Category : Paradox DBMS
Archive   : PUSER91.ZIP
Filename : DGC1.WQ1

 
Output of file : DGC1.WQ1 contained in archive : PUSER91.ZIP

 Q–$œ*/ÿ&
q Hd š™žðÿð›@á ááá 4à 4à4à4à .ÚSL1ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ 16.,,WQ1i#ÿÿ&'¼ÿÿÿÿÿÿÿRO.MUMNO123.MUXYZ[\]²± ÄÙ ~6\217WXYZ{|}~€šEAŽA€EEEsc{EC}UUY™šœžŸAIOU¥¥¦¨© @
{FUNCTIONS¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉDel {DEL}Ö×ØÙÚÛÜÝÞßàáâäåæçèé ? {BEEP}qq 
á$áááááP}qõmò;Ï$o6?„R#ß÷Bãð./ô3ï>ñRb2~ñ/_ôN/åÿR^<ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¢5SL1'Lÿÿ 4 z£zSL1 T=%Té#'aáHÿÿ>y%%t>yç#ûĉá
=Š%%Š Ç a$[Ç š"»ëá ·¥ðÅ·¥9 Køá •M’•Mýµ`Náÿÿ¤zSL1 ÿÿ$0Gp|”iÀD)ÿÿÿÿÿÕSóÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿˆÌÿÿu„Ÿ«ºÿÿÆÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ5AP¥ŒSL1ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿParadox MultitableÿÿÿÿParadox Multitable Formsÿÿ '
 8
1"*
($\bullet 6\ Master vs. Detail Formsssa $ +)\bullet 6\ Referential Integrity Issuesr"ÿÿ%
9-\bullet 6\ Unlinked and Linked Form Typesssssssssssd! \bullet 6\ Designing M-T Forms 
 Techniques 
!! Special "
## "\bullet $ 
&& Technique The Data Guidance Companyÿÿÿÿ&#\bullet 6\ Special M-T Techniquess$1%31
22 šÿ3&$\bullet 6\ Moving Within M-T Forms.ÚSL10ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ 16.,,WQ1i#ÿÿ&'¼ÿÿÿÿÿÿÿRO.MUMNO123.MUXYZ[\]²± ÄÙ ~6\217WXYZ{|}~€šEAŽA€EEEsc{EC}UUY™šœžŸAIOU¥¥¦¨© @
{FUNCTIONS¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉDel {DEL}Ö×ØÙÚÛÜÝÞßàáâäåæçèé ? {BEEP}qq 
á$áááááP}qõmò;Ï$o6?„R#ß÷Bãð./ô3ï>ñRb2~ñ/_ôN/åÿR^<ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¢5SL10'Lÿÿ6
£¶SL10 T=%Té#'aáHÿÿ>%%ˆ>ç#ûĉá
=Š%%Š T(!TÔÁëá ñQ ëK ý# á ·&´%Û·&ýµ`Ná î§ î‡êNáÿÿ¤~SL10 °$0ºGSkÿÿLæړƼ†ÿÿ¤ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ_ÿÿÿÿwÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿŸÿÿ®ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¥-SL10ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿParadox Multitableÿÿ ?
 B
'ÿÿ) 
 TechniquesThe Data Guidance CompanyÿÿÿÿÿÿÿÿParadox Multi-Table Forms*\bullet 6\ Referential Integrity Issues
@%\bullet 6\ Three+ level hierarchiesttsssssssssssssssssssssss
C\bullet 6\ Display Only Formsrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrsssssssss '
%% rccounted '0ÿÿÿÿSpecial M-T Form Techniques1/\bullet 6\ Using Unlinked forms to circumventk.ÚSL2ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ 16.,,WQ1i#ÿÿ&'¼ÿÿÿÿÿÿÿRO.MUMNO123.MUXYZ[\]²± ÄÙ ~6\217WXYZ{|}~€šEAŽA€EEEsc{EC}UUY™šœžŸAIOU¥¥¦¨© @
{FUNCTIONS¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉDel {DEL}Ö×ØÙÚÛÜÝÞßàáâäåæçèé ? {BEEP}qq 
á$áááááP}qõmò;Ï$o6?„R#ß÷Bãð./ô3ï>ñRb2~ñ/_ôN/åÿR^<ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¢5SL2'Lÿÿ!4ñ£zSL2 T=%Té#'aáHÿÿ>y%%t>yç#ûĉá
=Š%%Š ïÛà ìïÛÔÁëá òÝ ð(òÝ þK # á MS&M6%µ™$Náÿÿ¤zSL2 ÿÿ$0¹GSk¤XÿÿæÿÿÅÿÿÿÿŸ­ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ_ÿÿÿÿw†ÿÿÿÿÿÿ’ÿÿžÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¥SL2ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿParadox Multitableÿÿ ?
 B
$ÿÿ) 
 Techniques $$ 
&& Technique ÿÿÿÿH ÿÿÿÿMaster vs. Embedded Formsq*\bullet 6\ Referential Integrity Issues
@.\bullet 6\ One form desgnated as the Master ssssssssssssssss
C2\bullet 6\ All Other forms are details(embedded)sssssssssssssss IHThe Data Guidance Company Paradox Multi-Table Forms.ÚSL3ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ 16.,,WQ1i#ÿÿ&'¼ÿÿÿÿÿÿÿRO.MUMNO123.MUXYZ[\]²± ÄÙ ~6\217WXYZ{|}~€šEAŽA€EEEsc{EC}UUY™šœžŸAIOU¥¥¦¨© @
{FUNCTIONS¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉDel {DEL}Ö×ØÙÚÛÜÝÞßàáâäåæçèé ? {BEEP}qq 
á$áááááP}qõmò;Ï$o6?„R#ß÷Bãð./ô3ï>ñRb2~ñ/_ôN/åÿR^<ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¢5SL3'Lÿÿ)-6%“£zSL3 T=%Té#'aáHÿÿ>y%%t>yç#ûĉá
=Š%%Š ÉÛÅìÉÛüéëá ÷Ð ¦Ñ÷Ð ¯Áá ÷O-&÷O6%µ™$N áÿÿ¤~SL3 ÿÿ$0SG&†’ëž2ÿÿÿÿ_ŽÿÿAÿÿMÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¥¥SL3ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿParadox Multitableÿÿÿÿÿÿ"#Unlinked vs. Linked Formsssssssssl
 ÿÿ6 ÿÿÿÿH

IHThe Data Guidance Company Paradox Multi-Table Forms 75\bullet 6\ Linked Forms: Tables related by key usee 

 \bullet 6\ <=2\bullet 6\ Unlinked Forms: Tables are unrelatede ust.ÚSL3Aÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ 16.,,WQ1i#ÿÿ&'¼ÿÿÿÿÿÿÿRO.MUMNO123.MUXYZ[\]²± ÄÙ ~6\217WXYZ{|}~€šEAŽA€EEEsc{EC}UUY™šœžŸAIOU¥¥¦¨© @
{FUNCTIONS¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉDel {DEL}Ö×ØÙÚÛÜÝÞßàáâäåæçèé ? {BEEP}qq 
á$áááááP}qõmò;Ï$o6?„R#ß÷Bãð./ô3ï>ñRb2~ñ/_ôN/åÿR^<ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¢5SL3A'Lÿÿ
5 961) £¦SL3A T=%Té#'aáHÿÿ,y%t,yç#ûĉá
=Š%%Š ÉÛÅìÉÛüéëá ÷Ð ¦Ñ÷Ð ¯Áá ÷O-&÷O6%µ™$N á ‹(K#>‹(À#Ná ‹NON ëLêþ  îÄ
'îÃ9á
 Ù‹ÄÙ‹99‰á ÿÿ
¤~SL3A ú$0SG&†’ëž2“_ŽŸA«M°ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¥;SL3Aÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿParadox Multitableÿÿÿÿÿÿ"#Unlinked vs. Linked Formsssssssssl
 ÿÿ6 ÿÿÿÿH

IHThe Data Guidance Company Paradox Multi-Table Forms 75\bullet 6\ Linked Forms: Tables related by key usee 

 \bullet 6\ <=2\bullet 6\ Unlinked Forms: Tables are unrelatede ustÿÿÿÿEÿÿÿÿFD\bullet 6\ Unlinked forms: Master and Detail Totally Independant5ÿÿÿÿMasterÿÿÿÿDetail.ÚSL4ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ 16.,,WQ1i#ÿÿ&'¼ÿÿÿÿÿÿÿRO.MUMNO123.MUXYZ[\]²± ÄÙ ~6\217WXYZ{|}~€šEAŽA€EEEsc{EC}UUY™šœžŸAIOU¥¥¦¨© @
{FUNCTIONS¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉDel {DEL}Ö×ØÙÚÛÜÝÞßàáâäåæçèé ? {BEEP}qq 
á$áááááP}qõmò;Ï$o6?„R#ß÷Bãð./ô3ï>ñRb2~ñ/_ôN/åÿR^<ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¢5SL4'LÿÿAE4=z£zSL4 T=%Té#'aáHÿÿ>y%%t>yç#ûĉá
=Š%%Š ïê ïèÕëá · ·$· œm®E á MA& M6%µ™$Náÿÿ¤zSL4 !$0žGSùk-=‰Ëçªÿÿÿÿ„ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ_ÿÿÿÿw†ÿÿÿÿÿÿ’•ÿÿ¤°ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¥ŒSL4ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿParadox Multitableÿÿ ?
 B
$ÿÿ) 
 Techniques '$$ 5ÿÿÿÿTypes of Linked Forms Formsq*\bullet 6\ Referential Integrity Issues
@-\bullet 6\ One to One: Owned, matching keyss sssssssssssssss
C/\bullet 6\ One to Many: Owned, additional keysss))))))))ssssssss '
%% r fo' 2((3/\bullet 6\ Many to One: Shared, matching keyssss62\bullet 6\ Many to Many: Shared, additional keyssseÿÿÿÿH IHThe Data Guidance Company Paradox Multi-Table Forms.ÚSL4Aÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ 16.,,WQ1i#ÿÿ&'¼ÿÿÿÿÿÿÿRO.MUMNO123.MUXYZ[\]²± ÄÙ ~6\217WXYZ{|}~€šEAŽA€EEEsc{EC}UUY™šœžŸAIOU¥¥¦¨© @
{FUNCTIONS¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉDel {DEL}Ö×ØÙÚÛÜÝÞßàáâäåæçèé ? {BEEP}qq 
á$áááááP}qõmò;Ï$o6?„R#ß÷Bãð./ô3ï>ñRb2~ñ/_ôN/åÿR^<ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¢5SL4A'Lÿÿ
MQ4I;£ZSL4A T=%Té#'aáHÿÿ>%%ˆ>ç#ûĉá
=Š%%Š ïê ïèÕëá · --· v$Ná MS&M6%µ™$N
á :MþM :MþM :MþM :MþM
 :MþM
 :›þ›
 uÃé ÙuÃt×N á 
uÖ8 ìuÖÃ&Ná ÿÿ
¤zSL4A #$0SG€²¾ ÿÿÿÿ/_ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¥MSL4Aÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿParadox Multitableÿÿÿÿ- ÿÿÿÿTypes of Linked Forms Formsq .-\bullet 6\ One to One: Owned, matching keys
ÿÿÿÿH IHThe Data Guidance Company Paradox Multi-Table Forms ÿÿÿÿMaster-ÿÿÿÿDetail.ÚSL4Bÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ 16.,,WQ1i#ÿÿ&'¼ÿÿÿÿÿÿÿRO.MUMNO123.MUXYZ[\]²± ÄÙ ~6\217WXYZ{|}~€šEAŽA€EEEsc{EC}UUY™šœžŸAIOU¥¥¦¨© @
{FUNCTIONS¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉDel {DEL}Ö×ØÙÚÛÜÝÞßàáâäåæçèé ? {BEEP}qq 
á$áááááP}qõmò;Ï$o6?„R#ß÷Bãð./ô3ï>ñRb2~ñ/_ôN/åÿR^<ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¢5SL4B'LÿÿY]4U@£–SL4B T=%Té#'aáHÿÿ>%%ˆ>ç#ûĉá
=Š%%Š ïê ïèÕëá · --· v$Ná MS&M6%µ™$N
á :MþM :MþM :MþM :MþM
 :MþM
 :›þ›
 uÃé ÙuÃt×N á 
uÖ8 ìuÖÃ&Ná 
 óÖ"ÆþÖ"
£ŠSL4B ? <œœÿÿ¤zSL4B ñ$0SGÿÿ€ŒÙÿÿå ý_ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¥RSL4Bÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿParadox Multitableÿÿÿÿ2ÿÿÿÿTypes of Linked Forms Formsq
ÿÿÿÿH IHThe Data Guidance Company Paradox Multi-Table Forms ÿÿÿÿMaster-ÿÿÿÿDetail30\bullet 6\ One to Many: Owned, Additional keyss.ÚSL4Cÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ 16.,,WQ1i#ÿÿ&'¼ÿÿÿÿÿÿÿRO.MUMNO123.MUXYZ[\]²± ÄÙ ~6\217WXYZ{|}~€šEAŽA€EEEsc{EC}UUY™šœžŸAIOU¥¥¦¨© @
{FUNCTIONS¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉDel {DEL}Ö×ØÙÚÛÜÝÞßàáâäåæçèé ? {BEEP}qq 
á$áááááP}qõmò;Ï$o6?„R#ß÷Bãð./ô3ï>ñRb2~ñ/_ôN/åÿR^<ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¢5SL4C'Lÿÿ
e i4aG £¦SL4C T=%Té#'aáHÿÿ>%%ˆ>ç#ûĉá
=Š%%Š ïê ïèÕëá · Þ-· ÃvÕNá MS&M6%µ™$N
á :ˆˆ ‹‡± uÃé ÙuÃt×N á Ã
†'Ã
Ã&Ná 
 óÖ"ÆþÖ" ÿÿ
¤zSL4C ñ$0SGÿÿ€ŒÙ åÿÿý_ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¥YSL4Cÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿParadox Multitableÿÿÿÿ9
ÿÿÿÿTypes of Linked Forms Formsq
ÿÿÿÿH IHThe Data Guidance Company Paradox Multi-Table Forms ÿÿÿÿMaster-ÿÿÿÿDetail
:/\bullet 6\ Many to One: Shared, Matching keyssssssssss3.ÚSL4Dÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ 16.,,WQ1i#ÿÿ&'¼ÿÿÿÿÿÿÿRO.MUMNO123.MUXYZ[\]²± ÄÙ ~6\217WXYZ{|}~€šEAŽA€EEEsc{EC}UUY™šœžŸAIOU¥¥¦¨© @
{FUNCTIONS¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉDel {DEL}Ö×ØÙÚÛÜÝÞßàáâäåæçèé ? {BEEP}qq 
á$áááááP}qõmò;Ï$o6?„R#ß÷Bãð./ô3ï>ñRb2~ñ/_ôN/åÿR^<ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¢5SL4D'Lÿÿ q
u4mE
£SL4D T=%Té#'aáHÿÿ>%%ˆ>ç#ûĉá
=Š%%Š ïê ïèÕëá · Þ-· ÃvÕNá MS&M6%µ™$N
á :ˆˆ ‹‡± uÃé ÙuÃt×N á Ã
†'Ã
Ã&Ná 
 óÖ"ÆþÖ"
 9‡;±
 Çű ÿÿ ¤zSL4D ñ$0SGÿÿ€ŒÙ åÿÿý_ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¥WSL4Dÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿParadox Multitableÿÿÿÿ7
ÿÿÿÿTypes of Linked Forms Formsq
ÿÿÿÿH IHThe Data Guidance Company Paradox Multi-Table Forms ÿÿÿÿMaster-ÿÿÿÿDetail
82\bullet 6\ Many to Many: Shared, Additional keysssss2.ÚSL5ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ 16.,,WQ1i#ÿÿ&'¼ÿÿÿÿÿÿÿRO.MUMNO123.MUXYZ[\]²± ÄÙ ~6\217WXYZ{|}~€šEAŽA€EEEsc{EC}UUY™šœžŸAIOU¥¥¦¨© @
{FUNCTIONS¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉDel {DEL}Ö×ØÙÚÛÜÝÞßàáâäåæçèé ? {BEEP}qq 
á$áááááP}qõmò;Ï$o6?„R#ß÷Bãð./ô3ï>ñRb2~ñ/_ôN/åÿR^<ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¢5SL5'Lÿÿ
} 6yÓ £¦SL5 T=%Té#'aáHÿÿ>y%%t>yç#ûĉá
=Š%%Š     s`
ëá MS&M6%µ™$Ná <Ú K"ç<Ú 

rE áv&7$ v&Áz$N á
&Mé#M
× 
Ö×Ö

)9é#9 ÿÿ
¤~SL5 f$0Gÿÿ¿çËróSø6·NZiu„אœ«ÿÿÿÿÿÿ—ÇÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÃÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¥åSL5ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿParadox MultitableÿÿÿÿBuilding FormsÿÿÿÿH IHThe Data Guidance Company Paradox Multi-Table Forms ÿÿ Form Combination Rulesb
ÿÿÿÿ

EF Multi cord s
 
 Z
 he Data Guÿÿ\ **Rules N [SMaster Form N Y YYYYYYYr]UDetail Form Y N NNNNNNN ,+Multi-Record MultiPage Multi-Table ÿÿÿÿ+.ÚSL6ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ 16.,,WQ1i#ÿÿ&'¼ÿÿÿÿÿÿÿRO.MUMNO123.MUXYZ[\]²± ÄÙ ~6\217WXYZ{|}~€šEAŽA€EEEsc{EC}UUY™šœžŸAIOU¥¥¦¨© @
{FUNCTIONS¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉDel {DEL}Ö×ØÙÚÛÜÝÞßàáâäåæçèé ? {BEEP}qq 
á$áááááP}qõmò;Ï$o6?„R#ß÷Bãð./ô3ï>ñRb2~ñ/_ôN/åÿR^<ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¢5SL6'Lÿÿ‰6…Ë£zSL6 T=%Té#'aáHÿÿ>y%%t>yç#ûĉá
=Š%%Š     s`
ëá • $gá MS&M6%µ™$Náÿÿ¤~SL6 r$0\GSÌk~hž{ÿÿÿÿÿÿWÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ_ÿÿÿÿw†ÿÿÿÿÿÿ’‡9–¢ßëúÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¥ÝSL6ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿParadox Multitableÿÿ ?
 B
$ÿÿ) 
 Techniques +$$ 4&*\bullet 6\ Referential Integrity Issues
@8\bullet 6\ Place fields, text, borders of detail formsssssss
C3\bullet 6\ Move detail forms to upper-left cornerssssssssssssssÿÿÿÿBuilding Forms '
%% rccounted ')8((97\bullet 6\ Place fields, text, borders of master formo)'+
** Place fiel+) .,,/-\bullet 6\ Place embedded forms onto mastere&53\bullet 6\ Multi-page, mult-record considerationstÿÿÿÿH IHThe Data Guidance Company Paradox Multi-Table Forms.ÚSL7ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ 16.,,WQ1i#ÿÿ&'¼ÿÿÿÿÿÿÿRO.MUMNO123.MUXYZ[\]²± ÄÙ ~6\217WXYZ{|}~€šEAŽA€EEEsc{EC}UUY™šœžŸAIOU¥¥¦¨© @
{FUNCTIONS¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉDel {DEL}Ö×ØÙÚÛÜÝÞßàáâäåæçèé ? {BEEP}qq 
á$áááááP}qõmò;Ï$o6?„R#ß÷Bãð./ô3ï>ñRb2~ñ/_ôN/åÿR^<ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¢5SL7'Lÿÿ•™6‘£¶SL7 T=%Té#'aáHÿÿ>%%ˆ>ç#ûĉá
=Š%%Š T(!TÔÁëá ñQ ëK ý# á ·&´%Û·&ýµ`Ná î§ î‡êNáÿÿ¤~SL7 °$0ºGSkÿÿLæړƼ†ÿÿ¤ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ_ÿÿÿÿwÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿŸÿÿ®ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¥-SL7ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿParadox Multitableÿÿ ?
 B
'ÿÿ) 
 TechniquesThe Data Guidance CompanyÿÿÿÿÿÿÿÿParadox Multi-Table Forms*\bullet 6\ Referential Integrity Issues
@%\bullet 6\ Three+ level hierarchiesttsssssssssssssssssssssss
C\bullet 6\ Display Only Formsrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrsssssssss '
%% rccounted '0ÿÿÿÿSpecial M-T Form Techniques1/\bullet 6\ Using Unlinked forms to circumventkÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ0ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ# ÿÿÿÿÿÿÿÿŸ ÿÿÿÿÿÿÿÿ  ÿÿÿÿÿÿÿÿ¡ ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ$%&'(
ÿí€ÿ€ÿ€ï»d¼)'*ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿfÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿgÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿµQÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿi(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¶·"ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ{®Gázt?¹SL50-Êÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ 16.,,WQ1i#ÿÿ&'¼ÿÿÿÿÿÿÿRO.MUMNO123.MUXYZ[\]²± ÄÙ ~6\217WXYZ{|}~€šEAŽA€EEEsc{EC}UUY™šœžŸAIOU¥¥¦¨© @
{FUNCTIONS¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉDel {DEL}Ö×ØÙÚÛÜÝÞßàáâäåæçèé ? {BEEP}qq 
á$áááááP}qõmò;Ï$o6?„R#ß÷Bãð./ô3ï>ñRb2~ñ/_ôN/åÿR^<ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¢5ÿ'Lÿÿ
¡ ¥6Ó £¦ÿ T=%Té#'aáHÿÿ>y%%t>yç#ûĉá
=Š%%Š     s`
ëá MS&M6%µ™$Ná <Ú K"ç<Ú 

rE áv&7$ v&Áz$N á
&Mé#M
× 
Ö×Ö

)9é#9 ÿÿ
¤~ÿ f$0Gÿÿ¿çËróSø6·NZiu„אœ«ÿÿÿÿÿÿ—ÇÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÃÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¥åÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿParadox MultitableÿÿÿÿBuilding FormsÿÿÿÿH IHThe Data Guidance Company Paradox Multi-Table Forms ÿÿ Form Combination Rulesb
ÿÿÿÿ

EF Multi cord s
 
 Z
 he Data Guÿÿ\ **Rules N [SMaster Form N Y YYYYYYYr]UDetail Form Y N NNNNNNN ,+Multi-Record MultiPage Multi-Table ÿÿÿÿ+½¿¾ÀÁ 

 ÿ'titleÿ'
Intro-outlineÿ'Master vs. Embeddedÿ'Unlinked vs. Linkedÿ' Unlinked -2ÿ'
link types ÿ' 1-1 ÿ ' 1-m ÿ
' m-1 ÿ ' m-mÿ 'design rule matrixÿ
' design rulesÿ'mvoing in a formÿ' ref integÿ' special techÿ'Layout of M-T forms showÿ'gr name
ÿ'sl1
ÿ'sl2
ÿ'sl3 ÿ'sl3a
ÿ'sl4 ÿ'sl4a ÿ 'sl4b ÿ
'sl4c ÿ 'sl4d
ÿ 'sl5
ÿ
'sl6
ÿ'sl7
ÿ'sl8 ÿ'sl10ÿ'dur time
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ

ÿ
ÿ
ÿ

ÿ ÿ'opt----------------------ÿ' roll efft
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ

ÿ
ÿ
ÿ

ÿÿ'
roll speed ÿ'soundÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ