Category : Pascal Source Code
Archive   : 3DUNIT.ZIP
Filename : EGAVGA.BGI

 
Output of file : EGAVGA.BGI contained in archive : 3DUNIT.ZIP

pkBGI Device Driver (EGAVGA) 2.00 - Mar 21 1988
Copyright (c) 1987,1988 Borland International
 S SEGAVGAüUÿ”]ËCBÃÃ_=×ßó¤,¿R¹{?Ÿæ¬¼’Ëàr£Ð‰Ò‰Ô‰Öï¹Ã؜©Ä»‚øË2ä£ÚèòË´ÍË.Æ®ÿè
Ëè.Æ®ËË$.¢XËèé¦ ‹ñ‹ú&CC&CCÃèîÿé ‹ð‹û²ÿ þ<s
2Ò"ÀtŠWŠñ2Ûé¦
ŠûŠØ"äy öÄ@t
2ۈ>Y2À´ÍÊ÷2ÿŠéŠÊ¸Íð‹Óëç<ÿu¹¿à&ŠˆGCâ÷¸ 蕾7¿2ŠW¹¬ŠØŠâ¶2ÀÐÌsŠÃªþÎuóâêÃQ¹ÐàÐÜâúŠÄYËÁ÷&^‹Ø‹`Ëð‹ûèè€ Pè!ZËð‹û€>®téb ŠÂèöŠÐèX èÃ89:;<=>??<t»¹€>ât»¹Ã»Ø U"Àt» <t
»é€>ât»úÃ
640 x 200 EGA
640 x 350 EGA
640 x 480 VGA640 X 350 EGA MONO½ÑåùÇÇ(#X”]](#XFßß(#X']](#XF#-;4&Š$¢YŠU€ûs2ÿÐãÿ—Š>Y2À2Û´ÍÃ腺ϰÿîŽã‹ÜÑáÑáÑá3À‹øüó«è}Ã<u‹rÃ<u»¡€>Ut °öáŠØ2ÿÃtÀùt€ýu
Çr±ëŠÅ2ä@£rÇÚˆUŠÙÐã2ÿ‹Ÿµ‰pÆXÃ%€>âÿu%£VáZ‹\£Z‰\ÃQR‹È‹Ó‡Z‡\èZYË6V‹>­é£þŠWü<r,2ä±Óྐð¿7¹ó¥Ã<°ÿt2À¿7¹óªÃ €>cuÙK&Š"Àt*SQ‹Z‹\èÇY[‹^€>cu\KëZCâÏÃ"äx-¢bˆ&cãø‰^áø‰`SQ VÐëÐëÐëÐéÐéÐéèNY[ÃÿÿÿÿÌÌxüøø<t
2äÐà‹Ø‹Ÿ±‰­‰¯Ã](ÿÿ 
.€>Þ(tÑç‹ß±ÓçûþÁÓç‹ÞÓîþƒã.Š¯‚ŠÊ.¡ãŽÀúǰ
ÇÞ(¿ë+ºÇ°¿ëº]°ëº]°ë
ºß°¿` ë¿ÇÞP¢å¹<
u¹?‰Ô‰Ö‰ØÆâ<t<u¸@ŽÀ»‡&Š$`uÆâÿ‰>Üè å2äÍáÜ÷&Ú £ãà .€>âtS<r°ŠØ2ÿ.Š‡§[ÃèãÿPRºÎ°îB°îJ°îZXÃRºÎ°2ä.€>ât€Äï¸ï¸ÿ︺ÄïZÃ.€>Xt PRºÎ°´ïZXÖè’ÿ–V‰>àRQSPèƒÄ
ÃU‹ìŽãèËÿºÎ°îBŠF îJ°îB°ÿî‹v
+vy‹F‡F
‰F‹F‡F‰F÷ދFÑàÑàÑàÑà‹øÑàÑàø‹VŠÊ€áÑêÑêÑêúºÎ°îB°€Òè‹^+^x{;ÞrG‹ËAÑæ‹î+ëÑã+óފà*À.Ñàs
Ä#íyëëî†*ÀƒÇPîÐ̃×ë
ÐÌsî†G*ÀâÒî†骋ÎAÑã‹ë+îÑæ+Þóî.Ñàs†%#íyîëÐȃ×îëƒÇPââëz÷Û;ÞrF‹ËAÑæ‹î+ëÑã+óފà*À.Ñàs
Ä#íyëëî†*ÀƒÇPîÐăßë
ÐÄsî†O*ÀâÒî†ë.‹ÎAÑã‹ë+îÑæ+Þóî.Ñàs†%#íyîëÐÀƒßîëƒÇPââèHþ°ÿîJ°îB*Àî]Ã;Ár‘;Úr‡Ú‹ð‹û°ƒãÃ7+×B‰ S‹Þ‹ÁQ±ÓèÓëY+Ã[PVQSè ýü^ŠË[ƒãŠÃŠ¯z[ƒãŠÃŠ¿rŠÝèÐý] Wè¬ýŠàSW¬è_[þ?r¾7>Þÿ uåé»ý‹ÍºÏSŠßŠøã è ³ÿIãèY"يÇ"ÃîŠÄ&†ŠÇöÐ"Ãî2À&†Gðÿî:øuŠÄóªÃQW2Àóª_YŠÇîŠÄ&†GâøÃÿ?€Ààðøüþÿ€@ ÿÿÿÿ @€àÁƒ8pðx<‡Ãá¥Òi´Z-–KÿˆˆˆÿˆˆˆB$$BÌ3Ì3Ì3Ì3€€ˆ"ˆ"ÿÿÿÿÿÿÿÿˆ&ó"ÛuþÈð"ÉuþÁˆñ°öã-£ô°öá-£öÃ#Ûxû‹>Ô+>ô;ßsï#Éxë‹>Ö+>ö;ÏsßSQèn_^è•û. VèküºÏŠàŠÅ.Æò.Š.ñWPèX_.>ÞþÍuðE.þòuãèRüÃ&Š^¾.ŠðîŠ=öÀtˆ%ÐÈ"ÀyGþÉuëÐÃNuáÃ<0u°O2ä‹èÑåÑåÑåótA&‹F&‹^&‹N&‹V¿± ½ÐèÑÖÐìÑÖÐëÑÖÐïÑÖÐéÑÖÐíÑÖÐêÑÖÐîÑ֖ª–MuÚ½± Ã8lÆÆþÆÆüÆÆüÆÆü|ÆÆÀÀÆ|øÌÆÆÆÌøþÀÀüÀÀþþÀÀüÀÀÀ|ÆÀÎÆÆ~ÆÆÆþÆÆÆx00000xÆÆ|ÆÌØðØÌÆÀÀÀÀÀÀþÆîþÖÆÆÆÆæöÞÎÆÆ|ÆÆÆÆÆ|üÆÆüÀÀÀ|ÆÆÆÆÆ|üÆÆüÆÆÆxÌ`0Ìxü000000ÆÆÆÆÆÆ|ÆÆÆÆÆl8ÆÆÆÖþîÆÆÆl8lÆÆÃÃf<þ 0`Àþ<00000<À`0 < <8lÆÿ00|~Æ~ÀÀüÆÆæÜ|ÆÀÀ~~ÆÆÎv|ÆþÀ~0|0000~ÆÎv|ÀÀüÆÆÆÆ8<8ðÀÀÌØðØÌ8<ÌþÖÆÆüÆÆÆÆ|ÆÆÆ|üÆÆæÜÀ~ÆÆÎvnp```|À|ü00|000ÆÆÆÆ~ÆÆÆl8ÆÆÖþlÆl8lÆÆÆÎv|ü0`ü€@ +Î+×B‰u QSè`øü‹÷_ŠË[‹ÓèH.ŠŸzÑêÑêÑêµQRVè<è^ZYþÍuð.6Þ.ÿu uâ‹ßSèù[ìŠà¬ŠèÓà#Òt &ˆ%GŠåJëî"ã&ˆ%Gâå +×B‰u S‹Þ‹Á+âä ÑèÑèÑè@[PVQSèÜ÷ü^ŠË[èÊ.Š¯z[èÁ.Š¿rŠÝèÒ]ºÎ°îµSQUWèݺÏè_]Y[þÍuë.>Þ.ÿu u݋ÞSèƒø[ÃS¬M2äŠèŠßÓè#ít"ŠàŠÃîŠÄ.€>å uöÐ&Š%&ˆ³ÿGŠå¬ŠèMëض.Šä "Ö*ò:ñZ}%RºÏŠàŠÃîŠÄ.€>å uöÐ&Š%&ˆZGŠå2ÀÓè³ÿ"ںϊàŠÃîŠÄ.€>å uöÐ&Š%&ˆÁãŠÃÃRPºÎ°ŠåþÌïXZÃSRºÎ°.Šå 2ÿ.Š§ó
ïZ[ÃSºÄ°ŠÝþË2ÿ.Š§ï[ÃèÆöëè¿öë
è¼öëèµöëRºÏŠÅî&Š&ˆ
Zñ*˺ΰ´µÒå2Ûï&Š="ýÒïÐã
ßþÌ}ð€>ât÷ÇtÐëŠÃ€ã¨t€ËŠÃÃNþÉy
±O€>âtèyŠÁ׋ںÏî‹Ó»Z Ã脈F ˆp £q ‰s
Òxèo‰&2 ÆJ ‹ìí€ŠÆèÔöŠðR¸ÿÿMM‰F蘡Ø+ÇMM‰F£: Ç> ¡Ô£B MM‰vÆI è`MM‰~Zè°&"u2íë([‰: ¡6 £> ¡4 £B ‹NEEƒùÿu
è ö‹&2  J ÐÈË~EE‹vEE‹^EES‰G ŠÅP»Z ŠÁ×èœèÝèŠX¨t¨uë€>I uèsè9ë–è'rè/èF뉡: @;G u¡> H96 ~¡B @94 á: H;G tã2ÀáQ 9G sÿG +>ÞèϵéŸÃè©¡G ;O tÿG >Þè²2íé‚Ã;6Ðt è‹þŠÁ×&"uŠÁ׊Ð&ˆ;6ÐtèpþëãFþÁ€ùu
2ÉG€>âtèäŠÁ׋ںÏî‹Ó»Z ‰66 é,è)èVŠÁ×&"u<ŠÁ׊Ð&ˆ;6Ô},FþÁ€ùu
2ÉG€>ât蜊Á׋ںÏî‹Ó»Z "ÉuÁè
ë¼N‰64 éí&€=tÀ>âuCüRè$3É¡M W&€=u ;ðsƒÆGAëï_ãètü2ÉZéöRºÎ°îB°€>âtîZ°ÿéRèâÿºÎ°î&€=uÒ;6M sÌèƒÆG°
÷Çu°ºÏîëݺÄ°îB°î¡k &ˆ°î&ˆ%°î¡m &ˆ°î&ˆ%ÃüUVºÄ°îB°î¡k ‹÷‹éóª‹Í‹þ°îŠÄóª°î¡m ‹Í‹þóª°î‹Í‹þŠÄóª^]ðÿè†RºÎ°îZ€åë);64 rŠÁ×émFþÁ€ùu2ÉG€>âtègöŁt耊Á×&"t€åëÊöÅuÅ2À8j t 8p t8o t
€ÍÆI ÿë&öŀu¢ŠÁ׊àŠÁ׊ЋںÏî&"%ŸŠÇî‹Ó»Z žu€Íƒýr¡G MM‰FMM‰vMM‰~MM‰Né_ÿÆJ ÿé]ÿ&€=u9RºÎ°îB‹4 ƒë&€=u;ósƒÆG€>âtë°
÷Çu°îëÞ°JîZ»Z É6S ¡G £U ‰>W ˆY Ë6S ¡U £G ‹>W ŠY €>âtètàF <ÿtëzQR¡Ø+G 3ҋ5AƒÁÑéÑé÷ñÑâÑâ»2ڋ‹W€>âÿuŠÕŠéŠò‰k ‰m 2À;q u;s u°ÿ¢o ‹Â Á
àˆ&j »b ´2ÀÐÖÐÐÐÒÐÐÐÕÐÐÐÑÐЈCþÌuçZY»Z €>âtèãÃRWV F ¢j èmòŠà»b ‰‰G‰G‰G»k ´ÐèsÆÿëÆCþÌuï»Z ^_ZÀ>å
tèyñëèvñŠËÃÇØ߀>åsÇØ]€>åsÇØǡУK ¡Ô-£M ¡Ø+Ö£O ¡Ø+Ò£Q ÃRºÄ°îB°îºÎ°îB°
€>âtîZŠÆRPºÎ°îBXî€>âtèZŠÁ»Z ×RŠàºÎ°îBŠÄîZôë´RºÎ°î°
÷Çu°BîºÎŠÄîZÀúÿuSQP»2‹5ã 2À
Câû"Àu2ÒXY[Ã