Category : Tutorials + Patches
Archive   : NAPLPS.ZIP
Filename : MEMRA2.NAP

 
Output of file : MEMRA2.NAP contained in archive : NAPLPS.ZIP
"F…@@ ÿÏ¡ÍÀÀÉÀ¾àÀ¼øÿÿÿ¾äÀ¼ÒÒÒÒ¾èÀ¼èíèžìÀ¼ÉÉÉɾôÀ¼áêñô¾øÀ¼ÍèÍÁ¾üÀ¼øÀÀÀ¾ÛоÛÐÛРÐÀ£ÀÀÒÀÀ¾øÀÀÀ·ÑêÞäÀÀÀèÀÀÀðÀÀÀèÇÇÇöÇÇÇîÇÇÇîÇÇÇåÇÇÇìÇÇÇÝÇÇÇÝÇÇÇÜÇÇÇÒÇÇÇØÇÇÇÐÇÇÆÍÇÇÆÌøðèðÇÇÇÉÇÇÇËÇÇÇÚÇÇÇÛÇÇÇÕÇÇÇåÇÇÇÞÇÇÇçÇÇÇæÇÇÇçÀÀÀàÀÀÀàÀÀÀÚÀÀÀÙÀÀÀÙÀÀÀÒÀÀÀÙÀÀÀÓÀÀÀÒÀÀÀÓÇÇÞÏÿÿÿóÿÿÿäÿÿÿíÿÿÿÜÿÿÿåÿÿÿÝÿÿÿåÿÿÿÝÿÿÿÏÿÿÿÖøøøÀøøøÈøøøÉøøøÊøøøËøøøÓøøøÜøøøãøøøíøøøäøøøåøøøõøøøõøøøõøøùñÀÀÁÂÀÀÁÂÀÀÁÒÀÀÁÙÀÀÀßÀÀÁèÀÀÀÿÀÀÀÑÀÀÀÓÀÀÀØÀÀÀÛÀÀÀÐÀÀÀÚÀÀÀÙÀÀÀÑÀÀÀáÀÀÀáÀÀÀØ·ÙâþßÀÀÀèÀÀÀðÀÀÀèÀÀÀèÇÇÇöÇÇÇïÇÇÇîÇÇÇíÇÇÇÞÇÇÇÝÇÇÇåÇÇÇÕÇÇÇÓÇÇÇÕÇÇÇÌÇÇÇÄÇÇÀÊÇÇÇÇÇÇÇÇÀÀÀÈÇÇÇÇÀÀÐÀÇÇÄÄøøÈèÀÀÁÀÿÿÿÕÿÿÿÕÿÿÿÎÿÿÿÏÿÿÿÎøøøÀøøøÒøøøÒøøøâøøøêøøøéøøøôøøøêøøøûøøøóøøøòøøùêøøùûÀÀÁÑÀÀÁáÀÀÀîÀÀÀäÀÀÀüÀÀÀóÀÀÀúÀÀÀðÀÀÈÀÀÀÀðÇÇÇßÇÇÇ×ÀÀÀØÇÇÇ×ÇÇÇ×ÀÀÀÈÀÀÀØÀÀÀÐÀÀÀßÀÀÀÎÀÀÀÅøøøíøøøëøøøêøøøêøøøâøøøéøøøáøøøØÿÿÿßÿÿÿÿøøøðøøøèÿÿÿöÿÿÿ÷ÿÿÿïÿÿÿöÿÿÿöøøèÃÀÀÀÝÀÀÀÛÀÀÀÔÀÀÀãÀÀÀãÀÀÀëÀÀÀáÀÀÀêÀÀÀØÀÀÀÒÀÀÀÑÀÀÀÐÀÀÀÐÀÀÀØÀÀÀоÛÐÀÀ·ÙáýôÀÀÀØÀÀÀØÀÀÀÐÇÇÇßÇÇÇÖÀÀÀÐÇÇÇÖÇÇÇ×ÇÇÇËÇÇÇÄÇÇÇÃÿÿÿôÿÿÿîÿÿÿîÿÿÿïÿÿÿæøøøàøøøàøøøàøøøêøøøêøøøëøøøûøøøúÀÀÀÅÀÀÀÌÀÀÀËÀÀÀÚÀÀÀÚÀÀÀÚÀÀÀá¾øÀÀÀ·Ð×ðÇÀÀÀÅÀÀÀÌÀÀÀÍÀÀÀÕÀÀÀÓÀÀÀÝÀÀÀÛÀÀÀÛÀÀÀÑÀÀÀÑÀÀÀÉÀÀÀÙÀÀÀÐÀÀÀÙÀÀÀÐÀÀÀØÀÀÀÐÀÀÀÐÇÇÇßÀÀÀÐÇÇÇßÇÇÇ×ÇÇÇÏÇÇÇ×ÇÇÇåÇÇÇÝÇÇÇÓÇÇÇÕÇÇÇÓÇÇÇËÇÇÇÄÇÇÇËÿÿÿûÇÇÇÄÿÿÿüÿÿÿóÿÿÿôÿÿÿôÿÿÿíÿÿÿåÿÿÿöøøøøøøøðÿÿÿïÿÿÿ÷øøøèøøøðøøøðøøøèøøøðøøøèøøøñøøøéøøøøøøøðøøøòøøøëøøøëøøøìøøøôøøøõøøøüøøøü¡ÍÀÀÀÛ¾ÛÐÀÀ·ÐßÁÂÇÇÇÅÇÇÇÍÇÇÇÍÇÇÇÆÇÇÇÎÇÇÇÍÇÇÇÖÇÇÇÎÇÇÇÞÇÇÇ×ÀÀÀØÀÀÀØÀÀÀàÀÀÀÐÀÀÀÑÀÀÀÚÀÀÀÚÀÀÀÂÀÀÀÓÀÀÀÃÀÀÀÊÀÀÀÂÀÀÀÃÀÀÀÃÀÀÀÃÀÀÀÂÀÀÀÃøøøúÀÀÀÃøøøóÀÀÀÁøøøêøøøêøøøñøøøðøøøàøøøðøøøðøøøðÿÿÿ÷ÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿþÿÿÿüÿÿÿüÿÿÿû¡ÍÀÀÉÀ¾øÀÀÀ·Ðöæ÷ÀÀÀÃÀÀÀÓÀÀÀÊÀÀÀÂÀÀÀÊÀÀÀÒÀÀÀÒÀÀÀÑÀÀÀâÀÀÀØÀÀÀâÀÀÀáÀÀÀÈÀÀÀÐÀÀÀÈÀÀÀØÀÀÀÐÀÀÀÐÀÀÀÐÀÀÀÑÀÀÀÉÀÀÀÑÀÀÀÈÀÀÀÑÀÀÀÉÀÀÀÉÀÀÀÂÀÀÀÂÀÀÀÃøøøúøøøúøøøòøøøêøøøñøøøèøøøáøøøàÿÿÿïÿÿÿïÿÿÿîÿÿÿþÿÿÿþÿÿÿýÿÿÿýøøððÀÀÀÃÀÀÀÂÀÀÀËÀÀÀËÀÀÀÒÀÀÀÓÀÀÀÚÀÀÀÙÀÀÀÚÀÀÀÙÀÀÀéÀÀÀàÀÀÀàÀÀÀØÇÇÇßÇÇÇçÇÇÇ×ÇÇÇßÇÇÇÖÇÇÇ×ÇÇÇÝÇÇÇÅÇÇÇÍÇÇÇÍÇÇÂÇÇÇÇÇÇÇÇÆÇÇÇÆÇÇÇÇÀÀÀÐÀÀÀÈÀÀÀÈÀÀÀÉÀÀÀÈÇÇÇÀøøøðÿÿÿ÷øøøðøøøÙøøøéøøøëøøøüÿÿÿöÿÿÿîÿÿÿîÿÿÿïÿÿÿïÿÿÿçøøøèøøøàøøøèøøøèøøøèøøøñøøøñøøøëøøøòøøøòøøøúøøøúøøøûÀÀÀÂÀÀÀÁ·ØÎÖÏÀÀÈàÇÇÇÇÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿýÿÿÿõÿÿÿõÿÿÿîÿÿÿöÿÿÿ÷øøøðÿÿÿÿøøøðÿÿÿïøøøèøøøèøøøèøøøØøøøèøøøéøøøáøøøéøøøêøøøóøøøóøøøíøøøõøøø÷ÀÀÀÆÀÀÀÅÀÀÀÅÀÀÀÌÀÀÀÔÀÀÀÌÀÀÀÓÀÀÀÓÀÀÀÛÀÀÀÚÀÀÀÒÀÀÀÚÀÀÀÒÀÀÀÙÀÀÀØÀÀÀÙÀÀÀØÀÀÀØÇÇÇ×ÀÀÀØÇÇÇ×ÇÇÇ×ÇÇÇßÇÇÇ×ÇÇÇÕÇÇÇ×ÇÇÇÎÇÇÇÖÇÇÇÖÇÇÇÒÇÇÇÑÇÇÇÁÇÇÇÉøøÈèÇÇÇÊÇÇÇÃÇÇÇÔÇÇÇÔÇÇÇÝÇÇÇçÇÇÇßÀÀÀèÀÀÀØÀÀÀÐÀÀÀÑÀÀÀÑÀÀÀÑÀÀÀÒÀÀÀÉÀÀÀÊÀÀÀÉÀÀÀÊÀÀÀÈ·ÑÒæÄÀÀÀàÀÀÀØÇÇÇæÇÇÇçÇÇÇÝÇÇÇÝÇÇÇÖÇÇÇÝÀÀÀôÀÀÀìÀÀÀóÀÀÀòÀÀÀñÀÀÀòÀÀÀøÇÇÇöÀÀÀèÇÇÇÞÇÇÇåÇÇÇÞÇÇÆøÇÇÅáÇÇÄÎÇÇÄÇÀÀÀÈÇÇÇÇÇÇÇÇÀÀÈèÇÇÄÎøøÈðÀÁÃÃøøøäøøøâøøøâøøøáÿÿÿçÿÿÿçÿÿÿïøøøðÿÿÿíÿÿÿõÿÿÿýÿÿÿýÇÇÀÇÇÇÇÇÇÇÇÏÀÀÀÐÇÇÏÿÇÇÄÇøøÈèÀÁÂÃÀÀÀÃøøøüøøøòøøøêøøøòøøøéøøøáøøøàÿÿÿçÿÿÿçÿÿÿåÿÿÿíÇÇÀÁÇÇÇÇÇÇÇÏÀÀÀÑÇÇÏ÷ÇÇÄÇøðøàÀÀÃÂÀÀÈèÀÀÀÉÀÀÀÈÀÀÀÁÀÁÀÅÀÀÀÁøøøúøøøøøøðØÀÀÂÇÀÀðÐÇÇÇÑÀÀÀàÀÀÀÙÀÀÀÚÀÀÀâÀÀÀÙÀÀÀÑÀÀÀÙÀÀÀÙÀÀÀÐÀÀÀØÀÀÀØ·ÙÂÎÜÀÀÀàÀÀÀàÇÇÇÞÇÇÇçÇÇÇåÇÇÇÝÇÇÇÖÇÇÇÝÀÀÀôÀÀÀìÀÀÀóÀÀÀêÀÀÀùÀÀÀòÀÀÀðÇÇÇþÀÀÀàÇÇÇæÇÇÇåÇÇÇÞÇÇÆøÇÇÅáÇÇÄÆÇÇÄÇÀÀÀÈÇÇÇÏÇÇÇÇÀÀÈðÇÇÄÆøøÈèÀÁÃÃøøøìøøøâøøøâøøøáÿÿÿßÿÿÿïÿÿÿïøøøðÿÿÿíÿÿÿõÿÿÿõÿÿÿýÇÇÀÇÇÇÇÇÇÇÇÏÀÀÀÈÀÀÀÈÇÇ×ÇÇÇÄÇøøÈàÀÁÂÃÀÀÀÃÀÀÀÄøøøòøøøêøøøêøøøñøøøâøøøØÿÿÿçÿÿÿçÿÿÿíÿÿÿõÿÿøøÇÇÇÇÇÇÇÏÀÀÀÉÀÀÈøÇÇÄÆøðøàÀÀÃÂÀÀÈèÀÀÀÉÀÀÀÁÀÀÀÈÀÁÀÅøøøùÀÀÀÂøøøøøøðØÀÀÂÇÀÀðÈÇÇÇÙÀÀÀØÀÀÀáÀÀÀÚÀÀÀÚÀÀÀÙÀÀÀÙÀÀÀÙÀÀÀÑÀÀÀØÀÀÀØÀÀÀоÛÐÀÀ·ÑêóÃÇÇÇÜÇÇÇÜÇÇÇÓÇÇÇÉøøÐÐÀÀÀÕÀÀÀÖÀÀÀÞÀÀÀãÀÀÀÚÀÀÀÙÀÀÀàÀÀÀÙÀÀÀØÇÇÇçÇÇÇß¾øÀÀÀ·ÙÚöÜÇÇÃÆøøøØÿÿÿÞÿÿÿÖÿÿÿæÿÿÿÝÿÿÿÜÿÿÿäÿÿÿóÿÿþîÿÿþõÇÇÆÅÇÇÆÄÀÀØÁÇÇÄÅøððÐÀÀÃÂÀÀÐÀÀÁÁÀøøðÀÀÀÃÀÀÀðØÇÇÄÇÀÀÀïÀÀÀÜÀÀÀÔÀÀÀÓÀÀÀÒÀÀÀÛÀÀÀÑÀÀÀÙÀÀÀÑÀÀÀÑÀÀÀÐÀÀÀÑÀÀÀéÀÀÀØÀÀÀØ·ØîìÜÀÀÁÆÀÀÈøÇÇÆ·ØçáÅÀÀÀÍÀÀÀÍÀÀÀÓÀÀÀÔÀÀÀÔÀÀÀÚÀÀÀÚÀÀÀÓÀÀÀâÀÀÀáÀÀÀáÀÀÀàÀÀÀàÀÀÀØÇÇÇßÇÇÇ×ÇÇÇÞÇÇÇßÇÇÇÞÇÇÇÕÇÇÇÕÇÇÇÌÇÇÇÌÇÇÇËøøðèøøøôÀÀÀÃøøøóøøøòøøøñøøøòøøøàøøøèøøøØÿÿÿæÿÿÿíÿÿÿíÿÿÿôÿÿÿûÿÿÿúÿÿÿùÇÇÇËÇÇÇËÇÇÇÓÇÇÇÔÇÇÇÕÇÇÇçÇÇÇßÀÀÀàÀÀÀØÀÀÀÙÀÀÀÙÀÀÀÛÀÀÀÒÀÀÀÒÀÀÀÄÀÀÀÔÀÀÈØÿÿÿüÿÿÿüÿÿÿüÿÿÿõÿÿÿõÿÿÿõÿÿÿîÿÿÿïÿÿÿïÿÿÿïøøøàøøøàøøøðøøøðøøøèøøøñøøøðøøøéøøøéøøøòøøøêøøøòøøøôøøøûøøøôøøøýøøøýÀÀÀÅÀÀÀÂÀÀÀÂÀÀÀ÷ØÞÜÔÀÁÀÇÀÀÈØÇÇÆÅÀÀÀÂÀÀÀÁÀÀÀÑÀÀÀÊÀÀÀÐÀÀÀËÀÀÀÐÀÀÀÒÀÀÀÙÀÀÀÙÀÀÀØÀÀÀÐÀÀÀàÇÇÇçÇÇÇßÇÇÇßÇÇÇ×ÇÇÇÝÇÇÇÎÇÇÇÝÇÇÇÎÇÇÇÌÇÇÇÅÇÇÇÃÇÇÂÁøøðàÀÀÅÄÀÀÀÃÀÀÀÄøøøûøøøûøøøóøøøéøøøéøøøèøøøèøøøàÿÿÿöøøøèÿÿÿöÿÿÿ÷ÿÿÿöÿÿÿþÿÿÿôÇÇÇÆÇÇÇÅÇÇÇÅÇÇÂÇ·ÙØÀîÇÆÃÆøøðØÀÁÄ¡ÍÀÀÀÛ¾ÛÐÀÀ·ØÇòâÀÀØðÀÀÀÂÀÀÀÄøøøóøøøûøøøóøøøéøøøèøøøàøøøðøøøðøøøøÿÿÿ÷ÿÿÿöÿÿÿ÷ÿÿÿþÿÿÿþÿÿÿöÇÇÇÅÇÇÇÆ¡ÍÀÀÉÀ¾øÀÀÀ·ÐþüÄÀÁÀÇÀÀÈÐÇÇÆÃÀÀÀÔÀÀÀÒÀÀÀÒÀÀÀÛÀÀÀÙÀÀÀÙÀÀÀéÀÀÀàÇÇÆÄøøøðøøøèÿÿÿ÷ÿÿÿ÷ÿÿÿïøøøðÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿíÿÿÿõÿÿÿüÇÇÇÄÇÇÂÇ¡ÍÀÀÀÀ¾ÛÐÀÀ·ÐÿÑèøøøðÿÿÿ÷øøøðÿÿÿïÿÿÿïøøøàÿÿÿïÿÿÿ÷ÿÿÿïøøøèÿÿÿöÇÇÇÆÇÇÇÆÇÇÇÅÇÇÇÆÇÇÇÕÇÇÇæÀÀÀàÀÀÀÐÀÀÀØÀÀÀÐÀÀÀÐÀÀÀÒÀÀÀÙÀÀÀÒÀÀÀÈÀÀÀÒÀÀÀÂÀÀÀÂÀÀÀ¡ÍÀÀÉÀ¾øÀÀÀ·ÐîäÜøøðàøùèßÀÀÈèÇÇÈïÀÀÏñÀÀÈðÇÇÈ÷ÀÀÏéÀÀÈàÿþïáøøðàøøöÏ·ÐæåóÀÀÆÅøøðøÀÀÁÃÀÀÈÈÀÀÂÄÀÀÈØÇÇÅÄÀÀÈØÇÇÆÅøøðèÇÇÂÂÇÇÇÇÇÇÇÍÀÀÀÈÇÇÇÎÀÀÀÈÇÇÇÏÀÀÀÈÀÀÀÐÀÀÀÉÀÀÀÐÇÇÆÆøøøðøøøðøøøðøøøøøøøàøøøðøøøéøøøñøøøùøøøòøøøù·ÐæÄÔÀÀÇÅøøððÀÀÁÂÀÀÈÐÀÀÁÄÀÀÀÍÀÀÀÃÀÀÀËÀÀÀÒÀÀÀÑÀÀÀÚÀÀÀÙÀÀÀØÀÀÀÈÀÀÀÈÇÇÇßÀÀÀØÇÇÆÅøøøØøøøøøøøðÿÿÿÿÿÿÿþøøøøÿÿÿýÇÇÇÆÇÇÆÇÀÀÈàÇÇÆÆøøðàÇÇÀ÷Ð×åÉøøðàÀÀÀÃøøøûøøøüøøøúøøøòøøøòøøøéøøøêøøøðøøøèøøøéøøøèøøøàÿÿÿçøøøàÿÿÿåÿÿÿîÿÿÿöÇÇÇÃÿÿÿüÇÇÇËÇÇÇÕÇÇÇÝÇÇÇ÷ÇÇÇæÇÇÇçÀÀÀèÇÇÇÞÀÀÀàÇÇÇßÀÀÀÐÇÇÇ×ÇÇÇîÇÇÇîÇÇÇåÇÇÇÕÇÇÇÝÇÇÇÓÇÇÇÍÇÇÇÂÇÇÇÃÿÿÿûÿÿÿôÿÿÿìÿÿÿõÿÿÿæÿÿÿæÿÿÿïÿÿÿïøøøðøøøðÿÿÿ÷øøøðøøøèøøøðøøøèøøøàøøøØøøøáøøøàøøøêøøøèøøøêøøøéøøøæøøøíøøøïÀÀÁÁÀÀÈàÇÇÇÄÇÇÇÍÇÇÇÌÇÇÇÕÇÇÇÖÇÇÇÞÇÇÇÞÇÇÇ×ÇÇÇçÇÇÇßÀÀÀØÀÀÀØÀÀÀØÀÀÀØÀÀÀÙÀÀÀÙÀÀÀÐÀÀÀÙÀÀÀÒÀÀÀÑÀÀÀÒÀÀÀËÀÀÀËÀÀÀÃÀÀÀÂÀÀÀÂøøøúÀÀÀÁøøøúøøøñøøøòøøøñøøøñøøøéøøøéøøøáøøøáøøøáøøøèøøøéøøøáøøøéøøøàøøøóøøøéøøøêøøøòøøøòøøøûøøøóøøøûÀÀÀÄÀÀÀÄÀÀÀÌÀÀÀÓÀÀÀÌÀÀÀÓÀÀÀÓÀÀÀÛÀÀÀÚÀÀÀÑÀÀÀØÀÀÀÑÀÀÀÑÀÀÀØÀÀÀÐÀÀÀÙÀÀÀØÀÀÀàÇÇÇßÀÀÀØÀÀÀàÇÇÇÖÀÀÀØÇÇÇ×ÇÇÇÖÇÇÇæÇÇÇÞÇÇÇÜÇÇÇÍÇÇÇÕÇÇÇÌÇÇÇÅ·ÛèüèøøñÜðØØÀÇÇÅÀÈàèÀøøñäÀÀØÈÀÀÁÄ·ÙëñÇÀÀÉíÁÅÀÄøøàøÆÂÇÄÀÀÉäÇÇÄÇÀÀÈè·ÑÃûäÇÇÎãÈàèÀÀÀÃÁðØØÀÇÇÎìøøàøÇÇÆ÷ÓÈÍÄÿÿöäÆÂÇÄÀÀØÈÁÅÀÄÿÿöÜÀÀÃÀøøðà¾ÛÐÀÀ·ÒÁõÊÀÀëáÇÇÀûÿÿÔÖ·Ù÷ÁôøøÊðÿþÿòÇÇö̾øÀÀÀ·ÑîÛÑÿÿÿîÿÿÿîÿÿÿÜÿÿÿÒÿÿÿÓÿÿÿÜÿÿÿäÿÿÿ÷øøéóøøñÌøøñ×øøòèøøòùøøúÂøøúãøøúóøøùñÀÀÁÂÀÀÁÁÀÀÁÉÀÀÀÎÀÀÀÎÀÀÀÍÀÀÀÎÀÀÁØÀÀÀßÀÀÁØÀÀÀßÀÀÀçÀÀÀçÀÀÀæÀÀÀçÀÀÀÁøøøùøøøÒøøøÉøøøÐøøøÉÿÿÿ×øøøÀøøøÐøøøÈÿÿÿïøøøèÿÿÿïøøøèÿÿÿçøøøðøøøàÿÿÿïÿÿ÷þÿÿ÷öÿÿ÷þÿÿ÷ôÿÿ÷ýÿÿ÷þÿÿ÷ýÿÿ÷üÿÿ÷ýÿÿÿÅÿÿ÷ýÿÿ÷üÿÿÿÅÿÿÿÃÿÿ÷üÿÿÿÌÿÿÿÄÿÿ÷üÿÿÿËÿÿÿÃÿÿÿÅÿÿÿÄÿÿÿËÿÿÿÄÀÀÀÓÀÀÀÛÀÀÀÚÀÀÀÒÀÀÀÛÀÀÀÚÀÀÀãÀÀÀÚÀÀÉÐÀÀÈ×ÀÀÈßÀÀÈßÀÀÈßÀÀÈßÀÀÈ×ÀÀÈßÀÀÈÞÀÀÈÞÀÀÈçÀÀÈäÀÀÈæÀÀÈÝÀÀÈìÀÀÈäÀÀÈÃÀÀÈÂÀÀÈÉÀÀÈÉÀÀÈÊÀÀÈÀÀÀÈÈÀÀÈÀÀÀÀøÀÀÀðÀÀÀðÇÇÇ÷ÇÇÇÿÇÇÇïÇÇÇ÷ÇÇÇöÇÇÇîÇÇÇçÇÇÇæÇÇÇîÇÇÇÞÇÇÇæÇÇÇåÇÇÇÝÇÇÇÆÇÇÇÇÇÇÇÆÇÇÇÆÿÿ÷úÿÿ÷òÿÿ÷ùÿÿ÷úÿÿ÷ùÿÿþÏÿÿþÖÿÿþìÿÿýáÇÇÅÀÇÇÅØÇÇÅñÇÇÆôÇÇÆüÇÇÎÅÇÇÎÏÇÇÎÏÇÇÏØÇÇÏÙ·ÑåÿÍÀÀÀÉÀÀÀäÀÀÀìÀÀÀíÀÀÀöÀÀÀëÀÀÀãÀÀÀáÇÇÏÖÇÇÏÆÇÇÏ×ÇÇÏÎÇÇÏÏÇÇÏÏÇÇÏÏÀÀÈÈÀÀÈÐÀÀÈÈÀÀÈÈÀÀÈÈÀÀÈÉÀÀÈÊÀÀÈÉÀÀÈÊÀÀÀÙÀÀÀÙÀÀÀÙÀÀÀàÀÀÀÚÀÀÀÙÀÀÀÙÀÀÀØÀÀÈÃÀÀÈÃÀÀÈÂÀÀÈÂÀÀÈÃÀÀÈÂÀÀÈÃÀÀÀúÀÀÈÊÀÀÀûÀÀÈÂÀÀÈÂÀÀÈÂÀÀÈÃÀÀÈÂÀÀÈÉÀÀÀúÀÀÀùÀÀÀùÀÀÈÂÀÀÈÀÀÀÀñÀÀÈÂÀÀÈÀÀÀÀøÀÀÀùÀÀÀùÀÀÈÀÀÀÀøÀÀÀøÀÀÈÀÀÀÀøÀÀÀðÇÇÇ÷ÀÀÀðÇÇÇ÷ÀÀÀðÀÀÀèÀÀÀðÇÇÇïÇÇÏæÀÀÈØÇÇÏæÇÇÏÞÇÇÏÞÇÇÏåÇÇÏßÇÇÏÞÇÇÏåÇÇÏÞÇÇÏÞÇÇÏÝÇÇÏßÇÇÏÞÇÇÏåÀÀÈØÀÀÀÈÇÇÇÆÇÇÇÇÿÿÿöÿÿÿ÷øøøðÿÿÿ÷øøøèÿÿÿïÿÿÿ÷øøøèÿÿ÷þÿÿ÷ÿøøðøøøðøøøðøøøðøøøøÂøøðùøøøÊøøøÑøøøÊøøøÉøøøÊøøøÑøøøÂøøøÑøøðëøøðêøøðêøøðñøøðéøøðñøøðèøøððøøøÈøøøÐøøøØÿÿÿ×øøøÐÿÿÿÏÿÿÿ×øøøØÿÿÿïÿÿÿçÿÿÿçÿÿÿçøøøàÿÿÿçøøøàøøøèÿÿ÷Öÿÿ÷Íÿÿ÷Ìÿÿ÷Ôÿÿ÷Üÿÿ÷Íÿÿ÷Óÿÿ÷Ëÿÿ÷Ýÿÿ÷Óÿÿ÷Üÿÿ÷Óÿÿ÷Óÿÿ÷Íÿÿ÷Õÿÿ÷ÜÿÿÿÎøøøØÿÿÿÏÿÿÿ×ÿÿÿ×ÿÿÿ×øøøÈøøøÐÿÿÿ×øøøÐøøøÐøøøÈøøøÙøøøÐøøøÉøøøÑøøøÒøøøÑøøøÒøøøÒøøøÒøøøÚøøøÓ·ÚÊÈÂøøùüøøùûøøùëøøùâøøùâøøùÑøøùÑøøùÈøøøÏøøðþøøðöøøðýøøðôøøðëøøðñøøðáÇÇÄÇÇÇÏ×ÇÇÏÇÇÇÏÆÇÇÏÅÇÇÇüÇÇÇüÇÇÇûÇÇÇêÇÇÇñÇÇÇêÇÇÇêÇÇÆßÇÇÇÙÇÇÆ×ÇÇÆÏÇÇÆÏ·ÒøÚÑÀÀÈàÀÀÈÓÀÀÈÚÀÀÈÔÀÀÈÍÀÀÈÕÀÀÈÏÀÀÀÿÀÀÁøÀÀÁñÀÀÁñÀÀÁãÀÀÁâÀÀÁÛÀÀÁËÀÀÁËøøèÀÿÿþÿÿÿÿøÿÿþ÷ÿÿÿèÿÿÿèÿÿÿÙÿÿÿÙÿÿÿÓÿÿÿÙÿÿÿËÿÿÿËÿÿÿÍÿÿÿÅÿÿÿÇÿÿÿÆÿÿ÷÷·ÒêèòÇÇÆÅÇÇÆÕÇÇÆÝÇÇÆæÇÇÆåÇÇÆïÇÇÆÿÇÇÇøÇÇÏÁÇÇÏÁÇÇÏÃÇÇÏÛÇÇÏÔÇÇÏÖÇÇÏÕÀÀÈØÀÀÃÁøøøÁøøøÂøøøÁøøðûøøøËøøøÍøøøÕøøø×øøøÕøøøçøøøßøøùèøøùèøøùñøøùøøøùù·ÒûÞÓÿÿ÷ïÿÿ÷÷ÿÿ÷õÿÿ÷ôÿÿ÷ëÿÿÿÂÿÿÿÂÿÿÿÁÿÿÿÈÿÿþÏÿÿþßÿÿþæÿÿþæÿÿþíÿÿþõÇÇÆÄÀÀØÀÀÀÁÉÀÀÁÉÀÀÁÑÀÀÀßÀÀÁÙÀÀÀîÀÀÀæÀÀÀ÷ÀÀÀöÀÀÀõÀÀÀüÀÀÀüÀÀÈËÀÀÈÂÀÀÈÁÀÀÈÁ¾ôÀÛТÀÀÀÁýá¸ÈøíÚÈüÿë
Windows programs
* * Games * *
Graphics software¡ÍÀÀÉí£Ä¾ÒÐðÀ³ËðíÂõÈèÊ¡ÍÀÀÉÀ£À¾ìÀÒТðÀÀÀæõ¸ÂÊÒúÈåÞÛ
Memra Software Inc. was
founded in 1986 by Michael
Dillon and Margaret Clappison.
The first shareware program
released in 1993 was a utility
to add Windows icons to a
NAPLPS drawing.¡ÍÀÀÀä¾àÀÒиÁÏÔÜÀÒÁÁ¹ÄÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÈâÈâÈâÈâÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀâÈâÈâÈâÀüÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÂÀÀÀÀÀÀÀÿðÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÈÁ÷Ý÷ÝðÿÿÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀàÇÜÇÝðÿÿüÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÂÀÝðÝðÿÿÿðÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÈÁ÷ÁðÿÿÿÿÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÇÝðÿÿÿÿüÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÿÿÿÿÿðÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀüÀÿÿÿÿÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀüÇÃÿÿÿüÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀüÇÃÿÿÿüÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀüÇÃÿÿÿüÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀüÇÃÿÿÿüÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÈüÇÃÿÿÿüÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÏàÇÃÿÿÿüÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÂÈüÇÃÿÿÿüÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀâÈàÇÃÿÿÿüÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÇâÈàÇÃÿÿÿüÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÝøÞÈàÇÂÏÿÿüÀÀÀÀÀÀÀÀÀÃøá÷áøàÉÃøÿÿüÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÏâÇÞÇàÉäÏãÿüÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀþÈÝøÜÉæÐþÏüÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÃøá÷àÉæÐãøüÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÏâÇÜÉæÐâÏàÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀþÈÜÉæÐâÈÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÃøáðæÐâÈÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÏâÇÂÐâÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀþÈÜÀÜÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÈáðÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ¸ÁßüäÀÒÁÁ¹ÄÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÃðÀÀÀÏÃðÀÀÀÀÀÀÀÀüÏÃðüÏÀÏÀÀüÀÀÀüÏÃðÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀüÏÃðÀÀÀÀÃðÃðÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÁÿÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÁ÷ÜÇüÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÝðßðÝðÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÇÜÇÃÿÁðÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÇÁðüÏÁðÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÇÜÇÃÿÁðÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÞÀÀÀÝðÿðÝðÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÁ÷ÁøÃðÃÿüÇÜÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÂÇÜÀÀÏÀÀÁ÷ÂÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÇÜÇÞÀÀÀÿÿýðâÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÇÝðÞÀÀÇÀÀÀÀâÀÀÀÀÀÀÀÀÀÁðÝøÀÀÁðâÈâÀâÀÀÀÀÀÀÀÀÀÁ÷ÁøÀÀÜÈÝ÷ÝðÝðÀÀÀÀÀÀÀÀÀÇàÀÀÇÂÇÝ÷ÝðÝðÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÁðá÷Ý÷ÝðÝðÀÀÀÀÀÀÀÀüÇÝøÀÀÁ÷Ý÷ÜÀÝðÀÀÀÀÀÀÀÏÀÇÝøàÇÝ÷Ý÷ÜÀÝðÀÀÀÀÀÀÀÇüÀÁ÷Ý÷Ý÷ÝðÀÀÀÀÀÀÀÀÀÇÝðßðÜÇÝ÷Ý÷ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÁ÷ÝÿÁ÷ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÝ÷ÃÿüÇÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÝðÜÏüÇÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÝ÷ÃÿüÇÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÁ÷ÿÿÁ÷ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÏÿðÝðÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÇÜÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÃÿý÷ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ¸Á÷äÜÀÒÁÁ¹ÄÿÿÁ÷Ý÷Ý÷Ý÷ÝðÃðÝ÷Ý÷Ý÷ÝðßÿüÇÝ÷Ý÷Ý÷ÝðþÏÁ÷Ý÷Ý÷ÝðÝÿÿðÝ÷Ý÷Ý÷ÜÏâÏüÇÝ÷Ý÷ÝðÝ÷ÿðÁ÷Ý÷Ý÷ÃøãÿÿðÝ÷Ý÷ÝðÝ÷ÜÀüÇÝ÷ÝðþÈý÷ÿÿÁ÷Ý÷ÝðÝ÷ÜÏãðÝ÷ÜÏâÏÝ÷ßÿüÇÝ÷ÝðÝ÷ÃøãÿÁ÷Ãøã÷Ý÷ÝÿÿðÝ÷ÝðÝðþÈÿÿüÀÂÈý÷Ý÷Ý÷ÿÿÁ÷ÝðÜÏâÏÝÿÿðÂÏÝ÷ÀÇÝ÷ßÿÀÇÝðÃøã÷Ý÷ÿÿÃ÷Ý÷ÁðÝ÷ÝðÃðÝðþÈý÷Ý÷ßÿüÇÜÇÁ÷Ý÷ÝðþÏÁðâÏÝðÝ÷ÝÿÿðÝðÁ÷Ý÷ÜÏâÏüÀã÷ÜÇÝ÷Ý÷ÿðÁ÷Ý÷Ý÷Ãøãÿÿðý÷ÁðÜÇÝ÷ÜÀüÇÝ÷ÝðþÈý÷ÿðÁ÷Á÷Á÷Ý÷ÜÏãðÝ÷ÜÏâÏÝ÷ßðüÇÜÀÝ÷Ý÷ÃøãÿÁ÷Ãøã÷Ý÷ÝðüÀÝ÷Ý÷ÝðþÈÿÿüÀÂÈý÷Á÷ÝðÀÏÁ÷Ý÷ÜÏâÏÝÿÿðÂÏÝ÷Á÷ÝðÃøüÇÝ÷Ãøã÷Ý÷ÿÿÃ÷ÜÀÀÀÝðþÈÿðÝðþÈý÷Ý÷ßÿüÇÝ÷Á÷ÝðâÏÿÿÀÀâÏÝ÷Á÷ÝÿÿðÝ÷Á÷Ýðã÷ßÿüÀã÷ÜÇÜÇÝ÷ÿðÁ÷Ý÷Ýðý÷Ýÿÿðý÷ÁðÜÇÝ÷ÜÀüÇÝ÷ÝðÝ÷Ý÷ÿÿÁ÷Á÷Á÷Ý÷ÜÏãðÝ÷ÜÀÝ÷Ý÷ßÿüÇÜÇÝ÷Ý÷ÃøãÿÁ÷ÃðÜÀÝ÷ÝÿüÀÝ÷Ý÷ÝðþÈÿÿüÀÂÀÁðÝ÷Ý÷ÀÏÁ÷Ý÷ÜÏâÏÝÿÿðÂÀÝðÀÇÝ÷ÃøüÇÝ÷Ãøã÷Ý÷ÿÿÀÀÝ÷ÜÇÝðþÈÿðÝðþÈý÷Á÷ßÿüÀÝ÷Á÷ÜÏâÏÿÿÀÀâÏÝðÜÇÝÿÿðÝ÷Á÷Ãøã÷ßÿüÀã÷ÜÇÜÇÝ÷ÿðÝ÷ÝðþÈý÷Ýÿÿðý÷Á÷ÜÇÝ÷ßð¸ÉÏÌÍÀÒÁÁ¹ÄÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÿÿÿÿÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÿÿâÈâÏÿÿÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÏâÈàÏàÏÿÿüÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÈàÏàÏàÏüÏüÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÈàÏàÏàÏüÏüÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÈàÏàÏàÏüÏüÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÂÈàÏàÏàÏÿðÿðÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÂÈÃøÀÏàÀÿðÿðÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÂÈÃøÃøâÀÿðÿðÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÂÈÃøÃøâÀÿðÿðÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀâÈÂÈÃøâÀÿÿÃÿÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀâÀþÈÃøâÀÿÿÃÿÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀâÀþÈÃðâÀüÏÃÿÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀâÀþÈÀÀâÀÀÏÃÿÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀàÏÂÈâÈâÈÿÿÃÿÀÀÀÀÀÀÀÀÀÈàÀâÈÿÿÿÿÿÿüÏüÀÀÀÀÀÀÀÀÈâÈÿÿÀÀÀÀÿÿÿðüÀÀÀÀÀÀÀÀÈÿÿÀÀâÈâÏÀÀÿÿüÀÀÀÀÀÀÀÀÏÀÀâÈÀÀÀÀÿÿÀÀüÀÀÀÀÀÀÀÀÀâÈÀÀâÈâÈÀÀÿÿÀÀÀÀÀÀÀÀÀÈàÀâÈâÈâÈâÈÀÏüÀÀÀÀÀÀÀÂÈÂÈâÈâÈâÈâÈâÀÿðÀÀÀÀÀÀÂÀâÈàÀÿÿÿÿÀÈâÈÃðÀÀÀÀÀÀÀÈâÈàÀÀÀÀÀÀÈâÈàÀÀÀÀÀÀÀÀÀÂÈâÀÂÈâÀÂÈâÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀâÈÀÀÀÀâÈÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÈâÈâÈàÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ¸ÉßôÍÀÒÁÁ¹ÄÀÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÀÀÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÏÿðÀÈâÈâÀÿÿÿÿÿÿÿÿÂÈàÈâÀÿðÂÈâÈâÀÿðÀÀÿÿÿÿÂÈàÈâÀÿðÂÈâÈâÀÿðâÀÿÿÿÿÂÈàÈâÀÿðÂÈâÈâÀÿðâÀÿÿÿÿÂÈàÈâÀÿðÂÈâÈâÀÿðâÀÿÿÿÿÂÈàÈâÀÿðÂÈâÈâÀÿðâÀÿÿÿÿÂÈàÈâÀÿðÂÈâÈâÀÿðÀÀÿÿÿÿÂÈàÈâÀÿðÂÈâÈâÀÿÿÿÿÿÿÿÿÂÈàÈâÀÿðÂÈâÈâÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÈâÀÿðÂÈâÈâÈâÈâÈâÈâÈâÈâÈâÀÿðÂÈâÈâÈâÈâÈâÈâÈâÈâÈâÀÿðÂÈâÈâÈâÈâÈâÈâÈâÈâÈâÀÿðÂÈãÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÈâÀÿðÂÈâÈâÈâÈâÈâÈâÈâÈãøâÀÿðÂÈáøâÈâÈâÈâÈâÈâÈãøâÀÿðÂÈâÈâÈâÈâÈâÈâÈâÈãøâÀÿðÂÈáøâÈâÈâÈâÈâÈâÈãøâÀÿðÂÈâÈâÈâÈâÈâÈâÈâÈãøâÀÿðÂÈáøâÈâÈâÈâÈâÈâÈãøâÀÿðÂÈâÈâÈâÈâÈâÈâÈâÈãøâÀÿðÂÈáøâÈâÈâÈâÈâÈâÈãøâÀÿðÂÈâÈâÈâÈâÈâÈâÈâÈãøâÀÿðÂÈáøâÈâÈâÈâÈâÈâÈãøâÀÿðÂÈâÈâÈâÈâÈâÈâÈâÈãøâÀÿðÂÈáøâÈâÈâÈâÈâÈâÈãøÂÀÿðÂÈâÈâÈâÈâÈâÈâÈâÈãøÂÀÿðÂÈáøâÈâÈâÈâÈâÈâÈãøâÀüÀÂÈâÈâÈâÈâÈâÈâÈâÈãøâÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ¾ìÀÒиÀÏÉïÈçëÝ
We are also working on a
utility to convert Windows
metafiles into NAPLPS drawings
such as the logo for Memra.
This logo was drawn in
CorelDraw, exported to .WMF
format and converted to
NAPLPS with the beta test
version of the utility.¸ÀËÄòÈãêü
And last, but not least, we
are working on a Windows
game for children that should
be released by mid-April 1993.¾äÀèÀ¢ðÀÀÁôë¤ÀÉÛÿ Long live NAPLPS!

  3 Responses to “Category : Tutorials + Patches
Archive   : NAPLPS.ZIP
Filename : MEMRA2.NAP

  1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

  2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

  3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/