Category : Recently Uploaded Files
Archive   : ABOVE31.ZIP
Filename : AB.HLP

 
Output of file : AB.HLP contained in archive : ABOVE31.ZIP

?_çÿÿÿÿÎ+×ÎlpÀÀ Ô\€€€€€€€€€€€€ÀÀÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ» »© »»° »»° »» »» »° »° » » ° °  © ° ° » » »° »° »» »» »»° »»° » » »/&;)z4„„„„„„„ÿÿ Ä ÿÿÿÿbm0bm1bm10 bm11å bm12±
bm13vbm14Fbm15bm16Àbm17šbm18rbm194bm2Íbm20æbm21¡bm3«bm4bbm59bm6êbm7¿ bm8‘
bm9W |CTXOMAP ß|FONTÝ|KWBTREEpã|KWDATAß|KWMAPYã|Phrasesn|SYSTEM)J|TOMAP7Ù|TOPIC_J|TTLBTREEŸû3,8SunMonTueWedThuFriSatJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec1#SNAN1#QNAN1#INF1#IND1#SNAN1#QNAN1#INF1#IND2€f$€à7yÃACüÿÿÿÿÿÿþCÿÿÿÿÿÿïerror: megasort: could not open %s.
error: Out of memory.

Out of memory.
Out of memory.Error: Could not open file %s!error: Out of memory.
megerror: Out of memory.
w
Out of disk space.error: Out of memory.

Out of disk space.Record too big! (non-ASCII input?) Aborting.
Warning: End-of-line mising on last record (non-Ascii file?). Discarded.

Out of memory.
Out of disk space.ÿÿBUFF_NOERRORBUFF_BADSIZEBUFF_BADO·®lpÀÀ ”\€€€€€€€€€€€€ÀÀÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ» »‚° »‚ »ƒ° »ƒ »„° » »„° »ƒ »ƒ° »‚ »‚° »
»ÞÕlpÀÀ â\€€€€€€€€€€€€ÀÀÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ‰ÈÈÌÈÌ̌ÌÌȆÌÈÌȌÌŒŒÌŒÈÌË»»¸È̌Œ»„ˆÌÌË»„¸ÈŒ‹»‚ŒÌ»‚ŒŒ»ƒˆÌ‹»ƒŒŒ‹»ƒŒÈÈ»…¸ÈŒÈ‹»ŒÌ̻̈»¸ÈÌÈÌÈÈÌÌŒ‡ÌŒÈ̌ÌÈ·®lpÀÀ ”\€€€€€€€€€€€€ÀÀÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ»°»‚° »‚°»ƒ° »ƒ°»„° »°»„° »ƒ°»ƒ° »‚°»‚° »°
»×ÎlpÀÀ Ô\€€€€€€€€€€€€ÀÀÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ»°»°»©° »»° »»°»»°»»° »° »°»°»° ° °°©° ° °»°»° »° »°»»°»»° »»° »»°»° »±¨lpÀÀ ˆ\€€€€€€€€€€€€ÀÀÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ‚€‚ˆ‚€‚ˆ‚€‚ˆ‚€‚ˆ‚€‚ˆ‚€‚ˆˆ
ˆÕÌlpÀÀ Ð\€€€€€€€€€€€€ÀÀÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿˆ°‹»»¸Šªª¨‹»»¸Šªª¨‹»»¸Šªª¨‹»»¸Šªª¨‹»»¸Šªª¨‹»»¸Šªª¨ˆ°Šªª¨‹»»¸Šªª¨‹»»¸Šªª¨‹»»¸Šªª¨‹»»¸Šªª¨‹»»¸Šªª¨‹»»¸ˆÒÉlpÀÀ Ê\€€€€€€€€€€€€ÀÀÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿˆàŽìÎìÎìÎèŽìÎìÎìÎèŽìÎìÎìÎèŒÎìÎìÎìȌÎìÎìÎìȌÎìÎìÎìȎìÎìÎìÎèŽìÎìÎìÎèŽìÎìÎìÎèŒÎìÎìÎìȌÎìÎìÎìȌÎìÎìÎìȈƽlpÀÀ ²\€€€€€€€€€€€€ÀÀÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿùÿùù™Ÿ™ŸùÿùùÿŸ•ùÿùùÿŸŸÿùÿùùÿŸŸÿùÿùùÿŸŒù™™ù™Ÿ™Ÿùÿùùÿ„ùÿùùÿ„ùÿùùÿ„ùÿùùÿƒùŸ™ÿ‚™ŸÿǾlpÀÀ ´\€€€€€€€€€€€€ÀÀÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ…ðð‡ððÿƒð…ðð‡ððÿƒð…ðð…ððÿÿ
ǾlpÀÀ ´\€€€€€€€€€€€€ÀÀÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ‚ÿÿ»‚ÿÿ‚ÿÿ»‚ÿÿ‚ÿÿ»‚ÿÿ‚ÿÿ»‚ÿÿ‚ÿÿ»ðƒÿ »… ™‹ÿÿÿÿðÿÿƒÿÿ‚ðÿÌÃlpÀÀ ¾\€€€€€€€€€€€€ÀÀÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ»‚¿ÿ‚ÿ»‚¿ÿ‚ÿ»‚¿ÿ„ÿ»°»‚¿ÿ…ÿ»» »‚¿ÿ…ÿ»»°»…¿ÿ™™™‚Ÿÿ»… »»¿ÿ»… »»¿ÿ»¿ÿżlpÀÀ °\€€€€€€€€€€€€ÀÀÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ„ˆ€ˆˆ„€ˆ„€€ˆ„€€ˆ„€€ˆ„€€ˆƒ€€ˆ‚ˆ‚€€ˆ‚ˆ‚€€ˆ„ˆˆˆ€ˆ„€ˆˆÐÇlpÀÀ Æ\€€€€€€€€€€€€ÀÀÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿˆŠª‚¨Šÿ…¨ŠÿÿŸÿ…¨Šÿù™ÿ¢¨Šÿ™™Ÿÿÿ¨Šù™ù™ÿÿ¨Š™Ÿÿ™Ÿÿ¨‰™ÿÿù™ÿ¨Šÿ„™Ÿ¨Šÿ„ù™¨Šÿƒ™˜Šÿƒù™Šÿ‚™Šª©ˆÕÌlpÀÀ Ð\€€€€€€€€€€€€ÀÀÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ‚»„ »»°‚»»„° ‚ »ƒ»»° » » »°»† »° »Š»° »»»° »»‚°¥œlpÀÀ p\€€€€€€€€€€€€ÀÀÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ˆ‚€ˆ®ˆˆˆ€ÿÿ€ÿÿ€ÿ€ÿ€ÿÿ€ÿÿ€ÿÿ€ÿÿˆˆˆ1ˆÚÑlpÀÀ Ú\€€€€€€€€€€€€ÀÀÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿîà꫸øøŽê«¸øøŽëº«º«º«¾ëº«º«º«¾é›¹›¹›¹žé›¹›¹›¹žë¹›º«º«¾ë¹›º«º«¾é›¹›º«º®é›¹›º«º®ïøø‹¹›¾ïøø‹¹›¾îèˆŽîØÏlpÀÀ Ö\€€€€€€€€€€€€ÀÀÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ˆ„€ˆ„ÿÿðˆ€ÿ„ˆˆÿƒðˆ€ÿ…€ÿÿðÿŠ€ÿÿðÿÿ€ÿ…ÿÿ€ÿ†ðÿˆÿ…ðˆˆ€ÿˆ„ÿÿðˆ„€ˆ‚€ˆ‚€ˆÂ¹lpÀÀ ª\€€€€€€€€€€€€ÀÀÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿƒ»»¾»„¾ÌìË»„¼ÌìË»„ÌÌìË»„̼ìË»Ì»Ì»Ì»Ì»Ì»Ì»„̼ìË»„ÌÌìË»„¼ÌìË»ƒÌìË
»²©lpÀÀ Š\€€€€€€€€€€€€ÀÀÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿü̂Ïüˆ‚Ïüˆ‚Ïüˆ‚Ïüˆ‚Ïüˆ‚Ïüˆ‚Ïüˆ‚Ïüˆ‚Ïüˆ‚ÏÿÌÿƒüÿüÿ‚ÌÏÿ»²lpÀÀ œ\€€€€€€€€€€€€ÀÀÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ‚™Ÿÿ‚™ŸÿðÿðÿðÿƒðÿðšÿÿðÿÿüÌÿðððÿüÌÿÿðÿÿÿ…ðÿÿƒðÿ‚ðÿÍÄlpÀÀ À\€€€€€€€€€€€€ÀÀÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿü̂ÿüîƒìÿü̂ÿÎî‚ÏÎî‚ÏÎî‚ÏÎî„ÌÎÏÎîÏ̊Ïø°»‹ ‹ÿø»Œÿÿ‹ €€‹¸ÿÿ‹»„¸ÿÿ‹€„¸ÿÿø»ƒÿøˆ»4²4_À
Æ
Ì
Ö
Ü
à
ê
ñ
ù

  ' 5 < @ D I N W a k v { „ ‹ “ ™ Ÿ ¤ © ® ´ » ¿ É Ï Ö à ê ð ø  $ * 0 6 ? I M T X ] ` d m r u £ ¦ ³ ¶ º Á Ä Ë Î Ó Ø Û à ã ç ë ð 


*
2
7
=
A
G
J
O
]
p
€
¨
­
³
¸
¾
Ó
Ö
ò
þ
"+2;CKSZc‰–Ÿ¤¬´ºÁÊÐÖÜæú 9Tm‡–°µÇÞèî %.38?GZcu…•œ°´ÁÌÑÖÚàäèÿ!7ELSVZdmu|‚†•™ž¥ÁÒîÿ.MXcu|Œ“˜ª¼Òåóùý4;?CIQX\aiu“¯ÃÍÑÕáäéñöùÿ (.2;OV`fipvy„Š—¦²¼ÃÐÔÚÞëðõ 0OWet{~…—ž¢¥­²¼ÃÇÎÛßãù&,17?CORVcly…Š‘œŸ¨·»¿ÐÖÝåû27N^eimpty†Œ”™ª°¶¿ÇÏÙÞãéúÿ
'.AHOSW`kpt}— ¨ÇÏÕÛçìòø
*GPZ`gnqw~Š—¯¸Ëäÿ2LT\_mr„’—£»ÁÉÏ×Þæëòþ")/3?BHQbfily†•¥ª¶ÅÐÝïóøý
5;?JY^k„› £§°ÓûÌÑØèïöú '*.3>DLPUg„•¬¿ÕÛäèð÷û /BKORYQ X a e j o u { ƒ  ™   ª ° ´ ¹ ¿ Ç Ê Ï Õ Ý ä ê õ ü ! !!!!!#!(!+!0!5!>!E!I!Q!W!Z!`!g!j!p!v!}!ˆ!“!ž!¤!§!«!±!¶!¼!Â!Ë!Ò!Ø!à!ç!ï!ù!""""!"+"1"9"?"H"N"Q"U"Z"_"f"l"p"v"{"€"…"Œ""—"Ÿ"¤"©"­"²"¸"¾"Á"Å"É"Î"Ó"Û"Þ"ä"ï"ö"ÿ"###"#&#,#/#5#;#C#G#N#S#W#\#c#i#p#x##†#Œ#’#—#¤#¨#­#µ#º#¿#Æ#Ê#Ï#Ó#Ú#â#ê#ò#ø#ü#$ $$$&$*$8$B$G$Q$Y$`$g$k$t$z$€$„$Š$—$œ$¡$¦$¬$³$¹$À$É$Ï$Ô$Ú$Þ$â$ç$ì$ñ$ô$ù$ý$%%
%%%%'%-%4%>%D%M%X%a%i%p%v%z%€%‰%Ž%–%ž%¦%©%³%·%¿%Æ%Ï%Ù%á%å%ì%ñ%÷%ü%&&
&&& &$&,&1&:&B&H&O&S&Z&b&g&m&q&u&|&&Š&&—&&£&©&²&µ&»&À&Ç&Ï&Õ&Ý&ä&é&ô&ú&'' ''''!')'3':'A'I'R'X']'a'e'k'q'z''…'Œ''˜''¡'©'®'²'·'»'Á'Å'Ë'Ï'Ô'Ù'ß'è'ð'ô'÷',(2(9(>(B(F(N(R(Z(`(f(i(m(r(w(}(‚(†(Š(’(—(œ( (£(§(­(±(µ(¼(À(Ä(É(Ô(Ø(Ý(à(ç(î(ò(ý() )!)))0)9)E)L)T)])g)r)y)ƒ)‹)”)›)£)ª)±)¹)¿)Ä)Ñ)Û)ß)é)ì)ü)*** ****!*'*-*0*6*>*B*F*I*M*U*[*_*i*p*t*{**„*Š**“*—*›*¤*ª*°*·*¼*Ã*Ç*Í*Ô*Ø*Ý*á*ç*ì*ð*ô*ü*ÿ*++ +++++"+(+.+2+6+<+C+F+K+R+X+\+`+e+l+r+x+{+‚+Š++˜+ +¦+­+²+¸+¾+Â+Æ+Ë+Ñ+Õ+Ú+à+ä+ì+ð+ô+ø+ü+,,
,,,%,(,,,1,6,>,C,J,M,Q,W,^,h,k,o,w,€,„,‡,‹,,š, ,©,°,³,¸,½,Ã,Æ,Í,Ô,Ø,â,æ,ë,õ,ù,- -----%[email protected]]-a-g-k-s-{--…-Œ-•-š-¡-ª-±-·-½-Ä-É-Ñ-Ù-ã-è-ï-ö-þ-.
..[email protected]€.ƒ.Š.”.š.¡.¦.«.¯.µ.º.¾.Ä.É.Ð.Ö.ß.ä.ì.ø.//
///!/'/./4/=/A/J/N/U/Y/`/h/m/s/x/‚/†/‰//”/š/ž/£/©/±/º/Ã/Ì/Ö/ß/é/ï/ö/ü/00000 0)020;0B0F0M0U0Z0a0h0k0o0v0{0‚0‡00•0š0¢0©0¯0³0·0¿0Å0Ó0Ù0ê0î0ö0ú0ÿ01 1111%1-161=1E1J1Q1Y1_1c1i1n1r1w1}1ˆ1‘1˜1œ1¥1­1´1»1¾1Ä1Ê1Î1Ô1Ú1Þ1è1í1ö1ÿ12 222222#2'2,21252:2>2C2J2R2W2^2c2g2l2q2v2{2€2†2‹2‘2”2™2ž2¥2«2±2·2º2Á2Ä2É2Ñ2Ü2á2ä2è2ï2õ2ø2ÿ23333)3.333:3?3B3F3L3P3U3Z3e3j3q3x33‡3‹33•3›3¢3¦3­3°3³3·3¼3Á3Ä3È3Ì3Ð3Ø3Ý3â3ç3ê3ï3ó3ù3444444#4)[email protected]`4i4n4s4w4{4€4ƒ4ˆ4Ž4”4š4ž4¢4ª4®4".pak""Alarm"Autoexec""Begin"COM"Deadline""Delete"Earlies"Exception""Exec""F","Fi"File"Floating""Fluid""Insert/Change"Lunch""M","M"."M2"."Open"Options:"Postpone""Private"."Recurring""Sa","Schedule"Search"Select:"Shift"Start"Su"."Th","Tu","Tu3"."VALID""W","archived""done""fixed""floating""globally""memo""modify""month/day/year""n"."open""phone."scheduled""start"view""your"(Multiple(Shortcut:(and(descri(e.g(i.e.(or(per(shortcut, the- A- Michael Callahan, Editor, Shareware Magazine- P- PC Magazine. .PAK/Minute1. 10-20%.10015.0015:001991Soft2. 20683:004-4-54-4-5 Quarterly CalendarALARM=ALT+ARROW.ASPAboveAbove & BeyondAccounting for TimeActive Title BarAdvantages of Schedules over To-do ListsAfterAgentsAlarmAlarmsAlarms and Agents OffAllAllocating Time for ProjectsAlphabeticalAlsoAlt+Alt+DownAnnuallyAnswerAppendArchivingArrangeAustraliaAustria,AutoDialAutodialAutoexeAutomatedAutomated Dynamic SchedulingBackgroundBackupBalanceBalancingBeginBelgium,BenefitsBeyondBeyond.BirthdaysBoundsBrazilBrowseC:\AB\A&B.C:\Robert\Robert.pakC:\ab\C:\ab\nb.exeCTRL+CalendarCalendar: 4-4-5 Quarterly FormatCalendar: Color UtilizationCalendar: Moving & SizingCalendar: Selecting MonthsCallahan,CanadaCaptionCardinal Month DaysCarryCarry Over OptionsCarry Over Undone ItemsCarry-overChangeChanging Item InformationCheckCheckingChoiceChooseClickClipboardClockColorCommandCommentsComments from UsersCompaniesCompany BackgroundCompuServeComputConceptsConflictControlConventional MethodsCopyCore ConceptsCorporationCreatCtrl+Cut)DELETEDOWNDataData Saving and BackupsDateDayDeadlineDefaultDefineDeleteDelete All OccurrencesDeleting ItemsDenmarkDesignaDisDoneDone ItemsDuplicateDurationDynamicESCAPEEachEarlierEarliestEditEdit:Edit: CEdit: Change All OccurrencesEdit: Change ItemEdit: Delete All OccurrencesEdit: Delete ItemEdit: Highlight ItemEdit: InsertEdit: Item DoneEdit: Item Done Now, Fit To GapEdit: NotesEdit: PasteEdit: Private ItemEdit: SEdit: Start ItemEditor,EnterEntering BirthdaysEntering Item DateEntering Item DurationEntering Item TitleEntering MemosEuropeEvenEverythingExampleExceptionExceptions to Recurring ItemsExcludeExecExitExportExtendedFeatureFileFile:File: ExFile: Print:File: Print: Range of OutlooksFile: Print: Standard ReportFile: Report OptionsFile: SaveFindFirmFirm / FluidFitFixedFloatingFluidForFormatFrance,FriFridayFriendFromFullGapGermany,GlanceHereHighlightHighlighting an ItemHistoryHorizontalI haveIf ImagineImportIn InformationInsertInsert/ChangeInserting ItemsInstallationInstallingInsteadInternationalIt'sItaly,ItemItem Done NowItem"ItemsJ:\christy\christy.pakJuggleJuggle:Juggle: Balance WorkloadJuggle: Carry Over Undone ItemsJugglingJuggling ItemsKey Features ofKingdomLANLasLateLegal RequirementsLicenseListLogMagazineMakerManagementManagerManyMeetingMeeting MakerMemoMenuMenu Reference SectionMethodsMexico,MichaelMicrosoftMobileMon - FriMondayMonthMovingMultipleNameNetherlands,NewNextNext ScheduleNext WeekNon-recurringNotationNoteNotesNowNow,OccurrencesOffOmbudsmanOn Screen ViewsOnceOpenOpening SchedulesOptionOptionsOptions:Options: Set PasswordsOptions: TOr click the mouse on theOr with the mouse...OrderOrder an Above & BeyondOrdinal WeekdaysOutlookOverPAGEPIMPagePanelPasswordPastePeoplePersonalPhonePlanning SessionsPleasePop-upPortugal,PostponePre-paidPrecedencePressPrintPrint:Printed SchedulesPriorPrior SchedulePrior WeekPrioritiPriorityPrivateProduct InformationProgramProjectPureQuadQuarterlyRaise/LowerRangeRateRecurringRecurring to Non-recurringReferenceRegisterRegistration/Ordering a LicenseRememberRepeatReportRequirementsResetReviewRobertSPACEBARSampleSaveSavingScheduleSchedule ArchivingScheduled / Unscheduled ItemsSchedulesSchedulingScreenSecondsSectionSeeSelectSelect:Select: NextSelect: PriorSelect: Today's ScheduleSelectingSelecting SchedulesSelecting a Day at a TimeSelecting a Month at a TimeSelecting a Specific DateSelecting a Week at a TimeSelecting a Year at a TimeSeparateSessionsSetSetting AlarmsSetupShare the BenefitsSharewareShiftShortSimplySingleSingle User InstallationSizingSpacebarSpain,SpecificSpecifyStandardStartStates,Status QueryStepStopSummary ofSupervisorsSupportSupposeSwedenSwitSwitzerland,TABTaiwanTechnicalTechnical SupportTextThaTheThe Edit MenuThe File MenuThe Juggle MenuThe Options MenuThe PThe ScheduleThe Select MenuThe ToolbarThe View MenuThe Worktools MenuThenThen,ThereTheseTheyThisThis command willThis printout includes allTilingTimeTime BoundsTime ManagementTimerTimer: MovingTimer: Start, Stop, ResetTimer: The Rate FeatureTitleTo To aTo changeTo print the order form, choose theTo quickly make adjustments to an item'sTo removeTo sTo select the schedule "n days from now" simply type in a number "n". To select the schedule one week from now, type "1w". For two weeks from now, type "2w". For two months from now, type "2m".To-doToday'sToday's ScheduleToolbarTuesdayTypeTypingU.S.USER.LSTUndoneUniUnscheduledUpgradeUseUserUsingUtilizationValuesVerticalViewView:View: Browse NotesView: Define Week at a GlanceView: Export FileView: Month at a GlanceView: Priority ListView: Week at a GlanceViewedWednesdayWeekWeekdaysWelcomeWhenWindowWindowsWithWorkgroupWorkloadWorkload BalancingWorkload ManagementWorktoolsYearYouYou mayYou may also enter the name of the day of the week, or an abbreviation such as "M", "Tu", "W", "Th", "F", "Sa", or "Su". To select next Monday, type in "M". For two weeks from next Monday type "M2". For three weeks from next Tuesday, type "Tu3".Zealandabbreviatableaboutaboveacceptaccessaccessedaccidentallyaccomplishaccountaccumulateacrossactiactivactualactuallyaddaddedaddingadditionaddressadjustadjustmentsadjustsadvanceaffectafteragainagain.agentaheadalarmallallowalongalphabetialreadyalsoalternatamountandand/oranotheranyanyoneappearappearsapplicationappointmentappropriatearchivareareaarrangarrowaskingassignassociateassumedattachattachedattemptattendeeattributesauthorizedautoautomaticallyavailablebackbackgroundbackupbackwardbalancbalancingbannerbarbar.basedbatchbecausebecomebeenbeforebeginbeingbelowbenefitbestbetweenbirthdayblankblockbookboostbottomboundsboxbox,box.boxesbringbusinessbutbuttonbutton. buttonscalculatecalendarcalendar,calendar.calendarscallcalledcancancelcannotcapacitycardcarriedcarrycasecausecertainchangechangeschangingcharactercheckchoicechoosechosechronologicalcleaclickclickingclockclosecluttercodecolorcomecommandcommand.commandscommentscommoncompcompaniescompanycompletecompletionconflictconsconsideration.consideredcontacontainingcontainscontinucontrolconvconveniencopiedcopiescopycornercorrespondingcouldcountcreatcreatecreatedcreditcurrentcurrentlycursordailydamagedatadatedate,date.datesdayday'sday,day.daysdays,days.dd.mm.yydd/mm/yydeadlinedecidedefaultdefinitiondeletedescribeddescriptiondesignatedesigneddesireddetaildialdialogdifferentdigitdirecteddirectlydirectordisdiscussiondiskdiskettedisplaydisplayeddisplayed.documentdoesdoesn'tdoingdollardon'tdonedone,done.doubledouble-clickdowndragdraggingdriveduplicatedurationduringdynamiceachearlierearliesteasieeasilyeasyediteditingeffeceffectiveeitherelapsedelse'sempty,enableencourageendendingenterenteredenteringentireentitledentriesentryenvironmentequal,estimateetc.evaluaevenevereveryeverydayeveryoneeverythingexactlyexampleexample,exceptionexecutexistexitexplexportextendextensionfashionfastfeaturefilefilenamefilesfindfinishedfirstfivefixedflagflexibfloafloppyflowfluidfocusfollowfollowingfollows:fontforfor more information on when the year may be omitted.formatforwardfoundfourfreefrequentfromfunctionfuturegeneragetgivegivengivesglancegoinggonegraygreatestgroupguidehandhashavehavingheadhelphelpfulherehighhighehighlightedhourhourshowhoweverhyphensiconimmediatelyimportantin thein the Menu Referencein-depthincludeincludingindefinitelyindicatindicateindicatesindividualinformationinitialinnovativeinsertedinsertinginstallinstanceinstantinsteadinstructintendinterinternationalinterruptiintointroducedis is Internationalis aissueit.itemitem'sitem,item.itemsitems,items.itsjugglejugglingjumpjustkeykey.keyboardkeypadkeyskeystrokeskeywordknowlabeledlastlaterlatestlaunchlealeavleftleft-mostlengthletterlettinglevellicenselikelikinglimitedlineline.listlistedlistsloadlocalocationloglongloolowerlunchmademainmakemakingmanagemanualmanymarkmarkedmarkingmaymeansmeetingmembermemomenumenu.messagemethodmiddleminminutesminutes.missedmm/dd/yymodifiedmodifymonitormonthmonth.monthsmoremostmousemouse,movemovedmovingmuchmultiplemustnamenearneednetworknewnextnon-recurringnormalnormallynotnotenote,note.notebooknotesnothingnownow,numbernumericoccurrenceoffomitomitted.on-screenonceoneonlyopenopportunityoptionoptional.optionsor orderotherothersoutoutlookoutsideoveroverloadedpagepaperparameterspartparticularpasswordpastpeopleperperhapsperiodpersonpersonalphonephysicalplaceplanplannedplanningplanspluspop-upportpositionpossiblepostpostedpostponpotentialpowerprecedeprecedingpreciseprefixpreparpresentpresspressingpreviouspreviouslyprintprintedprinterprintoutpriorprioritiesprioritizepriorityprivateproblemproceproductprogramprohibited.projectpromptpropertiesprovidepull-downpurchaspurposeputquarterquestions,quickequicklyraiserangerateratherreachreadreasonrecalreceiverecordrecurringreferregisterregistrationrelativereleaseremainrememberremindremoverepeatreplacereportrepresentrequreschedulreseresolveresprestorerestrictretaireturnrightright-mostrollrunrunningsamesamplesavesavedsavingscheduleschedule,schedule.scheduledscheduled.schedulesschedulingscreenscreen.scrollsearchsecondsectionseeselectselectedselected,selected.selectingselectssellseparatsequenceserveservicesessionsetset,settingsevenseveralsharesharewareshiftshortshortcutshortershouldshowsidesimplestsimplysimultaneouslysinglesingle-occurrencesizeslashes,slotsmallsoftwaresomesomethingsoundspacespecialspecificspecifiedspecifystandardstartstartedstartingstartsstatstatusstillstopstorestringsubstantialsubtractssuccesssuchsuggestedsuitcasesummarysupportsurswitchsystemtaketakingtargettasktask-timertaskstechnicaltelephonetemporartesttextthanthatthetheirthemthentherethesetheythingthisthosethoughtthousandthreethroughtiledtimetime,time-time.timertimestimingtitletitledto to-dotodaytoday'stoday,today.toggletootoolbartoptotaltrackingtraditionaltranstwotypetypicaltypinguncunderliundoneunexpectedunlessunplannedunscheduleduntilupdatupgradeupperuseusedusefuluserusersusingutilizationvaluevarietyvariousversionverticalviewview,view.viewedviewingwantwarningwaswayweekweek,weekswelwerewhatwhenwheneverwherewhichwhilewhowhosewillwindowwindow,window.windowswishwithwithinwithoutwonderwordworkworkerworkgroupworkingworkloadworksworkstationsworktoolsworldwouldwrityearyear.youyou'dyou'llyou'reyou'veyou.youryy-mm-ddzero6-lh}—-,KAbove & BeyondV†
F0V؎ώÿÿÿÿ ÿÿÿÿ22!ÿÿÿÿÿÿÿÿTable of Contents;$2;&€€&K°€‚€ÿContents Ÿ·Help%;%"€€&K€‚ÿÈÃ%ÈЀ€&KÈဉ€‚ቀ‚ቀ‚á'‰€‚á*‰€‚á5‰€‚á`‰€‚áh‰€‚áô‰€‚€ÿ
þAbove & úÄô&Vÿ¶)úl’%È%"€€&K€‚ÿ/%/!¢ ÿÿÿÿÿÿÿÿ
þAbove & ú8/8,*€€&K˜€€€‚€ÿ
þ¶ƒU8ƒHb€€&K€‚‚€€€€€€‚€‚€€‚€‚€ÿ·+ tful Ïa(PIM) Ÿ Zning, managing,  ¹Ve  Slife. Innovative 
workflow &ly. É s of ÓVities ëbe ;G . 5 ‹

þtake ¹ Zs rver ­go. ·‡øs e, zs,
»Pt
ôs, cÍat a ¾, rct  bases, É
, d-wide Tbooks, áÒ. ·is ŸY yÏa lot
þdo  Zs
þdo it!&ƒ&#€€&KȀ‚ÿŠf&Š6>€€&K€‚€ƒ‚‚‚€€‚‚‚‚€ÿ"If ­ 9%Ñ“kind of

þmanage,
ßis
Ï £
þget! I recommend it highly. "~The Ó ­Mª,
Ïsooner ± Ç ¹goals, 
ÏÓ
¢ful ±be. This is why we “·Ÿ ·The I
þaccomplishing Óis Zning x. You ëa [
Í|ocates
íŸ
Ï
Üs ­ [
þdo
Í } ­
ÏÇ þ. The +
ùof
¿oç ½
Ûbe Led. As ¹ “is streamlined, ¹  ivity }soar.0Š0' €€&K˜€‚‚€ÿ‡.sU0sE\€€&K€‚€€‚‚€€‚‚€€€€€€‚ÿ·½ ­
Ï u
þcreate S
 ½&ly. It Ás
ø, as ­A
Ï +of
¿by sliding
Ó ‰ ¹mouse. Want
þdefer
{
þanother ª? –t's . Just G
Ï
× on a «in
Ï e·is
Ïß
¢.³£¡Ï`s, ·is
Ï 
͘s it so 
þplan ¹
óOther Âs consign ¹
¿
þto-do ~s,
>e ¯ ¹
This ˜s Zning difficult. ¶'ll let ­convert a
»#an œ, 
Ïã
íis †. ·solves
ß brilliantly. à ­ [
þdo ™in X, s ­¦e ¹ Zs ½. The
í ­ [
þbegin a
» }Œt, Á 2ing as ¹
4. ·s
íŸ ¹
¿×on [ ³ô, in
Ï + µ¦ed. No -Ãdo
Þ. ·is
Ïƒà ‰‡..'sD#€€&K€‚‚ÿXXXXXXXXXXXXXXXXXÈ ‹B+DB,*€€&K˜€€€‚€ÿ#Á& Money ‰¶†ÕB†E\€€&K€‚€€€€‚‚€€€€‚‚€€‚ÿc· A x've
°ed ¯ -Âs £ 
1
þ2 åª. The — Ëis
Þ: ·s k ¹ Zs so ,
Í
Ï
 ­ “¯£optimal, o ­Måof \itional 9«in
Ï
‹of
ó,
ÏI
þaccomplishing Óis Zning x.Putting ·
þuse 
 ­an ã (more ª. an average ’day,
Í lates
þa ÷of  ¹annual income Ding '· ­‹realize a gain of $2,000, $5,000, ($10,000 K ªThink of ç
ß‹é ¹?department, (even ¹ xle d. if ­
`ed
ÏCEO of ¹e·it _adopted corporate-wide ŸY
þuse. that's 10 (10,000 H, ­‹be öonsible Ÿ\itional profits U ©of í
协million ös.'†'#€€&K€‚‚ÿ6'6,*€€&K˜€€€‚€ÿ
¶:¶6:26€€&K€‚€€á ‰‚‚‚‚ÿWe invite ­
þuse
Ïon-line ×
þlearn }A·
‹ ´ting it
þwork Ÿ · ! ³convinced it }
 ­
Ÿ
ímoney, Ö. The price K ?is $99. õon ç
þregister,
/.õ“ ¹û
pricing on
²s of 5 (more @, us at –: Voice 707/987-0256 (FAX 707/987-3150.vw:vSx€€&KÈဉ€‚ቀ‚က‰€‚ቀ‚€ÿBE C¶·(F²¬v²9D€€&K€‚€€‚‚€€‚ƒ‚‚‚‚€ÿ·is developed published by —Corp."1Soft is serious Ahelping ­·
ÏÕ 1of ¹
ò" ‚Software Categories&²&#€€&KȀ‚ÿtm&t)$€€&K€ƒ‚ƒ‚ƒ‚ƒ‚ÿ%ApplicationsÏ`sGroup &rs/CalendarsOrganizers/Time Planners#t#!uÿÿÿÿÿÿÿÿB,#,&€€&K˜€‚€ÿBë,?P€€&K€‚‚ƒ‚‚‚ƒ‚‚€€‚ƒ‚‚‚ƒ‚‚€€‚ÿMy enthusiasm Ÿ·is unbounded. /Ս
^ers C“ -Ãon
Ïmarket.- Lee S. Jones£ ­
‹ C¶, ± ç ­œd .- Clive Aldred, PC ýZ.–t 
!is worth ?weight in gold.- Puttcamp·is
ÏǍÕvaluable piece of 
wShad.- Hilary B. Miller, Esq.The Õñcomponent of “Ãis ?
!module.... ·is in a class by P|->elf due
þits ¾matic, (,
. /
Ï £
Í
´s a unified approach
þscheduling by o ­9}Pts -- 9œs -- on mOm#€€&K€ƒ‚ÿ- Steve Gilliland Kathy Yakal, Ãcomparisons in PC Sources, July ”2'm'$€€&K‘€€‚ÿ1ù'1..€€&K€‚ƒ‚‚‚ƒ‚‚‚ƒ‚‚‚ÿBefore I àcovered ·I had ;OnTime Desktop UŸquite awhile. No question Ait, ·is
Ïê. - George Dumas·&GREAT! A marvelous
ðsaver!- Bob Haussmannßcomparing ·rst ‘ ¡of similar nature. ·Gùcompare! My - £Ïproved
þbe trouble, Ãœs, compatibility œs, M·is ] mI've ߎking ŸI am ecstatic A.- Len Zigante, President, Vantage Point Services, British Columbia ·*n excellent £
Ì's ßcarefully
ã 0. This is
ÏÌiest ÃI've S ;I it invaluable in keeping my
œable. Sj1S' €€&K€ƒ‚‚‚ƒ‚ÿ~loved
ß
wsince «Š- Ivan Druez'S'!|ÿÿÿÿÿÿÿÿE C¶;$';/0€€&K˜‚¹€€€‚€ÿEÿ¶I;+(€€&K€‚€€‚‚‚ÿThe ¢'s bding c 9·on Ls  S ž.Hewlett-Packard, Intel, Martin Marietta, GTE, Kidder Peabody, Telecom Þ, Yale ôversity, Ziff-Davis, NASA, Èied-Signal Aerospace, AT&T Bell Labs, NCR, Goodyear, ABC †s, Whirlpool, Arthur Andersen, American Airlines, Borland, Carnegie-Mellon ôversity, CIGNA, Compaq, |covery Channel, DuPont, Goldman Sachs, Honeywell, IBM, Lotus, Merrill Lynch, ôon Bank of ‹Volvo, t, Westin Hotels, AMD, Salomon Brothers, Seagate, Novell, Siemens, 
äs of ..%%!¬ÿÿÿÿÿÿÿÿ·(2$%2)$€€&K˜€€‚€ÿ·(%2%"€€&K€‚ÿ0 %0+(€€&K€€€‚‚‚‚ÿ ed · Ahail ¯33 nations around
Ï ¢:ôted w, q, ôted J, Ireland, …mù÷Norway, Finland, †, x, Luxembourg, Ù1á‹Saudi Arabia, Turkey, Tanzania, South Africa, Þ, ‡:, Philippines, Japan, Ž, Hong Kong, Singapore, –iland, Malaysia.#0B!.ÿÿÿÿÿÿÿÿFXXXXXXXXXXXXXXXXXXXÊ Ê,B,&€€&K˜€‚€ÿFÀ,À+(€€&K€‚€€‚‚‚ÿ—Y _¦ed in ”0
þbring ·
þall
á y‹é¯ C/It +e ‰a
k  , a
k”: helping ­™
ÏÕof ¹
ò—Ôquarters is †ted in northern California.#À#!ëÿÿÿÿÿÿÿÿÄ(#(#€€&K˜€‚ÿÄ%(%"€€&K€ ‚ÿV\%V@R€€&KÈဉ‚ቀ‚ቀ‚€ÿR‡.¼%V%"€€&K€‚ÿ#%#!–ÿÿÿÿÿÿÿÿR,#,&€€&K˜€‚€ÿRvÞ,v' €€&K€‚‚‚‚‚‚ÿÍÑ ly ;©_ âer
²s. ³£
ydrawbacks
þeach of
Ù¸s, fortunately we Ña solution
Íimproves on }of
Ò.ŠPhysical ULeaving 9
þwork on in W Qis
Ï
e
², Ïy&ness. œices desks soon ÝNed stacked so Ý ‰objects,
Í
yÝhidden, Â. Further, ”ing on
Ï—
»is impaired Ûof
Ï
®rounding àtractions. Î,
×is no Ñof o
¿ kfd.˜In-baskets Ton folders. µ “ hl Ÿ1 s of
¾, as far as
Û£uniform in ˜, , ¼. 5Ñ
þphysically Qïly. ³is no
«of 9 u ­‹ –. ²'s a danger
Í
ðcritical 9©ùbe dealt ‰at
Ï

ó+ œ. ³is no Ñof o
Üs kfd.Ñ»vÑ' €€&K€‚‚‚‚‚‚ÿ3. Appointment . µ “fine Ÿœs, ù´l “„. ·£ineffective Ÿ
Ïhundreds of
¿ ­ [
þaccomplish eÛ
¿¬ly ë
þbe @d ¯«
þday ã
þhour. Appointment ‰
ц-length
rs do ùaccomodate
¿ hl, nor ™it 
þshift
Ò. 4. á~s. Ving
¿+good a
þremember
Ò, ó‘a Dr [Ÿ&ly õ
Ò. Unstructured ~s ½Ýjy, ›„ing
¾, scanning 9
µliderable
òThe ñ
-jains
ύawaited
íœment breakthrough: ‡..!Ñ!!Fÿÿÿÿÿÿÿÿ%!%"€€&K˜€
ÿ %%%!›ÿÿÿÿÿÿÿÿ‡..%.&€€&K˜€‚€ÿ‡.B.Jf€€&K€‚€€‚‚€€€‚‚€€‚‚€€€€‚ÿ·harnesses
Ï uof ¹PC
þcreate a
³
Í Ÿ ¶²'s an technology in ·† .. 5 ½9“
¿ ­ [
þdo. ±
µ ¹×Û9around Ÿ Zning. As ­A;­ [ 2eä¿s À. 5jicit
÷© Ÿœs Pts. õ
¾, · }a ]ã
íÀ, ×on [ ­Ñ
þdo. õ
Ïbigger picture, ±
/
Ï ›qof upcoming ªs (weeks in a eÍ5 —
Ï9Q 9 ›Ï
þhave [refitted À. This keeps ¹
¯å
heavy (too light. 5]
Ï ›q ­desire.·ªs ­¯
ÏŸlabor of conventional
íœment ¸s. 5do m ­do ê: ™decisions A l's ñ
þyou, •on õ m ­ [
þdo. It ªs ¹¼d ¯
ÏOof àing Z, 
Ïstress of constantly figuring refiguring whether [is Á
þbe ûby ¼. '· ­Ña Dr sight on ] s ³À,  o ³Á
þget
Ö. 9Ù926€€&K€‚€€‚‚€€‚‚ÿ·is Õ' Zning
³Ÿª-to-day œment. ' ¹ › –d &ly streamlined, ¹  ivity soar.·
Bs ­in }
çperspectives: Planning, Prompting ing. You [ -- C9as
 Ìculate ly. û
Ï´ted
as a ËŸ ¨ing
èout
Ϫ. And [fd *vailable Ÿreview.#(9#!Fÿÿÿÿÿÿÿÿ¼,,#,&€€&K˜€‚€ÿ¼l%,l*&€€&K€‚€‚‚‚‚‚ÿA ~ + –d of 8. A
+Bly *ed, –d of 9in
Ïstructure of a
ðbased Z. '· ­ — ¹ 
ÕÑ ¹ ›Á‘#
. ³£
Qadvantages in
:ŠBecause
í*llocated Ÿ
º, a
Drly
`s mbe Led on a »ª. This helps ­budget ¹
óBasic ~s ¹ ­no indication of çá
í
Û ì. A
½ ­a [Ÿ
Ϫ. 5
‹
þvisualize m ±be ô, be ~ed o
Ï
íarrives.˜Schedules
Cas a Ê. A hl-planned
be –ed smoothly. á~s îire ­
˜s
þread
ύ¿ m
þdo ð. 'a jy no

™
µ¯2-5 Á¿
Ïcourse of a « ‰30 9 (30
˜s, Ca
of a 
 ­í60 ¿2 1/2 ä.‹«l‹)$€€&K€‚€€‚ÿYou ©be Žing, "but ù

µa 
í
þcompose?" Not ’more. ·ñ
Ï “of creating ­
Ÿ ­ly.!‹!!Fÿÿÿÿÿÿÿÿ%!%"€€&K˜€
ÿ #%#!ÿÿÿÿÿÿÿÿô,#,&€€&K˜€‚€ ÿô%,%"€€&K€ ‚ÿ|ˆ%|W€€€&KÈဉ€‚á ‰€‚á"‰€‚á$‰€‚á&‰€‚€ ÿI¶AZR%|6"€€&K€ ‚ÿXXXXXÖ' ( (!6!!Fÿÿÿÿÿÿÿÿ%!%"€€&K˜€
ÿ %%%!4ÿÿÿÿÿÿÿÿI¶6$%6,*€€&K˜€€€‚€ÿI¶"76"38€€&K€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ÿÉ
Ïvs ­ëŸ Æing ¹ r.- ‡/ ‰
’e-of-the-art face ŸDr  Zning- ñ
¾}full-range of Ó1
! þrecurring 8; È/cancel (all s- 9Šility. ·
ü, Óno 5£ îirement€rioritizing w/ ¼s  pements- ,- L/Group
, ûf€assword protection (3 ps), ›8- wcomputing,
¬ing yexchange ‰ fable PCs€hone/Address/Note ôs|uto-dialing€op-up Â-based
õŸ U (billing- Item
ôs|gents (automated `ing of šs Ù}at preset
ö)S"26€€&K€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ÿ- 3of }TrueType œs on
", in ês- Dozens of ë &: j, , |, , ñV, frait/landscape, Ò- i
íE
X-cuts, eg. "today", 3"10" ªs ¯ - Xging of }fd 9Ÿ] Ìl€erpetual 
é
Ï ©š- 4,4,5 
|larms ‰snooze "€lenty of room Ÿ1Ès- •µ
þitems, huge $, „/paste to/from -šs- ¨al k:ing- "-over of '8|utomatic, Çx-saving- at a ¿in Iof
#layouts- }at a ¿ ‰1Ès€op-up S E
`ing Û ›S?Ì- l- 3of ;
ns Ÿ 
(DayTimer, Filofax, etc)˜©˜#€€&K€‚‚ÿ- Small  file
o(eg. a heavy ›of 300 9consumes less
Ë50K àk
~)}Dn face, 
#OŸDr, "onstrained views!˜!!Fÿÿÿÿÿÿÿÿ%!%"€€&K˜€
ÿ #%#!Ýÿÿÿÿÿÿÿÿ,##,&€€&K˜€‚€ÿ&,2?P€€&K€‚€€€€€€‚‚‚‚€€‚ÿ5 +an ·sݯ—by mail, T, (FAX ‰a ; (credit '(VISA/MC/Amex). The £ }´te an +žm Ÿ ·
Ï«²,
1¹T. return, we'll send ­
Ïgpackage, ûa  >'s Ê, a àk u
Ï_ L,  ¹ S ?ID. you're *ing ¯ 0side
Ïï ­pay by •&. paying by :, be
®e it is )a ;drawn on a ïbank, (use an -Money Order.This …of ·is
Ïg ¢;
×is held Ä. 5
‹ Cit ï
þplan ¹
: =œs,
¿
þdo, Ó;M ! ­ ï-.Ì-Ö, ± Ïa ?ID u0s ­
þcontinue
þuse
Ï ¢, üning }
Ï¡ µ:.\]2\#€€&K€‚‚ÿAs a Öed ? ±‡be A
þsubstantial àcounts on ³ 4s.!\!!Fÿÿÿÿÿÿÿÿ%!%"€€&K˜€
ÿ 4%4![ÿÿÿÿÿÿÿÿSend ¹ARequests=#4=&€€&K˜€‚€ÿSend ¹ARequestsdi=d$€€&K€‚‚‚ÿYour ¹] îests Ÿenhancements £ hcome. Õ\ress ¹]to:aPda%€€&K€‚‚‚‚ÿ—XProduct @Post œice Box 1320Middletown, CA 95461%a%"€€&K€‚ÿ!%!!Iÿÿÿÿÿÿÿÿ(!(%€€&K˜‚¹€
ÿ #(#!
ÿÿÿÿÿÿÿÿZ/#/)$€€&K˜‚¹€‚€ÿZ‡+/‡38€€&K€‚€€‚‚€€‚‚‚ÿc I ­W‹é¯ C¶. ôtunately,
ß £*uthorized Ÿ
Uàtribution. ]« ­ªly …our
w
þevaluate / /a try-before-you-buy ¸. We 3 ­
þmake ƒof ¶, ¹
Ó
þothers
þevaluate. Õfeel «
þupload ·
þany of ¹favorite BBS's, To ™it simple we've ød a DOS Ùx, ZIP.BAT
þcreate AB.ZIP ‰
Ï
|. A £Éis in
ÏyFILE_ID.DIZ. 0‡0)$€€&KȀ € ‚€ÿ\ö0..€€&K€‚€€‚‚€‚ÿWe ­·as
T. As a >, ­pay us if ­
þuse it beyond Ntion. The žss of °ing a s*lso Vn as Öing. —Corp. +¯of
ÏAssociation of ]Professionals (ASP). ³ Zs
þmake
®e
Í
Ï
Uprinciple Ÿ ·you £unable
þresolve a
T-related  ‰an ³¯by rcting
ϯÜ, ³©be ?
þhelp. ™³Ÿ× ­ õa àpute (problem ‰an ³®, ñù ­
Á
­Ÿ®s'  s. Õ ¦e
þthe ³Ÿat 545 Grover Road, Muskegon, MI 49442 (send a I·via IMail
þASP Ombdusman 70007, 3536.!!!Fÿÿÿÿÿÿÿÿ%!%"€€&K˜€ÿ #%#!JÿÿÿÿÿÿÿÿR,#,&€€&K˜€‚€ÿRc,,o?P€€&K€‚€€‚‚€€€€€€‚‚‚ÿ5£½
þmake exact ƒof ·}
þgive
þothers ŸNtion ²s. Modifying
Ï £}in “ ais strictly ¥Only s rd by —Y£½
þuse ·}o 757æ6n a xing basis. Continued Ve 9  Ùis ¥Various
Uàtributors Ñß½
þsell àks u¶. ·£
E . ·£ù
‚ally àclaims “warranty of merchantability (fitness Ÿa C ². ' öect
þdefects in ? ¢s 
¬ing materials 
D, in no Pt shall —Ybe liable Ÿ“loss of profit (any -commercial ž, û ùy
þspecial, incidental, lequential, (other žs. û
ß £at ¹own risk.>#9>&€€&KȀ ‚€ÿTright/Trademark Ø>Ø<J€€&K€‚€€€ €€€€€‚‚ÿThe
w}
Ícomprise ·£Tright © ”3 by —X. Érights òrved. Unauthorized 9+violation of right laws. —·£trademarks of —X.%Ø%!ñÿÿÿÿÿÿÿÿ)¶6%6,*€€&K˜€€€‚€ÿ)¶%6%"€€&K€‚ÿL=%L9D€€&KÈá(€‰€‚á)‰€
‚€
ÿfM)&%L%"€€&K€
‚ÿ#%#!ÿÿÿÿÿÿÿÿf0#0)$€€&K˜€€‚€ÿf†B0†;H€€&K€‚€‚‚ƒ‚‚ƒ‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚€€‚ÿThe ation žss ~s ­
þselect s ­ ¥u
þput ·|. The Þy ­ç }be “if it ó…f; 
Ï} }be ¯
Ïàkette
þthis
¹Þy. Some }£in compressed žm on
Ïàkette  }be Á "ompressed as
Û£ed.{1:!
Ï·àkette # A.{2:
Ï%÷`,
1ÙRun  :A:INSTALLYou }be ¨ed
þspecify
Ïçof a Þy in u
þinstall
Ï|. You © 6type (accept
ÏÁ
`n. You }‡be asked if ¯uan ·í’. ×"yes" if ing Ÿ
σ
ò’: you Ña TIMEDATA.PAK u -†) y¯a ‡ Mof ¶, it }be Á„ed o ­
‹
ß Mof · +it is
šd in a ×Þy„In
Í,, …it
þthe Þy s·ÏGßed á
¶.BA†B#€€&K€‚‚ÿ{3: u·by ing on
Ïì.+B+!]ÿÿÿÿÿÿÿÿ)Ÿa M(:2+:)$€€&K˜€€‚€ÿ)·Ÿa M(5n:A)$€€&K€‚‚‚‚‚‚‚‚ÿŠInstall ·on PC as Çin
Ï
-on
k ?ation.’:g?¡? Ï £yAB.exe in a
Rable Þy on
Ï
Br, Ñ ¹ ŸGit
Ö, it }
ter if ed †lly. This is Û% }ùÑ
þrepeatedly G
Ï
Br hard 
þread @s of
Ï £Q#°ry. installed on
φl œtation, · }ù … ºr, it }‡operate at a ter, Ó öonsive pace. This is true Ÿ}%šs. ˜Designate a sub-directory on
Ï
Br's hard 
‚ally Ÿ >. Their  files (.PAK .LOG |) ús }be
šd Ú.3. J: is
Ïçof ¹
Br 
,
Õ
Ï·íW{on a œtation ‹be as š·A·/0€€&K€‚ƒ‚‚‚‚á؉‚‚ÿexe J:\Bill\Bill’: the Þy y ­
‡ñùyet git }Ábe “ o·is
.7
Ï&s j
-Ÿon
Hting up G
þthe
of - —®s.#
·#!ÿÿÿÿÿÿÿÿV,#,&€€&K˜€‚€ ÿV%,%"€€&K€ ‚ÿxq%xW€€€&KÈá,€‰€‚á.‰€‚á0‰€‚á2‰€‚á4‰€‚€ÿDÒ¸Ê,'x'#€€&K€‚‚ÿ!'!!Fÿÿÿÿÿÿÿÿ%!%"€€&K˜€
ÿ #%#!™ÿÿÿÿÿÿÿÿD, #,&€€&K˜€‚€ÿDJè,J38€€&K€‚€€‚‚‚‚€€‚ÿ/
þjuggle ¹ Zs ‰· ‰? face. First
1
Ï7¯Ûit in of direct `s: ŠUsing a Ù
Ï1
þa ï h. Either Ûan 1y (back in
íon a »¥ (move it
þanother £ o Yãªs in
ë ~s. &s gÀ.˜Click on a £in
Ï e ‰
Ï
mouse-button. The 1 }ly be Ý
þthat ¦!J!!Fÿÿÿÿÿÿÿÿ%!%"€€&K˜€
ÿ #%#!/ÿÿÿÿÿÿÿÿÒ,#,&€€&K˜€‚€ÿÒàé,ì/0€€&K€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ÿHave a major Zning
G ª. Probably ƒ
Ýin
Ïmorning (the [
Ýat
Ï5
Ϫ. This
G } ly [ten
þtwenty ÁThis is
Ï
í o ­ ¹
up
þdate: §ûfd ;\ing ï;rearranging ¹ Zs ×on 5in ”.This +
A
þfollow:ŠMark ûfd 9on
ρª. ˜Add “ -9 ­did if ­ [a gŠ.3. s“obsolete 84. Issue
Ï"-over ó9V5. Add “ï86. Fine-tune
Ï
Ain
ÏñV7. Issue
ÏñWorkload V8. Fine tune
Ϧement of 
9. ã 
 F H H!ì!!Fÿÿÿÿÿÿÿÿ%!%"€€&K˜€
ÿ #%#!ÿÿÿÿÿÿÿÿ¸,#,&€€&K˜€‚€ÿ¸Ô,/0€€&K€‚€€‚‚‚‚‚‚‚ÿ·øs
Q[Ÿ
í . 5
Í µ
 ™on a
»by issuing
ÏuItem Y This
‘a
½

`s ç µß ™on / ! ­g
Ï
º, §it ý
ÏY
íin
Ï
õ }be Ðed as
Ïof
Í7you ¿] ­ [
þresume ™on
Í
º,
1it -
ÏuItem Wu A
+of
Ï1 }be “a
½ }be
Œ.Ütart
Ï
õif µ…
 ™on
Ï5 9Alt+F5. This
‘
Ï
õ
Hs
Ïã
í
þthe 5
íof
Ï1[fd.!Item + =W o ³ ¹
ó This is Ÿ Ðing “ -9
Í ­Led. /a Ìy WÛ
Ïã
í*utomatically ized
þthe 5
íof
Ï ‡task.²²#€€&K€‚‚ÿÁif ­ùuan 1 ­Ñ
ÏYŠged o ­£it ÿ +of …j, ƒ^+Spacebar yŸ£™í
þGap). The
» }be »a 
Ífills
Ïintervening span of
ò!²!!Fÿÿÿÿÿÿÿÿ%!%"€€&K˜€
ÿ #%#!øÿÿÿÿÿÿÿÿÊ, #,&€€&K˜€‚€ÿÊ©-,©#€€&K€‚‚ÿÈocate
íŸ ¦s by
!a Ó7you [
þwork on
Ï §3 åW¯ 110 ªs ¯ !
Ï5 ƒ
Ï Ó
. 59
á
‹5©¯
Ï ÓÕýÓ
ß §Uup œ.!©!!Fÿÿÿÿÿÿÿÿ%!%"€€&K˜€
ÿ #%#!ºÿÿÿÿÿÿÿÿ,0#0)$€€&K˜€€‚€ÿ,W 0W("€€&K€‚€‚‚‚ÿWorkload Ï0s ­
þautomate
Ï ðing of ¹ '
¿×on
Ñ ™ - îirements. Any
¿
ÍùÑ
þbe tied
þa C£be Êd as 9+a ™Œ, optionally, a ¼. ! ­-
ÏñWorkload V, · } ðe }of ¹“
¿in a few
*s. This 0s ­
þhave ˜-ordered

Ísmooth 1lulls (crunches
þproduce optimized Zs on demand.8)W8&€€&K˜€‚€ÿHow -"s 5ÀËy8Ë%€€&K€‚‚‚‚ÿ-relieves ­of
Ï “of žly ðing/postponing
¿ o
Ï
Ÿ
Ïéterm £ 9 ‰8. õÕ I
Ïéterm å 9*n W . But ­3
Í ‰,. éÏof
Ï ›is t, 
´s #O} •¼s. 2Ë2)$€€&K˜€€‚€ÿîes2$("€€&K€‚€‚‚‚ÿò 9Ña Û ™×on
Ñ iin
Ï…O·OØLñV. ! ­-
ÏñWorkload V, }ó9£ ðed ally. ßis »
þthe 9in
Ñ +of ˜. This «
Í}
Üs åIÞr ™9 }be

Ë‘ ™8. The ™1 1©be
 Ÿa
Ï ™145 1©ùUup 1ñÏ 7†,
Ï
-ç
ýChanging îes.=($=&€€&K˜€‚€ÿ/ Pst hs And @_=@+(€€&K€‚€€‚‚‚ÿ³£\itional «
Í“9Ð. The £is Vn as
ÏÚ §It is
Ï k£ ­ ¥ [
Ï1
™l £
Bs as a _§/
Ï_ k£Ÿit
þbe
õ
¿
Í ­ ¥ [
on Cªs of
Ï e ­ ‰
Ïweekday ;. õa ­might ËGSaturday, (maybe {
éü. µ «be
Ion
Ï‘1Õ¢ostpone ¥m¥£} $A@A)$€€&K˜€€‚€ÿHow ÐCreate A ó2”ÉA”,*€€&K€‚‚‚‚‚€‚‚‚ÿyou're ó7ÕÿGon (to å
ÏX ®)
ÏFirm :box. This }
± 
ÏFirm
Hting, ›
Ï1ò. you £an 1¯
ÏñOrdered W S
Ïý }Ábe
°ed 
þgive ­a ó1ly.To an 1íóFirm ƒF2, (choose "Fluid 7ó‘´ 9£÷ù’, ­™an b. you ƒF2 on of a Ó5it }3it
þan c™it ’. Or
1ó#Item Õý
Õ
± 
ÏFirm ;ý
þmake
Íò.;”;)$€€&K˜€€‚€ÿChanging îes«;("€€&K€‚€‚‚‚ÿThe ™1Ïa ™ Gof 1,
Ïñ2, M 5 Q}
Ïò 9by
9 ñV. The ™of an 1be 2d in
Q `s. 5slide
Ï1up (down in
ÏñW
þraise (lower ? ˜. Or ­!
Ï13
Ï ™ Gby !in a ï F; (using
Ï
'Ó
þquickly Ûit up (down. 7!7)$€€&K˜€€‚€ÿ™ñ* >sÊ7s-,€€&K€‚€‚‚€‚‚‚ÿc ƒ®F8 u
1@) · }g1
!on }³· The ˜, , ã
í(if ’) is
´n #o Higher ™9£» vnce, 
×£bs. 9of
], Ÿa£r
þfind
íž, ©be
áa 1of Þr ˜. time not be §Ÿ
Ï1á?¼, a ]· }–,  ±Ñan !
þmake 4,
¥as increasing ? ™ (extending ?¼. !no ¶s — ­ }W
Í}
¿Ñß
á
Ѽs.@/s@)$€€&K˜€€‚€ÿÿ¢op-up 'ó8¦Ò@²+(€€&K€‚€€‚‚‚ÿThe eso =in ½ ðing Firm ;‡Ïès in Có8. you [
þpostpone a ó1
þnext eG
Ï
× on
Ï£
þwh(WhWØLich ¯u
þpostpone / Don't worry A ping G
ϼ, Û· };¼s warn ­á ­exceed . 5
ÕA
þnot pe
Ï5 (have
Ͻned. ! ­ pe an 1it }ùbe
 “
þthat § you ]¿ ­ [
þmove it up, ­do so by Ion an £on
Ï ¢ostpone m©‡be 2d ó#Item ÕD ²D)$€€&K˜€€‚€ÿMake Whatever 5Can òþ€Dþ("€€&K€‚€‚‚‚ÿTo ·
ÏÇgain 1of ,, Ëas ¡9as ­as ò. Ask ¸self, "Can
ßbe ûon -
Ë Cdate?" Àts œs £÷é(not ò) 8. But ¡
Üs, M30-60% of ¹9‹be ò. The Ó’ity ­Ñin ¹
,
Ïr it is
þbalance ¹ š.E þE&€€&K˜€‚€ÿHow ÐHandle The UnexpectedñWEñ,*€€&K€‚€á㉂ÿyour “lifestyle often Ï )9
Íë
þbe Ìled
Í
ª,
I ›Î
þallow a 1‹of «
íin
Ϫ. Otherwise, it }fly fill ­
 ‰ ]8. Üpecify
Ï‹of «
í
þreserve,
1Options: Settings: ,.%ñ%!ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¶6%6,*€€&K˜€€€‚€ ÿÿ¶%6%"€€&K€ ‚ÿ]f%]Ö~€&KÈá9€ ‰€ ‚á6‰€ ‚á?‰€ ‚áI‰€ ‚áR‰€ ‚áS‰€ ‚áT‰€ ‚áU‰€ ‚áV‰€ ‚áW‰€ ‚áX‰€ ‚áY‰€ ‚áZ‰€ ‚á[‰€ ‚á\‰‚á]‰€ ‚á^‰€ ‚á_‰€ ‚€ÿD'$8,v€#¿ó8F æ”Item Status/Color¨f(À%]%"€€&K€‚ÿ%%%!þÿÿÿÿÿÿÿÿ'.%.&€€&K˜€‚€ÿ'U+.a-,€€&K€‚€€‚‚‚‚‚ÿAt
Ï of 
is
Ï™:
Ï«£of
Ï

Ï of 9in
Í­

Ï‹of
í
´n up by
Ï9in
Ï

Ï‹of
íg /in
Í«(open (free
ì). there £"conflicting" 9-- 9
Í£
Ÿ
Ï

í O--
Ï 6lap
íis àplayed. On G
,
Ï of '9 }‡be êed in
ÏÑ| the
å Wis
Ï Ÿ
Ï—ª, an asterisk (*) }—q
Ï£in
ÏÑ} the
å Wis ù
Ï
Ÿ
Ï ¥a }—q
Ï£in
ÏÑ{ vd by a c(+) (a ¼us (-). A vd ‰a c
Í
Ï
åàplayed is
Í of ªs in l, (in
ϲ, of
Ï § A vd by a ¹]ç]”]¼us 
Í
Ï

`n is
Í of ªs behind, (in
Ï G®,
Ï ¦J°aJeœ€€&K€‚á7‰á8‰‚‚‚‚€ƒ€€‚€€ƒ‚€€ƒ€‚€€ƒ‚€€ƒ‚‚€‚ÿAn ©(>) }—á
Ï
ûof
Ï1
Íis
Ÿ
Ï—
ó A tilde (~) }—á
Ï
ûof “8. '
’istics }3as 9£^, Äd ¯ (modified in a
 (as
Ÿ×ªs £
2. Related ics: õTime Greyed -Á& iös ³£
yindicators
Í—beside 1Ès in
Ï
:-r a
‰of a Ò 6-rx an c
þa Ó0-az
H-ax{Ï…à -ar{…à  } ç]("snooze").A
uØal J }—in
Ï‘
‡of
Ï
# q·is
(unless ­Ñ
3¨:Clock œ). !it is on ­
±Å
þAbove & û¯“ -›
gby I on
ÏJ..J.!*ÿÿÿÿÿÿÿÿõTime Grayed;.;)$€€&KȀ € ‚€ÿõTime GrayedÁ;;Á#€€&K€‚‚ÿOn 
1
‹
÷ }—Åif
Ï
‹
íÏ… F. Î, if ­Ûan 1
þa spot sit js ‰‘1 (goes 0side of
Ï
íû ­Êd,
Ï
í }—Ä; ] ­of
Ïj. Keep
ßin ¼d oC8.,!Á,!êÿÿÿÿÿÿÿÿ-Á& iös?',?,*€€&KȀ € € ‚€ÿ-À & h ösE?Qt€€&K€‚€€€€‚‚ƒƒ‚ƒƒ‚ƒƒ‚ƒƒ‚ƒƒ‚ƒƒ‚ƒƒ‚ƒƒ‚ƒƒ‚ƒƒ‚ƒƒ‚ÿ·
¬s ¢-wide £
í¢s. û
Ï%QÇ
þselect ¹=of
퍣¢. õexample: œÄôted wŽ’ºÞ, ôted J, ÷’º1…Iceland, m‡;’¸ùNorway dd-mm-yyy¸Finland 15,00¸ˆzerland œºq(English) œyy.mm.ddSouth Korea  º‡’ ºáÙ(French) ##!ÎÿÿÿÿÿÿÿÿD0#0)$€€&K˜€€‚€ÿD{d0{c˜€€&K€‚ᡉ‚‚‚‚á:‰€ ‚á;‰€ ‚á<‰€ ‚á=‰€ ‚á>‰€ ‚€‚‚ÿTo àplay
Ï
Ÿa Ϫ, Gon
Ï£on
Ï e using a L,
/¦.³£
Q¸s Ÿßí
· You ©Ûy (back by µ f, Ð, (years. µ¸s £jained in
Ï
,s
Í–. 
Íno matter çfar ­go y (back in
ï ­always ÿ
þtoday's
by
g …
ÏHOME K JFLHN#{#!#ÿÿÿÿÿÿÿÿJ,#,&€€&KȀ ‚€ÿJÈ,Ô02€€&K€‚‚‚áC‰‚‚‚‚‚‚ÿÜelect a
—gÃgtgŸa
Ĵ
gGon
ÏÏ£on
Ï eOr ƒF9  in
ϧ hs ©be ;as Y C
qê,
~s (periods. Often
Ï ©©be 7²ing 3h  Þ9#Ô#!,ÿÿÿÿÿÿÿÿF,#,&€€&KȀ ‚€ÿFÝS,Ý02€€&K€‚‚‚‚‚‚‚á\‰‚‚ÿ³£
Zs
þselecting
Ï
Ÿ£ « (later
Ë
Ï åàplayed: á
ÏÅPLUS (+) Ion
Ï
Ipad 
Ï
 }m ª. á
ÏMINUS (-) Ion
Ï
Ipad 
Ï
 }
Å ª. ³ .#Ý#!ÞÿÿÿÿÿÿÿÿL,#,&€€&KȀ ‚€ÿL¹,02€€&K€‚‚‚‚‚‚‚á\‰‚‚ÿ³£
Zs
þselecting
 gapart:áF7
þview
Ï« c.áF8
þview
Ï« c\.³ . ##!àÿÿÿÿÿÿÿÿH,#,&€€&KȀ ‚€ÿH‘ä,‘,*€€&K€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ÿThe e ‰a ×be ;
þquickly Û
Ïàplay by Ñat a time:}
þmonth Ús of
Ï e£Û ‰
Ïup ©Q o
Ï eÏ
Ï”.´7on
Ïup-facing ©at
Ï 5of
Ï O
'Óon
Ï

cof
Ï e
Ï }m Ï ±Gon
ÏÏ£in
ύ
Í
 }be àplayed. 7on
Ï-facing ©at
Ïùof
Ï O
'Óat
Ï

cof
Ï e
Ï }
Å Ï ±Gon
ÏÏ£in
ύ
Í
 }be àplayed. #‘#!ÛÿÿÿÿÿÿÿÿN,#,&€€&KȀ ‚€ÿNŒÕ,Œ+(€€&K€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ÿThe e ‰a ×be ;
þquickly Û
Ïàplay by years at a time:3
þyear Ús of
Ï e£Û ‰
ÏÄUp ÄDn Q o
Ï eÏ
Ï”.´7in
ÏÅ¥on
Ï half of
Ï O
'Óat
Ï

cof
Ï e
Ï }m « ±Gon
ÏÏ£in
ύ
Í
 }be àplayed. 7in
ÏÅ¥on
Ïùhalf of
Ï O
'Óat
Ï

cof
Ï e
Ï }
Å « ±Gon
ÏÏ£in
ύ
Í
 }be àplayed. ,Œ,!¤ÿÿÿÿÿÿÿÿ%Into a &9$,9)$€€&K˜€€‚€ÿ%Into a &7u9Kƒ؀€&K€‚‚‚á@‰€ ‚áA‰€ ‚áB‰€ ‚áC‰€ ‚áD‰€ ‚áE‰€ ‚áF‰€ ‚áG‰€ ‚áH‰€ ‚€‚‚ÿáINSERT, (double-click on “ 
on
Ï

#(not on a fing item). A Õý }—Ÿ=
Ï3Â.º¸¼²ing 3h&d / ÷8õTime ñ/ îêÂVXXXXXXXXÁn p p#K#!§ÿÿÿÿÿÿÿÿº0#0)$€€&KȀ € ‚€ÿºTL0T#€€&K€‚‚ÿThe
ûnption) of ¹1be up
þ365 8s Œ. #T#! ÿÿÿÿÿÿÿÿ¸0#0)$€€&KȀ € ‚€ÿ¸¹Ã0¹' €€&K€‚‚‚‚‚‚ÿ is s ­9
Ï‹of
í ­think a 1 }
´. you £ "ertain of çá
í
Ï1 }
´, ¹ëK }
—be ÙŸ Zning. You ©9g
÷u"2:00" Ÿ å ("1:45" Ÿ1 ã45 ¾, (you © 9
Ï™
Yforms: The
s 1
é99 £interpreted as ¾, w
é2359 }be ±
þbe åÁ 145 Ÿ_*ssumed
þbe 1:45. You ©9s of up
þ24 ä. An 1 ‰ ½is a T.“
Ía Obe ;in Yof
Ïcolon. ¹¾an £is r
þtype Û
Ï
WIis ù îired.#¹#!—ÿÿÿÿÿÿÿÿ¼0#0)$€€&KȀ € ‚€ÿ¼D>0D%€€&K€‚‚‚‚ÿTo ‰an 1as a °, ) U (the Ù"0" (zero) ó… !
Ï1is 
#
Ï

Ï ‘U }—on
Ï

cof
ÏÈ. you ?
þmake
Ï1an /1(as Çó4d / ÷8"
-æ),
Õ
Ï1 }—at
Ï of
Ï­
 ‰
Ï ‘Uon
Ïf, s
Ïã
í ¥ordinarily be. A
[Ÿ=°s # ¹
is
þpress ®INSERT (select "Edit: !i6. +D+!¿ÿÿÿÿÿÿÿÿ²ing 3h8+8)$€€&KȀ € ‚€ÿ²ing 3hF»8F*&€€&K€‚‚‚‚‚ƒ‚‚‚ÿThis is
Ï£on u ¹1is
þtake X. The £of
Ï
 u ­
3 o ­up
Ï#Õÿ }Á—in
ß you ¿
Í ¯u ¹1
þbe
on Ի, 9
Í£Ú. hs ©be ;as Y C
qê,
~s, (periods as
>ors. Äs:9/23/92 9-23-92 9 23 92 9.23.92You ë 9 Øs
þspecify
Ï « ping Fs í"90" 
Ï"99" £±
þbe years í”0 ”9. ping Fs ¯"00"
þ"68" £±
þbe years í2000 š. you 
Ï ¨, p. 9/23)
Ï © }be ±
þbe
Ïñ of
ϧ The c
þthis is if
Ï£is ‹six Ñin
Ï F. this -
Ï£*ssumed
þbe
Ï G£ Å
Ë
Ïñ(future) of
Ϧ
¨F&€€&K€‚‚‚‚‚ÿÜpecify "n ªs ¯ "
g in a [ Üpecify c¯ "1W". õ g¯ "2W". õ ѯ "2M".7‡9
Ïçof
Ï«of
Ï e (an ¥as #CIA3 ("Su". Üelect ñz, in % õ c¯ñ{ "M1". õ g¯ñz,¹tÿvVt ' 33!Áÿÿÿÿÿÿÿÿ&d/Unscheduled 88"38)$€€&KȀ € ‚€ÿ&d / ÷8V[8V%€€&K€‚‚‚‚ÿ™4d" ý½ ­
Ï #of Ó ¹1—on ¹
 ‰a ã
ï (you ©elect
þhave it — a
í®d ‰it,
Öby ›it an "unscheduled" 7 zting ¹1 (items as /+~t a
þpost ús (comments on ¹
 !a ï1is ,
ÏÁ
Hting is
Íit +a7 To Ë
ß1as "unscheduled", G
Ï×on
Ïa;To é
ÏX, ™
ßa a5
gG
Ïa;ýu0V0!lÿÿÿÿÿÿÿÿõTime ñ/ î;%0;)$€€&KȀ € ‚€ÿõÀ ñ/ ï)å;)6>€€&K€‚€‚‚‚‚€€€€‚ÿ! ­de
Ï
ì" field /
Ï #*utomatically
2. « ¹1
µ Y 7
Ï Áof
í
…in ­U‡3ns. The 1 }be 
#
Ï
at
Ï 
ï
·#O
Ïof
Ï5 -9…
, 
Ïû ­
„.53
Ï
Aof 9by
g
Ó ‰a ×u C
Ï[ó=²). The scheduler }do áof
Ï
! “Ÿ ·To maximize
Ï uof
Ïscheduler, 
Ïã
íŸ}
á9 uÑa Šle
‹
ó ³a
íóTime" ý if an 1åãat a
ƒ
ï
¥as a “£ (meeting. As
Ïã
íis :,
Ï"Fixed/Floating" #Á
°es
þ"Fixed". To convert a ï1
þFloating,
1
ÏõTime field  ƒr.Ø‹)Ø*&€€&K€‚€‚‚‚‚‚ÿ 12-hour ¢,
ö ©be ;as "3:00" Ÿ3 o'clock pm, "9:45" Ÿ9:45 am ("6:3" Ÿ6:30pm. no "a" (am) ("p" (pm) is d q ¹
ïit }Á—í8:00am 7:59pm. í"9:30" #
Ï
Éý }—as "9:30a" "6:20" }—as "6:20p". 7‡9numerals , ding 1
Ïcolon fly. í"4" }—as "4:00p" "912" }—as "9:12a". 24-hour
í£*lso
¬ed: "5:00" u"0500") Ÿ5am "17:08" u"1708") Ÿ5:08pm. û
Ï%QÇ
þselect 12/24-hour 
퍣¢s. # Ø#!íÿÿÿÿÿÿÿÿê0#0)$€€&KȀ € ‚€ÿê'0'$€€&K‘€€‚ÿg¢'s4:€€&K€€€€‚‚á4‰‚‚ÿthe 7Õý*n ;ýY"Firm". By de-selecting (removing
Ï"x" ®)
Ï"Firm" ;ÿ9£q
þbe , u«
Í
Û‘(forward (backward) íªs o
Ï-Wis
2. , } ðe ó9×on
Ñ ™
Ïëfit #
Ïë
ó The £ Á ‹ ua ó1©‘is
…by
Ï, 
¨. –t is, it }be
á q,•~¼~B~.õan ÷ãof ó;
/
Ï
-
ý,.# s#!-ÿÿÿÿÿÿÿÿÂ0#0)$€€&KȀ € ‚€ÿÂÚ'0Ú02€€&K€‚€€‚‚‚‚€‚ÿYou ©
1a
í Áin u ­ ¥u
þhave an 1
 õaif ­ë
þmake a U
þa colleague y } be in his ice í9:00 11:30am tomorrow, 9
Ù
÷in
ÏYt" "Latest"„The scheduler }
Q9 ‹
Ù
…ú.the û£g/
Ïû ; }be
á ­Ñ
…in ­U‡3ns. addition
þsaving R,
ß¹Ï
Ï\itional é
Í ­©]Sg
Ïûof }Œting 9by
g7
Ïûin ­U‡3ns.õN 9(items ‰a ‡ã
ì)
Ï"Bounds" }be
.n in ō }be inactive. #Ú#!£ÿÿÿÿÿÿÿÿV0#0)$€€&KȀ € ‚€ÿV%0%"€€&K€‚ÿF%F..€€&K€‚‚€€‚‚‚‚‚ÿAlarms ©be
Ion “
1 (memo. !
Ï{
|s, a · }pop up alerting ­
þthe
‹ (end
íof
Ï7 You ©?
þhave
Ï{ ã ­sin a
… of ÀÜet an z, Gon
ÏÂ w#an 7This }up
ÏÃÕý s ±Ñ
Ï !
þset
Ï{
þgo )á (after
Ï1ã
ï (before (after an 1is

þend. 5
Ï‹of
í(up
þ99 ¾) á (after
Ï1
Í ­ ¥u
Ï{
þgo . To àable
Ïz, ­Å
ÏX ¯
Ï;ý
þthe gof
ÏÃ ó#1Õ !an {is
K
Ï1 }—on ¹
 ‰"-a" q/ An 1–ed by "-ar" 
Í
Ï{Ïà Ïß
I
þrepeat s] An "-ax" 
Í
Ï{Ïà  }ùbe æed å3Få)$€€&K€‚á䉂ÿyou prefer
Ízs —on
# ‰no
|, Gon "Set Sound" 
1"None". The {
}©‡be
Iin
Ï«³under Settings: ÃSound„If ­Ña %
}
r ed, ­©
‡a wave (.WAV) y
þreplace
ÏÁ{
|.%å%!åÿÿÿÿÿÿÿÿ82%2)$€€&K˜€€‚€ÿ8o2^Ž€€&K€‚€€€€‚‚‚‚ፉᎉ‚‚áJ‰€ ‚áK‰€ ‚áL‰€ ‚ÿyou [
þschedule a Ó1?Recurring ¯
Ï™ÕThis }up
ÏÕý s ­Ëçoften on uªs ¯u
Ï1
þappear on ¹
5?¡ &: Daily, Uso ¡js, Weekly, Uso ¡Weeks, |ly, Uso ¡|s, Ô, (every so ¡2s. A
£is îired, is ly
I
þthe — Q§An 7£is %you de
Ï7£ð,
Ï1 }be
ü. Weekly |ly
!if ­d$†V†ÿ…e } "hecked, s £×on
Ï
¦ 5]?
þdelete (all s. 7œ (š. º s‡sSx€€&KáM€ ‰€ ‚áN‰€ ‚áO‰€ ‚áP‰€ ‚áQ‰€ ‚ÿ´tÈ$#s#!áÿÿÿÿÿÿÿÿ 0#0)$€€&KȀ € ‚€ÿ Žº0Ž#€€&K€‚‚ÿA Ó1be

þappear on “ Cªs of
ÏÏÜchedule an 1Ÿ
Ï[«of UÍ(even
á ‰fewer
Ë31 ªs), ?31. (Ž(!Ëÿÿÿÿÿÿÿÿon º0(0)$€€&KȀ € ‚€ÿºsš0s#€€&K€‚‚ÿYou © [
þschedule ¹1
þtake Yon a 1«month; Ÿa
σý
Ï
+of UÏ #s#!šÿÿÿÿÿÿÿÿ 0#0)$€€&KȀ € ‚€ÿ  c0 38€€&K€‚‚‚‚‚ƒƒ‚ƒƒ‚ƒƒ‚‚‚‚‚ÿWhile
Ï ·âs on
σ«of
σÍof
Ï ¶, ó4-4-5
²,
Ï ·âs on
σ«of
σ cof
Ï ¶. The ƒÍof
Ï ·always Ï4 f,
Ï
+Í4 f, 
Ïthird 5 f. 4-4-5 ¶ly £popular Ûof
Ñuniformity. cc™­ 9of
Ï4-4-5
³
þschedule Ó¬s. £a few examples:1) eon
Ï4th of Ì2) eon
Ï2nd éof ¶3) eon
Ï7th ýof ¶.1) ûas a
£
σ«of
σ · ­ [
þschedule /¯?UÌ, 4th .2) ûas a
£
σ«of
σ · ­ [
þschedule /¯?U3 Ð, 2nd è.;™ ;,*€€&K€‚‚‚‚‚€‚‚‚ÿ3) ûas a
£
σ«of
Ï
+Íof
σ · ­ [
þschedule /¯?U3 Ð, 3rd ü.you ùW
σ«of a C4-4-5 Í (quarter , ­
g9
σ«of
ω ͍it }be converted.To Ñ}at a { e, 
ÏÓ½(13 c ) —in 4-4-5 ¢,
1­Calendar: 4-4-5. To
ß # ,
g
1it taddition, ‰
Ï4-4-5 #
5
Ï™is àplayed on Sunday in |-at-a-Glance: The of
Ï c(1-52) is
`n in parenthesis. ¯
Ï͍ of
Ï c ‹
Í4-4-5 Íis
`n. õexample: "(50) Dec:3" 
Í
Ï cis
Ï50th cof
Ïyear; 
Ïthird cof
Ï4-4-5 Íof December.#;#!›ÿÿÿÿÿÿÿÿ´0#0)$€€&KȀ € ‚€ÿ´<ð0H+(€€&K€‚€€‚‚‚ÿ
ÏÕÿ?Ô„Specify Ïñ of
Ïî; ù
ÏY£
Ï Q _born. The ËŸ
ßiM}*s
Í
ÏY«
Û kborn ©be 0side of
Ï Áof ·¨.Alternatively, ­© [
þenter îs 2 g “
þthe ñ of
ÏïÑit Ée.g. "Mary's ïon Ä." This } ­
í
þsend a &, [a
®prise @y, L#H#!àÿÿÿÿÿÿÿÿ0#0)$€€&KȀ € ‚€ÿï0%€€&K€‚‚‚‚ÿÕa Ó1
þa
m5in
ÏÃÕýGon (to ä)
Ï"X" ¯
Ï;ý
þthe gof
Ï1
. &out a ٍ
þput
ϛon
Ï

cof
Ï;ÿ ƒ
Ï. ‹
í ­Gon
Ï;ý (press ,
Ï Ó
•of
Ï1
°es, ¯ Ó
þnon-recurring Åu An "X" in
Ï;ý
Í
Ï1is Ò, wan empty ;ý
Í
Ï1+
m7 ! ­3
Ï
•of an 1
þnon-recurring
ß a
Õ ƒOK, } s of
Ï1 }be Äd ‰
Ïcof
Ï 
Íis
2. ##!ÿÿÿÿÿÿÿÿt0#0)$€€&KȀ € ‚€ÿtËO0Ë%€€&K€‚‚‚‚ÿ³£ ¸s ­ 9
þremove } s of a Ó7 The ƒis
þselect “ of a Ó1on “

Õ
1
Éš" ¯
Ï‘µ The
+¹is
þchoose Alphabetical 9V,
1
Ï Ó5 ƒ
ÏaJ#Ë#!ÿÿÿÿÿÿÿÿÈ0"#0)$€€&KȀ € ‚€ÿÈÅ 0Å<J€€&K€‚‚‚€€€€€€€‚‚‚ÿPerhaps a ­ uis ÷

þtake Yon
σ{of UÍ }be Ý
þthe ™éÛof a holiday
Íz. Or Mon ü, ¹’, ÷¯12:00
þ1:00 ês
þbe Ý
þ12:30 ned
þ90 Á µbs £Ìled in ¶.! ­go #
Ï#Õý
þedit a Ó5
ÏÆ }be Á
2. This 
Í
ß*n c
þthe õ Óß
ß7 you [
ßc
þbecome
Ïï
ˆ, Gon r. Üimply ! Gon Cancel. 5‡‘an c
gby (moving a
‰
þanother ª.#Å#!ëÿÿÿÿÿÿÿÿ$,#,&€€&KȀ ‚€ÿ$„ì,„$€€&K€‚‚‚ÿYou ©‰
ƒ Ó9so
Í
Û }ùbe )¥in
Ïõs be Äd (shifted. µ '£
3ó%
-of
Ï Ó1Õ0„0&€€&KȀ ‚€ÿ$: r½K0½$€€&K€‚‚‚ÿ… ­Ña  Ó1 ;  ­ù [
þhave
þmark it ûª, yet ­ù [it
þbe )¥ ‰ - '8. Carry ¿ª,
1 ". ™ q ­
1#¿ó8, ! }be Äd Å
Ë)¤.0½0&€€&KȀ ‚€ÿ$: ^ï]0û7@€€&K€‚€€€€‚‚€€›—Ë—Û•‚ÿ… ­Ña Ó1"Mow
Ïlawn"
IŸU7 · not ûon a Cª, ­ [| s of
Ï1
þbe
Ved yso
Í
×is
—a 7 «span á
Ïñ . Carry ¿ª,
1:". ™ q ­-
Ï#¿ó9V, }³ s }be
Ved x.’: The _w
g ès
Ïc¢" of
Ï Ó1 ‰
Ï£of
Ï« ­£*ing 7to. It is ÍŸ9
Íoccur Un of µ f, Ñ (years. õ
ß Ëit } “Ÿ Ó9 sno
ƒweekday (month ª is
2. õa
1"Weekly"  in
ÏÏ
‹date; do ù 9
Ï C;#IM Similarly ‰|ly 8.#û#!æÿÿÿÿÿÿÿÿ,0#0)$€€&K˜€€‚€ÿ,“ã0“9D€€&K€‚€€‚‚‚‚€€€€‚ÿÕ“Ÿan & 5ƒon
Ï1É{on
Ï
 u
1
Ï1 ƒENTER). ±Gon uto)
ÏŸý9
Ï4. the Ï5£
þthe 1 ("Alarm"
Htings,
1
ÙÕby Ion 1 ("Alarms".Üave
Ï5
1OK. To ÿ
Ï1
þthe
 “of
Ï5
·$t, ƒ‰ (select "Cancel". To ™5
þa Ó5
1“r of
Ï7 you
1an of
Ï1
ÍÏßÊd as an Æzn
Ï5 } o
Í of
Ï7#“#!ïÿÿÿÿÿÿÿÿv0#0)$€€&K˜€€‚€ÿvœí0œ#€€&K€‚‚ÿ7 on
Ï1in
Ï
u 9
Ï©P)
þselect it,
Õ ƒ
ÏaK A · }–, « ­
þconfirm
ÏÅY 7on "Yes" 
Ï1 }be äd ¯
Ï
#
œ#!Ðÿÿÿÿÿÿÿÿ€,#,&€€&KȀ ‚€ÿ€±,)$€€&K€‚ᑉ‚ÿ!a
31&"done",
g ƒ
Ïj. A { }—
éit indicating
Íit +M7 7¢ ŸÓon û8.))!Cÿÿÿÿÿÿÿÿ#¿ó86)6)$€€&KȀ € ‚€ÿ#¿ó8äw6ä,*€€&K€‚€áQ‰‚ÿTo Û '9y
þpresent « (a
3³ª,
g ƒF12, (click on
Ï
©íin
Ï . you Ñ (a G£
3on S} '9 }be Ý
þtoday. you Ña ³«
3
Û }be Ý
þthat C³ª. 7‡$ in
Ï9
,.#ä#!ÀÿÿÿÿÿÿÿÿF0#0)$€€&KȀ € ‚€ÿFÆ038€€&K€‚€€᳉‚‚‚‚‚ÿ£an 1is 
# ¹
 ­©Ûit
þa × i ‹
Í
 (move it
þthe
of a ת. you £ø Ca Ù
/ž õ
,, (pull-down
Ï=³ ±
/
ÏL-equivalent
Zs. ÿa ÙG
þselect
Ï1 ­ ‡
þmove,
Õ
g
Ï1up (dowўŸ®žn ‹
Ï
! ­Ûa Q1up (down on
Ï

Ïã
íof
Ï1 }gÀ. Áif ­ÑÊd an 1
þtake Yat a ‡
ïit is k
þmove
Í1up in
Aon
Ï
é
Ï
í ­
… Þs
Ï

. To Ûa
31
þanother

gG ‰
Ï
× on
ÏÏ
¹£in
Ï eThis is
Ï ºst st a
þreschedule an '1
þanother ª.SkS#€€&K€‚‚ÿ Or, w Yã
, 
Ï
3
Ï1¯ 
 
þanother. #S#!8ÿÿÿÿÿÿÿÿ0#0)$€€&K˜€€‚€ÿå†0å+(€€&K€‚‚‚áj‰‚ÿõemphasis, ­© ‡
þ"highlight" 19on ¹
 ed 9—in
Ï
as $ned. The 
Item WkF3) } $ne
Ï™
37 áF3 s
þremove
Ï $ne.Certain s ù á8. õÓon s
/
Ï ‹[in œ.#å#!2ÿÿÿÿÿÿÿÿ ,#,&€€&K˜€‚€ÿ ãw,ã)$€€&K€‚Έ‚ÿOne
þseven
be Won
#
h. The
©be
ë Nly (horizontally. You ©‡ Qa of }9 *ed by ˜, (alphabetized on 1
ú. µ Q ' /
¥as }at a £
3in
ϵ õÓ,
/ª õ4.#ã#!<ÿÿÿÿÿÿÿÿæ,#,&€€&K˜€‚€ÿæíu,í+(€€&K€‚áj‰‚‚‚ÿYou © ‹a Iof ês ¯¶. 7
Ïã[in œ
-ŸÐs. Printed
Ñ Ospacing proportional
þtime span. This ˜s it r
þsee
Ï Ûs of 7 9of Œer }ÑÓñ
ç
Ïrow
Û—on,
Ë
áof
].#í#!Åÿÿÿÿÿÿÿÿ”, #,&€€&K˜€‚€ÿ”v¡,v)$€€&K€‚ᐉ‚ÿ•of varying js be µ
þitems. ·©‡be Œ. õÓon ús,
/¦ õ4.2v2!SÿÿÿÿÿÿÿÿItem Status/Color?2?)$€€&K˜€€‚€ÿItem Status/ColorâP?â)$€€&K€‚á扂ÿ'9©be of eight ?definable
”es. 9 ‰a C
•—in “S ­>. ™"status" of an 1©be 
Iby Ion
Ï1 ‰
ÏRIGHT × uby …\F3). õÓon
Hting 1
”/color,
/­qStatuses.# â#!‹ÿÿÿÿÿÿÿÿ¨0#0)$€€&K˜€€‚€ÿ¨^0
㘁€&K€‚‚‚‡€ƒ‚€‚€‡€ƒ‚€‚€‡€ƒ‚€‚€‡€ƒ‚‚‡€ƒ‚€‚€‡€ƒ‚€‚‡O§§,§€ƒ€‚€‚‡€€ƒ‚‚€‡€€ƒ‚‚€‡€ €ƒ‚‚€‡€€ƒ‚‚€‡€€ƒ‚ÿJust ç
Ï·Ñ{+ uwìs Ÿ ½accessing a Iof ^ly ;Z. ’: Û
Ï ¯ SGon
Ï
uupward pointing triangle GC
Ï O
'Õ To ù
Ï , Gt??j@=j= e'" at a }at a ÍV ñV;æ­Calendar: ¤+
+Ëh€&K€‚€‡€€ƒ‚‚€‡€€ƒ‚‚€‡€
€ƒ‚‚€‡€ €ƒ‚‚€‡€ €ƒ‚‚€‡€
€ƒ‚‚€‡€€ƒ‚‚€‡€€ƒ‚‚€‡€€ƒ‚‚€‡€€ƒ‚ÿ0: Æ0: ä
¦®¢œB@Ùås#+#!.ÿÿÿÿÿÿÿÿf0#0)$€€&K˜€€‚€ÿfÛÊ0Û9D€€&K€‚€€‚‚€€‚‚á_‰‚ÿTo ¼imize ¡loss ¯ )natural àasters
¥as u ons,
5£
U60
*s in ¹¡y uÏ
φ p. As an _precaution, a Éy(with
Ïq.BAK) is –tained uw ¹ ‰

! .Your ¡is vital, especially
Ï
!¡ ­rely on
þplan ¹³
þtrack ¹Lments. On a basis ™Ès of }
Ï¡}in ¹·Þy subdirectories. µÈs
_be •on reliable media 
šd in a safe X.You ©employ an Agent
þhave
ÙÈs ûÀ. õÐs,
/À.#Û#!ßÿÿÿÿÿÿÿÿ(0#0)$€€&K˜€€‚€ÿ(Œ0Œ9D€€&K€‚€€€€‚‚á9‰‚‚‚ÿA
 }be Kq}9on
Í«Ñß)¥ý ðed, )¤, (deleted, 
Ï«is F. other s, }
Ï9 Þing on
Ï G«£¥ÿ ÛŸ Gªs occurs o ­i¯¶, (if ­de
Ï £
, at 2:30am œ. Those fd 9£ ¦ten
þmonthly ‹}æd Ÿ
Ï͍ « õexample: "Jan94.Log".To Q
Ï ed
Ÿa CÌ,
1“
in
Ïmonth;
Õ? Ÿ|. (See D ŸÓon ç
þselect
.) The  e (log) }£ASCII (text) ©be àplayed, ed (printed C
Ï%úpad (other ‘ žssing š.Y}£¢ted ‰tab-separated Fs so
Û‡be Éas
É}by spreadsheets
¥as uExcel Lotus 1-2-3. To ™it simpler Ÿyou, s £in of units: À#ŒH!ÿÿÿÿÿÿÿÿÀXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXį °Ä¯0 H0)$€€&K˜€€‚€ÿÀ2›025<€€&K€‚€€‚‚€€‚‚‚‚‚ÿ5
an Agent
þlaunch a Ùy (application at a {
ó 5Ñ
Ïw © ­áit `es
Ï ¢; (you Ñit aÁ «permission.Á£Vated by )of
Ï Ts, ("Autoexec" –ing in
Ï1
ú. You ©‡
‡ ? u }be passed
þthe ¢. %DOS ¢s, ٍW}be
 CÍ (Autoexec.!
ÏUis :, 
Ï
ã
íŸ
Í1is Æed, an w }àplay
Ï—
í
϶, "Ready
þExec ?" At
Í
ï?"yes"
þrun
Ï ¢, (choose "no"
þcancel
Ï žss.!
ÏUis :, 
Ï
ã
íŸ
Í1is Æed,
Ï £ }Ábe
 waiting Ÿ ­
þreply
þa ¨.;214€€&K€‚á–‰‚‚‚‚‚‚‚‚‚ÿ At a
ï
Ïw)£
Ï1ý ("start" (timing)
Ïitem; depending on ¹preference. û ("Autoexec" (in mixed ,) 
Ïw }£
Ï1ÿ û}‘-("exec" ("autoexec") 
Ï1 }be bed". õÐs on bing" 9
/® õ
,.5žly aan Í (Autoexec 1 “
þits Êd ã
ó c
1
Ï5
Õ ƒF5 u 9®).’: Unless ­
‡
Ïpath jicitly p. Í c:\mydir\backup.bat),
ÏPATH
’ement in ¹æc.Bat yåù
ÏÞy in u
Ï £ (file is
þbe ¦. The £Ÿan Í (Autoexec 1
ûis: £ ¥ ©æ> §ºº+(€€&K€‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ÿ £*ny
È.¥is ) Ì, exec, æc, (autoexec.©æ> is
Ï çof
Ï £ (executable y ­ [·
þload 
. ös (executable }å5in .EXE, .BAT, .COM, (.PIF.§£“
Í
Ï £ês
þperform.Éof
Ï© @s C£ % õa ­© [
þuse
ÏU ‰no £ç
þsimply Ñan 1Á¥þThe È, T, £ç ?£} d #
ÏÏ{ó#1Õÿ
Û }be àplayed on
Ï
in
Ïõr. The T, £ç} ?åbe
>ed ¯ -by (only) 
~. 3º3&€€&KȀ ‚€ÿÍ!Item:3*&€€&K€‚ƒ‚‚€‚‚ÿïúbook } Í
backup.bat this a
ÏÉof
ϱ ­ [
þaccomplish &"Backup úbook |". The UÍs ·
þprompt ­áit „s 
s
ÏÙyÈ.bat. This }¹ ­
í
þput a ñàkette # A if, Ÿaî.bat rined
ÏW"Copy 
*.nbk A:".11&€€&KȀ ‚€ÿæc Ä:“Ï1Ÿ&€€&K€‚ƒ‚‚‚ÿMeet ‰Bob æc this a
Ïdescriptive
É&"Meet s·¤·Ä¯‰Bob". 5A
ÏU çÛ ­ [
ß1
þbe ¥ûÁ  ¨ing ­‚.%
Ÿ%!´ÿÿÿÿÿÿÿÿ)ú.%.&€€&K˜€‚€ÿ)ú ©. :F€€&K€‚€€€€‚‚€€‚ƒ‚‚ÿ·+big ÷Ÿ –s. Where Ÿ£connected via a M(local ¥ì), œrs Ìe
Ï ’-load of staff ®s, ­ï; — ’, as hl as ;
»i
•  ng on-going ’. ·¾mates
Ï žss of ¦ing ¬s ŸÉ®s, posting ­notices
þall ¸'s
. Secretaries m U¶s Ÿs
þbe þed, Ëã

þknow yis s n. "Above & û˜s É
!r
Ë ­S
ã j... This is
Ï aÉ
!
_ ’."‚œ œk¨€€&KÈáa€‰€‚ác‰€‚ád‰€‚áb‰€‚áe‰€‚áf‰€‚ág‰€‚€ ÿÔs.x¦ÈsfÆ%œ%"€€&K€ ‚ÿ(%(!ÿÿÿÿÿÿÿÿ)Ôs5"(5)$€€&K˜€€‚€ ÿ)Ôs&5&#€€&KȀ ‚ÿ.&02€€&K€€€‚‚‚‚‚‚‚‚‚ÿ‹ 2e
Ï
of -· @. ’, è,
Í
Ù
åbe in Þies
þwhich ­Ñ ɍ ¦e F. One (more of
Ù
be ×on †l ¥ì (LAN)
Brs. 
be Won ¹
#in 6lapping ~s. ™Delegate 9by "cutting" 9¯ ¹
"pasting"
Ó#
Ï
of co-workers. 3. /on
Ï
•of 9å Jformed by /in
ÏÈ. the 1is fd ±
/it ¥done; if it is coming up, ­
/ o
Ï Q Zs
þget
þdo .4. '¬s oa Éof /m ¸self) £Â. 5. Post electronic mail by ús #
Ï
of /in
Ï –. Š 26€€&K€‚‚‚ƒƒƒƒƒ‚‚á剂ÿ 6. Share a e Uô. the e U
s £
šd in a &file æd ^crd"
Õ
g]
ϙE
þeach >'s 1~:Company ÑBooknb.exe T.crd7. Restrict A¯ Y7
Ï
of - @. This is ûby
Hting Ds Ÿ
Ï Kps of F. 7®.# #!ÿÿÿÿÿÿÿÿ¦,#,&€€&K˜€‚€ÿ¦Ì+,Ì)$€€&K€‚á؉‚ÿorder
þlook at (update
Ï
of ., ­åƒ]
Ï >; u«
Í
Ñ
 }—on ¹
% A of
Ï] Ais àplayed in
Ï&s µ õions on ç
þ"open" @,
/
Ï
-on
Ï&s ² .#Ì#!•ÿÿÿÿÿÿÿÿ.,#H&€€&K˜€‚€ÿ.XXXXXXXXXXXXXXXXÄ¿ À¡¿* H*%€€&K€‚‚‚‚ÿ y­ “ˍg
Ï › •of •in a { `. ·

aDrly
Ï ›on ª, in Jcentages, Šs, Qgraphically ‰ 9of Son
Ï eWyof
í oa •is
1of
Üs
þdo, (on
Ï -Ì, if
á “is piling up. 
/ o ”s }be ¶ting
þparticular ;
W
Ï “
A×on ï ”.# *#!Kÿÿÿÿÿÿÿÿx,#,&€€&K˜€‚€ÿxü,ü#€€&K€‚‚ÿ;
Ïi
•of “1at “
ï  ng
Ï ”. The •óQÑ
þbe Â, uis ñif
Û£ ™at ‘ˆ, at ’, on
Ï T, 1sick, (on ‘
V. This *n enormous
ísaver. the supervisor ~s
Ï1Ïùßfd, he ‡
/ o
Ï •Ï ]
þget
þit.$ ü$!âÿÿÿÿÿÿÿÿÈs1$1)$€€&K˜€€‚€ÿÈsì1)$€€&K€‚á剂ÿüs be úed Ÿ Y7
Ï
of - @. This is ûby
Hting Ds Ÿ
Ï Kps of F. õÓ7® õ
,.#
#!rÿÿÿÿÿÿÿÿf0#0)$€€&K˜€€‚€ÿfÀ07@€€&K€‚€€‚‚€€á؉‚ÿds Ÿ
Q· Abe ]. The cost of trying
þfind 1 oYin
ÏÉis «is ÷quite Ü, Ûof
Ï‹of
íit
´s
þquery Qin
ÏÈ, Ñ
Ó;
Ñ
, recheck
Ñ
Ÿˆe
rs. Those steps £eliminated ‰
ÏgÛ• ‰G
þall
Ï
 [a ­
Íis j-free. · }òs of «
í u£_
Ï A {
£™ on
Ï
#of
Ï Q yis
!
Ϭ. !a ­is
,
Ï1is oon
Ï
of of
ϸs. Òccess
Ïf,
1&s: Ýa d. A of
Ï A y£ }be àplayed in a ýY"Attendees". õon ç
þ"open"
3 @,
/
Ï
-on
Ï&s ². < ' €€&K€‚‚‚‚‚‚ÿ ³
Ï
ûof
Ï­as ­ ¥uit
þappear on
ϸs
. ³
Ïof
ϭif ׯ
ÏÁ. 9
ÏŸ;ü(es) Ÿ
Ϫ(s) of
Ï c
Í
Ï­occur. ™7" £
Ï
íconstraints Ÿ o
Ï­be
 ™=h" is
Ï£
Í
Ï­‹be
 ³
ÏÏ
)û
‹£if ׯ
á
`n. !
Ï6" Wis
5· }
)
ϸs
Ÿa óof «
íof
Ï
…, í
Ï
)ú, q
Ï
‹§ The ƒ s­£ }—in
Ïýç
Ï6" W
. The óof «
í uis _
þall ¸s on
Í£ }—ó)" A
§ã
í }—óTime" the Áis Œer
Ë
Ï­, ­©
‡an ˆe ã
í ‹
Ï À. íš ù' €€&K€‚‚‚‚ÑÅÜÇc‚ÿ the ƒ s­£ 
í Áis ù
þyour v,
g
1
Ï"Next" Y · }
)Ÿ
Ïñóof «
í(of
Ï
„) uis _
þall ¸s. To ÿ
þthe ƒ s­£
1
Ï6" Wu !
Ï
§­£ã
íis
þyour v,
1
Ï4" W
Ï­ }be _
þeach ¸'s
 To i
Ïg
1
Ï"Exit" 
. addition
þscheduling ¬s,
Ïg‡be ;
þpost a ±
þseveral
at . ¥
Ï
(as B) Ÿ
Ï I y£
þreceive
Ï°. ³
Ï
Éof
ϱa of ½(to it +°), 
ÕGon 4". The ± }be oon
Ï
of } Ió"attendees" )ù)!Åÿÿÿÿÿÿÿÿ™Å¨0)0)$€€&K˜€€‚€ÿÆlg0l=L€€&K€‚€€€€‚‚€€€€‚ÿ!
in a MG Y
xone -

1s Áœ" in
Ï«µ This }prevent
Ð zs ¯popping-up on ¹
% Î,
ß }insure
Í
Ð æc 9 }ùaPts on ¹PC. Your zs æc 9 }±ö.’: The
Hting ­
1Ÿ
ß #on
Ñ·
ns ¸ Yof
Ñ
 Alarms }
— e
Ð ·
Fs. This
Hting is àed í
Fs, so ­ë -
ßW .#l#!Žÿÿÿÿÿÿÿÿl,#,&€€&K˜€‚€ÿl%,%"€€&K€‚ÿôÏ%ô¡€&KÈái€ ‰€ ‚ᇉ€ ‚ƒá‰€ ‚ᡉ€ ‚᳉€ ‚Έ€ ‚áщ€ ‚ƒá҉€ ‚ƒáӉ€ ‚á؉€ ‚ƒáf‰€ ‚áى€ ‚€ÿœš”¦žª¬âƤs jf &ô&#€€&K˜€‚ÿ#
&#!àÿÿÿÿÿÿÿÿœ0#0)$€€&K˜€€‚€ÿœ'0'$€€&K‘€€‚ÿ?ã'?ºF€&Káj€ ‰€ ‚áy‰€ ‚áz‰€ ‚á{‰€ ‚á|‰€ ‚á}‰€ ‚á~‰€ ‚ቀ ‚ဉ€ ‚၉€ ‚ႉ€ ‚á…‰€ ‚჉€ ‚ᄉ€ ‚ᆉ€ ‚€ÿâªFilter5FontsÅXQÆГׂeׂ#dwJingÎÏÈAbout ¶'?'$€€&K‘€€‚ÿ% '%!ÇÿÿÿÿÿÿÿÿÙâ2%2)$€€&K˜€€‚€ÿÙâ'2'$€€&K‘€€‚ÿ='I­,€&Kák€ ‰€ ‚ál‰€ ‚ám‰€ ‚án‰€ ‚áo‰€ ‚áp‰€ ‚áq‰€ ‚ár‰€ ‚ás‰€ ‚_φÏÏát‰€ ‚áu‰€ ‚áv‰€ ‚áw‰€ ‚áx‰€ ‚ÿsäed &of &sñVÍV¥”ed '”¼4 ¼}¼3 }¼Chronological Vof ¼s)I)!ÁÿÿÿÿÿÿÿÿÙås4!)4' €€&KȀ € ‚‚ÿÙåsdy4d("€€&K€áy‰‚ÿ¹Wprints
Ï ê(s) ­Ñ
3in Ùª„A
[Ÿ
ßW&Ctrl+P.'d'!“ÿÿÿÿÿÿÿÿÙåä4"'4)$€€&KȀ € ‚€ÿÙåä8848#€€&K€‚‚ÿ¹W } ‹
Ï—­
,8,!ÆÿÿÿÿÿÿÿÿÙåed &9!,9)$€€&KȀ € ‚€ÿÙåed &'9'$€€&K‘€€‚ÿ:M':"€€&K€‚ÿ» ‹
Ï
™å Won
Ï
$-:-!ÝÿÿÿÿÿÿÿÿÙåof &s:$-:)$€€&KȀ € ‚€ÿÙåof &svª:v#€€&K€‚‚ÿ» ‹a of
í
Ï© ­
†. You ©‡
‡
Ï of ªs ­ ¥u
þappear on sheet of <.)v)!éÿÿÿÿÿÿÿÿÙåñV6)6)$€€&KȀ € ‚€ÿÙåñVŠ²6Š#€€&K€‚‚ÿThis ‘øs a of “9 *ed by ˜. 9"First Ä"
þprint G
ÏÞst ™8. 9"All Äs"
þprint
Ï?~.)Š)!°ÿÿÿÿÿÿÿÿÙåÍV6")6)$€€&KȀ €‚€ÿÙãÍVQY6Q#€€&K€‚‚ÿThis ‘~s }
9sorted ‚cally on
Ï1È.'Q'!¨ÿÿÿÿÿÿÿÿÙã”6'6)$€€&KȀ € ‚€ÿÙ奔'6'$€€&K‘€€‚ÿ$'$/0€€&K€‚‚ƒ‚ƒ‚ƒ‚ƒ‚‚‚‚‚ÿ» ‹}ús
Í£™"open." ³£
Q `s
þopen a ûŸa
3item:7on
Ï ûì.áP+E5‘•¯
Ï‘´
Ï#1ÕýGon ”.£a ûÏß^, it ‡be Iby Ion
Ïûí
͙at
Ïextreeme gof
Ï
6To Ma ýGon
Ï{Óin
Ï 7g͇of
Ïû ~.."$.!®ÿÿÿÿÿÿÿÿÙåed '”7&.7&€€&KȀ ‚€ÿÙåed '”IU7I#€€&K€‚‚ÿ» ‹}ús (open (not) on
Ï™ W
)I)!ÕÿÿÿÿÿÿÿÿÙå¼6)B)$€€&KȀ €µ×Þ×µ× ‚€ÿÙå¼j¨Bj)$€€&K€‚áx‰‚ÿ½
9Ÿ
Ï—week. To ‹an 3Ÿa c -
Ë
Ï— e
1Ùåof ¼s+j+!ÕÿÿÿÿÿÿÿÿÙå4 ¼7!+7' €€&KȀ € ‚‚ÿÙå4 ¼ sÁ7s..€€&K€€€áx‰‚ÿ½à
9Ÿ© g
 ‰ To ‹an 3
on a £ -
Ë 
1Ùåof ¼s.)s)!ÇÿÿÿÿÿÿÿÿÙå}¼4)4' €€&KȀ € ‚‚ÿÙå}¼j¦4j..€€&K€€€áx‰‚ÿ½à
9Ÿ
Ï—Ï To ‹an 3Ÿa ×Ì,
1Ùåof ¼s.,j,!ÑÿÿÿÿÿÿÿÿÙå3 }¼s6!,6' €€&KȀ € ‚‚ÿÙå3 }¼o«6o..€€&K€€€áx‰‚ÿ½à
9Ÿ
Ïñ90 · To ‹an 3Ÿa ×
í N,
1Ùåof ¼s.5o5!ÈÿÿÿÿÿÿÿÿÙåChronological VB$5B)$€€&KȀ € ‚€ÿÙåChronological VQNBQ)$€€&K€‚€€‚ÿThis ‘øs a of à 9Ÿ
Ïñ90 ¶-Q-!»ÿÿÿÿÿÿÿÿÙåof ¼s8#-8' €€&KȀ € ‚‚ÿÙåof ¼sV_8V"€€&K€‚ÿû
ßW
þprint an 3Ÿa Oof
í -
Ë
Ï—week/month.'V'!wÿÿÿÿÿÿÿÿÙª0'0&€€&KȀ ‚€ÿÙª ã0 %€€&K€‚‚‚‚ÿû
ßW
þspecify u ês }be  o ­Gon
Ï ì, (when ­ ƒ\P (choose : ås". Portrait/landscape  - 뻣‡
IÚ. µ» }be ; qa ëis Œ.•"Interleaved" 
Í ­ [
ϵû(if ’)
þbe immediatly ™1È. 5"At End"
þprint };
Õ}ús.+ +!¼ÿÿÿÿÿÿÿÿÙFilter4+4&€€&KȀ ‚€ÿÙFilter]e4]#€€&K€‚‚ÿû
ßÕ
þspecify
Í9of 1
”es be ød (excluded ¯ s.*]*!¼ÿÿÿÿÿÿÿÿÙ5Fonts7*7)$€€&KȀ € ‚€ÿÙ5Fonts'7'$€€&K‘€€‚ÿ(õ'4$€€&K€‚‚‚ÿ5
1לs Ÿ Yon
#Ÿ s. õ s ­?לs Ÿ"Normal
È", "Headings" "Extended ¼". Ó½ Ôs
þreports
¥as
ύ}¼s.õon
", ­?לs Ÿ o
£àplayeß5ß­Þd in a e'",  oàplayed in '%
¥as at a . addition, ­©
1a
Ÿ
Ï
Ôings.'4'!ÆÿÿÿÿÿÿÿÿÙÅX0'0&€€&KȀ € ‚ÿÙÅXo-0o%€€&K€‚‚‚‚ÿ õ  0put, 9ÅY
þselect ¯a Iof ;height width &. õaŸjtimer's ôs, 96.75" by 3.75". 9"Extra Wide Left Margins" o C = ‰pre-punched holes 
Ímargin. 9"Centered" o Cnon-standard
nd =in
ÏŸfeed
sof Žs
¥as Nerjets.you ?"Full",
Ï
Htings ¯
Ï— 
Hup £ :. µ£
3in
Ï%QÇ u ©be I ‰
ÏÙQÇX'o'!ÒÿÿÿÿÿÿÿÿÙQÆ4'4)$€€&KȀ € ‚€ÿÙQÆ'4'$€€&K‘€€‚ÿPe'P"€€&K€‚ÿû
ßW
þquickly G
Ï%QÆ, Ÿa
þset  &.% P%!ÈÿÿÿÿÿÿÿÿÙ2%2)$€€&KȀ € ‚€ÿÙqL2qG`€€&K€‚‚‚‚‚‚‚á?‰áC‰áE‰áA‰á@‰‚ÿ'9be imported ¯
ÏyIMPORT.TXT #¶. ‹{of
Ïy
_be in
Ï™¢: ��û <br /> (no tabs) í<br /> Ï© @s. à <br /> Ï<br /> ûis $��õ<br /> Ï¡Dable ¢s Ÿ¥ã<br /> ï, <br /> ú, Õ<br /> þ�%Into a &�„For ££<br /> /�²ing 3h�„For ã<br /> í£<br /> /�õTime ñî�„For £<br /> /�¸�„For <br /> û£<br /> /�º�.��'��� ���q��'���!���à���ÿÿÿÿÿÿÿÿÚport4������'���4���)���$€�€&K�Ȁ �€ �‚€�ÿ�Úport����…���¯���4���…���)���$€�€&K��€�‚áÆ���‰‚ÿ��û<br /> ßW<br /> þexport a <br /> (range of <br /> , <br /> þa yAEXPORT.TXT in <br /> Ï—Þy. To Q<br /> ßy<br /> 1� ÑÖ�.��)������…���)���!���$��ÿÿÿÿÿÿÿÿׂٓ0������)���0���$���€�€&K�Ȁ �‚‚ÿ�ׂٓ���Ë���Q��0���Ë���"���€�€&K��€�‚ÿ�»àplay <br /> Ï{Ÿ<br /> Ïû<br /> Í*ttached <br /> þthe <br /> 3<br /> 7 You ©ë<br /> ß<br /> þimport <br /> Ï<br /> Éof a û#a non-Windows š. To …<br /> Ï<br /> Éof a û#‘%š, 9<br /> Ï%UËZ: P+C <br /> þcopy; P+V <br /> þpaste. ��)������Ë���)���!���3��ÿÿÿÿÿÿÿÿÙeׂ.������)���.���#���€�€&K�Ȁ �‚ÿ�Ùeׂ��Å���W��.���è���#���€�€&K��€�‚‚ÿ��»àplay <br /> Ïçof <br /> Ïy s<br /> Ï<br /> is <br /> šd. This is Ù o ­Ñ<br /> Ï<br /> of <br /> Q AVe on <br /> Ï<br /> #at <br /> óÿ<br /> ßV, ­ }be ?<br /> þverify {<br /> ­£Žking at in ,s s<br /> Ï QÏù;<br /> Ñçin <br /> ÏÑ} ��XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX$ç�� è�� è��%���<br /> ���è���%���!���Î���ÿÿÿÿÿÿÿÿÙ"0������%���0���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ�Ù#d���y���¢���0���y���#���€�€&K��€�‚‚ÿ��#Data }<br /> —5<br /> þdisk. Since 5£<br /> ÁUsixty <br /> *s  ohing, 9of <br /> ßWis ù îired.��%���<br /> ���y���%���!���‰���ÿÿÿÿÿÿÿÿÚit.������%���.���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ�Úit���6���C���.���6���#���€�€&K��€�‚‚ÿ��»<br /> —5i¶.��(������6���(���!���”���ÿÿÿÿÿÿÿÿÚit È1������(���1���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ�Úit È���;���P���1���;���#���€�€&K��€�‚‚ÿ��»<br /> —5i}·<br /> Fs.��*������;���*���!���c��ÿÿÿÿÿÿÿÿÙwJing3������*���3���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ�ÙwJing�����³��3�����+���(€�€&K��€�‚‚‚€�€�‚ÿ��.-Out }… ¹·¡}<br /> þa (A: (B: <br /> ) Ÿ C·at ‘ˆ.��.-In � 6-writes� <br /> Ï·¡}on <br /> ÏPC ‰<br /> Ï¡}¯<br /> Ϗàk. õ<br /> ß Ê, ­<br /> _ù™5<br /> þa <br /> on <br /> Ïhard àk <br /> Íis :ed-out. !a :ed-out <br /> is „ed, a · } ã ­<br /> þCheck-In á›4. ��+��������+���!���¶���ÿÿÿÿÿÿÿÿÙAbout ¶4������+���4���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ�ÙAbout ¶���W���j���4���W���#���€�€&K��€�‚‚ÿ��»àplay <br /> Ï M of <br /> Ï £–'s \ress, Ufax <br /> .��#���<br /> ���W���#���!���«��ÿÿÿÿÿÿÿÿš0������#���0���)���$€�€&K�˜€�€�‚€�ÿ�š������Æ��0�������‚�€&K��€�‚áˆ���€ �‰€ �‚á‰���‰€ �‚á‹���‰€ �‚áŒ���‰€ �‚á���‰€ �‚áŽ���‰€ �‚á���‰€ �‚á‘���‰€ �‚á’���‰€ �‚á“���‰€ �‚á”���‰€ �‚á•���‰€ �‚á–���‰€ �‚áž���‰€ �‚áŸ���‰€ �‚á ���‰€ �‚‚ƒá���‰€ �‚ƒá›���‰€ �‚ƒá���‰€ �‚ƒá™���‰€ �‚ƒáš���‰€ �‚ƒá—���‰€ �‚ƒáŠ���‰€ �‚ƒáœ���‰€ �‚ÿ����!'2����!i2����+2����+Éš����s2����t����‘”����3~����ó2����<br /> 2����ó2����'2����u2����Cut����T����Ê���Advanced >s...���ƒ2�����u3¿Nt�����ÙÁ& iStamp�����4�����4, íÐGap�����UStatus�����!2�����í<br /> þGap����C��������C���3���8€�€&K��€ �ƒá˜���‰€ �‚‚€�‚‚‚ÿ���Q”���������'������C���'���!���'��ÿÿÿÿÿÿÿÿ¡‡20������'���0���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ�¡'2���Ð���—��0���Ð���%���€�€&K��€�‚‚‚‚ÿ��Òdd a ï1<br /> þyour <br /> ƒ<br /> Ï!key; (double-click on “«¥on <br /> Ï<br /> A Õý }—in u ­9<br /> ƒA<br /> Ï7 ! ­Ñfd ¹<br /> Gó#Õÿ<br /> 1OK <br /> Ï1 }be <br /> #<br /> Ï<br /> � �õÓA<br /> Ï#Õÿ<br /> /%#a &.��'������Ð���3���!���!��ÿÿÿÿÿï��âï��âï��ÿÿÿ¡i20������3���0���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ�¡i2���¾���2��0���¾���#���€�€&K��€�‚‚ÿ��Òdd a U1<br /> þyour <br /> ƒAlt+Insert. This }up <br /> Ï"insert" Õ ³<br /> Ï<br /> Éof <br /> ϱ<br /> 1"OK". The 1 }be YU }ùk ‰<br /> 8; nor }it be d #<br /> Ï ›by <br /> ÏS E��'������¾���'���!���a��ÿÿÿÿÿÿÿÿ¡20������'���0���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ�¡2���<br /> ��Ú��0���<br /> ��)���$€�€&K��€�‚á™���‰‚ÿ��õ<br /> á<br /> ÷ o ­ [<br /> þrecord <br /> { ­did <br /> Í ^n't \, ƒF10; (choose ¡a Item. This +<br /> [Ÿan 5#<br /> Ïã5<br /> ö, §it ÿ o Fs Ÿ<br /> Ïã5<br /> í£ ; +<br /> Û£Çby å 6-typed. The Áã<br /> íis <br /> Ï5<br /> íof <br /> Ï ‰û7 The Á5<br /> ïis <br /> Ï—<br /> ó 7‡�£–�. ��#������<br /> ��#���!���3��ÿÿÿÿÿÿÿÿ˜,������#���,���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ�˜���ä�����,���ä���1���4€�€&K��€�‚‚‚€�€�áŒ���‰‚ÿ��Õ ‰;Ÿan 5on <br /> Ïitem; or, if <br /> Ï1*lready <br /> 5 ­©<br /> g ƒ². Make <br /> ÏÏ4, <br /> ÕGOK.��’: the 12d + Ó5<br /> ß� � is an <br /> þthe "Standard" ÓÂ. To define a ï<br /> ˆ, 9�–�.��#������ä���#���!���Ý���ÿÿÿÿÿÿÿÿ–,��� ���#���,���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ�–���Ž���¯���,���Ž���7���@€�€&K��€�‚€�€�‚‚€�€�á‹���‰‚ÿ��û<br /> ßW<br /> þchange �|� s of <br /> Ï<br /> 3 Ó6��’: you ‡<br /> þchange G� � of a Ó5 9�˜�.��#������Ž���#���!���Õ���ÿÿÿÿÿÿÿÿœ0������#���0���)���$€�€&K�Ȁ �€ �‚€�ÿ�œ����‚���ç���0���‚���%���€�€&K��€�‚‚‚‚ÿ��Û<br /> Ï<br /> 31¯<br /> Ï<br /> ƒ<br /> ÏsK� �the <br /> 31+ Ó5 <br /> Ï<br /> 3 }be Äd. Û} s of a Ó5 ƒP+Delete.��5������‚���5���!���¥���ÿÿÿÿÿÿÿÿEdit: sÉOccurences,��� ���5���,���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ�š���D���H���,���D���#���€�€&K��€�‚‚ÿ��Û} s of a Ó5 ƒP+Delete.��+������D���+���!���Ý���ÿÿÿÿÿÿÿÿEdit: ƒ28������+���8���)���$€�€&K�Ȁ �€ �‚€�ÿ�Edit: ƒ2����z���¿���8���z���#���€�€&K��€�‚‚ÿ��™ƒItem W }insert a <br /> of <br /> Ï<br /> 31#<br /> Ï<br /> Ýç<br /> Ï<br /> 37 `cut: ƒ�-quote (") win <br /> Ï<br /> U��#��� ���z���#���!���¤��ÿÿÿÿÿÿÿÿ¦0������#���0���)���$€�€&K�Ȁ �€ �‚€�ÿ�¦����'������0���'���$���€�€&K�‘€€�‚ÿ���[�����'���g��&���€�€&K��€�‚‚‚‚‚ÿ�³£<br /> Q¸s <br /> þattach a û<br /> þa <br /> 7 you £ó"Insert 7ÕÿGon <br /> Ï• in <br /> Ï 7g͇of <br /> ÏÕ At “ -<br /> ï ƒP+E (click on <br /> Ï“ ì. £a ûÏß“a ûí÷��E÷��Ëö�� }—<br /> þthe <br /> of <br /> Ï3Éon <br /> % To Q (edit <br /> Ïýon <br /> Ïûì, (click (once) on <br /> Ï ûì.��Navigating in a ûis u. 5 9<br /> ÏMexclusively, (use ¹×as hl. To Û<br /> þthe 5of a ý 9\End. To Û<br /> þthe âning of a ý 9\Home. Any ¤s of <br /> Ébe <br /> 3cut (copied  Fed <br /> þany -%š. 5‡ Fe in <br /> ɯ -%šs.��you ‡<br /> þdelete <br /> Ï?<br /> Éof a ý<br /> 1<br /> Ï<br /> ɍ<br /> Õ ƒ ". (To <br /> 1<br /> Ï?<br /> È, Y<br /> Ï›at <br /> Ïâning of <br /> Ï<br /> ɍ ƒ:+Control+End").��¡��Ò��g��¡��.���.€�€&K��€�‚‚‚‚‚áq���‰‚‚ÿ��Time £stamping *vailable ¯<br /> Ï{µ The <br /> [&Ctrl+D.��Ïin <br /> Ï{³of û+ ‘& 9W uàplays <br /> Ï of s 8s in <br /> Ï<br /> Éof <br /> Ïú. some fion of <br /> Ï<br /> Éis <br /> 5<br /> ύ }be GŸ<br /> Ï<br /> 3 fion.��(" ús ¡be by <br /> 9�Ù奔�„Notes £] 1<br /> Û£Ld by …Alt+F4, (by <br /> 9"Close" in <br /> Ïû {µ <br /> is <br /> 5<br /> Ï ]û }be µ<br /> þthe ™<br /> 37 This 0s ­<br /> þquickly Û¯1<br /> þitem Y<br /> Ïús ®d ‰ .���8������¡��8���)���$€�€&K�Ȁ �€ �‚€�ÿ�Sharing ”����)��ã��8���)��$���€�€&K��€�‚‚‚ÿ��Sometimes ­© ‡<br /> þshare a ûí 8. you <br /> an 5<br /> Ï<br /> 1 Ôences <br /> Ï<br /> ú. This is very ~t Ÿ¡ ²s, <br /> ¥as ús in ~ation Ÿa U. !a <br /> 1Ÿ›<br /> σ, <br /> Õ‘a <br /> 1 ðe it Ÿ<br /> Ï–-up. The –-up 1 }Á Ôence <br /> Ïús •in ~ation Ÿ<br /> σ, c“results <br /> Í ­úd <br /> Ö.���E��� ���)��E���)���$€�€&K�Ȁ �€ �‚€�ÿ�Where Your •Are Stored����|��a��E���|��'��� €�€&K��€�‚‚‚‚‚‚ÿ��You ©ùcare <br /> þknow s ¹ús £<br /> šd, Û<br /> Û£so I¯¶. But Û£<br /> ÏÐs if it ests ¶��•£<br /> šd in a subdirectory NOTES ¯<br /> ÏÞy <br /> Íw ¹¡(.Pak) x. ‹ûÏa {“¯a 3 m }5 Ù <br /> . The } }be <br /> Ï<br /> Ÿû ­‘Ÿ“»¡x. The ûy }is ´ted randomly oa ï¡yis ’. ��! ­Åan 1<br /> ÍÏan unshared û´, <br /> Íûyis Ý<br /> þthe NOTES\DELETED subdirectory.��#������|��#���!���+��ÿÿÿÿÿÿÿÿ¢0������#���0���)���$€�€&K�Ȁ �€ �‚€�ÿ�¢����Ì��(��0���Ø��;���H€�€&K��€�‚‚‚‚‚á^���‰‚‚á™���‰áš���‰‚ÿ��To <br /> Í<br /> Ï<br /> 31ÏßL, ƒ<br /> Ï. A û1™ ‰a {<br /> é/ The ã<br /> íis <br /> I<br /> þimmediately —<br /> Ï5<br /> íof <br /> Ï ‰û7 Õ<br /> Ï1Å<br /> þundone, <br /> g ƒ<br /> Ït��9on ³ªs not be ¥ÿ *, Û<br /> Ï1<br /> þthe «it _[ý<br /> Õ£it þ��The ™«q}9on a »«Ñߥý<br /> Ï<br /> &"archived" (written) <br /> þa ‹x’þ��Âþ��oþ��. The 9£<br /> Õq<br /> þbe "past" 8. Past 9ùbe ed in ¶. 5!<br /> Óin <br /> Ï‹}è. õÓon <br /> Ï‹|, <br /> /�(�.��7†, <br /> Ï‘³[�4� �4, íÐGap�.��+������Ø��+���!�����ÿÿÿÿÿÿÿÿEdit: ó24������+���4���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ�Edit: ó2���·���!��4���·���0���2€�€&K��€�‚áF���‰á4���‰‚‚ÿ��» an 1¯ó<br /> þFirm, vise versa. The <br /> [Ÿ<br /> ßW&ALT+F2. õa brief <br /> «of ó;<br /> /<br /> Ï<br /> -<br /> ý�ê�„For an ÷ãof óFirm ;<br /> /<br /> Ï<br /> -<br /> ý�,�.���#������·���#���!���ç���ÿÿÿÿÿÿÿÿž,������#���,���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ�ž���˜���à���,���˜���#���€�€&K��€�‚‚ÿ��™"Highlight 7W }/<br /> Ï<br /> 31<br /> þbe $ned. ÿ<br /> ßWon an 1<br /> Í*lready $ned } å<br /> Ï $ne ¯<br /> Í7 A <br /> [Ÿ<br /> ßWis <br /> þpress F3.��#������˜���#���!���˜��ÿÿÿÿÿÿÿÿª0������#���0���)���$€�€&K�Ȁ �€ �‚€�ÿ�ª����'������0���'���$���€�€&K�‘€€�‚ÿ�����Ó��'�����D���Z€�€&K��€�€�€�€�€�€�€�‚‚€�€�‚‚áå���‰‚ÿ�This + W<br /> Í }‰ (unflag a C1as / ó9be W if � ¹� Eis :. Í C ¹� P� (�É� E }<br /> /<br /> Í<br /> ×*n 1<br /> m?) not Q (modify .��An ˆe a<br /> þmake an 1 ›is <br /> þbegin <br /> Ï1É ‰<br /> Ï OÓ8: � |� ��õÓon Ds, <br /> /�®�.��-��������-���!���;��ÿÿÿÿÿÿÿÿ¬chedule 26������-���6���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ�¬chedule 2���Ø���e��6���Ø���#���€�€&K��€�‚‚ÿ��¥Item WkF4) <br /> s <br /> Ïscheduled/unscheduled condition of an 7 &d 9—in <br /> Ï<br /> ‰a ‡ (floating ã<br /> ó÷9—C<br /> Ï<br /> 9 a ã<br /> ózting an 1÷is =Ÿ°s (for <br /> Äily removing an 1¯<br /> Ï<br /> ��#������Ø���#���!������ÿÿÿÿÿÿÿÿ®,������#���,���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ�®�����ä��,�����'��� €�€&K��€�‚‚‚‚‚‚ÿ��'<br /> ßWx: F5) <br /> Ï+<br /> íof an 1in progress be àplayed. The uItem W }<br /> ‹ Ðing <br /> Ï+<br /> í®d ‰<br /> Ï<br /> 37 The +<br /> í ‰<br /> Ï }be àplayed on <br /> Ï<br /> }It }Žk u<br /> Þ: (:04/:30). The ƒ is <br /> ÏY+<br /> ï<br /> Ï<br /> +is <br /> Ïoriginally ]. � �!<br /> Ï1is ¥as ý<br /> Ï +<br /> í }be <br />  ed  ‰<br /> Ï7 you Khit <br /> Ïj, § an 1û<br /> Íis ù[ý<br /> g <br /> Ï1<br /> þundone (by hitting <br /> Ïkr) <br /> Ï<br /> ù }be ød.� �you ¥u<br /> þ"restart" a M1 9<br /> ÏuItem Wu ™M1 } ߥas ûéa <br /> 1 }be “<br /> at <br /> Ï—<br /> ó'<br /> ß¹ ­Ña Ñof <br /> Ï uÒ) segments of <br /> í<br /> Í<br /> Ï1 _ ’ed on. ��†���‰�����’���/���0€�€&K��€�‚á_���‰á¹�Ø�j�_���‰‚ÿ� �The uItem W©‡be ;<br /> þmanually aan �EXEC� (�AUTOEXEC� 1in <br /> Ï«on uit is <br /> ��,������’���,���!�����ÿÿÿÿÿÿÿÿ¬et Status9������,���9���)���$€�€&K�Ȁ �€ �‚€�ÿ�¬et Status����8��å��9���8��3���8€�€&K��€�‚‚‚‚‚áæ���‰áz���‰‚ÿ��To <br /> Ía <br /> 3<br /> 1is of a C<br /> ”, Gon <br /> Ï1 ‰<br /> ÏRIGHT ×<br /> , <br /> ÕGon <br /> Ï<br /> •Ÿ<br /> Í7 ’: not Ca Ù ƒ\F3, <br /> Õ<br /> 1<br /> Ï<br /> ”.��The [<br /> •in <br /> Ï(the eighth ) &"special". a £Ïat bst <br /> <br /> •1<br /> , <br /> Õ<br /> Ï£Ôing }‡—in <br /> Ï<br /> <br /> •R.��Related ics: �­qStatuses� �ÙFilter�.��-������8��-���!���>��ÿÿÿÿÿÿÿÿ¬eparate ”:������-���:���)���$€�€&K�Ȁ �€ �‚€�ÿ�¬eparate ”����×���h��:���×���#���€�€&K��€�‚‚ÿ��Normally, of a Ó1 }<br /> Sa _ú. 9“ C<br /> ÏEdit: ƒItem W }‡<br /> Sa _ú. you ¥u<br /> þattach a <br /> >e û<br /> þeither of <br /> Ù of ; 9¬eparate ”. »‘a <br /> >e ûŸa <br /> 31<br /> Í ‰had a <br /> Rd ú.��%������×���%���!���¤��ÿÿÿÿÿÿÿÿ£–.������%���.���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ�£–���'������.���'���$���€�€&K�‘€€�‚ÿ���*��é��'���*��2���6€�€&K��€�‚‚‚‚á‘���‰áš���‰‚ÿ�û<br /> ßW<br /> þindicate <br /> Í ­G <br /> Ï7 5marks <br /> Ï1ûŒ, if on <br /> Hs <br /> Ïã<br /> íso <br /> Í<br /> Ï1ends at <br /> Ï—<br /> ó the 1is on a Gª, <br /> Ïã<br /> íis ù2d. The <br /> [Ÿ<br /> ßW&Control+Spacebar.��9on ³ªs not be ¥ÿ *, Û<br /> Ï1<br /> þthe «it _[ý<br /> Õ;it .��7‡�¢� �¤���#������*��#���!���Ÿ��ÿÿÿÿÿÿÿÿ¤,���#���#���,���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ�¤���)������,���)���&���€�€&KP�‘€s€�‚ÿ���'��Ý��)���'��3���8€�€&K�‚Á€�á™���‰áœ���‰‚‚‚ÿ�û<br /> ßW<br /> þindicate <br /> Í ­G <br /> Ï5<br /> Í ­began ™on it ï™<br /> Ï ‰û7 ¹Wis equivalent <br /> þselecting �£–� �Edit: í<br /> þGap�„The <br /> [Ÿ<br /> ßWis ^+Spacebar.��the Pt <br /> Í ­<br /> ã ­ ký <br /> Õxed ™on <br /> Ï5-<br /> ÏWu The }be ned <br /> þshow <br /> Í<br /> Ï14ed at <br /> Ï—<br /> ò��(������'��(���!���.��ÿÿÿÿÿÿÿÿ¯¿Nt5��� ���(���5���)���$€�€&K�Ȁ �€�‚€�ÿ�¯¿Nt����Ñ���v��5���Ñ���#���€�€&K��€�‚‚ÿ��'<br /> Ï=7Wnbed B), <br /> Ï<br /> ‹<br /> í ;is <br /> Ï<br /> íat <br /> Ïmoment <br /> ÏWis ,d. '=3¿Nt" <br /> Ï<br /> ‹<br /> í ;is <br /> Ï<br /> í o<br /> Ï[û1 _€. û<br /> ßW o ­ ‡<br /> þ"start" an 1<br /> Í ­[began ™on <br /> Ï1ïq<br /> Ï ‰û7��.������Ñ���.���!���s��ÿÿÿÿÿÿÿÿEdit: íÐGap;������.���G���)���$€�€&K¶�ä�¶��Ȁ �€ �‚€�ÿ�Edit: íÐGap����þ���¦��G���þ���#���€�€&K��€�‚‚ÿ��¹Wk<br /> Ïã5<br /> íof <br /> Ï<br /> 31so <br /> Í<br /> Ï1fills <br /> ÏÃ<br /> í<br /> sí<br /> Ï ‡1<br /> Ï1˜. other s, <br /> Ïã<br /> íis <br /> I<br /> þfollow <br /> Ï5<br /> íof <br /> Ï ‡item; <br /> Ï5<br /> íis <br /> I<br /> þthe ã<br /> íof <br /> Ï1˜. ¹Wis = o ­ ‡<br /> aŽ% Eof ¹time; <br /> Íis, no unaccounted-for <br /> ò��0������þ���0���!���*��ÿÿÿÿÿÿÿÿ“ÙÁ& iStamp=���#���0���=���)���$€�€&K�Ȁ �€�‚€�ÿ�“ÙÁ& iStamp����½�����=���½���%���€�€&K��€�‚‚‚‚ÿ��\D }]<br /> Ï—<br /> 퍣<br /> þthe 5of <br /> Ï1<br /> ú. ¹be ; æedly, Ÿ_<br /> þrecord <br /> Qunsuccessful ¶s <br /> þcall <br /> xone.��’: This wis ÍŸ 9anytime 0side of <br /> Ï#Õ���*��� ���½���*���!��� ��ÿÿÿÿÿÿÿÿEdit: Cut7������*���7���)���$€�€&K�Ȁ �€ �‚€�ÿ�Edit: Cut����¿�����7���¿���/���0€�€&K��€�‚áŸ���‰á ���‰‚ÿ��™Cut Wk\X) Äs <br /> Ï<br /> 31¯<br /> Ï<br /> The Äd 1is Xd in a <br /> Äy holding ¥Vn as <br /> Ï8. 5<br /> ÕÛ<br /> Ï1<br /> þanother P's <br /> ‰<br /> ÏËY 7‡�Edit: T� �¨�.��)���<br /> ���¿���)���!���=��ÿÿÿÿÿÿÿÿEdit: T6������)���6���)���$€�€&K�Ȁ �€ �‚€�ÿ�Edit: T����Þ���†��6���Þ���+���(€�€&K��€�‚á ���‰‚‚‚ÿ��™UWk\C) ƒ<br /> Ï<br /> 31<br /> þthe 9so <br /> Í ­©<br /> it elsewhere C<br /> ÏËY 7‡�¨�.��’: Copy u_is ;¯<br /> Ï&s S<br /> Ï3¥<br /> ï<br /> ûis <br /> þthe 8. Copy u_is ;¯<br /> ÏÍ9~, <br /> Ï3<br /> ûis €.��#��� ���Þ���#���!�����ÿÿÿÿÿÿÿÿ¨0������#���0���)���$€�€&K�Ȁ �€ �‚€�ÿ�¨����Ê��@��0���Ê��9���D€�€&K��€�‚‚‚€�€�€�€�áV���‰‚‚‚ÿ��¢aste Wk\V) inserts <br /> Ï1<br /> Íis on <br /> Ï9<br /> þinto <br /> Ï—<br /> order Ÿ<br /> ÏËW<br /> þbe Ã<br /> ×åbe <br /> y<br /> É uas ß Xd on <br /> Ï9via <br /> ÏCut (Copy Z.��Cut, UË£ed Ÿ 9 o ­ ‡<br /> þplace <br /> Ï1#�<br /> xone ,� <br /> To …an 1<br /> þa ×£on � ¸� <br /> 9<br /> σItem W<br /> ÕÛ<br /> Ï<br /> 1<br /> þthe ϧ 7<br /> Ï<br /> -A�F� Ÿon ç<br /> þmove 9<br /> þa Ϧ��’: Copy u_ _ ;¯<br /> Ï&s SË } Fe <br /> Ï1onto a <br /> ‰<br /> þthe 3§ Copy u_ _ ;¯<br /> ÏÍ9~, ­©Ë<br /> Ï1onto “§��#������Ê��#���!�����ÿÿÿÿÿÿÿÿ¦0������#���0���)���$€�€&K�˜€�€�‚€�ÿ�¦��������0�����ˆ���â€�€&K��€�‚‚‚€�€�‚‚‚‚á¢���‰€ �‚á£���‰€ �‚á¤���‰€ �‚á¥���‰€ �‚á¦���‰€ �‚á§���‰€ �‚á¨���‰€ �‚á©���‰€ �‚áª���‰€ �‚ÿ��'a × ­©<br /> 1a <br /> 1by <br /> gIon / Üelect a <br /> Ÿa <br /> ƒ¥Gon <br /> ÏÏ£on <br /> Ï e��The [in <br /> Ï9ð� �Í�³ ­<br /> þuse <br /> Ï�L� <br /> þselect <br /> ƒ<br /> <br /> 9Ÿ X, # (juggling.��³£<br /> [ˆives <br /> þeach Win <br /> ßµ The <br /> Zs £<br /> þthe <br /> of <br /> Ï[in <br /> ϵ `cuts £<br /> þbe ;of <br /> Ï ¯menus; so ùpull a ³if ­<br /> þuse <br /> Ï<br /> [P. ’: To Ma ¯³ <br /> 9“W ƒ<br /> ωJ���é2����‰2����éÄ����‰Ä����ê����Š����ä����éj����‰j����¶���„�����¶���q���´€�€&K��á«���€ �‰€ �‚á¬���‰€ �‚á­���‰€ �‚á®���‰€ �‚á¯���‰€ �‚á°���‰€ �‚á±���‰€ �‚á²���‰€ �‚ÿ��ì����Œ����oh����Nt ed j����ó&����æ����æ����æ����%������¶���%���!���Î���ÿÿÿÿÿÿÿÿ?2.������%���.���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ�?2���{���«���.���{���#���€�€&K��€�‚‚ÿ��¢rior Item W }<br /> 1<br /> Ï1B, (prior to, <br /> Ï1™<br /> 3on <br /> Ï<br /> A <br /> [Ÿ<br /> ßWis <br /> þpress <br /> ÏUP ©J��%������{���%���!���Â���ÿÿÿÿÿÿÿÿ=2.������%���.���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ�=2���o���®���.���o���#���€�€&K��€�‚‚ÿ��The ‰Item W<br /> ;<br /> Ï1ç<br /> Ï1™<br /> 5 (the ñ5on <br /> Ï<br /> A <br /> [Ÿ<br /> ßWis <br /> Ï ƒ<br /> Ïc©J��%������o���%���!���Õ���ÿÿÿÿÿÿÿÿ?Ä.������%���.���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ�?Ä���‚���³���.���‚���#���€�€&K��€�‚‚ÿ��¢rior ÅW } ­<br /> þview <br /> Ï ‡ ;of a <br /> <br /> Íis <br /> <br /> þview on <br /> % A <br /> [Ÿ<br /> ßWis <br /> þpress <br /> ÏÁUP J��%������‚���%���!���÷���ÿÿÿÿÿÿÿÿ=Ä.������%���.���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ�=Ä���¤���í���.���¤���#���€�€&K��€�‚‚ÿ��The ‰ÅW } ­<br /> þview <br /> Ï ‡ ;of a <br /> <br /> Íis <br /> <br /> þview on <br /> % the 9², <br /> 1"Next Ä"  ƒENTER. A <br /> [Ÿ<br /> ßWis <br /> þpress <br /> ÏÁcJ��%������¤���%���!���.��ÿÿÿÿÿÿÿÿ?&.������%���.���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ�?&���Û���Þ��.���Û���%���€�€&K��€�‚‚‚‚ÿ��¢rior 'W<br /> ;<br /> Ï<br /> Ÿ<br /> Ï£ï y<br /> Ï™<br /> 3<br /> A <br /> [Ÿ<br /> ßWis <br /> ÿ ƒ<br /> ÏLEFT ©J� �viewing ã<br /> ~s, <br /> ÏëW }<br /> 1<br /> Ï<br /> <br /> Í™<br /> þthe gof <br /> Ï™<br /> 3<br /> the i<br /> is <br /> 5<br /> ÏëW }3<br /> Ï<br /> in <br /> Í <br /> þthe <br /> of <br /> Ï ‡ª.��%������Û���%���!���-��ÿÿÿÿÿÿÿÿ=&.������%���.���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ�=&���Ú���Ö��.���Ú���%���€�€&K��€�‚‚‚‚ÿ��The ‹W }<br /> 1<br /> Ï<br /> ï™<br /> Ï™<br /> 3<br /> A <br /> [Ÿ<br /> ßWis <br /> þpress <br /> ÏRIGHT ©J� �you £ Yã<br /> , <br /> Ï‹W }<br /> 1<br /> Ï<br /> <br /> þthe <br /> of <br /> Ï™<br /> 3<br /> the <br /> on <br /> Ï<br /> #Ïß<br /> 5<br /> Ï‹W }3<br /> Ï<br /> in <br /> Í <br /> þthe <br /> of <br /> Ïñª.��#������Ú���#���!���Ò���ÿÿÿÿÿÿÿÿ@,������#���I���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ�@���XXXXXXXXXXXXXXXXXÃ� � �f���£���I���f���#���€�€&K��€�‚‚ÿ��The åW }™<br /> Ï<br /> Ÿ<br /> Ï «<br /> Ï™<br /> 3<br /> A <br /> [Ÿ<br /> ßWis <br /> þpress <br /> ÏHOME J��%������f���%���!���Ñ���ÿÿÿÿÿÿÿÿ?j.������%���.���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ�?j���~���Â���.���~���#���€�€&K��€�‚‚ÿ��¢rior kW }<br /> 1<br /> Ï<br /> Ÿ<br /> Ï« “<br /> þthe ™<br /> 3<br /> A <br /> [Ÿ<br /> ßW is <br /> þpress <br /> ÏÅMINUS (-) Ié<br /> Ï <br /> N.��%������~���%���!���Ö���ÿÿÿÿÿÿÿÿ=.������%���.���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ�=j���ƒ���Ú���.���ƒ���#���€�€&K��€�‚‚ÿ��The ‰kW }<br /> 1<br /> Ï<br /> Ÿ<br /> Ï«q<br /> Ï™<br /> 3<br /> A <br /> [Ÿ<br /> ßWis <br /> þpress <br /> ÏÅPLUS (+) Ié<br /> Ï <br /> O win <br /> Ï<br /> ~. ��%������ƒ���%���!���¿���ÿÿÿÿÿÿÿÿ?.������%���.���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ�?���l��� ���.���l���#���€�€&K��€�‚‚ÿ��¢rior W }<br /> 1<br /> Ï<br /> Ÿ<br /> Ï« c “<br /> þthe ™<br /> 3<br /> A <br /> [Ÿ<br /> ßW is <br /> þpress F7.��%������l���%���!���·���ÿÿÿÿÿÿÿÿ=.������%���.���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ�=���d���›���.���d���#���€�€&K��€�‚‚ÿ��The W }<br /> 1<br /> Ï<br /> Ÿ<br /> Ï« cq<br /> Ï™<br /> 3<br /> A <br /> [Ÿ<br /> ßWis <br /> þpress F8.��-������d���-���!���£��ÿÿÿÿÿÿÿÿSelect: oh:������-���:���)���$€�€&K�Ȁ �€ �‚€�ÿ�Select: oh����<��ã��:���<��/���0€�€&K��€�‚‚‚áC���‰‚‚‚‚‚ÿ��The oiW } ­<br /> þspecify <br /> Ïexact £of <br /> Ï<br /> ­ [<br /> þview. A <br /> [Ÿ<br /> ßWis <br /> þpress F9 (simply Gon <br /> ÏÏ£on <br /> Ï e��! ­<br /> 1<br /> ÏoiV, a Õý }be àplayed on <br /> Ï<br /> %ëin <br /> Ï£of <br /> Ï<br /> ­ ‡<br /> þview. hs ©be ;as Y C<br /> qê, <br /> ~s (periods. Often <br /> Ï ©©be 7�²ing 3h�  ��Þ��9��.������<��.���!���¶���ÿÿÿÿÿÿÿÿ;Nt ed j7������.���7���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ�;Nt ed j���Q���l���7���Q���#���€�€&K��€�‚‚ÿ��û<br /> ßW<br /> þview <br /> Ï<br /> <br /> Í _ WG “<br /> þthe <br /> ™å V.��)��� ���Q���)���!���%��ÿÿÿÿÿÿÿÿ;ó&2���$���)���2���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ�;ó&���Ê���U��2���Ê���)���$€�€&K��€�‚€�€�‚ÿ��™ó'W }<br /> 1<br /> Ï<br /> of � "ompleted� 9<br /> Ífs in ¶. Archived <br /> }ùbe <br /> 2. A <br /> [Ÿ<br /> ßWis <br /> þpress <br /> ÏEND K<br /> Í}9on a <br /> Ÿa G«åbe ¥as ûá<br /> Í<br /> }be  ed. ��%��� ���Ê���%���!���é��ÿÿÿÿÿÿÿÿ;æ2������%���2���)���$€�€&K�Ȁ �€ �‚€�ÿ�;æ����†��¸��2���’��(���"€�€&K��€�‚€�‚‚‚ÿ��»a <br /> 1 uwuÏa û<br /> Ív) a »<br /> Ésting. the çÕÿ9<br /> Ï<br /> É<br /> as › Üearch �1Ès °s, <br /> Ï<br /> ó"Item" } Üear2'�d'�<br /> '�ch ús, <br /> Ï<br /> ó"Notes" } You © <br /> Ï<br /> (different <br /> œs óItem •lines. õ_ ­© [<br /> þfind an 1 ‰"Jones" in <br /> Ï1É ("Project X" in <br /> Ïús.��7on OK <br /> σ1 ‰<br /> Ï<br /> …<br />  }be <br /> 2. To <br /> Ïñ1 ‰<br /> Ï<br /> …<br /> œ, ?9æ". Üearch Ëin <br /> ï?9æ".��-������’��-���!���®���ÿÿÿÿÿÿÿÿSelect: æ6������-���6���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ�Select: æ���K���n���6���K���#���€�€&K��€�‚‚ÿ��»<br /> Ïñ<br /> 1 ‰<br /> É<br /> œs as <br /> …in <br /> Ï ‡çX��'������K���'���!���©���ÿÿÿÿÿÿÿÿ;æ0������'���0���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ�;æ���R���~���0���R���#���€�€&K��€�‚‚ÿ��»<br /> )Ëin <br /> íŸa <br /> 1 ‰<br /> É<br /> œs as <br /> …in <br /> Ï ‡çX��#������R���#���!���Í��ÿÿÿÿÿÿÿÿž0������#���0���)���$€�€&K�˜€�€�‚€�ÿ�ž������>��0�����~���΀�€&K��€�‚áV���‰‚‚‚‚‚‚á´���‰€ �‚áµ���‰€ �‚á¶���‰€ �‚á·���‰€ �‚á¸���‰€ �‚á¹���‰€ �‚áº���‰€ �‚á»���‰€ �‚ÿ��The [ó=³ } ­ 9S<br /> þmove 9 ‹a <br /> (to ×<br /> . you £ Ca Ù Õ<br /> þthe <br /> -A�F�. ��! ­Ûa Q1up (down on <br /> Ï<br /> <br /> Ïã<br /> íof <br /> Ï1 }gÀ. It is k<br /> þmove a O1up on <br /> Ï<br /> é<br /> Ïã<br /> í ­<br /> … } ß<br /> Ï<br /> <br /> . This a ­<br /> A —9<br /> þyour v. � �you Ûan 1<br /> þa spot sit js ‰‘1 (goes 0side of <br /> Ï<br /> íû ­Êd, <br /> Ï<br /> í }—Äed ] ­of <br /> Ïj. ���in j����Pr in j����ê����Š����ì����Œ����#¿ó8����ñ*����v���_�����v���C���X€�€&K��á¾���€ �‰€ �‚á¼���‰€ �‚á½���‰€ �‚€�‚ÿ��óð����`er/Longer „����Œ/Later ïõÀ������0������v���0���!���é���ÿÿÿÿÿÿÿÿJuggle: in j9������0���9���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ�Juggle: in j���€���Ø���9���€���#���€�€&K��€�‚‚ÿ��™in kW }/<br /> Ï<br /> 31<br /> þbe Ýïá<br /> Ï1<br /> Í™Cit on <br /> Ï<br /> i.e. <br /> Ë<br /> Í7 A <br /> [Ÿ<br /> ßW&CTRL+UP ±��2������€���2���!���!��ÿÿÿÿÿÿÿÿJuggle: Pr in j;������2���;���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ�Juggle: Pr in j���'������;���'���$���€�€&K�‘€€�‚ÿ������Ò���'������"���€�€&K��€�‚ÿ�The Pr in kW }/<br /> Ï<br /> 31<br /> þbe Ýbeneath <br /> Ï1<br /> Í™Ýçit on <br /> Ï<br /> (later <br /> Ë<br /> Í7 A <br /> [Ÿ<br /> ßWis <br /> þCTRL+DOWN °��+���������+���!���°��ÿÿÿÿÿÿÿÿJuggle: ê4������+���4���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ�Juggle: ê���E��w��4���Q��%���€�€&K��€�‚‚‚‚ÿ��¢rior 'W }/<br /> Ï<br /> 31<br /> þbe Ý<br /> þthe ‡<br /> A <br /> [Ÿ<br /> ßWis <br /> þpress LEFT ¨.� �you £ Y<br /> O/�ƒ/�$/�in ã ~s, <br /> ÏëW } fer <br /> Ï<br /> 31<br /> þthe <br /> on <br /> Ïleft. However, <br /> Í<br /> © ùnecessarily be <br /> Ï “ª. you £ Yã<br /> <br /> Ï1 ­ ‡<br /> þmove is in <br /> Ïi<br /> <br /> Õ<br /> ÏëW }/<br /> Ï<br /> in <br /> Í }3<br /> þthe <br /> of <br /> Ï y«<br /> Ï<br /> 31 }—in <br /> Í<br /> ��+������Q��+���!�����ÿÿÿÿÿÿÿÿJuggle: Š4������+���4���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ�Juggle: Š���0��J��4���0��%���€�€&K��€�‚‚‚‚ÿ��The ‹W }/<br /> Ï<br /> 31<br /> þbe Ý<br /> þthe ™<br /> A <br /> [Ÿ<br /> ßWis <br /> þpress RIGHT ¨.� �you £ Y<br /> in ã ~s, <br /> Ï‹W } fer <br /> Ï<br /> 31<br /> þthe <br /> (window, <br /> þthe right. you £ Y<br /> in ã ~s <br /> Ï1 ­ ‡<br /> þmove is in <br /> Ï<br /> <br /> <br /> Õ<br /> Ï‹W }/<br /> Ï<br /> in <br /> Í <br /> þchange <br /> þthe <br /> Ÿ<br /> Ïñ«<br /> Ï<br /> 31 }—in <br /> Í<br /> ��+������0��+���!�����ÿÿÿÿÿÿÿÿJuggle: ì4������+���4���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ�Juggle: ì���'������4���'���$���€�€&K�‘€€�‚ÿ���{���¿���'���{���"���€�€&K��€�‚ÿ�¢rior W }Û<br /> Ï<br /> 31Å<br /> þthe <br />  e (seven µ “<br /> þthe ™<br /> 3<br /> A <br /> [Ÿ<br /> ßWis <br /> þpress F7.��+������{���+���!���Ö���ÿÿÿÿÿÿÿÿJuggle: Œ4������+���4���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ�Juggle: Œ���w���º���4���w���#���€�€&K��€�‚‚ÿ��The W }Û<br /> Ï<br /> 31<br /> þthe <br />  e (seven µyof <br /> Ï™<br /> 3<br /> A <br /> [Ÿ<br /> ßWis <br /> þpress F8.��#������w���#���!���­���ÿÿÿÿÿÿÿÿB,���#���#���,���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ�B���^���x���,���^���#���€�€&K��€�‚‚ÿ��To Û '9y<br /> þthe <br /> 3<br /> <br /> gGon <br /> Ï<br /> ©íin <br /> Ï , (press F12.��#������^���#���!���ò��ÿÿÿÿÿÿÿÿ@0������#���0���)���$€�€&K�Ȁ �€ �‚€�ÿ�@����:��Y��0���:��1���4€�€&K��€�‚€�€�€�‚‚€�‚ÿ��! ­-<br /> ÏñWorkload V, }ó9£ ðed ally. ßis »<br /> þthe 9in <br /> Ñ +of ˜.� This «<br /> Í}<br /> Üs åIÞr ™9 }be <br /> <br /> Ë‘ ™8. The ™1 1©be <br /> Ÿa<br /> Ï ™145 1©ùUup 1ñÏ‹ò� �1Ïa Û ™¯1 <br /> þ999. ��!<br /> ÏñWorkload Wis <br /> 5ò� 9 }be re-scheduled ×on <br /> Ñ ˜, <br /> Ïë<br /> ó ó9©be Ý¥ (back (between ªs), s×on ™<br /> Ïëfit #ë<br /> óThe £ Á ‹ ua ó1©‘is determined by <br /> Ï- ©<br /> Í ­Ñ<br /> …ó#1Õ –t is, it }be <br /> q- á<br /> . an 1åoccur on a C«(such as ü) (range of ªs (such as {<br /> éü), <br /> Ù ?£‡<br /> ´n #n��e���ˆ���:��e���)���$€�€&K��€�‚á4���‰‚ÿ��õan ÷ãof ,, <br /> /<br /> Ï<br /> -<br /> ý�,� óIntroduction <br /> þAbove & ü��7������e���C���!���ô���ÿÿÿÿÿÿÿÿJugglet7�Ù7�Ù7�: `er/Longer „@���#���C���@���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ�Juggle: `er/Longer „���q���Ó���@���q���#���€�€&K��€�‚‚ÿ��Ù Á#<br /> Ï#Õÿ<br /> Ù<br /> Zs be :: Alt+Left <br /> ¡…¿¯<br /> Ï; Alt+Right \s …À��8���&���q���8���!���æ���ÿÿÿÿÿÿÿÿJuggle: Œ/Later ïõÀA���*���8���A���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ�Juggle: Œ/Later ïõÀ���m���É���A���m���#���€�€&K��€�‚‚ÿ��Ùã<br /> í Á#<br /> Ï3<br /> ", <br /> Ù<br /> Zs be :: Alt+Up <br /> ¡…¿¯<br /> Ïãtime; Ó\s …À��/���"���m���/���!�����ÿÿÿÿÿÿÿÿJuggle: óð8���&���/���8���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ�Juggle: óð���·���;��8���·���%���€�€&K��€�‚‚‚‚ÿ��Ù ™ Á#<br /> Ï3<br /> ", <br /> Ù<br /> Zs be :: Alt+Up ¾s <br /> Ï ™by ; Ӑs <br /> Ï ™by .��you £in ñW S ­‡<br /> Ï1up <br /> þraise ? ˜, (drag <br /> Ï1<br /> þlower .��#���<br /> ���·���#���!���‰��ÿÿÿÿÿÿÿÿª0������#���0���)���$€�€&K�˜€�€�‚€�ÿ�ª������W��0�����Ñ���t�€&K��€�‚‚‚áÀ���‰€ �‚áÁ���‰€ �‚áÂ���‰€ �‚áÄ���‰€ �‚áÅ���‰€ �‚áÃ���‰€ �‚áÆ���‰€<br /> �‚áÇ���€ �‰€ �‚áÈ���‰€ �‚áÉ���‰€ �‚áÊ���‰€ �‚áË���‰€ �‚áÌ���‰€ �‚áÍ���‰€ �‚áÎ���‰‚áÏ���‰€ �‚áÐ���‰€<br /> �‚€ �ÿ��The 'in <br /> ϳ ­<br /> þchoose ç ­ ¥u<br /> þview ¹<br /> : in a <br /> k in ã ~s (as an ‚cal ~. /marks <br /> þthe gof <br /> Ï 'ó ³<br /> a u '£™in $t.���Single "����ñV����Í9V����at a ����}at a ����&s����ÑÖ�����Ÿ|����Item •in ����3Zion h����qat a ����¾����¾����ý¾����Time Graph���”����Ë€�����%��������%���"���€�€&K��€ �‚ÿ���,������%���,���!���­���ÿÿÿÿÿÿÿÿ Single "5������,���5���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ� Single "���L���L���5���L���#���€�€&K��€�‚‚ÿ��û<br /> ßWu ƒP+S) <br /> þdisplay <br /> at a <br /> ò��'������L���'���!���æ���ÿÿÿÿÿÿÿÿ ñV4������'���4���)���$€�€&K�Ȁ �€ �‚€�ÿ� ñV����‹���È���4���‹���)���$€�€&K��€�‚áF���‰‚ÿ��û<br /> ßWu ƒP+R) <br /> þdisplay a of }9 *ed by ˜. ñis <br /> Ió"Flow" ¥ó#Õ õÒ, <br /> /�ó8�.��)������‹���)���!���õ���ÿÿÿÿÿÿÿÿ Í9V6���"���)���6���)���$€�€&K�Ȁ �€ �‚€�ÿ� Í9V����–���¾���6���–���#���€�€&K��€�‚‚ÿ��û<br /> ßWu ƒP+A) <br /> þdisplay a of }unarchived 9in ‚cal *. û<br /> ß<br /> þfind an 1if ­Ñžgotten sit is in ¹<br /> ��)������–���5���!���-��ÿÿÿÿÿL?�â?�â?�ÿÿÿ '$2���#���5���2���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ� '$���Æ���,��2���Æ���#���€�€&K��€�‚‚ÿ��û<br /> ßWu ƒP+U) <br /> þdesignate <br /> Ï of <br /> (2-7) <br /> Í ­ ¥u<br /> þview on <br /> Ï<br /> #at <br /> ó Unlike at a , uàplays <br /> Ÿa Cseries of µ<br /> ßW~s ­<br /> þdisplay <br /> Ÿ“¨, in “ *.��,������Æ���,���!���n��ÿÿÿÿÿÿÿÿ at a 9������,���9���)���$€�€&K�Ȁ �€ �‚€�ÿ� at a ���� ��i��9��� ��5���<€�€&K��€�‚áÊ���‰áÌ���‰áË���‰‚ÿ��û<br /> ßWu ƒP+W) <br /> þdisplay a cof <br /> <br /> þbottom u<br /> c<br /> þside) on <br /> Ï<br /> % Üpecify ç¡(up <br /> þ7)  uªs of <br /> Ï c ­ ¥u<br /> þappear, 9� qat a �„To <br /> ‡ <br /> þbottom (side <br /> þside <br /> 1� � (� �„Quad tiling *lso Â.��,������ ��,���!���™��ÿÿÿÿÿÿÿÿ }at a 9������,���9���)���$€�€&K�Ȁ �€ �‚€�ÿ� }at a ����4�� ��9���4��:���F€�€&K��€�‚€�€�á“���‰‚‚‚‚ƒ‚ƒ‚ƒ‚‚‚ÿ��û<br /> ßWu ƒP+T) <br /> þdisplay a 4-week u�à� 9Ÿª. õon á9<br /> /�ž�. 5ÛË (forward in <br /> íin Ds of (four f.��5<br /> '<br /> Ï Qa c (month at a <br /> íin <br /> Ï™ `s:���1: û<br /> Ï×on <br /> Ï O<br /> 'Ò,��2: á<br /> ÏUP (DOWN ©P, or��3: á<br /> ÏÅUP (Page cP.�� +tip on ç<br /> þmake <br /> Ïë 9of <br /> Ï Úly <br /> u}at a : Let <br /> σ<br /> ç (four s of ¹1Ébe a concise <ion. ûa "Control+Enter" q<br /> ß<ion; <br /> Õ in <br /> ÏÐed Éof <br /> Ï7 · }<br /> Õàplay G<br /> Ï<ed <br /> «in <br /> Ï}at a . The <br /> « }be –ed by ellipses <br /> þindicate <br /> Í<br /> ×is Ó<br /> þthe 1È.��'������4��'���!���¨���ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÑÖ4������'���4���)���$€�€&K�Ȁ �€ �‚€�ÿ� ÑÖ����M���E���4���M���#���€�€&K��€�‚‚ÿ��¹W*n a<br /> þview <br /> Ïmy"Export.Txt".��)������M���)���!�����ÿÿÿÿÿÿÿÿ Ÿ|6������)���6���)���$€�€&K�Ȁ �€ �‚€�ÿ� Ÿ|����¾���.��6���¾���+���(€�€&K��€�‚‚‚á^���‰‚ÿ��û<br /> ßW<br /> þsee <br /> Ï ed 9Ÿa CÏ First go <br /> þthe Í ­£ested in by C<br /> Ï euby …F9  !in “£<br /> ÍÌ). ¯<br /> 1 Ÿ|.��õon  ing, <br /> /�Û&s�.��/������¾���/���!���½���ÿÿÿÿÿÿÿÿ Item •in 8������/���8���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ� Item •in ���V���Z���8���V���#���€�€&K��€�‚‚ÿ��To Q<br /> Ï?1È, ƒ^+V, (choose Item •in .��-������V���-���!���Ë���ÿÿÿÿÿÿÿÿ 3Zion h6������-���G���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ� 3Zion h���XXXXXÅG� H�˜G�W���Z���G���W���#���€�€&K��€�‚‚ÿ��To Q<br /> Ï£an 1 _’, ƒ^+C, (choose 3Ze h.��.������W���.���!���9��ÿÿÿÿÿÿÿÿ qat a ;���"���.���;���)���$€�€&K�Ȁ �€ �‚€�ÿ� qat a ����Ð���T��;���Ð���%���€�€&K��€�‚‚‚‚ÿ��™qat a Wis ;<br /> þspecify uªs of <br /> Ï c }—<br /> i o ­-<br /> Ïat a Y� �A Õý }—in u ­ }<br /> ‡<br /> ÏϪs of <br /> Ï c !<br /> Ï '£<br /> I<br /> Ï a ­ [<br /> Ò, <br /> 1"OK". The at a }be àplayed.��'������Ð���'���!���Ì���ÿÿÿÿÿÿÿÿ ¾4������'���4���)���$€�€&K�Ȁ �€ �‚€�ÿ� ¾����q���±���4���q���#���€�€&K��€�‚‚ÿ��'¾, oÓ<br /> Ë <br /> is <br /> iàplayed i% (Week at a ), <br /> £<br /> ë<br /> cby <br /> b, S<br /> Ï<br /> %��'������q���'���!���Ð���ÿÿÿÿÿÿÿÿ ¾4������'���4���)���$€�€&K�Ȁ �€ �‚€�ÿ� ¾����u���³���4���u���#���€�€&K��€�‚‚ÿ��'¾, oÓ<br /> Ë <br /> is <br /> iàplayed i% (Week at a ), <br /> £<br /> ê, C<br /> Ï ,, on <br /> Ï<br /> %��'������u���'���!���ô���ÿÿÿÿÿÿÿÿ ý¾4������'���4���)���$€�€&K�Ȁ �€ �‚€�ÿ� ý¾����'������4���'���$���€�€&K�‘€€�‚ÿ���r���˜���'���r���"���€�€&K��€�‚ÿ�'ý¾, oÓ<br /> Ëon <br /> is <br /> iàplayed i% (Week at a ), © ~s £<br /> ëin quadrants.��-������r���-���!���Ñ��ÿÿÿÿÿÿÿÿ Time Graph6������-���6���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ� Time Graph���n��-��6���n��'��� €�€&K��€�‚‚‚‚‚‚ÿ��This dimensional graph <br /> `s ‡9in red Œting 9in yellow. The <br /> í Á<br /> `n is <br /> Í<br /> Iin ­U‡3ns. The £ Á<br /> `n be <br /> &ed ‰<br /> Ï<br /> 'Õ To ÿ<br /> þtoday, <br /> gG’here in <br /> Ï<br /> ícolumn.��Double Ion an 1s up <br /> Ï!ÕýŸ<br /> Í7 Double Ion a ñ¥s up <br /> ÏÕýŸa ï1at <br /> Í<br /> 퍦��’: The  ;in <br /> Ï<br /> ígraph is <br /> …in Ù5Fonts: 0: €-View ”.��#������n��#���!���æ���ÿÿÿÿÿÿÿÿ<br /> 0������#���0���)���$€�€&K�Ȁ �€ �‚€�ÿ�<br /> ����“���ë���0���“���#���€�€&K��€�‚‚ÿ��Choosing <br /> ß # } ­<br /> þgo ¯1<br /> þitem Ñ<br /> ÏûŸ<br /> Í1àplayed À. •mode, <br /> Ï ]û }be <br /> Ï ®d ‰<br /> Ï™<br /> 3<br /> 6��'������“���'���!���š���ÿÿÿÿÿÿÿÿ Ë€0������'���0���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ� Ë€���C���9���0���C���#���€�€&K��€�‚‚ÿ��û<br /> ßW<br /> þhave '9àplayed.��#������C���#���!���±��ÿÿÿÿÿÿÿÿ¬,������#���,���&���€�€&K�Ȁ �€ �‚ÿ�¬���V��Î��,���b��:���F€�€&K��€�‚áÒ���‰áÓ���‰‚‚ƒ‚ƒ‚ƒ O�ÌO�}O�‚‚‚‚‚ÿ��addition <br /> þ�â� <br /> Ï e�Æ�{ ¡³ ¬s G<br /> þthe accessories šs ­ 9Ô. õa<br /> Ï·’book, %Cardfile, ’pad Calculator. You ©!<br /> Ï ¡(worktools.lst) <br /> þtailor it <br /> þyour ês by choosing "Worktools: ‘1V". <br /> 's a <br />  .lst x:���Ñõ«<br /> C:\ab\phone.nbk��Sales bds «<br /> <br /> leads.nbk��ùXYZ «<br /> C:\ab\xyz.nbk��The Cá<br /> ύ }—in <br /> Ï1 ¯µ !an Ein 1is <br /> 5<br /> ÏW{q<br /> ύ }be ded. /ñ<br /> þuse mno <br /> ~s) í<br /> Ù @s.��this a<br /> × }be CŸÑô, Sales bds, ùXYZ. 6ing on "Phone ô" }<br /> <br /> Ï·’book (nb.exe) „ed ‰<br /> Ï¡¯<br /> Ïy^nbk".��#������b��#���!���\��ÿÿÿÿÿÿÿÿâ0���<br /> ���#���0���)���$€�€&K�˜€�€�‚€�ÿ�â����V��J��0���V��)���$€�€&K��€�‚‚‚‚‚‚‚‚ÿ��the ™<br /> 31wa U (with ê), <br /> Í }— oãis <br /> 2. You ©™5<br /> þthe áÒing.� �!<br /> ×is Ó<br /> Ë U in <br /> Ï5 ­ u <br /> þdial by <br /> 9<br /> Í á<br /> 9â. there is no U in <br /> Ï1È, <br /> Õ<br /> Ï<br /> Éý }be ð. You © in <br /> Ï U <br /> þbe Òed. � �!}<br /> Ïin <br /> ÏÕýis correct, <br /> 1Local, |tance (International <br /> Ï }be Òed.����4������V��4���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ�ãSettings�����ý��4�����3���8€�€&K��€�‚€�‚€�‚€�‚€�‚‚ÿ���Fill in ¹†l ¥Qso <br /> Íit }ùbe Òed oing <br /> s ‹<br /> ߥP.����õ I yë<br /> þdial 9 Ÿan 0side z, <br /> ‡"9," in Outside Line Prefix. The comma s å<br /> þwait a few <br /> *s Ÿ<br /> Ï 0side Ótone á žeding.���™"Tone" "Pulse" #<br /> s 1 ­<br /> þchose <br /> Ï of Òing <br /> þbe ÿ ™1", 2", 3", 4" #<br /> s 1 ­<br /> þselect <br /> Ïserial g<br /> Í ¹modem is <br /> Iž. ��#��������#���!��� ��ÿÿÿÿÿÿÿÿÆ0���<br /> ���#���0���)���$€�€&K�˜€�€�‚€�ÿ�Æ������“��0���/��'��� €�€&K��€�‚‚‚‚‚‚ÿ��'<br /> Ï eÆ, ­<br /> í Us, ¬s, (any -7The w0s ­<br /> þassociate a G ‰<br /> Ï+<br /> íp. <br /> Ïcost of a <br /> à (the charge Ÿa consultation.) � �Òctivate <br /> Ï<br /> ô, Gon Çin <br /> Ï—³Ò, (press ®T (when <br /> Ï— Ï<br /> Ï”). !<br /> ÏÇ Ts up, ?<br /> ûÓ }be Red <br /> þindicate <br /> Í<br /> Ï<br /> õ ™Ï<br /> Ï•s[S }be Û<br /> ÿ<br /> ß ~). � �Looking at <br /> Ï<br /> õ  ­<br /> /<br /> Í<br /> ×+ÿ #<br /> s Ÿ"/Minute" "/Hour", t, }<br /> s. Along <br /> Ïùof <br /> Ï £<br /> ç Ès. The leftmost is <br /> Ï—<br /> íof ª. The » is <br /> Ïmonetary Gof <br /> Ï+<br /> í×on <br /> Ï Â. The rightmost is <br /> ÏY+<br /> ó��XXXXÝU� X�ŠU�‰���f���/��‰���J���f€�€&K��€ �‚áÔ���‰€ �‚áÕ���‰€ �‚áÖ���‰€ �‚á×���‰€ �‚ÿ���Æ: t, |, ����Æ: The Ô����Æ: Focus Ð& �����È����/������‰���/���!���®��ÿÿÿÿÿÿÿÿÆ: t, |, 8������/���8���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ�Æ: t, |, ���G����8���G��'��� €�€&K��€�‚‚‚‚‚‚ÿ��Ütart <br /> Ï<br /> ô, Gon <br /> Ïu<br /> , (press ®S (when <br /> Ï<br /> õ Ï<br /> Ï”). ��Ütop <br /> Ï<br /> ô, Gon <br /> Ï}<br /> , (press ®P. The <br /> õbe <br /> ˜ped, <br /> Õ<br /> s Ó<br /> þbe òt it <br /> ‹Œing ¯<br /> Ï ‰Pd <br /> í F. ��Ütop <br /> Ï<br /> õ òt <br /> Ï+<br /> íPd G<br /> þzero, Gon <br /> Ï<br /> , (press ®E. this is ûJ, <br /> gs<br /> Ï<br /> í Gfigures £ Ìled. ��-������G��-���!���§��ÿÿÿÿÿÿÿÿÆ: The Ô6������-���6���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ�Æ: The Ô���D��Ð��6���D��%���€�€&K��€�‚‚‚‚ÿ��!=<br /> ÏÏ Â, up <br /> þsix Øs be ; ca decimal point viod) <br /> þseparate ös ¯cents. Qup <br /> þ100,000. � �!<br /> Ï Ã Gis :, Gon u ƒ<br /> ύI<br /> þmove <br /> Ï› 7to) <br /> ÏMinute/Hour #<br /> s. û<br /> ÏUP c©Q<br /> þselect )<br /> ωw¼ute) (the /Hour wâ) ". Or ­ ƒ®M <br /> þselect ‰ (ALT+H <br /> þselect /Hour. ��1������D��1���!���R��ÿÿÿÿÿÿÿÿÆ: Focus Ð& �:������1���:���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ�Æ: ˆch Ònd ����ç���d��:���ç���'��� €�€&K��€�‚‚‚‚‚‚ÿ��The <br /> e a<br /> þmove <br /> Ï•¯ <br /> þanother is <br /> þclick ‰a ×anywhere inside <br /> ÏÏ ~. � �&out a Ù<br /> þmove <br /> Ï•¯<br /> Ï— <br /> þthe <br /> õ  ƒ®T. � �Õ<br /> Ï•¯<br /> Ï<br /> õ <br /> þthe <br /> pull <br /> Ï<br /> õQ³<br /> Õ ƒS (for ˆch ~). ��#���<br /> ���ç���#���!�����ÿÿÿÿÿÿÿÿÈ,������#���,���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ�È���Á��� ��,���Á���#���€�€&K��€�‚‚ÿ��As ‰“ -  ­© i<br /> Ï<br /> õin “ωon <br /> Ï<br /> %The ‰of <br /> Ï<br /> õ }be üned Sscheduler <br /> Fs. you £ùfamiliar ‰<br /> Ï ždure Ÿß ~s Õ<br /> þWindows îation regarding <br /> ÏQ³.��'������Á���'���!���'��ÿÿÿÿÿÿÿÿ¤s j4������'���4���)���$€�€&K�˜€�€�‚€�ÿ�¤s j���� ��Ã��4��� ��'��� €�€&K��€�‚‚‚‚‚‚ÿ��û<br /> Ï<br /> ³<br /> þquickly <br /> ±í<br /> Ï<br /> of —®s. To Q<br /> Ï<br /> of a >, <br /> gGon <br /> Ñæ.��The <br /> is divided # <br /> ,s. The 7<br /> -~s <br /> Ï A y£™\. The ‘<br /> -~s <br /> Ï A y£ù . 6ing on a non-open ?(in <br /> Ï‘<br /> ,) }up <br /> Ñ<br /> ]<br /> Ó<br /> þthe ]in <br /> Ï 7<br /> ,.����E���'��� ��Y���)���$€�€&K�Ȁ �€ �‚€�ÿ�Adding üs <br /> þthe &s j����XXXXXXXX³_� `�L^�Ü��_��Y���Ü��9���D€�€&K��€�‚‚‚ƒ‚ƒ‚‚‚‚‚‚ƒ‚‚€�€�‚‚‚ÿ��û<br /> Ï‘&s WW<br /> þadd A<br /> þthe (USER.LST) of í Aàplayed in <br /> Ï‘<br /> ,. The ™+<br /> ð:��� « ��Christy « :��"Robert" "Christy" }—in <br /> Ï<br /> ~;  o<br /> 5· }Žk Ÿ<br /> Ï<br /> in <br /> Ïy<br /> …™<br /> ÏŒ. ’: ™q©be ted as <br /> ßis <br /> ÏÀ.��õ ~ce in ing up <br /> Q<br /> at , ­©ùÓ<br /> Ë  path:���`s « ; P:\john\john.pak��!Ó<br /> Ë  path is <br /> …as B, <br /> Ï EŸ<br /> σy }be asked ž. <br /> Íif Ds Ñ�ø� ß<br /> K o ¨ed <br /> g ƒ³<br /> þproceed.����?������Ü��?���)���$€�€&K�Ȁ �€ �‚€�ÿ�Zing a ‡.Pak Ö����t��V��?���t��&���€�€&K��€�‚€�‚ÿ��you ‡<br /> þcreate a ï‡x, ƒ]a {as C<br /> þUSER.LST indicating s ¯u<br /> χy<br /> þbe. ±in <br /> Ï&s ², <br /> 1<br /> ÏïD. A ·ù¦. Ze?" }–. ×"Yes" <br /> Ïï‡y }be ’. !<br /> Ïï<br /> is brought up, it }be "unnamed"� 1it is æd C+³‚". ’: The ç; ‰<br /> Ï"Enter ‚" W ñùo<br /> Ïçof <br /> Ïx. The çof <br /> χyof <br /> Ï™ <br /> be <br /> .n by <br /> 9: eׂ".��)������t��)���%���€�€&K�‘€€�‚‚ÿ����0������)���0���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ�Ýa d���'������0���'���$���€�€&K�‘€€�‚ÿ���X���U���'���X���(���"€�€&K��€�áf���‰‚ÿ�õÐs, <br /> /<br /> Ï�The f� in <br /> Ï<br /> -A"Workgroup ú". ��#������X���#���!���æ��ÿÿÿÿÿÿÿÿ ,������#���,���&���€�€&K�˜€�€�‚ÿ� ���—�� ��,���—��Ö���~�€&K��€ �‚áÛ���‰€ �‚áà���‰€ �‚áá���‰€ �‚áÚ���‰€ �‚áæ���‰€ �‚áç���‰€ �‚áè���‰€ �‚áé���‰€ �‚áê���‰€ �‚áë���‰€ �‚áì���‰€ �‚áí���‰€ �‚áî���‰€ �‚áï���‰€ �‚áð���‰€ �‚áñ���‰€ �‚áò���‰€ �‚áó���‰€<br /> �‚ÿ�������³‚����s!8����Settings����qStatuses����¹T����·a Ý·T����¹ø����³ýID����Time ����U·Ÿa ÿ<br /> þTry����’����Æ����;œ����YFiles œ����çœ����O1On����|play 3in ����2������—��2���!���á���ÿÿÿÿÿÿÿÿOptions: Settings;������2���;���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ�Options: Settings���t���K���;���t���M���l€�€&K��€�‚áâ���€ �‰€ �‚áã���‰€ �‚áä���‰€ �‚áå���‰€ �‚ÿ����‡3ns����,����ÃSound����Ès����%������t���%���!�����ÿÿÿÿÿÿÿÿ­2������%���2���)���$€�€&K�˜€�€�‚€�ÿ�­����¥����2���±��P���r€�€&K��€�‚‚‚‚‚‚‚áÜ���‰€ �‚áÝ���‰€ �‚áÞ���‰€ �‚áß���‰€ �‚ÿ��'<br /> Ï e ­ ½àplay <br /> Ï<br /> of _g�‘g�:g�“£¯1987 <br /> þ2068. You ©‡ly Û“<br /> 1<br /> þany ¦��To <br /> Ï<br /> 1+" <br /> Õ<br /> 1(". The ƒ<br /> í<br /> Ϙ, it }be in <br /> Ï 7<br /> ‡of <br /> Ï<br /> #<br /> Ï£of <br /> Ï™<br /> 3<br /> }be à.��ÿ<br /> ύa Ù<br /> 3<br /> 9©be ½Ý<br /> þany § 7on <br /> Ï1<br /> þbe Ü, <br /> ÕG ‰<br /> ÏRIGHT × on <br /> Ï<br /> ¹§ The 1 }be Ý<br /> þthat § To Q<br /> Ï¥Gon <br /> Ï£ ‰<br /> ÏLEFT ×<br /> .�������������������#������±��#���!���Ã��ÿÿÿÿÿÿÿÿ,������#���,���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ����t��”��,���t��'��� €�€&K��€�‚‚‚‚‚‚ÿ��The Ï?own Q³(press ®SPACEBAR o<br /> ÏÏ<br /> Ï”). û<br /> ÏSize W<br /> þchange <br /> Ï<br /> oof <br /> ύ<br /> ÏMove W<br /> þmove <br /> Ï<br /> þdifferent Xs on <br /> Ï<br /> $� �The <br /> o‰of <br /> Ï } ÷be <br />  ‰<br /> 4. a <br /> o (position 3is <br /> Ï 3•è, 9<br /> ÏØSave W<br /> þretain <br /> ßS<br /> !<br /> Fs.��’: !manipulating <br /> Ï ‰<br /> ÏMP, <br /> ÏåÑ<br /> Ï”. û<br /> ύI<br /> þswitch <br /> Ï•í<br /> ύ<br /> Ï—<br /> ~. ��#������t��#���!���Ë��ÿÿÿÿÿÿÿÿ,������#���,���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ����|��œ��,���|��+���(€�€&K��€�‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ÿ��To àplay <br /> Ï ‡Íon <br /> Ï ­) ƒ<br /> ÏUP ©I w<br /> ÏÏ<br /> Ï”, Gon <br /> ÏUP ©at <br /> Ï of <br /> Ï<br /> 'Õ� �To àplay <br /> ÏñÌ, ) ƒ<br /> Ïc©I w<br /> ÏÏ<br /> Ï”, (click <br /> Ïc©at <br /> Ïùof <br /> Ï<br /> 'Õ� �To Q<br /> ÏŸ<br /> Ï™àplayed Íin <br /> Ï “ ¨, ƒÁUP, (click in <br /> ÏÅ¥in <br /> Ï<br /> 'Óí<br /> ÏUP ©at <br /> Ï of <br /> Ï<br /> 'Ӎ<br /> Ï<br /> 'ý(the white rectangle in <br /> Ï<br /> 'Ò). � �To Q<br /> ÏŸ<br /> Ï<br /> Í ©x, ƒÁb, (click in <br /> ÏÅ<br /> 'Ó¥í<br /> Ï<br /> 'ý<br /> Ïc©at <br /> Ïùof <br /> Ï<br /> 'Õ� �5‡bp ¡years ¥ (backward by <br /> Ï<br /> 'ýup (down ‹<br /> Ï<br /> 'Õ The <br /> 'Ó ìs <br /> Ï? Áof k<br /> ¯April 1986 <br /> þDecember š. 5E<br /> þthe »of <br /> Ï À, Ca Ùby <br /> Ï<br /> 'ý<br /> þthe »of <br /> ÏÅ¥in <br /> Ï<br /> 'Õ��#������|��#���!���ã��ÿÿÿÿÿÿÿÿ,������#���,���&���€�€&K�Ȁ �€ �‚ÿ����”��Ð��,���”��%���€�€&K��€�‚‚‚‚ÿ� �By <br /> 9=ó², ­<br /> /at a ¾, çfull of ¹<br /> &-- Ÿan ?Ï On <br /> Ï «in <br /> ÏÍÏa ÇSranging ¯green <br /> þred; ×on <br /> Ï Jcentage of D. ûgreen a «<br /> Í&0% <br /> ûyellow a «<br /> Í&50% <br /> ûorange 75%. ûred Ž% D.� �js in <br /> Ï G uÑß ed — (future ªs uÑno 9 (items { is ½—Ä. The Eis ×on <br /> Ï<br /> í Þing <br /> Ïkof ¹«as <br /> …in *Set ‡3ns". ��+������”��+���!�����ÿÿÿÿÿÿÿÿ4-4-5 ÿö,���$���+���8���&���€�€&K�Ȁ �‚³o�Þo�³o�€�ÿ����'������8���'���$���€�€&K�‘€€�‚ÿ���•���ó���'���•���*���&€�€&K��€�‚‚áL���‰‚ÿ�'<br /> ß #<br /> 5}at a , <br /> Ï e, <br /> ÏÓ½(13 c ) }—in 4-4-5 ¢.��õÓon <br /> Ï4-4-5 ¢, please <br /> /<br /> Ï<br /> -<br /> ý� �.��'������•���'���!���á���ÿÿÿÿÿÿÿÿ­³‚0������'���0���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ�­³‚���Š���Í���0���Š���#���€�€&K��€�‚‚ÿ��Selecting <br /> ϳƒW }/a <br /> uÕý<br /> þbe àplayed. ë ¹çin <br /> Ï<br /> Éýas ­ ¥uit <br /> þappear on <br /> ó·<br /> ûÕ��)������Š���)���!���b��ÿÿÿÿÿÿÿÿ­s!82��� ���)���2���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ�­s!8�����°��2�����(���"€�€&K��€�‚‚‚‚‚ƒ‚ÿ��™s!9W } å<br /> Ï<br /> 9¯<br /> Ï<br /> .��Above & û s ‰<br /> 9of ¹ , be <br /> ®e <br /> þspecify <br /> Ïpath <br /> þyour ‡yó·íW} the ÷`, <br /> 1<br /> Ï·í?ØProperties <br /> þview/edit <br /> ÏW} Your Wz, Ÿamight be:���Exe F:\Michael\Michael.Pak��2��������2���!���¹��ÿÿÿÿÿÿÿÿSettings: ‡3ns?��� ���2���?���)���$€�€&K�Ȁ �€ �‚€�ÿ�Settings: ‡3ns����H��O��?���H��%���€�€&K��€�‚‚‚‚ÿ��û<br /> ßÕ<br /> þspecify <br /> ÏÁ<br /> íû<br /> Í }— o<br /> Ï#Õýis àplayed Ÿa ï6��õ"Duration", 9<br /> Ï‹of <br /> í ­ ‡<br /> þappear as <br /> ÏÁŸ ¹<br /> 8. ût" "Latest" <br /> þspecify ¹õ ™ª. ñ9 }be <br /> í<br /> Ù<br /> ö. ’: By <br /> †ing <br /> ÏûÛ Å<br /> Ëly Ÿ5 ­£<br /> Õ?<br /> þlater Sre-adjust <br /> Ïûof }Q9by <br /> g7<br /> Ï Fs <br /> `n in <br /> ß<br /> Hting.��-������H��-���!���º��ÿÿÿÿÿÿÿÿSettings: ,:���!���-���:���)���$€�€&K�Ȁ �€ �‚€�ÿ�Settings: ,����S��ò��:���S��+���(€�€&K��€�‚áâ���‰‚‚‚ÿ��û<br /> ßÕ<br /> þspecify <br /> Ía 1‹of «<br /> íbe |ocated on ³ªs <br /> þallow Ÿ<br /> Ï (. no «<br /> íis <br /> „, <br /> ÏñWorkload }fly fill ¹ ™« ‰<br /> 8. ’: Your ™«is determined ¯<br /> Ït" "Latest" <br /> ÷in �Settings: ‡3ns�.��On as <br /> Ï‹of <br /> ígin ¹ ™«decreases, <br /> Ï‹of «<br /> í|ocated }be ‡be reduced accordingly.��2������S��2���!���ê���ÿÿÿÿÿÿÿÿSettings: ÃSound?������2���?���)���$€�€&K�Ȁ �€ �‚€�ÿ�Settings: ÃSound����y���š���?���y���#���€�€&K��€�‚‚ÿ��'a %<br /> }<br /> r ed, ¹©?¯a of .WAV |. &out a <br /> }<br /> r, ¹<s ¢: <br /> ÏÀ, (no <br /> |.��.������y���.���!���”��ÿÿÿÿÿÿÿÿSettings: Ès7������.���7���&���€�€&K�Ȁ �€ �‚ÿ�Settings: Ès���'������7���5���$���€�€&K�‘€€�‚ÿ���XX×w� x�rw�ú��Í��5���ú��.���.€�€&K��€�‚‚‚‚‚‚á”���‰‚ÿ�õ —(network) 8, Ds ©be <br /> I<br /> þrestrict <br /> Ï YÈing of ¹<br /> by /in <br /> Ï –. no Ds £<br /> K• }Ñunlimited F.��your e Eis <br /> K /å9it in +<br /> þview ¹<br /> . they do ù9<br /> Ï E<br /> Ï<br /> }—ð. ds (memos be _évia <br /> Ïf.��the W Eis <br /> K /å9it in +<br /> þmake 5<br /> þyour <br /> . ûg E<br /> þgive F; <br /> þview <br /> , É<br /> , <br /> I Ds.��You ©Ë1<br /> 9as / ó9be W if g Eis :. Í C ¹e ("modify" D, }<br /> /<br /> Í<br /> ×*n 1<br /> mit's ) not Q (modify / õÓon ›;<br /> /�ª� õ4.��-������ú��-���!���{��ÿÿÿÿÿÿÿÿ­qStatuses:������-���:���)���$€�€&K�Ȁ �€�‚€�ÿ�­qStatuses����J��®��:���J��'��� €�€&K��€�‚‚‚‚‚‚ÿ��û<br /> ßÕ<br /> þdefine up <br /> þeight <br /> ”es Ÿ<br /> 8. Initially, six Á<br /> ”es £<br /> `n. µ©be 2d <br /> þsuit ¹ ²s. 9of a C<br /> • }—in <br /> ÏS<br /> `n by <br /> Ï"Color !”". Õ<br /> ÏRs of a <br /> ”, Gon "Set", Gon a ÏSó"Basic <" ¤, <br /> ÕGon OK. ’: õcomparison wchoosing Rs, <br /> Ïfing <br /> •Rs £<br /> `n ó"Custom <" ¤.��% } 9solid Rs Ÿ<br /> È. your selection is ùa solid R, <br /> Ïèest solid S }be :. To preview ç ¹selection }[–, <br /> /<br /> ÏS<br /> rectangle <br /> Ì's Y"Solid <." ��To <br /> Ía <br /> 3<br /> 1is of a C<br /> ”, Gon <br /> Ï1 ‰<br /> ÏRIGHT ×<br /> , <br /> ÕGon <br /> Ï<br /> •Ÿ<br /> Í7 ’: not Ca Ù ƒ\F3, <br /> Õ<br /> 1<br /> Ï<br /> ”.��Ê���ü���J��Ê���1���4€�€&K��€�‚‚‚á—���‰áz���‰‚ÿ��The [<br /> •in <br /> Ï(the eighth ) &"special". a £Ïat bst <br /> <br /> •1<br /> , <br /> Õ<br /> Ï£Ôing }‡—in <br /> Ï<br /> <br /> •R.��Related ics: �¬et Status� �ÙFilter�.��'���(���Ê���'���!���ò���ÿÿÿÿÿÿÿÿ­¹T4���-���'���4���)���$€�€&K�Ȁ �€ �‚€�ÿ�­¹T����—���ï���4���—���+���(€�€&K��€�‚‚‚€�€�‚ÿ��û<br /> ßÕ<br /> þbecome a Öed >. ³ ¹ç\ress ç ­ k%<br /> þthis ¢. û<br /> þmove ¯{<br /> þline ‹<br /> ÏÕ� �×�ã�<br /> ��-���0���—���-���!�����ÿÿÿÿÿÿÿÿ­·a Ý·T6���4���-���6���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ�­·a Ý·T���¼���+��6���¼���+���(€�€&K��€�‚‚‚€�€�‚ÿ��û<br /> ßÕ<br /> þorder a sif ­Ñ…paid Ÿit, <br /> ¥as <br /> éa ül <br /> › (dealer. ³ ¹ç\ress ç ­ k%<br /> þthis ¢. û<br /> þmove ¯{<br /> þline in <br /> ÏÕ� �×�ã�<br /> ��.������¼���.���!�����ÿÿÿÿÿÿÿÿ­Order an ø0���,���.���L���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ�­¹ø���XXXXXXXXXXXXXXXXÀ� €�’�›���Ú���L���›���#���€�€&K��€�‚‚ÿ��This #*vailable <br /> þregistered Aof a ‡ Ü. !a major 5is Üd, Öed Aof <br /> Ï ‡ M °e a sŸ<br /> Ïï Mat a á‘price. ��)������›���)���!���Y��ÿÿÿÿÿÿÿÿ­³ýID6������)���6���)���$€�€&K�Ȁ �€ �‚€�ÿ�­³ýID����ú���±��6���ú���%���€�€&K��€�‚‚‚‚ÿ��! ­ Ï ¹ ?ID ¯—in öonse <br /> þyour Ø, <br /> 1­³ýID. ë ¹ ?ID #<br /> Ï<br /> Éý<br /> ͘. The ‘G<br /> _–. � �"VALID" ñù–, ;<br /> Ïç<br /> Í™ó·<br /> ûÕ The ç<br /> _match ]<br /> Ïç–ing on <br /> Ïm ‰ ¹ ?ID. it is ù<br /> Ï<br /> <br /> , correct it C<br /> ϳƒY��)������ú���)���!�����ÿÿÿÿÿÿÿÿ°ime 2������)���2���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ�°ime ���«���&��2���«���#���€�€&K��€�‚‚ÿ��û<br /> ßw<br /> þcompute <br /> Ï÷ Gof <br /> Ï<br /> í· }<br /> ¬! c9<br /> Ï‹of <br /> í ­K<br /> Í· }<br /> ­ Kª. ¯9<br /> Ï Gwâ) of ¹<br /> ó 7on Je <br /> /çá·is really worth!��2���0���«���2���!���ë���ÿÿÿÿÿÿÿÿ­U·Ÿa ÿ<br /> þTry;���4���2���;���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ�­U·Ÿa ÿ<br /> þTry���~���¥���;���~���+���(€�€&K��€�‚‚‚á$���‰‚ÿ��c µa àk in ¹ <br /> 1<br /> ßX��’: |tribution of ·is 2d. õÓon <br /> ß ic <br /> /�Z�„��.������~���.���!���¦���ÿÿÿÿÿÿÿÿ°echnical ‚7������.���7���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ�°echnical ‚���A���U���7���A���#���€�€&K��€�‚‚ÿ��»àplay <br /> Ï—<br /> Á<br /> ­<br /> à ä.��'������A���'���!�����ÿÿÿÿÿÿÿÿ­Åœ2���#���'���2���)���$€�€&K�Ȁ �€ �‚€�ÿ�­Æ����Á���*��2���Á���+���(€�€&K��€�‚ág���‰‚‚‚ÿ��This # }suppress }zs vs (Exec æc `ing). This is Ùin a MG o Y<br /> xone -<br /> õÒ, <br /> /�Æ� in <br /> Ï)û<br /> ,.��’: To <br /> Ç<br /> Ï{<br /> |, <br /> ß # , <br /> Õon t��'������Á���'���!���É��ÿÿÿÿÿÿÿÿ­;œ4������'���4���)���$€�€&K�Ȁ �€ �‚€�ÿ�­;œ����n��Œ��4���n��3���8€�€&K��€�‚‚‚€�€�€�€�‚‚‚ÿ��!·is <br /> , a <br /> uØal Kis àplayed in <br /> Ï‘<br /> ͇of <br /> Ï<br /> % Üwitch Å<br /> þAbove & û¯‘š, <br /> gG on <br /> ÏJ. 9­;<br /> þremove <br /> ÏK¯ T��The KRs ©be <br /> Iin <br /> Ï%QÇ ube I¯<br /> Ï׳in ¶. The Ç ;is <br /> ÏS<br /> Hting Ÿ�º�. The S<br /> Hting Ÿ�»•�is ;Ÿ<br /> ÏØs. ��To Û<br /> ωof <br /> ÏJ, G<br /> Ïg× , it <br /> þanother ˆ,  Ý<br /> Ï<br /> .��-������n��-���!���&��ÿÿÿÿÿÿÿÿ­YFiles œ6������-���6���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ�­YFiles œ���·�����6���Ã���+���(€�€&K��€�‚á^§‡�݇�z‡����‰‚‚‚ÿ��9<br /> ß #if ­do ù ‡<br /> þhave ·–tain monthly ‹}of }û8. õon ‹|, <br /> /�(�.��YFiles £ "al Û ­go Åin <br /> í(in ¶) <br /> þsee m _Led.��,������Ã���,���!���Ø���ÿÿÿÿÿÿÿÿ°oolbar œ9������,���9���)���$€�€&K�Ȁ �€ �‚€�ÿ�°oolbar œ����s���•���9���s���)���$€�€&K��€�‚á\���‰‚ÿ��9<br /> ß #<br /> þremove <br /> Ï ¯ U 9it s<br /> þrestore <br /> Ï . õÓon <br /> Ï , <br /> /�æ�.��)������s���)���!���9��ÿÿÿÿÿÿÿÿ­O1On6���"���)���6���)���$€�€&K�Ȁ �€ �‚€�ÿ�­O1On����'������6���'���$���€�€&K�‘€€�‚ÿ���³�����'���³���"���€�€&K��€�‚ÿ�'"Conflict 1On" ­ }be alerted o¶ing <br /> þschedule an 1Ÿa <br /> í O s<br /> ×*lready an 1<br /> · };Ÿjs Ÿ ©#<br /> ϲ. a kis ¦, it }¹ ­a ]¶.��1���#���³���1���!���æ���ÿÿÿÿÿÿÿÿ­|play 3in :���'���1���:���&���€�€&K�Ȁ �‚€�ÿ�­|play 3in ���{���‹���:���{���)���$€�€&K��€�‚€�€�‚ÿ��U<br /> ß #<br /> þhave <br /> Ï—<br /> íàplayed in ä, ¿�Œ� <br /> *s. ’: ™"caption" is <br /> Ï{ç<br /> Ï .��#������{���#���!�����ÿÿÿÿÿÿÿÿ’0������#���0���)���$€�€&K�˜€�€�‚€�ÿ�’������@��0�����q���´€�€&K��€�‚€�€�€�€�€�€�€�€�€�€�€�€�€�€�€�€�€�€�€�€�‚‚€�ƒƒ‚ƒƒƒ‚ƒƒ‚‚ƒƒ‚ÿ��24 ã<br /> Á<br /> ­*vailable on �H�„Post ¶s ó�WINSHARE �forum, <br /> -12 (PIMs), \ressed <br /> þID �—� [�71240�,�1625]�. ¿<br /> Ï�InterNet � 8: �71240.1625@compuserve.com�. Or 9�FAX 707/987-3150�. 5‡ m¶s, ·tips, load <br /> Ï_ M«via <br /> Ï�—BBS at 707/987-9580�. Voice U<br /> Á<br /> ­*vailable at �707-987-0256� <br /> ÏåçŸ ¹<br /> ízone:���Pacific î:�8am - 4pm�x�� ���Mountain î�9am - 5pm�x��Central î:�10am - 6pm�x��Ã���ª�����Ã���;���H€�€���€�ƒƒƒ‚ƒƒ‚‚ƒƒƒ‚‚ƒƒ‚‚ƒƒ‚‚ƒƒƒ‚‚ÿ� ����Eastern î:�11am - 7pm�x��U K:��4pm - Mid. �x��W. ¾:�5pm - 1am�x��Sydney, Aus.:�2am - 10am�Tue - Sat��Hawaii:��6am - 2pm�x���!�������Ã���!���!������ÿÿÿÿÿÿÿÿá��Ø��� ��������������������������������������������������������������� ���‹��-��¢����Ê��ø��ã��y��¿��Z#�� &��æ&�� (��R(��†-��Ì-��©0��ï0��J2��“2�� 6��æ6��0;��!<��<?��™B��¬C��òC��‹E��ÑE�� H��RH��TK��šK��’L��ØL��’[��”]��’b��¼c��¦e��tg��—h��Ãi��¡j��l��\n�� p��³p��¿r��Vt��x��Öy��B~��/€��\‚��ÿ…��äˆ��ʼn��Š��*��Ő��¥’��Ó��ە��ƙ��¬›��›œ��k��®ž��n¡��¦¢��Ø£��¥��Ù¥��,§��·ª��å¬��į��C¸��÷º��†¾��¡¿��6Á��Â��cÃ��ÕÉ��šË��(Í��Ï��ÏÐ��Ñ��#Ò��éÒ��ÆÓ��¯Ô��_Õ��×��µ×��ŠØ��_Ù��&Ú��÷Ú��¿Û��zÜ��ñÝ��­Þ��ià��/â��ã��Éä��©å��Íæ�� è��Úè��cé��÷é��Zë��ì��»î��âï��ñ��dò��—ó��tô��Iõ��îõ��Ëö��oþ��š��°�—�/�j�j�<br /> �E �é �ˆ�¶�)�S�s�°�Í�é�·�y�N�E�s� �r �C!�"�Ø"�#�2%�è%�<br /> '�ö(�¤)�M*�-�.�$/�Ô0�c2�d3�:4�ç4�Ù7�Í8�³9�Ñ:�Z=�>�í>�â?�A�}B�E�¾E�ÛF�˜G�cH�œI�hJ�8K�,L�ýM�ãN�}O�.R�ŠU�•X�CZ�ê[�<]�L^�sd�Yf�:g�Bi�k�Ðm�³o�Òp�³q�s�Ît�ˆv�rw�z�}�s~�’�§€��‚�ƒ�ñƒ�—„�±…�z‡� ˆ�x‰�±Š�—‹�®Ž�ñ��è���<br /> ��� Helv���²4��²4���<br /> �.Tms Rmn���ÿÿÿÿmonthSymbol�ÿÿmove��ÿÿÿÿNewCenturySchlbk�me�Palatino�es�<br /> �.\tmp6dh�-rewindowwindowHelpHead2�ndowswishwHelvetica�ithoutwondHelvitca�kworkerworkHelphead1�ngworkloadArial�orkstationsworCourier�rldwouldwritAlbertus Xb (W1)�you������<br /> �������������<br /> ���� ���<br /> ����������������������<br /> �������������������������� ���������E��<���¿��Öy��B~��/€��¿��“2��ƒ�ØL��Ît�ØL��Öy��B~��ÆÓ��³9�>�”]��’b��x‰�”]��B~��”]��”]��±…�’b��’b��¼c��¼c��Vt��Öy��Š��¼c��¼c��Vt��¦e��tg��—h��¡j��l��Í�¦e��:g�—h��Ãi��µ×��A�cH�¡j��_Ù��}B�l��\n��»î��ñ�� p�� p��³p��Ù7�¿r��âï��x��/�x��/�Öy��Í8�Öy��š��Öy��Ñ��#Ò��Í8�Öy��/€��s�Öy��/€��cÃ��Öy��®ž��B~��š��B~��š��B~��B~��/€��éÒ��Éä��/€��/€��\‚��ƙ��ÕÉ��—„�ÿ…��äˆ��ʼn��*��Ő��Ó��ƙ��Iõ��äˆ��ʼn��äˆ��ʼn��ʼn��Š��Š��*��*��*��Ő��¥’��¬›��tô��Iõ��¥’��¬›��Ó��Ó��ƙ��ە��k��:4�®ž��M*�®ž��M*�n¡��°�}B�¦¢��Ñ:�Ø£��Ñ��#Ò��éÒ��ÆÓ��¯Ô��_Õ��×��µ×��ŠØ��_Ù��&Ú��÷Ú��¿Û��/â��Ù¥��6Á��ñÝ��j�Ù¥��,§�� ˆ�·ª�� è��Úè��cé��·ª��·ª�� è��·ª��å¬��¾E�z‡�å¬��į��į��į��į��÷º��L^�÷º��L^�÷º��¡¿��cÃ��ÏÐ��zÜ��Ñ��#Ò��¯Ô��í>�_Õ��×��Ëö��ýM�ñÝ��­Þ��/â��ã��Éä��E�Íæ��Òp�Úè��cé��÷é��ì��ñ��oþ��j�E �ãN�dò��—ó��îõ��îõ��s�—�j�ˆ�<br /> �<br /> �é �S�S�s�°�°�<br /> '�<br /> '�M*�:4�ç4�ç4�Z=�â?�A�cH�}B�¾E�œI�œI�hJ�8K�hJ�,L�ýM�}O�.R�ŠU�.R�.R�ŠU�L^�sd�³q�ˆv�ˆv�rw�rw�rw�z�}�s~�’�}�s~�’�}�s~�’�’�§€�§€�z‡�±Š�—‹���������������J����/��&���;)��i24�QNAN1#INF1����ÿÿ�����êJ�ÿÿ�4-4-5��°��agents��¬��alarm��è��alarms��h��alphabetical��Ü��annually��¼��archive��œ��archiving��0��autodial��Ð��autoexec��¤��backups��€��balance workload��ˆ��banner��P���begin��ü���birthdays��´��bounds��(��browse��À��calendar��œ���cardinal�� ��carry over��è��change��8��clipboard��h��clock��T���color��d��conflict��<���control panel��ü��copy��D��cut��d��date��|���day��¤���deadline��P��default����delete��Ä��description��Ø���dial��Ô��done��$��duplicate��@��duration��Ü���dynamic������earliest��`��edit�� ��exceptions��Ü��exec��¨��exit����export����find��x��firm items��D��Fit To Gap��`��fixed�� ��floating����fluid items��<��fonts��ø��format��h���four week outlook��Ô��free��H���gray��\���grey��`���highlight����history��¤��horizontal��¨��id��,��import�����insert��È���international��d���juggle��ü��LAN��À��latest��d��launch�� ��license�����log��Œ��meeting��È��memos��ä���mobile computing����month��¸���e��ÿÿÿÿmonthly��ÿÿÿÿmove��ÿÿÿÿmultiple��ÿÿÿÿname��ÿÿÿÿnetwork��ÿÿÿÿnon-recurring��ÿÿÿÿnotes��ÿÿÿÿoptions��ÿÿÿÿorder��ÿÿÿÿordinal��ÿÿÿÿpassword��ÿÿÿÿpaste��ÿÿÿÿpostpone��ÿÿÿÿprint��ÿÿÿÿpriority��ÿÿÿÿprivate item��ÿÿÿÿprotection��ÿÿÿÿquarterly��ÿÿÿÿrange��ÿÿÿÿrecurring��ÿÿÿÿregister��ÿÿÿÿremove��ÿÿÿÿreport��ÿÿÿÿreports��ÿÿÿÿreschedule��ÿÿÿÿsample items��ÿÿÿÿsave��ÿÿÿÿscheduled��ÿÿÿÿschedules��ÿÿÿÿsearch��ÿÿÿÿsecurity��ÿÿÿÿselect��ÿÿÿÿseparate notes��ÿÿÿÿsequence��ÿÿÿÿshared��ÿÿÿÿshareware��ÿÿÿÿsingle��ÿÿÿÿsound��ÿÿÿÿstandard��ÿÿÿÿstart��ÿÿÿÿstatus��ÿÿÿÿstatuses��ÿÿÿÿtiling��ÿÿÿÿtime��ÿÿÿÿtime graph��ÿÿÿÿtimedata��ÿÿÿÿtimer��ÿÿÿÿtitle��ÿÿÿÿtoolbar��ÿÿÿÿundone��ÿÿÿÿunscheduled��ÿÿÿÿupgrade��ÿÿÿÿuser id��ÿÿÿÿvertical��ÿÿÿÿview��ÿÿÿÿweek��ÿÿÿÿweek at a glance��ÿÿÿÿweekdays��ÿÿÿÿworkgroup��ÿÿÿÿworkload��ÿÿÿÿworkload balancing��ÿÿÿÿworkload balancing (overview)��ÿÿÿÿworkload management��ÿÿÿÿworktools��ÿÿÿÿyear��ÿÿÿÿyearly��ÿÿÿÿ÷eäE���ÿÿmonth at a glance�� ��monthly��˜��move��ô��multiple��”��name�� ��network��¸��non-recurring��À��notes��ä��options��à��order����ordinal��¤��password��ð��paste��t��postpone��L��print����priority��$���private item��L��protection��ø��quarterly��¬��range��T��recurring��x��register�� ��remove��Ô��report��ô��reports��Ì��reschedule��€��sample items��ä��save��p��scheduled��ì���schedules��Ü��search��|��seconds��4��security��ô��select��„���separate notes��X��sequence��4��shared��\��shareware�����single����sound��ì��standard��à��start��P��status��T��statuses��ü��support��8��tiling��¬��time��x���time graph��¼��timedata��„��timer��Ø��title��Ô���toolbar��h��undone��„��unscheduled��ô���upgrade��$��user id��(��vertical��¸��view����week��¨���week at a glance��˜��weekdays��¨��workgroup��°��workload�����workload balancing�����workload balancing (overview)��Œ��workload management��Ä��worktools��Ä��year��Ä���yearly��¸��t�6�rangeoutlooks��reportoptions�+�. A shortcut for this command is Ctrl+P.��rangeoutlooks��rangeoutlooks��.��rangeoutlooks��.��rangeoutlooks��.� �inserting��. For date format see ��date�*�. For begin time format see ��begin��. For duration format see � �duration� �. For title format see �D�title��.�<br /> �viewexport�Æ�.� �insertnew�<br /> �insertmemo� �change�å �changeall� �delete�2 �deleteall� �editnotes� �itemdone� �editfluid� �highlight� �private��scheduleitem�› �startitem��cut��copy�»�paste� �duplicate� �afterlast��stamp� �donenow�<br /> �donenowfit�� �setstatus�<br /> �insertdone�Ø �fitgap�Ø �separate�F<br /> �scheduling�‹�.� �donenow��. �Œ �changeall��.� �change�Ú�.�<br /> �printnotes�u}�. Notes are "open" until they are closed by pressing Alt+F4, or by selecting "Close" in the note window control menu. If �<br /> �editbrowse� ¹� is selected, the only "open" note will be one attached to the currently selected item. This enables you to quickly move from item to item viewing the næ���month at a glance��aste��.� �juggling�è;� for information on how to move items to a desired date.�x �prioritem� �nextitem�! �priorpage� �nextpage�.�priorschedule��nextschedule�.�today� �priorday�^ �nextday� �priorweek� �nextweek�å�selectspecific�ì<br /> �lastviewed�‹�earliestundone�V�find�€<br /> �repeatfind�Š<br /> �earlierfind��date�&9� for more information on when the year may be omitted.�U �juggling��. � <br /> �jugearlier�¸ �juglater�º�jugpriorsched��jugnextsched�=�jugpriorweek�¸<br /> �jugnextweek��jugcarryover�R �balance�<br /> �raiselower��shorterlonger��earlierlater�/�item has a relative priority from 1 to 999. �& �balancing�)� in the Introduction to Above & Beyond.�<br /> �viewsingle��viewpriority�Ð �viewalpha� �viewweek�ÿ �viewmonth��viewmultiple��<br /> �viewexport�?<br /> �viewhistory� �itemtext��creationdate�Ê<br /> �defineweek�ì<br /> �horizontal�<br /> �vertical�ÿ�quad�Î �timegraph�<br /> �viewbrowse�‹<br /> �excludedone�<br /> �fluiditems�ÿ�.�<br /> �defineweek�5�. To specify top to bottom or side to side select � �vertical�� or �<br /> �horizontal�#�. Quad tiling is also available.� �highlight�K�. You can move backward or forward in time in jumps of one or four weeks.� �archiving��.� �autodial�Ü� and the pop-up �é�timer�Q, the worktools menu provides easy access to the accessories and applications you use most. For example, the Above & Beyond Notebook, Windows Cardfile, Notepad and Calculator. You may edit the worktools list (worktools.lst) to tailor it to your needs by choosing "Worktools: Edit Worktools List". Here's a sample worktools.lst file:�<br /> �timerstart�d �timerrate�<br /> �timerfocus� �timermove� �meeting�-� in the section entitled "Workgroup Use". �ÿ �calendar�v �entername��deletesamples� �settings�z�definestatuses�W�order��orderprepaid�¼ �upgrade� �userid�<br /> �timevalues� �friend�P �opsupport�<br /> �opalarmsoff� �clockoff�M �logoff�‹<br /> �toolbaroff� �conflict�¿ �seconds�<br /> �setdefaults�<br /> �setworkload� �setsound�å�setpasswords�Ø �calmove� �calmonths� �calcolor�À �cal445�Ê�XEU‹ìŽØƒìrWVÿvÿvšÎ ÀÿZ��à=šïÍÄ¿‰Fò‰VôÇFü��‰~öë-‹^üÑãÑãÄvò&ÿp&ÿ0FŽPšâ/0��&0���;)��Lz�uld not open ����ÿÿ��Ù���$�ÿÿ� ���Table of Contents�‹��Welcome to Above & Beyond�-��Comments from Users�¢��Companies using Above & Beyond���Above & Beyond is International�Ê��Company Background�ø��Time Management�ã��Conventional Methods�¿��Dynamic Scheduling�Z#��Advantages of Schedules over To-do Lists�æ&��Product Information�R(��Key Features of Above & Beyond�Ì-��Registration/Ordering a License�ï0��Send your Comments and Requests�“2��Share the Benefits�æ6��Legal Requirements�0;��Installing Above & Beyond�!<��Single User Installation�<?��Installing for a LAN Workgroup�™B��Core Concepts�òC��Juggling�ÑE��Planning Sessions�RH��Accounting for Time�šK��Allocating Time for Projects�ØL��Workload Balancing�’[��Using Above & Beyond�”]��Schedule Notation�’b��Begin Time Grayed�¼c��International Time & Date Formats�¦e��Selecting Schedules�tg��Selecting a Specific Date�—h��Selecting a Day at a Time�Ãi��Selecting a Week at a Time�¡j��Selecting a Month at a Time�l��Selecting a Year at a Time�\n��Inserting Items Into a Schedule� p��Entering Item Title�³p��Entering Item Duration�¿r��Entering Memos�Vt��Entering Item Date�x��Scheduled/Unscheduled Items�Öy��Begin Time and Floating / Fixed�B~��Firm / Fluid�/€��Time Bounds�\‚��Setting Alarms�ÿ…��Recurring Items�äˆ��Cardinal Month Days�ʼn��Recurring on Ordinal Weekdays�Š��4-4-5 Quarterly Calendar�*��Entering Birthdays�Ő��Recurring to Non-recurring�¥’��Delete All Occurrences�Ó��Exceptions to Recurring Items�ە��Carry Over Options�ƙ��Changing Item Information�¬›��Deleting Items�›œ��Done Items�k��Carry Over Undone Items�®ž��Juggling Items�n¡��Highlighting an Item�¦¢��On Screen Views�Ø£��Printed Schedules�¥��Notes�Ù¥��Item Status/Color�,§��The Toolbar�·ª��Data Saving and Backups�å¬��Schedule Archiving�į��Agents�C¸��Workgroup Use�÷º��Summary of Workgroup Features�†¾��Opening Schedules�¡¿��Workload Management�6Á��Status Query�Â��Passwords�cÃ��Meeting Maker�ÕÉ��The Alarms Off Option�šË��Menu Reference Section�(Í��The File Menu�Ï��File: Print�ÏÐ��File: Print: Standard Report� Items<br /> Installatio,���� p��Entering Item Title�³p��Entering Item Duration�¿r��Entering Memos�Vt��Entering Item Date�x��Scheduled/Unscheduled Items�Öy��Begin Time and Floating / Fixed�B~��Firm / Fluid�/€��Time Bounds�\‚��Setting Alarms�ÿ…��Recurring Items�äˆ��Cardinal Month Days�ʼn��Recurring on Ordinal Weekdays�Š��4-4-5 Quarterly Calendar�*��Entering Birthdays�Ő��Recurring to Non-recurring�¥’��Delete All Occurrences�Ó��Exceptions to Recurring Items�ە��Carry Over Options�ƙ��Changing Item Information�¬›��Deleting Items�›œ��Done Items�k��Carry Over Undone Items�®ž��Juggling Items�n¡��Highlighting an Item�¦¢��On Screen Views�Ø£��Printed Schedules�¥��Notes�Ù¥��Item Status/Color�,§��The Toolbar�·ª��Data Saving and Backups�å¬��Schedule Archiving�į��Agents�C¸��Workgroup Use�÷º��Summary of Workgroup Features�†¾��Opening Schedules�¡¿��Workload Management�6Á��Status Query�Â��Passwords�cÃ��Meeting Maker�ÕÉ��The Alarms Off Option�šË��Menu Reference Section�(Í��The File Menu�Ï��File: Print�ÏÐ��File: Print: Standard Report�Ñ��File: Print: Today's Schedule�#Ò��File: Print: Viewed Schedule�éÒ��File: Print: Range of Schedules�ÆÓ��File: Print: Priority List�¯Ô��File: Print: Alphabetical List�_Õ��File: Print Notes�×��File: Print: Viewed Schedule Notes�µ×��File: Print: Week Outlook�ŠØ��File: Print: 4 Week Outlook�_Ù��File: Print: Month Outlook�&Ú��File: Print: 3 Month Outlooks�÷Ú��File: Print: Chronological List�¿Û��File: Print: Range of Outlooks�zÜ��File: Report Options�ñÝ��File: Report Filter�­Þ��File: Choose Fonts�ià��File: Page Setup�/â��File: Control Panel�ã��File: Import�Éä��File: Export�©å��File: Note File Name�Íæ��File: Data File Name� è��File: Save�Úè��File: Exit�cé��File: Exit All�÷é��File: Mobile Computing�Zë��File: About Above & Beyond�ì��The Edit Menu�»î��Edit: Insert New Item�âï��Edit: Insert Memo Item�ñ��Edit: Insert Done Item�dò��Edit: Change Item�—ó��Edit: Change All Occurrences�tô��Edit: Delete Item�Iõ��Edit: Delete All Occurences�îõ��Edit: Duplicate Item�Ëö��Edit: Notes�oþ��Edit: Item Done�š��Edit: Fluid Item�edâ��� p���Ñ���š���ç4��s<br /> entry<br /> environment<br /> equal,<br /> estimate<br /> etc.<br /> evalua<br /> even<br /> ever<br /> every<br /> everyday<br /> everyone<br /> everything<br /> exactly<br /> example<br /> example,<br /> exception<br /> execut<br /> exist<br /> exit<br /> expl<br /> export<br /> extend<br /> extension<br /> fashion<br /> fast<br /> feature<br /> file<br /> filename<br /> files<br /> find<br /> finished<br /> first<br /> five<br /> fixed<br /> flag<br /> flexib<br /> floa<br /> floppy<br /> flow<br /> fluid<br /> focus<br /> follow<br /> following<br /> follows:<br /> font<br /> for<br /> for more information on when the year may be omitted.<br /> format<br /> forward<br /> found<br /> four<br /> free<br /> frequent<br /> from<br /> function<br /> future<br /> genera<br /> get<br /> give<br /> given<br /> gives<br /> glance<br /> going<br /> gone<br /> gray<br /> greatest<br /> group<br /> guide<br /> hand<br /> has<br /> have<br /> having<br /> head<br /> help<br /> helpful<br /> here<br /> high<br /> highe<br /> highlighted<br /> hour<br /> hours<br /> how<br /> however<br /> hyphens<br /> icon<br /> immediately<br /> important<br /> in the<br /> in the Menu Reference<br /> in-depth<br /> include<br /> including<br /> indefinitely<br /> indicat<br /> indicate<br /> indicates<br /> individual<br /> information<br /> initial<br /> innovative<br /> inserted<br /> inserting<br /> install<br /> instance<br /> instant<br /> instead<br /> instruct<br /> intend<br /> inter<br /> international<br /> interrupti<br /> into<br /> introduced<br /> is <br /> is International<br /> is a<br /> issue<br /> it.<br /> item<br /> item's<br /> item,<br /> item.<br /> items<br /> items,<br /> items.<br /> its<br /> juggle<br /> juggling<br /> jump<br /> just<br /> key<br /> key.<br /> keyboard<br /> keypad<br /> keys<br /> keystrokes<br /> keyword<br /> know<br /> labeled<br /> last<br /> later<br /> latest<br /> launch<br /> lea<br /> leav<br /> left<br /> left-most<br /> length<br /> letter<br /> letting<br /> level<br /> license<br /> like<br /> liking<br /> limited<br /> line<br /> line.<br /> list<br /> listed<br /> lists<br /> load<br /> loca<br /> location<br /> log<br /> long<br /> loo<br /> lower<br /> lunch<br /> made<br /> main<br /> make<br /> making<br /> manage<br /> manual<br /> many<br /> mark<br /> marked<br /> marking<br /> may<br /> means<br /> meeting<br /> member<br /> memo<br /> menu<br /> menu.<br /> message<br /> method<br /> middle<br /> min<br /> minutes<br /> minutes.<br /> missed<br /> mm/dd/yy<br /> modified<br /> modify<br /> monitor<br /> month<br /> month.<br /> months<br /> more<br /> most<br /> mouse<br /> mouse,<br /> move<br /> moved<br /> moving<br /> much<br /> multiple<br /> must<br /> name<br /> near<br /> need<br /> network<br /> new<br /> next<br /> non-recurring<br /> normal<br /> normally<br /> not<br /> note<br /> note,<br /> note.<br /> notebook<br /> notes<br /> nothing<br /> now<br /> now,<br /> number<br /> numeric<br /> occurrence<br /> off<br /> omit<br /> omitted.<br /> on-screen<br /> once<br /> one<br /> only<br /> open<br /> opportunity<br /> option<br /> optional.<br /> options<br /> or <br /> order<br /> other<br /> others<br /> out<br /> outlook<br /> outsid &���Ñ��File: Print: Today's Schedule�#Ò��File: Print: Viewed Schedule�éÒ��File: Print: Range of Schedules�ÆÓ��File: Print: Priority List�¯Ô��File: Print: Alphabetical List�_Õ��File: Print Notes�×��File: Print: Viewed Schedule Notes�µ×��File: Print: Week Outlook�ŠØ��File: Print: 4 Week Outlook�_Ù��File: Print: Month Outlook�&Ú��File: Print: 3 Month Outlooks�÷Ú��File: Print: Chronological List�¿Û��File: Print: Range of Outlooks�zÜ��File: Report Options�ñÝ��File: Report Filter�­Þ��File: Choose Fonts�ià��File: Page Setup�/â��File: Control Panel�ã��File: Import�Éä��File: Export�©å��File: Note File Name�Íæ��File: Data File Name� è��File: Save�Úè��File: Exit�cé��File: Exit All�÷é��File: Mobile Computing�Zë��File: About Above & Beyond�ì��The Edit Menu�»î��Edit: Insert New Item�âï��Edit: Insert Memo Item�ñ��Edit: Insert Done Item�dò��Edit: Change Item�—ó��Edit: Change All Occurrences�tô��Edit: Delete Item�Iõ��Edit: Delete All Occurences�îõ��Edit: Duplicate Item�Ëö��Edit: Notes�oþ��Edit: Item Done�š��Edit: Fluid Item�°�Edit: Highlight Item�—�Edit: Private Item�/�Edit: Schedule Item�j�Edit: Start Item�j�Edit: Set Status�<br /> �Edit: Separate Notes�E �Edit: Item Done Now�é �Edit: Item Done Now, Fit To Gap�ˆ�Edit: Start Item After Last�¶�Edit: Fit To Gap�)�Edit: Append Time & Date Stamp�S�Edit: Cut�s�Edit: Copy�°�Edit: Paste�Í�The Select Menu�é�Select: Prior Item�·�Select: Next Item�y�Select: Prior Page�N�Select: Next Page�E�Select: Prior Schedule�s�Select: Next Schedule� �Select: Today's Schedule�r �Select: Prior Day�C!�Select: Next Week�"�Select: Prior Week�Ø"�Select: Next Week�#�Select: Specific Date�2%�Select: Last Viewed Day�è%�Select: Earliest Undone Schedule�<br /> '�Select: Find�ö(�Select: Repeat Find�¤)�Select: Earlier Find�M*�The Juggle Menu�-�Juggle: Earlier in Day�.�Juggle: Later in Day�$/�Juggle: Prior Schedule�Ô0�Juggle: Next Schedule�c2�Juggle: Prior Week�d3�Juggle: Next Week�:4�Juggle: Carry Over Undone Items�ç4�Juggle: Balance Workload�nstallatio)���š��Edit: Fluid Item�°�Edit: Highlight Item�—�Edit: Private Item�/�Edit: Schedule Item�j�Edit: Start Item�j�Edit: Set Status�<br /> �Edit: Separate Notes�E �Edit: Item Done Now�é �Edit: Item Done Now, Fit To Gap�ˆ�Edit: Start Item After Last�¶�Edit: Fit To Gap�)�Edit: Append Time & Date Stamp�S�Edit: Cut�s�Edit: Copy�°�Edit: Paste�Í�The Select Menu�é�Select: Prior Item�·�Select: Next Item�y�Select: Prior Page�N�Select: Next Page�E�Select: Prior Schedule�s�Select: Next Schedule� �Select: Today's Schedule�r �Select: Prior Day�C!�Select: Next Week�"�Select: Prior Week�Ø"�Select: Next Week�#�Select: Specific Date�2%�Select: Last Viewed Day�è%�Select: Earliest Undone Schedule�<br /> '�Select: Find�ö(�Select: Repeat Find�¤)�Select: Earlier Find�M*�The Juggle Menu�-�Juggle: Earlier in Day�.�Juggle: Later in Day�$/�Juggle: Prior Schedule�Ô0�Juggle: Next Schedule�c2�Juggle: Prior Week�d3�Juggle: Next Week�:4�Juggle: Carry Over Undone Items�ç4�Juggle: Balance Workload�Ù7�Juggle: Shorter/Longer Duration�Í8�Juggle: Earlier/Later Fixed Begin Time�³9�Juggle: Raise/Lower Fluid Priority�Ñ:�The View Menu�Z=�View: Single Window�>�View: Priority List�í>�View: Alphabetical Items List�â?�View: Multiple Schedule Windows�A�View: Week at a Glance�}B�View: Month at a Glance�E�View: Export File�¾E�View: History for Month�ÛF�View: Item Text in Full�˜G�View: Item Creation Date�cH�View: Define Week at a Glance�œI�View: Horizontal Tiling�hJ�View: Vertical Tiling�8K�View: Quad Tiling�,L�View: Time Graph�ýM�View: Browse Notes�ãN�View: Exclude Done Items�}O�The Worktools Menu�.R�AutoDial�ŠU�Timer�•X�Timer: Start, Stop, Reset�CZ�Timer: The Rate Feature�ê[�Timer: Focus To & From�<]�Timer: Moving�L^�The Schedules Menu�sd�The Options Menu�Yf�Options: Settings�:g�Options: Calendar�Bi�Calendar: Moving & Sizing�k�Calendar: Selecting Months�Ðm�Calendar: Color Utilization�³o�4-4-5 Quarterly Format�Òp�Options: Enter Name�³q�Options: Delete Sample Items��‹:��ÿÿç4�Juggle: Balance Workload�Ù7�Juggle: Shorter/Longer Duration�Í8�Juggle: Earlier/Later Fixed Begin Time�³9�Juggle: Raise/Lower Fluid Priority�Ñ:�The View Menu�Z=�View: Single Window�>�View: Priority List�í>�View: Alphabetical Items List�â?�View: Multiple Schedule Windows�A�View: Week at a Glance�}B�View: Month at a Glance�E�View: Export File�¾E�View: History for Month�ÛF�View: Item Text in Full�˜G�View: Item Creation Date�cH�View: Define Week at a Glance�œI�View: Horizontal Tiling�hJ�View: Vertical Tiling�8K�View: Quad Tiling�,L�View: Time Graph�ýM�View: Browse Notes�ãN�View: Exclude Done Items�}O�The Worktools Menu�.R�AutoDial�ŠU�Timer�•X�Timer: Start, Stop, Reset�CZ�Timer: The Rate Feature�ê[�Timer: Focus To & From�<]�Timer: Moving�L^�The Schedules Menu�sd�The Options Menu�Yf�Options: Settings�:g�Options: Calendar�Bi�Calendar: Moving & Sizing�k�Calendar: Selecting Months�Ðm�Calendar: Color Utilization�³o�4-4-5 Quarterly Format�Òp�Options: Enter Name�³q�Options: Delete Sample Items�s�Settings: New Item Defaults�Ît�Settings: Workload Balancing�ˆv�Settings: Alarm Sound�rw�Settings: Passwords�z�Options: Define Statuses�}�Options: Order an Above & Beyond License�s~�Options: Order a Pre-paid Above & Beyond License�’�Options: Order an Upgrade�§€�Options: Enter User ID��‚�Options: Time Values�ƒ�Options: Copy Above & Beyond for a Friend to Try�ñƒ�Options: Technical Support�—„�Options: Alarms Off�±…�Options: Clock Off�z‡�Options: Log Files Off� ˆ�Options: Toolbar Off�x‰�Options: Conflict Checking On�±Š�Options: Display Seconds in Caption�—‹�Technical Support�¥��Notes�Ù¥��Item Status/Color�,§��The Toolbar�·ª��Data Saving and Backups�å¬��Schedule Archiving�į��Agents�C¸��Workgroup Use�÷º��Summary of Workgroup Features�†¾��Opening Schedules�¡¿��Workload Management�6Á��Status Query�Â��Passwords�cÃ��Meeting Maker�ÕÉ��The Alarms Off Option�šË��Menu Reference Section�(Í��The File Menu�Ï��File: Print�ÏÐ��File: Print: Standard Report� Items<br /> Installatio<br><br> </div><!--/entry --> </div><!-- .entry-container --> <footer class="post-footer postdata fix"> </footer><!-- .post-footer --> <div class='postdata line'> </div> <section id="comments"> </section> <!-- #comments --> </article><!--/post --> </div><!-- #content --> </div><!-- #main-col --> <div id='sidebar-shell-1' class='sidebar-shell sidebar-shell-right'> <div class="dbx-group right boxed warea" id="sidebar"> <!--widget start --><aside id="paypal_donations-2" class="dbx-box suf-widget widget_paypal_donations"><div class="dbx-content"><h3 class="dbx-handle plain">Donate</h3><p>Please help defray the cost of running this free service.</p> <!-- Begin PayPal Donations by https://www.tipsandtricks-hq.com/paypal-donations-widgets-plugin --> <form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post"> <div class="paypal-donations"> <input type="hidden" name="cmd" value="_donations" /> <input type="hidden" name="bn" value="TipsandTricks_SP" /> <input type="hidden" name="business" value="gjsmith66@pcorner.com" /> <input type="hidden" name="rm" value="0" /> <input type="hidden" name="currency_code" value="USD" /> <input type="image" style="cursor: pointer;" src="https://www.paypal.com/en_US/i/btn/btn_donate_LG.gif" name="submit" alt="PayPal - The safer, easier way to pay online." /> <img alt="" src="https://www.paypal.com/en_US/i/scr/pixel.gif" width="1" height="1" /> </div> </form> <!-- End PayPal Donations --></div></aside><!--widget end --><!--widget start --><aside id="text-7" class="dbx-box suf-widget widget_text"><div class="dbx-content"> <div class="textwidget"><script type="text/javascript"> amzn_assoc_placement = "adunit0"; amzn_assoc_enable_interest_ads = "true"; amzn_assoc_tracking_id = "zca-20"; amzn_assoc_ad_mode = "auto"; amzn_assoc_ad_type = "smart"; amzn_assoc_marketplace = "amazon"; amzn_assoc_region = "US"; amzn_assoc_linkid = "ea8faac85a6c9ee94ab5174bccaeb487"; amzn_assoc_emphasize_categories = "13900871"; amzn_assoc_fallback_mode = {"type":"search","value":"DOS Windows"}; amzn_assoc_default_category = "All"; </script> <script src="//z-na.amazon-adsystem.com/widgets/onejs?MarketPlace=US"></script> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:160px;height:600px" data-ad-client="ca-pub-8001169946558833" data-ad-slot="3404908173"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </div> </div></aside><!--widget end --></div><!--/sidebar --> </div> </div><!-- /container --> </div><!--/wrapper --> <footer> <div id='page-footer'> <div class='col-control'> <div id="cred"> <table> <tr> <td class="cred-left">© 2018 <a href='http://www.pcorner.com'>The Programmer's Corner</a> by Personalized Computer Systems </td> <td class="cred-center"><script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:728px;height:90px" data-ad-client="ca-pub-8001169946558833" data-ad-slot="6568049104"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </td> <td class="cred-right"></td> </tr> </table> </div> </div> </div> </footer> <!-- 70 queries, 11MB in 0.113 seconds. --> <!-- location footer --> <script type='text/javascript'> //<![CDATA[ jQuery(document).ready(function($) { $('html').MagicLiquidizerTable({ whichelement: 'table', breakpoint: '780', headerSelector: 'thead td, thead th, tr th', bodyRowSelector: 'tbody tr, tr', table: '1' }) }) //]]> </script> <!-- tracker added by Ultimate Google Analytics plugin v1.6.0: http://www.oratransplant.nl/uga --> <script type="text/javascript"> var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); </script> <script type="text/javascript"> var pageTracker = _gat._getTracker("UA-10500370-7"); pageTracker._initData(); pageTracker._trackPageview(); </script> <div style="display:none"> </div> <script type='text/javascript' src='https://www.pcorner.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.9.8'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.pcorner.com/wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js?ver=1.11.4'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.pcorner.com/wp-includes/js/jquery/ui/datepicker.min.js?ver=1.11.4'></script> <script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(jQuery){jQuery.datepicker.setDefaults({"closeText":"Close","currentText":"Today","monthNames":["January","February","March","April","May","June","July","August","September","October","November","December"],"monthNamesShort":["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"],"nextText":"Next","prevText":"Previous","dayNames":["Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday"],"dayNamesShort":["Sun","Mon","Tue","Wed","Thu","Fri","Sat"],"dayNamesMin":["S","M","T","W","T","F","S"],"dateFormat":"MM d, yy","firstDay":1,"isRTL":false});}); </script> <script type='text/javascript' src='https://www.pcorner.com/wp-includes/js/jquery/ui/widget.min.js?ver=1.11.4'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.pcorner.com/wp-includes/js/jquery/ui/progressbar.min.js?ver=1.11.4'></script> <script type='text/javascript' src='https://s0.wp.com/wp-content/js/devicepx-jetpack.js?ver=201843'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.pcorner.com/wp-includes/js/jquery/ui/mouse.min.js?ver=1.11.4'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.pcorner.com/wp-includes/js/jquery/ui/sortable.min.js?ver=1.11.4'></script> <script type='text/javascript' src='https://secure.gravatar.com/js/gprofiles.js?ver=2018Octaa'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var WPGroHo = {"my_hash":""}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://www.pcorner.com/wp-content/plugins/jetpack/modules/wpgroho.js?ver=4.9.8'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.pcorner.com/wp-content/plugins/jetpack/_inc/build/likes/queuehandler.min.js?ver=6.6.1'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.pcorner.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.8'></script> <script type='text/javascript' src='https://stats.wp.com/e-201843.js' async='async' defer='defer'></script> <script type='text/javascript'> _stq = window._stq || []; _stq.push([ 'view', {v:'ext',j:'1:6.6.1',blog:'30175801',post:'2',tz:'0',srv:'www.pcorner.com'} ]); _stq.push([ 'clickTrackerInit', '30175801', '2' ]); </script> </body> </html> <script data-cfasync="false" src="/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js"></script>