Category : File Managers
Archive   : DISCSCAN.ZIP
Filename : DS.CFG

 
Output of file : DS.CFG contained in archive : DISCSCAN.ZIP
IRPATHèwrà +èwàfb +HOWS.CFGcCHAR10èwrà +èwàfb +CHAR12èwrà +èwàfb +:CHAR16èwrà +èwàfb +CHOICEèwrÎ
+èwàfb +ð?COLR1èwrÃ
+èwàfb ++g/b,+gr/b,bCOLR10èwrà +èwàfb ++w/b,+gr/n,b,,bg/nCOLR11èwrÃ
+èwàfb ++rb/b,+r/n,bCOLR2èwrà +èwàfb ++bg/b,+gr/n,bCOLR3èwrà +èwàfb ++r/b,+w/n,bCOLR4èwrà +èwàfb ++w/b,+r/b,bCOLR5èwrà +èwàfb ++gr*/bCOLR6èwrà +èwàfb ++gr/b,+gr/b,bCOLR7èwrà +èwàfb ++r*/bCOLR8èwrà +èwàfb ++g/b,x/x,bCOLR9èwrà +èwàfb ++w/b,+g/b,bDIRPATHèwrà +èwàfb +C:\DISKSCANDSMEMHèwrà ¡ +èwàfb +                                         DISKSCAN (c) 1989 RM Software - All Rights Reserved          Ver 1.10 ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ                                           MAIN Menu    STATUS Screen                         ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ» ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»  º Quit    º º     Last Floppy Number Entered=  99         º  º Load    º º Highest Floppy Number In Data-Base=  99         º  º Erase    º º  Number of Filenames In Data-Base= 843         º  º Report Menu º º  Number of Floppies In Data Base=  46         º  º View    º º     Number of Sub-Directories=  0         º  º Drive    º º Search Path=A:\*.*                    º  º OS     º º Installed Directory=C:\DISKSCAN             º  º Utility Menuº º Prompt User At Each Load=No               º  ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Load Files From Specified Path             EBITHèwrÌ +èwàfb +FCNTHèwrÎ
+èwàfb +.@FNAMHèwrà +èwàfb +DSFNUMHèwrÎ
+èwàfb +GEMEMHèwrÌ +èwàfb +LASTNUMèwrÎ
+èwàfb +LOADCONFwrà +èwàfb +YesMAXFILESwrÎ
+èwàfb +MAXNUMSwrÎ +èwàfb +MAXSUBSwrÎ
+èwàfb +MEMBRSSwrà ¡ +èwàfb +                                                      ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»                           º   S H O W L O G   º                           ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ              ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»                              º   MAIN Menu  º                              ºÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͺ                              º Add New     º                              º Change     º                              º Erase      º                              º Reports Menu  º                              º Utility Menu  º                              º Display Menu  º                              º Bžržožwžsžež ž žMžežnžuž  º                              º Quit      º                              ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Use Browse Menu                                                         MEMDSPSwrà ¡ +èwàfb +                                                      ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»                           º   S H O W L O G   º                           ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ              ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»    ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»                 º   MAIN Menu  º    º  REPORTS Menu  º                 ºÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͺ    ºÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͺ                 º Add New     º    º Main Menu    º                 º Change     º    º Numeric Order  º                 º Erase      º    º Alphabetic Order º                 º Ržežpžožržtžsž žMžežnžuž  º    º Category Order  º                 º Utility Menu  º    º Print Labels   º                 º Display Menu  º    º Time Summary   º                 º Browse Menu  º    º List Categories º                 º Quit      º    ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ                 ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    List Categories On File                                                       MEMRPTSwrÌ +èwàfb +MEMUTISwrà ¡ +èwàfb +                                         DISKSCAN (c) 1989 RM Software - All Rights Reserved          Ver 1.10 ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ                                           MAIN Menu    STATUS Screen                         ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ» ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»  º Quit    º º    º  UTILITY Menu º Entered=  99         º  º Load    º º HighestºÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͺata-Base=  99         º  º Erase    º º  Numbeº Main Menu    ºata-Base= 843         º  º Report Menu º º  Numbº Index      ºata Base=  46         º  º View    º º    º Zap       ºectories=  0         º  º Drive    º º Search º Setup Printer  º                º  º OS     º º Installº Password    ºKSCAN             º  º Užtžižlžižtžyž žMžežnžužº º Prompt º User Prompt   ºes               º  ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Prompt User at Each Load                                                       NBUFFSwrà +èwàfb +NOTDSPSwrÌ +èwàfb +NUMFLPSwrÎ +èwàfb +OPERPSwrÎ
+èwàfb +@PASS1Swrà +èwàfb +DISKSCANPASS2Swrà +èwàfb +DISKSCANPASSWDSwrà +èwàfb + RESPDSwrà +èwàfb +YSBUFFSwrà +èwàfb +SCANDIRwrà +èwàfb +A:\*.*SCMEMRwrà ¡ +èwàfb +                                         DISKSCAN (c) 1989 RM Software - All Rights Reserved          Ver 1.10 ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ                                           MAIN Menu    STATUS Screen                         ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ» ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»  º Quit    º º Reports Menu  ºppy Number Entered=  0         º  º Load    º ºÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͺumber In Data-Base=  45         º  º Erase    º º Return     ºnames In Data-Base= 826         º  º Ržežpžožržtž žMžežnžuž º º Order     ºppies In Data Base=  45         º  º View    º º Print     ºof Sub-Directories=  0         º  º Drive    º º Browse     º.*                    º  º OS     º º Search     ºory=C:\DISKSCAN             º  º Utility Menuº ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼach Load=Yes               º  ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 View On Screen                                                         SDATERwrÄ +èwàfb +«BASS1ERwrà +èwàfb +HOWS.CFGSTATRwrà +èwàfb +YESSUBCNTwrÎ
+èwàfb +SUMDSPwrÌ +èwàfb +SYSPASwrà +èwàfb +DISKSCANTEXT10wrà +èwàfb +18TEXT12wrà +èwàfb +27,58TEXT16wrà +èwàfb +18,15VIMEMwrÌ +èwàfb +

  3 Responses to “Category : File Managers
Archive   : DISCSCAN.ZIP
Filename : DS.CFG

 1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

 2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

 3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/