Category : Pascal Source Code
Archive   : 3DLAB110.ZIP
Filename : MARBLE0.DAT

 
Output of file : MARBLE0.DAT contained in archive : 3DLAB110.ZIP
ðñððððïðððððñððñôôóðñññóñðððïïðñóñðïðððóñðððñððñðñððððððóõôóóööööûù÷õõõööööõõöôôôôóðóööõö÷öõõõôõôóôóñðñóóññôõôðóõöõôóôñôóôóðñõôðððððððððððððññññññññóóñññðððððððñðððððððððððñññðððððððððñóôóóõõööù÷ööõõõõõõöö÷öõóñññóôôôöööõöõôôóññóóóóóôóóõööôóõõõõôóóóññññóñîðððððððððððððóóññóóññóóñññðððñññðññññññððððððñññððððððññðñóôôóõöööööõõõõõõôõöö÷ööôññóñññóõöõõõõôôóñññóóóóöõôö÷÷öõõõõõôóóñññññññððññðððñððññññóóññóóññññðññðððñóóóóôôôóñðññññððððððððððññññôôôóôööööõôôôõõõôôõõöööôóóññðñóõõõõõõôôóóóññññóööõöùù÷ööõõõôññóóñññððôñóñðððñññññðñóñðñóññññððñóñññóôôôõõõõôóññóóññðððððððððððññôõõôõöö÷öõôôõõõõôóóóôôõóñóóóññôõõõõõõôôóóóñððñóõõõ÷ùúúú÷õõôôóñóóññððñõóðððñññóóðððñôóñóóñðóóñññóññóôôôôõõõõõôóñññññððððððñññðñññôööõõöõõôóôôõõõõôóóóóóóññóôôóóôôôóôõõôóññññññóóôôöúúùúúöõôôôôóóñðððððîððððñññññðððñôôôõôññóóóññóñðñóóóóôôôõôôôóóñññññðððññóñññóóôööõôôóóññóôôôõõôôóóôóññóôõôóóôôóññôôôóñññóóóôõööûýüúùùöôôôôóóñðððñððîðñðððñððñññññôôõööôóñóñññóñððñññóóôôôóóôôôóññññðñóóóóñññóóô÷öôóóôóóóóóôôõõõôóóôóóñóõôññóôõóñññóóóóóóóóóõö÷ùüýýûù÷öõôóñññññññðñðôññðððññðññññðôõöööõóóóññññðððññóóñóôôôóôôôôóóñðñóôõôóóóóóñôööôôôôôóóóôôôõõõôóóôôóñóôôñññôôóññóñóôôóóôõööùùúýýýùööõôóññññññóñðððôñððððññððððððôöõõõôóóóóññððððñóóñðñóôôôôôôôôôóñóóôôôôôôôóñôööõõõôóñóôõôôôôôóóôõôñññôôóññóóóñóóóôôôññôöö÷÷ùúüýü÷ööõóñóóóñññóññððîððððððñððððððóööôôôóóñóóñððððñññðððñóôôóóôôôôôôôôõôóóóôõôóôööõööôññôôôôóóóóñóôóññññôôôóñóóóóóôôôõõôóôõöö÷úùùûüú÷ùöõóóôôôóóôóóóðîððððððððððññðóööôóôôóññññðññðððððððñññóñóôôõôôóôõõõôñóôôôóõöõôööôóóóóñññóóóóóóñðññóôôôóóóôôóóóóôõõõöööö÷úüùùûýûúúùöôóôôõõõõôóóðôððððññññññóñññõöõóôôóðððñðññðððððððññóóóóõõõõóóôôôôóóóôóóóôõôóõõôññóñððññññññññðñññôôôôôõõôóññóôôôõö÷ööùûûö÷ûýûûýý÷õôõõõõõôóññðôððððñññóóñññññôööóóóóóññðððððððññððñôôôóóôôõôóóôôóóôôôôóññóóóóôõóóñññðñññðñññññóóññóôõõõõõôóóóôôóñôö÷öö÷úùö÷üýûûüýúöõöööõõóñóñðîðññðñññóñññññóôööõóóóóññññðððððññññóôôóóñóóóññóôóóóôôóôôôñññóóóóñôóññññóñðñññññóóññóôõõõõõôóóóóñðñôöööö÷÷÷öúýýüüýýüöööööõõóñóóðîñôóñðððññóññóóõö÷öõôóóóóóóññðððñóóóóóóñññóóñññóóóôôôóñóôôóñóóññðñõõôñðñóóññññððñññóôôôôõööõôóññðððóõõõö÷÷ö÷ûýýýýýýüöõõõõõõôóñññôôôôñðññññóóóóóõöö÷öõôôôôôóóñññññóóóñññññññññóóôööõôóóóóóôóóóóñðððóôôóðñóóñññóñðñññóôôôôõööõôóññññññóóõöööö÷ûýüýþþýûöõõõôôôôóñðñôôóóññóóóóôôôõõöõõööõõõôôôóññóóóññññðññóóñððóôõõ÷÷öóóôôóóóñññññññððñóñðñññððóôóñóñðñóôõõõõõõôôóóóñðññóõõõõööúûúýþýûùöööõôóóôóóññîóóôóóóóóóôôôôõõôôö÷÷ööõõõôóóóñññññððððñññððóôõõ÷ùöôóóôóóóññðññññðððððððñððññóóóóñðñóôõõõôôôôóóóñññóññóôôôôõöööúýýùööööõôóóôôóóóïóôôôóóññóôôóññóôôö÷÷÷ööööõôôóñððññðððððññññóôôõö÷öõôóóóóôôóððññðñññððððððñññððññññóóôôôõõôôôññððñóôñðñóôõõõõõõöùú÷ööõõôôôôõôóñóõôóôôññññññóññðñóõö÷÷ù÷öùùöõõôñðñññðððððññññóóóôõö÷÷öôôôôõôóññññððñðññññññññððððñóóóôôôôôôóôóññðñôôóññóóõööõôôôôööööööõôôôõõôóññöóñóóñññóñðññññññóöö÷÷÷ö÷÷öôõõóññññðððñññññðñóôôôõö÷ööõõõõõóññóññðððñóóóóñññðððñññññóôõõõôóóóóññóôóñóôöôööööööööööö÷ùùöõõôõôóóóñóñóóñññóôóððñóóñðñôö÷ù÷öööõôôôóñññóñððññññðððñóóóóôööööööõõôóóóóñðððñóóóóóóóñññóóñññóôõõôóñññññðñóóóôõöõ÷÷÷ùúüüù÷öùüýýùöõõõôóóôóïóóóñððñóóñððñóñððóöö÷÷ööõõõôôóññóóñððñóóóññððñññóóõööööõõõõôñññññññññññóóóôóññññññóóóôôôóóóóñððñôôóôôööö÷ùúüýýûù÷úýþý÷öõõõôóóôõõóñðñðððñóñðððññðñóóôõöù÷öõõõõóóóóóññóôõõõôóóñóññóóõö÷öôóôõõôóóñññññóñññóóóóóññððñóóóóôõôóóóóññðñóóóôôöõöö÷úúûüüúúùûýü÷ööõôôôóôõõñððððñððñðððñññððññóôöùúùöõõõõôóóñññóõöööóóóóôôóóóõö÷öôóôôôóóôóñððññóóóóññññññðððññóôõõôóñññññññññóõööö÷÷ùúûýýýûûùùûûù÷öõôôôõõôïðñððñññððððñññðððððóôõöúüùõôõõôóñññðñôöõôñññóôôóóóôöööôóóôôóóóóóñððñññóóóóñððññððñññóôôóñññðññññóóõöö÷úûúüýüýýûûüúúüû÷ö÷öõõööõóðñóñððñððððñóóðððñðñóôôôùüûöõôõôóóóóññôôôôóóñññññóóóôõõôóôõôóññóôóñðññññóôõóñðññððóóóóññññññððñððñôöõõöùúúüüûûüúûýüüýü÷ö÷÷öööööóõóññððñððððñññðððñññóôóóöûûöõôõôóóóóóóóóôõõôóññññóññóôöõóôôôóññóöõóñóóóñóõöóññóñðñóôôóóññññññððððñóõôôö÷ùùúúúûüûýýûùûúöôö÷öõôööôôñðððñóóñððððñððññññóôôôöùúöõõõõóñññóóóóõöõóññóñññððñóöõóóôóñññóôôñññóóóôôõññóôñðñóôõõõõóóóóññññññóóóôöööö÷ùúûüüýýùö÷ùöõöö÷öõöùôïðñññóóóñððððððññóóóóôôôõö÷öõõõõôóññññññõõôñðññññññððñõôóóôôñññóóñðððññóóññðñóóñññôõöö÷öôôõöôôôóóôóññóôôóôöùùúûûýû÷öö÷öõööù÷ùúúõóñóôóóññðððððððñóóôôôôôõõöùöõõôôôôóóóñððóôóððððððññðññôôôõõõóñññññðððððñññðññññððóôõõöööôõööõôôóóôôóññóóóóöö÷÷÷úûùööööõõöö÷÷úüüöõóôôôôññððñññðñóóóóôôôôôôöùùööõôôôóñóóððñóóñððððððððññôôõöõõôóóóññðððððñññðððððððññóóóôóóóôôôôóññôõôóóôõóóôõöö÷ùúùöõõõôôõööööúû÷öôóôôôóñððññññôõôóóôôõõõôõ÷úùöõôõôñññóññóóñððñðððððððñóõöõôôôóóóñððððððññððððððññðððñññóññññóôôñóôõôóóööôóôõö÷ûûúùöõõöõôõöõôôö÷öôóóóôôñðððñðñóôõõôõõôõõõõõ÷üýúöõõôóñóôóñóóñððñññððððððñôõôóóóññññððððððñðððððððñóññðððñóóñññôôôóôööôñôö÷ööööö÷úúùùöõööõôõöõôóôõóðóôôôóðððñññóóôôôõöõõõõõõöùýýúöõõõóóôôñðñóóñññññððñññðñóôôóóóñññññððððððððððññðñóóóóóññóóóóôõôóñõöõôóôö÷ùúúùö÷ù÷÷ùööööõóôõõõóóôôõôôôôóññññññóôóóôõõõöõõõõö÷ûýúöõõôóóóóñððóóññññññððññðñôôôôóóóóóññññððïððððññññóóóôõõôôõôóóõöôñóööôôõö÷÷úüûùö÷ù÷úú÷öõõôóóôõõóñôööôôôõôóóóññóôôôôôôõöööõõõõöùüúöõõôññóóóñññññññóóóððððñóôõôóóôôõôóóññððððððððñóôôôóôööõõõõóñôõôóóöõôôöúûùúûû÷ööúùûû÷öõõõôóóõõóóõöóôôôôõôôóññôôõõôôôõöù÷öôõõõ÷ûû÷öõôóññóóññðññññññóñðññóôõôôóôõõõõôóóóóññññññððñóôóñóôõõõõõóñóôóóóôõõõùüýûüüúöööùûýü÷ööööôóóôôóóõöðôõõõôõôóñóõõôôôôõõöùöôóôôõöùúöõôôôóñññððññóñññññóñóóóôôóóóôõôôôôôôõôññóóóóñññóóññóôõôôôõôóóôóññôõö÷ûýýýýýúöööùüýû÷÷ööõóóôôôóóôööõöõõôõôóóóôõôôõöõôõ÷öóðñóôõö÷öôóóóñððððñóôôóóóóóóóóóôôóññóôôóóóóôôôôóóóôôóóóóóóññóõõôôõôôóóôóñóö÷÷÷úüýýþýúööõöúùöõööõôñóóôôóññôööõõõõõõôóñóôôôööôóôöõóññóóôôööõóóóñððñóóóôôôôôôóóññóôõôññññóóóñóóóñññóóóóññóôôóññóôõõõõôóóóôóñóö÷ööùúüýýüûùùöö÷ööôôôôôóñóóóññóñðõõõõõõõõôóóóóôööôñôõõóñóóóóôööõôóóóñóóôôôôõööõõôóññóôôôóñóñóóóóññññððññññððñôôôóñôõõõõõôôõõöôóôööõõ÷úúûýýýýýûööööõôôôôñññóñññóñôõöööõõõõõôóóñóõõóóôõôóóôôôóõö÷öõôôôõõôôõõööööõõôôóóôóóññóôôôóôóñóóóñððñððððññóññóôõõôôôôö÷ù÷öôõööõõ÷ùùúýýþþþý÷ö÷ùöõôôóñññóóññññöööööõõõõõôóóóóóóññóôôööõôôôööùùöõõööööõõööööööõõõôôôóñññóõõôôôôóóóóñðññððððññóñññôõõôôôôöùùùöööööõõöööùýýüüýýùö÷ùöõôôóññóóñññññööõõõöööõõóóóôóóññðñôö÷ùöõôõõö÷úúöööööööö÷öööööööõôôóóñññóôôôôôôóóññððññððððñóôóññôôôõõôôõöù÷÷ö÷öõôôõõö÷üýúúúú÷öööõôóóôóññññððððôõôôõööõõôôôôôóññññôöùúüùööö÷ö÷ûüû÷ö÷÷ööùûùöö÷öööõôôóóññññóóñóóóñððñðððððððñôôôóóôôôôõôôõöö÷÷÷ööõôôôööõõö÷÷÷ù÷ööööõõóóóóñððñðððïôôõôõõõôóôôõõôóññóôöùúúûùööùûúúýþýú÷ùúùúýýüú÷÷ööööõôôññððñóóñðððððñññðððððñôöõóñôõõóôôóóõöùúú÷õôõõõöööõôôõö÷÷ööõõööõóñóññññññðððöõõôôôõôóóõõõôóññóôöùùùúù÷öùüýýþÿþýúùûüýþþýýûù÷öööõôôóñððñóóñðññððñóññðñññóöùöôóôõôóóôôóôö÷úú÷õôõöööööôôóóõöööõõõõõõôóóóñóóóñññðùõõôôôõõóóõõõõõôóóóõöùúúú÷ö÷üýþÿÿÿþýúúüýþýüüûú÷öööõôôôóññóóóññóóñðñññññôóñôöù÷öôõõôóôõõôõõö÷÷öõõõöööõôôôóñóöööôõöõôôôôôóóóñññññðùõõôóôõôóóõõõõõõôôóóõöúûûúùûýýþþþþÿþüùúûûùöúûú÷ö÷ùöõõõõôóóóñðñóóññóóñðóööôõ÷úùöõõõôõööõõööõõööõõôö÷öôóóôóññôööóôööõôõõôóóóóññññðôõöõôôôôóôõõõõõõôôôóôõöúûúúüüýþþýýÿÿýûûú÷ööúûú÷÷úûùõõõõôóóóñññññóôôóññôööööö÷÷öõôõõöööõõööõôõõôôôö÷öõóñóñññóõõóôööõõõõôññóôóññððöööõôôôôôôõõõõõõôóóóóñôö÷ùúýýýýýüüþÿÿþþü÷öùýüú÷÷úú÷õôôôôñññóóññóôôôññóõõõö÷öööõôôõõõôôôõõõöõôôôôóôööõôññóóóóóóóôõôóôõõóññóôóññóóööõõôôôôôôôõõõöõôóññññóôöö÷üýýýüúúýþÿÿþý÷ö÷üûùöö÷÷öôóôôôñðñóóññôôôñññôõôõ÷ûùööõõõõôôôôõöööùöõõõôóôõôóôóññññððñóôôóññôõóðñóóñðñóôôõõõõõôôôôõõõõõõôóóóññññóñôùúúúùööúûýýýü÷ööùùöö÷ùöõôôõôóñðññññóóóñññóôõõöûýùööööööôôôôõööùü÷õõõõôõöôóóóñððñðððñôôóðñôôóððññðððñôôõöõõõõôôõõõõõõóóóôôóñññððóöö÷ùööö÷ùüýýú÷ööö÷ööùúùöõõôóñðññññññññññóóôôôöúü÷ö÷÷ö÷öõôôõõõöúýùõõõõôõöôóóóñððññððñóôóññôôóððññðððñôööõôôôõôôõôôôôóññóôôóñóóñññóôöú÷ööö÷üýýù÷÷÷÷öö÷úúöõõõôóðððððññññóñðñóóóóôöùöö÷÷öööõõõõõö÷ûýùõôõõôôôóôôõóððñóñðñóóñññóññðññððñññóöõõôôõõõôôóóóóóñññóôóóôõôóññóõúùöö÷ùýþýùöö÷ööö÷ù÷öõôõõôññððððññóóñððññóóóôöõööööõõõôôôõö÷ûü÷õõõõõõôñôõöôñðñóñðñóóñðñññññññððñóóñôõôõôôõõóñññññóóóóôõõõõöõôóññõ÷öõöùûýýüùööööõõ÷÷öööõôôôóóñðððññññððððððñóôôöööõõõôôóóóóõö÷÷öõõõõööõññõöõñðñôñðñôôóññññóóóóñðñóóñóôõõõôõôóññóñññóôôõõõõõõõõôóóôööõö÷úûûú÷ööõõôôö÷÷ööõõôóóññññðððððñðððððñóôôöööôôôôôóñðñóôõöõõõõõö÷öóñôöõññóôñððóôôóóóññóôôôñññññöõöõõõõôóóôôóñóôôõõõöõõõõõôóóñóôôõöö÷ùúù÷öõõôôö÷ú÷öõõôóññóññððññññðððððñóóóôööôñóóóóñðñóóóôõõõôöùùöóóôöõñðóóñððññóóóóóóóôôôñññððööõôõõõôóóóóñóôõõõõõõööööõôóóññóôôõöö÷ùùù÷õõõõõöù÷öõõôóóññññððñóóñððññññññðñööóñóóóñððñóóñóôõõôõööôññôõõóðñññððñññññóôôóóóóñññððôõôôõõõóóóóóñóõõööõõõööööõõôôóóóôôôöõööö÷ööõõõöö÷öõôôôóóññðððñññóñðððñññññðñôõóññññðððñññðñôôôñóóóññóóôöôñðñññðññððññôôóóóñððñððóôôôôõôóóôôóñóõööööööööööõööõôôôôôôõôôôõöö÷÷öö÷ùùùöõööõóóóññðñññññððððððñððñóôóñññóóððññððñóóóññóñññóóôöôñðñóñññññðññóóóôôóððñðïðôõõõôôñóôõôóôõöööö÷÷ööõõööööôôôôôôôôóóõö÷ùù÷ööùûûùö÷÷õóóóóññðððððñðððððððñóóóñññóôóñðððððñôóñðñóóññóôõöôññóóððñññðññññóôôóñññððöõôôôôôóñóôôôõööö÷öööööööö÷÷öõôôôôóôõõóôõö÷öõôõ÷úú÷ö÷öõóóóññðððððððððððððñóóóóñðñóóñððððððñóóðððññðñôôööôñóôñðððððððððñóôóññññððöôñóôõôóóñóóôööö÷÷ööö÷ùö÷ùúùööõõõôóñõöõóôõöõôôôöúù÷ö÷öõôóóñððððððððððððñññññóóóñóóñððñññððñóñððññðððóôööôññóññðññðððððñôóñððññðððñññóôôñññóôõö÷÷ööööùúúúüýýúù÷öõõõôóôõõôõöööõôôö÷÷÷ö÷÷öôóóñððððððððððððñññðñóóóóóóñððñññððñññððññððððóö÷öôóôóóñññññððñóóñððððñðððñóñóóñððñóõööööööööúûûûýþýúúùöôõõõôôôõõõö÷öõôóôööööööõôóóóñððððððññðððóññññóññññóññððððððñññðððððððñóö÷÷öôõõôññóóññóóóñðññððððñõóññóóñððñôööõôõõõõö÷úûýýþýúù÷öõõõõõôôöööõö÷öõõõõöù÷öõôôñññññððððñóñððñôóññóóóñññóñðððððððððððïððððððñöùùöôõööóóóóóôõõôññóôñðññóõñððóóóóóóôööõôõõôôõö÷ûýýýýúùùù÷õôõõôôõööôõöööööõöúùöõõôóñññññððññóñðñóôôñðñóóñññññðððððñððððððððððððóö÷ùöõôööôóóóóôõöõóôôôñðóôóïððñóôõööõõöööôõõôôõõöûüûýýüúúýûöõõõôôôõõôôõ÷ûûöõö÷÷õõõôñññóññðññóóñðñóóóñððññññññðððððññóñððððððððððóõöù÷öõõõôôóññôôõôóôõôññóõôïðóóóóôöööööööõôõôõõööúúúüýû÷ùûúöõöõõôôôõõõöúüüöõöööõõôóññôôóñðñóôôóñññññññññððññóñññðððñôóñðððððñññññóö÷ùù÷ööôôóóóôôôóóôõôóñóóóôóñóôóôõõõööööõôôôõõôôöööö÷öööööõôõõôóóôööõõ÷úùöõööõõööõôôõõóñóôôôôóóññððññññðððóôóñññññóôôóððñðññðññðñôö÷úù÷öõõóóóóóóññôôóñññððôñðññóõõõôõõõöôóóôôôóóôõõõööõõõõõôôôóóóôõõóôöö÷ööõõõööööõõõôóóôõôóóóóóññððñññðððóóñðñóóóôôóñðñóññðððððñóôö÷ùöööõôóññóóóóóóñððñððððððñóõöõôôõõõóóôôôôóóôõõööõôõõõõõôóñññóóóóõööúúöõõõõööõõõõôóôõôóññóóóñððððððððñññðñóôôôôôóñññóñððððððóôóôöù÷öööôóóññóóóóññðððððîððñóôöööõõõõôóñóôôôôóóôôõõôóôôôôõôôóñññññôõööûúöööõõôôõõõôôôôôóñðóóóñðððððñððððñññóôôôôõôôóóññðððñðððñôóóöùùööõôôôóóñññóóññððððôðñôöööööõôõõôóóóôóôóññññóóóñóôôôôóóóñðððñôõõöüùöõõõôôôôõôóóôôôóððñóñððððððñððññóóóôõôõôôôôôôóñðððððððññññôö÷ööõôôôóóñóóóóññððððõñóöööööõõôõõôóóóóññññóóññóóñóôõõôóñóóñññóôôôöûùöõõôôõõõõôññóôõóñðññðñññðððððñóóóóñóôõöööõôõôôôóóñðððñññññóôõö÷öôóóóóóóóóññððñððôó÷÷÷öööõõôõõõóóóóñññóóóññôôóóôõõõôóôôóññóôôôö÷öõõôôôôôõôóðñóóôóñððñññðððððððññóóññóóóö÷÷öõõõõõõôóñðñóññññóóôõ÷ùöôóóóóññóñððññððù÷ùùööööõõõõöõôóôôóóóññññóôôóñóôôõôôõôóðñóôôóóõõõõõõôôóôóñðñóñññððññññððñññðññðññññóóóõö÷öõõôôôôôôóóóñðññóôõôôöù÷öõôôóññóñññóñððùùö÷õôöööõõõööõôôõôóóññððóôóñðñóôôôóôôóððóôóññóôôôôôôóññññññóóóñðñôóóóñññóññóóññóôóóóôöõõôôôóóóôõôññóñððñôõöôóóö÷ùöôôôôóóóóóóñïðööôöõôö÷ööõõöööõõôóñññóñññóñððññóóññóôóñðñóñðñóõõôóóôôóóóóññôôôñññóññóóóóóññóôóóóôóóôõööôóóóññóöööññóóññóôôõôóñôö÷öôóóôôóñóñóñððïôõ÷ööö÷öööõööööõôóñññññððñññððñóóððñôóñðñóñññóôõôóôõõóóôôóñóôôññóôóñóóóóñððñôôóóóóóôõöõôôóñññóöù÷ôñóôóñóóóóóñððóõöôññóóñññññññôóõöù÷öö÷÷öööö÷öõôôôóññññðñóóññðñóóññóôñððóóóóññóôôôôõôóñóóóóóóññóôôóñññóóóññóóôóóôóôõõôôôôóññðñôööôóóóñðñóóóñððððóõõñðñññññññðñö÷öùùùööùùù÷÷ù÷öõõôôóóññðñóôóóññóôóóôôôñññóóóññññóôôóóóññññóóóóññóôôôóñóôôôóóóôôôôôôõõôóóóóóñðððñññññóóñðñóóóóððððñóóñððððñððððñööù÷÷ùù÷ùúúúù÷÷÷öõóóññññðñóóñññóôôóóôôõôóóñññññññóóóñðññññññóóóôóóóóóóóôôõôóóóôõôôôôõõôôóóñððððñññððññññññññóóóððññðñññððññðððñôöð÷ù÷úúùùùûüú÷÷úùöôóóóóñðñññððñôôõôôôõõôóóñññññññññññððñññññññóóóñññóññóôôôóóñóôóóóôôôôôóñññðððññðððððñððññññóññðððððóñððññðððñô÷úùüùúú÷÷úýþüúúúùöõôôôóñðññññðñôôõõõõõõôññóññóóññññóññððððññññññññôôôóñóóôõôôññóóñóôôóóóññóóñðððððððððððððññññðððððððññððñóñððñô÷üüüûýüùöúýþûúù÷ööõôôôóñðññññððóôõõõõöõôóñóóóõöôññóóññððñðññðññóôö÷÷öôóôôõõôôôóóóóóóóóñóóóôôóðððððððððððïððððððððððððñóñðñññññóõùüüúüýüù÷úüýûúùöööõôôôóóóóñððððóôõôôõõõõôóññóööõññóóñðñññðððððñôõöööõôôôôôôôôôôóóóñññññóóóóóññññððððððñððððððððñññðððñóôññññññôö÷ùúýýýûùùùùýýûúùööôôôóóóóóñññðñôõõôôõõõõôóññóôôóñññññðñññññðððñóóôôôóóóññóóóóôõôóóñððððññññðñôôóññññðóôñððññðññóóóññññóõôññóóóóõö÷ýýýüú÷ù÷úýýûúùöôôôôóñóóññóóóóôôôôõõõôôóóóóóóñðððñññððððñññññðñóõõóóóññðñôôôõõôññññññðððñññóõõóññóóóôóñððñññóóóôôôôóóñôôññóôóñóöúýö÷÷÷÷÷ùûûùù÷öôóôôóñððñññññóóôôóóôôôôôóñóóñðððððððððððððñðññðñõù÷öõôôóñóôõõôôôññóóóóóññóõõôôóññóóóóóóññññññóóóóóóóóóñôõñðñóóññöööôõöö÷÷úûùö÷÷öôóóññððññóñññóôôôóóôôôôôóóóñðððñðððððððððððððñññõùù÷ööõôôôôõôóôôóñññóôôóóö÷öôóôôóõôóóóôôóóññññóñóññññññôõôñðñññóõðôõö÷ùù÷ûû÷öööõôóóñññññóóññóôôôôóóôõõõôóóññðððñðððððððððññðððñóôööööööôôôôôóññññðððñóóñó÷ùöóôööôõõôôôôõõôôóóññððððñðððñõöõñðñóóõùõ÷úûüûûýýùööõõôóóóóññññóóóôôóóóñóôõõôôóñóóñððñððððññðððñññðððñôõõõö÷öôóóôõóñðððððñóóñðóö÷öóõööôôõõõöõôôôôôôóñðððñóñðððóõöóññóóöû÷ýýþýýýýýù÷öõõôóóóóóóñññóóóññññðñóõõôôóóôôóñññðððóóñðñððññññðñôöõôôöõóóóõõóññññðññóóñðñõöôóôööôñóõööõôôóóóõôóñðñóóñðððññóôóññô÷þýþýþþþþýûööõõõôóññññóóñññññðñññððóôôôôôôôôñññóñðñóóñðñóñðñóññóôööôôôõôóôõõññóóóññññññðñôôññôõöôññôõööôôóññóóóññóóñððððñññóóññô÷þþþüýþþþýû÷öõõõôóñððñóóññññðððññññóôôôôôôôñðñññððñóñðññóñññóññóõööõõõõôôõööôóóóóóóóñññðñóóñóôõöõôóôõööõôóññóññðñññððððððñññóóñó÷þþþûüýýýýüûööõõôóóóóóññðñóññððññññóôôôóñóóññññððñññðññðñññóõôñóôööõõõõóóôööõôóóóóôôóññðñóóñóõõõõõõõõöööôóóôóññððñññðññððñóñóóñó÷þþüûúûýýûúû÷öõõõôôóóóóñññóóñññññññññóóóóóóñññððñóññññññóóóôööôóôõõõõõõôóôôôóóñññôôóóóñðññññóõöõõõööö÷ú÷ôóôôóñññððñóñññððñóñóóñó÷þüùùùùýýù÷ûùöõõõõôóññóóóóóñññóóññðððñóôõôññññññóôóððñóóóôôôööôóôôôôôôõõõôóññññðñóóñðññññññóôõöõõöööõöú÷õôôôóñóôñññññðñððññðñóñóöúùùù÷úýü÷÷ûú÷öõõõôóñññóóôóñññóóññññóôõööõóñóññññóñððñññóõõõôôóóôõôóôôôôõôñðððñðñóóðððññóññôõõõôõööõôõööõõõõóóôôóóññððññðññðñóóóöüùúùùûýûööùù÷öõôôôóñññóóóóóóóôóóóóôôõõõöõôôóóñññññññññðñõöõôóñóôööôõõôôôóññðððððñññðððñóññôöõôôôöööõõõõöööõôôóñññóñðñññðñóóôõôô÷þúùù÷ùú÷öö÷÷ööõôôôóññóôôôôôôôôôôôôóôõõôõõôôóóñððñññóóóññõõóñóóôõöööõõõôôóññððððððññðððñóóóôöõõõõõöööõõöööõõöôóððññððññððóóóôöööùýùööööööõö÷÷ööõõõóóóóõöõõôõôôôôôôóñóôôôôôóññññðññððñóóñóõõñðóôôõööõõõôôôôóðððððððððððñóôôôôõõööö÷÷ööööööõõööõóñóóñððññññóóñôöööùúöö÷öõöööööööõõööôóôôõöööõõôôôôôôóññóóóóññññðððññððñññðñóóñðñóôõõõööõóóôõôñððññðññññññóôôõõõõõö÷ûûùöööõôôöùùõóóôóñðññññóóóñôööö÷ùöö÷öööö÷÷÷ööõôööõôõõôõöööõôôôôôôôôóóññññóóóñððññññññðððññññóóôôôõö÷öôñóõõñðññððñññññññóóôôõöõõöùúùöööõôôöúùõóóôóññññññññóóõööööûöööööö÷ûûúööõõööõôôõôôõõõõôôôôóóóôôôóñóóôôóóñóññññóñðððñóóóóôôôôõö÷öõóóôôñññððððñððððññññóõöööö÷÷÷öööõôôõööôôôôóññññðñññóóõööõöúö÷ööö÷ûýýû÷öööööõôõõõõõõõôóóôõóñóôôóóóôôôôóóôôôóñññññðñóóóñóôôôõôõ÷öõóôôóñððððððððððñññððñóôööööööööööõõõõõôõõôóññððñññññóôôôõ÷û÷ùööö÷üýüüúù÷ööööõõöõõõõôóóñôõóññóôóóóôôôôõõôôóóñðñññððññóñóôõõõõö÷öôóôôóñðððððððïðððñðððððóóôõöõõôõöööõôôõõõõôóñññññóóññóôôóô÷ûùúöõõöúûúýýüûùööööõõôôõõôóóñóóñðñôôôóóôóôõõõóññññññññððññóóôôôôóôö÷öóóóóóññðððððððððððððððñóóñóõõõôôõõõôôôôõõõôóóôôôóóóóóôõôóó÷ýúù÷öõö÷ùûýýýüûúùöõôôôôôôóóóóññðñóôõôôôôóóôõôóñóóóññóóñññóóôôõõóñóõöôóóóóóôóñððñððððððððððñóóóñóõõõóóóôóóôôóóôõôõöööõôôôôôôôôóóöûù÷öõõõöùûýýûúûüû÷õôõöõôóóóñññóñóóóôôõõõôóóôôôóôôóñññóôôóññóôõõóññôöôóôôóóôóñññóóññðððñðððññóôóóôôôóñóôóóóôóôõõõöö÷öõõöõôôôôôôôõõ÷ôôööööùúýüùöùýûöôõööõóóôôóññóóóóóôôõõõôóóôõôóóôôóññóôôñððñññóñññôöôôôôôôôóóóôôõõôóñóôóñññññóññóóóññôôóóóôõöööööö÷öö÷÷öõõõõõõööðôóô÷ùö÷ùúüûùö÷ûúöôõööôóóôõôóñññóóóôõõôõõôóõõõóñóôôóññóñððññññññóôôöõõôóôôôóôôôõõööôóóôóñóóñóóóñññóñóôôóñóôõöööõöööö÷ù÷öõöööõõö÷õóôõúüúúúúûúú÷öùööõööööôõöõõôóóóôôóôõôôôôôóôõôñðñóóóñðððñññóôõõôôõõöõõôôôõôôõõõõöööõôôôóóôôóóôôóññóóóôôóñóôôõõôóôööö÷ùù÷öööõõõöúùôóó÷ûúûúùùùúùööööõõöö÷ööööôôôôôôóóôôõõõôóóôõôññññññðððñóóññôööõõõööõõôõõõõõöööö÷÷öõõõõôôôõôôôõôóñññóôôóññóóôôóñôööööùùú÷öõõôõöûùóññö÷öúûù÷÷÷öõõöööôôö÷÷÷÷öôõõõõôóóôõöõôóóôôôóñññððñðððñññññóõöõõöö÷õôõööõööûûûûùööõõõõôóôööööööõôôôôôóóññññññóññôöööùúûùöõõôõöúöñóóôõôöú÷ö÷÷öôôö÷öôõöùùù÷öõõõõõôóóõööõôóôõõôóðððððññðððñññðñóóóôõö÷öõõööööùüýýüùöööööõôôöùùúùöööõõõõõóóóóóñññóóñõ÷ùùùùúùöööõõöùöóñóóñóõööõö÷öóóõöõö÷úûûùöööõôôôôóñóõöõóóôõôôóñððððññññðñóóñððñóôõööööö÷÷úûûýýûú÷öö÷÷ù÷ööúüüýýûöööööööõôôôôóôõööõöúüüûùùù÷ööõõö÷ôñðñññóõöôôö÷öôôôõôöùûûû÷öõöõõõõôññóôööôóôôôôôóññððððñññóñññððñôõöõöö÷úúúüýüüû÷úúùùúûüú÷÷ûýýþýû÷öööõööööôôôõö÷ùù÷öúýýýûúûúööõöö÷îðððññôõõôôöùúööôôôõ÷ùúùööõöööõôôóóôö÷÷ööõõôôõõôôóññññóóóññðððñôöööööùüýýýþûù÷÷üüûúúýýû÷÷úüýýüùööööööö÷öôôõöùúúúúùûýýýýýýüùöööö÷îððñññóôôõõöùù÷õóôôõöõöö÷öööööôóóôôö÷ùöööööõõôõôõõôóóññóóôóñóñðñõöööö÷ûüüýýû÷ö÷üüûúúýýüùùúüýýùöõõööööööõôõööùúúùùûýþýþþýýýú÷öõöùôðôôóðñðñõööööõóðôõõôñóôö÷öööóñðñõö÷ú÷õôöùùöõóóóóööõôñððñõõõôðððóööööööö÷úýüúùùûúúúúûüýûùûýýúöôôôöööõñðððõööö÷÷ö÷ûýýýýýûúúù÷öõõööôôôôïðîîôôôôîðóïõõõõïðïðõôôôîïîîõõôôîïîîõôôôïðððõôõõñðîîôööôïöùôööúü÷ôôôöùù÷õðôóö÷ùöð÷úóöûû÷ôôôôööööððñïõõôö÷öðñöö÷öóõðñööööóñð÷ôðñððððïðððððñððñôôóðñññóñðððïïðñóñðïðððóñðððñððñðñððððððóõôóóööööûù÷õõõööööõõöôôôôóðóööõö÷öõõõôõôóôóñðñóóññôõôðóõöõôóôñôóôóðñõôð

  3 Responses to “Category : Pascal Source Code
Archive   : 3DLAB110.ZIP
Filename : MARBLE0.DAT

  1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

  2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

  3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/