Category : Printer Utilities
Archive   : BRAD2.ZIP
Filename : PIZZA2C.BF2

 
Output of file : PIZZA2C.BF2 contained in archive : BRAD2.ZIP
BF0- 


 

 
 

 Àà?ðøøxð|ð<\„ÉW¡ÀÜü.fƒ²Ï
P{´ô7u´ú<|›¯í3} 

 
 

 Àà?ðøøxð|ðÀ X¢ð@‡Ë e „ ¸ 
J
•
á
0 } Ì b ª õ A

Ù
"g–Ù
M™ÖTŽÌ <u®Èä8uµñ0p¤ÝI‚Ã:x¦¼Þ(Xx¶FŽ¼Ôô X~¤Êú@r¤ä&f¤è,l–ªÚ"jM™ÖTŽÌ <u®Èä8uµñ0p¤ÝI‚Ã:x¦¼Þ°öDÜ,vº R € ¨ î 8
‚
Î
 j ¸ P ˜ â .
z
Æ
VŒÆ:†ÈD€¼ú0f ÄÜ 4b¦â `˜Î:t²ò,hœ¸Ô Tl£î5{¸ÌìJy–Åç0i”ÔW”Ö\‘¥ÇW:†ÈD€¼ú0f ÄÜ 4b¦â `˜Î:t²ò,hœ¸Ô  ã0~Èe©ð? | ˜ Û &
o
»
 W ¤ ó > † Ï 
g
³
þ
E‚³ö'sºô4r¬ë$W’ÀÔü0O—ÓPŒ¿ø+f¡ãX’´ÊúP`Ü$h´Ää<tˆÀÔ `„ÄH„Ä LŒ ´D'sºô4r¬ë$W’ÀÔü0O—ÓPŒ¿ø+f¡ãX’´ÊúÐl´T˜Ü, x ˆ È 
\
¨
ô
D  à , t ¼ 
T
 
ì
4x ì`¬ä$dœÜH„¼Ìì,<ˆÄ@€°ìXÔHˆ°ÀèÌÌÌÌììììÿÿÿÿÿÿÿÿðððððððððððððððð```üüüü`````üüüü``````üüüü`````üüüü```ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ üüüü œøøð` üüüü Œœüøøp8|~þæÇÃÿÿÿÿÃÃÃÁá``>~~çãÃÿÿÿÿÃÁÁa`` >€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ >|øðàÀ€>|øðàÀ€>|øðàÀ€>|øðàÀ€àðøø< <øøðààøøü üøøàÿàÀÀÀÀÀÀàÿ?ðàÀÀÀÀàð?üüüüüüüü ``ÿÿÿÿ0000pÿÿÿÿ<<||ìÌ̌Œ <<|lìÌ̌Œ 0ppðàÀÁÁÃÃÇæþ|<0pp`àÀÁÁÃãg~~< 088 ˜øøðà ŒÜüøøp ``àÀÀÃÃÃÃÇïÿ}}80pp`ÀÃÃÃÃãg<@ÀÀÀÀÀÀÀÀÀüüüüÀÀÀ`àààà`````üüüü```cãÁÁÁÁãc? 99?>>€€€€ÀÀÀÀ``` 000€€€€ÀÀÀÀ``` 000 ``````````````````````````````````000 ```ÀÀÀÀ€€€€000 ```ÀÀÀÀ€€€€ ÌÌÌÌlììì€0ppðÀÀÀÁÁÃÃÇþ~|80pp`ÀÀÀÁÁÃc~>pøøøŒŒŒŒøøøü øøðà0xüǖ„Ìüøüü üøðà <|qáÁÁÀÁÁÁÀàp?>xp`ÀÀÀÀÀ`px? <üüðàÀÀÀÀÀÀÀÀàðüü< |üøàà``````ààøü| ?~øððø~?~üððü~üüüü œøøð`üüüü ŒœüøøpÿÿÿÿÃÃÃÃÃÃÃÃÇçÿ}|8ÿÿÿÿÃÃÃÃÃÃÃÃãç<€Ààðx8 8800€àðøx< ?xðàÀÀÀÀÀÀÀÀàà`` ?xp`àÀÀÀÀÀÀà`pp00üüüü 8xððÀ€üüüü €Ààðx8,,<<|öæ‚€àðøx< <~þòâ€?xðàÀÀÀÀÀÀàðx??xpààÀÀÀÀààpx?üüüü€Ààðx< üüüü€Ààðx< ÿÿÿÿÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÇþ~|8ÿÿÿÿÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃã~> œøøð` Œœüøøp8|~þæÇÃÃÃÃÃÃÃÃÁá``>~~çãÃÃÃÃÃÃÁÁa`` üüüüüüüüÀÀÀÀÀÀÀÿÿÿÿÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÿÿÿÿÀÀÀÀÀÀÀàðøø øøðàðøøü üøøðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€àðü|üðà€Ààøü<üøàÀÀàøü??üøàÀÀðøþ??þøðÀ€üüü€Ààðø|>€Ààðø|>€Ààðø|>ÿÿÿÿÿÿÿÿÀÀÀÀÀÀÿÿÿÿÀÀÀÀÀÀÿÿÿÿ 88ppàààpp88 88ppàpp88€€ÀÀà`p08€€ÀÀà`p088x|üÌÌÌÌÌÌüøüü <||lDDDDDüüüüüüüüø øøðàüüüüü üøøðÿÿÿÿÿÿÿÿàðøø ðøøü àðøø øüüüüðøøü üüüüüÿÿÿÿÿÿÿÿàðøø\LLLLLLÌÌÀÀðøøü|ldddddääààüüüüüüüüÿÿÿ„„„„ÿÿÆÆÆÆÀàðó;óÿÿþþàððù ùÿÿÿþüüüüüüüüüüüüüüüüÿÿÿÿÿÿÿÿüüüüüüüü‡‡‡‡ÇÇÇÇÿÿþþÿÿÿþ‡‡‡‡ÇÇÇÇüüüü`àÀààð08 üüüüp`ààð°¸ ÿÿÿÿÿÿÿÿüüüüüüüüÿÿÿÿÿÿÿÿüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüàðøø øøðàðøøü üøøðÿÿÿÿø øøðàÿÿÿÿü üøøðàðøø øÿÿÿÿðøøü üÿÿÿÿüüüüüüüü˜˜ÜÌÌÌÌÌÌÌ|x80ˆˆÌÌÌDDDDDl|<8ðøüü øüüüàðøø üüüüðøøü üüüüÀàøü<<üøàÀ€Àðø|<<|øðÀ€€àðü|<|ðàð|<|üðà€Ààøü<>üøàÀÁñû?>|øðÀ€ <<|lìÌ̌Œ <4tdäÄĄ„€€üþÿ€€Àþÿþüü€€?~þüÀ€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþü€€ÿþÀ€€€€üüþ€Àüþ~? `ààÀ€€Ààðp000ðààÀ0ppðÀÀÀàðp00pp`@ððxx<<€€€ÀÀààààààààà

  3 Responses to “Category : Printer Utilities
Archive   : BRAD2.ZIP
Filename : PIZZA2C.BF2

 1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

 2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

 3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/