Category : Utilities for DOS and Windows Machines
Archive   : UMBDVR22.ZIP
Filename : UMB_DRVR.SYS

 
Output of file : UMB_DRVR.SYS contained in archive : UMBDVR22.ZIP
ÿÿÿÿ€!$UMBXXX0.‰.ŒË`.Å€uè^aËÇG
ÇG ëðœ€üu ¸‹Ø3ҝˀüt3À³€ËüVQ3ö3É.Ž9tu;Ls‹L;ÊrŒÛC‰\‹Ñ¸Y^Ë€ ŒØD@ŽØëÐ3À‹Ñ;Öw³±PR.Å’¸/%Í!ZXëÒ³°ëΜ€üCu<u°€Ï<u ŒËŽÃ»Ïê*UMB_DRVR 5.22*'=SOt
€üˆtêP3ÀŽØ $ 4 Xtùëç¸Ïú°æp3ÀŽÐ¼vHP@PËPPŽÀ‹øŒÈŽØ¾]ü­‹Èó¥ËØì'AFÿÿÿÞC\l®æû$DX}“¸ÔþLëàÛ•ÌÏqB.!n"%|'Ü*ï,Æ/`4õ5 Chip set: $User-Specified Available Memory Mode$Chips & Technologies NEAT, LeAPset, TI TACT82S411, UMC UM82C210$VLSI Technology VL82C200$FOREX FRX36C300$Chips & Technologies 386/AT,Turbo Cache 386/AT,PEAKset,PEAKset/DM$Chips & Technologies SCAT, ELEAT, PEAKset-sx, CHIPSlite$ETEQ Micro COUGAR II$OPTi Sx/AT, Sx/AT Cache$OPTi DX/BB PC/AT$OPTi 386WB PC/AT, 486SXWB PC/AT$OPTi 386/486WB EISA$Elite Microelectronics Eagle, Falcon$VLSI Technology SCAMP$VLSI Technology TOPCAT / Intel 82340$OPTi HiD/386 AT, HiB/486 AT$Sun Electronics SUNTAC ST62CS24, ST62CS25$Texas Instruments TACT83000$Silicon Integrated Systems High Performance 80386$Silicon Integrated Systems High Performance ISA486$UMB_DRVR Device Driver Version 5.22 [ 02/20/92 ]
Copyright 1991, 1992 by Christopher Blum, All Rights Reserved
$UMB_DRVR.SYS requires MS/DOS version 5.0 or higher.$XMS server ( HIMEM.SYS ) already present.$Input parameter(s) invalid.$ Input: $ WARNING: DMA access to upper memory is unavailable.
Refer to UMB_DRVR.DOC, MISCELLANEOUS NOTES - DMA ACCESS TO UPPER MEMORY.
$ Extended memory increased by $ Extended memory reduced by $???K
$ Initialization successful.
$0123456789ABCDEFPäa¨ÀtP ëëæaëëXæaXÏXê‹ìüŒÈŽØ¸5Í!‰ŒŒŽºq¸%Í!º´ Í!¸3Í!r
€ûr€û
r ºñéCº%é=¸CÍ/<€tñÄ6&Ät&¬< t@<
t<
tëðºk´ Í!Å6Åt‹Ö¬<
t<
tëõNŠØÆ$´ Í!ˆºî´ Í!ºOéæ&¬< tú öäŠà&¬<0rš<9w–$Ä:êwŒ‰6Œƒ¢ê˜Ñà‹ØºÑ´ Í!‹—…´ Í!ºî´ Í!ÿ—« ~Š&Š€¹» ÐêÑØPSQRr ZY[X€Çâí酎Ê×ÀêÁ㸥Z3ÿ¹ó«úäëë°æ
ë밇æ ëëæ ëë°æëë2ÀæëëŠÃæëëŠÇæëëŠÂæ‚ëëû°æ ëëäëë¨tö3À3ÿ¹&=¥ZuÆëÿ«âñéoÿú°Cæ ëëæ ëë2Àæ‚ëëæëëæëëæëëæëëû€>ëtºu´ Í! ~Š&Š€2ö¹» 3ö3ÿ¨t ÐêÑ؀Ç€Æâð öuãdë&ˆu&ÿMãXK‹óC2ö¨u ÐêÑ؀Ç€Æâðã@ öt&ÿMŽÆ&ÇM&ˆu&ÇEUM&ÆE
B‹óŽÃ2ö&ÆM&ÇEUM&ÆE
Bƒ>BuŒ‰Bë† öt&ÆZ ~Š&Š€¹2öÐêÑØs€Æâõ
öt-´RÍ!&ŽGh3Û&€?Zt ŒÀ&G@ŽÀëï2Ò&WÁê¸@ŽÀ&W¡B Àué9´ˆÍ‹Ø=€ýv3À£“+Øt7ºýöǀtº÷Û´ Í!‹Ã»a²döò×¢;ŠÄ2ä²
öò×¢<ŠÄ×¢=º;´ Í!¸5Í!‰ùŒû¸g5Í!¾
¹3À&¬àâú€üotÇhg¾Ú¹3À¬àâûö܈$¾f¡B@ŽÀ3ÿ‹dQV‹4 öt­‹È Éy÷ÙQV¾,‹*ó¤^Y‹Á«‹×ó¤^­ Àt‹ Àt
ŒÃŽÛ´%Í!ƒÆY⿃ǃçð‹×ÁêŽB3ö¹Wó¥_‰ŒØ@£ÆMB&)UB¸/5Í!‰ԌÖ¡BŽÀ3ÿ¾B¹–ó¤ŽØºu¸/%Í!ºB´ Í!.ÅŒ¸%Í!.ÅÇGŒOÇGà ERROR: $
Initialization failed.
Press any key to continue ...$‹åRºÅ
´ Í!Z´ Í!ºÐ
´ Í!´Ít´Íëô´Íºî´ Í!ékÿ0??°æpëëäqëëÀè%‹ØŠ‡= Ûu‹ØÍ$040u3ۋà ~» ¹´vÐèrˆ'Câ÷Á>--tö€ t\ŒØŽÀ3ÀŽØ¡Áè=ðr=øsÅ6¿B¹ó¥&Çv@3ÀŽØ¡Áè=ðr=øsÅ6¿T¹ó¥&ÇzRÃMR BIOS Š&€¿¹ ºUª¾À3ÛQ¹
Ût $þÆsþËë¨tŽÆ&;u&Š_öÃtƒÃÁëëׁƀâÑYÑÈGâÇÁÈ¢>##tL>..uM»ðŽÃ3Û&?ªUu&€@t8¾ï ¿à¹ó¦t+3ÿ¹ P3Àó¯Xu¹ P3Àó¯Xt€äßÆ së €äÏÇssöÄÀt €ä?Ç!ssˆ&€èÇþ¸ðŽÀ¸àŽØ¹ 3ö3ÿó§tù ¾À‹þó§u¾¹¶Š€¬<.t ÖÐæâñˆ€ÃÄ6&¬ uéŸéØù&¬$ߊ€¹¿ &¬<.t<-t <+uπËë €ãþˆëöÃtùÐÚÑÛGâÙ¹öÃtùÐÚÑÛâúˆ~ˆ>&­=..t‰=++t
=##t=--u#€âÏ&­=..t =--u€â?‰Eˆ€&¬< t<
té<ùN‰6ŒƒÃ¸ÀŽØŒÈoŽÀ»€º¹3ö3ÿQ‹Ëó¥YŒØŽ،ÀŽÀâìÃŒÈoŽØ¸ÀŽÀëÎNone16K 32K 48K 64K 80K 96K 112K128K144K160K176K192K208K224K240K256K272K288K304K320K336K352K Chip-controlled ram at: AAAABBBBCCCCDDDDEEEEFFFF ( [D]OS base memory,
048C048C048C048C048C048C [e]ms base page area,
has been configured as: ........................ [s]hadowed rom,
DOS base memory expansion = .... [U]pper memory area
Upper memory block ( UMB ) area = .... [v]ideo, [-]excluded )
$ ~Š&Š€3Û¾ ¹¶DÐêÑØr¶Uëˆ4€þDtþÇëþÃFâåŒØŽÀŠÃ˜Áà‹ð´þ
¿V¹ó¥ŠÇ˜Áà‹ð´þ
¿§¹ó¥ºZ´ Í!ÃPQWŽÃ¸¥Z¿þ?&‰&;u3ÿ&‰&;u3À¹ ó«&;Eþu3ÿ&;_YXÃShadow ram test failed for segment ????.$‹Ó»a¿ŽŒØŽÀ¹ÁŠÂ$תâõºkéYú ~´-» ¹Ðèsˆ'Câ÷¢~ÃChip set not recognized.$ºÌé"ú2À¢~¢¢€ŒØŽÀ¿ ¹ ¸--ó«èùû<
téâõ>##tõ>++u€€0è«þ ~Š&Š€» ¹ÐêÑØsèõþu €ÇâðÇdÃéBÿðÿáÿÃÿ‡ÿÿþ?üøÿð†Äæ"ëë†Äæ#ëëÊÄæ"ëëä#ëëôeèìÿ¢R$ < uF´gèÞÿ¢S<u:þÄèÒÿ¢UþÄèÊÿ¢W´kèÂÿ¢Y¢‘¢Z UŠ&WŠR¹¨t
ö€töÂuéÿÐâÁèâè¨t ö€tíöÂtèëöÂuáöYt(´mèrÿÀè%Ñà‹Ø‹‡[  &€Ñë¸ee‰‡‰‡èùèÌú<
téµô ~ÀÀ¢T ¢V €¢XöY@t T
V
Xt´ˆÍ=€w€&Z¿è€ùèFûú¸eèíþ¸ÿhèçþþÄèâþ Z´kèÚþèYû R´eèÏþ U´hèÇþ WþÄè¿þ Y´kè·þûèý VŠ&XŠŠ>€²à¹¨t €Ê€öÃu€ÊÁèÁëÐÂâçúŠÂ´eè~þ T´gèvþ VþÄènþ XþÄèfþ Z´kè^þ ~Š&Š€» ¹ÐêÑØsè
ýu€Çâðûë, R´eè2þ S´gè*þ UþÄè"þ WþÄèþ Y´kèþûé5ý Y:ZtÇ€þÇruÃÒÿ¸eè¸gè¸hè
¸iè¸kèËæ"ëëŠÄæ#ëëùæŸëëâø†ÄæŸëë†ÄæŸëëÃ2À¹æŸëëâøäŸëëŠàäŸëëÃèáÿ:àtéûü©uø5ÀÀ©ÀÀu𢧈&¥Æ= Ç> è5÷èòø<
téÛò ~Š&Š€¹º¨t
ÖÐÆQ¹ÐëÑØâúYâ눦è³÷èyùú¸<è[ÿèŸù §Š&¥èNÿûètû ~Š&Š€¹Š¦¶þ¨t"ÖÐÆQ¹ÐëÑØâúYâëúŠÂŠ&¦èÿ ~Š&Š€» ¹ÐêÑØsè‹ûu
€ÇâðûÇrÈ৊&¥èäþûéÌûòÿ3À¹
æŸëëâøË´ èžü¢Ø¨€uéûû¨@tù¨ uõ´ è‡ü¢Ù¨u öØt ëàöØtÙè0öèí÷<
téÖñè–û Š&€¹º¨t
ÖÁèÐÆâó¨t
Ö Ù$€
¢Úè«öèqøú¸0
Øèü¸
Ùè
üè‰ø Ø$Ï´ èýû Ù´ èõûûèVúú¸0
Øèæû Ú´ èÞû Š&€»À¹Ñèsè“úu€Çâòûë Ø´ è¸û Ù´ è°ûûéÓú´ˆÍ=-w!öÙ öÚ èTû¢<ÿu.þÄèHû¢þÄè@û¢ Š&Š÷й¨t
öÂuö€uéƒúÐâÁèâèèÕôè’ö<
té{ð ~öТ öТ €öТèeõè+÷ú¸ èÒú´èÍúþÄèÈúèG÷ ´ è½ú ´èµú þÄè­úûèù Š&÷ЊŠ>€²¹¨t €âöÃu€ÊÁèÁëÐÂâçúŠÂ´ èrú ´
èjú þÄèbú þÄèZú ~Š&Š€» ¹ÐêÑØsè ùu
€ÇâðûÇr`à´ è)ú ´
è!ú þÄèú þÄèúûé4ùØÿ¸ è¸
ÿè
¸ÿè¸ÿèËæ"ëëŠÄæ#ëëô@èäù¢Š¨àuX´HèØù¢‹¨uLþÄèÌù¢ŒþÄèÄù¢<u8þÄè¸ù¢þÄè°ù¢‘þÄè¨ù¢“ Š&‘Š‹Š6Œ¹¨t
öÆtöÂtééøÑêÁèâ蹨t öÆtêöÂtëãöÂtÞÑêÁèâäèóèÙô<
téÂî ~¢Ž ¢ €¢’ “ŠàöŠt
€äà$<u°ë€äð$<u
P´Nèù¨@Xu°
Ä¢”è~óèDõú¸HèëøþÄèæø¸ÿKèàøþÄèÛø ”þÄèÓøèRõ ‹´HèÈø ŒþÄèÀø ´Kè¸ø ‘þÄè°ø “þÄè¨øûè ÷ Š&’ŠŠ>€ºÀ¹¨t €âþöÃu€ÎÁèÁëÑÊâçúŠÆ´HènøŠÂþÄègø ŽþÄè_ø þÄèWø ’þÄèOø ”þÄèGø ~Š&Š€» ¹ÐêÑØsèööu€Çâðûë4 ‹´Hèø ŒþÄèø þÄè ø þÄèø ‘þÄèû÷ “þÄèó÷ûé÷ “:”tÇ€þÇr”ÃÒÿ¸HÀè¸Iè¸Jè
¸Kè¸LèËæ"ëëŠÄæ#ëëôè­÷¢Ä$ª¢Å$
<
uHþÄèš÷¢ÆþÄè’÷¢È$ð¢ÉþÄè…÷¢Ê¢Ë ÆŠ&ȊĹöÊ t©ðu¨t
öÂtöÂué»öÁèÀêâçè ñèÉò<
té²ìèrö¡!=--u€&€Ïë
¸##€€0€Å@£ ¢Ç €$ÉŠ&É ÇÁè<t€&Ëßèpñè6óú¸*
ÅèÙö°ÿþÄèÒö°
ÉþÄèÇö ËþÄè¿öè>ó Ä´è´ö ÆþÄè¬ö ÈþÄè¤ö ÊþÄèœöûèýô Š&€ŠÇŠ>ɺ¹¨t
6ÅöÃuÅÁâÁëÁèâäú Å´è^ö ÇþÄèVö ÉþÄèNö ËþÄèFö Š&€»À¹ Ñèsèûôu€Çâòûë$ Ä´è ö ÆþÄèö ÈþÄèö ÊþÄèöûé+õ Ê:ËtÇÿÇrÃØÿ¸*è¸è
¸€è¸èËæ"ëëŠÄæ#ëëÆÄæ"ëë†Äæ$ëëÊÄæ"ëëä$ëëôèìÿ¢©¨u:þÄèàÿ¢«þÄèØÿ¢­$¢® ­Š&«Š©¹¨t€üu¨ðt
öÂtöÂuéÍôÁèÐêâèèïèÜð<
téÅêè…ô¡!=--u €&€πª€ë¸##€€0£ Š&€Áà€üu
®ˆ&¬¢®€ªpè†ïèLñú¸ðè5ÿ°ÿþÄè.ÿ°ðþÄè'ÿèdñ ©´èÿ «þÄèÿ ­þÄè ÿûè+ó Š&€ÁàŠ®Š>¬²¹¨ðt öÃðuªÐâÁëÁèâéú ª´èÑþ ¬þÄèÉþ ®þÄèÁþ Š&€»À¹ Ñèsè4óu€Çâòûë ©´è›þ «þÄè“þ ­þÄè‹þûéló ­$Š&®€ä:ÄtÇÿÇrEÃÞÿ¸ðè
¸è¸èËæ"ëëŠÄæ$ëëô2èJþ¢i¨uHþÄè>þ¢kþÄè6þ¢m$¢nþÄè)þ¢o¢p mŠ&kŠi¹öo?t€üu¨ðt
öÂtöÂuéóÁèÐêâèèoíè,ï<
tééèÕò¡!=--u €&€πj€ë¸##€€0£ Š&€Áà
nˆ&l¢n€jp€üt€&pÀèÑíè—ïú¸ð2è€ý°ÿþÄèyý°ðþÄèrý2ÀþÄèkýè¨ï i´2è`ý kþÄèXý mþÄèPý oþÄèHýûègñ Š&€ÁàŠnŠ>l²¹¨ðt öÃðujÐâÁëÁèâéú j´2è
ý lþÄèý nþÄèýü pþÄèõü Š&€»À¹ Ñèsèhñu€Çâòûë$ i´2èÏü kþÄèÇü mþÄè¿ü oþÄè·üûé˜ñ o:ptÇÿÇrÃØÿ¸2ðè¸3è
¸4è¸5èËæ"ëëŠÄæ$ëëô"èyü¢<$ `¢=þÄèjü¢>´&èbü¢@¨@uAŠ&> @ÀÀŠÐ€âŠ6<ÀæÐÒÐæÐҊðÀîÐҊ6<ÀæÐÒÐæÐÒ¹¨ðt
öÂtö ué<ñÁèÐââèèŽëèKí<
té4çèôð¡!=--u €&€π=€ë¸##€€0£ Š&€Áè¢? $ ¢AèýëèÃíú¸€"
=è¨û°ÿþÄè¡û¸&è›ûèØí <´"èû >þÄèˆû @´&è€ûûèŸïöAt öu€A ö?t öðu€=ö?ðt ö€u€=ú =´"è:û ?þÄè2û A´&è*û Š&€»À¹ Ñèsèïu
€ÇâòûÇrÄ Ã <´"èÿú >þÄè÷ú @´&èïúûéÐïÞÿ¸"„è
¸#è¸&0èËæ"ëëŠÄæ$ëëú6 ¹Š$îëëB¬ÀèîëëBâêú6 ¹ìëë$ŠàBìëëÀà
ĪBâèÌ؎À¿è è×ÿ÷é DDu÷ë Du¾è ¹Q¹¬¨ué‹ï¨t¨uõë¨uïÀèâæYâÞèÎéè‹ë<
tétåè4ï »í ¹ºp¨t¨t7CÀèº0âëºp €¨t¨ðu¶€7è>êèìº6 °¹
úîëëBâøè ì¾è èÿûèùí »í ¹ºýßöt¨u öt¨u 7CÀèâ䠀öt¨u öt¨ðu 7ú¾í èÑþ Š&€»À¹Ñèsèîu
€ÇâòûÇrN"þè è¨þûéFîìÿ3À¹ º6 îëëBâø°îË´Bè ï¢d"þÄèï¢f"þÄèûî¢h"þÄèóî¢j"þÄèëî$¢l"¢m"<t<r t
<rt<sé3î d"Š&f"Šh"Š>j"Šl"¹Q¹¨t ¨uÛöÂuÖÑëÑØÑëÑØâéYÐââàèVèèê<
téüãè¼í3À3ۊŠ6€¹Q¹öÂt €&m"÷ÑëÑØÑÛÑØÑêâèYÐm"âÝ¢e"ˆ&g"ˆi"ˆ>k" m"ÀÈ:l"t2À¢m"è©èèoêú¸èî¸ÿBèîþÄè îþÄèîþÄèî¸Fèûíèzê d"´Bèðí f"þÄèèí h"þÄèàí j"þÄèØí l"þÄèÐí¸èÊíûè+ì e"Š&g"Ši"Š>k"ŠŠ6€¹ÐêÑÛÑØÑÛÑØâô¢e"ˆ&g"ˆi"ˆ>k"ú¸èŠí e"´Bè‚í g"þÄèzí i"þÄèrí k"þÄèjí m"þÄèbí¸è\í Š&€»À¹Ñèsèìu€Çâòûë8¸è8í d"´Bè0í f"þÄè(í h"þÄè í j"þÄèí l"þÄèí¸è
íûé-ì l":m"t3Û¹Ðèsƒë@â÷‰Çr‰$ÃÌÿ¸è¸Bè¸Cè¸Dè
¸EUè¸FèËæ"ëëŠÄæ#ëëÆÄæìëë†ÄæíëëÊÄæìëëäíëëÃö¿$€uæûëëÃö¿$€uæùëëÃ2äèÐÿ$ø<ÐuW´èÅÿ¢¿$¨€tÇ9'´è³ÿ¢À$¢Y'´è¨ÿ¢Â$þÄè ÿ¢Ä$þÄè˜ÿ¢Æ$þÄèÿ¢È$ Â$Š&Ä$ŠÆ$Š>È$ŠÀ$¹¨tézë¨töÂuôÑëÑØÑëÑØâæèÀåè}ç<
téfá2ÀŠ~ŠÀ$¹öÃt €âïÀÈÀëâî¢Ã$3ÀŠ¹Ðës €âïÁÈâò¢Å$ˆ&Ç$2ÀŠ€¹öÃt €âïÀÈÀëâî¢É$ˆÁ$èæèÌçúèóþ À$$ï´èÉþ¸ÿèÃþþÄè¾þþÄè¹þèÛç Ä$´è®þ Æ$þÄè¦þ È$þÄèžþ À$´è–þèÁþûè—é Ã$Š~¹öÃt ÀÈÀëâñ¢Ã$ Å$Š&Ç$Š¹Ðës ÁÈâõ¢Å$ˆ&Ç$ É$Š€¹öÃt ÀÈÀëâñ¢É$úèSþ Á$´è+þ Ã$´è#þ Å$þÄèþ Ç$þÄèþ É$þÄè þè6þ ~Š&Š€» ¹ÐêÑØsèZéu€Çâðûë2èþ Â$´èÙý Ä$þÄèÑý Æ$þÄèÉý È$þÄèÁý À$´è¹ýèäýûé|鴈Í=€
w À$:Á$tÇ€þÇr7'ÃÌÿæûëë¸è¸è¸è
¸è¸èËæìëëŠÄæíëëÃ2äèZý¢m'$ì<àu´èLý¢n'¢À*´
èAý¢p'<uhþÄè5ý¢r'<u\þÄè)ý¢t'þÄè!ý¢v'þÄèý¢x'þÄèý¢z'´è ý¢¿$¨€tLj* t'Š&v'Šx'Š>z'Šn'€â¹ÑëÑØr ÑëÑØs€úréÙèâêè0ãèíä<
téÖހ>m'ðsöm'uèˆè¡!=--u€&€Ïë¸##€€0£ ~Š&Š€¹ÑïÑÞÑÚÐëÑØÑßÑÞÑÚâîˆq'ˆ6s'‹Öˆu'ˆ6w'‹×ˆy'ˆ6{' n'Šà€äà$öm't <r°t2Àë
<r°t°
Ä¢o'èEãè åúè2ü o'´è
ü¸ÿèüþÄèÿûþÄèúûþÄèõûèå t'´èêû v'þÄèâû x'þÄèÚû z'þÄèÒû n'´èÊûèõûûèËæ ~Š&Š€Šy'Š6{'‹úŠu'Š6w'‹òŠq'Š6s'¹ÐëÑØÑßÑÞÑÚÑßÑÞÑڜÑǝÑßâèˆq'ˆ6s'‹Öˆu'ˆ6w'‹×ˆy'ˆ6{'úèû o'´èYû q'´
èQû s'þÄèIû u'þÄèAû w'þÄè9û y'þÄè1û {'þÄè)ûèTû ~Š&Š€» ¹ÐêÑØsèxæu€ÇâðûëBèû p'´
è÷ú r'þÄèïú t'þÄèçú v'þÄèßú x'þÄè×ú z'þÄèÏú n'´èÇúèòúûéŠæ n':o'tÇ€þ€>m'ðsöm'uXŠŠ>€ãÿtJ€Ï€è¯ú´ ŠÇèˆúþĊÃèú2ä²0¹ Ñës$ŠÂ$æèëëŠÂçêëë$ €æèëëŠÂçêëëþÂâÔèyúÇr†*ôÿæûëë¸ è1¸ è+¸
è%¸è¸è¸è¸è
¸è¸èËæìëëŠÄæíëëôèßð¢Ô*¢Õ*þÄèÔð¢Ö*$ `¢×*þÄèÅð¢Ø*´è½ð¢Ú*¨@uTŠ&Ø* Ú*ÀÀŠÐ€âŠ6Ö*ÀæÐÒÐæÐҊðÀîÐҊ6Ö*ÀæÐÒÐæÐÒ¹öÔ*t öÔ*t€üu¨ðt
öÂtö ué„åÁèÐââèèÖßè“á<
té|Ûè<å¡!=--u €&€π×*€ë¸##€€0£ Š&€Áè¢Ù*<t€&Õ*à $ ¢Û*è<àèâú Õ*´èéﰀ
×*þÄèÞï°ÿþÄè×ï¸èÑïèâ Ô*´èÆï Ö*þÄè¾ï Ø*þÄè¶ï Ú*´è®ïûèÍãöÛ*t öu€Û* öÙ*t öðu€×*öÙ*ðt ö€u€×*ú Õ*´èhï ×*þÄè`ï Ù*þÄèXï Û*´èPï Š&€»À¹ ÑèsèÃãu€Çâòûë$ Ô*´è*ï Ö*þÄè"ï Ø*þÄèï Ú*´èïûéóã Ô*¨t¨t
öÕ*uÇÿÇrÀ,ÃØÿ¸è¸àè
¸è¸èËæ"ëëŠÄæ$ëëÃ2äèç÷<t< téæã´è×÷¢ê,¢Ú.¨uîŠàÀè$Àì€ä
ÄtÝ´0<t<u´8ˆ&î,èÞèÌß<
téµÙèuã ¢í, €»ˆˆ¹¨t€ã÷€ËÀèÁËâîˆ>ì,ˆë,è‹Þ¸5Í!ŒÂúÀtúàun¸ÀŽÀ¸àŽØ¹ 3ö3ÿó§uWúàu€>su€ë €>su€€¸ÄŽÀ¸äŽØ¹ 3ö3ÿó§u úàu€>su€ë €>su€€èÐßú´ ê, èÐö¸f
èÊöþÄèÅö´ î,¹èºöþÄP°Àè²öXþÄþÀâî¸ è¥öèÇßûè¦áŠ>ì,Šë,¹ €¨t€ËÀèÁËâñú´
ŠÃèyöþĊÇèrö´ î,ŠŠ>í,¹è_öþÄP2ÀÐëÐØÐïÐØèOöXþÄþÀâæ Š&€»À¹Ñèsè áu€Çâòûëûéðá3Ûöê,uë€€>í,të€€>î,0të Ût‰ÇrÖ.ÃØÿ¸è¸
ˆè
¸ ˆè¸ èËæìëëŠÄæíëëÒç&ëë’ç$ëëËÂç&ëëå$ëëÃúºÿèêÿ=$uDºÿèßÿ=$u93ÒèÕÿ©ÿu/ºèÊÿ£/©UUu!Bè¾ÿ£/©UUuºè°ÿ£/öĀt¨@ué²ûéËà%?ü£/¡/ è€ÿ¾ /¹º€èƒÿöĀt%ú@€r=<€w=(€rͨuɉ‰DƒÆë€äŸ;Âu¸ƒÂâιº(€¾ ‰ƒÆöĀt;ÂtûéçßBâ⺡/ èœþ¾ /¹ðº@€èŸþöĀt=<€w=(€rÓ¨uω‰DƒÆë€äŸ;Âu¾ƒÂâÔû¡/€Ì£]3èóÙè°Û<
té™Õ ~Š&Š€º(¾x/¹ÑâÐëÑØÑډƒÆBâð¾ /¿$/¹‹ Àt‰ƒÇƒÆâðè^Úè$Üú¡/$ߺèþ¹º0€‹ÂèöýBâø¡/ ºèèý¾$/¹‹ Òt‹DèÖýƒÆâﺸÿÿèÈýBèÄýèÜ¡/$ߺè¶ý¹º0€¾X/­è©ýBâù¡/ ºè›ý¾ /¹‹ Òt‹Dè‰ýƒÆâﺡ/è{ýB¡/ètýûèšÝ Š&€¾ˆ/¹ÑêÑÛÑêÑÛöD€t
€Î€Ñès€Î@ƒÆâã‰/‰
/ú¡/$ߺè2ý¹º(€¾x/­è%ýBâù¡/ ºèý¹¾$/‹ Òt‹DèýƒÆâﺡ/è÷üB¡
/èðü ~Š&Š€» ¹ÐêÑØsèdÝu€ÇâðûëZ¡/$ߺèÁü¹º(€¾H/­è´üBâù¡/ ºè¦ü¹¾ /‹ Òt‹Dè”üƒÆâﺡ/è†üB¡/èüº¡/èvüûé^Ý3Û¾$/¹ƒ<tƒë@ƒÆâó Ût‰ÇrZ3ÃÙÿº¸è3Ò¸è¸èËç&ëë‹Âç$ëëùº"ìëëâùÃPQRèìÿ°ƒæ"ëëŠæ#ëëŠDæ#ëë°æ"ë렋3 @æ#ë밃æ"ëëŠDæ’ëëŠDæ’ëë°æ"ë렋3æ#ëëè’ÿZYXPQRè‰ÿ°ƒæ"ëëä#ëëˆä#ëëˆD°æ"ë렋3 @æ#ë밃æ"ëëä’ëëˆDä’ëëˆD°æ"ë렋3æ#ëëè/ÿZYXú°æ"ëëä#ëë¨@u!¢‹3¢ð5¾ƒ3è~ÿöƒ3uö…3ðt ö„3@uûéMÜû „3$¢í5èÖèZØ<
téCÒèÜ¡ƒ3‹…3$ô
@2Û¹Š¶öÂt
ÞÀêÐæâòö€t £‡3‰‰3è
×èÓؾ‡3úè§þèùؾƒ3èžþûèÒÚ¾‡3úè“þ Š&€»À¹ÑèsèÛu€Çâòûë
¾ƒ3èoþûéeÛ3Û „3$<w.t<w(ö„3@u »€þ<uëö…3Àuö…30töƒ3u»ÿ Ût‰Çrw5Èÿ3ÀŽØ¾sè[°ƒæ"ëëŠæ#ëëŠDæ#ëë°æ"ëëŠD @æ#ë밃æ"ëëŠDæ’ëëŠDæ’ëë°æ"ëëŠDæ#ëëè˹º"ìëëâùÃ2äè„Û¨Àu´cè{Û¢ó5þÌèsÛ¢ñ5¨€t¨@téÌÚè%ÕèâÖ<
téËÐè‹Ú Š&€Šó5€ã€·¹¨t
ßÁèÐçâó€Ë@ˆô5€Ë€€ã¿ˆò5è™Õè_×ú¸¿bèÛè…×´b ñ5èûÚ ó5þÄèóÚûèTÙú´b ò5èæÚþÄ ô5èÞÚ Š&€»À¹Ñèsè“Ùu€Çâòûë ñ5´bè¸Ú ó5þÄè°ÚûéÓÙÇrÈ6Ãäÿ¸bè¸cèËæ"ëëŠÄæ#ëëÃ

  3 Responses to “Category : Utilities for DOS and Windows Machines
Archive   : UMBDVR22.ZIP
Filename : UMB_DRVR.SYS

  1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

  2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

  3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/