Category : Pascal Source Code
Archive   : 3DLAB110.ZIP
Filename : MARBLE1.DAT

 
Output of file : MARBLE1.DAT contained in archive : 3DLAB110.ZIP
àáààààÞàààààáààáããâàáááâáàààÞÞàáâáàÞàààâáàààáààáàáààààààâäãââååååêèçäääååååääæããããâàâååäæçåäääãäãâãâáàáââááãäãàâäåäãâãáãâãâàáäãàààààààßßßßßàááááááááââáááàààààààáàààààààààààáááàßßßàààààáâãââääåæèçæåääääääååçåäâáááâãããåæåäåäããâááâââââãââäååãâääääãâââááááâáÝààààààààßààààââááââááââáááàààáááàááááááààààààáááàßßßßàááàáâããâäåæææåääääääãäååçæåãááâáááâäåääääããâáááââââåäãåççåäääääãââáááááááààááàßàáààááááââááââááááàááàààáââââãããâáàááááààààààààßàááááãããâãåæææäãããäääããääåææãââááàáâääääääããâââááááâååäæèèçæåäääãááââáááààãáâáàààáááááàáâáàáâááááààáâáááâãããääääãâááââááàßàààààààààááãääãäåæçæäããääääãâââããäâáâââááãääääääããâââáààáâäääçèéééçääããâáââááààáäâàààáááââàààáãâáââáàââáááâááâããããäääääãâáááááàààßßàáááàáááãåæääåääãâããääääãââââââááâããââãããâãääãâááááááââããæééèééæäããããââáààààßÝààààáááááàààáãããäãááâââááâáàáââââãããäãããââáááááàààááâáááââãææäããââááâãããääããââãâááâãäãââããâááãããâáááâââãäåæêìëéèèåããããââáàààáàßÝàáàààáààáááááããäæåãâáâáááâáààáááââãããââãããâááááàáââââáááââãçæãââãâââââããäääãââãââáâäãááâãäâáááâââââââââäæçèëííêèçåäãâáááááááàáàãááàààááàááááàãäåæåäâââááááàààááââáâãããâããããââáàáâãäãâââââáãææãããããâââãããäääãââããâáâããáááããâááâáâããââãäåæèèéìíìèææäãâááááááâáàààãáàßßàááààààààãåäääãââââááàßßàáââáàáâãããããããããâáââãããããããâáãæåäääãâáâãäãããããââãäãáááããâááâââáâââãããááãåæççèéëìëçææäâáâââáááâááàßÝààßßààáàßààààâæåãããââáââáààààáááàßàáâããââããããããããäãâââãäãâãæåäååãááããããââââáâãâááááãããâáâââââãããääãâãäææçéèèêëéçèæäââãããââãâââàÝààààààààààááàâåæãâããâááááàááàààààààáááâáâããäããâãäääãáâãããâäæäãååãââââáááââââââáàááâãããâââããââââãäääåååæçéëèèêìêééèåãâããääääãââàãààààááááááâáááäæäâããâàààáàááàßßààààááââââääääââããããâââãâââãäãâääãááâáààááááááááàáááãããããääãâááâãããäæçææèêêæçêìêêììçäãäääääãâááàãààààáááââáááááãæåâââââááàààààààááààáãããââããäãââããââããããâááââââãäââáááàáááàáááááââááâãäääääãâââããâáãæçææçéèåçëìêêëìéåäåååääâáâáàÝàááàáááâáááááâãåæäââââááááàààààááááâããââáâââááâãâââããâãããáááââââáãâááááâáàáááááââááâãäääääãââââáàáãææææçççæéììëëìíëæååååääâáââàÝáãâáàààááâááââäåçæäãââââââááàààáââââââáááââáááâââãããâáâããâáââááàáääãáàáââááááààáááâããããäååäãâááàààâäääæççæçêììííííëæääääääãâáááããããáàááááâââââäåæçæäãããããââáááááâââáááááááááââãååäãâââââãââââáàààâããâàáââáááâáàáááâããããäååäãâááááááââäæåææçêìëíîîìêæäääããããâáàáããââááââââãããääåääææäääãããâááâââááááàááââáààâãääççæââããâââáááááááààáâáàáááààâãâáâáàáâãääääääããâââáàááâääääåæéêéìîíêèåååäãââãââááÝââãââââââããããääããåççæåäääãâââáááááàßààáááààâãääçèæãââãâââááàááááàààààààáààááââââáàáâãäääããããâââáááâááâããããäæææéììèæåååäãââããâââÞâãããââááâããâááâããåçççæåæåäããâáààááàßßßàááááâããäæçæäãââââããâààááàáááààààààáááààááááââãããääãããááààáâãáàáâãääääääåèéçæåääããããäãâáâäãâããááááááâááàáâäæççèçåèèåääãáàáááààßààááááâââãäæççåããããäãâááááààáàááááááááàßßàáâââããããããâãâááàáããâááââäåæäããããåææåååäãããääãâááåâáââáááâáàááááááâåæçççæççåãääâááááàààáááááàáâãããäæçæåäääääâááâááàààáââââáááàààáááááâãäääãââââááâãâáâãåãææææåææååææçèèæääãäãâââáâáââáááâãâààáââáàáãæçèçææåäãããâáááâáààááááàààáââââãååæææåääãââââáàààáâââââââáááââáááâãääãâáááááàáâââãäæäçççèéëëèçæèëíìèåäääãââãâÞâââáààáââáààáâáààâåæççæåäääããâááââáààáâââááààáááââäåææåääääãáááááááááááâââãâááááááâââãããââââáààáããâããååæçèéëììêèçéìîíçåäääãââãääâáàáàààáâáàààááàáââãäæèçæääääâââââááâãäääãââáâááââäæçåãâãääãââáááááâáááâââââááààáââââãäãââââááàáâââããåäææçééêëëééèêìëçæåäãããâãääáàßààáààáàßàáááààááâãæèéèåääääãââáááâäææåââââããâââäæçåãâãããââãâáààááââââááááááàààááâãääãâáááááááááâäåææççèéêìììêêèèêêèçæäãããääãÞàáààáááààààáááàààààâãäæéëèäãääãâáááàáãåäãáááâããâââãåæåãââããâââââáààáááââââáààááààáááâããâáááàááááââäååçéêéëìëììêêëééëêçæçæääååäâàáâáààáààààáââàßàáàáâãããèëêåäãäãââââááããããââáááááâââãääãâãäãâááâãâáàááááâãäâáàááààââââááááááààáààáãåääæèééëëêêëéêìëëìëçåççæååæåâäâááààáààààáááàßàáááâãââæêêæäãäãââââââââãääãâááááâááâãåäâãããâááâåäâáâââáâäåâááâáàáâããââááááááààààáâäããåçèèéééêëêìíêèêéåãæçæäãåæããáàààáââáààààáààááááâãããåèéæääääâáááââââäåäâááâáááààáâåäââãâáááâããáááâââããäááâãáàáâãääääââââááááááâââãåæææçèéêëëíìèæçèåäåæçåäåèãÞàáááâââáààààààááââââãããäåçæääääãâááááááääãáàááááááààáäãââããáááââáàààááââááàáââáááãäåæçæããäåãããââãâááâããâãæèèéêêìêçææçåäåæèçèééäâáâãââááàààààààáââãããããääåèæääããããâââáààâãâààààààááàááãããäääâáááááàààààáááàááááààâãääåæåãäåæäããââããâááââââåæçççéêèæåææääåæççéëëæäâããããááààáááàáââââããããããåèèæåäãããâáââààáââáààààààààááããäåääãâââááààßßàáááàààààààááâââãâââããããâááãäãââãäââãäåæçèéèæäääããäåååæéêçåãâãããâáààááááãäãââããäääãäçéèæäãäãáááâááââáààáàààààààáâäåäãããâââáààßßßàááààßßààááàààáááâááááâããáâãäãââååãâãäåçêêéèæääåäãäåäããåçåãâââããáàààáàáâãääãääãäääääçëìéåääãâáâãâáââáààáááààààààáãäãâââááááààßßßàáàßßßàààáâááàààáââáááãããâãååãáãæçæåæææçééèèæäææäãäåäãâãäâàâãããâàààáááââãããäåääääääåèìíéåäääââããáàáââáááááààáááàáâããâââáááááààßßßßßßààááàáâââââááââââãäãâáäåäãâãæçèééèæçèççèæåååäâãäääââããäããããâááááááâãââãäääåääääåçêìéåääãââââáààââááááááààááàáããããâââââááááàßÞßßààááááâââãääããäãââäåãáâååããäæççéëêèæçèçééçåääãââãääâáãååãããäãâââááâããããããäåæåääääåèëéæääãááâââáááááááâââàßààáâãäãââããäãââááààààààààáâãããâãååääääâáãäãââåäããæéêèéêêçææéèêêçæäääãââääââäæâããããäããâááããääãããäæèçåãäääçêêçåäãâááââááàááááááâáàááâãäããâãääääãââââááááááààáâãâáâãäääääâáâãâââãäääèëìêëëéæåæèêìëçæåååãââããââäåàãäääãäãâáâääããããääæèæãâããäæèéæäãããâáááààááâáááááâáâââããâââãäããããããäãááââââáááââááâãäãããäãââãâááãäæçêìíìííéæååèëìêççæåäââãããââãååäåääãäãâââãäããäåäãäçåâàáâãäæçæãâââáààààáâããâââââââââããâááâããââââããããâââããââââââááâääããäããââãâáâåçççéëìíîìéæåäæéèæäååäãáââããâááãååääääääãâáâãããææãâãåäâááââããåæäâââáààáâââããããããââááâãäãááááâââáâââáááââââááâããâááâãääääãâââãâáâåçææèéëìíëêèèææçæåãããããâáâââááâáàääääääääãââââãææãáãääâáââââãåæäãâââáââããããäååääãâááâãããâáâáââââááááààááááààáãããâáãäääääããääåãâãææääçééêììííìêææææäããããáááâáááâáãäåååäääääãââáâääââãäãââãããâäæçæäãããääããääåææåääããââãââááâãããâãâáâââáààáààààááâááâãääããããåçèçåãäææääçèèéííîîîìçåçèæäããâáááââááááæååååäääääãââââââááâããååäãããåæèèæääåææåääæææææåäääãããâáááâääããããââââáàááààààááâáááãääããããåèèèæåææåääååæèííëëììèåçèæäããâááââáááááæåäääåååääâââãââááàáãåçèæäãääåçééæåææææåæçæåæææååäããââáááâããããããââááààááàßààáâãâááãããääããäæèççæçåäããääåçëìééééçåææäãââãâááááàààßãäããäååääãããããâááááãæèéëèæåæçæçêëêçæççææèêèææçæææäããââááááââáâââáààáàààààààáãããââããããäããäåæçççååäãããååääæçççèçæåååääââââáààáàààÞããäãäääãâããääãâááâãæèééêèææèêééìîíéçèéèéìíëéççæææåäããááààáââáàààààáááàààààáãæäâáãääâããââäæèééçäãäääåææäããäåççæåääååäâáâááááááààßæääãããäãââäääãâááâãæèèèéèçæèëííîïîìéèêëìîîíìêèçææåäããâáààáââáàááààáâááàáááâåèæãâãäãââããâãæçééçäãäåæåååããââäææåääääääãâââáâââáááàèääãããääââäääääãâââäæèéééçæçëíîïïïîìééëíîìëëêéçæææäãããâááâââááââáàáááááãâáãæèçåãääãâãääãääæççæäääåæåäãããâáâåæåãäåäãããããâââáááááàèääãâãäãââääääääããââäæéêêéèêìíîîîîïîëèéêêèæéêéçæçèæääääãâââáàáââááââáàâååãäçéèæäääãäæåääååääååääãåçæãââãâááãæåâãæåäãääãââââááááßãäåäããããâãääääääãããâãäæéêééëëìîîííïïìêêéçææéêéççéêèääääãâââáááááâããâááãåååææççåäãääåæåääååäãääãããåçæäâáâáááâääâãååääääãááâãâááààæååäããããããääääääãââââáãåçèéìììííëëîïïîîëçæèìëéççééçäããããáááââááâãããááâäääæçææåäããäääãããäääåäããããâãæåäãááâââââââãäãâãääâááâãâááââæåääãããããããäääåäãâááááâãååçëìììëééìîïïîìçåçëêèææççåãâãããáàáââááãããáááãäãäçêèååääääããããäååæèåäääãâãäãâãâááááààáâããâááãäâàáââáàáâããäääääããããääääääãâââááááâáãèéééèææéêíííëçååèèææçèæäããäãâáàááááâââáááâãääæêìèæææææåããããäååèëçääääãäåãâââáààáàààáããâàáããâààááàßàáããäåääääããääääääâââããâáááààâåæçèæåæçèëììéçæææçææèéèåääãâáàááááááááááââãããæéëçæççæçæäããäääåéìèääääãäåãâââáààááààáâãâááããâààááàààáãæåäãããäããäããããâááâããâáââáááâãåéçæææçëíìèççççææçééæäääãâàààààááááâáàáââââãæèææççææåäääääåçêíèäãääãããâããäâààáâáàáââáááâááàááààáááâæääããäääããâââââáááâãââãäãâááâäéèææçèìîìèææçæååçèçåäãääãááààààááââáààááâââãåäåææåäääãããäåçêëçääääääãáãäæãáàáâáàáââáàáááááááààáââáãäãäããääâáááááââââãääääåäãâááäçæäæèêìíëèææååääççææåäãããââáàààááááàßßàààáâããåæåäääããââââäåççåääääåæäááäæäáàáãáàáããâááááââââáàáââáâãäääãäãâááâáááâããääääääääãââãååäåçéêêéçææääããæççæåääãââááááàààààáàààßàáâããåææãããããâáàáâãäåäääääæçåâáãæäááâãáààâããâââááâãããáááááæäåääääãââããâáâããäääåäääääãââáâããäåæçèéèçæääããåçéçåääãâááâááààááááàààààáâââãææãáââââáàáâââãäääãåèèåââãæäáàââáààááâââââââãããáááààæåäãäääãââââáâãääääääååååäãââááâããäååçèèèçäääääæèçåääãââááááààáââáààááááááàáååâáâââáààáââáâãääãäæåãááãääâàáááààáááááâããââââáááàßãäããäääâââââáâääååäääååååääããâââãããåäååæçæåäääåæçæäãããââááàààáááâáàààáááááàáãäâááááàßàáááàáãããáâââááââãåãáàáááàááààááããâââáààáàßâããããäãââããâáâäåæååæåååååäååäããããããäãããäææççææçèèèæäåæäâââááàáááááàßßàààáààáâãâáááââààááààáâââááâáááââãæãáàáâáááááàááâââããâààáàÞàãäääããáâãäãâãäææææççæåääåææåããããããããââäæçèèçææèêêèæççäââââááàààààáàßßààààáâââáááâãâáàààààáãâáàáââááâãäæãááââààáááàááááâããâáááàßåäãããããâáâãããäæææçæææææååæççåäããããâãääâãäæçæäãäçééçæçæäâââááàßßßàààààààààáââââáàáââáààààßàáââàßàááàáããåæãáâãáàßàààààààáâãâááááàßåãáâãäãââáââãåææççæææçèæçèéèæåäääãâáäåäâãäåäãããæéèçæçæäãââáàßßàààßàßßààáááááâââáââáààáááààáâáààááàßàâãåæãááâááàááàààßàáãâáààááàßàáááâããáááâãäåççææææèéééëíìéèçåäääãâãääãäææåäããåçççæççåãââáàßßààßßààßßàáááàáââââââáààáááààáááààááàßßàâæçåãâãââáááááààáââáààßàáàààáâáââáààáâäååææåååæéêêêíîíééèåãäääãããäääåçæäãâãåæææåæäãâââáàßßßßàááàßàâááááâááááâááààààààáááàßàààààáâæççæãääãááââááâââáàááààààáäâááââáààáãææäãääääåçéêííîìéèçæäääääããåååäæçåääääæèçåäããáááááàßààáâáààáãâááâââáááâáààßßààààààßÞßßßàààáåèèæãäæåâââââãääãááâãáàááâäáààââââââãååäãääããäåçêíìììéèèèçäãääããäååãäååææåäæéèåääãâáááááààááâáàáâããáàáââáááááàßßààáààßßààààßßßàâåçèæäãååãââââãäåäâãããáàâãâÞààáâãäååääåååãääããääæêëêìíëééìêæäääãããääããäçêêæäæççäääãáááâááàááââáàáâââáààááááááàààààááâáààààààààààâäæèçæäääããâááããäãâãäãááâäãÞàââââãåååååææäãäãääåæéééëìêçèêéæäåääãããäääåéëëæäåæåääãâááããâáàáâããâáááááááááààááâáááàààáãâáàààààáááááâåçèèçæåããâââãããââãäãâáâââãâáâãâãäääååææäãããääããååææçæååæåäãääãââãåæääçéèåäååääæåäããääâáâããããââááààááááàßàâãâáááááâããâààáàááàááàáãåçéèçæääââââââááããâáááààãáàááâäääãäääåãââãããââãäääæåäääääãããâââãääâãææçæåäääåææåäääãââãäãâââââááààáááàààââáàáâââããâáàáâááàààààáâãåçèææåäãâááââââââáààáàßààààáâäåäããäääââããããââãääåæäãäääääãâáááââââäåæééæääääååääääãâãäãâááâââáàßßàààààáááàáâãããããâáááâáààààààâãâãæèçææåãââááââââááàßààßÝààáâãåæåääääãâáâããããââããääãâããããäããâáááááãäåæêéæååääããäääãããããâáàâââáààßßàáàßààáááâããããäããââááàààáàààáãââæèèæåäãããââáááââááàßßàãàáãååææåäãääãâââãâãâááááâââáâããããâââáàààáãääæëèåäääããããäãââãããâààáâáààààààáààááâââãäãäããããããâáàààààààááááãæçæåäãããââáââââááààßßäáâåææåæääãääãââââááááââááââáâãääãâáââáááâãããæêèåääããääääãááâãäâáàááàáááàààààáââââáâãäåååäãäãããââáàßàáááááâãäæçæãââââââââááààáàßãâçççæåæääãäääââââáááâââááããââãäääãâããâááâãããåçæääãããããäãâàáââãâáààáááàààààààááââááâââåççæääääääãâáàáâááááââãäçèåãââââááâáààááààèçèèæååæääääåäãâããâââááááâããâáâããäããäãâàáâããââääääääããâãâáàáâáááààááááààáááàááàááááâââäæçæääããããããâââáàááâãäããæèçåäããâááâáááâáßßèèæçäãåæåäääææäããäãââááààâãâáàáâãããâããâààâãâááâããããããâááááááâââáàáãâââáááâááââááâãâââãåääãããâââãäãááâáààáãäåãââæçèæããããââââââáÞßåæãæäãæçæåääææåääãâáááâáááâáààááââááâãâáàáâáàáâääãââããââââááãããáááâááâââââááâãâââãââãäæåãâââááâåæåááââááâããäãâáãåçæãââããâáâáâáààÞãäçæåæçææåäåææåäãâáááááààáááààáââààáãâáàáâáááâãäãâãääââããâáâããááâãâáââââáààáããâââââãäåäããâáááâåèçãáâãâáâââââáààâäæãááââáááááááãâäæèçæåççææææçæäãããâááááàáââááàáââááâãáààââââááâããããäãâáââââââááâããâáááâââááââãââãâãääããããâááàáãååãâââáàáâââáàßßàâääáàáááááááàáåçæèèèææèèèççèçæääããââááàáâãââááâãââãããáááâââááááâããâââááááââââááâãããâáâãããâââããããããääãâââââáàßàáááááââáàáââââàßßàáââáààààáààààáææèççèèçèéééèçççæäââááááàáââáááâããââããäãââáááááááâââáàááááááâââãâââââââããäãâââãäããããääããââáààßàáááààááááááááâââààááàáááààááàßàáãæàçèçééèèèêëéççéèåãââââáàáááààáããäãããääãââáááááááááááààáááááááâââáááâááâãããââáâãâââãããããâáááàßàááàßßààáààááááâááàààààâáààááàààáãçéèëèééççéìîëéééèåäãããâáàááááàáããääääääãááâááââááááâááààààááááááááãããâáââãäããááââáâããâââááââáààààßßààààßßàááááàààààààááààáâáààáãçëëëêìëèæéíîêéèçææäãããâáàááááààâãääääåäãâáâââäåãááââááààáàááàááâãåççåãâããääãããââââââââáâââããâààààßàààààßÞßàààààààààààáâáàáááááâäèëëéëìëèçéëíêéèææåäãããââââáààßàâãäããääääãâááâåæäááââáàáááàààààáãäåææäããããããããããâââáááááâââââááááààààßàáàààààßààáááàààáâãááááááãåçèéííìêèèèèììêéèæåãããâââââáááàáãääããääääãâááâããâáááááàáááááàààáââãããâââááââââãäãââáààààááááàáããâááááàâãáààááàááâââááááâäãááââââäæçííìëéçèçéììêéèåããããâáââááââââããããäääããââââââáàààáááààààáááááàáâääâââááàáãããääãááááááàààáááâääâááâââãâáààáááâââããããââáããááâãâáâæéíåçççççèêêèèçæãâããâáààáááááââããââãããããâáââáààààßààààßàààáàááàáäèçåäããâáâãääãããááâââââááâääããâááââââââááááááâââââââââáãäáàáââááåååãäåæççéêèæççåãââááààááâáááâãããââãããããâââáàààáàààßßààààààààáááäèèçååäããããäãâããâáááâããââåçåãâããâäãâââããââááááâáâááááááãäãáàáááâäàãäæçèèçêêçåææäãââáááááââááâããããââãäääãââááàààáàààßàààààááàßàáâãåååææåãããããâááááàààáââáâçèæâãååãääããããääããââááààààáàààáäåäáàáââäèäçéêëêêììèæåääãââââááááâââããâââáâãääããâáââáààáààààááàààáááàààáãäääåçæãââãäâáàààààáââáàâæçåâäææããäääåäããããããâáàßàáâáàßàâäåâááââåêçííîííííìèçåääãââââââáááâââááááàáâääããââããâáááàßàââáàáààááááàáãåäããåäâââääâááááàááââáàáäåãâãåæãáâäåæäããâââäãâáàáââáàààááâãâááãçîíîíîîîîíêææäääãâááááââáááááàáááààâããããããããáááâáàáââáàáâáàáâááâãååãããäãâãääááâââááááááàáããááãäåãááãäååããâááâââááââáàßààáááââááãçîîîëìîîîíêçåäääãâáààáââááááàßàááááâãããããããáàáááààáâáàááâáááâááâäåæääääããäåæãâââââââáááàáââáâãäåäãâãäååäãâááâááàáááàßààààáááââáâçîîîêëìííìëêæåääãâââââááàáâááààááááâãããâáââááááààáááàááàáááâäãáâãåæääääââãåæäãââââããâááàáââáâääääääääææåãââãâááààáááàááààáâáââáâçîîëêéêíìêéêçåäääããââââáááââáááááááááââââââáááààáâááááááâââãååãâãääääääãâãããââáááããâââáàááááâäåäääåæåçéçãâããâáááààáâáááààáâáââáâçîëèèèèììèçêèæääääãâááâââââáááââááàààáâãäãááááááâãâààáâââãããååãâããããããäääãâááááàáââáàááááááâãäæääåææäæéçäãããâáâãáááááàáààááàáâáâæéèèèçéíëççêéçåäääãâáááââãâáááââááááâãäåæäâáâááááâáààáááâäääããââãäãâããããäãáàààáàáââàààááâááãäääãäååäãäååääääââããââááààááàááàáâââæëèéèèêìêææèèçæäãããâáááâââââââãââââããäääåäããââáááááááááàáäåäãâáâãååãääãããâááàààààáááàààáâááãåäãããåæåääääåååäããâáááâáàáááàáââãäããçîéèèçèéçååççååäãããâááâããããããããããããâãääãääããââáààáááâââááääâáââãäææåäääããâááààààààááàààáâââãåäääääææåääåååääåãâààááààááààâââãåååèíèåæååæåäåççååäääââââäåääãäããããããâáâãããããâááááàááààáââáâääáàâããäååäääããããâàßàààààààààáâããããääåææççæææåååääææäâáââáààááááââáãæææèéåæçåäåæææææåääååãâããäåååääããããããâááââââááááàààááààáááàáââáàáâãäääååäââãäãáààááàááááááâããäääääåçêêèæææäããåèèäââãâáàááááâââáãæææçèææçåååæçççæåäãååäãääãäåååäããããããããââááááâââáààááááááàßàááááââãããäåçåãáâääáàááààáááááááââããäåääåèéèææåäããåéèäââãâááááááááââäææåæêæåååæåçêêéæåääæåäããäããääääããããâââãããâáââããââáâááááâáàßàáââââããããäåçæäââããáááààßàáààààááááâäååæåçççæææäããäæåããããâááááàáááââäååäæéåçæææçêììêçåååæåäãäääääääãââãäâáâããâââããããââãããâáááááàáâââáâãããäãäçæäâããâáàààààààßßàáááààáâãåæææææååæåäääääãääãâááààáááááâãããäçêçèæåæçëìëëéèçææååääåääääãââáãäâááâãâââããããääããââáàáááààááâáâãääääåçæãâããâáàààààßßÞßßàáàßßààââãäåääãäåæåäããääääãâáááááââááâããâãçêèéæääæéêéììëêèæææåääããääãââáââáàáãããââãâãäääâááááááááààááââããããâãåçåâââââááààààßàààßßàßßßàáââáâäääããäääããããäääãââãããâââââãäãââçíéèçåäåçèêííìëêéèæäããããããââââááàáâãäããããââãäãâáâââááââáááââããääâáâäæãâââââãâáààáàààààßàßßàáâââáâäääâââãââããââãäãäåæåäããããããããââåêèçåäääæèêííêéêëêçäãäåäãâââáááâáâââããäääãââãããâããâáááâããâááâãääâááãåãâããââãâáááââááàààáàààááâãââãããâáâãâââãâãäääåæçåääåäãããããããääçããåååæèéìëèæèìêæãäææäââããâááâââââããäääãââãäãââããâááâããáààáááâáááãåãããããããâââããääãâáâãâáááááâááâââááããâââãäåææåææçææççåääääääååàãâãçèæçèéëêèæçêéåãäææãââãäãâáááâââãääãääãâäääâáâããâááâáààááááááâããåääãâãããâãããääååãââãâáââáâââáááâáâããâáâãäæææäåæææçèçåäåååääåçäâãäéëééééêééçæèæåäåææåãäåääãâââããâãäãããããâãäãáàáâââáàààáááâãääããääåääãããäããääääæææäãããââããââããâááâââããâáâããääãâãæææçèèçæååäääæéèãââçêéêéèèèéèææååääåæçåææåããããããââããäääãââãäãááááááàààáââááãååäääåæääãäääääææææççæääääãããäãããäãâáááâããâááââããâáãåæåæèèéçåääãäæêèâááåçæéêèçççæääåæåããæççççåãääääãââãäåäãââãããâáááààáàààáááááâäåääåæçäãäååäåæêêêêèæåääääãâãååæåååäãããããââááááááâááãæææèéêèæääãäæéåáââãäãæéçæççåããåçæãäæèèèçåäääääãââäååäãâãääãâàààààááàààáááàáâââãäæçåääåæææèëììëèæååååäããåèèéèæååäääääâââââáááââáäçèèèèéèæååääåèåâáââáâäæåäæçåââäåäåçéêêèæååäããããâáâäåäââãäããâáààààááááàáââáààáâãäåæåææççéêêììêéçææççèçææéëëíìêæååååæåäããããâãäååäåéëëêèèèçæåääåçãáàáááâäåããåçæãããäãåèêêêçåäåääääãááâãææãâãããããâááààààáááâáááààáãäåäåæçéééëìëëêçééèèéêëéççêìíîíêçåååäååæåãããäæçèèçæéìììêéêéæåäåæçÝàààááãääããåèéæåãããäçèéèæåäæååäããââãåççæåääããääããâááááâââááàààáãåæååæèëììíîêèççëëêééìíêççéëííëèååææååæçæããäåèééééèêììíìììëèæååæçÝààáááâããääåèèçäâããäåäææçæåææåãââããåçèæææææääãäãääãââááââãâáâáàáäææååçêëëííêçæçëëêééìíëèèéëíìèåääåæææååäãäåæèééèèêìîíîîíììéçåäåèãàããâàáàáäååæåäâàãääãáâãæçæååâáàáäæçéçäãæèèæäââââååäãáààáäääãàààâæææææææçéìëéèèêééééêëìêèêììéåãããåååäáàààäåææççæçêìííììêééèçæääææããããÞàÝÝããããÝàâÞääääÞàÞàäãããÝÞÝÝääããÝÞÝÝäãããÞàààäãääáàÝÝãååãÞåèãææéëçãããæèèçäàãâæçèåàçéâæêêçããããææååààáÞääãåçæàáåæçæâäàáååååâáàçãàáààààÞàààààáààáããâàáááâáàààÞÞàáâáàÞàààâáàààáààáàáààààààâäãââååååêèçäääååååääæããããâàâååäæçåäääãäãâãâáàáââááãäãàâäåäãâãáãâãâàáäãà

  3 Responses to “Category : Pascal Source Code
Archive   : 3DLAB110.ZIP
Filename : MARBLE1.DAT

  1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

  2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

  3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/