SPREAD - DAY54.ZIP - [email protected]@@

 
Output of file : [email protected]@@ contained in archive : DAY54.ZIP

ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
º Daily Calendar BBS (619)-435-0036 Coronado, California º
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ
ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ» ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
º Distribution and º ULTRABBS º Document exchange º
º support of º 2.09 º and º
º Daily Calendar software º 2400-14.4K Baud º W-Net Mail º
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ
ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ· º Shareware and º ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
º Open Board º º public domain º º AT&T DataPort º
º No Fees or Ratios º º software º º 14,400 Baud Modem º
ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ º distribution º ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ