑuå²@ëá‹?ø±Óà[ZoÂÙӃòØ?ÿjÐjüÁ€€égÿR<üZyRïZÃöƀýÇt›ÁtõÃ:Áunþ
;׋þÃZ Út8Šî½? ÒØ Ø¸ òÑu ‡Ó°ü0 u†ò°ˆðx¾xÛÕø
íxÿÿÖéÓ±Ÿ*ËrN€ùwKþÁ…Êþréôr^3nÒwô r jéâõ°níüÒáéøs ¿t¯þ”üx
ÿ„ø «š²Ãèùür‡ý;Ëèïú5Ë1Ñó‹úèïªýr)Ë«é*è¥þrCøäÿü<üµèuÃÁÿr øèmø)¡?Ïéð¸Íúúï~Ñ
ðWüÒ}
DéÒãÿƒÃ™°-ª¾*± .Ãð;TPw øscøƒÆaì6°/þÀ.+.ãsõ.ã÷÷ãªâäÿÿ‹Ï_+ÏÃʚ;áõ€–8˜@B †B'„vüd¶qÉ©€Þîÿ53öãY49ã?+tú-uFGIãHþÿõ$tD&Š€ë:€Ã
s'(÷Âðu1SäÊRPúúëü[Ã[Ó[ rÔò/¦GâÍNuÒð²ú¸‡ûar³ °ür á8øøsÐó·ýá´rÔþÏuö
ÐâÑý†ëºfÃWƒù {Á µÃÿùõ}øõÿ‰Nþˆvü÷áW~ìkÁÑ_îú‹ÿÿvþ öx vúFyÆFì?„ë.÷ރþ ‘¾Æ~€zì5ÆBìrNxþÀÓ÷ð9vîëáîÇÔ1ÿFú3öü‹Vøo¼Òx5öFü€tƒñ‹ðý©õ¹°0ªÉa]ªIðyvÒtL°.ªAtÿáêJu÷Jx=èCæë÷9ú° ÉÉÝqªBt(ü
Ù89öuù°Eª°+£³ÒyÃà÷ڧ²
öú00«
Wó¬ÑÊsF#Q»á‰0Nnáu
€¹¸àüóöÿ«D‘Ã9éP,€´MöìýÿŠÄ~1XƒùÙuAQW÷ÙèÿïD_Y<sèÇIQ"é±ëЄ*ÈÁIªÐ
¾ Êîq?\í€Å0&ˆ-±RSAòý¡qáúüYÁYÙýÑoÿñüGNuÏ»Á­£ƒì3À‰!ÜFøýúýüãaAÁýˆFó©t<+t<-uGI÷ûCQrHØÑ
3ÛãÊé.u9†ã8ø2ãeã¡ñ+÷ç*9ZEÍeuðÿêSè‡ý[r؋òÿÿ™;òu
=@}=Àÿùáðë1(ŠË‹‹^úÿ‹Vü€ùÜ}
Q±Üè[úo€Á$*YrÛۀ~þG1-øu ½ò„9þ,:
s0Cž¾º˜™èÀûgä±ÿè Oq è@ù-ï‰àáï²[sÅÚÚ|pÿIû&Däñ
ɜyöÿÿيـãüŠûÐëß2ÿ¿ç.‹ý]üUì€áKÙt ñùžüÿßX[Zxé©ùé«úùÁS[xøŽü@›û ¼>¨ÿÿ¥Ôh¶¿ÉìÅëxÿÿ-ÐÍÎÂSÞùx9?ë+¨ÿx­ÅøÉ{Η@$IQV´ú)ıÀUò6óúü^ÆÃý^ÞýÖs áĀÁrêÐ êîÌéŠkèÁé”|£|¤“¯áû‹÷©i¡ç ;?>Â~‹Â;ÊúÊ;Á}ܽúÁüªË‰Q#ªóªYê½[%²»ò¹À³Gã ñ u·Ý°Aè¼û¦¡ ðINe‰3Ò!‚Õ~‰
׺Hx_y_x –´=hYÁëÎI<¶É’Í‹“º“yø,×{‹y4PîŠ{LZXx‚»3ÉCYsl‘ë’ÅzTuÌWq»± z¶š{¬fYu­nýŒs<’Û9uü… Yíü‚áy|øŠwüN|Ç°´?ºdq¹ºe…àõèÜÿuRZ G…¾¢ZeiÁtx¶§{’³?¹Ê³@¹Êý覨ÿÊ?y™®‰Q&÷eá‹È½ Šã¿Y ì¿%Òêu£ñŒÁ‡Â €ƒië;Ï'Ôt‰¦äÿvrÐP˜nþJ¤!%±Å¢ªüóò÷\y¤ìÒ[{OòèD±Iƒaù3Ûá©óª"-Ú鎱Óåø [åú±å ‚±Ór°ð2º€Ñz ¬Öôu+^™Eq––RPòþz[YHUð«zü×1«ô»ê½"ß[ǐ;÷sk¢NOý®˜ ǚî ¢üóª=3RVVÑßÂèIë0´q<‡Z%·ŽÊ9&û_ ÿüÿý‰qò®ëôƒÇ‹÷i ‘öÐނçâüª‘
é]O¡vÓªHI“ËÄ¿€Î ê•ÙóëwêÅóüvóLJ+ÆtCJuވâìÎÿv€ŠF )Ñ´þÿsþÀŠÐ@ˆFÇ:\F{´F´GòÆØnâNÛ¡¥ñü¬ÂBCïqâõûLÂã'¯èa Fø¿€ß*€ü:u $ß,A6ÓAº£:ÂÞä¼ €~‚ë ´;èK(ÿÏ¿¤{¿ ´9è†û6ëø ë:è!ëýÅvƒ[~HÕy< ŒÉCTYäÃ0V0›â{ÿ× ¢ŸòÈø
òÈü
IK£BþPtôüöø þáöýîþúîüü DÿÃESKDOWN.BATòP»~LUSòø QUÖñòþ PSREð.‡ öàêwINI
ôü.F~øô .O:BNLPCTPARüMDüTø!üCOMSEðSÆðSð$OàbøüSüUüH0$ÃG
øA:\e®PždEfMôçªÿa^òrPìøHNjìø ð ìø ð ìþ8fÁTƒo.NEìý ÆÎ>îALL—ìüb
CU€ÞìE„üìøOVLìø`(Hìÿ`1ïüÛÿqìcì2ìø3ìøê4ìøZîìø
d ïO€
J$ìý W~ÓîDS.MASØÿeÄPcIFÄüˆ¡ÿjœBýëÿìþPCW.ICOìø ŸUìMONOèìýœý€é«ñØÿkìýYôìý
Ä2W:$Pëüìüg
ð2™éÙìø œ2DCAëìüQ…h ð×ÿìýœý ˜›VòìfìþH4ÿˆìþøè ìi CHAèžRØìø JHñIFYUUêìþ~å
ëìý@à ìørãUUìølãìø.ãœø DáœøæÕÏìøœøæ$þHPFIXªª²$ÿ(à ìþ"à ìþà `þªÿ à
°þà ìþ›Ðzed.exýðe8æreadúwriP8túcëæPR. ¾ýŠð
ãþŠó:©¾ŠðÛø
$¾Šð ¡ø ¨ªÞ𠴊ðÑø¬ýŠð ø
«¬øŠðÑø29ªõAè
UQÔó6nö¶ÿÛøÔñ¾òäY³ÿà¾ÖàÚà¾fM®óEè –ð

šTÆÀô(è)¼žðÕø´ýU£Èò0è´ý¦ð ÕøJZQª÷aèJá0ªð<辪ö•ãø 侪ðÛøªñ4k¾ë#è Âþà

ҤƪöHè)¼ªðªÕø´ýªôPè´ýªðÕø&ìK^ò8íleft arö‡åw ßüs by 8®Gß'308ØBærigh×øðÑd1:711Ø´ø
áSkeäwrapsD3T¿à˜ò¼ø ßø (664jõ¾ýDÿµøÄê6´ýÖÿ«ø/6’7Îò@à ø0Ðõ/êòpØ ø+V ã-ÁÂ]jø4~òýøK°«¦¤öüMòÆ©‘öü˜ ³èöò@üšò öG¢ü¥<úîøKy§lòýø)ºˆöŒü¾üüJcôàü8âÀF¤öVrøü~üðIh "Åúªöü.ôé´üìôüQ¸1
vB
üü„ü¾öüüý–ŠÔÆ)ÆØüFôÖü#üýž,Ä^ØÅØüœüàüüýc£"$`²üÞ¤PüfôsŒf«âÜö|‘b¦Tøüšü(bð
ü,üJŒ1ühü†ü¤ÆØüÂüàüžìñc¬üºüÈü֌ÅüäüòÌòà÷½"al9ºy us3ñforðÎáëídef"ÀŒRSþø(º!No helŒáas÷ðÔunÎüthiñiteûm. Ó¶;Print PC-W?lá±e StaÓarMêvx¿ TutÈic…, ÁMåu¤õ AdŒÜ¼0„@Âes­E¾e¢Œqu¼„š¹¬s·û lla®² procÙñ¦Otur8ãDOS»½y€üa h²›fÂrÿԁüçD„Íy²µÒ”C. Bãsðûïý¡ÜŠZÝóù–h€€8øÃ@ú40Öag{mž÷p¾þó‚ücHÔnãÉÀd†Jò \sBgram<‘Ö:aø
Ref$µ¶eéåõ‘ònüd}ø]ø02^øSBEVMJ00ÿ?GTX0ZD0WO0IQUHL¼*ïF0RY¨ÿø-Zx ð:‘2‘n9‹ ‹ñN‰÷ŒÛ
ŽÃýó¤S¸+PË.‹.ŒÚ‰è=v¸)Å)Â)ÎڎñÓà‰ÁÑàHH‹ð‹øó¥ íuØüŽÂŽÛ1ö1ÿº­‰ÅÑíJu­‰Å²s¤ëñ1ÉÑíJu­‰Å²r"ÑíJu­‰Å²ÑÑÑíJu­‰Å²ÑÑAA¬·ÿŠØ魋رÒï€Ïà€ät ˆáAA&Šªâú리Àt4<tˆÁAëê‰ûƒçÇ ±ÓëŒÀØ-ŽÀ‰óƒæÓëŒØ؎Øérÿ*FAB*¾X[ƒÃ‰Ú1ÿ¬Àt´Njǃç±ÓèŽÂ&ëå­ ÀuÂÿŽÂëØ=uڋË>‹6Æ-ŽØŽÀ1ÛúŽÖ‹çû.ÿ/=5


"90675‰Ù§0—!
)[
G8
7+(8$ W= &>

 sQ_Œ,/1& s> sÉ:#17m*D2#  _3\3A¿A
F)5)<*=

"+
F…'&
+
$&
5.=
n* 
1%%%%!$V;
$&
#`(
$'&
 £¯1+Ø4"$&
](
$'& / n%(/&.,
´ 
 '   > S&5 S&75

#
'N
+¤‚
>#ÈdE‚          6 K) 
  
 
  @

3¨

 &7.).&#!^VR>kF9"›¤˜+

4

4UDÇ//%0 "0"0"!//%0 "0"0"QK..= 0 5J6665&F66665ÆWS-5+84+;åN6$ÐA
= , H14*‡# 'tx¯
`Œ;9Ô%G
Ö S
`*
;Óîï·›/--¶äž[õ®ÒÀdD-47 ¤}IÔŸÿ,çtÈB$#ëÒÕDGf4wSSD„

0å
7›ÝH,,
âhy
y

2L‰– 

 %w{
!¨

 Epc× 7Q;^#2ª

$
Y#¯W42
!4
0C

4
9

/

=C <
*
h .
Å


Jp

í$
D$?Ë!>| F*

&  &&#Æ$

$
asW

aw çPZ%<
*!%

/I? ™Õa

)õ
 

 ç
ÍÚÞ+


:
mð‡

 X'+8-:+*%
+«


  

ÇJÀѸ

!
XgÃT¦

=: /8MR

½-U*
4
yÁ',A'
Š
1 
= 0_CP $<"# ½' $ $$$$$èBWx”T¿C. 


`
 
^
.œ'$

 
 oT» &"" 2^'% I>  
@[+YYY
 
Pªc9c %&cŽ 11
_
PÊÊ
i
oV'‰!1#Ž
p$W
d
æX # " "  8ø] ] "` ÇU
4O HQ6(QA6(Aò 
(


A
2
 
J
D
A7'

  
Ï

9

8


 
C/7G

@W

O

2

-w\º
’9¶EG
8
x0'‰(F
EeO
>
E
F
C
B

%
%
"
'
$
&
"
Òðñíÿe

  3 Responses to “Category : Word Processors
Archive   : PCWA401A.ZIP
Filename : CUSTOM.OVL

 1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

 2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

 3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/