Category : Windows 3.X Files
Archive   : NDWTIME.ZIP
Filename : NDWTIME.HLP

 
Output of file : NDWTIME.HLP contained in archive : NDWTIME.ZIP

?_Kÿÿÿÿyh;2lpÀÀB@ œ\€€€€€€€€€€€€ÀÀÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿð‚ÿð
‚ð‚ÿð
w‡ð#ÿ
w†ðÿ
ˆwðHÿ ™„wð‚ÿ ™…wðÿ ™ ™Ÿwð33ÿ ™™ÿÿ𙙐wðîîÿ ™ÿÿš ™wðÿ ÿÿÿðÿð wðƒÿ  ÿ‹ðwðÌÌÿ  ÿŠðwð""ÿ ÿ‹wðÿÿÿ†ðÿwð‚ÿ ÿ‰ðwðÌÌÿ ÿŠðwð""ÿÿÿ‹wðÿÿƒðÿ…wð‚ÿÿƒÿÿ‰ðwðÌÌÿÿ„ðÿðÿðwð""ÿðÿÿÿ‹ðÿwðÿðÿÿ„pÿðƒÿÿ ÿ‹ðwpÿðÌÌÿÿ ÿœðwÿð""ÿÿðÿÿÿðÿðpÿÿðÿðÿÿ†wÿÿðÿ‰ÿÿðwÿ„ðÌÌÿðƒwÿ„ð33ÿ„ðîîÿð/&;)z4ëpæíÿÿ } ÿÿÿÿbm0bm1z|CTXOMAP†W|FONT®V|KWBTREEX|KWDATAÁW|KWMAP
X|SYSTEMß;|TOMAPIV|TOPIC<|TTLBTREEJ`rr|SYSTEM.ÿÿÿÿ24WBTREEWDATA|KWMAPWBTREEWDATAR:Â
î6XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>ø
Ûü
Æ
 ,7ÿÿÿÿÒ
&7)ÿÿÿÿ OPTIONSBUILDTAGSMAPALIASFILESBITMAPSLANGUAGEFORMATREPORTBUILDROOTINDEXFORCEFONTMAPFONTSIZEWARNINGCOMPRESSTITLEMULTIKEYCASEINSENSITIVECASESENSITIVEDICTIONARY‚ : Š > ” B ˜ F ž J ¤ N ¬ R µ V ¼ Z à ^ É b Î f Ô j Þ n ê r ò v û z  ~
‚  † ( 87izdÜ:6 OLDKEYPHRASESCANDINAVIANTRUE1FALSE0\TRUE1FALSE0#DEFINE#INCLUDErrbrrb.HPJ#IFDEF#IF#ENDIF#ELSE
È´´(
L7Unable to open bitmap file %s.Unable to include bitmap file %s.Disk full.Cannot use reserved DOS device name for file %s.Output file %s already exists as a dire5\5lpÀÀ„ô ði\ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ€€€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿHÿƒ4%ÿcÿ‚vúÿbÿƒÂÇFÿbÿƒP‹Fÿbÿƒç?[ÿbÿƒ ?>ÿbÿƒæ,šÿbÿƒRPšÿbÿ‚H%ÿù™ù™Wÿ™|ÿ†šZJÿÿù™ù™)ÿ™Ÿ
ÿƒ™™Ÿÿ™Ÿ{ÿƒØP¡ÿ‚ùŸÿ™*ÿ™ ÿ™ÿ…ùŸÿù™{ÿƒ2ƒÿ…™ÿÿùŸ*ÿ†ùŸÿÿùŸÿ†ù™ÿÿ™Ÿÿ†ùŸÿÿ™ŸzÿƒJ%ÿ™Ÿ*ÿ†ùŸÿÿùŸÿ†™ŸÿÿùŸÿ†ùŸÿÿùŸzÿƒ‹Fôÿ™Ÿ*ÿ†ùŸÿÿùŸÿ™ ÿ†ùŸÿÿùŸzÿƒÎjÿ„ùŸÿ™+ÿ†ùŸÿÿ™Ÿÿ™ ÿ†ùŸÿÿùŸ{ÿ‚v„ÿ„ùŸÿ™+ÿù™ÿ™ ÿ†ùŸÿÿùŸzÿƒ×?ÿƒ™ùŸ+ÿù™Ÿÿ™ ÿ†ùŸÿÿùŸzÿƒš(ÿƒ™ùŸ+ÿ…ùŸÿù™ÿ™ÿ‚ùŸÿ…ùŸÿÿ™{ÿƒ22
ÿ‚ù™,ÿ…ùŸÿÿ™ÿ†ùŸÿÿùŸÿ…ùŸÿù™{ÿƒionÿ™,ÿ…ùŸÿÿ™ÿ†ù™ÿÿ™Ÿÿ™Ÿ{ÿƒ
Wiÿ™,ÿ™Ÿ ÿ™Ÿÿ™|ÿƒnv=3ÿ™ ÿ„™™ùŸÿÿƒnalÿbÿƒ
INÿbÿƒLL,ÿbÿƒrdPÿbÿƒor ÿbÿƒWorÿ.ÿð ÿð ÿð}ÿƒtarÿ.ÿð ÿð ÿð}ÿƒgrpÿ.ÿð ÿð ÿð}ÿƒ,TIÿ.ÿð ÿð ÿð}ÿƒvpoÿ.ÿð ÿð ÿð}ÿƒ255ÿ.ÿð ÿð ÿð}ÿƒonFÿ.ÿð ÿð ÿð}ÿƒModÿ.ÿð ÿð ÿð}ÿƒ15 ÿ.ÿð ÿð ÿð~ÿûÿ.ÿð ÿð ÿð~ÿûÿ.ÿð ÿð ÿð}ÿÿ.ÿð ÿð ÿð}ÿÿ.ÿð ÿð ÿð}ÿÿ„ÿÿðHÿƒÿ„ÿÿð+́À ́À ́ÀĺÀÿƒNÿ„ÿÿð+́À ́À ́ÀĺÀÿƒÿ„ÿÿð+́À ́À ́ÀĺÀÿƒÿ„ÿÿð+́À ́À ́ÀĺÀÿÿ†ÿÿðÌÌ)ÿð ÿð ÿðjÿƒüÌÀÿƒ·ÿ†ÿÿðÌÌ)ÿð ÿð ÿðjÿƒüÌÀÿƒÿ†ÿÿðÌÌ)ÿð ÿð ÿðjÿƒüÌÀÿƒŒÿ†ÿÿðÌÌ)ÿð ÿð ÿðjÿƒüÌÀÿƒÿ†ÿÿðÌÌ)ÿð ÿð ÿðjÿƒüÌÀÿƒ2ÿ†ÿÿðÌÌ)ÿð ÿð ÿðjÿƒüÌÀÿƒYáÒÿ†ÿÿðÌÌ)ÿð ÿð ÿðjÿƒüÌÀÿƒÏÿ†ÿÿðÌÌ)ÿð ÿð ÿðjÿƒüÌÀÿƒBÉÿ†ÿÿðÌÌ)ÿð ÿð ÿðjÿƒüÌÀÿƒes ÿ†ÿÿðÌÌ)ÿð ÿð ÿðjÿƒüÌÀÿÿ†ÿÿðÌÌÿð/…ÿÿðÿÿSÿ+ÿƒüÌÀÿƒ ÿ†ÿÿðÌÌÿð$ÿð ÿ‡ðÿÿðÿÿÿð3ÿðÿð+ˆÿƒüÌÀÿƒileÿ†ÿÿðÌÌÿð$ÿð ÿ‡ðÿÿðÿÿÿð3ÿðÿ‚ðø*ˆÿƒüÌÀÿƒ Doÿ†ÿÿðÌÌÿð$ÿð ÿ‡ðÿÿðÿÿÿð3ÿðÿ‚ðÿ)w‚ˆÿƒüÌÀÿƒPaÿ†ÿÿðÌÌÿð$ÿð ÿ‡ðÿÿðÿÿÿð3ÿðÿ‚ðÿ)w‚ˆÿƒüÌÀÿƒrt¥ÿ†ÿÿðÌÌÿð$ÿð ÿ‡ðÿÿðÿÿÿð3ÿðÿ‚ðÿ)w‚ˆÿƒüÌÀÿƒxe ÿ†ÿÿðÌÌÿð$ÿð ÿ‡ðÿÿðÿÿÿð3ÿðÿ‚ðÿ)w‚ˆÿƒüÌÀÿ†ù™Ÿÿ™™ÿƒordÿ†ÿÿðÌÌÿð$ÿð ÿ‡ðÿÿðÿÿÿð3ÿðÿ‚ðÿww‚ˆÿƒüÌÀÿ†ù™Ÿÿ™™ÿƒ1sÿ†ÿÿðÌÌÿð$ÿð ÿ‡ðÿÿðÿÿÿð3ÿðÿ‚ðÿww‚ˆÿƒüÌÀÿ…™ÿÿùŸÿƒwÿ†ÿÿðÌÌÿð$ÿð ÿ‡ðÿÿðÿÿQÿðÿ‚ðÿ
wpwwppw‚ˆÿƒüÌÀÿ…™ÿÿùŸÿƒÉÊÿ†ÿÿðÌÌÿð$ÿð ÿ‡ðÿÿðÿÿQÿðÿ‚ðÿ
wpwwwpww‚ˆÿƒüÌÀÿ…™ÿÿùŸÿ‚vúÿ†ÿÿðÌÌÿð$ÿð ÿ‡ðÿÿðÿÿQÿðÿ‚ðÿ
wpwwwwpww‚ˆÿƒüÌÀÿ…™ÿÿùŸÿƒìÿ†ÿÿðÌÌÿð$ÿð ÿ‡ðÿÿðÿÿQÿðÿ‚ðÿ
w…pww…pwwƒˆÿ ÿ™Ÿÿƒ(|øÿ†ÿÿðÌÌÿð$ÿð ÿ‡ðÿÿðÿÿQÿðÿ‚ðÿ
wp‰wwpww‚ˆÿƒüÌÀÿ™ŸÿƒÈ@ÿ†ÿÿðÌÌÿð$ÿð ÿ‡ðÿÿðÿÿÿFÿðÿ‚ðÿ
wpwwppw‚ˆÿƒüÌÀÿ…™ÿÿùŸÿƒÝ$ÿ†ÿÿðÌÌÿð$ÿð ÿ‡ðÿÿðÿÿÿÿ‚ðÿŽÿðððÿÿÿ˜ðÿðÿÿððððÿÿðÿ‚ðÿ
w„pww‚pw‚ˆÿƒüÌÀÿ…™ÿÿùŸÿƒ*÷ÿ†ÿÿðÌÌÿð$ÿð ÿ‡ðÿÿðÿÿÿ‚ÿ“ÿÿððððÿÿÿÿ˜ÿÿÿððÿððÿðÿðÿ‚ðÿ
w„pww‚pw‚ˆÿƒüÌÀÿ…™ÿÿùŸÿƒU‹ÿ†ÿÿðÌÌÿðÿðÿð ÿ‡ðÿÿðÿÿÿ‡ðÿÿðÿÿŠðððÿðÿ–ÿÿÿðÿÿÿððÿÿðÿðÿ‚ðÿ
w„pww‚pw‚ˆÿƒüÌÀÿ†ù™Ÿÿ™™ÿƒþFÿ†ÿÿðÌÌÿðÿ‚ðÿÿŒÿÿððð ÿð ÿ‡ðÿÿðÿÿÿ‡ÿÿÿÿŠðððÿðÿ‚ÿðÿÿÿððÿÿÿðÿ‚ðÿ)w‚ˆÿƒüÌÀÿ†ù™Ÿÿ™™ÿƒFöÄÿ†ÿÿðÌÌÿðÿ‚ððÿ‚ððÿŒÿÿððÿ ÿð ÿ‡ðÿÿðÿÿÿ‡ÿððÿÿÿ©ÿððÿððÿÿðÿÿððÿððÿðÿðÿ‚ðÿ)w‚ˆÿƒüÌÀÿ‚6Àÿ†ÿÿðÌÌÿðÿ‡ðÿÿÿðÿŠÿÿðð ÿð ÿ‡ðÿÿðÿÿÿœÿÿÿÿÿÿðÿÿðÿðððÿÿÿ”ðÿÿððÿðÿÿðÿ‚ðÿ)w‚ˆÿƒüÌÀÿƒ^þÁÿ†ÿÿðÌÌÿðÿ‡ðÿðÿðÿðÿ‰ÿÿðð ÿð ÿ‡ðÿÿðÿÿÿÿððÿÿÿÿðÿÿð ÿÿÿðÿ‚ðÿ)w‚ˆÿƒüÌÀÿƒèKÿ†ÿÿðÌÌÿðÿ‡ðÿÿÿðÿŒÿÿððÿ ÿð ÿ‡ðÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿððð ÿƒÿÿÿðÿ‚ðÿ)w‚ˆÿƒüÌÀÿƒÊ&ÿ†ÿÿðÌÌÿðÿ‡ðÿÿðÿÿðÿ…ÿÿð„ÿð ÿð ÿ‡ðÿÿðÿÿÿ‡ðÿÿðÿÿ…ÿð ÿƒðÿÿðÿð*ÿ‚ˆÿƒüÌÀÿƒ^ü&ÿ†ÿÿðÌÌÿðÿ‡ðÿÿÿðÿÿð ÿ‡ðÿÿðÿÿÿ‚ÿ‚Fÿðÿð*ÿ‚øÿƒüÌÀÿƒ‹Fÿ†ÿÿðÌÌÿðÿ‡ðÿðÿðÿðÿÿð ÿ‡ðÿÿðÿÿÿÿ‚ðFÿðÿ+ÿƒüÌÀÿƒ9ÿ†ÿÿðÌÌÿðÿ‡ðÿÿÿðÿ‚ÿÿð ÿ‡ðÿÿðÿÿÿFÿð6ÿƒüÌÀÿƒ]Âÿ†ÿÿðÌÌÿðÿ‚ððÿ‚ððÿð ÿ‡ðÿÿðÿÿQÿð6ÿƒüÌÀÿƒPjÿ†ÿÿðÌÌÿðÿ‚ðÿÿð ÿ‡ðÿÿðÿÿQÿð6ÿƒüÌÀÿƒ§‰ÿ†ÿÿðÌÌÿðÿðÿð ÿ‡ðÿÿðÿÿQÿð6ÿƒüÌÀÿƒdV+ÿ†ÿÿðÌÌÿð$ÿð ÿ‡ðÿÿðÿÿQÿð6ÿƒüÌÀÿƒúuÿ†ÿÿðÌÌÿð$ÿð ÿ‡ðÿÿðÿÿQÿð6ÿƒüÌÀÿƒÂÿ†ÿÿðÌÌÿð$ÿð ÿ‡ðÿÿðÿÿQÿð6ÿƒüÌÀÿƒƒì ÿ†ÿÿðÌÌÿð$ÿð ÿ‡ðÿÿðÿÿÿ8ÿð6ÿƒüÌÀÿ‚6Àÿ†ÿÿðÌÌÿð$ÿð ÿ‡ðÿÿðÿÿÿ8ÿð6ÿƒüÌÀÿƒ’&ÿ†ÿÿðÌÌÿð$ÿð ÿ‡ðÿÿðÿÿÿŒÿÿðððÿ”ÿÿððððð)ÿð6ÿƒüÌÀÿƒ Ä^ÿ†ÿÿðÌÌÿð$ÿð ÿ‡ðÿÿðÿÿÿ¤ÿÿððÿÿÿðÿÿÿððÿððð(ÿð6ÿƒüÌÀÿƒƒíÿ†ÿÿðÌÌÿð$ÿð ÿ‡ðÿÿðÿÿÿŠÿÿððÿ•ðÿÿÿððÿððÿ)ÿð6ÿƒüÌÀÿƒ=ÿ†ÿÿðÌÌÿð$ÿð ÿ‡ðÿÿðÿÿÿ‰ÿÿðð—ÿÿðÿÿÿððÿððð)ÿð6ÿƒüÌÀÿƒuÿ†ÿÿðÌÌÿð$ÿð ÿ‡ðÿÿðÿÿÿ¤ÿÿððÿÿÿðÿÿÿððÿððð(ÿðÿ+ÿƒüÌÀÿ‚v ÿ†ÿÿðÌÌÿð$ÿð ÿ‡ðÿÿðÿÿÿ…ÿÿð›ÿðÿÿðÿÿððððÿð)ÿðÿð+ˆÿƒüÌÀÿƒÄvÿ†ÿÿðÌÌÿð$ÿð ÿ‡ðÿÿðÿÿÿ
ÿ„ðÿÿ‚ð4ÿðÿ‚ðø*ˆÿƒüÌÀÿƒ&ÿ†ÿÿðÌÌÿð$ÿð ÿ†ðÿÿðÿÿ„ÿÿ
ÿ„ðÿÿ‚ð
ÿ(ÿ‚ðÿ)w‚ˆÿƒüÌÀÿƒ‹Fÿ†ÿÿðÌÌÿð$ÿð ÿ„ðÿÿðÿ‚ÿ ÿƒÿ‚ð8ÿ‚ðÿ)w‚ˆÿƒüÌÀÿƒFø‹ÿ†ÿÿðÌÌÿð$ÿð ÿ„ðÿÿðZÿ‚ðÿ)w‚ˆÿƒüÌÀÿƒÿ†ÿÿðÌÌÿð$ÿð ÿ„ðÿÿðZÿ‚ðÿ)w‚ˆÿƒüÌÀÿƒÀ&‹ÿ†ÿÿðÌÌÿð$ÿð ÿ„ðÿÿðZÿ‚ðÿ)w‚ˆÿƒüÌÀ ÿ™ÿƒ‹ìÿ†ÿÿðÌÌÿð$ÿð ÿ„ðÿÿðZÿ‚ðÿ)w‚ˆÿƒüÌÀÿù™ÿƒ]Mÿ†ÿÿðÌÌÿð$ÿð ÿ„ðÿÿðZÿ‚ðÿw‡wpww‚ˆÿƒüÌÀÿ…™Ÿÿÿ™ÿƒ+ÛÄÿ†ÿÿðÌÌÿðÿðÿð ÿ„ðÿÿðZÿ‚ðÿww†ppw‚ˆÿƒüÌÀÿ‚ù™ÿ™ÿƒ‹F ÿ†ÿÿðÌÌÿðÿ‚ðÿÿÿÿðð ÿð ÿ„ðÿÿðZÿ‚ðÿww†pwpw‚ˆÿƒüÌÀÿŒùŸÿù™™Ÿÿÿ uÿ†ÿÿðÌÌÿðÿ‚ððÿ‚ððÿÿÿððÿÿ ÿð ÿ„ðÿÿðZÿ‚ðÿww†pwpw‚ˆÿƒüÌÀÿŒùŸÿù™™Ÿÿÿ&‹7ÿ†ÿÿðÌÌÿðÿ‡ðÿÿÿðÿ‹ÿðððÿ ÿð ÿ„ðÿÿðZÿ‚ðÿwŠwppwƒˆÿ „ÿÿùŸÿƒhžÿ†ÿÿðÌÌÿðÿ‡ðÿðÿðÿðÿŠÿðÿÿ ÿð ÿ†ðÿÿðÿÿSÿ‚ðÿww†ppw‚ˆÿƒüÌÀÿ‚ùŸÿƒkvÿ†ÿÿðÌÌÿðÿ‡ðÿÿÿðÿÿðÿÿðÿÿ ÿð ÿ‡ðÿÿðÿÿQÿðÿ‚ðÿww‚pw‚ˆÿƒüÌÀÿ‚ùŸÿƒƒÉÿ†ÿÿðÌÌÿðÿ‡ðÿÿðÿÿðÿÿðÿÿð ÿð ÿ‡ðÿÿðÿÿQÿðÿ‚ðÿww‚pw‚ˆÿƒüÌÀÿ™ÿ™ÿƒtéÿ†ÿÿðÌÌÿðÿ‡ðÿÿÿðÿ„ÿðÿ
ÿð ÿ‡ðÿÿðÿÿQÿðÿ‚ðÿwww‚ˆÿƒüÌÀÿ…™Ÿÿù™ÿƒjjÿ†ÿÿðÌÌÿðÿ‡ðÿðÿðÿðÿƒÿÿ
ÿ ÿ‡ðÿÿðÿÿQÿðÿ‚ðÿ)w‚ˆÿƒüÌÀÿù™ÿƒvìšÿ†ÿÿðÌÌÿðÿ‡ðÿÿÿðÿƒÿð
ÿ‡ðÿÿðÿÿQÿðÿ‚ðÿ)w‚ˆÿƒüÌÀ ÿ„™™Ÿ™ÿƒU‹ìÿ†ÿÿðÌÌÿðÿ‚ððÿ‚ððÿ
ÿ‡ðÿÿðÿÿQÿðÿ‚ðÿ)w‚ˆÿƒüÌÀÿƒxÿ†ÿÿðÌÌÿðÿ‚ðÿÿð ÿ‡ðÿÿðÿÿQÿðÿ‚ðÿ)w‚ˆÿƒüÌÀÿƒ‰Fÿ†ÿÿðÌÌÿðÿðÿ ÿ‡ðÿÿðÿÿQÿðÿ‚ðÿ)w‚ˆÿƒüÌÀÿ‚üóÿ†ÿÿðÌÌÿð!ÿð ÿ‡ðÿÿðÿÿQÿðÿð*ÿ‚ˆÿƒüÌÀÿƒuéÿ†ÿÿðÌÌÿð!ÿ ÿ‡ðÿÿðÿÿQÿðÿð*ÿ‚øÿƒüÌÀÿƒV+Àÿ†ÿÿðÌÌÿð ÿð
ÿ‡ðÿÿðÿÿQÿðÿ+ÿƒüÌÀÿƒEUÿ†ÿÿðÌÌÿð ÿ
ÿ‡ðÿÿðÿÿQÿð6ÿƒüÌÀÿƒ +Ûÿ†ÿÿðÌÌÿðÿðÿ‡ðÿÿðÿÿÿ‚ð+ÿÿð6ÿƒüÌÀÿƒ~
&ÿ†ÿÿðÌÌÿðÿÿ‡ðÿÿðÿÿÿ„ðÿÿœðÿÿðÿÿðððÿÿÿ‰ðÿðÿðÿÿÿÿðð ÿð6ÿƒüÌÀÿƒò‰Vÿ†ÿÿðÌÌÿðÿðÿ‡ðÿÿðÿÿÿÿÿœððÿÿððÿððÿððÿ†ÿÿðÿ‹ÿððÿðÿð6ÿƒüÌÀÿ¥ÿ†ÿÿðÌÌÿðÿÿ‡ðÿÿðÿÿÿðÿðÿœðÿÿÿÿðÿÿÿÿððÿðÿÿÿ„ÿðÿÿ‡ðÿÿÿÿð6ÿƒüÌÀÿƒ‹Vÿ†ÿÿðÌÌÿðÿðÿ‡ðÿÿðÿÿÿðÿðÿ…ðÿÿ„ðÿÿððÿðÿ„ÿðÿÿˆðÿÿÿð
ÿð6ÿƒüÌÀÿ‚ÿ†ÿÿðÌÌÿðÿÿ‡ðÿÿðÿÿÿÿŸÿÿðÿÿÿððÿððÿððÿ…ÿðÿŒÿÿðÿÿ
ÿð6ÿƒüÌÀÿƒÍ1ÿ†ÿÿðÌÌÿðÿðÿðÿƒÿÿÿ“ÿÿðÿÿðÿÿððŠÿÿÿÿ„ÿðÿÿððÿÿÿð ÿð6ÿƒüÌÀÿƒG€ÿ†ÿÿðÌÌÿðÿÿðÿƒðÿÿÿ‡ÿÿðÿÿ ÿ„ÿðÿÿððÿÿÿð ÿð6ÿƒüÌÀÿƒ3Òÿ†ÿÿðÌÌÿðÿðÿðÿ‚ÿðÿðÿ„ððÿ
ÿ†ÿðÿŽÿððÿðð ÿð6ÿƒüÌÀÿƒ‹Fÿ†ÿÿðÌÌÿð.ÿðÿ‚ðÿðÿðÿƒðÿ
ÿ†ðÿðÿŒÿÿÿðÿ
ÿð6ÿƒüÌÀÿƒ ‘÷ÿ†ÿÿðÌÌÿð.ÿðÿÿÿGÿð6ÿƒüÌÀÿƒ‹ìWÿ†ÿÿðÌÌÿð.ÿðÿÿ„ðÿHÿð6ÿƒüÌÀÿƒ‹úÿ†ÿÿðÌÌÿð.ÿðÿ‚ÿ‚ðIÿðÿ+ÿƒüÌÀÿƒŽØÿ†ÿÿðÌÌÿð.ÿðÿ‚ðPÿðÿð+ˆÿƒüÌÀÿƒ^_ÿ†ÿÿðÌÌÿð.ÿðÿƒÿOÿðÿ‚ðø*ˆÿƒüÌÀÿƒÄvÿ†ÿÿðÌÌÿðÿ‚ðÿðÿƒÿðOÿðÿ‚ðÿ)w‚ˆÿƒüÌÀÿƒt ÿ†ÿÿðÌÌÿðÿð ÿ‚ðÿðÿ„ÿÿNÿðÿ‚ðÿ)w‚ˆÿƒüÌÀÿƒ;Fôÿ†ÿÿðÌÌÿðÿ‚ðÿÿŠÿÿðÿðÿ„ÿÿðNÿðÿ‚ðÿ)w‚ˆÿƒüÌÀÿƒ‰†ðÿ†ÿÿðÌÌÿðÿ‚ððÿ‚ððÿŠÿÿðððÿðÿÿMÿðÿ‚ðÿ)w‚ˆÿƒüÌÀÿƒ Àÿ†ÿÿðÌÌÿðÿ‡ðÿÿÿðÿ‹ÿððððÿðÿQÿðÿ‚ðÿ)w‚ˆÿƒüÌÀÿƒÂÿ†ÿÿðÌÌÿðÿ‡ðÿðÿðÿðÿ‹ÿðÿðÿðÿQÿðÿ‚ðÿ)w‚ˆÿƒüÌÀÿ™Ÿÿƒ‰Fÿ†ÿÿðÌÌÿðÿ‡ðÿÿÿðÿ‹ÿðÿÿððÿðÿÿ‚ðIÿðÿ‚ðÿ w“wwwwpp w‚ˆÿƒüÌÀÿ™Ÿÿ‚RPÿ†ÿÿðÌÌÿðÿ‡ðÿÿðÿÿðÿ‹ÿðÿÿðÿðÿÿ„ðÿÿƒðÿ‘ðÿÿÿÿÿðÿÿÿ)ÿðÿ‚ðÿ
w”pwppwppwp w‚ˆÿƒüÌÀÿ‚ùŸÿƒÜ‹@ÿ†ÿÿðÌÌÿðÿ‡ðÿÿÿðÿ„ÿðÿðÿÿÿÿ˜ðÿÿÿðÿððÿÿðÿðð+ÿðÿ‚ðÿ
w”pwwppwpwwwwp w‚ˆÿƒüÌÀÿ‚ùŸÿƒîuÿ†ÿÿðÌÌÿðÿ‡ðÿðÿðÿðÿƒÿÿðÿÿ†ðÿðÿðÿˆðÿðÿÿÿ‡ðÿÿÿÿ„ðð*ÿðÿ‚ðÿ
w‚pwŠwpww‚p w‚ˆÿƒüÌÀÿ„ùŸÿ™ÿƒ‰FÞÿ†ÿÿðÌÌÿðÿ‡ðÿÿÿðÿƒÿðÿÿ†ðÿðÿˆðÿÿÿÿÿ‡ðÿÿÿÿ„ðÿ*ÿðÿ‚ðÿ
w‚pwŽpppwp wƒˆÿ ÿù™ÿƒã‹ÿ†ÿÿðÌÌÿðÿ‚ððÿ‚ðð#ÿðÿÿ‚ð‚ÿÿšðÿÿðÿðÿðÿÿÿÿðÿÿð)ÿðÿ‚ðÿ
w‚pwwwwpp w‚ˆÿƒüÌÀÿù™ÿƒìÿ†ÿÿðÌÌÿðÿ‚ðÿ#ÿðÿÿ‚ð‚ÿÿ‚ðÿ•ÿðÿÿðÿÿÿðððÿÿ)ÿðÿ‚ðÿ
w‚pw‚p w‚ˆÿƒüÌÀÿ„ùŸÿ™ÿƒ]MÊÿ†ÿÿðÌÌÿðÿð#ÿðÿÿ‚ð‚ÿÿ‚ðÿŠÿÿÿÿðÿÿˆððÿÿ)ÿðÿ‚ðÿ
w„pww‚p w‚ˆÿƒüÌÀÿ„ùŸÿ™ÿƒ Gèÿ†ÿÿðÌÌÿð.ÿðÿÿ†ðÿðÿðÿÿÿÿððÿˆððÿ)ÿðÿ‚ðÿ wƒw‚p w‚ˆÿƒüÌÀÿ‚ùŸÿ†™ÿÿÄ^øÿ†ÿÿðÌÌÿð.ÿðÿÿ†ðÿðÿðÿðÿðÿÿÿÿÿÿˆÿÿð)ÿðÿ‚ðÿ)w‚ˆÿƒüÌÀÿ‚ùŸÿ†™ÿÿé"ÿ†ÿÿðÌÌÿð.ÿðÿÿÿGÿðÿ‚ðÿ)w‚ˆÿƒüÌÀÿ™…ÿÿºÿ†ÿÿðÌÌÿð.ÿðÿÿ„ðÿHÿðÿ‚ðÿ)w‚ˆÿƒüÌÀÿ™…ÿÿGjÿ†ÿÿðÌÌÿð.ÿðÿÿ‚ðIÿðÿ‚ðÿ)w‚ˆÿƒüÌÀÿƒideÿ†ÿÿðÌÌÿð.ÿðÿQÿðÿ‚ðÿ)w‚ˆÿƒüÌÀÿÿ†ÿÿðÌÌÿð.ÿðÿQÿðÿð*ÿ‚ˆÿƒüÌÀÿwÿ†ÿÿðÌÌÿð.ÿðÿQÿðÿð*ÿ‚øÿƒüÌÀÿƒwpÿ†ÿÿðÌÌÿð.ÿðÿQÿðÿ+ÿƒüÌÀÿÿ†ÿÿðÌÌÿð.ÿðÿQÿð6ÿƒüÌÀÿÿ†ÿÿðÌÌÿð.ÿðÿQÿð6ÿƒüÌÀÿƒØƒìÿ†ÿÿðÌÌÿð.ÿðÿQÿð6ÿƒüÌÀÿƒ@–tÿ†ÿÿðÌÌÿð.ÿðÿQÿð6ÿƒüÌÀÿƒ¸ÿ†ÿÿðÌÌÿð.ÿðÿQÿð6ÿƒüÌÀÿƒ]Mÿ†ÿÿðÌÌÿð
ÿ‚ðÿ‚ðÿðÿQÿð6ÿƒüÌÀÿƒvöÿ†ÿÿðÌÌÿð
ÿ‚ðÿ‚ðÿðÿQÿð6ÿƒüÌÀÿƒ& ÿ†ÿÿðÌÌÿðÿšðÿÿÿðÿÿðÿÿÿÿðÿÿ¢ÿÿððÿÿðÿÿðððððÿ+ÿð6ÿƒüÌÀÿƒ&‹Wÿ†ÿÿðÌÌÿðÿ”ððÿððððððÿðÿÿ¢ÿÿððÿÿÿÿðÿÿÿðððÿð+ÿð6ÿƒüÌÀÿƒéÿ†ÿÿðÌÌÿðÿ•ðÿÿÿððððððÿðÿÿ‹ÿðððÿÿ“ðÿÿÿðððÿð+ÿð6ÿƒüÌÀÿƒ‰Vüÿ†ÿÿðÌÌÿðÿ•ðÿÿÿÿððÿðÿðÿÿŠÿðÿÿ•ÿÿðÿÿÿððððð+ÿð6ÿƒüÌÀÿƒG&ÿ†ÿÿðÌÌÿðÿ•ðÿÿðððÿÿððÿðÿÿ¢ÿðÿÿðÿÿÿÿðÿÿðððÿÿð+ÿð6ÿƒüÌÀÿƒø‹Fÿ†ÿÿðÌÌÿðÿ•ðÿÿÿðÿÿÿðÿðÿÿ™ÿðÿÿðÿÿðÿÿððð†ÿðð+ÿð6ÿƒüÌÀÿƒU‹ìÿ†ÿÿðÌÌÿðÿ„ðÿ ÿÿðÿÿ„ÿðÿÿ‚ðÿ‚ð+ÿðÿ+ÿƒüÌÀÿƒWV‹ÿ†ÿÿðÌÌÿð…ÿðð ÿÿÿ…ÿÿÿÿ‚ðÿ„ðÿð*ÿð+ÿƒüÌÀÿüÿ†ÿÿðÌÌ ÿ†ðÿÿÿ'ÿƒ ÿ„ð@ÿ‚ð)ˆ‚€ÿƒüÌÀÿƒƒÉÿ†ÿÿðÌÌÿÿ‚ð)ˆ‚€ÿƒüÌÀÿƒ‹Nÿ†ÿÿðÌÌÿÿƒð÷'wƒx€ÿƒüÌÀÿƒWtÿ†ÿÿðÌÌÿÿƒð÷'wƒx€ÿƒüÌÀÿƒÿvÿ†ÿÿðÌÌÿÿƒð÷'wƒx€ÿƒüÌÀÿƒéÿ†ÿÿðÌÌÿÿƒð÷'wƒx€ÿƒüÌÀÿù™ÿƒäÿ†ÿÿðÌÌÿÿƒð÷'wƒx€ÿƒüÌÀÿù™ÿƒÁ´Áÿ†ÿÿðÌÌÿÿƒð÷wˆpwpwwƒx€ÿƒüÌÀÿ™ÿ™ÿƒ\BRÿ†ÿÿðÌÌÿÿƒð÷wˆwpppwƒx€ÿƒüÌÀÿ™ÿ™ÿƒÿ†ÿÿðÌÌÿÿƒð÷w‡wppwƒx€ÿƒüÌÀÿ…™ÿ™ÿ™ÿÿ†ÿÿðÌÌÿÿƒð÷w‡wppw„x€ÿ ÿ™ÿƒÿ†ÿÿðÌÌÿÿƒð÷w†wppwƒx€ÿƒüÌÀÿ™ÿƒÿ†ÿÿðÌÌÿÿƒð÷w†wppwƒx€ÿƒüÌÀÿƒ™ÿ™ÿƒnÌÿ†ÿÿðÌÌÿÿƒð÷w‡wppwƒx€ÿƒüÌÀÿƒ™ÿ™ÿƒÄ`"ÿ†ÿÿðÌÌÿÿƒð÷w‡wppwƒx€ÿƒüÌÀÿ™ÿ™ÿƒäÿ†ÿÿðÌÌÿÿƒð÷wˆpwppwƒx€ÿƒüÌÀÿ™ÿ™ÿƒCELÿ†ÿÿðÌÌÿIð6ÿƒð÷'wƒx€ÿƒüÌÀÿù™ÿƒÆ$ÿ†ÿÿðÌÌWÿ…ÿ5ÿƒð÷'wƒx€ÿƒüÌÀÿù™ÿÿ†ÿÿðÌÌ ÿð‚ÿðGÿ7ÿƒð÷'wƒx€ÿƒüÌÀÿƒWORÿ†ÿÿðÌÌ ÿðÿðÿŒÿðððÿÿŒÿðÿÿÿÿ«ððÿðððððÿÿÿðÿÿðððððÿ5ÿƒð÷'wƒx€ÿƒüÌÀÿƒÇ`Öÿ†ÿÿðÌÌ ÿðÿŸðÿðÿÿððÿððÿÿÿÿððÿÿ©ððÿððÿððÿÿÿððÿððððÿ7ÿ‚ð(ÿƒø€ÿƒüÌÀÿƒ€ÚÆÿ†ÿÿðÌÌ ÿðÿðÿ‹ÿððÿðÿŒÿÿÿððÿÿ§ÿððÿÿððÿÿÿðððÿððððÿÿ5ÿ‚ð)ÿ‚€ÿƒüÌÀÿƒ:\nÿ†ÿÿðÌÌ ÿðÿŸðÿðÿÿððÿðÿÿÿÿÿððÿÿ…ÿððððÿÿÿðððÿððððÿ7ÿð+ÿƒüÌÀÿƒÿ†ÿÿðÌÌ ÿðÿðÿ­ðÿððÿÿÿÿððÿÿðððððÿððÿÿ–ÿððððððÿÿ6ÿ+ÿƒüÌÀÿƒWÿ
ƒÿðÿðÿðÿÿðððÿÿžÿðÿÿÿÿððððÿððÿ—ÿððððÿðÿðhÿƒüÌÀÿƒ§ ÿƒðÌÌ ÿðÿðÿ„ÿðÿÿ
ÿˆðððð ÿ„ÿðÿfÿƒüÌÀÿ‚vþ ÿƒðÌÌ ÿðÿˆðÿðÿÿðÿÿ
ÿÿƒð ÿ„ÿð{ÿƒüÌÀÿƒ ÿƒðÌÌ ÿðÿðÿ‰ÿððÿÿÿ
ÿÿƒð ÿ ÿÿfÿƒüÌÀÿƒÄ^ú ÿƒðÌÌ ÿðÿƒðÿðÿ1ÿƒüÌÀÿƒ¸ ÿƒðÌÌ ÿðÿðKÿfÿƒüÌÀÿƒé ÿƒðÌÌ ÿð‚ÿÿIðgÿƒüÌÀÿƒGê& ÿƒðÌÌÿCÿƒüÌÀÿƒò&Ä ÿƒðÌÌÿCÿƒüÌÀÿƒVô ÿƒðÌÌÿCÿƒüÌÀÿƒ¸Ÿ ÿƒðÌÌÿCÿƒüÌÀÿƒ F ÿƒðÌÌÿCÿƒüÌÀÿƒ‹å ÿƒðÌÌÿCÿƒüÌÀÿƒ&‹ ÿƒðÌÌÿCÿƒüÌÀÿƒl ÿƒðÌÌÿCÿƒüÌÀÿƒúŒÑ ÿƒðÌÌÿCÿƒüÌÀÿƒ&ÿw ÿƒðÌÌÿCÿƒüÌÀÿƒÇ ÿƒðÌÌÿCÿƒüÌÀÿƒG
ÿƒðÌÌÿCÿƒüÌÀÿƒƒ ÿƒðÌÌÿCÿƒüÌÀÿƒWV ÿƒðÌÌÿCÿƒüÌÀÿƒ÷Ú ÿƒðÌÌÿCÿƒüÌÀÿ‚v
ÿƒðÌÌÿCÿƒüÌÀÿƒW‹ ÿƒðÌÌÿCÿƒüÌÀÿ‚RP ÿƒðÌÌÿCÿƒüÌÀÿƒ‹ì ÿƒðÌÌÿCÿƒüÌÀÿ‚F ÿ„ðÌÌðBƒüÌÀÿƒ ÿ„ðÌÌ÷wpÌ9̃üÌÀÿ‚t ÿ„ðÌÌ÷wpĝÏüÕüÌÀÿƒhdN ÿ„ðÌÌ÷wpĝÏüÕüÌÀÿƒ‹ì ÿ„ðÌÌ÷wpĝÏüÕüÌÀÿƒ@é ÿ„ðÌÌ÷wp=̐ÏüÌÏüÏÿÿüÌÌÏüÌÏü̎ÏüÌÏüÏüÏüÏüÌÿÿ̗ÏÿüÌÏÿÿÌÌÿÏüÌÿÿÌÏüÏüÌÿÿ>̃üÌÀÿƒté ÿ„ðÌÌ÷wp=̐ÏüÌÿüÏüÌÿÌÌÏüÌÏü̏ÏüÌÏüÏüÏüÏüÏüÏü̘ÿÌÿÌÏüÏüÏüÏüÏüÏüÏüÏüÏüÏü=̃üÌÀÿƒVÿv ÿ„ðÌÌ÷wp=̐ÏüÏÿüÏüÌÏüÌÏüÌÏü̍ÏüÌÏüÏüÏüÏüÏü̙ÏüÌÏüÏüÏüÏüÏüÏüÏüÏüÏüÌÌÏü=̃üÌÀÿƒv
š ÿ…ðÌÌ÷wˆ‚‡p=̐ÏüÏÿüÏüÌÏüÌÿÿÌÿÿ̍ÏüÌÏüÏüÏüÏüÏü̘ÏüÌÏüÏüÏüÏüÏüÏüÏüÏüÏüÌÿÿ>̃üÌÀÿƒkto ÿ…ðÌÌ÷p‚‡p=̐ÏüÿÏüÏüÌÏüÌÿÏÌüÿ̨ÏüÌÏüÏüÏüÏüÏÿÿüÌÌÏüÌÏüÏüÏüÏüÏüÏüÏüÏüÏüÏü?̃üÌÀÿƒšoƒ ÿ…ðÌÌ÷pÿƒð‡p=̑ÏüÿÏüÏüÌÏüÏüÏÿüÏü̪ÏüÌÏüÏüÏüÏüÏüÏüÌÌÏüÌÏüÏüÏüÏüÏüÏüÏüÏüÏüÏüÏü=̃üÌÀÿƒjš ÿ…ðÌÌ÷p‚wp=̑ÏÿüÏüÏüÌÏüÏüÏÿüÏü̆ÏüÌÏüÏÿ„ÌÌÿÿ̘ÏüÌÏüÏÿÿÌÿÿÏüÌÿÿÌÏÿÿÌÌÿÿ>̃üÌÀÿƒ¢Hë ÿ„ðÌÌ÷wp=̑ÏÿüÏüÏüÌÏüÿÌÌÿÌÌÿ̂Ïü̅ÏüÌÏü̂ÏüK̃üÌÀÿƒ‰^Ò ÿ„ðÌÌ÷wp=̑ÏÿÌÏüÏüÌÿÌÿÌÌÿÌÌÿ̅ÏüÌÏü
̃ÿÌÿ̄ÏüÏüĨüÌÀÿƒš)I ÿ„ðÌÌ÷wp=̓ÏüÌÏüÏÿÿüÌÿÌÌÿÌÌÿÌÌÿ‚Ïü
̃Ïÿü̂ÏüĨüÌÀÿƒ‰Fô ÿ„ðÌÌ÷wpÌ9̃üÌÀÿƒ N ÿ„ðÌÌ÷wpÌ9̃üÌÀÿƒt¸ ÿ„ðÌÌ÷wpÌ9̃üÌÀÿƒÜ‰V ÿ„ðÌÌ÷wpÌ9̃üÌÀÿƒÑ~Ð ÿƒðÌÌÿCÿƒüÌÀÿƒ‰FÄ ÿðÌǴÀÿƒò,š ÿðÌǴÀÿƒ^MM ÿðÌǴÀÿƒŽØƒ ÿðHÿƒØì6-lÓ_*¤INDWTIME–I%4 5v
%Þ 5]4+ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ44!0ÿÿNDW Time Help Indexü–4üfž€€žI€€†€€‚‚ဉ€‚ቀ‚ቀ‚ቀ‚ቀ‚ÿNDW Time Help Index General InformationStarting NDW TimeClosing NDW TimeNDW Time Options Dialog BoxNDW Time Error Messages4ü4!zGeneral Informationˆb4ˆ&€€žI€€‚‚ÿGeneral InformationThe NDW Time program version 2.0 replaces the Batch Builder file that was included with the Norton Desktop for Windows version 1.0. This new NDW Time is a normal Windows executable file now instead of a Batch Builder script and can be run without the Batch Runner being installed. When run, NDW Time attaches the current day, date, and time to the Norton Desktop Title bar. The display is constantly updated every second (or every minute if the user is not displaying seconds). The user has the option of displaying any combination of the current day, current date, or current time.¾‘ˆ¾-,€€žI€‚€€‚‚‚‚‚ÿSome of the new features include:Faster execution and running.No noticeable decrease in system performance.Configurable display formats2¾2!}Starting NDW Time1 21("€€žI€€‚‚‚‚ÿStarting NDW TimeThe NDW Time program can only be used in conjunction with the Norton Desktop For Windows. If the Norton Desktop is not running, the NDW Time program will display an error message.The NDW Time program can be started in the following methods:Þ102€€žIPì‚l€ƒ‚‚ƒ‚‚ƒ‚‚ƒ‚ÿ1)Double-clicking on an NDW Time icon in a Quick Access group window (The icon must have been previously created by the user).2)Double-clicking on an NDW Time launch button on the desktop (The launch button must have been previously created by the user).3)Double-clicking on the filename NDWTIME.EXE in a Norton Desktop drive window or the Windows File Manager.4)Selecting FILE RUN from the Norton Desktop menu bar and typing NDè¶WTIME.EXE at the Command Line prompt.11!ÒClosing NDW Time4
14' €€žI€€‚‚‚ÿClosing NDW TimeThe NDW Time program can be closed at any time which will restore the Norton Desktop title to it's default text. NDW Time will also close if the Norton Desktop is closed while NDW Time is running. Closing NDW Time can be accomplished as follows:m14m<J€€žIPì‚l€ƒ‚‚ƒá‰€á‰€‚ÿ1)Click once on the minimized NDW Time icon to display the system menu. Then choose CLOSE.2)Choose the EXIT button from the NDW Time options box. (Note: If the NDW Time icon is hidden, you may bring up the options box by following any of the methods listed in the Starting NDW Time section.<m<!X
NDW Time Options Dialog Boxí¼<í14€€žI€€‚‚‚†€‚‚ÿNDW Time Options Dialog BoxThe NDW Time options box allows the configuration of the NDW Time program. It also allows the program to be closed should the minimized icon be hidden.Øí02€€žIPì‚l€€ƒ€€‚ÿ(A)Hide Icon When Running - This checkbox hides the NDW Time icon while the program is running. If the icon is hidden, using any of the methods of starting NDW Time will bring up the options dialog box again.%%"€€žI€‚ÿV&%V02€€žIPì‚l€€ƒ€€‚ÿ(B)Display Options - These boxes define what will be shown on the Norton Desktop title bar. The "Day" box will display the current day of the week. The "Date" box will display the current date. The "Time" box will display the current time. You must check at least one display option.%V%"€€žI€‚ÿ¨i%´?P€€žIPì‚l€€ƒ€€‚‚€€ƒ€€‚ÿ(C)Date Format Selection - The two radio buttons allow the selection of the format the date will be displayed in. The user has the choice of a short date format or a long date format. The options reflect the user's current Windo±Ö ws Control Panel International settings for "Short Date Format" and "Separator." The other Control Panel Date Options are ignored by NDW Time.(D)Time Options - The "Show Seconds" checkbox allows the user to indicate whether the seconds should be displayed with the current time. While this box is checked, the program updates the title bar every second. When this box is not checked, the program only updates the title bar every minute. The time is influenced by the Windows Control Panel International settings for "12 Hour" or "24 Hour" format and "Separator." The other Control Panel Date Options are ignored by NDW Time.^ ´^Rv€€žIPì‚l€‚€€ƒ€€‚‚€€ƒ€€‚‚€€ƒ€€‚ÿ(E)OK Button - This button ends the options dialog box and saves the changes that were made. If none of the "Display Options" check boxes are checked, the user will be reminded that at least one display option must be selected.(F)Cancel Button - This button ends the options dialog box and cancels any changes made. The title bar display returns to it's previous state.(G)Exit Button - This button will close the NDW Time program. It can be used when the running icon is hidden to exit the program.uA^u4:€€žIPì‚l€‚€€ƒ€€‚ÿ(H)Help Button - This button brings up this help screen.8u8!­ÿÿNDW Time Error Messages½ƒ8É:F€€žI€€‚‚‚‚€€‚‚€€€‚ÿNDW Time Error MessagesFollowing is a list of the messages that NDW Time will display when an error occurs:All Timers Are Busy! - This message occurs when NDW Time cannot activate a Windows timer. Windows only has 16 timers available to applications. This message indicates that all of the timers are in use. Closing an application using a timer will allow NDW Time to run.Norton Desktop Is Not Running - Cannot Start NDW Time - NDW Time can only run under the Norton Desktop for Windows. This message indicates that NDW Time cannot find the No]•]rton Desktop running. The Norton Desktop does not have to be the Windows shell.¬{ɬ14€€€‚€€‚‚€€‚ÿNorton Desktop Has Closed - Closing NDW Time - This message indicates that NDW Time can no longer find the Norton Desktop running. NDW Time closes after this message comes up.You Must Choose At Least One Display Option - This message occurs when a user is in the Options Dialog Box and tries to push the OK button with none of the Display Options check boxes checked. !¬!!ÿÿÿÿÿÿÿÿe\ <¶3 ]
ØÏ lHelvffffffffff0ccccCourierffffffffffffSymbolfffffffffffffArialffffffffffffffTimes New Romanffffÿÿ;2 <¶3 ]I@ < ¶ 3]  ]]]]]/&;)i24¶Í §¾ÿÿ
õ
ÿÿÿÿAll Timers Are Busy0Can't Start NDW Time8Closing NDW TimeDisplay Option<General InformationNDW Not Running4NDW Time Error Messages(NDW Time Help IndexNDW Time Options Dialog Box Starting NDW Time MS Run-Time Library - Copyright (c) 1990, Microsoft CorpSyntax: HC []wt
%s.HLP.HPJ.HLP

Pass 1 of file %s is started
Pass 2 of file %s is startedB˜6Microsoft (R) Help Compiler Version 3.00b%s
Copyright (c) Microsoft Corp 1990 - 1992. All rights reserved.%s
{\cbm\v{\cbl\v{\cbr\v{bmc {bml {bmr bmbmHelvHELVHELVETICACOURIERMODERNROMANSCRIPTSYMBOLGENEVAMONACOLONDONATHENSTIMESVENICEjÐoÖtÜ~â†èî“ôšú¡¨¯ ¶½Ã¸6.PHrw+.PHUnable to read file %s.Invalid path specified in Root option.Path and filename exceed limit of 79 characters.Root path exceeds maximum limit of 66 characters.[FILES] section missing.Option %s previously defined.Project file extension cannot be .HLP.Unexpected end-of-file.Parameter exceeds maximum length of 128 characters.Context number already used in [MAP] section.Include statements nested toÿZö`y.Section heading %s unrecognized.Bracket missing from section heading %s.Section heading missing.Maximum number of build tags exceeded.Duplicate build tag in [BUILDTAGS] section.Build tag length exceeds maximum.Build tag %s contains invalid characters.[BUILDTAGS] section missing.Too many tags in Build expression.[ALIAS] section found after [MAP] section.Context string %s already assigned an alias.Alias string %s already assigned.Context string %s cannot be used as alias string.Maximum number of font ranges exceeded.Current font range overlaps previously defined range.F/&;)Lz\'}\''*-ÿÿaÿÿÿÿ NDW Time Help Index<General Information¶Starting NDW Time3Closing NDW Time NDW Time Options Dialog Box]NDW Time Error Messagesfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccc0ffffffffffffffffffffffffffffffff08268bfffffffffffffffffff0ccccfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccc0ffffffffffffffffffffffffffffffff6c1e0bfffffffffffffffffff0fÓccccfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccc0fffffffffffffffffffffffffffffffffa8cd1fffffffffffffffffff0ccccfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccc0ffffffffffffffffffffffffffffffff26ff77fffffffffffffffffff0ccccfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff