Category : Word Processors
Archive   : HP22D5.ZIP
Filename : BLINK.PAD

 
Output of file : BLINK.PAD contained in archive : HP22D5.ZIP

HPADÿÿ0°Jl (2MZ2 ÿÿ‘Î-


#
!#'+.BT\nËQš YŽÂ‹Ø&Š‡ö<|<
|¸@ŽÀ&‹c€Â& e$ß
Åî&¢e¸ˊٸ͸Ë3É뻹 붰*étì
>X
6
¸
ŽØº@´ Í!¸LÍ!VW¸
ŽØ¾b¿bè#_^š ËVW¸
ŽØ¾b¿bè _^š Ë;÷sƒï‹ EtòÿëîÃ2ä.ÿ.ːːblinkoffblinkon
B
FFFFFFFFFThis program requires HyperPAD.
$BLINK|¨z*‚ HyperPAD 2.2¨ Brightbi‚l-Roberts & Co.‚‚± Extensions±ž— ¹— ¹— ¹— ¹— ¹— ¹— ¹— ¹— ¹— ¹— ÿÿÿÿÿÿÿâÐp‚‡Œ0‡ÿ€ÿ€ÿ€ÿ€ÿ€€„ÿ€ÿ€ÿ€ÿ€ÿ€ÿ€ÿ€ÿ€ÿ€­€@ÂÿÿäÅÕÍhandler select;
begin
-- this extension is used to turn off the hi-intensity colors on
-- your video card. So instead of seeing the extra colors you will see
-- blinking colors.

blinkon;
end;

ÒžÕ7¨blinkon*Hÿ#@ž Blinking ON1GGpÿøØèàhandler select;
begin
-- This extension is used to turn on the hi-intensity colors on
-- your video card. By default this is set to on. Some, not so well
-- behaved programs, that are launched from hyperpad do not leave this
-- attribute as it was when that program took over, the result is that
-- you return to HyperPAD and the screen is blinking. if this is the
-- case use the Blinkoff extention in a Resume handler to reset this
-- attribute.

blinkoff;
end;

Òžè7¨blinkoff*Hÿ'5`ž¯
Blinking OFF1GGpÿB%5-Handler Select;
Begin
cancel;
End;Òž57X

:*HrBFhžó ¼celtoncroll ,left,right,u1oGGpÿe>(80Handler Select;
Begin
go home;
End;

Òž87‹*HHNŒž
Homeutton0±‡±‡±‡±‡±‡±‡±‡±‡±‡±‡‡1‡GGpÿ‡L€/?7handler cancel;
begin
go to pad "extens";
end;ž?7extens *ÍŸ*ô Blink ¬ÚÀÄ¿Ž³‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ³Ü³‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ³Û³‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ³Û³‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ³Û³‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ³Û³‚þ ‚þ ‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ³Û³‚þ ‚þ ‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ³Û³‚þ ‚þ ‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ³Û³‚þ ‚þ ‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ³Û³‚þ ‚þ ‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ³Û³‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ³Û³‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ³Û³‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ³Û³‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ³Û³‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ³Û³‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ‚‚þ³ÛÀÀÄÙۏÁßÿÿÈô‡0ý„„„ „0„@„P„`„p„€„„ „°„À„Єà„𐄄„!„1„A„Q„a„q„„‘„¡„±„Á„Ñ„á„ñ„„„"„2„B„R„b„r„‚„’„¢„²„„҄â„ò„„„#„3„C„S„c„s„ƒ„“„£„³„Äӄã„󐄄„$„4„D„T„d„t„„„”„¤„´„Ä„Ô„ä„ô„„„%„5„E„U„e„u„…„•„¥„µ„Å„Õ„å„õ„„„&„6„F„V„f„v„†„–„¦„¶„Æ„Ö„æ„ö”„„'„7„G„W„g„w„‡„—„§„·„DŽׄç„÷„„„(„8„H„X„h„x„ˆ„˜„¨„¸„È„Ø„è„ø„ „„)„9„I„Y„i„y„‰„™„©„¹„É„Ù„é„ù„
„„*„:„J„Z„j„z„Š„š„ª„º„Ê„Ú„ê„ú„ „„+„;„K„[„k„{„‹„›„«„»„Ë„Û„ë„û„ „„,„<„L„\„l„|„Œ„œ„¬„¼„Ì„Ü„ì„ü„
„„-„=„M„]„m„}„„„­„½„Í„Ý„í„ý„„„.„>„N„^„n„~„Ž„ž„®„¾„΄ބî„þ„„„/„?„O„_„o„„„Ÿ„¯„¿„Ï„ß„ï„ÿÿÿÿë! Ye
© 7
Á