Category : Word Processors
Archive   : GMK3.ZIP
Filename : GMK3.HLP

 
Output of file : GMK3.HLP contained in archive : GMK3.ZIP

€s»»°°°°°°°°°±±±±±±±±±±²²²²²²²²²²³³³³³³³³³³´´´´´´´´´´µµµµµµµµµµ¨¶°©
»» ÎÏÔź íáøéíõí óéúå ±¸ ìéîåó®
±¶
ÄÅÆÉÎÉÔÉÏκ  Áî áòãèáéã ðèòáóå éó ïîå ôèáô éó îï ìïîçåò ãïííïîìù
õóåä» á æïòåéçî ðèòáóå éó ïîå éî á æïòåéçî ìáîçõáçå®

ÒÕÌź  Áöïéä õóéîç áòãèáéã áîä æïòåéçî ðèòáóåó®

ÅØÐÌÁÎÁÔÉÏκ  Âõóéîåóó ÷òéôéîç óèïõìä âå ãìåáò áîä áããåóóéâìå®
Äïî§ô õóå áòãèáéã ïò æïòåéçî åøðòåóóéïîó íåòåìù ôï éíðòåóó ùïõò
òåáäåò®  Éæ ùïõ ÄÏ õóå á æïòåéçî åøðòåóóéïâå óõòå ôï ðõô éô éî
éôáìéãó®

ÅØÁÍÐÌź
   ÉÎÓÔÅÁÄ Ïƺ‰æáéô áããïíðì鬠íïäõó ïðåòáîäé
   ÕÓź‰‰åóôáâìéóèåä æáãô¬ íïäå ïæ ïðåòáôéîç

ÒÅÆÅÒÅÎÃÅÓº Óôòõîë áîä ×èéô嬠¢Åìåíåîôó ïæ Óôùì嬢 ð® ¸±» ¢Ôèå ÁÐ
Óôùìåâïï묢 ð®¸¸» ¢Ôèå Ãèéãáçï Íáîõáì ïæ Óôùì嬢 ¶®µ´­µ¹®
À
±¸
ÒÕÌź  Ðáòåîôèåóåó¬ óñõáòå âòáãëåôó¬ ãõòìù âòáãåó¬ áîä ñõïôáôéïî
íáòëó áòå õóåä éî ðáéòó®

ÅØÐÌÁÎÁÔÉÏκ  Çòáííáôéë ÉÉÉ æìáçó ôèåóå óùíâïìó ÷èåî ôèåù äï îïô
áððåáò ôï âå ðáòô ïæ á ðáéò®

   ÐÁÒÅÎÔÈÅÓÅÓ  ¨©
Õóå ðáòåîôèåóåó ôï óõòòïõîä éîãéäåîôáì íáôåòéáì® Æòåñõåîô õóå ãáî
íáëå ùïõò ÷òéôéîç óååí äéóïòçáîéúåä® Éîóôåá䬠ôòù ôï òåðèòáóå ôèå
óåîôåîãå áîä áöïéä ôèå ðáòåîôèåóåó®  Ãïîóéäåò äåìåôéîç ôèå
ðáòåîôèåôéãáì òåíáòë®

ÅØÁÍÐÌź
   ÉÎÓÔÅÁÄ Ïƺ‰Ðåîåìïðå Ðáîáãèå âïõçèô òïììåò óëáôåó ¨âòéçèô
‰‰òåä ïîåó© æïò èåò íïôèåò­éî­ìá÷®
   ÕÓź‰‰Ðåîåìïðå Ð® âïõçèô âòéçèô òåä òïììåò óëáôåó®®®
«
   ÓÑÕÁÒÅ ÂÒÁÃËÅÔÓ ÛÝ áîä ÃÕÒÌÙ ÂÒÁÃÅÓ ûý

Óñõáòå âòáãëåôó áîä ãõòìù âòáãåó áòå òáòåìù õóåä éî âõóéîåóó
÷òéôéîç®

ÒÅÆÅÒÅÎÃÅÓº  Óôòõîë áîä ×èéô嬠¢Åìåíåîôó ïæ Óôùì嬢 ð® ³¶» ¢Ôèå
ÁРÓôùìåâïï묢 ð® ²·²» ¢Ôèå Ãèéãáçï Íáîõáì ïæ Óôùì嬢 µ®¹·­±°±®

Æïò ôèå õóå ïæ ñõïôáôéïî íáòëó¬ óåå Ñõïôáôéïî Õóáçå®
Æïò ôèå õóå ïæ ïôèåò ðõîãôõáôéïî íáòëó¬ óåå Ðõîãôõáôéïî Õóáçå®
À
±²
ÒÕÌź  Áì÷áùó ãáðéôáìéúå ôèå  æéòóô ÷ïòä éî åöåòù óåîôåîã嬠ôèå
÷ïò䠢ɬ¢ áîä ðòïðåò îáíåó®  ×òéôå ïôèåò ÷ïòäó õóéîç åéôèåò áìì
ìï÷åòãáó嬠ïò áìì õððåòãáóå ìåôôåòó®

ÅØÁÍÐÌÅÓº  Æòáîë Å® Æìáéò¬ Êïèî Ä® Òïãëåæåììåò¬ Èå÷ìåôô Ðáãëáòä¬
‰‰Äòåùåò§ó Éãå Ãòåáí®

ÅØÃÅÐÔÉÏÎÓº  Á æå÷ ðòïäõãô îáíåó¬ óõãè áóº ×ïòäÓôáò®

ÒÅÆÅÒÅÎÃÅÓº Æïò îáíåó ïæ æáíïõó ðåïðìå áîä ðìáãåó¬ ãïîóõìô á
äéãôéïîáòù®  Æïò îáíåó ïæ ãïòðïòáôéïîó óå嬠¢Ôèå ÁРÓôùìåâïï묢
ïò ¢Óôáîäáòä áîä Ðïïò§ó Òåçéóôåò ïæ Ãïòðïòáôéïîó®¢
À
´
ÅØÐÌÁÎÁÔÉÏκ  Äïõâìåä ÷ïòäó áîä ðõîãôõáôéïî íáòëó áòå áìíïóô
áì÷áùó åòòïòó®  Ôèåù áòå õóõáììù ãáõóåä âù ôùðéîç íéóôáëåó®

Æïò áääéôéïîáì èåìð ïî ðõîãôõáôéïóåå Ðõîãôõáôéïî Õóáçå®
À
±·
ÄÅÆÉÎÉÔÉÏκ  Çåîäåò óðåãéæéã ìáîçõáçå õóåó íáìå áîä æåíáìå ôåòíó
÷èåî ôèåù áòå îïô îåãåóóáòù®  Ôèåóå ôåòíó áòå ãïîóéäåòåä óåøéóô
âù íáîù ðåïðìå®

ÒÕÌź  Éô éó çïïä âõóéîåóó ðòáãôéãå ôï áöïéä çåîäåò óðåãéæéã
ìáîçõáçå®  Éô óèï÷ó ùïõò òåóðåãô æïò ùïõò áõäéåîã嬠íáìå áîä
æåíáìå áìéë嬠áîä ãïííõîéãáôåó á õîéöåòóáì íåóóáçå®

ÅØÐÌÁÎÁÔÉÏκ  Éô éó ðïóóéâìå ôï åìéíéîáôå ¢è墠ïò ¢óè墠÷éôèïõô
õóéîç ôèå á÷ë÷áòä ¢èå ïò óè客  ×èéìå óïíå ÷òéôåòó ÷éìì îïô áçòåå¬
ôèå ãïîóåîóõó ïæ íáîù ÷òéôåòó ôïäáù éó ôèáô ôèå âåóô ÷áù ôï áöïéä
õóéîç á çåîäåò óðåãéæéã óéîçõìáò ðòïîïõî éó ôï õóå ôèå ðìõòáì
ðìõòáì ðòïîïõîó ¢ôèåù¢ ïò ¢ôèåí¬¢ éîóôåáä®  Éô éó ÷éóå âõóéîåóó
ôï áöïéä ïææåîäéîç ùïõò òåáäåò ÷éôè õîîåãåóóáòù çåîäåò óðåãéæéã
÷ïòäó®  Îåöåòôèåìåóó¬ äïî§ô çï ïöåòâïáòä ÷éôè ôèéó òõìå®  Æïò
åøáíðì嬠éæ ùïõ áòå ÷òéôéîç áâïõô Óåãòåôáòù ïæ Ôòáîóðïòôáôéïî
Åìéúáâåôè Äïì嬠ïæ ãïõòóå ùïõ óèïõìä õóå ¢óè客
«
ÅØÁÍÐÌÅÓº
   ÉÎÓÔÅÁÄ Ïƺ‰ðïìéãåíáðïìéãå÷ïíáî
   ÕÓź‰‰ðïìéãå ïææéãåò

   ÉÎÓÔÅÁÄ Ïƺ‰Éæ áîùïîå ãáììó¬ ôåìì èéí ïò èåò ôï ãáìì íå áô
‰‰èïíå®
   ÕÓź‰‰Éæ áîùïîå ãáììó¬ ôåìì ôèåí ôï ãáìì íå áô èïíå®
   ÏÒº‰‰Ôåìì áîùïîå ÷èï ãáììó ôï ãáìì íå áô èïíå®

ÒÅÆÅÒÅÎÃÅÓº Íéììåò áîä Ó÷éæô¬ ¢Ôèå Èáîäâïïë ïæ Îïî­Óåøéóô
×òéôéî箢
À
±µ
ÄÅÆÉÎÉÔÉÏκ  Á ãìéãèå éó á ÷ïòä ïò ðèòáóå ôèáô èáó âååî ïöåòõóåä
ôèáô éô èáó ìïóô éôó ðï÷åò ôï ãïííõîéãáôå®

ÒÕÌź  Áöïéä ãìéãèåó¬ ôèåù äéóôòáãô ôèå òåáäåò áîä ÷åáëåî ùïõò
íåóóáçå®

ÅØÁÍÐÌź
   ÉÎÓÔÅÁÄ Ïƺ‰Óèå§ó á ãèéð ïææ ôèå ïìä âìïãë®
   ÕÓź‰‰Óèå ãáî ãìïóå á äåáì êõóô áó åææåãôéöåìù áó èåò
‰‰âïóó¬ æáôèåò¬ íïôèåò¬ ïò ôèå ÃÅÏ®

ÅØÐÌÁÎÁÔÉÏκ  Ãìéãèåó áòå á óùíðôïí ïæ ìáúù ÷òéôéîç®  Éî ôèå
åøáíðìå áâïö嬠ôèå ãìéãèå óôáôåó çåîåòáììù ôèáô ¢óèå òåóåíâìåó
ø®¢  Ôèå òå÷òéôôåî óåîôåîãå ãïííõîéãáôåó óðåãéæéãáììù ÈÏ× óèå
òåóåíâìåó ôèáô ðåòóïî®
«
Éæ ÷èáô ùïõ áòå óáùéîç éó éíðïòôáîô¬ ôòù ôï æéîä á íïòå ïòéçéîáì
ïò ðòåãéóå ÷áù ôï åøðòåóó ùïõò éäåá®  Éæ éô éó êõóô æéììåò¬ ìåáöå
éô ïõô®

ÒÅÆÅÒÅÎÃÅÓº Óôòõîë áîä ×èéô嬠¢Åìåíåîôó ïæ Óôùì嬢 ðð® ³¹­¶µ
¨áìðèáâåôéã ìéóô¬ éîãìõäåó íáîù ãìéãèå󩬠¸° ¨Æéçõòåó ïæ Óðååãè©®
À
±³
ÒÕÌź  Áöïéä éîæïòíáì ðèòáóåó¬ ãïììïñõéáìéóíó¬ áîä óìáîç®

ÅØÐÌÁÎÁÔÉÏκ  Éîæïòíáì ðèòáóåó¬ óìáî笠áîä ãïììïñõéáìéóíó áòå
ïæôåî õóåä ÷èéìå óðåáëéî笠 âõô  áòå ôïï éîæïòíáì æïò âõóéîåóó
÷òéôéîç®  Ôèåù äïî§ô óïõîä ðòïæåóóéïîáì®

ÅØÁÍÐÌÅÓº  ÷áéô ïãïõìä ãáòå ìåóó¬

   ÉÎÓÔÅÁÄ Ïƺ‰Æòáîë ãïõìä ãáòå ìåóó áâïõô ¢ðï÷åò äòåóóéî箢
   ÕÓź‰‰Æòáîë äéäî§ô ÷áóôå èéó ôéíå ïî ¢ðï÷åò äòåóóéî箢

ÒÅÆÅÒÅÎÃÅÓº Óôòõîë áîä ×èéô嬠¢Åìåíåîôó ïæ Óôùì嬢¬ ð® ³´¬ ·³­·´
¨¢Âòååúù¢ ×òéôéîç©®
À
±¶
ÄÅÆÉÎÉÔÉÏκ Êáòçïî áîä ôåãèîéãáì ôåòíó áòå ÷ïòäó áîä ðèòáóåó ôèáô
á çåîåòáì áõäéåîãå ãáîîïô õîäåòóôáîä®  Ôèåù áòå á óðåãéáìéúåä
öïãáâõìáòù áäïðôåä âù ôèå íåíâåòó ïæ á ðòïæåóóéïî ôï ãïííõîéãáôå
ñõéãëìù áîä åææéãéåîôìù ÷éôè ïîå áîïôèåò®

ÒÕÌź  Áöïéä êáòçïî ÷èåî ÷òéôéîç æïò á çåîåòáì áõäéåîãå®

ÅØÐÌÁÎÁÔÉÏκ  Ôï ÷òéôå åææåãôéöåìù¬ ùïõ íõóô ôèéîë áâïõô ÷èï ùïõò
áõäéåîãå éó®  ×èáô äï ôèåù áìòåáäù ëîï÷¿  ×èáô äï ùïõ ÷áîô ôï
ãïííõîéãáôå ôï ôèåí¿  Äïî§ô õóå ôåòíó ôèåù äïî§ô õîäåòóôáîä®  Éæ
ùïõ õóå õîæáíéìéáò áââòåöéáôéïîó¬ éäåîôéæù åáãè ïîå ôèå æéòóô
ôéíå ùïõ õóå éô®

ÅØÁÍÐÌź
   ÉÎÓÔÅÁÄ Ïƺ‰Ôèå ÐÂØ ÷åîô äï÷î áô ´ ð®í®
   ÕÓź‰‰Ôèå ãïíðáîù ðèïîå óùóôåí óôïððåä ÷ïòëéîç ® ® ®
«
ÒÅÆÅÒÅÎÃÅÓº  Óôòõîë áîä ×èéô嬠¢Åìåíåîôó ïæ Óôùì嬢 ðð® ¸±­¸´»
¢Ôèå ÁРÓôùìåâïï묢 ðð® ³­´ ¨áââòåöéáôéïî󩬠±±µ®
À
±³
ÄÅÆÉÎÉÔÉÏκ  Ôèåóå áòå ÷ïòäó áîä ðèòáóåó ôèáô óìï÷ ùïõò òåáäåòó
äï÷î óï íõãè ôèáô ôèåù íáù íéóó ùïõò ðïéîô®

ÒÕÌź  Áöïéä ãìõíóù ðèòáóåó®

ÅØÐÌÁÎÁÔÉÏκ  Òåðìáãå á÷ë÷áòä ðèòáóåó ÷éôè íïòå åææéãéåîô ðèòáóåó
óï ùïõò òåáäåò äïåóî§ô èáöå ôï óðåîä õîîåãåóóáòù ôéíå õîôáîçìéîç
ùïõò íåáîéîç®

ÅØÁÍÐÌÅÓº  ¨áîä¯ïò¬ èå¯óè嬠åô㮩

ÒÅÆÅÒÅÎÃÅÓº Óôòõîë áîä ×èéô嬠¢Åìåíåîôó ïæ Óôùì嬢 ðð® ²±­²³ ¨Õóå
óðåãéæé㬠ãïîãòåôå ìáîçõáçå©®
À
±µ
ÄÅÆÉÎÉÔÉÏκ  Á ÷ïòäù ðèòáóå õóåó íïòå ÷ïòäó ôèáî áòå îååäåä®

ÒÕÌź  Áöïéä ÷ïòäéîåóó®  Éô éó éîåææåãôéöå âåãáõóå éô äéìõôåó ôèå
æïòãå ïæ ùïõò íåóóáçå®

ÅØÐÌÁÎÁÔÉÏκ Ãìåáò¬ äéòåãô ÷òéôéîç íáëåó åöåòù ÷ïòä ãïõîô®  Ùïõ
ãáî ÷òéôå ãìåáòìù áîä óôéìì õóå áäêåãôéöåó¬ áäöåòâó¬ áîä ïôèåò
íïäéæéåòó®  Ùïõ óèïõìä ãèïïóå ùïõò ÷ïòäó áîä ðèòáóåó ãáòåæõììù®

ÅØÁÍÐÌź
   ÉÎÓÔÅÁÄ Ïƺ‰×ïòäó ãáî âå õóåä áó á íåôèïä ïæ
‰‰óôáòôìéîç òåáäåòó®
   ÕÓź‰‰×ïòäó ãáî âå õóåä ôï óôáòôìå òåáäåòó®

ÒÅÆÅÒÅÎÃÅÓº Óôòõîë áîä ×èéô嬠¢Åìåíåîôó ïæ Óôùì嬢 ðð® ²³­²µ®
À
±µ
ÄÅÆÉÎÉÔÉÏκ Óïíå ÷ïòäó áîä ðèòáóåó áòå ïæôåî íéóõóåä äõå ôï
óéíéìáò íåáîéîç ïò óðåììéîç ¨áããåðô­åøãåðô¬  áäöåòô­áöåòô¬ åô㮩®

ÅØÐÌÁÎÁÔÉÏκ  Ôèå ÷ïòäó éî ôèéó ãáôåçïòù õóõáììù ãáî óåòöå áó ôèå
óáíå ðáòô ïæ óðååãè ¨ðòéîãéðáì­ðòéîãéðìå©® Çòáííáôéë ãáî§ô ôåìì
æòïí ãïîôåøô ÷èéãè éó ôèå ãïòòåãô ÷ïò䬠áîä óï áìì éîóôáîãåó ïæ
ôèå ÷ïòäó éî ôèéó ðòïâìåí ôùðå ÷éìì âå æìáççå䬠÷èéãè íáù ìåáä
ôï æáìóå åòòïòó® Ùïõ ãáî ôõòî ïææ ãèåãëéîç æïò áîù éîóôáîãå ïæ
ôèåóå ÷ïòäó âù çéöéîç ôèå ãïííáîä ôï ¢Éçîïòå ðèòáóå æòïí îï÷ ï
Ùïõ ãáî áìóï éçîïòå áìì åòòïòó ïæ ôèéó ôùðå âù ôõòîéîç ïææ ôèå
åîôéòå åòòïò ôùðå®

Íáîù ïôèåò ÷ïòäó ôèáô áòå óéíéìáò éî óðåììéîç ïò íåáîéî笠óõãè
áó ¢éôó¢ áîä ¢éô§ó¬¢ áòå äéóôéîçõéóèáâìå âù ðáòô ïæ óðååã謠áîä
áòå æìáççåä õîäåò ôèå ¢Èïíïîùíó¢ ïò ¢Óéíéìáò ÷ïòäó¢ ãáôåçïòéåó®
«
ÅØÁÍÐÌź áããåðô¯åøãåðô

   ×å ÷éìì áããåðô áìì ùïõò ðòïðïóáìó åøãåðô ôèå ôèéòä ïîå®

ÒÅÆÅÒÅÎÃÅÓº Óôòõîë áîä ×èéô嬠¢Åìåíåîôó ïæ Óôùì嬢 ðð® ³¹­¶µ
¨áìðèáâåôéã ìéóô¬ íáîù åøáíðìåó©®
À
±°
ÄÅÆÉÎÉÔÉÏκ  Á îåïìïçéóí éó áî éîöåîôåä ÷ïòä ôèáô èáó îïô çáéîåä
çåîåòáì áããåðôáîãå®  Ôèåù õóõáììù áððåáò éî á ðáòôéãõìáò
ðòïæåóóéïáîä áòå õîäåòóôïïä ïîìù ÷éôèéî ôèáô çòïõð®

ÒÕÌź  Áöïéä îåïìïçéóíó®  Òåðèòáóå õóéîç óôáîäáòä Åîçìéóè®  Ïæôåî
ôèåóå ôåòíó áòå êõóô óèïòôèáîä æïò á óôáîäáòä ðèòáóå®

ÅØÁÍÐÌź
   ÉÎÓÔÅÁÄ Ïƺ‰Á ðï÷åòæõì áä éíðáãôó ôèå áõäéåîãå®
   ÕÓź‰‰Áî áä ãáî èáöå á ðï÷åòæõì éíðáãô ïî ôèå áõäéåîãå®
À
±¶
ÄÅÆÉÎÉÔÉÏκ  Ïöåòóôáôåä ÷ïòäó áîä ðèòáóåó íéóìåáä ùïõò òåáäåòó
áîä õîäåòíéîå ùïõò òåìéáâéìéôù áó á ÷òéôåò®

ÒÕÌź  Áöïéä ïöåòóôáôåíåîô éî âõóéîåóó ÷òéôéîç®  Ôòù ôï âå
áããõòáôå áîä íáôôåò ïæ æáãô¬ éô óèï÷ó íïòå òåóðåãô æïò ùïõò
áõäéåîãå áîä æïò ùïõòóåìæ®

ÅØÁÍÐÌÅÓº  éîãõíâåîô õðïåøðåòéåîãå äéææéãõìôù

   ÉÎÓÔÅÁÄ Ïƺ‰Ôèå ôåáí åøðåòéåîãåä äéææéãõìôù ãìéíâéîç ôèå
‰‰çòåáóåä æìáçðïìå®
   ÕÓź‰‰Ôèå íïîëåù ÷áó ôèå ïîìù ôåáí íåíâåò ôèáô çïô
‰‰íïòå ôèáî èáìæ÷áù õð ôèå çòåáóåä æìáçðïìå®

ÒÅÆÅÒÅÎÃÅÓº Óôòõîë áîä ×èéô嬠¢Åìåíåîôó ïæ Óôùì嬢 ðð® ·²­·³¬ ·¶­
·¸®
À
±·
ÄÅÆÉÎÉÔÉÏκ  Ðõîãôõáôéïî íáòëó áòå õóåä ôï óåô ïææ ãåòôáéî
óåîôåîãå ðáòôó¬ ïò ôï åîä óåîôåîãåó®  Ôèåù æõîãôéïî áó óèïòôèáîä
íåôèïäó ôï ãïîöåù íåáîéî笠ôï ðòïöéäå åíðèáóéó¬ áîä ôï éîäéãáôå
ðáõóåó æïò á òåáäåò ïò óðåáëåò®  Á ðõîãôõáôéïî íáòë äéòåãôìù
æïììï÷ó á ÷ïòä ¨ôèåòå óèïõìä âå îï éîôåòöåîéîç óðáã婬 áîä éó
õóõáììù æïììï÷åä âù á óðáãå®

Ôèå ðõîãôõáôéïî íáòëó ãïöåòåä èåòå áò庠ãïííᬠðåòéï䬠óåíéãïìïî¬
ãïìïåøãìáíáôéïî ðïéîô¬ áîä ñõåóôéïî íáòë®

Æïò èåìð ïî ñõïôáôéïî íáòëó ¨õóåä áìïîå áîä ÷éôè ïôèåò
ðõîãôõáôéïî íáòë󩬠óåå Ñõïôáôéïî Íéóõóå®  Æïò èåìð ïî
ðáòåîôèåóåó áîä âòáãëåôó¬ óåå Õîâáìáîãåä Ðáòåîôèåóåó®  Æïò èåìð
ïî ôèå áðïóôòïðè嬠óåå Ðïóóåóóéöå Õóáçå®  Æïò èåìð ïî åììéðóéó
íáòë ¨ôèòåå äïô󩬠óåå Åììéðóéó Íáòë®
«
‰‰ÃÏÍÍÁ
ÒÕÌź Ãïííáó ðåòæïòí íáîù æõîãôéïîó¬ éîãìõäéîçº

 ±® Óåðáòáôéîç á ìéóô ïæ éôåíó®

  ÅØÁÍÐÌź Ìáòòù¬ Íﬠáîä Ãõòìù Êïå®

 ²® Óõòòïõîäéîç á ðèòáóå ïò ãìáõóå ôèáô éó îïî­åóóåîôéáì
‰¨îïî­òåóôòéãôéöå©®

  ÅØÁÍÐÌź Óåöåî­Õð¬ ÷èéãè Ðåîåìïðå äòéîëó æïò âòåáëæáóô¬ èáó
‰‰á çïïä íáòëåô îéãèå®

 ³® Áæôåò áî éîôòïäõãôïòù ðèòáóå®

  ÅØÁÍÐÌź Ôï óèï÷ èéó áððòåãéáôéïÆòáîë ôèòå÷ á ðáòôù æïò
‰‰èéó óôáææ®
«
 ´® Âåæïòå á ãïîêõîãôéïî ¨áî䬠âõô¬ èï÷åöåò©®

  ÅØÁÍÐÌź Ôèå Óôïãë Íáòëåô ÷áó õð ôïäáù¬ âõô ôèå öïìõíå ÷áó ìï÷®

 µ® Ôï óåðáòáôå ôèå îáíå ïæ á ãéôù æòïí á óôáôå ïò ãïõîôòù®

  ÅØÁÍÐÌź Óáî ÆòáîãéóãﬠÃÁ»  ÌïîäïÅîçìáîä®

 ¶® Áæôåò á ðåòóïî§ó îáíå áîä âåæïòå ôèåéò ôéôìå®

  ÅØÁÍÐÌź Ðåîåìïðå Ðáîáãè嬠Íáîáçåò ïæ Ãïòðïòáôå Ãïííõîéãáôéïîó®

ÒÅÆÅÒÅÎÃÅÓº Æïò äåôáéìó áîä ïôèåò õóåó¬ óå庠Óôòõîë áîä ×èéôå¬
¢Åìåíåîôó ïæ Óôùì嬢 ðð® ²­·» ¢Ôèå ÁРÓôùìåâïï묢 ðð® ²¶¸­¶¹»
¢Ôèå Ãèéãáçï Íáîõáì ïæ Óôùì嬢 µ®²´­¶·®
«
‰‰ÐÅÒÉÏÄ

ÒÕÌź  Õóå á ðåòéïä áô ôèå åîä ïæ á óåîôåîã嬠áæôåò áî éîéôéáì¬
áîä áæôåò óïíå áââòåöéáôéïîó®  Õóå á ðåòéï䬠îïô á ñõåóôéïî íáòë¬
áæôåò áî éîäéòåãô ñõåóôéïî®  Æïò ïôèåò õóåó¬ ãïîóõìô ôèå
òåæåòåîãåó®  Æïò ôèå õóå ïæ åììéðóéó ¨ôèòåå äïô󩬠óåå  Åììéðóéó
Õóáçå®

ÅØÁÍÐÌÅÓº
‰Óåîôåîã庉‰Ðåîåìïðå èéòåä ô÷ï áóóéóôáîôó®
‰Éîéôéáì󺉉٠® ×èéôå
‰Áââòåöéáôéïî󺉉Êá Æå⮬ Íï åô㮬 é®å®
‰Éîäéòåãô ñõåóôéïÈå áóëåä èåò æïò á òáéóå®

ÒÅÆÅÒÅÎÃÅÓº ¢Ôèå ÁРÓôùìåâïï묢 ðð® ²·²» ¢Ôèå Ãèéãáçï Íáîõáì ïæ
Óôùì嬢 µ®¶­±²¬ Ãèáðôåò ±´ ¨áââòåöéáôéïîó©®
«
‰‰ÓÅÍÉÃÏÌÏÎ
ÒÕÌź  Õóå á óåíéãïìïî âåô÷ååî ìïîç éîäåðåîäåîô ãìáõóåó ôèáô áòå
êïéîåä âùº ôèåòåæïò嬠ôèõó¬ èï÷åöåò®  Õóå á ãïííᬠîïô á
óåíéãïìïâåô÷ååî ãìáõóåó êïéîåä âù ôèå ãïîêõîãôéïîóº áî䬠âõô¬
æïò¬ ïò¬ îïò¬ ùåô¬ óï®  Æïò ïôèåò õóåó ãïîóõìô ôèå òåæåòåîãåó®

ÅØÁÍÐÌź  Ôèåòå ÷éìì âå îï íáòëåô æïò Áíåòéãáî ðòïäõãôó éî
Áìâáîéá õîìåóó ó÷ååðéîç ðïìéôéãáì ãèáîçåó ïããõò» ôèåòåæïòå ùïõò
ðòïðïóåä âõóéîåóó ôòéð éó á ÷áóôå ïæ ôéíå®

ÒÅÆÅÒÅÎÃÅÓº ¢Ôèå ÁРÓôùìåâïï묢 ðð® ²·´» ¢Ôèå Ãèéãáçï Íáîõáì ïæ
Óôùì嬢 µ®¶¸­·³®
«
‰‰ÃÏÌÏÎ
ÒÕÌź  Õóå á ãïìïî ôï éîôòïäõãå á ìéóô¬ ôï éîôòïäõãå á ìïîç
ñõïôáôéïáîä éî èåáäéîçó®  Æïò ïôèåò õóåó ãïîóõìô ôèå
òåæåòåîãåó®

ÅØÁÍÐÌÅÓº‰Çïïä ÷òéôéîç áìíïóô áì÷áùó æïììï÷ó æòïí ô÷ï
‰‰ñõáìéôéåóº òåóðåãô æïò ùïõò áõäéåîã嬠áîä òåóðåãô
‰‰æïò ÷ïòäó®

‰‰Ôﺠ Áìì Åíðìïùååó
‰‰ÁôôÁããïõîôó ðáùáâìå

ÒÅÆÅÒÅÎÃÅÓº Óôòõîë áîä ×èéô嬠¢Åìåíåîôó ïæ Óôùì嬢 ðð® ·­¸» ¢Ôèå
ÁРÓôùìåâïï묢 ðð® ²¶·­¶¸» ¢Ôèå Ãèéãáçï Íáîõáì ïæ Óôùì嬢 µ®·´­
¸±®
«
‰‰ÅØÃÌÁÍÁÔÉÏΠÐÏÉÎÔ
ÒÕÌź  Áöïéä õóéîç áî åøãìáíáôéïî ðïéîô éî âõóéîåóó ÷òéôéîç®  Á
òéã謠ðòåãéóå öïãáâõìáòù çéöåó ùïõò ÷òéôéîç íïòå ðï÷åò ôèáî áîù
ðõîãôõáôéïî íáòë ãáî®  Éîãìõäå ôèå åøãìáíáôéïî ðïéîô ÷èåî éô éó
ðáòô ïæ ôèå ôéôìå ïæ á ÷ïòë®  Æïò äåôáéìó áîä õóåó ãïîóõìô ôèå
òåæåòåîãåó®

ÅØÁÍÐÌź  Æòáîë óôáòòåä éî ¢Ïëìáèïíá¡¢ éî èéçè óãèïïì®

ÒÅÆÅÒÅÎÃÅÓº Óôòõîë áîä ×èéô嬠¢Åìåíåîôó ïæ Óôùì嬢 ð® ²¸» ¢Ôèå ÁÐ
Óôùìåâïï묢 ðð® ²·±» ¢Ôèå Ãèéãáçï Íáîõáì ïæ Óôùì嬢 µ®±³­±µ®
«
‰‰ÑÕÅÓÔÉÏΠÍÁÒË
ÒÕÌź  Õóå á ñõåóôéïî íáòë áæôåò á äéòåãô ñõåóôéïî®  Äï îïô õóå
ïîå áæôåò áî éîäéòåãô ñõåóôéïî®

ÅØÁÍÐÌÅÓº‰Äéä ùïõ óåìì ùïõò ÉÂÍ óôïãë¿
‰‰Æòáîë áóëåä éæ èå èáä óïìä èéó ÉÂÍ óôïãë®

ÒÅÆÅÒÅÎÃÅÓº ¢Ôèå ÁРÓôùìåâïï묢 ðð® ²·²­·³» ¢Ôèå Ãèéãáçï Íáîõáì
ïæ Óôùì嬢 µ®±¶­²³®
À
¹
Ôèéó ãáôãèåó íéóõóå ïæ ñõïôáôéïî íáòëó¬ óõãè áó ðìáãéîç
ðõîãôõáôéïî íáòëó ïõôóéäå ïæ ôèå íáòëó®

ª Ðõô ñõïôáôéïî íáòëó áòïõîä ôèå åøáãô ÷ïòäó ïæ á óðåáëåò®
ª Ðõô ñõïôáôéïî íáòëó áòïõîä ôèå îáíå ïæ á óôïòù¬ ðïåí¬ åóóáù¬ ïò
  ïôèåò óèïòô ÷ïòë®
ª Ðåòéïäó áîä ãïííáó áòå áì÷áùó ðìáãåä éîóéäå ñõïôáôéïî íáòëó®
ª Ãïìïîó áîä óåíéãïìïîó áòå áì÷áùó ðìáãåä ïõôóéäå ñõïôáôéïî íáòëó®
ª Ïôèåò íáòëó ¨å®ç®¬ ¿¬ ¡© áòå ðìáãåä ÷èåòå ôèåù ìïçéãáììù âåìïîç®
À
±±
ÄÅÆÉÎÉÔÉÏκ  Á òåäõîäáîô ðèòáóå óáùó ôèå óáíå ôèéîç ô÷éãå®

ÒÕÌź  Áöïéä òåäõîäáîô ðèòáóåó¬ ôèåù áää îååäìåóó ìåîçôè ôï ùïõò
÷òéôéîç®  Ùïõ ãáî õóõáììù äåìåôå ïîå ïæ ôèå ÷ïòäó®

ÅØÁÍÐÌÅÓº
   ÉÎÓÔÅÁÄ Ïƺ‰òáéóå  õð¬ ðáóô èéóôïòù¬ ãáóè íïîåù¬
   ÕÓź‰‰òáéó嬠èéóôïòù¬ ãáóè

ÒÅÆÅÒÅÎÃÅÓº Óôòõîë áîä ×èéô嬠¢Åìåíåîôó ïæ Óôùì嬢 ðð® ²±­²³
¨¢Õóå ãïîãòåôå ìáîçõáç墩®
À
±´
ÅØÐÌÁÎÁÔÉÏκ  Çòáííáôéë ÉÉÉ ôòáðó ô÷ï ëéîäó ïæ óðåììéîç åòòïòó¬
äåðåîäéîç ïî èï÷ ùïõ èáöå ùïõò ïðôéïîó óåô® Éô ÷éìì áì÷áùó æéîä
÷ïòäó ôèáô óèïõìä âå óðåììåä áó á óéîçìå ÷ïòäó ôèáù ùïõ èáöå
÷òéôôåî áó ô÷ï ÷ïòäó® Éæ ùïõ èáöå æõìì óðåììéîç åîáâìåä éî ôèå
Ïðôéïîó íåîõ¬ éô ÷éìì áìóï õóå ôèå íáóôåò äéãôéïîáòù ôï ãèåãë
ôèå óðåììéîç ïæ åöåòù ÷ïòä®

ÅØÁÍÐÌÅÓº
   ÉÎÓÔÅÁÄ Ïƺ‰ãáî îïô¬ ðòïïæ òåá䬠íéóðåìì®
   ÕÓź‰‰ãáîîïô¬ ðòïïæòåá䬠íéóóðåìì®

ÒÅÆÅÒÅÎÃÅÓº Óôòõîë áîä ×èéô嬠¢Åìåíåîôó ïæ Óôùì嬢 ðð® ·´­·µ ¨Õóå
ïòôèïäïø óðåììéîç©» ¢Ôèå ÁРÓôùìåâïï묢 ð® ²°´» ¢Ôèå Ãèéãáçï
Íáîõáì ïæ Óôùì嬢 ¶®³­¶®µ°®
À
±¶
ÄÅÆÉÎÉÔÉÏκ  Á ôòáäåíáòë éó á ÷ïòä ïò óùíâïì õóåä âù á ãïíðáîù
æïò á ðòïäõãô¬ áîä ðòïôåãôåä âù ìá÷ æòïí õóå âù ïôèåòó®

ÒÕÌź  Äï îïô õóå á ôòáäåíáòë æïò á çåîåòáì ôùðå ïæ ðòïäõãô®

ÅØÐÌÁÎÁÔÉÏκ  Óïíå ôòáäåíáòëó áòå óï æáíéìéáò ôèáô ÷å õóå ôèåí
ìïïóåìù ôï äåóéçîáôå á ôùðå ïæ ðòïäõãô®  Óõãè õóå éó ôïï éîæïòíáì
æïò âõóéîåóó ÷òéôéîç®  Õóå  á ôòáäåíáòë ïîìù  ÷èåî òåæåòòéîç  ôï
á óðåãéæéã ôòáäåíáòëåä ðòïäõãô ïò ðòïãåóó®

ÅØÁÍÐÌÅÓº
   ÉÎÓÔÅÁÄ Ïƺ‰Ãïë嬠Øåòïø¬ Ëìååîåø®
   ÕÓź‰‰óïæô äòéî묠ðèïôïãïðù¬ ôéóóõå®

ÒÅÆÅÒÅÎÃÅÓº ¢Ôèå ÁРÓôùìåâïï묢¬ ð® ²¶±¬ ²¶¹¬ ²·°» ¢Ôèå Ãèéãáçï
Íáîõáì ïæ Óôùì嬢¬ ·®±²±®
À
±³
ÄÅÆÉÎÉÔÉÏκ  Ôèåóå ðèòáóåó áòå ãïîóéäåòåä îïî­óôáîäáòä õóáçå®

ÒÕÌź  Îïî­óôáîäáòä õóáçå éó ïæôåî çòáíáôéãáììù éîãïòòåãô® ×èåî
éî äïõâô¬ éô éó õóõáììù âåóô ôï òåðèòáóå ôèå óåîôåîãå®

ÅØÐÌÁÎÁÔÉÏκ  Óïíå ÷éäåìù õóåä ¨ïò éäéïíáôéã© åøðòåóóéïîó áòå
çòáííáôéãáììù éîãïòòåãô®  Ãïîóéäåò ùïõò áõäéåîãå ÷èåî äåãéäéîç
÷èåôèåò ïò îïô ôï õóå óõãè åøðòåóóéïîó®

ÅØÁÍÐÌÅÓº
   ÉÎÓÔÅÁÄ Ïƺ‰É ãïõìä ïæ õóåä óïíå èåìð®
   ÕÓź‰‰É ãïõìä èáöå õóåä óïíå èåìð®
À
±¶
ÄÅÆÉÎÉÔÉÏκ  Ãåòôáéî áäöåòâó ôèáô ÷å õóå æòåñõåîôìù ÷èåî óðåáëéîç
óïõîä öáçõå ïò ãáóõáì éî âõóéîåóó ÷òéôéîç®  Óïíå åøáíðìåó
áò庠òåáììù¬ îáôõòáììù¬ æáéòìù®

ÒÕÌź  Áöïéä öáçõå áäöåòâó®  Ìïïë æïò íïòå ðòåãéóå ÷áùó ôï ãïîöåù
ùïõò íåáîéîç®  Áóë ùïõòóåì欠¢Èï÷ íõãè åøáãôìù¿  Êõóô èï÷ ìïîç
÷áó ôèáô íååôéîç¿  ×èáô äáù äéä É òåãåéöå èéó ðòïðïóáì¿¢

ÅØÁÍÐÌź
   ÉÎÓÔÅÁÄ Ïƺ‰Ôèå  ðòåóåîôáôéïî ÷áó æáéòìù ìïîç®

   ÕÓź‰‰Ôèå ðòåóåîôáôéïî ìáóôåä ³° íéîõôåó ìïîçåò ôèáî
‰‰É åøðåãôå䬠âõô ôèå ôéíå ÷áó ÷åìì óðåîô®

ÒÅÆÅÒÅÎÃÅÓº Óôòõîë áîä ×èéô嬠¢Åìåíåîôó ïæ Óôùì嬢 ð® ·³ ¨¢Áöïéä
ñõáìéæéåò󢩮
À
±¶
ÄÅÆÉÎÉÔÉÏκ  Ðáóóéöå öïéãå õóåó öåòâ æïòíó ôèáô âùðáóó ïò äå­
åíðèáóéúå ôèå óõâêåãô ¨ôèå áãôïò©¬ áîä æïãõó ïî ôèå ïâêåãô®
Ôèéó çéöåó ôèå éíðòåóóéïî ôèáô ôèå ïâêåãô êõóô óéôó ôèåòå¬
ðáóóéöåìù¬ ÷èéìå óïíåôèéîç èáððåîó ôï éô®  Áãôéöå öïéãå ãìåáòìù
îáíåó ôèå óõâêåãôó áîä ôèåéò áãôéïîó®

ÒÕÌź  Áöïéä ðáóóéöå öïéãå éî âõóéîåóó ÷òéôéîç®  Éô óïõîäó
äéóôáîô áîä ïæôåî âõòåáõãòáôéã®  Éô áìóï õóåó íïòå ÷ïòäó ôèáî
ôèå áãôéöå öïéãå äïåó®

ÅØÐÌÁÎÁÔÉÏκ  Ôï óðïô ðáóóéöå öïéãå éî ùïõò ÷òéôéî笠ìïïë æïò ¢ôï
â墠æïòíó áîä ðáóô ðáòôéãéðìåó ¨÷áó ãáîãåììå䬠éó ôï âå æïõîä©®

ÅØÁÍÐÌź
   ÐÁÓÓÉÖź Ôèå âáìì ÷áó èéô âù Äïî®   ¨Åíðèáóéúåó ôèå ¢ïâêåãô®¢©
   ÁÃÔÉÖź  Äïî èéô ôèå âáì쮉‰¨Åíðèáóéúåó ôèå ¢áãôïò®¢©
«
Äïî§ô ôèéîë ùïõ èáöå ôï åìéíéîáôå ÅÖÅÒÙ éîóôáîãå ïæ ðáóóéöå
öïéãå æòïí ùïõò ÷òéôéîç®  Ãåòôáéî õóåó áòå áããåðôáâìå®  Çïïä
÷òéôåòó õóå ôèå ðáóóéöå öïéãå éî ôèå æïììï÷éîç óéôõáôéïîóº

±® ×èåî ôèå áãôïò éó ìåóó éíðïòôáîô ôèáî ôèå ïâêåãôº
   ­ Ôèå íåóóáçå ÷áó äåìéöåòåä âåæïòå îïïî®

²® ×èåî ôèå áãôïò éó éîäåæéîéôå ïò õîëîï÷îº
   ­ Óìéäå òõìåó áòå îïô õóåä íõãè áîùíïòå®

³® ×èåî ùïõ ÷áîô ôï åíðèáóéúå ôèå áãôïò âù  ðìáãéîç éô áô ôèå åîä
   ïæ ôèå óåîôåîã嬠÷èéãè éó áî åíðèáôéã ðïóéôéïîº
   ­ Ôèå íåíï ÷áó ÷òéôôåî âù Éöáî Âïåóëù®

´® ×èåî ùïõ îååä ôï áöïéä óôòïîç ìáîçõáçå®  ¨Âõô äïî§ô õóå ôèéó
   òåáóïî ôïï ïæôåéô ãáî âåãïíå áî åøãõó宩
«
ÅØÐÌÁÎÁÔÉÏκ  Éæ ôèå Óõííáòù Òåðïòô óèï÷ó ôèáô ùïõ õóå ðáóóéöå
öïéãå éî íïòå ôèáî ²µ ôï ³° ðåòãåîô ïæ ùïõò óåîôåîãåó¬ ôòù ôï
òåðèòáóå óïíå ïæ ôèåí®

ÒÅÆÅÒÅÎÃÅÓº Óôòõîë áîä ×èéô嬠¢Åìåíåîôó ïæ Óôùì嬢¬ ðð® ±¸­±¹®
À
±¸
ÄÅÆÉÎÉÔÉÏκ Á óðìéô éîæéîéôéöå ïããõòó ÷èåî áî áäöåòâ ïò áäöåòâéáì
ðèòáóå éó ðìáãåä âåô÷ååî ôèå éîæéîéôéöå ¢ôáîä á öåòâ®

ÒÕÌź Áöïéä óðìéôôéîç éîæéîéôéöåó õîìåóóº
   ±® Ùïõ éîôåîä ôï çéöå ðáòôéãõìáò åíðèáóéó ôï ôèå áäöåòâ®
   ²® Ôèå áìôåòîáôéöå éó á÷ë÷áò䬠ïò ðòïäõãåó áíâéçõéôù®

ÅØÐÌÁÎÁÔÉÏκ  Ôèå óðìéô éîæéîéôéöå òõìå éó âáóåä ïî ãïííïî óåîóå®
Éô ôòéåó ôï ëååð ôèå ô÷ï ðáòôó ïæ áî éîæéîéôéöå öåòâ ôïçåôèåò®
Ôèåòå áòå íáîù åøãåðôéïîó ôï ôèå òõì嬠ðáòôéãõìáòìù ÷èåî ôèå
áäöåòâ éó óèïòô áîä æïòãåæõì®

ÅØÁÍÐÌź
   ÉÎÓÔÅÁÄ Ïƺ‰Éô éó éîáäöéóáâìå ôï æòåñõåîôìù óðìéô
‰‰éîæéîéôéöåó®
   ÕÓź‰‰® ® ® ôï óðìéô éîæéîéôéöåó æòåñõåîôìù®

ÒÅÆÅÒÅÎÃÅÓº  Óôòõîë áîä ×èéô嬠¢Åìåíåîôó ïæ Óôùì嬢 ðð® µ¸¬ ·¸®
À
±µ
ÄÅÆÉÎÉÔÉÏκ  Ôèå îåçáôéöåó áòå îﬠîïô¬ îïò®  Ôèåù ôõòî á
ðïóéôéöå óôáôåíåîô éîôï á îåçáôéöå ïîå®

ÒÕÌź  Äïî§ô õóå äïõâìå îåçáôéöåó®  Ðèòáóå ôèéîçó ðïóéôéöåìù ÷èåî
ðïóóéâìå®

ÅØÐÌÁÎÁÔÉÏκ  Áìôèïõçè äïõâìå îåçáôéöåó áòå óïíåôéíåó õóåä éî
óðïëåî Åîçìéóè æïò åíðèáóéó¬ ôèåù áòå îïô áããåðôáâìå éî âõóéîåóó
÷òéôéîç®  Éî âõóéîåóó¬ ôèéîë áîä ÷òéôå ðïóéôéöåìù®

ÅØÁÍÐÌź
   ÉÎÓÔÅÁÄ Ïƺ‰É ãáî§ô çåô îï óáôéóæáãôéïî®
   ÕÓź‰‰É ãáî§ô çåô áîù óáôéóæáãôéïî®

ÒÅÆÅÒÅÎÃÅÓº Óôòõîë áîä ×èéô嬠¢Åìåíåîôó ïæ Óôùì嬢¬ ðð® ±¹­²°®
À
±´
ÄÅÆÉÎÉÔÉÏκ  Åììéðóéó éó ôèå ïíéóóéïî ïæ á ÷ïòä ïò ÷ïòäó æòïí á
äéòåãô ñõïôáôéïî®  Åììéðóéó ðïéîôó ¨äïôó© áòå ôèå îáíå ïæ ôèå
íáòë õóåä ôï óèï÷ óõãè áî ïíéóóéïôèòåå äïôó éî á òï÷®  Ôèåóå
áòå áìóï ãáììåä óõóðåîóéïî ðïéîôó®

ÒÕÌź  ×èåî á ðèòáóå éî ôèå íéääìå ïæ á óåîôåîãå éó ïíéôôåä õóå
ôèòåå äïôó®  ×èåî á ðèòáóå áô ôèå åîä ïæ á óåîôåîãå éó ïíéôôåä¬
ïò ïîå ïò íïòå óåîôåîãåó áòå ïíéôôåä âåô÷ååî ô÷ï ïôèåòó¬ õóå ôèå
æïõò äïô æïòí ¨÷èéãè éó òåáììù ôèòåå äïôó ðìõó ôèå ðåòéïä áô ôèå
åîä ïæ ôèå óåîôåîãå©®

ÅØÐÌÁÎÁÔÉÏκ  Çòáííáôéë ÉÉÉ æïììï÷ó ôèå Ãèéãáçï Íáîõáì ïæ Óôùìåº
éô ãèåãëó æïò âïôè ôèå ôèòåå­äïô áîä ôèå æïõò­äïô æïòíó¬ áîä
åøðåãôó óðáãåó âåô÷ååî ôèå åììéðóåó®
«
Ôèå ôèòåå äïô æïòí òåñõéòåó óðáãåó âåæïò嬠âåô÷ååáîä  áæôåò
åáãè äïô®  Ôèå æïõò äïô æïòí óèï÷ó ôèáô ôèå åîä ïæ á óåîôåîãå
÷áó ïíéôôåä®  Ôèåòå óèïõìä âå îï óðáãå âåæïòå ôèå æéòóô
ðåòéï䬠ôèåî óðáãåó âåô÷ååî ôèå òåíáéîéîç  ðåòéïäó®

Áõôèïòéôéåó äéææåò ïî ÷èåôèåò ôï õóå á ôèòåå­äïô áîä á æïõò­äïô
æïòí¬ ïò êõóô á ôèòåå­äïô æïòí®  Ôèåù áìóï äéææåò ïî ÷èåôèåò ïò
îïô ôï ðõô óðáãåó âåô÷ååî ôèå åììéðóéó ðïéîôó® Éæ ùïõ ãèïïóå ôï
áäïðô áîïôèåò óôùì嬠æïììï÷  éô ãïîóéóôåîôìù®

ÅØÁÍÐÌź  ¢Åöåòù ÷òéôåò¬ âù ôèå ÷áù èå õóåó ôèå ìáîçõáçå¬
òåöåáìó óïíåôèéîç ïæ èéó óðéòéô¬ ® ® ® èéó âéáó® ¨Ó׬ ðð® µ¹­¶°©

ÒÅÆÅÒÅÎÃÅÓº ¢Ôèå Ãèéãáçï Íáîõáì ïæ Óôùì嬢 ±°®³¶­´¹®
À
±µ
ÄÅÆÉÎÉÔÉÏκ Áî áäöåòâ éó á ÷ïòä ôèáô äåóãòéâåó¬ ïò íïäéæéåó áî
áãôéïî®  Íáîù áäöåòâó áòå æïòíåä âù áääéîç ­ìù ôï áî áäêåãôéöåº
óìï÷ìù¬ ñõéãëìù¬ óõääåîìù® 

ÒÕÌź  Äïî§ô æïòí á÷ë÷áòä ïò îïî­óôáîäáòä áäöåòâó®

ÅØÐÌÁÎÁÔÉÏκ  Ôèéó åòòïò ãáî âå ãáõóåä âù ôùðéîç íéóôáëåó¬ ïò
íéóõóéîç áî áäêåãôéöå áó áî áäöåòâ®

ÅØÁÍÐÌź
   ÉÎÓÔÅÁÄ Ïƺ‰Èå ãåòôáéî éó óíáòô®
   ÕÓź‰‰Èå ãåòôáéîìù éó óíáòô®

ÒÅÆÅÒÅÎÃÅÓº Óôòõîë áîä ×èéô嬠¢Åìåíåîôó ïæ Óôùì嬢 ðð® ·µ­·¶»
¢Ôèå ÁРÓôùìåâïï묢 ð® ¶®
À
±°
ÄÅÆÉÎÉÔÉÏκ  Áî áäêåãôéöå éó á ÷ïòä õóåä ôï äåóãòéâ嬠íïäéæù¬ ïò
ìéíéô á îïõî®

ÒÕÌź  Áäêåãôéöåó ãáî ïîìù ïããõò éî ãåòôáéî ðïóéôéïîó éî
óåîôåîãåó¬ áîä óèïõìä îïô âå õóåä éî ðìáãå ïæ áî áäöåòâ®

ÅØÐÌÁÎÁÔÉÏκ  Ôèéó åòòïò ãáî âå ãáõóåä âù ôùðéîç íéóôáëåó®

ÒÅÆÅÒÅÎÃÅÓº Óôòõîë áîä ×èéô嬠¢Åìåíåîôó ïæ Óôùì嬢 ðð® ·±­·²»
¢Ôèå ÁРÓôùìåâïï묢 ð® ¶®
À
±´
ÄÅÆÉÎÉÔÉÏκ  Ôèå éîæéîéôéöå æïòí¬ ïò âáóå æïòí¬ ïæ á öåòâ éó
óïíåôéíåó ãáììåä ôèå ¢ôæïòíº ¢ôï äﬢ ¢ôï ãòåáô嬢 ¢ôï
áîáìùú客

ÒÕÌź  Áæôåò ¢ôõóå ôèå éîæéîéôéöå æïòí ïæ ôèå öåòâ®

ÅØÁÍÐÌź
   ÉÎÓÔÅÁÄ Ïƺ‰ôï ãèïó嬠ôï ãèïïóåó
   ÕÓź‰‰ôï ãèïïóå

Æïò íïòå èåìð ïî öåòâó¬ óåå ôèå èåìð åîôòù æïò ¢Öåòâ áçòååíåîô¢®
Ùïõ ãáî çåô ôèáô èåìð âù ìïïëéîç áô ôèå ¢Óôáîäáòä Ðèòáóåó¢ åîôòù
ïî  ôèå ¢Ðèòáóåó¢ ðõìì äï÷î íåîõ® Õóå  ôèå  áòòï÷  ëåùó  ôï ðéãë
¢Öåòâ áçòååíåîô¢¬ ôèåî ðòåóó ôèå Èåìð ëåù®
À
±¶
ÒÕÌź Íáîù ðèòáóåó éîöïìöå á îïõî íïäéæéåä âù á îõíâåò ïò
ñõáîôéôù®  Á ðìõòáì îïõî éó òåñõéòåä ÷èåî ôèå ñõáîôéôù éó íïòå
ôèáî ïîå» á óéîçõìáò îïõî æïò á ñõáîôéôù ïæ ïîå®

ÅØÐÌÁÎÁÔÉÏκ  Éî ãïíðìåø óåîôåîãåó¬ Çòáííáôéë ÉÉÉ íáù æìáç æáìóå
åòòïòó®  Ïæôåî ôèåóå óåîôåîãåó ãïõìä õóå áî áääéôéïîáì ãïííá ïò
ãïíðìåôå òå÷òéôéîç®

ÅØÁÍÐÌź
   ÉÎÓÔÅÁÄ Ïƺ‰óåöåòáì éôåí
   ÕÓź‰‰óåöåòáì éôåíó

   ÉÎÓÔÅÁÄ Ïƺ  ÄïÓãïôô¬ áîä É¬ ÷èï æïòíåä ôèå íáéî ôåáí
‰‰ôèáô ÷åå묠äåãéäåä ôï çï ôèå ôèå ãïîöåîôéïî®
   ÕÓź‰‰ÄïÓãïôô¬ áîä É äåãéäåä ôï çï ôï ôèå ãïîöåîôéïî
‰‰óéîãå ÷å ÷åòå ôèå íáéî ôåáí ôèáô ÷ååë®
À
±¸
ÒÕÌź  Ôèåòå áòå óåöåòáì òõìåó æïò ÷èåî ôï ÷òéôå îõíâåòó áó
îõíåòáì󠨱¬ ²¬ ³©¬ áîä ÷èåî ôï ÷òéôå ôèåí áó ÷ïòäó ¨ïî嬠ô÷ï¬
ôèòåå©®
  ±® Õóå ÷ïòäó æïò á îõíâåò ÷èåî éô éó ôèå æéòóô ÷ïòä éî á
‰óåîôåîãå®
  ²® Õóå ÷ïòäó æïò ôèå îõíâåòó ° ôèòïõçè ¹ ÷èåî ôèåù áòå
‰óõòòïõîäåä âù ÷ïòäó®
  ³® Õóå îõíåòáìó æïò áääòåóóåó¬ íïîåù¬ äáùó ïæ ôèå íïîôè¬
‰ðáòô îõíâåòó®

ÅØÁÍÐÌÅÓº
  ±® Ôèéòôååî ïæ ïõò âåóô óáìåó ðåïðìå áôôåîäåä ôèå óèï÷®
  ²® É ÷ïõìä ìéëå ôï ïòäåò ô÷ï ôòïíâïîåó Íïäåì Îõíâåò ³´·¹®
  ³® É åîãìïóå íù ãèåãë îõíâåò ²²·´¬ äáôåä ³ Áðòéì ±¹¸¹¬ éî
‰ôèå áíïõîô ïæ ¤´±®³·®

ÒÅÆÅÒÅÎÃÅÓº Óôòõîë áîä ×èéô嬠¢Åìåíåîôó ïæ Óôùì嬢 ð® ³µ» ¢Ôèå ÁÐ
Óôùìåâïï묢 ðð® ±µ²­µ´» ¢Ôèå Ãèéãáçï Íáîõáì ïæ Óôùì嬢 Ãèáðôåò ¸®
À
±°
ÒÕÌź  Á ðáòáçòáðè óèïõìä ãïîôáéî íïòå ôèáî ïîå óåîôåîãå®

ÅØÐÌÁÎÁÔÉÏκ  Õóõáììù¬ á ïîå­óåîôåîãå ðáòáçòáðè éîäéãáôåó áî
éîãïíðìåôå ôèïõçèô ïò á ìáãë ïæ ðìáîîéîç®  Ôòù ôï ãïíâéîå ôèå
óåîôåîãå ÷éôè åéôèåò ôèå ðáòáçòáðè âåæïò嬠ïò ôèå ïîå áæôåò® Éæ
éô éó òåáììù á óåðáòáôå éäåᬠãïîóéäåò áääéîç áîïôèåò óåîôåîãå ôï
åøðìáéî ùïõò éäåá ãïíðìåôåìù®

ÒÅÆÅÒÅÎÃÅÓº Óôòõîë áîä ×èéô嬠¢Åìåíåîôó ïæ Óôùì嬢 ðð® ±µ­±·®
À
±¸
ÄÅÆÉÎÉÔÉÏκ  Ôèå óåîôåîãå éó á õîéô ôèáô åøðòåóóåó á óéîçìå éäåá®
Éî ïòäåò ôï äï ôèéó¬ á óåîôåîãå íõóô éîãìõäå âïôè á óõâêåãô ¨á
îïõ áîä áî áãôéïî ïò óôáôå ïæ âåéîç ¨á öåòâ©®

ÒÕÌź  Õóå ãïíðìåôå óåîôåîãåó®  Äïî§ô óðìéô á óåîôåîãå éî ô÷ï
êõóô âåãáõóå ùïõ ðáõóå ÷èåî óáùéîç éô®

ÅØÐÌÁÎÁÔÉÏκ  Óåîôåîãåó áòå õîéôó ïæ ãïííõîéãáôéïî®  Éîãïíðìåôå
óåîôåîãåó ãáî íáëå ùïõò ÷òéôéîç èáòä ôï õîäåòóôáîä®  Äïåó ôèå
æòáçíåîô âåìïîç ÷éôè ôèå óåîôåîãå âåæïòå éô¬ ïò ôèå ïîå áæôåò éô¿

ÅØÁÍÐÌź
   ÉÎÓÔÅÁÄ Ïƺ‰É ÷áîô ùïõ ôï ãïììåãô óïíå äáôá ïî ôèå
‰‰ãïíðåôéôéïî®  Áîä ôèåéò ðòïäõãô íéø®

   ÕÓź‰‰® ® ® ôèå ãïíðåôéôéïî áîä ôèåéò ðòïäõãô íéø®

ÒÅÆÅÒÅÎÃÅÓº  Óôòõîë áîä ×èéô嬠¢Åìåíåîôó ïæ Óôùì嬢 ð® ·®
À
³
Ùïõ  óèïõìäî§ô óåå  ôèéó ïîå®  Óïíåèï÷ Çòáííáôéë  ÉÉÉ èáó  âåãïíå
ãïîæõóå䬠áîä éæ ùïõ çåô ôèéó íåóóáç嬠ðìåáóå óáöå  ôèå æéìå  ùïõ
÷åòå ãèåãëéîç áîä ãïîôáãô ãõóôïíåò óõððïòô®
À

Çòáííáôéë ÉÉÉ èáó æïõîä óïíåôèéîç éî ùïõò ÷ïòä ðòïãåóóïò äïãõíåîô
æéìå  ôèáô  éô  äïåóî§ô  ôèéîë óèïõìä âå  ôèåòå®  Ôèéó  íáù  èáöå
èáððåîåä ÷èåî ùïõ õóåä ôèå Çòáííáôéë ÉÉÉ åäéôïò áîä  áããéäåîôáììù
äåìåôåä óïíå æïòíáôôéîç éîæïòíáôéïî® Ôèéó ãáî áìóï èáððåî éæ  ùïõ
èáöå õóåä  á  æéìå ãïîöåòóéïî  ðòïçòáí¬ ïò èáöå åøðïòôåä æòïí ïîå
÷ïòä ðòïãåóóïò æïòíáô ôï áîïôèåò®
À
±·
ÄÅÆÉÎÉÔÉÏκ  Ðïóóåóóéöåó éîäéãáôå ï÷îåòóèéð®  Ôèåòå áòå ô÷ï ëéîäó
ïæ ðïóóåóóéöåóº ðòïîïõîó ¨íù¬ èéó¬ èåò¬ éôó¬ ùïõò¬ ïõò¬ ôèåéò¬
÷èïó婬 áîä ðïóóåóóéöå îïõî æïòíó ¨Çåòôòõäå§ó¬ ôèå ãìéåîô§ó©®

ÒÕÌź  Èï÷ ôï íáëå á ðïóóåóóéöå
  ±® Áóë ¢×èï ¨ïò ÷èáô© äïåó ôèå ôèéîç ðïóóåóóåä âåìïîç ôï¿¢
  ²® Éæ ôèå áîó÷åò åîäó é󬢠áää áî áðïóôòïðèå®
  ³® Éæ éô äïåóî§ô åîä é󬢠áää áî áðïóôòïðèå áîä ¢ó®¢
  ´® Ðïóóåóóéöå ðòïîïõîó äïî§ô ôáëå áî áðïóôòïðèå®

ÅØÁÍÐÌÅÓº
   ÓÉÎÇÕÌÁÒ ÎÏÕÎÓº‰Æòåä§ó âïï묠×éììéáí§ó ãáò¬ Ìõéó§ éäåá
   ÐÌÕÒÁÌ ÎÏÕÎÓº‰ãìéåîôó§ ÷åìæáò嬠Âõòîó§ êïëåó
   ÐÒÏÎÏÕÎÓº‰‰èéó äï笠èåò èïòóå

ÒÅÆÅÒÅÎÃÅÓº Óôòõîë áîä ×èéô嬠¢Åìåíåîôó ïæ Óôùì嬢 ð® ±» ¢Ôèå ÁÐ
Óôùìåâïï묢 ±·±­²¬ ²³¶» ¢Ôèå Ãèéãáçï Íáîõáì ïæ Óôùì嬢 ¶®±²­³²®
À
±³
ÄÅÆÉÎÉÔÉÏκ  Áî áòôéãìå éó á óíáìì ÷ïòä õóåä âåæïòå á îïõî®
Ôèåòå áòå ïîìù ôèòåå áòôéãìåó éî Åîçìéó躠¢á¬¢  ¢á  áîä
¢ôè客  ¢Ôè墠éó ãáììåä á ¢äåæéîéôå áòôéãì墠âåãáõóå éô
óðåãéæéåó ðáòôéãõìáò éôåíóº  ôèå íååôéîç éî Ãèéãáçﬠôèå òåðïòô
ɧí ÷òéôéî笠ôèå ãìéåîôó®  ¢Á¢ áîä ¢ááòå ¢éîäåæéîéôå áòôéãìåó¢
âåãáõóå ôèåù òåæåò ôï á çåîåòáì ôùðå ïæ éôåí¬ îïô ôï á óðåãéæéã
ïî庠á íååôéîç éî Ãèéãáçﬠá òåðïòô ïî éîæìáôéïî®

Îïôéãå ôèáô ¢ôè墠òåæåòó ôï âïôè óéîçõìáò áîä ðìõòáì îïõîó®  ¢Á¢
áîä ¢áòåæåò ïîìù ôï óéîçõìáò îïõîó®

ÒÕÌź  Õóå  ¢á¢ âåæïòå á  ÷ïòä âåçéîîéîç  ÷éôè á ãïîóïîáîô óïõîä®
Õóå ¢áâåæïòå á ÷ïòä âåçéîîéîç ÷éôè á öï÷åì óïõîä®
«
ÅØÐÌÁÎÁÔÉÏκ Õó堢ᢠ÷èåî éô éííåäéáôåìù ðòåãåäåó á ÷ïòä
âåçéîîéîç ÷éôè á ãïîóïîáîô  óïõî亠¢á  âïï묢 ¢á  ôòå墮  ¢Áéó
õóåä ÷èåî éô éííåäéáôåìù ðòåãåäåó á ÷ïòä âåçéîîéîç ÷éôè á öï÷åì
óïõî亠 ¢áî áððì嬢 ¢áî áîãéåîô áòôéæáãô¢®  Éô éó ôèå óïõîä ôèáô
íáëåó ôèå  äéææåòåîã嬠áîä îïô ôèå áãôõáì ìåôôåòº ¢á õîéöåòóéôù¬¢
¢áî ¸­óéäåä ôáâì墮

ÒÅÆÅÒÅÎÃÅÓº ¢Ôèå ÁРÓôùìåâïï묢 ð® ³» ¢Ôèå Ãèéãáçï Íáîõáì ïæ
Óôùì嬢 ¶®´¹®
À
±¶
ÄÅÆÉÎÉÔÉÏκ‰Èïíïîùíó áòå ÷ïòäó ôèáô óïõîä áìéë嬠âõô èáöå
‰‰äéææåòåîô íåáîéîçó¬ óõãè áó ¢ôèåéò¢ áîä ¢ôèåò客

Çòáííáôéë ÉÉÉ ãèåãëó æïò ðòïðåò õóáçå ïæ óåöåòáì çòïõðó ïæ
èïíïîùíó® Èåìð æïò åáãè èïíïîùí æïììï÷ó®
«
‰‰éô§ó   éôó

ÅØÐÌÁÎÁÔÉÏκ ¢éô§ó¢ éó á ãïîôòáãôéïî ïæ ¢éô éó¢ ïò ¢éô èáó®¢
Ôòù ôï áöïéä õóéîç ãïîôòáãôéïîó éî âõóéîåóó ÷òéôéîç®

¢éôó¢ éó ôèå ðïóóåóóéöå æïòí ïæ ôèå ðòïîïõî ¢éô¢ áîä íåáîó
¢âåìïîçéîç ôï éô®¢

ÅØÁÍÐÌÅÓº‰Éô§ó áî éîîïöáôéöå éäåá®
‰‰Îï ãïíðáîù ãáî óåìì éôó ðòïäõãô áô á ìïóó®

ÒÅÆÅÒÅÎÃÅÓº  ¢Ôèå ÁРÓôùìåâïï묢 ð® ±±´®
«
‰‰ôèåòå  ôèåéò  ôèåù§òå

ÅØÐÌÁÎÁÔÉÏκ‰¢Ôèåò墠òåæåòó ôï á ðìáãå®
‰‰¢Ôèåéò¢ éó ôèå ðïóóåóóéöå æïòí ïæ ôèåù®
‰‰¢Ôèåù§ò墠éó ôèå ãïîôòáãôéïî æïò ¢ôèåù áò客

Ôòù ôï áöïéä õóéîç ãïîôòáãôéïîó éî âõóéîåóó ÷òéôéîç®

Óéîãå  ôèåóå ÷ïòäó áòå ãïííïîìù ãïîæõóå䬠Çòáííáôéë ÉÉÉ ÷éìì æìáç
ôèåóå óïíåôéíåó ÷èåî éô éó îïô óõòå ùïõ áòå ÷òïîç®

ÅØÁÍÐÌÅÓº‰Íù âõóéîåóó òåðïòô éó ôèåòå ïî ôèå ôáâìå®
‰‰Ôèåù èáöå ôòéðìåä ôèåéò íáòëåô óèáòå®
‰‰Ôèåù§òå çòï÷éîç òáðéäìù®

ÒÅÆÅÒÅÎÃÅÓº‰¢Ôèå ÁРÓôùìåâïï묢 ð® ²±³®
«
‰‰ôï  ôïï  ô÷ï

ÅØÐÌÁÎÁÔÉÏκ ¢Ôéó ðáòô ïæ áî éîæéîéôéöå öåòâ ¨ôï ÷ïò묠ôï
óåìì©®  ¢Ôéó áìóï á ðòåðïóéôéïî ¨ôï ôèå òéçèô¬ ôï ôèå óôïòå©®

¢Ôïíåáîó ¢áìóïò ¢ïöåòìù¢ ¨ôïï íõãè©®

¢Ô÷éó ôèå îõíâåò ²®

ÅØÁÍÐÌÅÓº‰Ôï éíðòïöå ùïõò ÷òéôéî笠òåáä á çïïä âïïë®
‰‰Èå çáöå áî éôåíéúåä òåãåéðô ôï ôèå ãìéåîô®
‰‰Ôèå óôáææ íååôéîç ÷áó íõãè ôïï ìïîç®
‰‰Ô÷ï èåáäó áòå âåôôåò ôèáî ïîå®

«
‰‰÷èï§ó   ÷èïóå

ÅØÐÌÁÎÁÔÉÏκ‰¢×èï§ó¢ éó á ãïîôòáãôéïî æïò ¢÷èï éó®¢

‰‰¢×èïó墠éó ôèå ðïóóåóóéöå æïòí ïæ ¢÷èﮢ

‰Ôòù ôï áöïéä õóéîç ãïîôòáãôéïîó éî âõóéîåóó ÷òéôéîç®


ÅØÁÍÐÌÅÓº‰×èï§ó çïéîç ôï ôèå óáìåó íååôéîç¿
‰‰×èïóå ãìéåîô éó èå¿

ÒÅÆÅÒÅÎÃÅÓº ¢Ôèå ÁРÓôùìåâïï묢 ð® ²³¶
À
±¶
Ôèéó  åòòïò  ãáôåçïòù  éó õóåä æïò íéóõóåä ðòïîïõîó® Ðòïîïõîó áòå
÷ïòäó  óõãè á󠠢ɢ¬  ¢í墬  ¢áîùïî墬 áîä  ¢èéí¢  ôèáô óåòöå ôèå
æõîãôéïî ïæ îïõîó éî óåîôåîãåó®

¢Ôèáô¢¬  ¢÷èéã袬  áîä   ¢÷è áòå  ðòïîïõîó  ôèáô  áòå  õóåä ôï
éîôòïäõãå äåðåîäåîô ãìáõóåó® ×èåî á äåðåîäåîô ãìáõóå éó îåãåóóáòù
ôï òåôáéî ôèå íåáîéîç ïæ á óåîôåîã嬠 éô éó ¢òåóôòéãôéö墮   ×èåî
ôèå ãìáõóå éó îïô åóóåîôéáì  ôï ôèå íåáîéîç ïæ ôèå óåîôåîãå éô éó
¢îïîòåóôòéãôéö墮   Îïîòåóôòéãôéöå ãìáõóåó  íõóô âå  óåô ïææ æòïí
ôèå  òåíáéîäåò  ïæ  ôèå  óåîôåîãå  âù  ãïííáó¬  ÷èéìå òåóôòéãôéöå
ãìáõóåó áòå îåöåò óåô ïææ âù ãïííáó®  ¢×èéã袠 éó  ðòåæåòòåä  æïò
éîôòïäõãéîç îïîòåóôòéãôéöå ãìáõóåó áîä ¢ôèáô¢  éó  ðòåæåòòåä  æïò
òåóôòéãôéöå  ïîåó® ¢×è ãáî âå õóåä  æïò åéôèåò ôùðå  ïæ ãìáõóå
÷èåî éô òåæåòó ôï ïîå ïò íïòå ðåòóïîó® Æïò åøáíðì嬠ôèéó óåîôåîãå
ãïîôáéîó âïôè ôùðåó  ïæ  ãìáõóåóº  ¢Ôèå á÷áò䬠 ÷èéãè éó ïææåòåä
áîîõáììù¬ çïåó ôï ôèå æéòóô äåðáòôíåîô ôèáô íååôó éôó ñõïôᮢ
«
Îïòíáììù¬  ùïõ óèïõìä îïô èáöå á îïõî éííåäéáôåìù áæôåò á óõâêåãô
ïò ïâêåãô ðòïîïõî óõãè áó ¢óè墠ïò ¢õó¢®  Æïò åøáíðì嬠 ùïõ ÷ïõìä
îïô ÷òéôå ¢Ôèáô  ÷áó  èéí ãáò®¢  Ùïõ íáù èáöå íåáîô ¢èéó¢®   Ôèéó
ãáî áìóï èáððåî  ÷èåî ùïõ õóå ôèå ÷òïîç æïòí ïæ á öåò⺠¢Éô ãáõóå
ôèáô ôï ÷ïò묢 ÷èåî ùïõ òåáììù íåáîô ôèå öåòâ ¢ãáõóå󮢠Á íéóóéîç
ãïííá ãáî ãáõóå ôèéó åòòïò¬ ôïï®

Çòáííáôéë ÉÉÉ ãèåãëó æïò ðòïðåò õóáçå ïæ ðïóóåóóéöå ðòïîïõîó óõãè
áó ¢èéó¢ ïò ¢íù¢ õîäåò ôèå ¢Ðïóóåóóéöå õóáç墠ãáôåçïòù®
À
´
Á ãïíðáòáôéöå éó á ÷ïòä ìéëå ¢íïò墠ïò ¢íïóô®¢ Ùïõ óèïõìäî§ô  õóå
ðèòáóåó ìéëå ¢íïòå âåôôåò®¢ Íïóô äåóë äéãôéïîáòéåó ÷éìì çéöå  ùïõ
ôèå  ãïòòåãô  ãïíðáòáôéöåó  æïò á  ÷ïò䬠óõãè  áó ¢çïï䬠 âåôôåò¬
âåóô¬¢ ïò ¢òåóéìéåîô¬ íïòå òåóéìéåîô¬ íïóô òåóéìéåîô®¢
À
±¸

Öåòâó  íõóô áçòåå  ÷éôè ôèåéò  óõâêåãô éî  öïéãå áîä  îõíâåò® Æïò
åøáíðì嬠ùïõ íõóô ÷òéô堢ɠ÷áì묢 îïô ¢É ÷áìëó®¢

Ôèå æïììï÷éîç èåìð óãòååîó çéöå á âáóéã ïöåòöéå÷ ïæ öåòâó áîä èï÷
ôèåù áòå õóå䬠éîãìõäéîçº

‰Æïòíó ïæ öåòâó
‰Óõííáòù ïæ öåòâ æïòíó
‰Åøáíðìåó ïæ èï÷ öåòâó áòå õóåä
‰Îõíâåò áçòååíåîô
«

Æïòíó ïæ öåòâó

Éî áääéôéïî ôï  éôó ÂÁÓÅ  ïò éîæéîéôéöå  æïòí ¨å®ç®¬  ¢ôï ÷áì뢩¬
åáãè öåòâ èáó  æïõò æïòíó  ïò ôåîóåóº  ÐÒÅÓÅÎÔ ¨¢÷áìë¨ó©¢©¬  ÐÁÓÔ
¨¢÷áìëå䢩¬  ÐÁÓÔ ÐÁÒÔÉÃÉÐÌÅ  ¨¢÷áìëå䢩¬ áîä  ÐÒÅÓÅÎÔ ÐÁÒÔÉÃÉÐÌÅ
¨¢÷áìëéî碩®

Á öåòâ íáù âå ãïíâéîåä ÷éôè  á æïòí ïæ ×ÉÌÌ ôï íáëå ÆÕÔÕÒÅ ôåîóå¬
ïò ÷éôè á æïòí ïæ ÈÁÖÅ ôï íáëå á ÐÅÒÆÅÃÔ ôåîóå®

Óïíå öåòâó áòå òåçõìáò ¨÷áì묠÷áìëå䬠÷áìëå䬠÷áìëéî穬 ÷èéìå
ïôèåòó áòå éòòåçõìáò ¨ãèïïó嬠ãèïó嬠ãèïóåãèïïóéîç©®
«
Óõííáòù ïæ öåòâ æïòíó

ÂÁÓÅ ÆÏÒͺ Õóåä áæôåò ãáíáù¬ óèáì쬠÷éì쬠ãïõì䬠 íéçèô¬ íõóô¬
‰óèïõì䬠÷ïõì䬠äﬠäïåó¬ äé䬠áîä ôèå éîæéîéôéöå ¢ôﮢ

ÐÒÅÓÅÎÔº  Éîäéãáôåó ðòåóåîô ôéí嬠 íõóô áçòåå éî îõíâåòº É ÷áìë¬
‰éô ÷áìëó®

ÐÁÓÔº‰Éîäéãáôåó ðáóô ôéí庠ôèåù ÷áìëå䬠éô ãèáîçåä®

ÐÁÓÔ ÐÁÒÔÉÃÉÐÌź  Õóåä áæôåò èáö嬠èáó¬ èáä® Ïò õóå  áæôåò óïíå
‰æïòí ïæ ÂÅ ôï íáëå á ðáóóéöå  öåò⺠ôèåù  èáöå áçòååä¬
‰éô èáó âååî æéîéóèåä®

ÐÒÅÓÅÎÔ ÐÁÒÔÉÃÉÐÌź
‰Õóåä áæôåò óïíå  æïòí ïæ  ÂÅ® Áìóï  õóåä ôï  íáëå îïõî
‰æïòí  ¨á  çåòõî䩺 óèå éó ÷áìëéîç» ÷áìëéîç éó èåáìôèù®
«
Åøáíðìåó ïæ èï÷ öåòâó áòå õóåä

Òåçõìáò Öåò⬠Ðòåóåîô Ôéíå   Òåçõìáò Öåò⬠Ðáóô Ôéí剠    ×ÁÌË

Ûɬ ùïõ¬ ÷嬠ôèåùÝ ÷áìë    Ûɬ ùïõ¬ ÷嬠ôèåù¬ è嬠óè嬠éôÝ ÷áìëåä
Ûè嬠óè嬠éôÝ ÷áìëó
­
Éòòåçõìáò Öåò⬠Ðòåóåîô      Éòòåçõìáò Öåò⬠Ðáóô Ôéí剠    ÈÁÖÅ

Ûɬ ùïõ¬ ÷嬠ôèåùÝ èáöå       Ûɬ ùïõ¬ ÷嬠ôèåù¬ è嬠óè嬠éôÝ èáä
Ûè嬠óè嬠éôÝ èáó
­
Éòòåçõìáò Öåò⬠Ðòåóåîô      Éòòåçõìáò Öåò⬠Ðáóô Ôéíå         ÂÅ

É áí
Ûùïõ¬ ÷嬠ôèåùÝ áòå          Ûɬ è嬠óè嬠éôÝ ÷áó
Ûè嬠óè嬠éôÝ éó             Û÷嬠ùïõ¬ ôèåùÝ ÷åòå
«
Îõíâåò áçòååíåîô

Óéîçõìáò óõâêåãôó òåñõéòå ôèå óéîçõìáò æïòí ïæ á öåòâ®

‰Á óèéð óáéìó® Á ôèéîç éó® Á ãïíðõôåò ãïíðõôåó®
‰Äïî ÷ïòëó áìïîå®

Ðìõòáì óõâêåãôó òåñõéòå ôèå ðìõòáì æïòí ïæ á öåòâ®

‰Óèéðó óáéì® Ôèéîçó áòå® Ãïíðõôåòó ãïíðõôå®
‰Äïî áîä Âòõãå ÷ïòë ôïçåôèåò®

Îïôå ôèáô ôèå ìáóô åøáíðì嬠Äïî áîä Âòõã嬠éó á ãïíðïõîä óõâêåãô®
Çòáííáôéë  ÉÉÉ  ÷éìì  ïããáóéïîáììù  æáéì  ôï  äåôåãô  á  íáôãèéîç
ãïíðïõîä öåò⬠áîä çéöå á æáìóå åòòïò òåðïòô®
À
±±
Íáîù  ÷ïòäó  áòå  ïæôåî íéóõóåä âåãáõóå ôèåù áòå óéíéìáò ôï ïôèåò
÷ïòäó¬ åéôèåò éî íåáîéîç ïò  óðåììéîç®   Æïò  åøáíðì嬠 ÷èåî  ùïõ
ôòáîóðïóå  ìåôôåòó  éî  óïíå  ÷ïòäó¬  ôèåù æïòí áîïôèåò ãïòòåãôìù
óðåììåä ÷ïòä ¨¢æòïí¢ áîä ¢æïòí¢©® Ïôèåòó èáöå óéíéìáò óïõîäó¬ ùåô
äéææåòåîô íåáîéîç󠨢áææåãô¢ áîä ¢åææåãô¢©®

Çòáííáôéë  ÉÉÉ  ãáî  äåôåãô ðïóóéâìå åòòïòó ÷éôè ÷ïòäó ìéëå ôèåóå
÷èåî ôèåù áòå äéóôéîçõéóèáâìå âù ðáòôó ïæ óðååãè ¨¢æïòí¬¢¢æòïí¢©®
Óéîãå Çòáííáôéë ÉÉÉ  äïåóî§ô õîäåòóôáîä íåáîéî笠éô ãáîîïô äåôåãô
åòòïòó ìéëå ôèåóå ÷èåî ôèå ÷ïòäó  ãáî âå õóåä áó ôèå óáíå ðáòô ïæ
óðååãè ¨¢ðòéîãéðì嬢 ¢ðòéîãéðá좩®
À
³
Çòáííáôéë ÉÉÉ ãèåãëó  æïò õîõóõáì  ðòåðïóéôéïî õóå®  Æïò åøáíðìå¬
ùïõ óèïõìä áöïéä åîäéîç  á óåîôåîãå ÷éôè á ðòåðïóéôéïî  õîìåóó éô
éó ðáòô ïæ á ðòåðïóéôéïîáì öåòâ óõãè áó ¢ôáëå ïöåò¢®
À
±±
ÅØÐÌÁÎÁÔÉÏκ  Ìïîç óåîôåîãåó ãáî âå äéææéãõìô ôï õîäåòóôáîä® 
Ïæôåî ôèåù ãïîôáéî íïòå ôèáî ïîå éäåᬠáîä ãáî âå âòïëåî éîôï ô÷ï
ïò íïòå óåîôåîãåó®  

Çòáííáôéë ÉÉÉ ãïõîôó ôèå îõíâåò ïæ ÷ïòäó éî åöåòù óåîôåîãå áîä
æìáçó ¢ìïî碠 óåîôåîãåó®  Ôèå äåæáõìô óåôôéîç æïò ¢ìïî碠éó ³°
÷ïòäó ïò íïòå®  Ùïõ íáù ãèáîçå ôèéó îõíâåò âù õóéîç ôèå ¢Ïðôéïîó
Íåîõ®¢

ÒÅÆÅÒÅÎÃÅÓº Óôòõîë áîä ×èéô嬠¢Åìåíåîôó ïæ Óôùì嬢 ðð® ·¹­¸° ¨¢Âå
ãìåáò¢©®
À
³
Çòáííáôéë ãèåãëó æïò ðòïðåò õóáçå ïæ åîä ïæ óåîôåîãå ðõîãôõáôéïî®
Ôèéó ãáôåçïòù  éîãìõäåó äïõâìåä åîä ïæ óåîôåîãå ðõîãôõáôéï áîä
íéóóéîç óðáãå áæôåò ðõîãôõáôéïî®
À
»»°°°°°°°°°±±±±±±±±±±²²²²²²²²²²³³³³³³³³³³´´´´´´´´´´µµµµµµµµµµ¨¶°©
»» ÎÏÔź íáøéíõí óéúå ±¸ ìéîåó®
±·
Çòáííáôéë  ÉÉÉ  éó òåáäù ôï ãèåãë á æéìå® Ùïõ íõóô ôåìì  éô  ÷èáô
æéìå  ùïõ ÷áîô ôï ãèåã묠áîä èï÷ ùïõ ÷áîô éô íáòëåä® Ùïõ ãáî  õóå
ôèå Ðõìì Äï÷î íåîõó ôï ôåìì Çòáííáôéë ÉÉÉ ÷èáô ùïõ ÷áîô ôï äï®

Æéòóô¬ õóå ôèå ìåæô áîä òéçèô áòòï÷ ëåùó ôï óåìåãô áî éôåí ïî ôèå
ôïð íåîõ âáò® Ôèåðòåóó ¼Åîôåò¾¬ áîä ôèå íåîõ  ÷éìì äòïð  äï÷î®
¨Ùïõ ãáî áìóï çåô á íåîõ ôï ðõìì äï÷î âù ðòåóóéîç ôèå èéçèìéçèôåä
ìåôôåò áìïîç ÷éôè ôèå ¼Áìô¾ ëåù® Æïò åøáíðì嬠¼Áìô­Æ¾  ÷éìì ãáõóå
ôèå æéìå íåîõ ôï ðõìì äï÷

Ïîãå ùïõ§öå ðõììåä äï÷î á íåîõ¬ õóå ôèå õð áîä äï÷î áòòï÷ ëåùó ôï
óåìåãô áî áãôéïî ãïííáî䬠ôèåî ¼Åîôåò¾ ôï åøåãõôå®

Ùïõ  ãáî  çåô óðåãéæé㬠 ãïîôåøô óåîóéôéöå èåìð éæ  ùïõ ðòåóó ôèå
¼Æ±¾  èåìð  ëåù æòïí ïôèåò óãòååîó áîä íåîõó® Ðòåóó ¼Åóã¾ ôï åøéô
æòïí  Èåìð  òéçèô  îï÷¬ ïò  áîù ïôèåò ëåù ôï óåå íïòå èåìð ïî ôèå
óðåãéæéã ðõìì äï÷î íåîõ éôåíó áöáéìáâìå îï÷®
«
Æéìå íåîõ

Ôèå  ¢Æéì墠íåîõ  ìåôó ùïõ óåô  ôèå îáíå  ïæ ôèå æéìå ùïõ ÷áîô ôï
ãèåãë®  Éô áìóï ìåôó  ùïõ ãèáîçå ôèå îáíå  ïæ ôèå  íáòëåä  ïõôðõô
æéìå®

Ùïõ ãáî óåìåãô  ôèå ¢Æéì墠ðõìì  äï÷î  íåîõ¬ óåìåãô á çéöåî éôåí¬
ôèåî ðòåóó ¼Æ±¾ ôï çåô óðåãéæéã èåìð áâïõô åáãè ¢Æéì墠ïðôéïî®

Ðòåóó ôèå  ¼Åîôåò¾ ëåù ôï óåå íïòå èåìð æïò ïôèåò íåîõ âáò éôåíó®
Ùïõ  ãáî  áìóï  ðòåóó  ¼Èïíå¾ ëåù ôï çåô  âáãë ôï ôèå  æéòóô èåìð
óãòååïò ¼Åóã¾ ôï åøéô æòïí Èåìð òéçèô îï÷®
«
Ãèåãëéîç íåîõ

Ùïõ  õóå  ôèå  ¢Ãèåãëéî碠 íåîõ  ôï  ôåìì  Çòáííáôéë ÉÉÉ ôï âåçéî
ãèåãëéîç ùïõò æéìå®  Ïîå ãèïéãå éó á ¢Æõìì ãèåã묢 ÷èéãè óôïðó áô
åöåòù åòòïò óï  ùïõ ãáî äåãéäå éæ ùïõ  ÷áîô  ôèå åòòïò íáòëåä  ïò
îïô®  Ùïõ  ãáî áìóï  äï á ¢Íáòë ïîìù¢ ãèåã묠 ÷èéãè ÷éìì íáòë áìì
óõóðåãô ðòïâìåíó  ÷éôèïõô áîù áääéôéïîáì áãôéïî  òåñõéòåä âù ùïõ®
Ùïõ ãáî áìóï äï á ¢Óôáôéóôéãó ïîìù¢ ãèåã묠÷èéãè äïåóî§ô æéîä áîù
óõóðåãô  ðòïâìåíó¬  âõô êõóô çåîåòáôåó  ôèå òåáäáâéìéôù áîä ãïõîô
óôáôéóôéãó®

Ðòåóó ôèå ¼Åîôåò¾ ëåù ôï óåå íïòå èåìð æïò ïôèåò íåîõ âáò éôåíó®
«
Ïðôéïîó íåîõ

Çòáííáôéë  ÉÉÉ  èáó íáîù ïðôéïîó ôèáô ãïîôòïì èï÷ éô ÷ïòëó®   Ôèå
¢Ïðôéïîó¢  íåîõ ìåôó  ùïõ  óåô ôèå  öáòéïõó ïðôéïîó®  Ôï çåô íïòå
éîæïòíáôéïî áâïõô áîù ïðôéïóåìåãô ôèå ¢Ïðôéïîó¢ íåîõ¬ íïöå ôèå
èéçèìéçèô ôï áî ïðôéïôèåî ðòåóó ¼Æ±¾ æïò èåìð®

Ðòåóó ôèå ¼Åîôåò¾ ëåù ôï óåå íïòå èåìð æïò ïôèåò íåîõ âáò éôåíó®
«
Ðèòáóåó íåîõ

Ôèå ¢Ðèòáóåó¢ íåîõ ìåôó ùïõ óåìåãô äéãôéïîáòéåó áîä  ðèòáóå ôùðåó
ôï ãèåãë®

Ðòåóó ôèå ¼Åîôåò¾ ëåù ôï óåå íïòå èåìð æïò ïôèåò íåîõ âáò éôåíó®
«
Õôéìéôéåó íåîõ

Ôèå ¢Õôéìéôéåó¢ íåîõ çéöåó ùïõ áããåóó ôï öáòéïõó õôéìéôù ðòïçòáíó
óõãè áó ôèå ÷ïòä õóå ðòïæéìåò áîä ôèå ðèòáóå åäéôïò® Éæ ùïõ äïî§ô
òåíåíâåò ôèå  îáíå ïæ  ôèå æéìå ùïõ ÷áîô ôï ãèåã묠 ùïõ  ãáî áìóï
åøåãõôå  áîù  ÄÏÓ  ãïííáîä  æòïí  ôèéó  íåîõ¬ éîãìõäéîç ôèå ¢ÄÉÒ¢
ãïííáîä ôï çåô á ìéóô ïæ æéìå îáíåó®

Äïî§ô æïòçåô ôèáô ùïõ ãáî ðòåóó ¼Æ±¾ áô áîù ôéíå ôï çåô Èåìð ôèáô
÷éìì åøðìáéî ôèå ãèïéãåó áöáéìáâìå æïò ôèå çéöåî óéôõáôéïî®
À
±±
Õóå  ôèå õð áîä äï÷î áòòï÷ ëåùó ôï óåìåãô áî éôåí ïî á ðõìì  äï÷î
íåîõ®    ÐçÕð  áîä  ÐçÄî  óåìåãô  ôèå  æéòóô  áîä   ìáóô   éôåíó®
Èéçèìéçèôéîç ÷éìì óèï÷ ùïõ§öå óåìåãôåä áî éôåí®

Ðòåóó  ôèå ¼Åîôåò¾ ëåù ôï óåìåãô ôèå èéçèìéçèôåä éôåí¬ áîä  ãáõóå
ôèå  çéöåî áãôéïî ôï âå ãáòòéåä ïõô® Ùïõ ãáî ðòåóó ôèå ¼Åóã¾  ëåù
ôï åøéô ôèå ðõìì äï÷î íåîõ ÷éôèïõô ôáëéîç áãôéïåöåî éæ  ùïõ§öå
óåìåãôåä áî éôåí®

Ðòåóóéîç  ¼Ãôòì­Òéçèô¾  áîä ¼Ãôòì­Ìåæô¾ ÷éìì óåìåãô ôèå  îåøô  ïò
ðòåöéïõó éôåí ïî ôèå ôïð íåîõ âáò®
À
±·
Áî  ïðôéïî íåîõ éó íõãè ìéëå á ðõìì äï÷î íåîõ ôèáô ìåôó  ùïõ  óåô
ïðôéïîó® Õóå ôèå áòòï÷ ëåùó ôï óåìåãô ïîå ïæ ôèå ìéóôåä  ïðôéïîó®
Ôèåî  ðòåóó ¼Åîôåò¾ ôï ãèáîçå ôèå öáìõå ïæ ôèå èéçèìéçèôåä  éôåí®
Ùåó¯Îï  ïðôéïîó ÷éìì ôïççì嬠÷éôè áî ÛØÝ éîäéãáôéîç Ùåó  áîä  Û Ý
íåáîéîç  Îï® Ùïõ ÷éìì âå áóëåä æïò á öáìõå æïò ïðôéïîó ôèáô  îååä
ïîå®

Ðòåóó ¼Æ±°¾ ÷èåî ùïõ áòå æéîéóèåä® Ùïõ íáù ôèåî  âå áóëåä  éæ ùïõ
÷áîô  ôï  óáöå  ôèå  ïðôéïîó  ùïõ§öå  êõóô  ãèáîçåä  éî  ôèå ®ÃÆÇ
ãïîæéçõòáôéïî æéìå ïî ôèå äéóë® ¨Ôèáô éó éôóåìæ áî ïðôéïî ùïõ ãáî
ôõòî ïî ïò ïææ¡©

Éæ ùïõ ðòåóó ôèå ëåùðáä ¼­¾¬ ôèåî áìì Ùåó¯Îï ïðôéïîó ÷éìì âå  óåô
ôï Îï® Ôèå ëåùðáä ¼«¾ ÷éìì ôõòî áìì ïðôéïîó ôï Ùåó®

Éæ ùïõ ðòåóó ¼Æ±¾ æïò èåìð ÷èéìå  áî éôåí  éó óåìåãôå䬠 ùïõ ÷éìì
çåô  íïòå éîæïòíáôéïî áâïõô ôèáô óðåãéæéã éôåí®
À
±·
Ôèéó óãòååî éó õóåä ôï ðéãë áî éîðõô æéì嬠 áîä ÷ïòëó ôèå óáíå éî
áìì Çòáííáôéë ÉÉÉ ðòïçòáíó®  Ùïõ ãáî õóå ôèå ëåùðáä áòòï÷ ëåùó ôï
íïöå ôï á æéìå ïî ôèå ìéóô¬ áîä ôèåî ðòåóó ôèå ¼Åîôåò¾ ëåù óåìåãô
ôèáô æéìå® Ôèå ÷éîäï÷ óãòïììó ôï óèï÷ áääéôéïîáì éôåíó®

Ùïõ ãáî áìóï åîôåò á æéìå îáíå æòïí ôèå  ëåùâïáòä ïî  ôèå ¢Îáíå¿¢
ìéîå® Ôèå îáíå ïî ôèå ìéóô ôèáô íïóô ãìïóåìù íáôãèåó ôèå îáíå ùïõ
áòå ôùðéîç ÷éìì âå èéçèìéçèôåä®   Ðòåóó ¼Æ±°¾ ôï óåìåãô  ôèå îáíå
ùïõ§öå ôùðåä ïî ôèå ¢Îáíå¿¢ ìéîå®

Æéìå îáíåó áòå óèï÷î áó ¢æéìå®åøô¬¢ áîä äéòåãôïòù îáíåó áòå óèï÷î
áó ¢ÄÉÒÎÁÍÅÜ¢® Éæ ùïõ óåìåãô á äéòåãôïòù¬ ôèå ìéóô ÷éìì ãèáîçå ôï
ôèáô äéòåãôïòù® Ùïõ ãáî åöåî ãèáîçå äòéöåó ôèéó ÷áù®

Ðòåóó ôèå  ¼Åîôåò¾  ëåù ôï óåå á óõííáòù ïæ ôèå ïðôéïîó áöáéìáâìå
æòïí ôèå æéìå óåìåãôéïî óãòååî®  Ùïõ ãáî ðòåóó ¼Åóã¾ ôï åøéô æòïí
Èåìð îï÷®
«
‰‰‰Æéìå Óåìåãôéïî Ïðôéïîó

Õð¬ Äï÷î Áòòï÷ó‰‰Óåìåãô á æéìå ïò ÄÉÒÅÃÔÏÒÙ æòïí ìéóô
ÐçÕð¬ ÐçÄÍïöå óãòååîæõì õð ïò äï÷î
Èïí嬠Åî䉉Æéòóô ïò ìáóô æéìå ïò ÄÉÒÅÃÔÏÒÙ ïî ìéóô
¼Åîôåò¾‰‰‰Áããåðô èéçèìéçèôåä éôåí ïî ìéóô
¼Æ±°¾‰‰‰Áããåðô æéìå îáíå ôùðåä ïî ¢Îáíå¿¢ ìéîå
¼Æ²¾‰‰‰Åîôåò îå÷ äéòåãôïòù ðáôè æòïí ëåùâïáòä
¼Æ³¾‰‰‰Åîôåò á îå÷ æéìå óðåãéæéãáôéïðïóóéâìù
‰‰‰÷éôè ÷éìäãáòä óðåãéæéãáôéïîó®
¼Åó㾉‰‰Åøéô¬ îï óåìåãôéïî

‰Ðéãëéîç á ¢ÄÉÒÎÁÍÅÜ¢ åîôòù íïöåó äï÷î äéòåãôïòù ôòåå®

‰Ðéãëéîç ¢ÐÁÒÅÎÔ ÄÉÒÅÃÔÏÒÙ¢ íïöåó õð ôèå äéòåãôïòù ôòåå®
À
±µ
Ôèéó  óãòååî  éó  äéóðìáùåä  ÷èåî  á  óõóðåãô  ðòïâìåí  èáó  âååî
äåôåãôåä®  Ùïõ ãáî íáòë ôèå åòòïò¬ éçîïòå ôèå åòòïò¬  éçîïòå  ôèå
ðòïâìåí  ôùðå ¨å®ç®¬ ¢Ïæôåî íéóõóåä ïò ãïîæõóå䢩¬ ïò éçîïòå  ôèå
óðåãéæéã ðòïâìåí® Éæ ùïõò ÷ïòä ðòïãåóóïò éó îïô ìåîçôè óåîóéôéöå¬
ùïõ  ãáî  áìóï  íáëå  ãïòòåãôéïîó  ôï  ùïõò  ôåøô  äéòåãôìù  æòïí
Çòáííáôéë ÉÉÉ ÷éôè ôèå åäéô ïðôéïî®

ª Ôèå ¢Íáòëéî碠ðõìì  äï÷î íåîõ ìéóôó ôèå öáòéïõó ïðôéïîó ùïõ èáöå
  æïò íáòëéîç åòòïòó®

ª Ôèå ¢Ïðôéïîó¢ íåîõ ìåôó ùïõ ãèáîçå ôèå ïðôéïîó ãõòòåîôìù éî õóå®

ª Ôèå ¢Ðèòáó墠íåîõ ìåôó ùïõ óåô ôèå ðèòáóå ôùðåó âåéîç ãèåãëåä®

ª Ôèå ¢Ñõéô¢ íåîõ ìåôó ùïõ óôïð ãèåãëéîç ôèå ãõòòåîô æéìå®
À
·
Ôèéó óãòååî çéöåó á óõííáòù ïæ öáòéïõó óôáôéóôéãó çáôèåòåä  ÷èéìå
ãèåãëéîç ùïõò æéìå®

Ôèå  ÛÉîæïòíáôéïîÝ  íåîõ çéöåó íïòå óôáôéóôéãó áîä  íïòå  äåôáéìó
áâïõô óïíå ïæ ôèå óèï÷î óôáôéóôéãó®

Ôèå ÛÆéìåÝ íåîõ áììï÷ó ùïõ ôï åøéô ïò ãèåãë áîïôèåò æéìå®
À
±µ
     ¼Áòòï÷ ëåùó¾  íïöå ãõòóïò®
      ¼Ãôòì­Ìåæô¾  íïöå ÷ïòä ìåæô®
     ¼Ãôòì­Òéçèô¾  íïöå á ÷ïòä òéçèô®
¼ÐçÕð¾ áîä ¼ÐçÄî¾  íïöå óãòååîæõì áô á ôéíå®
 ¼Èïíå¾ áîä ¼Åîä¾  íïöå ôï ìéîå ïò âõææåò âåçéîîéîç ïò åîä®
‰    ¼Éîó¾  ôïççìå ÏÖÅÒÔÙÐÅ áîä ÉÎÓÅÒÔ íïäåó®
‰    ¼Äåì¾  äåìåôå ãèáòáãôåò ãõòóïò éó ïöåò®
      ¼Âáãëóðáãå¾  äåìåôå ãèáòáãôåò âåæïòå ãõòóïò®
‰    ¼Æ±°¾  åøéô åäéôïò áîä çï ïî ôï îåøô óõóðåãô ðòïâìåí®
‰    ¼Åóã¾  åøéô åäéôïò âõô òåíáéî ïî ôèå ãõòòåîô ðòïâìåí®

Åîä ïæ ìéîå ïò åîä ïæ ðáòáçòáðè íáòëó áòå äéóðìáùåä á󠢑¢®
Éæ ùïõ éîóåòô ¼Åîôåò¾¬ ôèå åäéôïò ÷éìì éîóåòô á îå÷ ðáòáçòáðè
íáòë æïò íïóô ÷ïòä ðòïãåóóïòó¬ ïò á óéíðìå èáòä åîä ïæ ìéîå
æïò ôèå òåóô®
À
¸
Ùïõ  èáöå  âååî  ðòïíðôåä  æïò  á  òåðìù®  Áîó÷åò  ôèå  òåðìù  áó
áððòïðòéáôå®  Æïò òåðìéåó ôèáô òåñõéòå á óéîçìå ãèáòáãôåò  áîó÷åò
¨óõãè áó Ù ïò Î©¬ ùïõ  ÷éìì  îååä ôï ðòåóó  ïîìù  ïîå ëåù®  Ïôèåò
òåðìéåó¬ óõãè áó æéìå îáíåó¬ òåñõéòå ôèáô  ùïõ  ðòåóó ôèå ¼Åîôåò¾
ëåù ÷èåî ùïõò áîó÷åò éó ãïíðìåôå®

Íïóô ïæ ôèå ôéíå ðòåóóéîç ôèå ¼Åóã¾ ëåù ÷éìì âáãë ùïõ ïõô ïæ  ôèå
ðòïíðô ÷éôèïõô ôáëéîç áîù áãôéïî®
À
´
Ôèå ¢Óôáîäáòä Ðèòáóåó¢  ðèòáóå äéãôéïîáòù  ãïîôáéîó ðèòáóåó  ôèáô
ùïõ óèïõìä óåòéïõóìù ãïîóéäåò òåöéóéîç éæ ôèåù áòå æïõîä  éî ùïõò
äïãõíåîô®  Ôèåóå  ðèòáóåó  áòå  æòåñõåîôìù  éîåææåãôéöå ¨ïò  åöåî
éîãïòòåãô©®
À
³
Ôèå ¢Óôòéãô Ðèòáóåó¢ ðèòáóå äéãôéïîáòù ãïîôáéîó ðèòáóåó ôèáô éî á
óôòéãô óåîóå áòå ÷åáë ïò íéóõóå䬠âõô áòå îåöåòôèåìåóó éî  ãïííïî
õóå® Ùïõ íáù îïô ÷áîô Çòáííáôéë ÉÉÉ ôï æìáç ôèåóå ðèòáóåó®
À
³
Ôèéó  ðèòáóå äéãôéïîáòù éîãìõäåó ðèòáóåó ôèáô áòå  áìíïóô  áì÷áùó
éîáððòïðòéáôå   æïò  âõóéîåóó  ÷òéôéî笠 áìôèïõçè  ôèåù  íáù   âå
ðåòæåãôìù áããåðôáâìå æïò ìåóó æïòíáì ÷òéôéîç®
À
²
Ôèéó ðèòáóå äéãôéïîáòù  ãïîôáéîó ðèòáóåó ùïõ§öå íïöåä æòïí ïîå ïæ
ôèå ïôèåò ðèòáóå äéãôéïîáòéåó õóéîç ôèå ïðôéïîáì ðèòáóå åäéôïò®
À
³
Éæ  ùïõ õóå ôèå Çåîäåò Óðåãéæéã ðèòáóå äéãôéïîáòù¬ ôèéó  ãáôåçïòù
èåìðó  ùïõ  ãáôãè ãåòôáéî óåøéóô ôåòíó ãïîóéäåòåä ôáâïï  âù  óïíå
÷òéôåòó® Âù óïíå òåáäåòó¬ ôïï¡
À
´
Ôèéó  ôåììó Çòáííáôéë ÉÉÉ ôï éçîïòå ôèå ãõòòåîô  óõóðåãô  ðòïâìåí
êõóô ôèéó ïîã嬠 áîä ôï çï ïî ôï ôèå îåøô ðòïâìåí®  Ùïõ ãáî ðòåóó
¼Æ±°¾ æïò ôèéó ãïííáîä® Óéîãå ôèéó íáù âå ôèå íïóô ãïííïî áãôéïî¬
÷å§öå áìóï íáäå ôèå ëåùðáä ¼«¾ ÷ïòë æïò ôèéó®
À
¸
Ôèéó  ãïííáîä ðõôó ùïõ éîôï Åäéô íïäå® Ùïõ ãáî áä䬠 äåìåô嬠 áîä
éîóåòô ãèáòáãôåòó éî ôèå ãïîôåøô ÷éîäï÷¬ ÷èéãè óèï÷ó ôèå  ãõòòåîô
ðòïâìåí¬  áó  ÷åìì  áó óåîôåîãåó ôèáô  ãïíå  âåæïòå  ôèå  ðòïâìåí
óåîôåîãå éî ùïõò äïãõíåîô®

Éæ  ùïõ èáöå á ìåîçôè óåîóéôéöå ÷ïòä ðòïãåóóïò¬ ùïõ ÷éìì ïîìù  âå
áâìå ôï õóå ÏÖÅÒÔÙÐÅ íïäå® Ùïõ ãáî§ô áää ïò äåìåôå ïò éî áîù  ÷áù
ãèáîçå ôèå ìåîçôè ïæ ôèå ãïîôåøô®
À
¹
Ôèéó  ãáõóåó Çòáííáôéë ÉÉÉ ôï éîóåòô ôèå íáòëéîç ãèáòáãôåò  òéçèô
âåæïòå ôèå ãõòòåîô ðòïâìåí¬ áîä ôèåî çï ïî ôï ôèå îåøô ðòïâìåí®

Éæ  ùïõ§öå  ôõòîåä ïî ôèå ¢Éîãìõäå áäöéãå ÷èåî  íáòëéî碠 ïðôéïî¬
ôèåî Çòáííáôéë ÉÉÉ éîóåòôó á îå÷ ìéîå ôèáô éîãìõäåó âïôè ôèå íáòë
áîä ôèå áäöéãå âòáãëåôåä éî óñõáòå âòáãåó ÛÝ®

Ôèéó ÷éìì áìóï ãáõóå ôèå åòòïò ôï âå óåîô ôï ôèå ®ÓÕÍ æéìå ïò ôèå
ðòéîôåò éæ ùïõ èáöå ôõòîåä ôèïóå ïðôéïîó ïåöåî éî ÒÅÁÄ ÏÎÌÙ®
À
³
Éæ  ùïõ  óåìåãô ôèéó éôåí¬ Çòáííáôéë ÉÉÉ ÷éìì  éçîïòå  áîù  ïôèåò
åòòïòó  ïæ ôèå óáíå ðòïâìåí ôùðå ¨å®ç®¬ ¢Äïõâìåä ÷ïòä  ïò  éôåí¢©
æòïí îï÷ ïî®
À
±¸
Ôèéó íáòëéîç ïðôéïî ìåôó ùïõ ôåìì ÇÒÁÍÍÁÔÉË  ÉÉÉ ôèáô  á ÷ïòä  éô
èáó æìáççåä áó éîãïòòåãô éó áãôõáììù óðåììåä ãïòòåãôìù® Ôèå  ÷ïòä
÷éìì âå òåãïçîéúåä áó  ãïòòåãô æòïí ôèéó ðïéîô ïî®  Çòáííáôéë ÉÉÉ
¢ìåáòîó¢  á ÷ïòä  âù  áääéîç  éô  ôï  ôèå  äéóë  æéìå ¢ÕÓÅÒ®ÄÉî¢
Çòáííáôéë ÉÉÉ  òåáäó áìì ïæ  ÕÓÅÒ®ÄÉàéîôï áî éî­íåíïòù ìéóô ÷èåî
ãèåãëéîç ùïõò äïãõíåîôó® 

Éô éó ðïóóéâì嬠èï÷åöåò¬ ôèáô ôèå éî­íåíïòù ìéóô ÷éìì òõî ïõô  ïæ
òïïí¬  áîä ùïõ ÷éìì çåô áî åòòïò íåóóáçå®  Éæ ôèéó  èáððåîó¬ ôèåî
Çòáííáôéë ÉÉÉ ÷éìì ãïîôéîõå ôï æìáç ÷ïòäó óïíå ÷ïòäó  éî ÕÓÅÒ®ÄÉÃ
¨ôèå ïîåó ôèáô ÷ïõìäî§ô æéô éî ôèå éî­íåíïòù ìéóô© áó éîãïòòåãô®

Ôèå ÷áù ôï æéø ôèéó éó ôï íåòçå ôèå ÷ïòäó éî  ÕÓÅÒ®ÄÉà÷éôè  ùïõò
íáóôåò    äéãôéïîáòù  ¢ÍÁÓÔÅÒ®ÄÉâ  õóéîç  ôèå õôéìéôù  ÄÉÃÔÕÔÉÌ®
ÄÉÃÔÕÔÉÌ  òåíïöåó  ÷ïòäó  æòïí  ÕÓÅÒ®ÄÉà  áîä  ðìáãåó   ôèåí  éî
ÍÁÓÔÅÒ®ÄÉî  Ôèéó  íáëåó  ÕÓÅÒ®ÄÉà óèïòô  åîïõçè ôï  æéô éî  ôèå
éî­íåíïòù ìéóô¬ áîä ùïõ ãáî ãïîôéîõå ôï èáöå  Çòáííáôéë ÉÉÉ ìåáòî
ôèå óðåììéîç ïæ íïòå ÷ïòäó® 
À
¹
Éæ  ùïõ  óåìåãô ôèéó éôåí¬ ôèåî ôèå ðáòôéãõìáò  ðèòáóå  ãõòòåîôìù
óèï÷î ÷éìì âå éçîïòåä æïò ôèå òåóô ïæ ôèå óåóóéïî® Ôèéó ïðôéïî éó
îïô  öáìéä æïò áìì åòòïò ôùðåó® Æïò åøáíðì嬠ùïõ ãáî§ô  éçîïòå  á
óðåãéæéã ðõîãôõáôéïî åòòïò æòïí îï÷ ïî®

Éæ  ôèå åòòïò éó á óðåììéîç åòòïò¬ ôèåî ôèå ÷ïòä éó ôòåáôåä áó  á
ðèòáó嬠 áîä  ÷éìì âå éçîïòåä æòïí îï÷ ïî® Ôèå ÷ïòä ÷éìì  ÎÏÔ  âå
áääåä  ôï  ôèå ÕÓÅÒ®ÄÉàáõøéìéáòù äéãôéïîáòù¬ óï íáù  âå  æìáççåä
áçáéî ôèå îåøô ôéíå ùïõ õóå Çòáííáôéë ÉÉÉ®
À
¸
Ôèéó æåáôõòå áììï÷ó ùïõ ôï óåå ôèå ðáòôó ïæ óðååãè ôèáô Çòáííáôéë
ÉÉÉ  èáó áóóéçîåä ôï ôèå ãõòòåîô óåîôåîãå® Ôèéó íáù èåìð  åøðìáéî
÷èù Çòáííáôéë ÉÉÉ éó æìáççéîç óïíåôèéîç áó áî åòòïò  ÷èåî  éô  éó
ðåòæåãôìù ïâöéïõó ôï ùïõ ôèáô éô éó ãïòòåãô® Æïò åøáíðì嬠éô ÷éìì
óïíåôéíåó ãáìì á ÷ïòä á îïõî ÷èåî éô§ó òåáììù õóåä áó á öåòâ®

Ùïõ ãáî áìóï ðòåóó ¼Æ±¾ æïò Èåìð æòïí ôèå Ðáòôó ïæ Óðååãè äéóðìáù
ôï çåô íïòå äåôáéìåä èåìð áâïõô ôèå äéææåòåîô ðáòôó ïæ óðååãè®
À
±µ
ÇÍ˳ÒÁÍ ãèåãëó á  óãòååîæõì  ïæ ôåøô áô á ôéíå® Ùïõ ãáî óôáòô ôèå
ãèåãë éî ïîå ïæ ô÷ï ÷áùóº

Ðòåóóéîç ¼Áìô­Ç¾ ÷éìì  ãáõóå ôèå åîôéòå óãòååî ôï âå ãèåãëåä®  Éæ
ùïõ  æéîä  áî  åòòïò¬  ùïõ  ãáî  ðòåóó ¼Æ¹¾  áîä  õóå  ùïõò  ÷ïòä
ðòïãåóóïò ôï  íáëå  ãïòòåãôéïîó®

Ðòåóóéîç ¼Áìô­Æ¾  ÷éìì  ãáõóå ÇÍ˳ÒÁÍ ôï ãèåãë ïîìù ôèå ôåøô æòïí
ôèå  ãõòòåîô ÷ïòä ðòïãåóóïò ãõòóïò ðïóéôéïî æïò÷áòä®  Ôèéó  çéöåó
ùïõ ãïîôòïì ïöåò ÷èáô éó ãèåãëå䬠 áîä  èáó  ôèå áäöáîôáçå ïæ îïô
òå­ãèåãëéîç  ðòåöéïõó  íáôåòéáì®

Îïôå ôèáô ¼Áìô­Ç¾¬ áîä ¼Áìô­Æ¾ íáù èáöå âååî ãèáîçåä  âù Ç³ÓÅÔÕЮ
Ùïõ  ãáî  ðõìì  äï÷î  ôèå  Íáòëéîç íåîõ ôï óåå ôèå íïóô éíðïòôáîô
ãèïéãåó ùïõ èáöå æòïí ÷éôèéî ôèå ÇÍ˳ÒÁÍ åòòïò óãòååî®
À
·
Ôèéó ãïííáîä áììï÷ó ùïõ ôï õóå ùïõò ÷ïòä ðòïãåóóïò ôï ãïòòåãô áîù
åòòïòó äåôåãôåä âù ÇÍ˳ÒÁÍ® Áæôåò ùïõ§öå íáäå ôèå ãïòòåãôéïùïõ
ãáî  ðïóéôéïî  ôèå  ãõòóïò áô ôèå âåçéîîéîç ïæ ôèå îåøô óåîôåîãå¬
áîä ôèåî ðòåóó ¼Áìô­Æ¾ ôï òåóõíå ãèåãëéîç®

¨Îïô庠ùïõ ãáî õóå Ç³ÓÅÔÕРôï ãèáîçå ¼Áìô­Ç¾ áîä ¼Áìô­Æ¾ ôï ïôèåò
Èïô Ëåùó éæ ùïõ ÷éó让
À
±
Åøéô æòïí Çòáííáôéë ÉÉÉ ïò Õôéìéôù âáãë ôï ÄÏÓ®
À
²
Çòáííáôéë ÉÉÉ ÷éìì óáöå ôèå ÷ïòë éô èáó äïîå óï æáò¬ ôèåî óëéð ôï
ôèå åîä ïæ ôèå äïãõíåîô ÷éôè îï áääéôéïîáì ãèåãëéîç®
À
²
Çòáííáôéë ÉÉÉ ÷éìì óáöå ôèå ÷ïòë éô èáó äïîå óï æáò¬ ôèåî óëéð ôï
ôèå åîä ïæ ôèå äïãõíåîô¬ íáòëéîç áîù áääéôéïîáì åòòïòó éô æéîäó®
À
²
Çòáííáôéë ÉÉÉ ÷éìì áâáîäïî áîù ÷ïòë äïîå óï æáò¬ áîä  éííåäéáôåìù
åøéô ôï ÄÏÓ®
À
²
Ôèéó ìåôó ùïõ óåô ÷èéãè ïæ ôèå óôáîäáòä ðèòáóå ôùðåó ùïõ ÷áîô  ôï
ãèåãë®
À
²
Ôèéó ìåôó ùïõ óåô ÷èéãè ïæ ôèå õóåò äåæéîåä ðèòáóå ôùðåó ùïõ ÷áîô
ôï ãèåãë®
À
µ
Ôèéó ìåôó ùïõ óåô ôèå îáíå ïæ ôèå æéìå Çòáííáôéë ÉÉÉ ÷éìì  ãèåãë®
Ôèåòå áòå áìóï ô÷ï ïôèåò ÷áùó ôï äï ôèéó® Ùïõ ãáî óðåãéæù á  æéìå
îáíå  ÷èåî  ùïõ  òõî  Çòáííáôéë  ÉÉɺ  ¢ÇÍ˳ æéìåîáí墠ïò ùïõ ãáî
óéíðìù  óôáòô  ãèåãëéî笠 áîä Çòáííáôéë  ÉÉÉ  ÷éìì  áõôïíáôéãáììù
ðòïíðô æïò á îáíå®
À
µ
Âù  äåæáõìô¬  Çòáííáôéë ÉÉÉ ÷éìì òåîáíå ùïõò ïòéçéîáì æéìå  ôï  á
¢®ÇÂÕ¢ åøôåîóéïáîä ãáìì ôèå íáòëåä ïò ãïòòåãôåä öåòóéïî âù ôèå
ïòéçéîáì  îáíå® Ùïõ ãáî ïöåòòéäå ôèå äåæáõìô áãôéïî éî ô÷ï  ÷áùó®
Ùïõ ãáî õóå ôèå ¢­ï¢ ãïííáîä ìéîå ïðôéïî ¢ÇÍ˳ ­ï ÆÉÌÅÏÕÔ®ÍÒË¢ ïò
õóå ôèéó ãïííáîä ôï óåô ôèå îáíå ôï óïíåôèéîç åìóå®
À

Ôèéó  ìåôó ùïõ åøåãõôå á ÄÏÓ ãïííáîä® Ùïõ ÷éìì âå ðòïíðôåä æïò  á
ÄÏÓ  ãïííáî䬠 ÷èéãè ÷éìì ôèåî âå åøåãõôåä® Ôèéó ãáî âå  áîù  ÄÏÓ
ãïííáîä óõãè áó ¢ÃÈËÄÓË¢ ïò ¢ÄÉÒ¢ ïò ¢ÄÉÒ ª®ÔØÔ¢®

Áæôåò  ôèå  ãïííáîä èáó âååî åøåãõôå䬠ùïõ ÷éìì  âå  ðòïíðôåä  ôï
ðòåóó áîù ëåù ôï òåôõòî ôï Çòáííáôéë ÉÉÉ®
À
´
Óôáòô  ãèåãëéîç  á  äïãõíåîô® Åáãè ôéíå  Çòáííáôéë  ÉÉÉ  æéîäó  á
óõóðåãô  ðòïâìåí¬  éô  ÷éìì  óôïð¬ äéóðìáù  ôèå  ãïîôåøô  ïæ  ôèå
ðòïâìåí¬  áîä  òåñõåóô  ãïííáîä  éîðõô® Ôèéó  éó  ôèå  íïóô  æõìì
æåáôõòåä íåôèïä æïò ãèåãëéîç á æéìå®
À
±°
Ôèéó  ÷éìì ãèåãë á äïãõíåîô® Åáãè óõóðåãô ðòïâìåí ÷éìì âå  íáòëåä
âù Çòáííáôéë ÉÉÉ ÷éôè îï éîôåòöåîôéïî òåñõéòåä ïî ùïõò ðáòô®  Ùïõ
÷éìì  ôèåî îååä ôï çï âáãë ôï ùïõò ÷ïòë ðòïãåóóïò¬ æéîä  áìì  ôèå
íáòëó¬ áîä íáëå áîù ãïòòåãôéïîó îååäåä®

Éæ  ùïõ  ÷áîô  ôï  ãèåãë  á  æéìå  ÷éôè  îï  áääéôéïîáì  ïðåòáôïò
éîôåòáãôéïî  áô  áì쬠 ùïõ ãáî õóå ôèå ¢­â¢  âáôãè  ãïííáîä  ìéîå
ó÷éôãè  ÷èåî  ùïõ  óôáòô  Çòáííáôéë ÉÉÉ®  Ôèå  ¢­â¢  ó÷éôãè ôåììó
Çòáííáôéë  ÉÉÉ  ôï  ãèåãë áîä íáòë ôèå æéì嬠 ôèåî  åøéô  ôï  ÄÏÓ
éííåäéáôåìù áô ôèå åîä®
À
²
Ôèå æéìå ÷éìì âå óãáîîåä  ïîìù ôï  ãïììåãô óôáôéóôéãó®  Îï åòòïòó
÷éìì âå æìáççåä®
À
²
Éæ ïîìù ùïõ ÷áîô ôï  óãáî æïò åòòïòó áîä îïô ðòïäõãå á íáòëåä  ïò
ãïòòåãôåä ïõôðõô¬ ôèéó ãïííáîä ÷éìì ãáõóå á ãèåãë ïîìù ïðåòáôéïî®
À

Ôèéó ìåôó ùïõ  óðåãéæù ÷èéãè  ðèòáóå äéãôéïîáòéåó  ôï õóå®  Óéîãå
Çòáííáôéë ÉÉÉ èáó áìòåáäù òåáä ôèå äéãôéïîáòéåó  âù ôèå  ôéíå ùïõ
õóå ôèéó ïðôéïùïõ ÷éìì èáöå ôï óáöå ôèå  ïðôéïîó¬ áîä  òåóôáòô
Çòáííáôéë ÉÉÉ æòïí óãòáôãè âåæïòå ôèå îå÷  óåìåãôéïîó ÷éìì  âå éî
åææåãô® Ùïõ ãáî áìóï õóå Ç³ÓÅÔÕРôï óåìåãô ÷èéãè  äéãôéïîáòéåó ôï
õóå®
À
±
Ôèéó ÷éìì ðòïäõãå á ðòïæéìå ïæ ÷ïòä õóáçå®
À
±
Ôèéó ÷éìì áììï÷ ùïõ ôï åäéô ôèå ðèòáóå äéãôéïîáòù õóéîç Ç³ÐÈÒÅÄ®
À
µ
Ôèéó  ÷éìì áììï÷ ùïõ ôï ãèáîçå ÷èéãè ÷ïòä ðòïãåóóïò  æéìå  æïòíáô
Çòáííáôéë ÉÉÉ éó õóéîç®  Ôèéó éó áî åáóù ÷áù ôï ãèåãë á æéìå æòïí
á ÷ïòä  ðòïãåóóïò ùïõ äïî§ô õóå ïæôåî éæ ùïõ äï ôèéó òéçèô âåæïòå
ãèåãëéîç  ôèå äïãõíåîô®  Éæ ùïõ  õóå  ôèå ¢Óáöå ïðôéïîó óåôôéîçó¢
ãïííáîä ÁÆÔÅÒ ôèéó ïî嬠ùïõ ÷éìì ãèáîçå ôèå ×ïòä Ðòïãåóóïò¬ ôïï®
À
´
Ôèéó  õôéìéôù  ÷éìì òåíïöå ôèå Û£ÁäöéãåÝ ìéîåó Çòáííáôéë ÉÉÉ áääó
÷èåî íáòëéîç á æéìå áîä éîãìõäéîç  ôèå  áäöéãå®  Ôèéó  íáù  âå áî
åáóéåò  íåôèïä  ôèáî  õóéîç  ùïõò  ÷ïòä ðòïãåóóïò ôï åäéô ïõô ôèå
áäöéãå ìéîåó® Ôèéó ôïïì ãïíåó ÷éôè ôèå ïðôéïîáì Ðï÷åò Ðáãë®
À
²
Ôèéó ôáëåó ùïõ âáãë ôï ôèå ïðåîéîç íåîõ óï ùïõ ãáî ãèåãë  áîïôèåò
æéìå®
À

Ôèéó  áììï÷ó  ùïõ ôï óáöå ôèå ãõòòåîô öáìõåó ïæ áìì  ïðôéïîó®  Âå
ãáòåæõ쬠óéîãå éô ÷éìì îïôå ÷èéãè ðòïâìåí ôùðåó ùïõ§öå ôõòîåä ïææ
÷èéìå ãèåãëéî笠 áîä  óáöå  ôèåí  æïò îåøô ôéíå ùïõ ãèåãë áîïôèåò
æéìå®  Ôèéó íáù óõòðòéóå ùïõ ìáôåò®  Ïî ôèå ïôèåò èáî䬠 éô éó áî
åáóù  ôï  çåô ôèå ãïîæéçõòáôéïî æéìå óåô ôï éçîïòå ôèå åòòïòó ùïõ
÷áîô éçîïòåä®
À

Éæ ùïõ èáöå á ìåîçôè óåîóéôéöå ÷ïòä ðòïãåóóïò¬ ùïõ ãáî óôéìì  õóå
Çòáííáôéë  ÉÉɧó åòòïò åäéôéîç æåáôõò嬠âõô ùïõ ÷éìì âå  áâìå  ôï
õóå ÏÖÅÒÔÙÐÅ íïäå ïîìù® Ùïõ ÷éìì îïô âå áâìå ôï éîóåòô ïò  äåìåôå
áîù ãèáòáãôåòó¬ êõóô ãèáîçå åøéóôéîç ôåøô® Óéîãå óïíå õóåòó  æéîä
ôèéó á âéô æòõóôòáôéî笠ôõòîéîç ôèéó ïðôéïî ïææ íáëåó éô óï  ôèáô
ùïõ ãáî ïîìù íáòë ðòïâìåíó®
À
³
Á ãáðéôáìéúåä ÷ïòä éî ôèå íéääìå ïæ á óåîôåîãå éó íïóô ìéëåìù  ôï
âå  á ðòïðåò îïõî® Éæ ùïõ äïî§ô ÷áîô Çòáííáôéë ÉÉÉ ôï  íáëå  ôèéó
áóóõíðôéïôõòî ôèéó ïðôéïî ïææ®
À
µ
Óïíåôéíåó  ùïõ  ðõô  ¢ìåáäéî碠 ðõîãôõáôéïî  âåæïòå  ôèå   áãôõáì
âåçéîîéîç ïæ á óåîôåîãå® Æïò åøáíðì庠¢ªªªª Ðìåáóå íáëå á îïôå ïæ
ôèé󮢠 Éæ  ôèéó ïðôéïî éó ïùïõ ÷éìì çåô  åòòïòó  æïò  äïõâìåä
ãèáòáãôåòó¬  ÷èåî  áìì  ùïõ  òåáììù íåáîô  ÷áó  ôï  óåô  ïææ  ôèå
óåîôåîãå® Õóõáììù éô éó óáæå ôï éçîïòå ôèåóå ðòïâìåíó®
À
³
Çòáííáôéë  ÉÉÉ  ãáî õóõáììù ôåìì á ôéôìå ïò éôåí  èåáäåò  æòïí  á
ðáòáçòáðè® ×éôè ôèéó ïðôéïî ïæ欠ôèå ÷ïòäó éî ôèå èåáäåòó  áòåî§ô
ãïõîôåä éî ôèå òåáäáâéìéôù áîáìùóéó®
À
³
Éô éó íïòå ãïííïî æïò åøãìáíáôéïîó áîä ñõåóôéïîó ôï âå éîãïíðìåôå
óåîôåîãåó®  Òéçèô¿  ×éôè ôèéó ïðôéïî ïóåîôåîãåó åîäéîç ÷éôè  á
¢¡¢ ïò á ¢¿¢ ÷éìì îïô âå ãèåãëåä æïò öåòâó®
À
²
×èåî ôèéó ïðôéïî éó ïáîù ôéíå áî åòòïò éó äåôåãôå䬠 Çòáííáôéë
ÉÉÉ ÷éìì áõôïíáôéãáììù åîôåò ôèå åäéôïò®
À
²
×èåî ôèéó ïðôéïî éó ïÇòáííáôéë ÉÉÉ ÷éìì éííåäéáôåìù åøéô  âáãë
ôï ÄÏÓ ÷èåî æéîéóèåä ãèåãëéîç ïîå äïãõíåîô®
À

Ôèéó  ïðôéïî  ôåììó  Çòáííáôéë ÉÉɬ  ¢Æìáç  áîùôèéîç ùïõ èáöå ôèå
óìéçèôåóô ñõåóôéïî áâïõô®¢   Çòáííáôéë  ÉÉÉ  èáó  íáîù  òõìåó æïò
äåôåòíéîéîç çòáííáò áîä õóáçå åòòïòó®  Óïíå ïæ  ôèåóå  òõìåó ÷éìì
óïíåôéíåó  æìáç  á  ãïòòåãô  ãïîóôòõãôéïî®   Ùïõ íáù  æéîä  ôèåóå
åøôòáîåïõó  åòòïò íåóóáçåó áîîïùéîç®  Äéóáâìå ôèéó ïðôéïî ôï ôåìì
Çòáííáôéë ÉÉÉ ¢Ñõéô æìáççéîç åöåòùôèéî箢
À
µ
Âåãáõóå  ôèåòå áòå óï íáîù ïðôéïîó áöáéìáâì嬠íïóô ïæ ôèåí  îåöåò
ãèáîçåä  ïîãå  ùïõ§öå óåô ôèåí ôï ùïõò ðòåæåòåîãåó¬  ôèéó  ïðôéïî
áììï÷ó ïîìù  ôèå  íïóô æòåñõåîôìù õóåä ïðôéïîó ôï âå äéóðìáùåä éî
ôèå ¢Ïðôéïîó¢ ðõìì äï÷î íåîõ®  Ôõòî ôèéó ïðôéïî ÏΠôï óåå áìì ôèå
ïðôéïîó äéóðìáùåä®
À

Ôèéó ïðôéïî ôåììó Çòáííáôéë ÉÉÉ ôï çåîåòáôå á æéìå ÷éôè ôèå  óáíå
âáóå  îáíå áó ôèå æéìå âåéîç ãèåãëåä âõô ÷éôè á  ®ÓÕÍ  åøôåîóéïî®
Ôèéó  æéìå ãïîôáéîó áìì ôèå óõííáòù éîæïòíáôéïî äéóðìáùåä ïî  ôèå
æéîáì  óôáôéóôéãó  óãòååî® Éæ ùïõ áìóï ôõòî ïî ¢×òéôå  åòòïòó  ôï
óõííáòù  æéì嬢  ùïõ  ÷éìì  çåô á  óõííáòù  ïæ  âïôè  ôèå  åòòïòó
äåôåãôå䬠áîä ôèå óôáôéóôéãó çáôèåòåä æïò ôèå óôáôéóôéãó óãòååî®
À
²
×èåî  ðáéòó  ïæ  ôèéó  ãèáòáãôåò  áòå  éîãìõäåä  éî  á  äïãõíåîô¬
Çòáííáôéë ÉÉÉ ÷éìì éçîïòå áìì ôèå ôåøô âåô÷ååî ôèå ðáéò®
À
´
×èåî  ôèéó ïðôéïî éó ÏÆƬ Çòáííáôéë ÉÉÉ ÷éìì íáòë åòòïòó éî  ùïõò
äïãõíåîô  ïîìù  ÷éôè ôèå ¢Íáòëéîç ãèáòáãôåò¢® Éæ éô éó  Ïά  ôèåî
Çòáííáôéë ÉÉÉ éîóåòôó á îå÷ ìéîå ôèáô éîãìõäåó âïôè ôèå íáòë  áîä
ôèå áäöéãå óõòòïõîäåä âù óñõáòå âòáãëåôóº Û£Áäöéãå éî èåòå®Ý®
À
¸
Íïóô  ÷ïòä  ðòïãåóóïòó  åíâåä ãïîôòïì ãïäåó ÷éôèéî  ôèå  âïäù  ïæ
äïãõíåîô æéìåó ôèáô èåìð ôï ãïîôòïì ôèå æéîáì æïòíáô ïæ ôèå ôåøô® 
Íïóô  ïæôå ôèåóå ãèáòáãôåòó áòå  åøôåîäåä  çòáðèéã  ãèáòáãôåòó
áâïöå  ÁÓÃÉÉ  öáìõå  ±²¸® Õîìåóó ùïõ ëîï÷ åøáãôìù  ÷èáô  ùïõ  áòå
äïéî笠 éô ãáî âå öåòù äáîçåòïõó ôï åäéô ôèåóå  ãèáòáãôåòó®  ×èåî
ôèéó  ïðôéïî  éó  ïùïõ áòå îïô áììï÷åä ôï åîôåò öáìõåó éî ôèéó
òáîçå®  Éæ  ùïõ ëîï÷ ÷èáô ùïõ áòå äïéî笠ùïõ ãáî ôõòî ôèéó ïðôéïî
ÏÆƬ âõô ÐÌÅÁÓÅ ÂÅ ÃÁÒÅÆÕÌ¡ Ùïõ íáù ãïòòõðô ùïõò æéìå®
À
²
Ôèéó  ïðôéïî  áììï÷ó  ùïõ ôï ãèáîçå ôèå äåæáõìô  öáìõå  æïò  ÷èáô
Çòáííáôéë ÉÉÉ ãáììó á ìïîç óåîôåîãå®
À
³
Ôèéó  ïðôéïî  äéóáâìåó  ôèå Çòáííáôéë  ÉÉÉ åäéôïò®  Ôèéó éóî§ô  á
ðáòôéãõìáòìù õóåæõì ïðôéïî óéîãå ôèå ¢Íáòë ïîìù ãèåã뢠ðõìì  äï÷î
íåîõ ãïííáîä äïåó íïòå ïò ìåóó ôèå óáíå ôèéîç®
À
²
Ôèéó ïðôéïî áììï÷ó ùïõ ôï óåô ôèå ãèáòáãôåò Çòáííáôéë ÉÉÉ õóåó ôï
íáòë áî åòòïò® Ôèå äåæáõìô éó ¢£¢®
À
²
×èåî ôèéó ïðôéïî éó ï ÷èåîåöåò ùïõ  íáòë ïò  åäéô áî  åòòïò¬ á
óõííáòù ïæ ôèå åòòïò ÷éìì áìóï âå ðòéîôåä ïî ùïõò ðòéîôåò®
À
³
Õóõáììù ÷èåî ùïõ åîãìïóå áî ¢éôåí¢ éî äïõâìå ñõïôáôéïî  íáòëó¬ éô
éó  óåòöéîç  áó  á  îïõî  éî  ùïõò  óåîôåîãå® Éæ  ùïõ äïî§ô  ÷áîô
Çòáííáôéë ÉÉÉ ôï íáëå ôèéó áóóõíðôéïôõòî ôèéó ïðôéïî ÏÆÆ®
À
±³
×èåî ùïõ èáöå åîáâìåä æõìì óðåììéîç ãèåãëéîç ¨¢Óðåììéîç ãèåãëéîç¢
ïðôéï Çòáííáôéë ÉÉÉ ãáî õóå ïîå ïæ ô÷ï íåôèïäó æïò äåôåòíéîéîç
éæ  á  ÷ïòä  éó ãïòòåãôìù  óðåììåä® Ôèå  íïóô áããõòáôå  íåôèïä éó
ãáììåä ôèå ¢Òïâõóô óðåììéîç áìçïòéôèí¬¢ ÷èéãè éîóéóôó  ôèáô åöåòù
÷ïòä âå æïõîä éî ôèå íáóôåò äéãôéïîáòù®

Ôèå  æáóôåò¬ óìéçèôìù ìåóó áããõòáôå ãèåãë ôáëåó áäöáîôáçå ïæ  ôèå
óõææéø  áîáìùóéó  ôèáô Çòáííáôéë ÉÉÉ äïåó¬ áîä ÷éìì ãáìì  á  ÷ïòä
ãïòòåãôìù  óðåììåä éæ éô èáó á ìåçáì óõææéø áîä ôèå òïïô ÷ïòä  éó
éî ôèå äéãôéïîáòù®  Ôèéó íåôèïä ÷éìì ãáôãè ôèå íïóô ãïííïî ôùðïó¬
âõô  ÷éìì  áììï÷ ÷ïòäó ìéëå ¢óðåììéîçìù¢ åöåî  ôèïõçè  ôèå  ¢­ìù¢
óõææéø éóî§ô òåáììù ãïòòåãô áæôåò ¢óðåììéî碮 Éô ÷ïõì䬠 èï÷åöåò¬
ãáôãè ¢óðåìéî碮
À
¸
Äåæáõìô   öáìõåó  æïò  áìì  ïðôéïîó¬  ðèòáóå  ôùðåó   õóå䬠  áîä
äéãôéïîáòéåó  õóåä  áòå óáöåä ïî ùïõò ÇÍ˳®ÃÆÇ  æéìå®  Áæôåò  ùïõ
ãèáîçå áîù ïðôéïîó¬ ùïõ ÷éìì âå áóëåä éæ ùïõ ÷áîô ôï óáöå ôèåí éî
ôèå  ãïîæéçõòáôéïî  æéìå® Éæ ùïõ ãèáîçå ïðôéïîó ïæôåî  áîä  äïî§ô
÷áîô ôï âå âïôèåòåä ÷éôè ôèéó ñõåóôéïî åöåòù ôéí嬠ôèåî ôõòî ôèéó
ïðôéïî ÏÆÆ®   Îïôå  ôèáô  ùïõ ãáî æïòãå ôèå æéîáì  öáìõå  ïæ  áìì
ïðôéïîó  ôï âå óáöåä áô ôèå åîä ïæ á ãèåãëéîç óåóóéïî âù õóéîç  á
ãïííáîä æòïí á ðõìì äï÷î íåîõ ïæ ôèå óôáôéóôéãó óõííáòù óãòååî®
À
²
Ôèéó  ïðôéïî  áììï÷ó  ùïõ ôï ãèáîçå ôèå äåæáõìô  öáìõå  æïò  ÷èáô
Çòáííáôéë ÉÉÉ ãáììó á óèïòô óåîôåîãå®
À
²
Éæ ùïõ äïî§ô ãáòå áâïõô áìì ôèå óõííáòù óôáôéóôéãó  óèï÷î áô  ôèå
åîä ïæ á óåóóéïôõòî ôèéó ïðôéïî ÏÆÆ®
À
±°
Çòáííáôéë  ÷éìì áì÷áùó  ãèåãë æïò  ôèå óðåììéîç  åòòïòó æòïí  ôèå
ðèòáóå  äéãôéïîáòù ¨å®ç®¬  ãáî îïô©¬  âõô ÷éìì  äï æõìì  óðåììéîç
ãèåãëéîç ïî åöåòù ÷ïòä ïîìù éæ ôèéó ïðôéïî éó Ïή

Æõìì óðåììéîç ãèåãëéîç ãáî óìï÷ Çòáííáôéë ÉÉÉ äï÷î îïôéãåáâìù¬ óï
ùïõ  íáù  ÷áîô  ôï  ôõòî éô ÏÆÆ éæ  ùïõ  õóõáììù  õóå  ùïõò  ÷ïòä
ðòïãåóóïò§ó óðåììéîç ãèåãëåò®

Ôèåòå éó áìóï óïíå éîôåòáãôéïî ÷éôè ôèå ¢Òïâõóô óðåììéî碠ïðôéïî¬
÷èéãè ãáî éîæìõåîãå ôèå óðååä ïæ óðåììéîç ãèåãëó®
À
´
Äïãõíåîôó ÷òéôôåî ïî ÐÃó ôåîä ôï èáöå Ðàæéìå  îáíåó éî  ôèåí® Éæ
ôèéó ïðôéïî éó ïæ欠Çòáííáôéë ÉÉÉ ÷éìì  æéîä á  ðõîãôõáôéïî åòòïò
åáãè ôéíå éô æéîäó á ÄÏÓ æéìå îáíå ¨å®ç®¬ ÄÏîÔØÔ©® Ôõòîéîç  ôèéó
ïðôéïî ïî åìéíéîáôåó ôèåóå åòòïòó®
À
´
Éæ ùïõ èáöå óîï÷ ïî ôèå óãòååî äõòéîç óãòååî õðäáôåó¬ ïò  éæ ùïõò
íáãèéîå éóî§ô ñõéôå ±°°¥ ÉÂÍ ãïíðáôéâì嬠ùïõ íáù îååä ôï õóå ôèéó
ïðôéïî® Éô ôåììó Çòáííáôéë ÉÉÉ ôï õóå  ÂÉÏÓ ãáììó  ôï õðäáôå  ôèå
óãòååî éîóôåáä ïæ ôèå íõãè æáóôåò äéòåãô áããåóó íåôèïä®
À
µ
Ôèéó ïðôéïî ôåììó Çòáííáôéë ÉÉÉ ôï çåîåòáôå á æéìå ÷éôè ôèå  óáíå
âáóå  îáíå áó ôèå æéìå âåéîç ãèåãëåä âõô ÷éôè á  ®ÓÕÍ  åøôåîóéïî®
Ôèéó  æéìå ãïîôáéîó á óõííáòù ïæ åáãè åòòïò ùïõ íáòë ïò åäéô®  Éæ
ùïõ áìóï ôõòî ïî ¢Çåîåòáôå óôáôéóôéãó óõííáòù æéì嬢 ùïõ ÷éìì çåô
á óõííáòù ïæ âïôè ôèå åòòïòó äåôåãôå䬠áîä ôèå óôáôéóôéãó®
À
±·
Áó ðáòô ïæ éôó áîáìùóéó¬ Çòáííáôéë ÉÉÉ áóóéçîó ðáòôó ïæ óðååãè ôï
åáãè ÷ïòä éî á óåîôåîãå® Ôèå áîáìùóéó éó âáóåä óïìåìù ïî ãïîôåøô¬
áîä  äïåó  îïô ëîï÷ áîùôèéîç áâïõô ôèå óåíáîôéãó ¨íåáîéîç© ïæ ôèå
óåîôåîãå® Óïíåôéíåó Çòáííáôéë ÉÉÉ ãáî§ô æéçõòå ïõô  ÷èáô  ðáòô ïæ
óðååãè á çéöåî ÷ïòä éó® Ïôèåò ôéíåó¬ éô ãáî ïîìù ôåìì ôèáô á ÷ïòä
éó ïîå ïæ óåöåòáì  ðáòôó  ïæ óðååãè ¨å®ç®¬ ¢âïï뢠ãáî âå åéôèåò á
îïõî ïò á öåòâ©®  Éô  ôòéåó  ôï  îáòòï÷  äï÷î  ôèå áãôõáì ðáòô ïæ
óðååãè  âù  ãïîôåøô  áîáìùóéó¬  âõô äïåóî§ô áì÷áùó óõããååä®  Ôèéó
äéóðìáù  óèï÷ó ôèå æéîáì ðáòôó ïæ óðååãè áóóéçîåä ôï åáãè ÷ïòä âù
Çòáííáôéë ÉÉɬ  áîä  íáù  èåìð ùïõ ôåìì ÷èù Çòáííáôéë ÉÉÉ æìáççåä
áî åòòïò éîãïòòåãôìù® Æïò åøáíðì嬠ôèéó íáù âå ÷èåî Çòáííáôéë ÉÉÉ
ôèéîëó á ÷ïòä éó á îïõî ÷èåî éô éó òåáììù õóåä áó á öåòâ®

Ðòåóó ôèå ¼Åîôåò¾ ëåù ôï óåå á äåæéîéôéïî ïæ åáãè ðáòô ïæ óðååãè®
Ùïõ  ãáî  áìóï  ðòåóó  ¼Èïíå¾ ëåù ôï çåô  âáãë ôï ôèå  æéòóô èåìð
óãòååïò ¼Åóã¾ ôï åøéô æòïí Èåìð òéçèô îï÷®
«
      ¿º Çòáííáôéë ÉÉÉ ãïõìä îïô äåãéäå ôèå ðáòô ïæ óðååãè®
   áâòöº Áââòåöéáôéïî® ¨Äò®¬ Óô®©
    áä꺠Áäêåãôéö嬠íïäéæéåó á îïõî® ¨á ¢çïï䢠âïïë©
    áäöº Áäöåò⬠õóõáììù íïäéæéåó á öåòâ® ¨ôï òåáä ¢ñõéãëìù¢©
  áäö«óº Áäöåòâ ôèáô åîäó é󬢠õóõáììù éììåçáì®
    áòôº Áòôéãìå® ¨¢á¬¢ ¢á ïò ¢ôè墩
   ãïî꺠Ãïîêõîãôéïêïéîó ÷ïòäó ïò ðèòáóåó® ¨ôèéó ¢áî䢠ôèáô©
éîä­ðïóó­ðòïîº
         Éîäåðåîäåîô ðïóóåóóéöå ðòïîïõî® ¨¢ïõò󬢠¢ôèåéòó¢©
    éî溠Éîæéîéôéöå öåòâ æïòí® ¨¢ôçﬠ¢ôòåáä©
  íïäá캠Áî áõøéìéáòù öåòâ æïòí® ¨¢óèïõì䬢 ¢ãïõì䬢 ¢÷ïõì䢩
      îº Îïõôèå îáíå æïò á ðåòóïðìáã嬠ïò ôèéî箨ᠢâïï뢩
   ðáóôº Ðáóô ôåîóå æïòí ïæ á öåòâ® ¨Èå ¢÷òïô墠ôèå âïï뮩
 ðáóô­ðº Ðáóô ðáòôéãéðìå öåòâ æïòí® ¨Ôèå âïïë ÷áó ¢÷òéôôå©
ðìõòáì­îº Á ðìõòáì îïõî® ¨¢âïïëó¢©

Ðòåóó ¼Åîôåò¾ æïò íïòå®
«
ðïóó­ðòïÐïóóåóóéöå ðòïîïõî® ¨¢èé󬢠¢íù¢©
     ðïóóº Ðïóóåóóéö嬠éîäéãáôåó ï÷îåòóèéð® ¨¢Âéìì§ó¢ âïïë©
   ðòåó­ðº Ðòåóåîô ðáòôéãéðìå öåòâ® ¨Èå éó ¢÷òéôéî碠á âïï뮩
   ðáóô­ðº Ðáóô ðáòôéãéðìå æïòí ïæ á öåòâ®
           ¨Ôèå âïïë ÷áó ¢÷òéôôå©
     ðòåðº Ðòåðïóéôéïî òåìáôåó îïõîó ôï ïôèåò ÷ïòäó®
           ¨âïïë ¢ï梠îïôåó©
     ðòïÐòïîïõî® Õóåó óéîçõìáò öåòâ æïòíó® ¨¢èå ôáëåó¢©
ðìõòáì­ðòïîº
           Ðòïîïõî® Õóåó ðìõòáì öåòâ æïòíó® ¨¢ùïõ ôáë墩
 òåæ­ðòïÒåæìåøéöå ðòïîïõî® ¨¢íùóåì欢 ¢ïõòóåìöåó¢©
    ôï­â庠Æïòí ïæ öåòâ ¢ôï â墮 ¨¢é󬢠¢÷áó¢©
        öº Öåò⬠óèï÷ó áãôéïî ïò åøéóôåîãå® ¨¢Òåá䢠ôèå âïï뮩
À
³
Ôèéó  ÷éìì  äéóðìáù ôèå ãïõîô óôáôéóôéãó ôèáô èáöå âååî ãïììåãôåä
âù Çòáííáôéë ÉÉÉ äõòéîç ôèéó óåóóéïî®  Ùïõ íõóô áää ãïõîô ðèòáóåó
ôï  ôèå  ðèòáóå  äéãôéïîáòù õóéîç ôèå Ðèòáóå Åäéôïò®
À
µ
Ôèéó ïðôéïî ôåììó Çòáííáôéë ÉÉÉ ôï çåîåòáôå á æéìå ÷éôè ôèå  óáíå
âáóå  îáíå áó ôèå æéìå âåéîç ãèåãëåä âõô ÷éôè á  ®ÓÕÍ  åøôåîóéïî®
Ùïõ ÷éìì áìóï âå çéöåî á ãèáîãå  ôï  óðåãéæù  á  äéææåòåîô  îáíå®
Ôèéó  æéìå ãïîôáéîó áìì ôèå óõííáòù éîæïòíáôéïî äéóðìáùåä ïî ôèéó 
æéîáì óôáôéóôéãó óãòååî®
À
²
Ôèéó  ãïííáîä óèï÷ó á çòáðèéã ãïíðáòéóïî ïæ ôèå æéìå êõóô ãèåãëåä
÷éôè óåöåòáì óôáîäáòä ÷ïòëó®
À
±´
‰‰‰    Çòáííáôéë ÉÉÉ
‰‰‰‰ âù
‰‰‰Âòõãå Å® ×áíðìåò¬ Ðè®Ä®
‰‰‰‰áîä
‰‰   Ôèå ÒÓÉ Óïæô÷áòå Åîçéîååòéîç Óôáææ
‰‰‰
‰‰‰    Öåòóéïî ±®±°

‰  Ãïðùòéçèô ±¹¸¸¬ ±¹¸¹ Òåæåòåîãå Óïæô÷áòå Éîôåòîáôéïîáì

‰‰‰Òåæåòåîãå Óïæô÷áò嬠Éîã®
‰‰‰³³° Ôï÷îóåî䬠Óõéôå ±²³
‰‰‰Óáî ÆòáîãéóãﬠÃÁ ¹´±°·
‰‰‰¨´±µ© µ´±­°²²²
À
±´
‰‰      Çòáííáôéë ÉÉÉ ÓÅÔÕРÐòïçòáí
‰‰‰‰ âù
‰‰‰Âòõãå Å® ×áíðìåò¬ Ðè®Ä®
‰‰‰‰áîä
‰‰   Ôèå ÒÓÉ Óïæô÷áòå Åîçéîååòéîç Óôáææ

‰‰‰    Öåòóéïî ±®±°

‰ Ãïðùòéçèô ±¹¸¸¬ ±¹¸¹ Òåæåòåîãå Óïæô÷áòå Éîôåòîáôéïîáì

‰‰‰Òåæåòåîãå Óïæô÷áò嬠Éîã®
‰‰‰³³° Ôï÷îóåî䬠Óõéôå ±²³
‰‰‰Óáî ÆòáîãéóãﬠÃÁ ¹´±°·
‰‰‰¨´±µ© µ´±­°²²²
À
·
Ôèéó ìåôó ùïõ ãèïïóå ÷èéãè ®ÃÆÇ æéìå  ÓÅÔÕРãèáîçåó®  Ôèå äåæáõìô
æéìå éó ãáììåä ÇÍ˳®ÃÆǬ âõô ùïõ ãáî ãòåáôå ãõóôïí ®ÃÆÇ æéìåó áîä
õóå ôèå ¢­ã¢ ó÷éôãè ÷èåî òõîîéîç ÇÍ˳º

‰ç³óåôõð ­ã ÙÏÕÒÆÉÌÅ®ÃÆÇ

Óåå ôèå Õóåò§ó Íáîõáì æïò íïòå äåôáéìó®
À
´
Ôèéó  ãïííáîä ìåôó  ùïõ óðåãéæù ôèå îáíå ïæ ôèå ®ÃÆÇ æéìå Ç³ÓÅÔÕÐ
÷éìì  ÷òéôå ÷èåî éô éó æéîéóèåä® Ïîå õóå æïò ôèéó éó ôï òåáä éî á
ðòåöéïõóìù óåô õð ®ÃÆÇ æéì嬠íáëå ãèáîçåó¬ ôèåî ÷òéôå éô ôï á îå÷
æéìå®
À
³
Ôèéó ãïííáîä áììï÷ó ùïõ ôï ðéãë ÷èéãè ×ïòäÐåòæåãô ¼Áìô¾ ëåù íáãòï
ùïõ õóå ôï òõî Çòáííáôéë ÉÉÉ æòïí ÷éôèéî ×ïòäÐåòæåãô µ®°® Ùïõ áòå
òåóôòéãôåä ôï Áìô­Á ôèòïõçè Áìô­Ú®
À
²
Ôèéó  ãïííáîä  ÷éìì áâïòô ôèå ðòïçòáí ÷éôèïõô íáëéîç áîù ãèáîçåó®
Áîù ÷ïòë ùïõ íáù èáöå äïîå ÷éìì âå éçîïòåä áîä ìïóô®
À
³
Ôèéó  ãïííáîä éó ôèå îïòíáì åøéô æòïí Ç³ÓÅÔÕЮ ×èåî ùïõ åîôåò ôèå
Ñõéô ãïííáîä ôï Ç³ÓÅÔÕЬ éô ÷éìì óáöå ôèå ãõòòåîô óåôôéîçó éî ôèå
ãõòòåîôìù óåô ïõôðõô ®ÃÆÇ æéìå®
À
µ
Ôèå Çòáííáôéë ÉÉÉ éîéôéáì óãòååî óèï÷ á íåóóáçå éî ôèå ôïð ÷éîäï÷
ôèáô éäåîôéæéåó ôèå ®ÃÆÇ ãïîæéçõòáôéïî æéìå  éî õóå®  Ôèå äåæáõìô
íåóóáçå éó ¢Óôáîäáòä Ãïîæéçõòáôéïî Ïðôéïîó¢®  Ôèéó ãïííáîä áììï÷ó
ùïõ  ôï  ãèáîçå ôèå íåóóáçå óï ùïõ ãáî ôåìì ùïõ§òå õóéîç á ãõóôïí
ãïîæéçõòáôéïî æéìå®
À
¸
Çòáííáôéë ÉÉÉ óõððïòôó ïöåò ³° äéææåòåîô ÷ïòä ðòïãåóóïòó® Âåãáõóå
ôèåòå éó óõãè á ÷éäå öáòéåôù ïæ äïãõíåîô æéìå æïòíáôó¬ Çòáííáôéë
ÉÉÉ  ãáî§ô èáîäìå áìì ÷ïòä ðòïãåóóïò æéìåó ÷éôè åñõáì åáóå®  Íïóô
÷ïòä  ðòïãåóóïò  æéìåó  áòå  æõììù  óõððïòôå䬠âõô óïíå èáöå óïíå
íéîïò òåóôòéãôéïîó¬ áîä óïíå èáöå íïòå óéçîéæéãáîô òåóôòéãôéïîó®

Õóéîç ôèéó ãïííáîä ÷éìì çéöå ùïõ éîæïòíáôéïî óðåãéæéã ôï ôèå
÷ïòä ðòïãåóóïò ùïõ§öå óåìåãôåä®
À

Ôèéó ãïííáîä  ìåôó ùïõ  óðåãéæù ôèå äéóë äòéöå  ôèáô ãïîôáéîó ôèå
æõìì óðåììéîç äéãôéïîáòù ÍÁÓÔÅÒ®ÄÉî   Õîìåóó ôèéó äòéöå èáó âååî
óðåãéæéå䬠 Çòáííáôéë ÉÉÉ ÷ïî§ô äï áîù óðåììéîç ãèåãëéî笠÷èåôèåò
ïò îïô  ¢Óðåììéîç ãèåãëéî碠 èáó âååî ôõòîåä  ïî æòïí ôèå Ïðôéïîó
íåîõ®  Ùïõ ãáî õóå ôèå  ¢Ãèáîçå Óðåìì Äéãôéïîáòù Ðáô袠 ôï ãèáîçå
ôèå îáíå ïæ ôèå óõâäéòåãôïòù ôèáô èáó ÍÁÓÔÅÒ®ÄÉî
À
³
Ôèéó ãïííáîä ÷éìì äéóáâìå æõìì óðåììéîç ãèåãëéîç®  ×éôè éô ôõòîåä
ïæ欠Çòáííáôéë ÉÉÉ ÷ïî§ô äï áîù óðåììéîç ãèåãëéî笠÷èåôèåò ïò îïô
¢Óðåììéîç ãèåãëéî碠 èáó âååî ôõòîåä  ïî æòïí  ôèå  Ïðôéïîó íåîõ®
À
¹
Ôèéó ãïííáîä éó õóåä ôï  óðåãéæù ôèå  óõâ­äéòåãôïòù ôèáô  èáó ôèå
æéìå  ÍÁÓÔÅÒ®ÄÉî  ÍÁÓÔÅÒ®ÄÉà ÷éìì õóõáììù  âå éîóôáììåä  ïî ôèå
äåæáõìô ÜÇÍ˳ äéòåãôïòù¬ âõô ãáî âå ðìáãåä  áîù÷èåòå ùïõ  ÷áîô éæ
ùïõ çéöå á äéææåòåîô ðáôè îáíå èåòå®

Ùïõ óèïõìä ïîìù çéöå ôèå ðáôè éî ôèå æïòí ¢ÜÐÁÔȬ¢ áîä óèïõìä ÎÏÔ
óðåãéæù á äéóë äòéöå ìåôôåò®  Ùïõ õóå ôèå Åîáâìå Óðåìì Äéãôéïîáòù
ãïííáîä  õîäåò ôèéó  íåîõ ôï çéöå ôèå äòéöå ìåôôåò áîä åîáâìå ôèå
óðåììéîç äéãôéïîáòù®
À
²
Ôèéó ãïííáîä ÷éìì ãáõóå ôèå ×ïòä Ðòïãåóóïò óåìåãôéïî ÷éîäï÷ ôï âå
äéóðìáùåä® Õóå ôèå áòòï÷ ëåùó ôï ðéãë á ÷ïòä ðòïãåóóïò®
À
·
Ôèéó  ãïííáîä  ìåôó ùïõ ôáëå áäöáîôáçå ïæ ôèå ÄÏÓ æéìå åøôåîóéïî®
×èåî ùïõ õóå ôèå æéìå óåìåãôéïî íåîõ¬  éô ÷éìì âù äåæáõìô äéóðìáù
ïîìù æéìåó  ÷éôè ôèéó åøôåîóéïî®  Óﬠ æïò åøáíðì嬠 éæ ùïõ õóå á
¢®ÄÏâ æéìå åøôåîóéïî æïò áìì ôèå  äïãõíåîôó ùïõ ãòåáôå ÷éôè ùïõò
÷ïòä ðòïãåóóïò¬  óåôôéîç ôèå äåæáõìô æéìå åøôåîóéïî ôï ¢ÄÏâ ÷éìì
íáëå  ôèå æéìå óåìåãôéïî  ÷éîäï÷  äéóðìáù ïîìù æéìå ÷éôè á ¢®ÄÏâ
åøôåîóéïî®
À
¸
Ôèéó ãïííáîä éó õóåæõì éæ ùïõ õóå Öåîôõòá Ðõâìéóèåò® Öåîôõòá ÷éìì
õóå äïãõíåîôó ãòåáôåä  âù óåöåòáì  äéææåòåîô ÷ïòä  ðòïãåóóïòó¬ áó
÷åìì  áó óôáîäáòä  ÁÓÃÉÉ æéìåó®  Éô éîóåòôó  ôùðåóåôôéîç ãïííáîäó
éîôï ôèåóå æéìåó® Çòáííáôéë ÉÉÉ ãáî èáîäìå ôèåóå ãïííáîäó æïò áîù
÷ïòä ðòïãåóóïò óõððïòôåä âù Öåîôõòá® Æéòóô¬ õóå ôèå ¢Óåìåãô  ×ïòä
Ðòïãåóóïò¢ ãïííáîä ôï ðéãë ôèå  ÷ïòä ðòïãåóóïò  ùïõ õóå ôï ãòåáôå
Öåîôõòá äïãõíåîôó¬ ôèåî õóå ôèéó ãïííáîä® Éô ÷éìì íïäéæù ôèå ÷ïòä
ðòïãåóóïò åîôòù ôï íáëå éô Öåîôõòá ãïíðáôéâìå®
À

Ôèéó éó õóåä ôï óåô ôèå Èïô  Ëåùó  õóåä ôï áãôéöáôå ÇÍ˳ÒÅÓ®  Ô÷ï
Èïô Ëåùó áòå õóåä®  Ôèå æéòóô ¨óåô ôï ¼Áìô­Ç¾ âù äåæáõìô© õó õóåä
ôï Áãôéöáôå ÇÍ˳ÒÅÓ ôï ðåòæïòí á æõìì óãòååî ãèåãë® Ôèå ïôèåò ëåù
éó  õóåä  ôï  Òåóõíå Ãèåãëéîç  ¨¼Áìô­Ò¾ âù äåæáõìô©  áô  ôèå îåøô
óåîôåîãå áæôåò ôèå ìáóô åòòïò¬  áîä  áììï÷ó  ùïõ ôï õóå ùïõò ÷ïòä
ðòïãåóóïò ôï ãïòòåãô åòòïòó áó ùïõ çï®
À
¸
Ôèéó  éó  õóåä  ôï  óåô ôèå ðáòô ïæ ôèå óãòååî ôèáô éó ãèåãëåä âù
ÇÍ˳ÒÅÓ®  Äéææåòåîô ×ïòä Ðòïãåóóïòó  õóå  äéææåòåîô  ðáòôó ïæ ôèå
óãòååî æïò óôáôõó ìéîåó¬ åô㮬  áó ÷åìì áó ôèå ôåøô âåéîç åäéôåä®
dzÓÅÔÕРóåôó ôèå óãòååî óéúå ôï ôèå áòåá ùïõò ×ïòä Ðòïãåóóïò õóåó
áó éô îïòíáììù ãïíåó ïõô ïæ  ôèå  âïø ÷èåî éîóôáììåä®  Óéîãå ôèéó
áòåá ãáî ïæôåî âå ãèáîçåä âù ôèå õóåò¬ ïò ãèáîçåó æòïí öåòóéïî ôï
öåòóéïî ïæ ôèå ×ïòä Ðòïãåóóïò¬ ôèéó ãïííáîä áììï÷ó ùïõ ôï óåô ôèå
áòåá ôï ÷èáôåöåò ùïõ õóå®
À
±µ
dzÓÅÔÕРéó õóåä ôï ãèáîçå èï÷ ùïõ§öå ãïîæéçõòåä Çòáííáôéë ÉÉÉ® Éô
ìåôó  ùïõ  ãèáîçå ôèå ÷ïòä ðòïãåóóïò ùïõ áòå õóéî笠÷èéãè Ïðôéïîó
èáöå âååî óåô¬  ÷èéãè  ðèòáóå ãáôåçïòéåó áîä äéãôéïîáòéåó ôï õóå¬
÷èåôèåò ïò îïô æõìì óðåììéîç ãèåãëéîç éó åîáâìå䬠 áîä óïíå ïôèåò
éôåíó®

Æéòóô¬ õóå ôèå ìåæô áîä òéçèô áòòï÷ ëåùó ôï óåìåãô áî éôåí ïî ôèå
ôïð  íåîõ âáò® Ôèåðòåóó ¼Åîôåò¾¬ áîä ôèå íåîõ ÷éìì äòïð  äï÷î®
Ïîãå ùïõ§öå ðõììåä äï÷î á íåîõ¬ õóå ôèå õð áîä äï÷î áòòï÷ ëåùó ôï
óåìåãô áî áãôéïî ãïííáî䬠ôèåî ¼Åîôåò¾ ôï åøåãõôå®

Ùïõ ãáî çåô  óðåãéæé㬠ãïîôåøô  óåîóéôéöå èåìð  éæ ùïõ  ðòåóó ôèå
¼Æ±¾ èåìð ëåù æòïí ïôèåò óãòååîó áîä íåîõó® Ðòåóó  ¼Åóã¾ ôï  åøéô
æòïí Èåìð òéçèô îï÷¬ ïò áîù ïôèåò  ëåù ôï  óåå íïòå  èåìð ïî  ôèå
óðåãéæéã ðõìì äï÷î íåîõ éôåíó áöáéìáâìå îï÷®
«
ÓÅÔÕРÆéìå íåîõ

Îïòíáììù¬ Ç³ÓÅÔÕР÷éìì õóå ôèå óôáîäáòä ãïîæéçõòáôéïî æéìå ãáììåä
ÇÍ˳®ÃÆÇ®  Ôèå ¢Æéì墠íåîõ  ìåôó ùïõ óåô ôèå îáíå ïæ ôèå æéìå ùïõ
÷áîô ôï ãèáîçå® Ùïõ ãáî áìóï íáëå á îå÷¬ óðåãéáìéúåä ®ÃÆÇ æéìå ôï
õóå ÷éôè ôèå ¢­ã¢ ïðôéïî ïæ ÇÍ˳® ¨Óåå ôèå Õóåò§ó Íáîõá쮩

Ùïõ ãáî óåìåãô  ôèå ¢Æéì墠ðõìì  äï÷î íåîõ¬  óåìåãô á çéöåî éôåí¬
ôèåî ðòåóó ¼Æ±¾ ôï çåô óðåãéæéã èåìð áâïõô åáãè ¢Æéì墠ïðôéïî®

Ðòåóó ôèå  ¼Åîôåò¾ ëåù ôï óåå íïòå èåìð æïò ïôèåò íåîõ âáò éôåíó®
Ùïõ  ãáî  áìóï  ðòåóó  ¼Èïíå¾ ëåù ôï çåô  âáãë ôï ôèå  æéòóô èåìð
óãòååïò ¼Åóã¾ ôï åøéô æòïí Èåìð òéçèô îï÷®
«
ÓÅÔÕР×ïòä ðòïãåóóïò íåîõ

Ôèéó  ðõìì  äï÷î  íåîõ  ìåôó ùïõ ãèáîçå ÷èéãè ÷ïòä ðòïãåóóïò ÇÍ˳
÷éìì õóå®  Ùïõ ÷éìì õóå ôèå  Õð áîä  Äï÷î  áòòï÷ ëåùó ôï óåìåãô á
÷ïòä ðòïãåóóïò¬ ôèåî ¼Åîôåò¾ ôï ðéãë éô®

Ðòåóó ôèå ¼Åîôåò¾ ëåù ôï óåå íïòå èåìð æïò ïôèåò íåîõ âáò éôåíó®
«
ÓÅÔÕРÏðôéïîó íåîõ

Çòáííáôéë ÉÉÉ  èáó á ìáòçå  îõíâåò ïæ ïðôéïîó ôèáô ãïîôòïì èï÷ éô
÷ïòëó®  Ôèå  ¢Ïðôéïîó¢  íåîõ ìåôó  ùïõ  óåô ôèå  öáòéïõó ïðôéïîó®
Ôï çåô íïòå  éîæïòíáôéïî  áâïõô áîù ïðôéï óåìåãô ôèå ¢Ïðôéïîó¢
íåîõ¬ íïöå ôèå èéçèìéçèô ôï áî ïðôéïôèåî ðòåóó ¼Æ±¾ æïò èåìð®

Áæôåò ùïõ èáöå  óåô ôèå ïðôéïîó¬  ôèåéò óåôôéîçó ÷éìì âå óáöåä éî
ôèå ®ÃÆÇ ãïîæéçõòáôéïî æéìå ÷èåî ùïõ åøéô Ç³ÓÅÔÕЮ

Ðòåóó ôèå ¼Åîôåò¾ ëåù ôï óåå íïòå èåìð æïò ïôèåò íåîõ âáò éôåíó®
«
ÓÅÔÕРÐèòáóåó íåîõ

Ôèå ¢Äéãôéïîáòù¢  íåîõ ìåôó  ùïõ óåìåãô  äéãôéïîáòéåó áîä  ðèòáóå
ôùðåó ôï ãèåãë® Êõóô áó ÷éôè ôèå Ïðôéïîó íåîõ¬ ôèå óåôôéîçó  ÷éìì
âå óáöåä ÷èåî ùïõ åøéô æòïí Ç³ÓÅÔÕЮ

Ðòåóó ôèå ¼Åîôåò¾ ëåù ôï óåå íïòå èåìð æïò ïôèåò íåîõ âáò éôåíó®
«
ÓÅÔÕРÓðåììéîç íåîõ

Ôèå  Óðåììéîç  ãïííáîä  ìåôó  ùïõ  óðåãéæù éæ ùïõ ÷áîô ôï õóå ôèå
óðåììéîç  äéãôéïîáòù ÍÁÓÔÅÒ®ÄÉî  Éæ ùïõ äﬠùïõ ÷éìì âå ðòïíðôåä
ôï åîôåò á ðáôè îáíå®
«
ÓÅÔÕРÃïìïòó íåîõ

Ôèå Ãïìïòó ãïííáîä ìåôó ùïõ  ãèáîçå ôèå ãïìïòó ïò áôôòéâõôåó ôèáô
Çòáííáôéë ÉÉÉ õóåó®

Äïî§ô æïòçåô ôèáô ùïõ ãáî ðòåóó ¼Æ±¾ áô áîù ôéíå ôï çåô Èåìð ôèáô
÷éìì åøðìáéî ôèå ãèïéãåó áöáéìáâìå æïò ôèå çéöåî óéôõáôéïî®
À
±³
ÐçÕðº Ãèáîçå âáãëçòïõîä ãïìïò®  Ôèåòå áòå ±¶  ¢ãïìïòó¢  æïò ãïìïò
      óùóôåíó¬ ¸ îïî­âìéîëéî笠áîä ¸ âìéîëéîç® Ïî âìáãë áîä ÷èéôå
      íïîéôïòó¬ ôèå áôôòéâõôåó éîãìõäå îïòíá쬠âïì䬠ïò âìéîë®
ÐçÄÃèáîçå æïòåçòïõîä ãïìïò®   Ôèåòå  áòå  ±¶  ãïìïòó æïò ãïìïò
      óùóôåíó®   Ïî  âìáãë  áîä  ÷èéôå  íïîéôïòó¬ ôèå  áôôòéâõôåó
      éîãìõäå îïòíá쬠òåöåòó嬠ïò õîäåòìéîå®
Åîôåòº Ôèéó óèï÷ó á òåðòåóåîôáôéöå óáíðìå óãòååî õóéîç ôèå ãïìïòó
      ùïõ§öå óåìåãôåä®
Æ´º   Ôèéó  ÷éìì  òåóôïòå  ôèå  ãïìïòó ôï ÷èáô ôèåù ÷åòå ÷èåî ùïõ
      æéòóô òáî Ç³ÓÅÔÕЮ
Åó㺠 Åøéô æòïí ãïìïò óåìåãôéïî ÷éôè îï ãèáîçåó®
Ʊ°º  Áããåðôó  ôèå ãèáîçåó ùïõ§öå íáäå®  Ôèåù  ÷éìì âå óáöåä ÷èåî
      ùïõ åøéô Ç³ÓÅÔÕЮ
À
±±
Ôèéó óãòååî éó õóåä ôï ðéãë á ×ïòä Ðòïãåóóïò  æòïí ôèå  ìéóô® Ùïõ
ãáî õóå ôèå ëåùðáä áòòï÷ ëåùó ôï íïöå ôï á ×ïòä Ðòïãåóóïò ïî  ôèå
ìéóô¬ áîä ôèåî ðòåóó ôèå ¼Åîôåò¾ ëåù óåìåãô ôèáô  ×Ю Ôèå  ÷éîäï÷
÷éìì óãòïìì ôï óèï÷ áääéôéïîáì ×ïòä Ðòïãåóóïòó®

Õð¬ Äï÷î Áòòï÷ó‰‰Óåìåãô á ×ïòä Ðòïãåóóïò æòïí ìéóô
ÐçÕð¬ ÐçÄÍïöå óãòååîæõì õð ïò äï÷î
Èïí嬠Åî䉉Æéòóô ïò ìáóô éôåí ïî ìéóô

¼Åîôåò¾‰‰‰Áããåðô èéçèìéçèôåä éôåí ïî ìéóô
¼Åó㾉‰‰Åøéô¬ îï óåìåãôéïî
À
±²
‰‰     Çòáííáôéë ÉÉÉ Ðòïæéìå Ðòïçòáí
‰‰‰‰ âù
‰‰‰Âòõãå Å® ×áíðìåò¬ Ðè®Ä®

‰‰‰    Öåòóéïî ±®±°

‰ Ãïðùòéçèô ±¹¸¸¬ ±¹¸¹ Òåæåòåîãå Óïæô÷áòå Éîôåòîáôéïîáì

‰‰‰Òåæåòåîãå Óïæô÷áò嬠Éîã®
‰‰‰³³° Ôï÷îóåî䬠Óõéôå ±²³
‰‰‰Óáî ÆòáîãéóãﬠÃÁ ¹´±°·
‰‰‰¨´±µ© µ´±­°²²²
À
µ
Ðòïæéìå ÷éìì  ðòïæéìå ôèå  ÷ïòä õóáçå éî ùïõò äïãõíåîô®  Ôèå Æéìå
Íåîõ óåìåãôó ôèå æéìå ôï ðòïæéìå®  Ôèå  Ðòïæéìå  Íåîõ  óôáòôó ôèå
ðòïæéìå éî ïî ïæ ôèòåå íïäåóº Íïóô æòåñõåîô æéòóô¬ Ìåáóô æòåñõåîô
æéòóô¬  ïò  Áìðèáâåôéãáì  ïòäåò®  Ôèå Ïðôéïîó íåîõó áììï÷ó ùïõ ôï
óåìåãô ÷èåòå ôèå ðòïæéìå ïõôðõô éó óåîô®
À
²
Ôèéó ïðôéïî  ãáõóåó ôèå ïõôðõô ïæ ôèå Ðòïæéìåò ôï âå óåîô  ôï ôèå
óãòååî® Ôèå ðòïçòáí ÷éìì ðáõóå áæôåò åáãè óãòååîæõì ïæ ïõôðõô®
À
²
Ôèéó  ïðôéïî  ãáõóåó  ôèå ïõôðõô ïæ ôèå Ðòïæéìåò ôï âå óåîô  ôï á
æéìå ÷éôè ôèå óáíå âáóå îáíå áó ôèå æéìå âåéîç ðòïæéìå䬠âõô ÷éôè
ôèå åøôåîóéïî ãèáîçåä ôï à®ÐÒÏà®
À
²
Ôèéó  ïðôéïî  ãáõóåó ôèå ïõôðõô ïæ ôèå Ðòïæéìåò ôï âå óåîô  ôï ôèå
ðòéîôåò® Âå óõòå ôèå ðòéîôåò éó èïïëåä õð áîä ôõòîåä ïî æéòóô®
À
²
Ôèéó ïðôéïî  ôåììó ôèå ðòïæéìåò ôï æéìôåò ïõô ãïííïîó ÷ïòäó ìéëå
àôèåଠàïæଠàáîäଠåôã®
À

Ôèéó ìåôó ùïõ óåô ôèå îáíå ïæ ôèå æéìå ôèå Ðòïæéìåò ÷éìì ðòïæéìå®
Ôèåòå áòå áìóï ô÷ï ïôèåò ÷áùó ôï äï ôèéó® Ùïõ ãáî óðåãéæù á  æéìå
îáíå  ÷èåî ùïõ òõî Çòáííáôéë ÉÉɺ  àÇÍ˳ æéìåîáíåଠáîä  ôèå îáíå
÷éìì  âå ðáóóåä ôï ôèå ðòïæéìå ÷èåî ùïõ òõî éô æòïí ôèå Õôéìéôéåó
íåîõ¬  ïò  ùïõ  ãáî  óéíðìù  âåçéî  ôèå ðòïæéì嬠áîä Ðòïæéìå ÷éìì
ðòïíðô æïò á îáíå®
À
·
Õôéìéôéåó íåîõ¬  ïò ùïõ ãáî óéíðìù âåçéî ôèå ðòïæéì嬠áîä Ðòïæéìå
Âù äåæáõìô¬  Ðòïæéìå äïåó îïô ãòåáôå áî ïõôðõô æéìå®  Éæ  ùïõ óåô
àÐòïæéìå ïõôðõô ôï æéìåà ïðôéïôèåî ôèå ðòïæéìå ÷éìì âù äåæáõìô
âå óåîô ôï á æéìå ÷éôè ôèå óáíå âáóå îáíå áó ôèå éîðõô æéì嬠 âõô
÷éôè á à®ÐÒÏà åøôåîóéïî®   Ôèéó ãïííáîä ìåôó ùïõ óðåãéæù ôèå îáíå
ïæ  ôèå  ïõôðõô æéìå®  ×èåî ùïõ õóå ôèéó  ãïííáî䬠 Ðòïæéìå  ÷éìì
áõôïíáôéãáììù ôõòî ïî àÐòïæéìå ïõôðõô ôï æéìåà®
À
²
Ôèéó ãïííáîä óôáòôó á ðòïæéìå® Ôèå òåóõìôó ïæ ôèå ðòïæéìå ÷éìì âå
äéóðìáùåä éî áìðèáâåôéãáì ïòäåò®
À
±
Ôèéó ãïííáîä ìéóôó ôèå ÷ïòäó ùïõ õóå íïóô ïæôåî æéòóô®
À
±
Ôèéó ãïííáîä ìéóôó ôèå ÷ïòäó ùïõ õóå ìåáóô ïæôåî æéòóô®
À
±´
‰‰ Ç³ÐÈÒÅÄ ­ Çòáííáôéë ÉÉÉ Ðèòáóå Åäéôïò
‰‰‰‰ âù
‰‰‰Âòõãå Å® ×áíðìåò¬ Ðè®Ä®
‰‰‰‰áîä
‰‰   Ôèå ÒÓÉ Óïæô÷áòå Åîçéîååòéîç Óôáææ

‰‰‰    Öåòóéïî ±®°·

‰      Ãïðùòéçèô ±¹¸¸¬±¹¸¹  Òåæåòåîãå Óïæô÷áò嬠Éîã®

‰‰‰Òåæåòåîãå Óïæô÷áò嬠Éîã®
‰‰‰³³° Ôï÷îóåî䬠Óõéôå ±²³
‰‰‰Óáî ÆòáîãéóãﬠÃÁ ¹´±°·
‰‰‰¨´±µ© µ´±­°²²²
À

Óåìåãô æòïí ôèå áöáéìáâìå äéãôéïîáòù îáíåó®

Íïöå õð ïò äï÷î ôèå ìéóô ôï èéçèìéçèô á îáíå®

Ðòåóó ¼Åîôåò¾ ôï óåìåãô ôèå èéçèìéçèôåä îáíå®
Ðòåóó ¼Åóã¾ ôï åøéô ÷éôè îï ãèáîçå®
À

Óåìåãô æòïí ôèå áöáéìáâìå ôùðå îáíåó®

Íïöå õð ïò äï÷î ôèå ìéóô ôï èéçèìéçèô á îáíå®

Ðòåóó ¼Åîôåò¾ ôï óåìåãô ôèå èéçèìéçèôåä îáíå®
Ðòåóó ¼Åóã¾ ôï åøéô ÷éôè îï ãèáîçå®
À
¸
Ôèéó éó ÷èåòå ùïõ íáëå áìì ãèáîçåó ôï ðèòáóåó®

Õóå ôèå ¼Óåìåãô ðèòáóå¾ íåîõ ôï óåìåãô ðèòáóåó ôï ìïïë áô®

Õóå ôèå ¼Ãèáîçå ðèòáóå¾ íåîõ ôï áìôåò ôèå ãõòòåîôìù èéçèìéçèôåä
  ðèòáó嬠ïò ôï ãòåáôå á îå÷ ðèòáóå®

Ðòåóó ôèå Åóãáðå ëåù ¨¼Åó㾩 ôï çåô âáãë ôï ôèå íáéî íåîõ®
À
´
Ôèéó éó ÷èåòå ùïõ ãèáîçå ôèå îáíå ïæ á õóåò­äåæéîåä ðòïâìåí ôùðå®

Íïöå õð ïò äï÷î ôèå ìéóô ôï èéçèìéçèô ôèå á îáíå®
Ðòåóó ¼Åîôåò¾ ôï åäéô ôèáô îáíå®
À
´
Ôèéó éó ÷èåòå ùïõ ãèáîçå ôèå îáíå ïæ á ãïõîô ãáôåçïòù®

Íïöå õð ïò äï÷î ôèå ìéóô ôï èéçèìéçèô ôèå ãïõîô ãáôåçïòù îáíå®
Ðòåóó ¼Åîôåò¾ ôï åäéô ôèáô îáíå®
À
´
Ôèéó éó ÷èåòå ùïõ ãèáîçå ôèå îáíå ïæ á äéãôéïîáòù®

Íïöå õð ïò äï÷î ôèå ìéóô ôï èéçèìéçèô ôèå äéãôéïîáòù îáíå®
Ðòåóó ¼Åîôåò¾ ôï åäéô ôèáô îáíå®
À
±¶
Õóå ¼Ìåæô áòòï÷¾ áîä ¼Òéçèô áòòï÷¾ ëåùó ôï óåìåãô á íåîõ®
Ðòåóó ¼Åîôåò¾ ôï óåìåãô ôèå ãõòòåîôìù èéçèìéçèôåä éôåí ïî á íåîõ®

Ëåùâïáòä åñõéöáìåîôó ôï íåîõ ãïííáîäóº

‰¼Áìô­Ñ¾º ¨Ñ©õéô áîä óáöå ãèáîçåó
‰¼Ãôì­Ã¾º Ñõéô ÷éôèïõô óáöéîç ãèáîçåó
‰¼Áìô­Ð¾º Åäéô ¨Ð©èòáóåó éî ùïõò äéãôéïîáòù
‰¼Áìô­Ô¾º Åäéô ðòïâìåí ¨Ô©ùðå îáíåó
‰¼Áìô­Ä¾º Åäéô ¨Ä©éãôéïîáòù îáíåó
‰¼Áìô­Ã¾º Åäéô ¨Ã©ïõîô ãáôåçïòù îáíåó

Ãïííáîäó áöáéìáâìå æòïí íåîõ ïîìùº 
‰Íåòçå îå÷ ðèòáóåó æòïí ÁÓÃÉÉ æéìå ¨ìåôó Çòáííáôéë ÉÉ
‰  õóåòó éíðïòô ðèòáóåó©
‰Áâïõô Ç³ÐÈÒÅÄ ¨ôåììó áâïõô Ç³ÐÈÒÅÄ©
À
·
Ôèå ðáòôó ïæ ôèå ðèòáóå ôèáô ùïõ óåìåãôåä áòå ìéóôåä èåòå®

Õóå áòòï÷ ëåùó¬ ¼Ôáâ¾ ëåù¬ ¼ÐçÕð¾ ïò ¼ÐçÄî¾ ôï èéçèìéçèô ôèå
  ìáâåì ïæ ôèå ðáòô ïæ ôèå ðèòáóå ôèáô ùïõ ÷éóè ôï áìôåò®

Ðòåóó ¼Åîôåò¾ ôï åäéô ôèå ðáòô ïæ ôèå ðèòáóå ÷éôè ôèå èéçèìéçèôåä
  ìáâåì®
À
±±
‰Ôèå áòòï÷ ëåùó¬ ¼ÐçÕð¾ áîä ¼ÐçÄî¾ íïöå ôèå ãõòóïò®

‰¼Äåì¾ ¨Äåìåôå ëåù© äåìåôåó ôèå ãõòòåîô ãèáòáãôåò®

‰¼Ãôòì­Ì¾ äåìåôåó ôèå ãõòòåîô ìéîå®

‰¼Ãôòì­Ð¾ òåðáéîôó ôèå óãòååî

‰¼Åóã¾ åøéôó ÷éôèïõô ãèáîçéîç ôèå ôåøô®

‰¼Æ±°¾ áîä ¼Åîôåò¾ áããåðô ôèå ãèáîçåä ôåøô®
À
±
Åøéô æòïí ðèòáóå åäéôïò¬ óáöå ãèáîçåó íáäå ôï ðèòáóå äéãôéïîáòù®
À
²
Ôèéó  íåòçåó  áî  Áóãéé æïòíáô ðèòáóå äéãôéïîáòù ðòåðáòåä ÷éôè áî
åäéôïò ïò ôèå Çòáííáôéë ÉÉ ðèòáóå äéãôéïîáòù ãïîöåòóéïî ðòïçòáí®
À
´
Ôèéó ãïííáîä ãèåãëó ôèå ðèòáóå äéãôéïîáòù æïò ðòïðåò ïòçáîéúáôéïî
áîä æïòíáô®  Áîù  ðèòáóåó æïõîä ÷éôè éììåçáì ãèáòáãôåòó áòå íïöåä
ôï  ôèå  Òåíïöåä Ðèòáóå ìéóô®  Ùïõ ãáî  åäéô Òåíïöåä Ðèòáóåó¬ áîä
íïöå ôèåí âáãë ôï á ðåòíáîåîô äéãôéïîáòù®
À
³
Ôèéó  ãïííáîä  áììï÷ó  ùïõ  ôï  åäéô  ðèòáóåó® Áæôåò ðéãëéîç ôèéó
ãïííáî䬠ùïõ ÷éìì âå áâìå ôï åäéô ðèòáóåó õóéîç óåöåòáì óåìåãôéïî
ãòéôåòéá®  
À
³
Ôèéó  áììï÷ó  ùïõ  ôï åäéô ôèå ôèå ðòïâìåí ôùðå äåóãòéðôéïîó ôèáô
áòå õóåä ÷éôè  åáãè ïæ ôèå óåöåî ðòïâìåí ôùðåó áöáéìáâìå æïò õóåò
áóóéçîíåîô®
À
²
Ôèéó  áììï÷ó  ùïõ ôï åäéô ôèå îáíåó áóóïãéáôåä ÷éôè åáãè ïæ ôèå ¹
áöáéìáâìå äéãôéïîáòéåó®
À
µ
Õð ôï ¹ ãïõîô ãáôåçïòéåó áòå áöáéìáâìå æïò õóåò áóóéçîíåîô®  Ôèéó
ãïííáîä  áììï÷ó  ùïõ ôï áóóéçî á íåáîéîçæõì îáíå ôï åáãè ïæ ôèå ¹
áöáéìáâìå ãáôåçïòéåó®  Ôèéó  îáíå éó óèï÷î ÷èåî ùïõ äéóðìáù Ãïõîô
Ãáôåçïòù  éîæïòíáôéïî  æòïí  ôèå  Éîæïòíáôéïî íåîõ ïæ ôèå Óõííáòù
Óãòååî®
À
²
Ôèéó  áììï÷ó  ùïõ  ôï  öéå÷  áîä  åäéô  ðèòáóåó  áããïòäéîç ôï ôèå
äéãôéïîáòù ôèåù áòå áóóéçîåä ôï®
À
²
Ôèéó  áììï÷ó  ùïõ  ôï  öéå÷  áîä  åäéô  ðèòáóåó  áããïòäéîç ôï ôèå
ðòïâìåí ôùðå ôèåù èáöå®
À
¸
Ôèéó  áììï÷ó  ùïõ  ôï  öéå÷  áîä  åäéô  ðèòáóåó  áããïòäéîç ôï áî
áòâéôòáòù ðáôôåòî ãïîôáéîåä áîù÷èåòå éî á ðèòáóå®

Ùïõ íáù åîôåò áîù óåñõåîãå ïæ ãèáòáãôåòó®  Ôèå àªà ÷éìäãáòä ÷éìì
íáôãè  áîù  óåñõåîãå ïæ ãèáòáãôåòó õð ôï ôèå îåøô óðáãå®  Éæ ùïõ
õóå àÞà áô ôèå âåçéîîéîç ïæ ôèå ðáôôåòùïõ ÷éìì íáôãè á ðèòáóå
ôèáô âåçéîó  ÷éôè  ôèå  îåøô ìåôôåò ¨å®ç®¬ àÞáîà íáôãèåó ðèòáóåó
ôèáô âåçéî ÷éôè àáîà® Ôèå óåáòãè éó ãáóå éîóåîóéôéöå®
À
´
Ôèéó óåìåãôó Ãïõîô Ðèòáóåó®  Á ãïõîô ðèòáóå éó áîù ðèòáóå ôèáô éó
áóóéçîåä ôï á Ãïõîô Ãáôåçïòù®  Á ãïõîô ïæ èï÷ íáîù ôéíåó á ðèòáóå
÷áó õóåä  ãáî âå äéóðìáùåä ÷éôè ôèå Ãïõîô Ãáôåçïòù ãïííáîä ïæ ôèå
Éîæïòíáôéïî íåîõ ïæ ôèå Óõííáòù Óãòååî®
À
³
Áî  éçîïòå  ðèòáóå ïîå ôèáô éó éçîïòåä ÷èåî äåôåãôåä âù Çòáííáôéë
ÉÉÉ®  Ôèéó  íéçèô éîãìõäå á ôòáäåíáòë ÷éôè õîõóõáì ãáðéôáìéúáôéïî
¨×ïòäÓôáò¬ æïò åøáíðìå©®
À
´
Ôèåóå ðèòáóåó éîãìõäå áìì ðèòáóåó ùïõ äïî§ô ÷áîô Çòáííáôéë ÉÉÉ ôï
ãèåã묠âõô  ÷èéãè  ùïõ äïî§ô ÷áîô ôï ôèòï÷ á÷áù ðåòíáîåîôìù®  Ùïõ
ãáî  íïöå  ôèåí  ôï  ôèå  Éîáãôéöå Ðèòáóå ìéóô¬ ôèåî òåãïöåò ôèåí
ìáôåò®
À
´
Òåíïöåä Ðèòáóåó  áòå ðèòáóåó ùïõ§öå òåíïöåä ðåòíáîåîôìù® ×èåî ùïõ
åøéô æòïí Ç³ÐÈÒÅĬ áìì Òåíïöåä Ðèòáóåó ÷éìì âå ìïóô® Ôèéó ãïííáîä
ìåôó ùïõ åäéô  Òåíïöåä  Ðèòáóåó¬  ðåòèáðó  íïöéîç  ôèåí âáãë ôï á
òåçõìáò äéãôéïîáòù®
À
±
Ôèéó óåìåãôó  áìì ðèòáóåó ôï åäéô¬ éîãìõäéîç Éîáãôéöå ðèòáóåó®
À
²
Ôèéó áììï÷ó ùïõ ôï åäéô ôèå ðèòáóå ôèáô èáó êõóô âååî ðéãëåä æòïí
ôèå Óåìåãôéïî Íåîõ®
À
³
Ôèéó ÷éìì  òåíïöå á ðèòáóå æòïí ôèå ðèòáóå  äéãôéïîáòù®  Ùïõ  ãáî
òåãïöåò ôèå ðèòáóå áó  ìïîç áó ùïõ òåíáéîéîç éî Ç³ÐÈÒÅÄ® ×èåî ùïõ
åøéô¬ áìì Òåíïöåä Ðèòáóåó áòå ðåòíáîåîôìù ìïóô®
À
²
Ôèå  ãõòòåîôìù  ðéãëåä  ðèòáóå  ÷éìì  âå  íïöåä æòïí  éôó ãõòòåîô
äéãôéïîáòù ôï ôèå Éîáãôéöå ðèòáóå äéãôéïîáòù®
À
±
Ôèéó ãïííáîä áììï÷ó ùïõ áää á îå÷ ðèòáóå ôï áîù äéãôéïîáòù®
À
»»°°°°°°°°°±±±±±±±±±±²²²²²²²²²²³³³³³³³³³³´´´´´´´´´´µµµµµµµµµµ¨¶°©
»» ÎÏÔź íáøéíõí óéúå ±¸ ìéîåó®
±¸
Çòáííáôéë ÉÉÉ õóåó  ×ïòä æïò ×ïòä  ôï ãèåãë ÉÂÍ Äéóðìáù×òéôå  ÒÆÔ
¨Òåöéóáâìå­æïòí ôåøô©  æéìåó®  Ôèå  æéìåó  áòå  ãïîöåòôåä  ôï  áî
éîôåòíåäéáôå  æïòí   Çòáííáôéë  ÉÉÉ  õîäåòóôáîäó¬  ãèåãëå䬠 ôèåî
òå­ãïîöåòôåä âáãë ôï  ÉÂÍ  ÒÆÔ æéìåó®  Ôèéó áììï÷ó ùïõ ôï õóå ôèå
æõìì ðï÷åò ïæ Çòáííáôéë ÉÉɧó ãïòòåãôéïî åäéôïò®

¾¾¾ Ùïõ íõóô ãèåãë Òåöéóáâìå­æïòí ôåøô æéìåó® ×èåî ùïõ óáöå ùïõò
    æéìå æòïí ôèå Äéóðìáù×òéôå Óáöå Äïãõíåîô íåîõ¬ óåìåãô ôèå
    Ïðôéïîáì Ãïîöåòô ïðôéïî® Ùïõ ãáî íïäéæù ùïõò äåæáõìô õóåò
    ðòïæéìå ôï èáöå ôèéó èáððåî áõôïíáôéãáììù®

¾¾¾ Ôèå ãïîöåòóéïî ðòïãåóó íáù ìïóå ôèå ÃÏÍÍÅÎÔ æéåì䬠áîä éîóåòô
    èáòíìåóó Ðáçå áîä Ìéîå æïòíáôó áô ôèå äïãõíåîô âåçéîîéîç®

¾¾¾ ×ïòä æïò ×ïòä éó á ðòïäõãô ïæ Íáóôåòóïæô¬ Éî㮬 áîä áöáéìáâìå
    áó á óåðáòáôå óôáîä­áìïîå ðòïäõãô ôï ãïîöåòô äïãõíåîôó áíïîç
    íáîù äéææåòåîô ÷ïòä ðòïãåóóïòó® Éô éó áöáéìáâìå æòïí Äåóéçî
    Óïæô÷áò嬠Éîã® ïò Òåæåòåîãå Óïæô÷áòå®
À
±´
Ôèéó ÷ïòä ðòïãåóóïò éó ôïôáììù ãïíðáôéâìå ÷éôè Çòáííáôéë ÉÉÉ® Ôèå
áõøéìéáòù ðòïçòáí Ç³ÃÖÔÐÆÓ®ÅØÅ éó õóåä ôï ãïîöåòô ôèå ÐÆÓ æéìå ôï
áî éîôåòíåäéáôå æïòí õîäåòóôïïä âù Çòáííáôéë ÉÉÉ®

  ª Ùïõ ãáî íáëå ãïíðìåôå ãïòòåãôéïîó õóéîç ôèå åäéôïò®
  ª Ùïõ ÷éìì çåô æõìì ðáòáçòáðè éîæïòíáôéïî®
  ª Áæôåò íáëéîç ãïòòåãôéïîó¬ ùïõ ãáî õóõáììù òåìïáä ôèå äïãõíåîô
    éîôï ùïõò ÐÆÓ ÷ïòä ðòïãåóóïò áîä ðòéîô éííåäéáôåìù®
¾¾¾ Éæ ÷èéìå åäéôéî笠ùïõ íáëå á ìéîå ôïï ÷éä嬠Çòáííáôéë ÉÉÉ
    ÷éìì áõôïíáôéãáììù óðìéô ôèå ìéîå áîä ÷áòî ùïõ áô ôèå åîä ïæ
    ôèå óåóóéïî® Ùïõò ÷ïòä ðòïãåóóïò ÷éìì ðòéîô ôèå äïãõíåîô
    ãïòòåãôìù¬ âõô ùïõ ÷éìì óåå åøôòá ìéîåó ïî­óãòååî® Ùïõ ãáî
    æéø ôèåí âù íïöéîç ôï ôèå åîä ïæ ôèå óèïòôåîåä ìéîåó áîä
    äåìåôéîç ôèå ìéîå âòåá묠ôèåî òå­éîóåòôéîç á óðáãå®
À
±´
Ôèéó ÷ïòä ðòïãåóóïò éó ôïôáììù ãïíðáôéâìå ÷éôè Çòáííáôéë ÉÉÉ® Ôèå
áõøéìéáòù ðòïçòáí Ç³ÃÖÔÐÆÓ®ÅØÅ éó õóåä ôï ãïîöåòô ôèå ÐÆÓ æéìå ôï
áî éîôåòíåäéáôå æïòí õîäåòóôïïä âù Çòáííáôéë ÉÉÉ®

  ª Ùïõ ãáî íáëå ãïíðìåôå ãïòòåãôéïîó õóéîç ôèå åäéôïò®
  ª Ùïõ ÷éìì çåô æõìì ðáòáçòáðè éîæïòíáôéïî®
  ª Áæôåò íáëéîç ãïòòåãôéïîó¬ ùïõ ãáî õóõáììù òåìïáä ôèå äïãõíåîô
    éîôï ùïõò ÐÆÓ ÷ïòä ðòïãåóóïò áîä ðòéîô éííåäéáôåìù®
¾¾¾ Éæ ÷èéìå åäéôéî笠ùïõ íáëå á ìéîå ôïï ÷éä嬠Çòáííáôéë ÉÉÉ
    ÷éìì áõôïíáôéãáììù óðìéô ôèå ìéîå áîä ÷áòî ùïõ áô ôèå åîä ïæ
    ôèå óåóóéïî® Ùïõò ÷ïòä ðòïãåóóïò ÷éìì ðòéîô ôèå äïãõíåîô
    ãïòòåãôìù¬ âõô ùïõ ÷éìì óåå åøôòá ìéîåó ïî­óãòååî® Ùïõ ãáî
    æéø ôèåí âù íïöéîç ôï ôèå åîä ïæ ôèå óèïòôåîåä ìéîåó áîä
    äåìåôéîç ôèå ìéîå âòåá묠ôèåî òå­éîóåòôéîç á óðáãå®
À
±´
Ôèéó ÷ïòä ðòïãåóóïò éó ôïôáììù ãïíðáôéâìå ÷éôè Çòáííáôéë ÉÉÉ® Ôèå
áõøéìéáòù ðòïçòáí Ç³ÃÖÔÐÆÓ®ÅØÅ éó õóåä ôï ãïîöåòô ôèå ÐÆÓ æéìå ôï
áî éîôåòíåäéáôå æïòí õîäåòóôïïä âù Çòáííáôéë ÉÉÉ®

  ª Ùïõ ãáî íáëå ãïíðìåôå ãïòòåãôéïîó õóéîç ôèå åäéôïò®
  ª Ùïõ ÷éìì çåô æõìì ðáòáçòáðè éîæïòíáôéïî®
  ª Áæôåò íáëéîç ãïòòåãôéïîó¬ ùïõ ãáî õóõáììù òåìïáä ôèå äïãõíåîô
    éîôï ùïõò ÐÆÓ ÷ïòä ðòïãåóóïò áîä ðòéîô éííåäéáôåìù®
¾¾¾ Éæ ÷èéìå åäéôéî笠ùïõ íáëå á ìéîå ôïï ÷éä嬠Çòáííáôéë ÉÉÉ
    ÷éìì áõôïíáôéãáììù óðìéô ôèå ìéîå áîä ÷áòî ùïõ áô ôèå åîä ïæ
    ôèå óåóóéïî® Ùïõò ÷ïòä ðòïãåóóïò ÷éìì ðòéîô ôèå äïãõíåîô
    ãïòòåãôìù¬ âõô ùïõ ÷éìì óåå åøôòá ìéîåó ïî­óãòååî® Ùïõ ãáî
    æéø ôèåí âù íïöéîç ôï ôèå åîä ïæ ôèå óèïòôåîåä ìéîåó áîä
    äåìåôéîç ôèå ìéîå âòåá묠ôèåî òå­éîóåòôéîç á óðáãå®
À
±´
Ôèéó ÷ïòä ðòïãåóóïò éó ôïôáììù ãïíðáôéâìå ÷éôè Çòáííáôéë ÉÉÉ® Ôèå
áõøéìéáòù ðòïçòáí Ç³ÃÖÔÐÆÓ®ÅØÅ éó õóåä ôï ãïîöåòô ôèå ×Á  æéìå ôï
áî éîôåòíåäéáôå æïòí õîäåòóôïïä âù Çòáííáôéë ÉÉÉ®

  ª Ùïõ ãáî íáëå ãïíðìåôå ãïòòåãôéïîó õóéîç ôèå åäéôïò®
  ª Ùïõ ÷éìì çåô æõìì ðáòáçòáðè éîæïòíáôéïî®
  ª Áæôåò íáëéîç ãïòòåãôéïîó¬ ùïõ ãáî õóõáììù òåìïáä ôèå äïãõíåîô
    éîôï ×òéôéîç Áóóéóôáîô áîä ðòéîô éííåäéáôåìù®
¾¾¾ Éæ ÷èéìå åäéôéî笠ùïõ íáëå á ìéîå ôïï ÷éä嬠Çòáííáôéë ÉÉÉ
    ÷éìì áõôïíáôéãáììù óðìéô ôèå ìéîå áîä ÷áòî ùïõ áô ôèå åîä ïæ
    ôèå óåóóéïî® Ùïõò ÷ïòä ðòïãåóóïò ÷éìì ðòéîô ôèå äïãõíåîô
    ãïòòåãôìù¬ âõô ùïõ ÷éìì óåå åøôòá ìéîåó ïî­óãòååî® Ùïõ ãáî
    æéø ôèåí âù íïöéîç ôï ôèå åîä ïæ ôèå óèïòôåîåä ìéîåó áîä
    äåìåôéîç ôèå ìéîå âòåá묠ôèåî òå­éîóåòôéîç á óðáãå®
À
±°
Óôáîäáòä  ÁÓÃÉÉ Ôåøô Æéìåó  áòå ôïôáììù ãïíðáôéâìå ÷éôè Çòáííáôéë
ÉÉɬ áîä ãáî âå çåîåòáôåä âù íïóô ÷ïòä ðòïãåóóïòó® Õîæïòôõîáôåìù¬
÷éôè ôèå åøãåðôéïî ïæ Öåîôõòá Ðõâìéóèåò¬ ÁÓÃÉÉ æéìåó õóõáììù ÷éìì
îïô ãïîôáéî áîù æïòíáôôéîç éîæïòíáôéïî®

  ª Ùïõ ãáî íáëå ãïíðìåôå ãïòòåãôéïîó õóéîç ôèå åäéôïò®
  ª Ùïõ ÷éìì çåô æõìì ðáòáçòáðè éîæïòíáôéï÷èéãè Çòáííáôéë ÉÉÉ
    äåôåãôó âù á ÃÒ¯ÌÆ ðáéò¬ ÷èéãè ìïïëó ìéëå á âìáîë ìéîå®
  ª Áæôåò íáëéîç ãïòòåãôéïîó¬ ôèå ÁÓÃÉÉ æéìå ÷éìì âå ãïíðáôéâìå
    ÷éôè ÷èáôåöåò åäéôïò ïò ÷ïòä ðòïãåóóïò ÷áó õóåä ôï ãòåáôå éô®
À
¹
Óôáîäáòä ÁÓÃÉÉ Ôåøô  Æéìåó  áòå ôïôáììù ãïíðáôéâìå ÷éôè Çòáííáôéë
ÉÉɬ áîä ãáî âå çåîåòáôåä âù íïóô ÷ïòä ðòïãåóóïòó® Õîæïòôõîáôåìù¬
÷éôè ôèå åøãåðôéïî ïæ Öåîôõòá Ðõâìéóèåò¬ ÁÓÃÉÉ æéìåó õóõáììù ÷éìì
îïô ãïîôáéî áîù æïòíáôôéîç éîæïòíáôéïî®

¾¾¾ Çòáííáôéë ÉÉÉ ãáî§ô äåôåãô ÷èåòå ðáòáçòáðèó åîä®
  ª Ùïõ ãáî íáëå ãïíðìåôå ãïòòåãôéïîó õóéîç ôèå åäéôïò®
  ª Áæôåò íáëéîç ãïòòåãôéïîó¬ ôèå ÁÓÃÉÉ æéìå ÷éìì âå ãïíðáôéâìå
    ÷éôè ÷èáôåöåò åäéôïò ïò ÷ïòä ðòïãåóóïò õóåä ôï ãòåáôå éô®
À
¸
Ôèéó ÷ïòä ðòïãåóóïò éó ôïôáììù ãïíðáôéâìå ÷éôè Çòáííáôéë ÉÉÉ®

  ª Ùïõ ãáî íáëå ãïíðìåôå ãïòòåãôéïîó õóéîç ôèå åäéôïò®
  ª Ùïõ ÷éìì çåô æõìì ðáòáçòáðè éîæïòíáôéïî®
  ª Áæôåò íáëéîç ãïòòåãôéïîó¬ ùïõ ãáî òåìïáä ôèå äïãõíåîô éîôï
    ùïõò ÷ïòä ðòïãåóóïò áîä ðòéîô éííåäéáôåìù®
  ª Ùïõ îååä ôï âå ãáõôéïõó ÷èåî åäéôéîç éæ ùïõ åîãïõîôåò
    æïòíáôôéîç ãïííáîäó óõãè áó âïìäæáãå ïò õîäåòìéîå®
À
±±
Ôèéó  ÷ïòä  ðòïãåóóïò éó ãïíðáôéâìå ÷éôè Çòáííáôéë ÉÉɬ  âõô ÷éôè
óïíå íéîïò òåóôòéãôéïîó®

  ª Ùïõ ãáî íáëå ãïíðìåôå ãïòòåãôéïîó õóéîç ôèå åäéôïò®
  ª Ùïõ ÷éìì çåô æõìì ðáòáçòáðè éîæïòíáôéïî®
  ª Ùïõ îååä ôï âå ãáõôéïõó ÷èåî åäéôéîç éæ ùïõ åîãïõîôåò
    æïòíáôôéîç ãïííáîäó óõãè áó âïìäæáãå ïò õîäåòìéîå®

¾¾¾ ÁÆÔÅÒ ÍÁËÉÎÇ ÃÏÒÒÅÃÔÉÏÎÓ¬ ùïõ óèïõìä òåìïáä ôèå äïãõíåîô
    éîôï Åáóù áîä õóå ôèå çìïâáì ðáòáçòáðè òåæïòíáôôéîç ãïííáîä
    ÂÅÆÏÒÅ ðòéîôéîç®
À
¹
Ôèéó  ÷ïòä  ðòïãåóóïò éó ãïíðáôéâìå ÷éôè Çòáííáôéë ÉÉɬ  âõô ÷éôè
óïíå íéîïò òåóôòéãôéïîó®

  ª Ùïõ ãáî íáëå ãïíðìåôå ãïòòåãôéïîó õóéîç ôèå åäéôïò®
  ª Áæôåò íáëéîç ãïòòåãôéïîó¬ ùïõ ãáî òåìïáä ôèå äïãõíåîô éîôï
    ùïõò ÷ïòä ðòïãåóóïò áîä ðòéîô éííåäéáôåìù®
  ª Ùïõ îååä ôï âå ãáõôéïõó ÷èåî åäéôéîç éæ ùïõ åîãïõîôåò
    æïòíáôôéîç ãïííáîäó óõãè áó âïìäæáãå ïò õîäåòìéîå®
¾¾¾ Çòáííáôéë ÉÉÉ ãáî§ô äåôåãô ÷èåòå ðáòáçòáðèó åîä®
À
¸
Ôèéó ÷ïòä ðòïãåóóïò éó ôïôáììù ãïíðáôéâìå ÷éôè Çòáííáôéë ÉÉÉ®

  ª Ùïõ ãáî íáëå ãïíðìåôå ãïòòåãôéïîó õóéîç ôèå åäéôïò®
  ª Ùïõ ÷éìì çåô æõìì ðáòáçòáðè éîæïòíáôéïî®
  ª Áæôåò íáëéîç ãïòòåãôéïîó¬ ùïõ ãáî òåìïáä ôèå äïãõíåîô éîôï
    ùïõò ÷ïòä ðòïãåóóïò áîä ðòéîô éííåäéáôåìù®
  ª Ùïõ îååä ôï âå ãáõôéïõó ÷èåî åäéôéîç éæ ùïõ åîãïõîôåò
    æïòíáôôéîç ãïííáîäó óõãè áó âïìäæáãå ïò õîäåòìéîå®
À
¸
Ôèéó ÷ïòä ðòïãåóóïò éó ôïôáììù ãïíðáôéâìå ÷éôè Çòáííáôéë ÉÉÉ®

  ª Ùïõ ãáî íáëå ãïíðìåôå ãïòòåãôéïîó õóéîç ôèå åäéôïò®
  ª Ùïõ ÷éìì çåô æõìì ðáòáçòáðè éîæïòíáôéïî®
  ª Áæôåò íáëéîç ãïòòåãôéïîó¬ ùïõ ãáî òåìïáä ôèå äïãõíåîô éîôï
    ùïõò ÷ïòä ðòïãåóóïò áîä ðòéîô éííåäéáôåìù®
  ª Ùïõ îååä ôï âå ãáõôéïõó ÷èåî åäéôéîç éæ ùïõ åîãïõîôåò
    æïòíáôôéîç ãïííáîäó óõãè áó âïìäæáãå ïò õîäåòìéîå®
À
¸
Ôèéó ÷ïòä ðòïãåóóïò éó ôïôáììù ãïíðáôéâìå ÷éôè Çòáííáôéë ÉÉÉ®

  ª Ùïõ ãáî íáëå ãïíðìåôå ãïòòåãôéïîó õóéîç ôèå åäéôïò®
  ª Ùïõ ÷éìì çåô æõìì ðáòáçòáðè éîæïòíáôéïî®
  ª Áæôåò íáëéîç ãïòòåãôéïîó¬ ùïõ ãáî òåìïáä ôèå äïãõíåîô éîôï
    ùïõò ÷ïòä ðòïãåóóïò áîä ðòéîô éííåäéáôåìù®
  ª Ùïõ îååä ôï âå ãáõôéïõó ÷èåî åäéôéîç éæ ùïõ åîãïõîôåò
    æïòíáôôéîç ãïííáîäó óõãè áó âïìäæáãå ïò õîäåòìéîå®
À
±³
Æòáíå÷ïòë ÉÉ éó óåöåòåìù òåóôòéãôåä  ÷èåî õóåä ÷éôè Çòáííáôéë ÉÉÉ®

  ª Æòáíå÷ïòë ÉÉ  îáôéöå  æéìåó  ãáî âå ãèåãëåä ïîìù éî ÒÅÁÄ ÏÎÌÙ
    íïäå®  Ôèéó íåáîó  ùïõ ãáî§ô åäéô  ïò åöåî íáòë åòòïòó éî ôèå
    äïãõíåîô æéìå®  Ùïõ ãáî  óåîä ôèå åòòïòó ôï ôèå ðòéîôåò ïò ôï
    á ®ÓÕÍ åòòïò ìéóô ïõôðõô æéìå®

  ª Æòáíå÷ïòë ÉÉ ãáî åøðïòô áîä éíðïòô ÍõìôéÍáôå ÉÉ æéìåó ÷éôèïõô
    ìïóéîç  áîù  æïòíáôôéîç  éîæïòíáôéïî®  Éæ  ùïõ  ÷áîô  ôï íáëå
    ãïòòåãôéïîó¬  ÷å óõççåóô ùïõ Åøðïòô ôï á ÍõìôéÍáôå æéì嬠ôèåî
    ãèåãë áîä  ãïòòåãô ôèáô æéìå ÷éôè Çòáííáôéë ÉÉɬ  ôèåî Éíðïòô
    ôèáô æéìå âáãë éîôï Æòáíå÷ïòë ÉÉ® Ùïõ óèïõìä óåìåãô ÍõìôéÍáôå
    áó ôèå ÷ïòä ðòïãåóóïò ¨îïô Æòáíå÷ïòë© éæ ùïõ õóå ôèéó íåôèïä®
À
¸
Ôèéó ÷ïòä ðòïãåóóïò éó ôïôáììù ãïíðáôéâìå ÷éôè Çòáííáôéë ÉÉÉ®

  ª Ùïõ ãáî íáëå ãïíðìåôå ãïòòåãôéïîó õóéîç ôèå åäéôïò®
  ª Ùïõ ÷éìì çåô æõìì ðáòáçòáðè éîæïòíáôéïî®
  ª Áæôåò íáëéîç ãïòòåãôéïîó¬ ùïõ ãáî òåìïáä ôèå äïãõíåîô éîôï
    ùïõò ÷ïòä ðòïãåóóïò áîä ðòéîô éííåäéáôåìù®
À
±µ
Íéãòïóïæô ×ïòä  éó  ôïôáììù  ãïíðáôéâìå  ÷éôè Çòáííáôéë ÉÉÉ®  Ôèå
áõøéìéáòù ðòïçòáí  Ç³ÃÖÔÍÓ×®ÅØÅ  éó õóåä ôï ãïîöåòô ôèå ×ïòä æéìå
ôï áî éîôåòíåäéáôå æïòí õîäåòóôïïä âù Çòáííáôéë ÉÉÉ®

  ª Ùïõ ãáî íáëå ãïíðìåôå ãïòòåãôéïîó õóéîç ôèå åäéôïò®
  ª Ùïõ ÷éìì çåô æõìì ðáòáçòáðè éîæïòíáôéïî®
  ª Áæôåò íáëéîç ãïòòåãôéïîó¬ ùïõ ãáî õóõáììù òåìïáä ôèå äïãõíåîô
    éîôï ×ïòä áîä ðòéîô éííåäéáôåìù®

ÉÍÐÏÒÔÁÎÔº Óïíå ôèéòä ðáòôù ãïîöåòóéïî ðòïçòáíó ôèáô óáù ôèåù áòå
ãïíðáôéâìå ÷éôè ×ïòä ðòïäõãå æéìåó ôèáô æáéì ôï íååô ×ïòä§ó æéìå
óðåãéæéãáôéïîó åøáãôìù® Ùïõ íáù çåô áî åòòïò íåóóáçå óáùéîç ôèáô
ôèå æéìå éó éî éíðòïðåò æïòíáô® Ùïõ ãáî õóõáììù ÷ïòë áòïõîä ôèéó
ðòïâìåí âù òåáäéîç ôèå æéìå âáãë éîôï ×ïòä áîä óáöéîç éô áçáéî®
Öåîôõòá Ðõâìéóèåò éó á ëîï÷î åøáíðìå ïæ ôèéó ðòïâìåí®
À
±²
Ùïõ ªÍÕÓÔª óáöå  ×éîäï÷ó ×òéôå äïãõíåîôó áó Íéãòïóïæô ×ïòä æéìåó®
Ôèéó éó åáóù ôï äﬠáîä ùïõ ÷éìì ìïóå îï éîæïòíáôéïî®

×èåî ôèå æéìåó  áòå óáöåä áó Íéãòïóïæô ×ïòä äïãõíåîô æéìåó¬  ôèéó
÷ïòä  ðòïãåóóïò  éó ôïôáììù  ãïíðáôéâìå  ÷éôè Çòáííáôéë ÉÉÉ®  Ôèå
áõøéìéáòù ðòïçòáí  Ç³ÃÖÔÍÓ×®ÅØÅ  éó õóåä ôï ãïîöåòô ôèå ×ïòä æéìå
ôï áî éîôåòíåäéáôå æïòí õîäåòóôïïä âù Çòáííáôéë ÉÉÉ®

  ª Ùïõ ãáî íáëå ãïíðìåôå ãïòòåãôéïîó õóéîç ôèå åäéôïò®
  ª Ùïõ ÷éìì çåô æõìì ðáòáçòáðè éîæïòíáôéïî®
  ª Áæôåò íáëéîç ãïòòåãôéïîó¬ ùïõ ãáî õóõáììù òåìïáä ôèå äïãõíåîô
    éîôï ×éîäï÷ó ×òéôå ¨áó á ×ïòä æéìå© áîä ðòéîô éííåäéáôåìù®
À
±²
Ôèéó éó á ÌÅÎÇÔÈ ÓÅÎÓÉÔÉÖÅ ÷ïòä ðòïãåóóïò®  Çòáííáôéë ÉÉÉ ãáîîïô
íáëå áîù ãèáîçåó ôèáô ãèáîçå ôèå ìåîçôè ïæ ôèå ôåøô®

¾¾¾ Ùïõ ãáî õóå ôèå åäéôïò¬ âõô ïîìù éî ÏÖÅÒÔÙÐÅ íïäå®

  ª Ùïõ ÷éìì óôéìì çåô æõìì ðáòáçòáðè éîæïòíáôéïî®
  ª Ùïõ îååä ôï âå ãáõôéïõó ÷èåî åäéôéîç éæ ùïõ åîãïõîôåò
    æïòíáôôéîç ãïííáîäó óõãè áó âïìäæáãå ïò õîäåòìéîå®
  ª Éæ ùïõ êõóô ÍÁÒË åòòïòó¬ ùïõ ÷éìì èáöå ôï òåìïáä ôèå æéìå
    éîôï ùïõò ÷ïòä ðòïãåóóïò ôï íáëå æõìì ãïòòåãôéïîó®
  ª Ùïõ ÷éìì æéîä ôèå ïðôéïîó ôèáô ðòéîô Çòáííáôéë ÉÉɧó áäöéãå
    ïî ôèå ðòéîôåò ïò ôï á æéìå öåòù õóåæõì æïò ãïòòåãôéïî®
À
±¸
Ôèéó  ÷ïòä  ðòïãåóóïò éó ãïíðáôéâìå ÷éôè Çòáííáôéë ÉÉɬ  âõô ÷éôè
óïíå íéîïò òåóôòéãôéïîó®

  ª Ùïõ ãáî íáëå ãïíðìåôå ãïòòåãôéïîó õóéîç ôèå åäéôïò®
  ª Ùïõ ÷éìì çåô æõìì ðáòáçòáðè éîæïòíáôéïî®
  ª Ùïõ îååä ôï âå ãáõôéïõó ÷èåî åäéôéîç éæ ùïõ åîãïõîôåò
    æïòíáôôéîç ãïííáîäó óõãè áó âïìäæáãå ïò õîäåòìéîå®
¾¾¾ ÁÆÔÅÒ íáëéîç ãïòòåãôéïîó¬ ùïõ óèïõìä òåìïáä ôèå äïãõíåîô
    éîôï ùïõò ÷ïòä ðòïãåóóïò áîä õóå ôèå çìïâáì òåæïòíáôôéîç ïò
    òåðáçéîáôéïî ãïííáîä ÂÅÆÏÒÅ ðòéîôéîç®

¡¡¡ ÉÍÐÏÒÔÁÎÔ ¡¡¡
  ÄÏ ÎÏÔ åäéô ÆÏÒÍÁÔ  ìéîåó®  ¨Ùïõ èáöå ôï õîðòïôåãô æïòíáô ãïäåó
  ôï óåå ôèåí¬  áîä ôèåù ÷éìì ìïïë ìéëå á óåòéåó ïæ ðåòéïäó®©  Éæ
  ùïõ áìôåò ïî嬠ÍõìôéÍáôå ÷éìì îïô âå áâìå ôï òå­òåáä ùïõò æéìå¡

ªª Ùïõò æéìå íáù âå óíáììåò áæôåò ãèåãëéîç óéîãå ôèå ãïîöåòóéïî
   ðòïãåóó òåíïöåó õîõóåä óðáãå æòïí ôèå æéìå®
À
±¶
Ôèéó ÷ïòä ðòïãåóóïò éó ôïôáììù ãïíðáôéâìå ÷éôè Çòáííáôéë ÉÉÉ®

  ª Ùïõ ãáî íáëå ãïíðìåôå ãïòòåãôéïîó õóéîç ôèå åäéôïò®
  ª Ùïõ ÷éìì çåô æõìì ðáòáçòáðè éîæïòíáôéïî®
  ª Áæôåò íáëéîç ãïòòåãôéïîó¬ ùïõ ãáî òåìïáä ôèå äïãõíåîô éîôï
    ùïõò ÷ïòä ðòïãåóóïò áîä ðòéîô éííåäéáôåìù®

¾¾¾ Éæ ùïõ åäéô éôåíó ôèáô áòå õîäåòìéî嬠âïì䬠ïò éôáìé㬠ùïõ
    íáù æéîä óôòáù ãèáòáãôåòó ìåæô éî ùïõò æéì嬠ïò åøôòá éôåíó
    èéçèìéçèôåä ÷èåî ùïõ òå­ìïáä ùïõò äïãõíåîô® Ùïõ ãáî ÷ïòë
    áòïõîä ôèéó ìéíéôáôéïî âù ôõòîéîç ôèå ¢Ðòïôåãô æïòíáô ãïîôòïì
    ãïäåó¢ ïðôéïî ÏÆÆ® Èéçèìéçèôåä ãèáòáãôåòó ÷éìì ôèåî âå óèï÷î
    ÷éôè á îïî­áìðèáâåôéã ãèáòáãôåò áîä ôèå òåçõìáò ãèáòáãôåò®
    ×èåî ùïõ äåìåôå á òåçõìáò ãèáòáãôåò¬ áìóï äåìåôå ôèå ïôèåò
    ãèáòáãôåò òéçèô âåæïòå éô®  ×å ãèïóå ôèéó íéîïò ìéíéôáôéïî
    òáôèåò ôèáî íáëéîç ôèéó á ìåîçôè óåîóéôéöå ÷ïòä ðòïãåóóïò®
À
¸
Ôèéó ÷ïòä ðòïãåóóïò éó ôïôáììù ãïíðáôéâìå ÷éôè Çòáííáôéë ÉÉÉ®

  ª Ùïõ ãáî íáëå ãïíðìåôå ãïòòåãôéïîó õóéîç ôèå åäéôïò®
  ª Ùïõ ÷éìì çåô æõìì ðáòáçòáðè éîæïòíáôéïî®
  ª Áæôåò íáëéîç ãïòòåãôéïîó¬ ùïõ ãáî òåìïáä ôèå äïãõíåîô éîôï
    ùïõò ÷ïòä ðòïãåóóïò áîä ðòéîô éííåäéáôåìù®
  ª Ùïõ îååä ôï âå ãáõôéïõó ÷èåî åäéôéîç éæ ùïõ åîãïõîôåò
    æïòíáôôéîç ãïííáîäó óõãè áó âïìäæáãå ïò õîäåòìéîå®
À
¸
Ôèéó ÷ïòä ðòïãåóóïò éó ôïôáììù ãïíðáôéâìå ÷éôè Çòáííáôéë ÉÉÉ®

  ª Ùïõ ãáî íáëå ãïíðìåôå ãïòòåãôéïîó õóéîç ôèå åäéôïò®
  ª Ùïõ ÷éìì çåô æõìì ðáòáçòáðè éîæïòíáôéïî®
  ª Áæôåò íáëéîç ãïòòåãôéïîó¬ ùïõ ãáî òåìïáä ôèå äïãõíåîô éîôï
    ùïõò ÷ïòä ðòïãåóóïò áîä ðòéîô éííåäéáôåìù®
  ª Ùïõ îååä ôï âå ãáõôéïõó ÷èåî åäéôéîç éæ ùïõ åîãïõîôåò
    æïòíáôôéîç ãïííáîäó óõãè áó âïìäæáãå ïò õîäåòìéîå®
À
¸
Ôèéó ÷ïòä ðòïãåóóïò éó ôïôáììù ãïíðáôéâìå ÷éôè Çòáííáôéë ÉÉÉ®

  ª Ùïõ ãáî íáëå ãïíðìåôå ãïòòåãôéïîó õóéîç ôèå åäéôïò®
  ª Ùïõ ÷éìì çåô æõìì ðáòáçòáðè éîæïòíáôéïî®
  ª Áæôåò íáëéîç ãïòòåãôéïîó¬ ùïõ ãáî òåìïáä ôèå äïãõíåîô éîôï
    ùïõò ÷ïòä ðòïãåóóïò áîä ðòéîô éííåäéáôåìù®
  ª Ùïõ îååä ôï âå ãáõôéïõó ÷èåî åäéôéîç éæ ùïõ åîãïõîôåò
    æïòíáôôéîç ãïííáîäó óõãè áó âïìäæáãå ïò õîäåòìéîå®
À
±²
Ôèéó éó á ÌÅÎÇÔÈ ÓÅÎÓÉÔÉÖÅ ÷ïòä ðòïãåóóïò®  Çòáííáôéë ÉÉÉ ãáîîïô
íáëå áîù ãèáîçåó ôèáô ãèáîçå ôèå ìåîçôè ïæ ôèå ôåøô®

¾¾¾ Ùïõ ãáî õóå ôèå åäéôïò¬ âõô ïîìù éî ÏÖÅÒÔÙÐÅ íïäå®

  ª Ùïõ ÷éìì óôéìì çåô æõìì ðáòáçòáðè éîæïòíáôéïî®
  ª Ùïõ îååä ôï âå ãáõôéïõó ÷èåî åäéôéîç éæ ùïõ åîãïõîôåò
    æïòíáôôéîç ãïííáîäó óõãè áó âïìäæáãå ïò õîäåòìéîå®
  ª Éæ ùïõ êõóô ÍÁÒË åòòïòó¬ ùïõ ÷éìì èáöå ôï òåìïáä ôèå æéìå
    éîôï ùïõò ÷ïòä ðòïãåóóïò ôï íáëå æõìì ãïòòåãôéïîó®
  ª Ùïõ ÷éìì æéîä ôèå ïðôéïîó ôèáô ðòéîô Çòáííáôéë ÉÉɧó áäöéãå
    ïî ôèå ðòéîôåò ïò ôï á æéìå öåòù õóåæõì æïò ãïòòåãôéïî®
À
¹
Ôèéó  ÷ïòä  ðòïãåóóïò éó ãïíðáôéâìå ÷éôè Çòáííáôéë ÉÉɬ  âõô ÷éôè
óïíå íéîïò òåóôòéãôéïîó®

  ª Ùïõ ãáî íáëå ãïíðìåôå ãïòòåãôéïîó õóéîç ôèå åäéôïò®
  ª Áæôåò íáëéîç ãïòòåãôéïîó¬ ùïõ ãáî òåìïáä ôèå äïãõíåîô éîôï
    ùïõò ÷ïòä ðòïãåóóïò áîä ðòéîô éííåäéáôåìù®
  ª Ùïõ îååä ôï âå ãáõôéïõó ÷èåî åäéôéîç éæ ùïõ åîãïõîôåò
    æïòíáôôéîç ãïííáîäó óõãè áó âïìäæáãå ïò õîäåòìéîå®
¾¾¾ Çòáííáôéë ÉÉÉ ãáî§ô äåôåãô ÷èåòå ðáòáçòáðèó åîä®
À
±·
Âïòìáîä§ó Óðòéîô éó ãïíðáôéâìå ÷éôè Çòáííáôéë ÉÉɬ  âõô ÷éôè óïíå
íéîïò òåóôòéãôéïîó®

¾¾¾ Çòáííáôéë ÉÉÉ éó óåô õð æïò ôèå óôáîäáòä Âïòìáîä Óðòéîô æéìå
    æïòíáô¬ áîä îïô áîù åíõìáôéïî®
  ª Ùïõ ãáî íáëå ãïíðìåôå ãïòòåãôéïîó õóéîç ôèå åäéôïò®
  ª Áæôåò íáëéîç ãïòòåãôéïîó¬ ùïõ ãáî òåìïáä ôèå äïãõíåîô éîôï
    ùïõò ÷ïòä ðòïãåóóïò áîä ðòéîô éííåäéáôåìù®
  ª Ùïõ îååä ôï âå ãáõôéïõó ÷èåî åäéôéîç éæ ùïõ åîãïõîôåò
    æïòíáôôéîç ãïííáîäó óõãè áó âïìäæáãå ïò õîäåòìéîå®

¾¾¾ Çòáííáôéë ÉÉÉ ãáî§ô òåãïçîéúå Óðòéîô§ó  À¨øøø© æïòíáô ãïííáîä
    óôòõãôõòå âåãáõóå ïæ éôó ãïíðìåøéôù áîä æìåøéâéìéôù®  Ôèå À¨©
    ãïííáîäó ÷éìì âå äéóðìáùåä éî ôèå ãïîôåøô ÷éîäï÷¬ áîä ÷éìì âå
    ôòåáôåä ìéëå  ïòäéîáòù ÷ïòäó®  Ôèéó  íáù ìåáä ôï äåôåãôéïî ïæ
    æáìóå çòáííáò åòòïòó áó ôèå À ãïííáîä ÷ïòäó áòå ôòåáôåä áó éæ
    ôèåù ÷åòå òåçõìáò ÷ïòäó éî ôèå óåîôåîãå®
À   
¸
Ôèéó ÷ïòä ðòïãåóóïò éó ôïôáììù ãïíðáôéâìå ÷éôè Çòáííáôéë ÉÉÉ®

  ª Ùïõ ãáî íáëå ãïíðìåôå ãïòòåãôéïîó õóéîç ôèå åäéôïò®
  ª Ùïõ ÷éìì çåô æõìì ðáòáçòáðè éîæïòíáôéïî®
  ª Áæôåò íáëéîç ãïòòåãôéïîó¬ ùïõ ãáî òåìïáä ôèå äïãõíåîô éîôï
    ùïõò ÷ïòä ðòïãåóóïò áîä ðòéîô éííåäéáôåìù®
  ª Ùïõ îååä ôï âå ãáõôéïõó ÷èåî åäéôéîç éæ ùïõ åîãïõîôåò
    æïòíáôôéîç ãïííáîäó óõãè áó âïìäæáãå ïò õîäåòìéîå®
À
±°
Ôèéó  åîôòù óõððïòôó á âòïáä ãìáóó ïæ äïãõíåîôó ãòåáôåä æïò ôåøô
æïòíáôôåòó óõãè áó ôòïææ ïò ðòïææ® Íïóô ïæ ôèåóå æïòíáôôåòó èáöå
ôèåéò ïòéçéîó ïî Õîéø® Ôèåóå áòå åóóåîôéáììù Óôáîäáòä ÁÓÃÉÉ ôåøô
æéìåó ÷éôè æïòíáô ãïííáîäó åíâåääåä ïî óåðáòáôå ìéîåó ôèáô âåçéî
÷éôè á ðåòéïä®

  ª Ùïõ ãáî íáëå ãïíðìåôå ãïòòåãôéïîó õóéîç ôèå åäéôïò®
  ª Áæôåò íáëéîç ãïòòåãôéïîó¬ ùïõ ãáî òåìïáä ôèå äïãõíåîô éîôï
    ùïõò ÷ïòä ðòïãåóóïò áîä ðòéîô éííåäéáôåìù®
¾¾¾ Çòáííáôéë ÉÉÉ ÷éìì îïô äåôåãô åîä ïæ ðáòáçòáðèó®
À
¸
Ôèéó ÷ïòä ðòïãåóóïò éó ôïôáììù ãïíðáôéâìå ÷éôè Çòáííáôéë ÉÉÉ®

  ª Ùïõ ãáî íáëå ãïíðìåôå ãïòòåãôéïîó õóéîç ôèå åäéôïò®
  ª Ùïõ ÷éìì çåô æõìì ðáòáçòáðè éîæïòíáôéïî®
  ª Áæôåò íáëéîç ãïòòåãôéïîó¬ ùïõ ãáî òåìïáä ôèå äïãõíåîô éîôï
    ùïõò ÷ïòä ðòïãåóóïò áîä ðòéîô éííåäéáôåìù®
  ª Ùïõ îååä ôï âå ãáõôéïõó ÷èåî åäéôéîç éæ ùïõ åîãïõîôåò
    æïòíáôôéîç ãïííáîäó óõãè áó âïìäæáãå ïò õîäåòìéîå®
À
¸
Ôèéó ÷ïòä ðòïãåóóïò éó ôïôáììù ãïíðáôéâìå ÷éôè Çòáííáôéë ÉÉÉ®

  ª Ùïõ ãáî íáëå ãïíðìåôå ãïòòåãôéïîó õóéîç ôèå åäéôïò®
  ª Ùïõ ÷éìì çåô æõìì ðáòáçòáðè éîæïòíáôéïî®
  ª Áæôåò íáëéîç ãïòòåãôéïîó¬ ùïõ ãáî òåìïáä ôèå äïãõíåîô éîôï
    ùïõò ÷ïòä ðòïãåóóïò áîä ðòéîô éííåäéáôåìù®
  ª Ùïõ îååä ôï âå ãáõôéïõó ÷èåî åäéôéîç éæ ùïõ åîãïõîôåò
    æïòíáôôéîç ãïííáîäó óõãè áó âïìäæáãå ïò õîäåòìéîå®
À
¸
Ôèéó ÷ïòä ðòïãåóóïò éó ôïôáììù ãïíðáôéâìå ÷éôè Çòáííáôéë ÉÉÉ®

  ª Ùïõ ãáî íáëå ãïíðìåôå ãïòòåãôéïîó õóéîç ôèå åäéôïò®
  ª Ùïõ ÷éìì çåô æõìì ðáòáçòáðè éîæïòíáôéïî®
  ª Áæôåò íáëéîç ãïòòåãôéïîó¬ ùïõ ãáî òåìïáä ôèå äïãõíåîô éîôï
    ùïõò ÷ïòä ðòïãåóóïò áîä ðòéîô éííåäéáôåìù®
  ª Ùïõ îååä ôï âå ãáõôéïõó ÷èåî åäéôéîç éæ ùïõ åîãïõîôåò
    æïòíáôôéîç ãïííáîäó óõãè áó âïìäæáãå ïò õîäåòìéîå®
À
¸
Ôèéó ÷ïòä ðòïãåóóïò éó ôïôáììù ãïíðáôéâìå ÷éôè Çòáííáôéë ÉÉÉ®

  ª Ùïõ ãáî íáëå ãïíðìåôå ãïòòåãôéïîó õóéîç ôèå åäéôïò®
  ª Ùïõ ÷éìì çåô æõìì ðáòáçòáðè éîæïòíáôéïî®
  ª Áæôåò íáëéîç ãïòòåãôéïîó¬ ùïõ ãáî òåìïáä ôèå äïãõíåîô éîôï
    ùïõò ÷ïòä ðòïãåóóïò áîä ðòéîô éííåäéáôåìù®
  ª Ùïõ îååä ôï âå ãáõôéïõó ÷èåî åäéôéîç éæ ùïõ åîãïõîôåò
    æïòíáôôéîç ãïííáîäó óõãè áó âïìäæáãå ïò õîäåòìéîå®
À
±¶
Ôèéó  ÷ïòä  ðòïãåóóïò éó ãïíðáôéâìå ÷éôè Çòáííáôéë ÉÉɬ  âõô ÷éôè
óïíå íéîïò òåóôòéãôéïîó®

  ª Ùïõ ãáî íáëå ãïíðìåôå ãïòòåãôéïîó õóéîç ôèå åäéôïò®
  ª Ùïõ ÷éìì çåô æõìì ðáòáçòáðè éîæïòíáôéïî®

¾¾¾ ÉÍÐÏÒÔÁÎÔ îïôå æïò ×ïòäÓôáò Ðòïæåóóéïîá쬠Öåòóéïî µ®°¬ õóåòóº
    Éæ ùïõ õî­ðòïôåãô æïòíáôôéîç ãïííáîäó¬ ÷èéãè éîãìõäå éîäåø
    åîôòéåó æïò åøáíðì嬠ôèåù ÷éìì âå äéóðìáùåä éî ôèå åäéôïò®
    ÄÏ ÎÏÔ åäéô ôèåóå åîôòéåó¡ Ôèåù èáöå ìåîçôè ãïäåó âõéìô éî¬
    áîä éæ ùïõ åäéô ôèåí¬ ôèåù ÷éìì îïô âå ðòïðåòìù èáîäìåä ÷èåî
    ùïõ òå­ìïáä ôèå æéìå éîôï ×ïòäÓôáò®
    
¾¾¾ ÁÆÔÅÒ ÍÁËÉÎÇ ÃÏÒÒÅÃÔÉÏÎÓ¬ ùïõ óèïõìä òåìïáä ôèå äïãõíåîô
    éîôï ×ïòäÓôáò áîä õóå ôèå çìïâáì òåæïòíáôôéîç ãïííáîä
    ¨é®å®¬ ÞÑÕ© ÂÅÆÏÒÅ ðòéîôéîç®
À
¸
Ôèéó ÷ïòä ðòïãåóóïò éó ôïôáììù ãïíðáôéâìå ÷éôè Çòáííáôéë ÉÉÉ®

  ª Ùïõ ãáî íáëå ãïíðìåôå ãïòòåãôéïîó õóéîç ôèå åäéôïò®
  ª Ùïõ ÷éìì çåô æõìì ðáòáçòáðè éîæïòíáôéïî®
  ª Áæôåò íáëéîç ãïòòåãôéïîó¬ ùïõ ãáî òåìïáä ôèå äïãõíåîô éîôï
    ùïõò ÷ïòä ðòïãåóóïò áîä ðòéîô éííåäéáôåìù®
  ª Ùïõ îååä ôï âå ãáõôéïõó ÷èåî åäéôéîç éæ ùïõ åîãïõîôåò
    æïòíáôôéîç ãïííáîäó óõãè áó âïìäæáãå ïò õîäåòìéîå®
À
¹
Ôèéó  ÷ïòä  ðòïãåóóïò éó ãïíðáôéâìå ÷éôè Çòáííáôéë ÉÉɬ  âõô ÷éôè
óïíå íéîïò òåóôòéãôéïîó®

  ª Ùïõ ãáî íáëå ãïíðìåôå ãïòòåãôéïîó õóéîç ôèå åäéôïò®
  ª Áæôåò íáëéîç ãïòòåãôéïîó¬ ùïõ ãáî òåìïáä ôèå äïãõíåîô éîôï
    ùïõò ÷ïòä ðòïãåóóïò áîä ðòéîô éííåäéáôåìù®
  ª Ùïõ îååä ôï âå ãáõôéïõó ÷èåî åäéôéîç éæ ùïõ åîãïõîôåò
    æïòíáôôéîç ãïííáîäó óõãè áó âïìäæáãå ïò õîäåòìéîå®
¾¾¾ Çòáííáôéë ÉÉÉ ãáî§ô äåôåãô ÷èåòå ðáòáçòáðèó åîä®
À
f#Áòãèáéã ïò Æïòåéçî ðèòáóå
¾#Õîâáìáîãåä ¨©¬ ûý¬ Ûݬ ïò ¢
p#Ãáðéôáìéúáôéïî
Y#Äïõâìåä ÷ïòä ïò ðõîãôõáôéïî
 #Çåîäåò óðåãéæéã
Ç
#Èáãëîåùå䬠Ãìéãè嬠ïò Ôòéôå
ö#Éîæïòíáì ïò Éììéôåòáôå
Ð#ÊáòçïÔåãèîéãá쬠Åóïôåòéã
ë#Ãìõíóù ïò á÷ë÷áòä
#Ìïîç÷éîäåä ïò ÷ïòäù
©#Ïæôåî íéóõóåä ïò ãïîæõóåä
v#Îåïìïçéóí ïò ãïéîáçå
#Ïöåòóôáôåä ïò ðòåôåîôéïõó
M!#Ðõîãôõáôéïî õóáçå
Œ0#Ñõïôáôéïî íéóõóå
G2#Òåäõîäáîô ðèòáóå
²3#Óðåììéîç
6#Ôòáäåíáòë
b8#Õóáçå éî ñõåóôéïî
:#Öáçõå áäöåòâ
j<#Ðáóóéöå Öïéãå
zB#Óðìéô Éîæéîéôéöå
6E#Îåçáôéöå õóáçå
:G#Åììéðóå õóáçå
:G#Åììéðóéó íáòë
iL#Áäöåòâ õóáçå
GN#Áäêåãôéöå õóáçå
£O#Éîæéîéôéöå õóáçå
‘Q#Îõíâåò áçòååíåîô
ãS#Îõíâåò óôùìå
£V#Ðáòáçòáðè ðòïâìåí
=X#Éîãïíðìåôå óåîôåîãå
ôZ#Éîôåòîáì ìïçéã åòòïò
¨[#×ïòä ðòïãåóóïò æéìå æïòíáô
]#Ðïóóåóóéöå õóáçå
ò_#Áòôéãìå õóáçå
d#Èïíïîùíó
½j#Ðòïîïõî õóáçå
bp#Ãïíðáòáôéöå õóáçå
cq#Öåòâ áçòååíåîô
Kz#Óéíéìáò ÷ïòäó
°|#Ðòåðïóéôéïî õóáçå
m}#Ìïîç óåîôåîãå
#Åîä ïæ óåîôåîãå ðõîãôõáôéïî
%€#Ïðåîéîç Óãòååî
‹#Õóéîç Ðõìì Äï÷î Íåîõó
#Õóéîç Ïðôéïî Íåîõó
*#Óåìåãôéîç á æéìå
p•#Çåîåòáì Åòòïò Äåôåãôéïî
ÿ—#Óõííáòù Óãòååî
û˜#Åäéôéîç Ðòïâìåí
››#Òåðìù
.#Óôáîäáòä Ðèòáóåó
ž#Óôòéãô Ðèòáóåó
Ǟ#Âõóéîåóó Ðèòáóåó
}Ÿ#Éîáãôéöå Ðèòáóåó
 #Çåîäåò Óðåãéæéã Ðèòáóåó
ª #Óëéð ôï îåøô ðòïâìåí
¢¡#Åäéô ôèéó ðòïâìåí
.£#Íáòë ôèéó ðòïâìåí
ê¤#Éçîïòå ôùðå æòïí îï÷ ïî
¥#Ìåáòî íéóóðåììåä ÷ïòä
X©#Éçîïòå ðèòáóå æòïí îï÷ ïî
<«#Óèï÷ ðáòôó ïæ óðååãè éîæï
­#ÇÍ˳ÒÁÍ Ïöåòöéå÷
³¯#Òåôõòî ôï ×ïòä Ðòïãåóóïò
±#Ñõéô
6±#Ñõéô¬ îï íïòå íáòëéîç
±±#Ñõéô¬ íáòë òåóô ïæ äïãõíåîô
8²#Áâïòô¬ éçîïòå ÷ïòë óï æáò
‹²#Óôáîäáòä Ðèòáóå Ôùðåó
ز#Õóåò Äåæéîåä Ðèòáóå Ôùðåó
(³#Óåô æéìå îáíå
G´#Ïõôðõô æéìå îáíå
‡µ#Åøåãõôå ÄÏÓ ãïííáîä
®¶#Âåçéî æõìì ãèåãë
·#Íáòë ïîìù ãèåãë
±¹#Óôáôéóôéãó ïîìù
º#Òåáä ïîìù ãèåãë
º#Äéãôéïîáòéåó ôï õóå
ã»#Ðòïæéìå ÷ïòä õóáçå
¼#Åäéô ðèòáóå äéãôéïîáòù
W¼#Ãèáîçå ÷ïòä ðòïãåóóïò
¤½#ÕÎíáòë æéìå
ª¾#Ãèåãë áîïôèåò æéìå
ö¾#Óáöå ïðôéïî óåôôéîçó
RÀ#Áììï÷ åäéô æïò ìåî® óåîó® ×Ðó
¼Á#Ãáðéôáìéúåä ÷ïòäó ðòïðåò îïõîó
fÂ#Ãèåãë ¢ìåáäéî碠ðõîãôõáôéïî
©Ã#Ãïõîô èåáäåòó éî áîáìùóéó
VÄ#Äïî§ô ãáìì ¡¿ éîãïíðìåôå óåîôó®

Å#Åîôåò åäéô éííåäéáôåìù ïî åòòïò
yÅ#Åøéô ôï ÄÏÓ áæôåò ãèåãëéîç æéìå
ëÅ#Æéîä íïòå ¢æáìó墠ðòïâìåíó
cÇ#Æõìì ïðôéïîó óèï÷î
‚È#Çåîåòáôå óôáôéóôéãó óõííáòù æéìå
Ê#Éçîïòå âìïãë ãèáòáãôåò
Ê#Éîãìõäå áäöéãå ÷èåî íáòëéîç
˜Ë#Ðòïôåãô æïòíáô ãïîôòïì ãïäåó
¢Í#Ìïîç óåîôåîãå ìåîçôè
Î#Íáòë ïîìùº Îï ãïòòåãôéïî
ÄÎ#Íáòëéîç ãèáòáãôåò
-Ï#Ðòéîô åòòïòó ïî ðòéîôåò
®Ï#Ñõïôåä éôåíó ¢ìéôåòá좠îïõîó
sÐ#Òïâõóô óðåììéîç áìçïòéôèí
FÓ#Óáöå ïðôéïîó ÷èåî ãèáîçåä
XÕ#Óèïòô óåîôåîãå ìåîçôè
ÄÕ#Óèï÷ óõííáòù áô åîä
2Ö#Óðåììéîç ãèåãëéîç
Ø#Òåãïçîéúå ÄÏÓ æéìå îáíå áó îïõî
òØ#Õóå óìï÷åò ÂÉÏÓ öéäåï èáîäìéîç
ôÙ#×òéôå åòòïòó ôï óõííáòù æéìå
;Û#Ðáòôó ïæ Óðååãè
”ä#Ãïõîô ãáôåçïòéåó
Qå#Óáöå óôáôéóôéãó éî æéìå
wæ#Ãïíðáòéóïî ãèáòôó
Úæ#Áâïõô Çòáííáôéë ÉÉÉ
þç#Áâïõô ÓÅÔÕÐ
-é#Éîðõô ®ÃÆÇ æéìå îáíå
ê#Ïõôðõô ®ÃÆÇ æéìå îáíå
ïê#Óåô ×ïòäÐåòæåãô Ëåù
šë#Áâïòô ­ îï ãèáîçåó
ì#Ñõéô¬ óáöå óåôôéîçó
½ì#Óåô ®ÃÆÇ éä íåóóáçå
Ýí#Éîæï áâïõô ãõòòåîô ×Ð
‡ï#Åîáâìå Óðåìì Äéãôéïîáòù
ñ#Äéóáâìå Óðåìì Äéãôéïîáòù
Ññ#Ãèáîçå Óðåìì Äéãôéïîáòù Ðáôè
œó#Óåìåãô ×ïòä Ðòïãåóóïò
ô#Óåô äåæáõìô æéìå åøôåîóéïî
µõ#Íáëå ×РÖåîôõòá ãïíðáôéâìå
¶÷#Óåô ÇÍ˳ÒÅÓ Èïô Ëåùó
+ù#Óåô ÷ïòëéîç óãòååî óéúå
û#ÓÅÔÕРÏðåîéîç Óãòååî
ß#Ãèáîçéîç Ãïìïòó
—#×ïòä Ðòïãåóóïò Óåìåãôéïî
X
#Áâïõô Ðòïæéìå
X #Ðòïæéìå Ïðåîéîç Óãòååî
 #Ðòïæéìå ïõôðõô ôï óãòååî

#Ðòïæéìå ïõôðõô ôï æéìå
»
#Ðòïæéìå ïõôðõô ôï ðòéîôåò
A#Æéìôåò ïõô ãïííïî ÷ïòäó
Ÿ#Éîðõô ðòïæéìå îáíå
#Ïõôðõô ðòïæéìå îáíå
À#Áìðèáâåôéãáì ïòäåò
'#Íïóô æòåñõåîô æéòóô
b#Ìåáóô æòåñõåîô æéòóô
ž#Áâïõô Ç³ÐÈÒÅÄ
Ï#Ãèïïóéîç á äéãôéïîáòù îáíå
#Ãèïïóéîç á ôùðå îáíå
-#Ðèòáóå íåîõ
>#Ãèáîçéîç ôùðå îáíå
Ø#Ãèáîçéîç á ãïõîô ãáôåçïòù îáíå
t#Ãèáîçéîç ôèå îáíå ïæ á äéãôéïîáòù
#Íáéî íåîõ
+#Åäéôéîç ðáòôó ïæ á ðèòáóå
.#Åäéôïò ãïííáîäó
5#Ñõéô­­Óáöå ×ïòë
z#Íåòçéîç ÁÓÃÉÉ ðèòáóåó
#Öåòéæù áìì ðèòáóåó
õ#Ðèòáóåó
‰#Ðòïâìåí Ôùðå Îáíåó
#Äéãôéïîáòù Îáíåó
{#Ãïõîô Ãáôåçïòù Îáíåó
 #Âù Ðèòáóå Äéãôéïîáòù
ö #Âù Ôèå Ðòïâìåí Ôùðå
T!#Âù Ðáôôåòî Ãïîôáéîåä Éî Ðèòáóå
##Ãïõîô Ðèòáóåó
ø##Éçîïòå Ðèòáóåó
™$#Éîáãôéöå Ðèòáóåó
j%#Òåíïöåä Ðèòáóåó
H&#Áìì Ðèòáóåó
‹&#Åäéô Ðèòáóå
å&#Òåíïöå Ðèòáóå
'#Íáëå Ðèòáóå Éîáãôéöå
(#Áää á Îå÷ Ðèòáóå
³(#ÉÂÍ Äéóðìáù×òéôå ¨ÄÃÁ¯ÒÆÔ© ª×´×ª
M,#ÐÆÓ Ðòïæåóóéïîáì ×òéôå ±®°­²®±
X/#ÐÆÓ ×òéôå
c2#ÐÆÓ Æéòóô Ãèïéãå ×Р²®°¬ ³®°
n5#ÉÂÍ ×òéôéîç Áóóéóôáîô
s8#Óôáîäáòä ÁÓÃÉÉ Ôåøô Æéìåó
ž:#Óôáîäáòä ÁÓÃÉÉ ­ Îï ðáòáçòáðè éîæï
|<#Âáîë Óôòååô ×òéôåò
>#Åáóù
Í?#Åäéø¯×ïòäéø
yA#Åéîóôåéî×òéôåò
C#Åìåãôòéã Äåóë
‡D#Æéîáì ×ïòä ÉÉ
F#Æòáíå÷ïòë ÉÉ
ÍH#Æòååóôùìå
ãI#Íéãòïóïæô ×ïòä ´®°¬ µ®°
êL#Íéãòïóïæô ×éîäï÷ó ×òéôå
JO#Íéãòïóïæô ×ïòëó ×Ð
“Q#ÍõìôéÍáôå ¨ÉÉ ïò Áäöáîôáçå©
ºT#ÎÅàÍõìôéÓðååä Îïôåðáä
X#Ïææéãå ×òéôåò ¨µ®°¬¶®°©
”Y#Ðáìáîôéò
[#Ðí×òéôå
¢\#Ñ ¦ Á ×òéôå
ë^#Óðåììâéîäåò
—`#Óðòéîô
éc#Óõðåò÷òéôåò
pe#ôòïææ­ìéëå æïòíáôôåò
dg#Öïìëó÷òéôåò ¨áîä Ö× Äåìõøå©
ëh#Öïìëó÷òéôåò ³
rj#×ïòäÐåòæåãô ¨ðòå­µ®°©
ùk#×ïòäÐåòæåãô ¨µ®°©
€m#×ïòäÓôáò Öåòóéïîó ³®³ ôï µ®µ
Mp#×ïòäÓôáò ²°°°
Ôq#Øù×òéôå