Category : Music and Digitized Voice
Archive   : TOMSDINE.ZIP
Filename : TOMSDINE.MOD

 
Output of file : TOMSDINE.MOD contained in archive : TOMSDINE.ZIP

tom's diner remixst-11:xylobowÞ@egm.bd ð@egm.snare H@ST-50:hihatcl-bossÆ@ST-50:hihatop1 Ç@bass-elec3è1ST-80:velo 596°0 æçst-11:xylobowÞ@


M.K.Œ

¬

¬
}}
}}..ÅÅ”}}..ÅÅ..SS}}SS}SS}}ÅÅ””}}..ÅÅ”}}..ÅÅ..SS}}SS}SS}}ÅÅààüü....S..SS}}””üü....S..SS..üü....S..SS}}SS....S..ÅÅ””hÊ h@@Ê ¬Ö0¬}@hÊ hÊ @Ê @¬Ö0¬@@@Ê @@h@hÊ @Ö0@h@@Ê @Ê @hÊ h@¬Ö0¬}ÊP}Ö<0hÊ h@@Ê ¬Ö0¬}@hÊ hÊ @Ê @¬Ö0¬@@@Ê @@h@hÊ @Ö0@h@@Ê @Ê @hÊ h@¬Ö0¬ÅÊPÅÖ<0àÊ à@@Ê Ö0@@Ê Ê @@Ê @@hÖ0h}@}@¬Ê ¬@@Ê Ö0@@Ê Ê @@Ê @@
Ö0
ÊPÖ<0àÊ à@@Ê Ö0@@Ê Ê @@Ê @@hÖ0h@@@@
Ê 
@@Ê Ö0@@Ê Ê @Ê @¬Ö0¬}ÊP}Ö<0´`hÊ ”p´lh@@Ê ¬Ö0¬Ö`}@Ê`hÊ ´`hÊ ´l@Ê ´`@´`¬Ö0´l¬´`@´l@Ê`@Ê ÅpÊl@@h@hÊ @Ö0@â`h@Ö`@Ê Ê`@Ê Êl@hÊ Ê`h@‡`¬Ö0—`¬¾dƒ}ÊP¾l}Ö<0´`hÊ ”p´lh@@Ê ¬Ö0¬Ö`}@Ê`hÊ ´`hÊ ´l@Ê ´`@´`¬Ö0´l¬´`@´l@Ê`@Ê ÅpÊl@@h@hÊ @Ö0@â`h@Ö`@Ê Ê`@Ê Êl@hÊ Ê`h@Ö`¬Ö0Ê`¬¾dƒÅÊP¾lÅÖ<0ð`àÊ \pðlà@@Ê Ö0`@@
`Ê ð`Ê ðl@@Ê ð`@@ð`hÖ0ðlhð`}@ðl}@
`¬Ê p
l¬@@Ê Ö0.`@@`Ê 
`Ê 
l@@Ê 
`@@`
Ö0
`
þdƒÊPþlÖ<0ð`àÊ \pðlà@@Ê Ö0`@@
`Ê ð`Ê ðl@@Ê ð`@@ð`hÖ0ðlhð`@@ðl@@´`
Ê ”p´l
@@Ê Ö0´`@@Ê`Ê Ö`Ö0@Ö0@¬Ö0¬ƒ}Ö0 }Ö<0Ö h ”p hh  Ö ¬ ¬¬ } h} Ö hh h  Ö ¬ ¬¬  Ö @ p @@ h hh Ö @ @@ h @h Ö @@ @ h hh Ö ¬ ¬¬ } }} Ö h ”p hh  Ö ¬ ¬¬ } h} Ö hh h  Ö ¬ ¬¬  Ö @ p @@ h hh Ö @ @@ h @h Ö @@ @ h hh Ö ¬ ¬¬ Å ÅÅ Ö à \p àà  Ö  @ @ Ö  @ @@ Ö h hh } }} Ö ¬ p ¬¬  Ö  @ @ Ö  @ @@ Ö 
 

  Ö à p àà  Ö  @ @ Ö  @ @@ Ö h hh @ @@ Ö 
 àp 

  Ö  @ @ Ö  Ö ¬ ¬¬ } }} Ö à p àà  Ö  @ @ Ö  @ @@ Ö h hh @ @@ Ö 
 àp 

  Ö  @ @ Ö  Ö0¬€ Ö>Ð ¬Œ Ö0}€ Ö>’ Ö0}Œ Ö>’ ´`h€Ê ´lhŒ@€@ŒÊ ¬€Ö0¬ŒÖ`}€@Ê`h„„Ê ƒ´`“Ê s´l“@“€Ê ´`Œ@Ö<´`¬€Ö0´l¬Œ´`€@´lŒ@Ê`@€Ê Êl@Œ@h€@hŒÊ @€Ö0@Œâ`h€@Ö`@„’Ê ƒÊ`’Ê ƒÊl‚@“h€Ê Ê`hŒ@Ö<‡`¬€Ö0—`¬Œ¾dƒ}€ÊP¾l}ŒÖ<0´`h€Ê ´lhŒ@€@ŒÊ ¬Ö0¬ŒÖ`}€@Ê`h„„Ê ƒ´`“Ê s´l“@“€Ê ´`Œ@´`¬€Ö0´l¬Œ´`€@´lŒ@Ê`@€Ê Êl@Œ@h€@hŒÊ @€Ö0@Œâ`h€@Ö`@€Ê Ê`@ŒÊ Êl@h€Ê Ê`hŒ@Ö`¬€Ö0Ê`¬Œ¾dƒłÊP¾lÖ<0ð`à€Ê ðlàŒ@€@ŒÊ €Ö0Œ`@€@
`€Ê ð`©Ê ¸ðlÇ@Ö@€Ê ð`@Œ@ð`h€Ö0ðlhŒð`}€@ðl}Œ@
`¬€Ê 
l¬Œ@€@ŒÊ €Ö0Œ.`@€@`€Ê 
`©Ê ¸
lÇ@Ö@€Ê 
`@Œ@`
€Ö0
`
Œþdƒ€ÊPþlŒÖ<0ð`à€Ê ðlàŒ@€@ŒÊ €Ö0Œ`@€@
`€Ê ð`©Ê ¸ðlÇ@Ö@€Ê ð`@Œ@ð`h€Ö0ðlhŒð`@€@ðl@Œ@´`
€Ê ´l
Œ@€@ŒÊ €Ö0Œ´`@€@Ê`€Ö0Ö>Ò Ö`Ö0@Ö0@¬€Ö0¬Œƒ}€Ö0 }ŒÖ<0´`h€Ê ”p´lhŒ@€@ŒÊ ¬€Ö0¬ŒÖ`}€@Ê`h„„Ê ƒ´`“Ê s´l“@“€Ê ´`Œ@´`¬€Ö0´l¬Œ´`€@´lŒ@Ê`@€Ê ÅpÊl@Œ@h€@hŒÊ @€Ö0@Œâ`h€@Ö`@„’Ê ƒÊ`’Ê ƒÊl‚@“h€Ê Ê`hŒ@‡`¬€Ö0—`¬Œ¾dƒ}€ÊP¾l}ŒÖ<0´`h€Ê ”p´lhŒ@€@ŒÊ ¬€Ö0¬ŒÖ`}€@Ê`h„„Ê ƒ´`“Ê s´l“@“€Ê ´`Œ@´`¬€Ö0´l¬Œ´`€@´lŒ@Ê`@€Ê ÅpÊl@Œ@h€@hŒÊ @€Ö0@Œâ`h€@Ö`@€Ê Ê`@ŒÊ Êl@h€Ê Ê`hŒ@Ö`¬€Ö0Ê`¬Œ¾dƒłÊP¾lÖ<0ð`à€Ê \pðlàŒ@€@ŒÊ €Ö0Œ`@€@
`€Ê ð`ŒÊ ðl@@€Ê ð`@Œ@ð`h€Ö0ðlhŒð`}€@ðl}Œ@
`¬€Ê p
l¬Œ@€@ŒÊ €Ö0Œ.`@€@`€Ê 
`ŒÊ 
l@@€Ê 
`@Œ@`
€Ö0
`
Œþdƒ€ÊPþlŒÖ<0ð`à€Ê pðlàŒ@€@ŒÊ €Ö0Œ`@€@
`€Ê ð`ŒÊ ðl@@€Ê ð`@Œ@ð`h€Ö0ðlhŒð`@€@ðl@Œ@´`
€Ê ”p´l
Œ@€@ŒÊ €Ö0Œ´`@€@Ê`€Ê Ö`ŒÊ @Ê @
¬€Ö0¬Œƒ}€ÊP }ŒÖ<0çäçðâëöëÿ!ôÿ û ÷'-úèýðÏÏïöÛéØïôûñ'ÿ

ÔíáôÔãäïðâëó
ÿ÷ ý #
ÿðßÔßçì×ÿâçöúú ÿ" àóèÓäåàëôßóòùØÿÔãÜëÙ÷ìæóõú ÿ÷#&ÿÝøÒåÛêÛüèéóöý ÿÿ &èçè×àßâßøêê÷öÿ   àïØßØëÜëòïéþöú÷ 'ÚëÙà×ìÛïñðëÿ÷ý
ý *þÛäÝÜÛêÞóôìïúÿ#)ûðÛáßÖßèßó÷é÷ÿÿ&$û àÙãÝÕåæß÷öèûÿ÷( øÿØÛãÚÕëâåûöèÿõ *'õøÓßàØ×îÞëûôë
û!,)÷ äÓáßÔÝíÛóúôï
ûðÿ
 ,&ôÿÕÛÝßÒçäß÷ùòóûí ü '( ì ÐâÚàÐïÜçøûðû ÿ#÷ý'!/ ïàÏàÛØÏò×óôþîÿ$èÿÿ(%7 ÷Ð×ØßÔÓì×ûòÿî áô"$=ðÿÈîÓãÐíàßüóïçó'% <
ìàËìÑàÏõÖëø÷õð÷÷-.'8óÑÏâÓØÏòÓ÷ôûýâÿ
*030
ôÿÏ×Ú×ÓßèÕÿôÿÿ ç
÷$,7*õ ðÅëØ×Ñëàßÿôÿ ïû '(= øû ØÏçÖÔÓîØçþ÷
òû % -&'<óÒÏâÖÑßèÙïüù óþþ
$#/$-6õðÐÛàÔÐçäÞ÷üü ú÷ýÿ
$'0&/0ûàÐÝÞÓÓçàãùüÿ ÷üû

%-0'1 ôÿøØÒÝÜÒ×éàçûý ü÷þû
'1.)/õþñÔÔÛÚÓÛéàíýÿ
ú÷û
$)5-+* öøêÓÙÙÛÒßéáóý
öùû &+9+)$ô÷àÒÚ×ÝÑãèã÷ý
ðÿý %/:(& îøØÕÖ×ÜÏëäçùÿ ëúÿ &$78$$ëôÒÝÒßØÏïáïù íó)#?4!#ðïêÑÜÏçÓÏñàóù


ð÷ñ ('D,#è÷àÓØÏéÐÓìã÷û ÿ äÿ÷ $/D$!åøÔßÒÏäÏíèç÷ÿ ãøÿ ) [email protected] !ôëðÒßÏ×ÜÍïäï÷ ôëó*#?8#ìòàÕÚÏçÔÏðäõø èû÷ &'D,"ìôØÛÔÏæÐßìç÷ûçÿ%$/@$#ùïìÕÜÑ×àÐëèëùÿ øï ú'$;6#'öóäÖØÑáÔÓíæïû
íûû&)<,&&÷ôÜ×Ô×àÑßìæóÿ
ìÿ#/8', öûðÙÖÒßØÏêéé÷ ñóû$#60'0öýèØÔÓäÒÏïæëû
ûèýû

$&7(-0ûüà×ÒÛâÐÓðåïÿ
ýçÿ#")4%5 òÿøÙÖÐãàÏëðäóøÿ$ë '!+0'8ñðÖÔÑçÖËïìå÷ ö ðïú*"+,-2óèÓÔÕèÒÏ÷èçÿ
ùæ÷ù, ',1$ô÷àÐÖÛæÐÏûäëúÿâÿ ú.'10ðûÔÏØÝäÏÓüàï û â ý-+5( îÿÐÏÙßàÏïøÞû ùÿ
ãÿ+(/4 ì ðÏÓØßÚÎ÷ðßÿ÷ ðë/ ;,íàÇâÖãØÏÿìç
øý è÷ø5? øïÔÏáÕçÓÏæíóáÿù0 <ðûÐÏÜ×çÐßâ÷õãÿ%( /0 ëÿøÏ×ØßäÐïäýöÿë +7$í
äÏßÔåàÏ÷öéûó
ð÷ý)2 øóØÒÜÕéØÓûñïô÷îÿÿ#'(òÿøÖÛÖÛêÕßûðòïÿ
ó
 (! ôêÙÜÔßæÕëøòîï
úý$ ùüâßØÓçàÚïõôë÷ ø$!ÿðáâÔ×èÝßïôñëÿ ý "!
èåàÒßåÝçïõíïúÿ úáêÜÒåáßëîóìõ ú!ðãìÖ×çÝçîíïïú
ÿü
èçèÓßäÝííëíôûü

ý

ãîàÒçàßñìçï÷ú 
üÿ 
ôãðÚÕêÜãôèå÷÷ûÿ
 ðçîÕßêÙëõâçûõÿ û
 
êíèÔçæÙïòÜïüó

 ü ùêïàÕíàÛ÷ìÛ÷ø÷ÿÿ ôëðÚÛïÝßùäßýôý "ÿ "ðîì×ßðÙåøÜçýñÿü ïïèÖêì×ëòÛïøõÿûúüïïâÙïè×ïìßóõû
 ýû øïîàÝõä×òèåóô
û
#ÿÿ 
õïìÜã÷àÛñèçò÷ ú$ÿ òîêÛëõØÞñêçñÿû  ðîèÝóðÔßôìæóÿ'ø
ÿíîäßùìÒßúêäû
ø/õ "ýëíâåýäÐçÿèåÿ ô2 óý
 ÿúëëáíýàÏïâçó0óü #õÿõëèâõùÔËûÞï
÷',õ
ü 'òòëååûòÐÏÿøÞ÷õÿ/ ò÷ÿ (óñêâëÿèÏÏðáýðÿ6ðÿ ø÷òèáóàÅïêçÿï2ðÿ
 )òÿôâãýúÒË÷êïÿ ó(ô ÿ,ò
ôÞçðÐÏûöîóÿòÿ+úúÿÿ$÷
ðÛïàÏßøóóóÿí , üþúüÿ+ôÿ êÛýÔÏïóõøó)ï$ü÷ø.õ ÿäßòÐ×ïïúúò(÷õ÷ù(ûàçäÐçíîÿøó òÿ$ðýÿ'ôÿ
ú ÜóØÒíèïö÷#ð ìÿü , óû
ôÝÿøÓßîæ÷ôÿ'õûí ü&÷ÿ ìãÿèÓçìçÿô "ÿÿôïÿöÿúÿèëþà×íèë÷ö ð÷ #ô ùäóøÚßïçïþ ÷ ú ðû ÷ü úçöðÙãîè÷þýü
ïÿ ûÿ ôêõèÛçîëù ÿðÿúÿðìóæÝêðîû ýü
ùñ ú
ðìòäßîòïý ÿý öó û üîíòâßòóïÿ
þ òõÿ øëïñàã÷òï ýþ îûÿôêóðÜçûðó ÿüÿ
ìÿ

 ðëöèÛïüí÷ þÿýúøï úìï÷âß÷úìÿûÿûú ðõ
ÿ
ôëõôÞãÿöíÿùÿÿøý
íÿ
þîïúðÛíñï
 ú÷ÿüõÿî ý úêõûèÝ÷î÷õ÷ÿøö

ôó ýÿ
ñëûøàßýüíþñùÿóûðÿ
ûÿêïÿðÞëÿøïÿúïûüñÿüñ úè÷éßïõõ
ôïýöò
õ÷
úòêÿäãùõû
íïþñ÷óÿ
û
êïøáéýý÷ÿêóùîÿõ
üþçûðâïþýûøé÷ôï øúûÿôéÿéåóþþÿðë÷ïó öÿúìï èéõþëïôìú
ø
ü ê÷ úèìöÿéññíÿ ý 
ÿÿøëÿ
öêî÷ 
ôêòîïÿþ
þþðïÿôìî÷îíñíóÿ ÿþïóôîîûúëïñîóÿ
ÿÿøï÷ ôîïÿþòëðñîóÿ

ýÿþÿõðû ôîïÿøìíòòîóÿ üýýÿýôñý
ôíó üðéîôñìó üúüÿüóòÿ óí÷öééñöðéõ û÷ûÿüòòÿñîýðäéõøìçù øôúÿûðóññÿèàëûöæçÿôòûùî÷ùñõúâÞïÿòáë ðïýöëý öóû ôÜÝ÷ìÝï ëíÿðëÿó÷ÿ 
ìÕßÿäÝûåïêíóý äÑã Úß ôàïäóøõ
àÏïôÔç ìÛûøáÿ#òù
ÔÍûèÒï

 âÛÿìß'ïÿ ôÐÏÿ àÑÿ& Ùß âç$ï
èÎÏÔÓ$
%øÔëÜï' ôó ûÿàÂßôÑç *û èÓ÷ôÛÿ.ðû÷ÒÅ÷èÐ÷%, ù à×ÿèß/ïÿöôÐÍÿ ÜÑÿ%'*ùØßàç,ó
ø÷ èÌÏ
Õß /$ûôÖïÝõ' ú÷ ôûÚÃ×ðÔë4 øÿ èÚûðßÿ-øÿòÿÔÉïè×÷5öÿâãÿèç,øóðÐÏûáßÿ +2öøáïäï(ü ø÷äÏÏþøàë 3,÷þðå÷ðåÿ%"ÿõúùÜÏãûðäõ
7$÷øìíþëë '
öûðÖÒë÷ìëý +8øôòíõÿöèó& ÷ùèÕ×ëòíòÿ /4ôðïñûýðéý$û÷õâÖÝëðñù70ðìï÷ÿøêí" ú÷ðàØßêñ÷ý+9(êéòÿñèó" ÿùöìÞÙßêóüÿÿ/8 øåç÷ýìéû# þýøôèÜÙßë÷ÿÿÿ 66ðáéÿøèëÿ# ûûöñåÜÙßïýþÿ'92èßïòæï$ ýúùõîãÛÙßòýÿ/;,âßó ðæó% ùùöôìáÙØã÷ü3<$øÞßù ìç÷#'÷÷õôêàØÙçûý7:ðÜåÿ êéý''öôôóèÞ×Úëÿ

'=4èÛçÿ ùèëÿ)$üôñõòæÜ×Ýï ÿ+?,âÛë
øçï* úñðöðâÚØßó /> øàÝï òçó%(øïò÷ìàÚÛå÷ 78ðàßõ ðç÷'%ôíõõèÜÛßçù ;0íÞßûìéÿ( ñí÷òâÜßâêû
 ';$ìÝãÿêí&îïùìÞÝãåëÿ-6üèÜçÿúèï% îõ÷åÛßçæíÿ30ùèÜë
ôç÷&
øïùòàÛçëçï 3"øäÝïðéÿ"
öóûêÙÝìíçó 
%0ôàßûéí
%
öúúâÖãòîç÷ +)ðÞãÿúæó& ùÿôÚÔçöìéû
+ ýêÝë ðæÿ" ýìÔ×ïøìëÿ)úæÞ÷êç&âÑß÷øéï"$õáâÿæï'øØÐçþöèó
#
ðßçöä÷$ ýÿ
ðÔÏïôé÷" üêßï
íåÿ úÿ
äÐÓ÷ðëÿøäâûèé #÷ÿÜÏßÿíïòáçÿäï#üøøÖÏçÿøëó ìÞë ôã÷!
ûûêÒÑïòéû
úåÝó
ìåÿ#ûÿ àÐßûüëëÿöàßÿèë
&þøØÑçýõçï
ðÜçæó&ðÔÕïüîæ÷ èÛïòçý$ýäÔßöøèéÿ øàÝ÷îë% ÿôàÖç÷ðäï
! ðÜßÿìò&
üûìÚÛïöéä÷!èÛë
øìû$ ùõåÚãóðäçÿ "
øâÞó ôïÿ! üõðàÞêóêáí !#ðÞãû ðõ 
øñèàãïðäá÷#"èÞëÿùñý!
ôìäáéðêàæÿ!# øâßóõó üïçâåïïãÞí %ðàåùüóù øêââëòëÞß÷"&èßíÿøóÿòäßåñòäÚãÿ!#$ôââóýó÷ìàÞêõðàØë &!ìßçúøòû
 üæÜßïøìÚÙï#(æßîÿÿôóÿõáÚãõöäÖÝû#(õàáóÿüòõðÞÚçùôàÕßÿ##& ðÝåúùð÷ êÛÛíúðÜÕç%"&"èÜêÿõïûúäÙÝïùìØ×ï' &âÝïÿôïÿ ôâÚßó÷èØÛ÷( $öàßóòñÿ# ðâÛãóôäØßÿ) ðÞá÷òó&ûîâÝæóñäÚç%* ìÝåûòô(øìâÝçòðâÜë
'* èÝçýüñ÷
%(úóìâßçðîâßï+, üæßëÿüò÷'(õñìãßçïîäãõ/- øåßîÿüòû+&úðñîäßåïïææû1. öäáï üñý,$
ôíòïâÝåññééÿ50 ôââõ

úñÿ- ðíõîàÛçõôêëÿ%70ðàãú
öïÿ-êï÷ìÜÚçùöêí+;0ÿíßåÿ ôï'-ôçòùéØÙíþøêï />(
ûÿþêÞçðï +,ðç÷øäÕÛóøéï[email protected]$ùüæÝí
íó-(éëûöàÒßûøèómail protected]ûøàÝ÷êó/ èïþðÖÏç òæ÷D8øýðÜßÿøç÷/ôç÷þèÒÏï
ðæÿ/F0÷ÿèØã%ðåû-ðëûüàÏÏ÷ìçÿ7D$ùüàÕë(ìåÿ%(îñÿôÕÇÏÿèë;@ýôÙÕ÷(æçÿ' ïùêÐÇßåï?4þêÔ×ÿ-$âç %úóÿàÎÉïøåõ=*
ÿâÑß2 øàí ùûøÔÀÏÿ$òçÿ'6 øØÏç4ðàïüðпÏ(ðêÿ+.
ðÓÏó'2êá÷ äο×(íï'$
äÐÏÿ/0æãû
Ø¿Çï$î÷$ÜÏÓ3$äçûøÒ¾Ïÿ' ðýôÕÏç3ôãëû
êÐ¿Ï (ôÿèÒÏ÷0ðãíùÿàÈÃß&üùâÑÕÿ'(ìåí÷ÿ
ØÀËï" üýøÜÑã) éæíõÿ#ðÒÂÏÿ þÿ ðØÓï'øèæë÷&èÐÆÓ !ÿ èÖÛû!
òçåëù%$àÏÍëÿ à×æÿîåäíÿ* øÖÌÏ÷þ!òÝÛïúëããï,ìÓÏ×ÿü êÜßùõèáåõ'*äÒÏëþü"åÞêÿðåàçû-"àÒ×ó üý "õââó úìâáíÿ-òØÓßû
úÿ
ðáéýôèàãó'*êÖÙëÿ
ûèãïúðäßçû*$âØßóüý øæçù
ôêâáíÿ*øàÛçûüÿ ðåîÿ
úðæàãõ#(ðÝßïÿ 
þìçõ ôêâàéþ%"éÞçö úéëý
üïåßâï$æáíû

ôèïöéàÞç÷"öäæóÿ
 ðê÷
ðäÝßíÿ
ðåëúíîÿ
úéÞÛãõ íçñÿ øìóôâÙÛéþìë÷ òíù ìÜÖÞï
øìïýÿ
 üðïÿ ùäÖÕãù
ôîõÿüþ
øïóòàÓÕëÿôðûýùÿ
 õï÷ ìØÐÛó 
óôÿø÷üòñþ

üäÓÏßýüôù
üôù!
øòõÿ ôÜÐÏç úöý øòû ýöò÷ìÔÏÏï

úùÿ òñÿ% úôóû
äÑËÓý
ûü
úîó'þøóõÿ
øÚÏÍç üÿ ôì÷%'üõó÷ÿ ðÔÇÏï þ
ðìý*$ùôóú äÐÇÏû ÿ úëîÿ,
ýöóôû øÜÏÊßÿ 
ôéó
',úôòöþðÕÆÏë ðé÷-*øóò÷ÿèÒÇÏ÷ üêëÿ/&öòò÷ÿúàÐÉÓÿ

õèï'0 üôñóùÿòØÏÍçÿ
 ðèö+.ùòðóùìÔÈÏï  ìëý/*øñïóûúäÒËÏ÷ 
 
øêï0$õïîóýôàÐÏãý 
 ôëõ'0 ýóíîõýýîØÐÏëÿ ðíû,-úðìíöýøèÖÐÛï üîïÿ/*øîêí÷ûôãÕÒßó

øïõ
#.%ôêçî÷ùðàÕÖå÷

õðû'- ñèçï÷öìÞÖÛéù

 ôóÿ)+ üíäæïöóéÝØßíû 
üô÷+(øèáæïõðæÝÛáïû ûöû +&òäßçïóïæÞÝäïý

 úøÿ#+#îàÞçïòîæßßæñþ 
ûû%* èÜÞçïñíæààçóÿ 

üþ'( öáÙÞéïñîçááçõ þ ''ðÜ×Þéðòîèáâé÷ )&èØÕßêñôðèáâëû  !)$úàÔÓßëóõðæàâíÿ

 #)!òÚÑÒßîö÷ðåßãïÿ

 &( êÔÏÏãñùøîãßåõ

''áÒÌÏçõûøìáÞç÷ )&øÚÏËÏëúþøêßßëÿ  #)" ìÔÆËÓïþÿôæÝßï   %) äÐÄËß÷òâÜâó  '(ÜÏÂÏçýþîàÜåûþ
)%ðÔÂÂÏïÿúêÞÝêÿ!
ý #) èоÃÏöøæÜßï üý %(àμÇ×ý òâÛãõ
ùÿ
 '%òÔ¾»Ëë
íàÝçû üøÿ
' èк½Ïó úéÞßëÿ ùù!%'àÌ·¿Ïý
õåÝâòöû #'$ôÔ¼¶ÅßðâÞæ÷ üõþ$"'
êи·Ëï ìàßëÿøõÿ#"%&àÌ´ºÏ÷
øèßâïÿô÷&!($öÕ¼²¿Ïÿôåßæõ ûóû& &) êж³Çë
ðãáëû
öôÿ%&!*(àȲ¶Ïõìâäïÿô÷&$'-%ôÔº°»Ïÿ
øèãçó
úôû
& #,. èд¯¿ßòæåë÷÷õÿ#%'1-àÈ°³Ëï
îæçïû
 õ÷###/4*ôÔ¸®·Ïû ùêåéóÿ
úôû # *55$ èв¯¿×ôçåì÷÷õÿ"#/:4 ÜÀ®±Çï ðæçïûüõ÷ )7=0ôÒ¶¬·Ï÷ìåéóÿ øõû
/=>, èÏ°¬½Ïÿ
øéæí÷ÿ
ööÿ#[email protected]&ܼ¬¯Åë òèçïû úõù)=G< øÒ´©³Ï÷ðçêóþöõý /CH8èÏ­©·Ïÿüìæì÷ÿúô÷ÿ5IH0ຨª¿ß 
öèæïûöòù#;LF(Ô´¥­Ëóòæçòÿýóòû '?OB ðЬ£¯Ïÿìãçö
úðóÿ/[email protected]èÀ¦£·Ï üèâêú øïóÿ3IM4Ø´¢¥¿ï
õäáíÿ

óíõ7KJ,Ò¬ž§Çûðàáï ðì÷
 ;MD ðϦ­ÏÿêÞãõ øììû '[email protected]ภ·Ï#üäÝæûôêîÿ"!+?K4Ø°œŸ¿ï$ôàÝëÿðéï$ /EF(Щ›¥Çÿ!ðÞßï
íéõ & [email protected] ðΤ›­Ï& èÜá÷ 
øëëú#&7E8ภµ×&åÜåûôéíÿ&&';A0Ô°Ÿ¿ï&øâÝëÿñéï)&+=<"øЪœ§Ëý# òàßï
ðë÷ *$/<6èÌ¥¯Ïÿ# îàãõ 
úííû%+$/:,
ยŸ·Ï$êáçû øíïÿ)+##25"Ô²¡£¿ï"èãëÿ
ôîõ++#'1.ðЮ¡«Ë÷ øèåïÿ óïù
-,#'.(èϪ£¯Ïÿ
ôèçó
óòÿ%.,#'* àÀ©¦·Ïÿòèë÷üóöÿ'/,$"&$øع©«¿ß òêíù
ûôù+1,$!"
ðÓ¶©¯Çïñêîû úöý -2,$ èд«µÏóñëïý ûùÿ#/3,$ äϳ­¹Ï÷ðëñÿ ûú'34,$
øà̲¯¿Ïÿ
üðëòÿ üý*54,"òØÀ³³Ã×ÿ üïëó
ýÿ .76, ìÕÀ´·Çç
úíëö ýÿ 195)üèÔ¾´¹Íí öëëù þ#5;4&
øæÒ½¶½Ïóôéíý
 þ'9<2"þõäм·¿Ï÷ðèïÿ
ÿ-;<0 ýüôàм·¿Ïÿíçñ ÿ2>:*üüüñàϺ¹Åßÿ úêçõ ÿ 6?8$ùûûðÜϹ¹Éç õçéù
þÿ':?4 ú÷ûúíØȹ»Îï"ðæëÿþ+=>0ö÷üúêÔÀ¸¾Ï÷$ìåï
ý/?<(üô÷þùèÒ¾·¿Ïÿ$üèæõ 
ý6?8 öóùÿøäм·Åß"öçéûþÿ
#9?0óóûöàϺ¹Ëë#ðæíÿüÿ+=<)úñõÿôÜθ»Ïó$ìæñü/=8 õñ÷ðÖÀ¸¿Ïý"úêé÷

ý5=0òòüêÓ¾·¿Óÿ õèíÿýþ
#7:(úðõÿüäм¹Çë
ñéñüÿ)95 öñùøàϹ»Ïóîë÷ 
ü/80óóýòع¿Ïýúíïý ý16(üòõÿìÔÀºÅ×ÿöîóýÿ#20 øôû æо¼Ëë ôïù
ý'1*ööÿ øàϼ¿Ïó
òóÿ
þ*.$öù òØ̽ÃÏûúó÷ÿ +) ü÷ÿ ìÔÁ¾Êæÿøõý ÿ*$úú
üäÑÀÁÏí
øù
ÿ#'úÿ öàÏÀÅÏó ýøý #"ü
ðØÏÁÊß÷
üû
 "þÿ èÔÅÄÏçûüÿ ÿ
øáÑÄÇÏíþþý
 ðÜÐÆÍßïþþÿ


êØÏÈÏãôþÿÿÿ


øäÔÏËÏçöüþþ  òàÒÌÏÞìöûýÿ
 ìÚÐÍÏâîöùüÿ 
úæÖÐÏ×åïõùý
 ÿ 
 ôàÔÐÒÝçïôøþÿ
 ìÜÒÐ×ßêïôùÿ
 ÿÿ 
èØÒÓÛäëïóú þÿ 
ôáÖÓ×ßæëïôüþý !ðÝÕÔÚáçëïõÿ ýþ
ÿ "!èÚÕ×Ýãèëï÷ÿ
üÿ ÿÿ$ øâØÕÚßåèëñúýûÿþÿ !%ðà××Ýâæéíóý ûüþý
%%êÜ×Ùßãçéîõÿ úýüþ'"úåÚ×Ûáåçêï÷üùýþüÿ #'
ôáÙÙÞãæèëñûúúþüý&'íÞÙÛßåçéíóÿ ùúÿþüþ($èÜÚÝâæèêï÷ÿ
þøúÿÿÿüüÿ #( øäÛÛßãçéëñúû÷úþÿýüý&'ñáÛÜàåèêîóý ù÷úýýüüÿ'%ìàÛÝâæéìïöÿ ø÷úüüüý #("úèÝÛßãèëîòùü÷÷ùûûüþ%'
ôäÜÜßåéíïõüúõöøúûý &%ðâÜÝâçëïò÷ÿ øôõ÷ùûþ
!'!ìàÜÞãéîñõùÿ öóó÷ùý#% øèàÜßåëïó÷ü
ûôñó÷ûÿ ##ôæÞÝáçîóöùþøòðó÷ü# ðäÝÞãëñõùûÿ
öðïó÷þ !"
üìâÝßåíôøûþüóîïóúÿ! øêàÜßçï÷ûýÿ ùðìïõý ôæÞÝâëôûþÿÿ öîëï÷ÿðäÝÞåï÷þÿÿÿ 
ýòìëïù úìâÝßçóü
ùðéëòýöéàÝáë÷ÿ öìèëõÿ 
òæÞÝåïü üòéçíùüðäÞßçõÿÿøîççïý øìáÝáíû
ÿÿþôëæéó ôèàÞäñÿ þÿúðèåë÷ñåÞßç÷
ýÿþöìåæïþ
úíâÞáíý üýÿÿúòéäçó! õéàÞäó
ýúûýüöîæäê÷
!"
ýñæßßé÷ ûùúûùòêäåîÿ$" øíãßâîÿ
ù÷ùùõîæãçó#&! ôéáßåóý÷ö÷öñêäãê÷ '& ûðæàáêû
úõõõóíæâãîÿ#)& öìãßãïÿøôóòïèãáæó'*$üòèáßçõ öññïêäáâêû+*" øîåàáëý üóïîëæáßãïÿ'-) üôêâßåñ" øðíëçâßßçõ +/(øðæàßç÷ % õîêçãßÝßëû%/.$ üôëâßâíÿ#&ñëçãßÜÜãï+2-!øðæàßåó''
úîèäàÛÙÝç÷ /3, ýôëâÞßéû*&öìåàÛ××Þëÿ'44) ùðæßÝâïÿ',$òèáÛÖÔ×ßò/72%þôêáÜÝåö ,-"îåÝ×ÓÒ×å÷%580!úðåÞÚßëý%/,
øêàØÓÐÏÛëÿ-88- õêáÚÚßï+1*ôæÜÔÐÌÏßò 3;7)üðåÜØÚå÷
#/2(ðâØÐÉËÏãû*9=4$øìàØÖÛéÿ)42$üëÞÔÏÆÉÏéÿ/==2!ôæÜÕÕÞï/72! øèÙÐÅÃÉÏï %7?=0 üîàÖÒÓßö%590òâÔÌÀÁË×÷/?B<,øèÚÒÏÓçþ-::-íÜн¿Íåÿ7CC9(ñâÕÐÏÓë5=9(èÖϽ»¿Ïë '=FC6$ìÜÒÎÎÝó':?8$
øâÒÁ¹¸¿Ïõ/CHB2
øåÖÏÉÏßû/[email protected] òÜмµ·ÅÏÿ[email protected]òàÒÇÇÏçÿ[email protected]ìØ̸²·Çß'[email protected],ìÙÏÄÇÏí ';[email protected]èÓÀ²¯·Ëë/GOK>*èÔÈÁÇÏó/[email protected],úáи®­·Ïó7KQK<&øàÐÁ¿ÇÓû5EG=(ôÜ⪫»Ïû?OSJ:$
ðÚϾ¾Êßÿ;HH<% ðÖÀ®§«¾Ïÿ'FTTJ8 ìÔ»¾Íç'?KH8!êÒ¹ª¤«¿× /KWUI5åÒÀ¸¾Ïí/CLG8 äд¦£­Ãë7OXUH4àл·¿Ïï3GMF4àÏ°£¢¯Çï;OZVHþÿÿ ([email protected]ñäë½äºÀ¬®¥¯€—€ˆ”€€Š€’Ž³Æ°ñïçò#G)R[}vpv}}pdUP0J êøêÌ̹º”›€‡€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€—Ä©×ÑÝ ÿ22=[x}rv}v\[UJ^K==,ÿÿöô×àÇƟ¹¯‡®”€Ž€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€—†¢¡¥ºÇÓÛïñ"2"G7KHepzb}oh^UDF- * õþìçÛÝÑÇÀ½À¹µ”œ›ŽŽ†šŽ„€ˆ€˜€„€€€„€€€€‡€€ƒ€€€€€„ƒƒƒ›Ž•˜—žŸ¦«³³¹ÂÌÀÑ×ÚÑ×Ýäâìüñûû,,0:-PKDUZ^iolpviZs[_X[T[JH>&), þ îÿòôøòùçöêòüöîôäàìëêçïùçõõõùõäìêõëÖçâÆáÎÀÂÆÀ°¶¦¯¨¡š•¢‹Ž’Š€€€‹€€€€ƒ€€€†‡„€Š‡Ž¡’¬—©¨µ³²¶¶ÀÍÇÑÌàÔñçÝìçõõòù(",*72*4,/D,62(9<72F<7GFAJGRQTU\[baapnzysxz|v}zonukks_e_d[WQPAF=D,(6#)(
 ÿöûøîêîûîêîôõèöüôùñøòîñôòåîèààäñÓçÔ×ÍÑÇѸý®À³¯®¨¦š¥›•Ž””Ž”€‹†ˆ‹€‹ˆ‡€Žƒ†‹ƒ‡„†Žƒˆ‡ˆ‡‘Ž”•˜šž›¢¨¤©¨®¦³«°¸®½°¿À¿º¿ÂÉ¿ÉÄÇÑÉÓÉÔ×ÔÚÛ×ÞÝåêëììòòûÿüü/*-42236=:4>DDHNNGUQU[[\\e[[d\\dWdbeeededlvnpvu}us|svvuz|z}sxxo|pnykkodhhdefa_^X[QTTUXQFQ>K=F:@6:3/-4/")" þûòõîìñâë×ÝÓ×ÍÑÉÆÇÿÀº½À¿À¶½¹¶¸³°³³²²«°¨®¬«¦¨¨©¥¡©Ÿ¡šŸ——˜—’‘šŽŽ‘Ž˜ˆŽ‘ˆŠ”•Ž’ŽŽŽŽŽŽ’‹‘ˆŽ’„ŽŽ„ˆŽŠ‹ˆˆ‘”Ž’”””’ž—¦©¨«©¯¸µ¹º¿À¿ÂÊÉÊÊÔÎÓÖÛÖä×àáâëêñìîõôþ
 #),/23337:>>DDKGKKQRW[UU[WW^__aaeeddhdeeidiihkeeikkblekhnihkllolnpplsnpovnopllleeheifbe_^[XW[[[email protected]>3423*2&"ÿöïôîòîêååááàØ×ÐÓÊÍÉÃÂÀÀ¸¿¶¶¯®³²°¨¬©¨¨¦¤Ÿ¥¥¢Ÿœ›˜œš˜•’š‘’’‘’’‘”‘ŽŽŽ”’—‘ŽŽŽŽŽŽŽ†ŽŠˆŠ‹‹‹ŽŽŽŽŽ’””’—’šš››šŸŸž¡Ÿ¡¢¨¦¨¥¦©®©¬¯²³µ¶µ¶½¶¿ÂÀÆÃÇÆÌÉÔÚÚÚÝÞççëîòöøøüþ % "&(/-,03347:[email protected][WW[[W\^____^d^abfbhdeheheedefhhehekklfkhifeeheebb_d__\_\^[[[[[email protected]>9736,,*&"" 
ûöõôëëçååàÝÛ×ØÓÓÐÌÉÇÇÄƽº¿¶¹¶³¶³°¯¯®®¬¬¨©©¨¦¤¤¢¥¢¤Ÿ¡ŸŸŸœŸœŸŸŸ››œŸž¡¢ž¡žŸ¢¡¡ŸŸŸ¢¡ŸžŸžœžž›œžš›žœœŸžžŸŸ¢¡¤¥¢¦©¦¨¨¬©«©©®«¯¯®®³²²³³¶¹¸½ÀÀÂÀÆÇÇÍÎÐÓÔ××Ýááåçêìñõõùøøüü
"" "#%&),,200244:9:=<<==CGDFDFGGJKPPMNMPPQPQUQTPPRXUUWWW[UUUX[U[WRX[[_\^^^^[\[^\[XU[W[[email protected]<>7622200-()% "
þûûûùööòòïëëèåàäÝÝØØÓÑÐÓÐÍÌÉÇÉÄÆÆÀ¿¿½¼¼º¼º¸¶¹¶¶¶¶µµ²³²³°¯²¯¯²°²¯°°µ²²°¯¯®¯¯¯¯²¯°®¯®²¯¯¯¯¯®²¬««¯«¯«®¯¯¯¯¯¯°¯²²µ³µµ¹¶¸¸º¹¼½½º½½ÀÀÆÃÄÇÄÌÊÎÎÓÓÔØ×ÛÝââäççêëîòñööùûü

 ##&*&(),,,0,02/3266797<7<<:>>A>@@>A>DDDFAFADGFKGKFHHHMJNJMPKPKNQPQMPNPPPPPRQPRMQPPPJPHNJJMGJDHFDGAF>@@::947240,,&)%"" ÿüûûöôõñôîñìêêâäÝáÞàÝÚÚÓ×ÓÓÓÑÓÌÎÉÊÊÇÊÃÇÂÄÀÀÀ½Àº¿½º½¸½º½ººº¸º¶º¹¼½ºº¹ººººº¼¹¹¸º¹ººººº¹¸¹¹¹ºº¹¹¸¸¶¶ºº¼ºº¹ººº¼¼¼½½¿¿¿Â¿ÂÂÃÄÄÄÄÇÇÌÌÌÊÍÌÐÐÓÔ×Ö×ØÛÝàâääçêêîïñôõöøùüü


"%###&&()***,,,,,0034664666677979:9<<=>=<>@>@>@@>>[email protected]@[email protected]@==<<<97766646330/,,,*)(%#"" 
þþûûùøõôòòïîëêççäääáàÝÝÝÝÝÚ×ÖÔÓÓÓÑÓÐÎÍÍÌÊÉÉÇÆÄÆÄÃÂÂÂÂÀÂÀÀ¿¿¿ÀÀ½¿¿½½½¿½¼½½½¿¿ÀÀ¿¿½½ÀÀ½¿½½¼º½¿¿À¿¿ÀÀÂÂÃÃÂÃÃÃÃÄÄÆÇÆÉÇÉÇÉÊÍÍÍÍÍÐÍÎÐÑÓÔÔÖÔÔ×ØÛÝàâààâäåèèëìììîññôõøûûþüüÿ
 "#%##((()*,,,,*/0,020/0/0/3332343437766667647697777777677667676777646776666676443433230,,,*,,*)(##""""

ÿþüûùûööõõõôôñòïëëêëèåäåäáááÞÛÚØØÖÖÔÓÔÔÔÓÐÍÎÍÌÌÊÊÉÉÉÇÇÄÆÇÆÄÄÄÄÃÆÄÄÃÄÂÃÄÄÄÆÆÇÄÆÄÆÆÆÇÄÇÃÆÃÃÆÄÆÇÆÆÆÄÇÉÊÊÌÊÊÉÉÍÎÑÑÓÑÑÓÑÔÔ×ÖØ××Ø×ØÛÚÛÛÚÚÚÝÛÞÝààÞÞÞááäååêäèèëêîñîñïñòôööùùùûüÿ
%"#""%##%%&())*())(**)*)*)*&&()*,"2/&(-),7"0)/,7#6(,4"44&6((6))7*#&*,"7,"@&,0#,,0-0 ,#)(&" 

ÿøùþêôïþñïëìâïñáìâçêØääååëÛìåàòàä×áÔë×ááäØÖâÍÛÔÖÛÐØÝÑÓÓÔàÍÚÉÍÓÇáÇÑÌÐÊÍÃÐÉÇÐÆÇÃÊÊ¿ÉÃÂǿɽÎÀÆÀÍÂÄÉÀÌÓÉÍÀÍÑÉÔÐÎÖØÚÔÝ×ÝâÖÖ×à×ØÛàÝáäâåÖççÝçÝìÛÝáâÝâÞëääåîäáõêñòòùîùùîû


"% "%""  " ,"- ( *,%2(",(%#,#&,&""%)&(*)#(,",#& %"(""%"# 
ÿ üþõÿÿööùöòîøïîêèîáääåÛäåÛàâà×ÚÞàÝêÞêØçâàâàÞââåÛäëàààÝØäàÝÛÛàÝÛÛ×âÓÛØÓ×ÓáÐÔÐÔÎÔÖ×ØÖÝÝÚÔØ×ØØÖÑÛÖÓÛÛ×ÛÖÔÞØÔÔÝ×ÓÔÛ×ÔÓÔÓà××ÖÔÐ×ÚÔ×ØÓÖÚ×ÚÔ×ÓÔÝÓÛØÓÛÛàÝÝÝ×ç×àèáçèëïìîõöôöû  

 
 

 


 #"%&#%"&#%#(#%%%*("&""%#""##"(" #(%" 
ÿøùøõõîìêîëìçäëÞèÝääàâàÞÛÝàâÚÝÝÝáÛÝäÝäâáåäêäåèçáâäàâåÞáÝâåÛáÚÝÛá×àÔØÞÚ×ÝÝÔÛÔÔØ×Ú×ÛÓÔÔ×ÔÖ×ÚÚÚÔ×ÖÑÓÖÔÔÎÑÐÇÌÍÊÐÉÌÉÊÉÄÑÌÊÍÓÊÓÔÓÚ×Ö×Û×àØááááçáçäëîïîùòøöûþþ

  
 
 "# ÿüÿüüÿøøöõõôïìëòîïîîïîîìñëììëñîïòìòññøñôõõòööøûùüûøõùùùûòõòôîîçèäëäçâàÞÝÝÞàÝÛÝØÚØÖÖÖÝÖØ×ÔØÔ×Ø×Ú×ÔÓØÔØ××ØØØØÛÝÝáâäàäâáåèååêååêåççëêñçêêêêëìêêçäåççèëêëêììïñîòìôõôõøöøùùùüÿ
 
 

ÿ
"" """ ÿÿûÿþþüûûùöôòôòôòôïïëëëîèêêêèèèèçëåèèçåçääåçåáäääÞáâçäáåâååèäèääâäääåäçåäâåâääàáââââáââàáàààÞàáââáàáÞâäâääâåääêêçêèëëìîîïñòññòòòòõõøöôöõõöøûùûöùùûþÿÿÿÿÿÿþþÿüÿþÿþÿÿÿÿüÿÿÿ


ÿÿüÿþþûûûûùõöøøøøöõõööõôöôôòôòòòòòñôòïòïïïññññïïñïñïñîîîîìîîìëêêêççêåçåååäçäååääåçäçäåçääçêåççèåçêêåèêêççêêçèëëëëëëêìñññïñïîîñõòñôõôîïôòîïòñîïòôòïôõôïôöôõõøööùöùùûûûüûûþÿÿÿÿÿÿ


 
ÿÿÿüþûüûûûùøøöøöøöööõõõôõòôòòòòñññïîîïîîììêëëììììëîîîîîììîîîîîìîììëìëìëìëëëëëëìîîîîîìîîa1€V÷€€€€ˆ€?€¸ˆj¸?ÿ–Æ€…€€€€€€–€¸€ÝYsHx݀€ù€€€€€݀™€€ 1€. €€€VPˆª:1xª1€°ˆ€€…€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ ™–™ÿæ#ÏñÝVæsŸ_¾ ˆYpBˆ€€€×€€€€€€€ñ€€€€€÷¸Ï°…à€:ÿ¾Ý€ÝÉ×ÿæ1P p 1€j¾€™îà€€x€ñ€€€€€ ¡€¾€è€Yɖ€s™€g€7gî€ñÝÿ ÿB#xp)Kgg )¡€?#g€§€ù ªH¾Vઠ§àÁ¸ÏÉ1–ag€€BîY¡Ò¸x€µg€€ù™j{ù µÉÉjàà#™¾#€Ÿ°Ï€€É€Ï€:¾€BKñ׀bxÆƸñîK€ 1ñ:€Éà€K°€§Ï€€ª¡¸…€€¸ÿ€€ñÿ–#¾€àÝ_ùˆè#…§V€Ï¸×݀Áñ€¾…€–s€¸ª€¾÷¾§Áƍ#…¸–÷1÷è¸ ?{7.èH°B¾VñÿB¾K§ –H柾Éî_¾ÿ1?H¡#Ïñ1_YÈVי°#ϧ¾Ÿªªè¾ÁµÁ€ªÁ€ ¾æµs æ.1BÉag_p)B:Y) ùà :ªùKÒÉÏæ§Ï¡Æ¸ù¸ÏÉ:€1ϵÿ Á:ÆÁÿx×axÒñ.BB ?..HàPè7{7Bè7 î)ñKîùÝÝè ÉÉ°µæÏÏàÁàÝµ€Ï™€Ÿù¾°¾Ï1Ïÿ ¸g µùV?à._É1Á)Áà÷èà.µÿàŸ€€Ÿ€…€€µ°€§€€€Á¡€ª…ªÝƀñ€1àÉñ#Ÿ7– è×Æ ÿÒ:æù ×Qù?É.? :ùP°÷ɾ1èÝ µÿÏ€Ï Éîƀ÷¸ €ŸŸÿèɾ€?ñÏ Ï)ùÏÿ è_1ÿÉHgè1_B_B H) æs Ýs ×HB¾æBÉpîggÿæÿB.Áñ–gPÁY#ÿÒÝ. ÷:ÿÿ7?Ïa1)PYÿsa?÷)jµ.s1KÁ1.1ùèÝ.×ÒñÉ.ÏÏîÿ×ñ–Pàÿ7à7ÒKàî: ÁHYÝ#÷îB Ï7ª€_×îî ƖÆ÷҅Ï×àÝ¡ÒÆ°àñɀæèµµîñÒùÿà澸 ƸÁÏÝè€àŸæ€Æ°ÉÉÏÁÿVÁîñîÏ°pŸÒ×Ò×÷ÏÆÝñ€)µ¼¾É¸×ÿ™æÆÉùπ7×ÁÏ¡Ýîî€Ò¾àîæ¸àYÁÒ×ÿÏÿà¾Ý§÷¾_?Ïÿ ù™ÝBªÒùîñ÷è.ÿ æè.§_ÝKàè×B æè#ÆHùàPèµ:×1Ò#Òñ׸îæÏæàÿù ÒèÒ:ùµ:ÿè7îèñ1µ 1ªgÿèÒ.Ï ×ù à K×ùî:¾÷HàPîק)ñ1ÒîÿHî à€¾¸ æÒ¡àÒÿ™j×ñàÉ#ù¸Ò?î¸ ÁÉ è….¸.…7ÉÏ×¾°ÿÝèÝŸÉÉÉî×–)ñÒµñ.׸ÝÒññîݵÿ#Æîùυ?ñÝæÉ#ÝÏî ÷àèÝÒÝàÝK¡#îµ)Á¾ Ý ÿñà#ÁªñϾ÷ùæàÁ1€æè¾ÉñPÆÁÿÁ)ªîè°gÆ:îæîùHèÆVÝæ: ÿùPùÿà7ÆÝ×ÿ1–pÝ×àæ°ÿYÁ€)É÷îÏñÿ¾àææ7îÝ Áææ1Òæñ×æ ÁPÿ àùBÝñ1èà.÷×VÉÿ¾? Ý°?à?™.÷ÝîÿîàÝɧ×ñæ æàŸîàîÆ÷ùà Ò×ñàªù ÒæææÒYµ§7è°Æè.×µ?Æî°Ýù¾×Ý×ÿݪÆæ æÁ –æ÷ñè°æ1°°×Җ÷ÏÏÁªîÏÿÒ#•.îÝà æBèæ¸÷ ÉññÁàÁÁÁ Á×¾¾è°ÿס×Á ×àî×ñÝי#æ×#Á×÷ªèæµ¾#ϸ:Á#Ÿÿ°÷ àÿµÆ1×ñ÷ù èÆæ ù. èÒ÷ññùñ÷ ÆÆ è°ñÏèÿ ÝæÿÆèÿÿÁ÷××èÿ7àÝ°1ñ1àÉù×PÒÿ#¾ñÿ:ƾ è ×÷°7 èÿñÝî1ñÝÆ.àÿ ÷îñîæñ¾ùî ÝÝæÝÉ.àèèîà¸:ÿùªîñÒ ×¾ÿ× ÿÉñ×7àÿî÷1ªÿµ× ñîà×÷ÁÒ Ý1Éàæññè#ªÿññ×æÏ#–:àÒÿùÒîÏ÷ÝñàÒæ.×àæ#¾ÿÏîÿÿ àùààÉ àîÏî¾)æÏÏèààñÁ1èùè×ÿñæà
ææàîæèñÁÁùñèàÿ×ÿñÿ÷÷÷ÝÝÿè¾. ùÿùÉ ÷Ò ùÿ æ×Ýñùèñè×¾ ×ñàÒùà æÝÿ àè ¾ ÁÿÝ1ÉÿæÒÿù#àùÿùîÿ ÿèÿ à æ ùùèà Ýî÷÷Ïàùè÷îÿÏ ñ àùñ×îÒÏè àÿÒàÿùàÿù÷÷÷ÿèÿññ÷÷÷ÉæÉ ÷×ÝñÝèÝ×çÝààîñÿèî÷æ èÝÉÿîÒ à÷ñîèæùæàùññî÷ñÏ÷îàñîÿñÉÒñæùàîîæîÿññÿñæñ÷èÿÝÝùæèùæñÝîà÷îèùæà÷è÷ ùÝÿñ÷ùî îùñèñ÷ÿÝ ñÿîÿ÷èÿ÷ èñÿ÷ù ñ×ÿñàèèæÿÿùÝèÿ÷ÿùùî÷ùñîñ÷èÿ÷ ÷èÿù÷ù÷ùùî ÿùÿ÷ÿ ÷ùùù îùñ÷îùà ùññÿ÷ñÿÿî÷ùùùùù ùÿ÷ùÿùàÿññù÷ùÿîñÿÿñ÷÷ÿ ùèæî÷ùùÿ÷ÿñîÿîèùèñèñ÷ùÿèÿèÿ×ÿñùîîñÝ÷àÿîñùñÿî÷è÷èæñ÷îîæñæàñÿùîîñ÷ñèùùùùÿù÷ùî÷ùùñùîùÿùîÿÿùñ÷æ÷÷ù×÷îÿÿññàñîæÝñîÿàñàÿî÷÷ñîæèÿîÿùùÿùæñ÷ÿññùù÷ ÿùù÷÷ñÿ÷Ýÿàÿ÷ññù÷÷ÿñ÷ù÷ùñ ùèè ññîîÿæùñùÿîîÝî÷ÿîñàÝÿùñùæÿ ÷÷ññùÿ ÷ÿ ÷ùÿÿñ÷ÿÿùù èùñàñ÷÷ñùÿñîæ÷÷æÿùÿÿÿ ñùù÷ÿÿù÷ÿñ÷ùùÿù÷ÿÿùñññññÿà÷ñàèæñîîîñùùÿÿÿñÿùÿÿ÷ùñ÷÷ÿî×ÝæàÝèæææîà÷ñè÷îñæÿññùùÿù ù÷ñ àæÿ æ æñùèæà Òñ æ ÿµùà÷îññàÿ¾ÿÿîàæÿÏ ×à æèÿèàÿÝñîñ÷Ý ææ÷æùÿà ùùÿ÷×è Ïྠÿÿÿîî÷ñæÝ÷÷îÿÝùàùÏÒ×ññùÿèæîù×ÿàùîùîññÿ îà1ù àñà Ò ÿè#îùèùùÝè÷ùùñ×àÿùñàÿñîæÿ#èñ#÷÷÷àññèàèùñùÿèñÉîñî àññÿñÝ×ÿùÿ÷ÿùñ1ÿ îùÿèÏÿæùùÿàÝ÷Òî ÷ùñ÷ÿîùîñèÝèñ÷ñîæà ÏùÝîÒàÿÿ¾à ùîù Ò îùîùùÿ÷ Ýùñî×ÿ÷Ýÿîÿ÷à÷ñàñÏ ÷ÉÉàµî¾ààñ îÿèùîæññÿÿÝ#÷ ñÿ#÷#ÿå ÿèÿ ÷ ÿñùÝÒùæÏùµîîññè×ÿæîÁ ÿ÷×î ñÿÿÝîùèî÷ñæÝ.ùÒÿ÷æ)à ÷ñ)àñæñ¾ èî×÷÷×àù÷ñàîÁ÷÷ÁÒ ÿèùæÝîæÿà##îùÿÿñÿ îÿùæñùññùÿÒ.ÒèÒ×Éîæàà×ñÒñ×îñàîÝÿùè÷îHñîùñÿÒ ùàÿññ÷æÿÉÉÁàñ×ÿîù÷ññ÷è×÷ÿù × ÷÷1ÿùÿÒÿèÿùÆùàî èîÒ×ñÉèè÷à÷ æè1î ÿàèùàæÿù×ñîù÷ ùÿîî#ñÿîùÏñ æùèèîàîæñààèÿ ñùÝñ ùÿù Ý èñæÿÝñù÷×æ èîÿ èùîæ ù ñù ÆÉ æèæ÷ñÏæññæîÆ×ñ÷Ýÿùÿ ÷ùÿîæèñÿàñ÷æî×ÿùñÿ ÷ñîîÝùèùè÷÷É ÷ñæàÝ÷ñ÷î÷Ýÿàæ÷èÿññæ÷ùîùè÷îæÆîÝèî#èÿî ÷÷ÿ îñ÷ÉÝîèÏæèà÷ÿ÷ñæàæèñîàññÿèæÿùîñ îñîÿ# ÿ ù  ÷ æîñÁîÿñÉÒÝàùèæÒàèÝæùèÝàù÷ñàîùùñàñÿùî æù ñ#÷ ÿÿîù÷ èàùÿñùùÿñÝÿñàà÷ñæñîõñ÷ùñÿîÿ÷îñ î ÿÿ) ù èÿ÷ ñèîùàñîîæ÷÷àèæ×ÝÁÝùàà÷àèÒùñîñàÿ÷ ÷ .# # ñùùæÿÿ÷÷æñÿæèèîÿèùÿùàÝææ÷ñùèèèÝæèî÷èèÿææñù ñÿÿ÷ùÿÿî÷èùÿñ÷ ÿ ñùùèùîñè÷îîààîàñ×à×èñàèèÝîÿÿÿùîÿùÿ ÷ù ÿîñ÷ñùî÷ùùîÝî÷îùàèèùîÒààÝñæîùæùñàÿÿÿùùù ÿÿî ÿ ññÿ÷ùÿÿÿùùùÿù ÷ ÿÿÿîùñîÿùÏæñ×è÷àÝÿñîùîñùÿèàæîÿîñùÿÿ ù ù÷îÿñèñùî÷ÿîî÷÷ñèñùî÷îñùùñÿñ÷÷ñîÿññ èîùèÿñîÿ÷÷ùîñ ÿ÷ÿÿÿîù÷è÷ÿùÿñññî÷ñÿæîî÷ñàîññæ÷ñæÝæùîîùùàñ÷ÿ÷ù÷ñî ñ ñÿùñÿ÷ÿèùññùÿñññ÷îæÝîÿææùùñîñù÷÷ñÝ÷ÿÿàÿèèÿù÷ ÿùÿúûüüûüþúÿä¿Ïíß<çÿù ÿßûõïÿÿø×úÿé0ðçþàï÷×öðï×ÿøß÷ áûûóÿ ïÿý ÿ?çÿÿïÿã ÿ üðÿðç,çèÿøéøßÿ×ðþôàÿøïúùÀÿÿòïñïÿðÿ ÿùÿÙ
óÿ
ÿ
üÿ÷÷ïðÿ õÿóÿ ðÿÿó íúÿðïüæùèìúïÿôéîïÿßý Óÿÿøßÿ ç åñë0ï$¿ÿÿùÿ
ÿÿÿÿÿ óøòÿíõÿëÿÿ
ôóÿöÿïÿôß øõÿðÿøïùíýïÿóÿÿïÿ÷øüðÿôÿ þ ðÿðÿñúç
÷ÿâÿïüÿóñôÿóÿ÷íöÿð÷øüþïÿøûùûÿìÿ÷÷ÿÿúúôøÿüøÿðÿïñÿé÷óÿðí ûóûúóÿûÿíûÿçÿëûÿóÿüÿûÿþÿúïùÿ ïÿçÿ÷þüçÿýø÷ïÿñýóýüøÿðÿíó÷ÿëùÿÿ÷ÿÿëÿøþñÿïÿïÿÿñðÿüÿãñûòü÷íðÿïþóÿïÿøÿ÷ÿíüÿýôöûÿïýÿðÿÿõûöûïÿø
øüó
øÿ öõÿóÿïÿýüúõÿöÿúðúøþþøÿüøùùÿó÷úÿûúûö ÿþÿ÷÷÷ÿÿÿÿüüøüÿÿÿ÷ÿøúøÿïôýðùúûÿõøþÿøûÿüøÿóú÷ÿüÿûöýøÿøþ
õÿ ïôÿÿý÷ÿøùýùûÿøøþýûýüùÿüÿüõÿþÿøÿÿôüÿ÷ÿýôùÿùÿñþùÿýø÷õÿüõúÿ÷ôüüûüýþùøÿøþÿÿøÿýûûúÿüüüÿÿýýÿÿûü÷úÿó÷ùû÷ûûüúüÿ÷÷û÷ýüÿùûþõÿÿûüÿüÿóÿúÿùüû÷û÷ûüûýöþÿÿùþùùüÿü÷ÿûùïÿùûùýÿüûÿûÿùúÿø÷ÿù÷ÿ÷ÿ÷üþúûÿ÷ûÿû÷ÿüüúýýÿüþÿüüÿýúùÿûø÷ÿýùùÿþýøÿüýúÿüüøÿÿüüûÿûýøþúúÿøüýùþüûÿüúÿ÷ÿúÿùúýýþùþøùÿúøÿüùþþøüüýýýÿüýüýûûýýýüúûûûüýûþûýúÿûþÿÿõýÿûøþûþþ÷ÿù÷þýýûÿùùýýùÿþúÿüÿÿ÷ÿûÿúÿýûþüúþþýûùþøûûûûþúùþüýþûÿüüýüýýýüûûýûþüûúùûûÿüÿþüüýþúüýÿüýûþýüüýþüüýûüþúþûýüýüþüüþüüÿüÿþúÿúþüþþúÿüÿûûþûüýüûþüûþýýýûûýýûþûûýýüüüüüûüüýüüüÿûþþüýüÿüûûÿþýüþýþûýüüÿýûýýÿüüûþüþüýûüýýüûþûþùýýýüüüüüüýúþþüüýüýúüýúûþþüüúþþûûýüýüûýýýýüüýýþûûýýüýüýüüüüþýýûþüýýýþüüþþýûýüýý=TÅ#ö
ûIÌì& õä+
×õýÙ&õë áåýKÎÍ>áãÝ5Ôç
Ø!öÙ÷ä.óöLÎ Ø ;ÂÅDÀõ-,éåÂ
åÇõÑIÒCö
!ÚÂ ãï×ýø-ðçÿ Í@(
Çö
ÓEûÞõçõ×öë?ùÛïXÛûíïóéì× ÿûéê+êã ×éãõ"òõáíþþ4÷öã)çõõòæÇ
Úã íö
åû ÑóÔìñû
(Ô&ä(ÝòÉñãùöê Ù+ìÝËòÿF¹"ïêßì"éøKÇöÞá÷ æé
ó1û-ìæÿù×þÁ:
ë ÷é2Ã>çïï øíûåÝøíQãû5×á
êÞåÆØ'ß?ó(ýû
üõÿ øÎ!õòöæÀò'¹'óóÝüþÎùß÷ó'í+ß#˜%ßòü!Ò÷3ÅMø ó
ïõ%ëß"Í5Æ÷þ
áÿò3ÕçøðÔ!ì!Ô)÷/çß÷
ùÝ/ûö
Ãø üïý!û-ãñü"ØìõìÔ7Ì%áõ8íù
÷
òó¿&ûÝïþ,Ó.ì+ò
þýÿê2Æïÿ 
Îó
ë,÷ðàÔÍVÉG±'"ì½&×&ü½üó÷ÿ7ÚñáCÅ ÷>ñáÏìäæó òõ,
êÍû!ãò«'çOÉýÿ/Ûøëæ,ÓÕýí&ÝÑEÏ7 ÿ Ù.Ì&àÌ
æ"êò
çþ7ù-ï ØÝ+ïìùÚ!ïçÿç)Ø'À'þ)ùØ°Á>õòIý÷ß÷!ëïêï÷ß
ûñýÞÚ;äDûþÑ
Köüýí-ù'ë¹ïðïìòû2à÷Íþ3"#ý
ò

ý·ûË í ÍöÓ ØIøíí+Ý#ö"óÝ ¼ÃÔßøý"ø,
êçXáýå5–!×8ïíÕ
ùã-å!à39ùÅç1&íÌL
=à ü:¨ÿÕ"Õ=øWÔòñì-ç¶àñ' à-àg«ß#Íæüíÿ÷@êüìýýþ) çëõáç5#Ì÷öØ-Ýø"ãýë(÷
)Þé'Åà7óø ­ð1ë
&Þ+
"íäË,ìùçL¡üØ øSõÎ/òõëóïÕKðÿÅ Îí-!ì ãù8Ï-«AÍKØþçÞç. ýOýö(äÔã
ë(åF¼Î-!÷øí
ü×ü÷ý&óäØ ø(ÒFêùöÿ= Ó ó ýý ûÔÞï&8ùê'ùÝà ó"ðóÉìñçöøá2-ïòò ½÷ïù
ßíé4ùöü¥1ó!ç¹
æ öõ CàäéùK»üïüõû5Í×Kó&ýÿò¤ UíóÛøöþ;÷ ë&÷ÒQÎ:ÏÛã3å)ÙðÍFÿ áÝ'çÙ
½½ùYØë-Â2)Òò ž- óÚ×7ûðÒíø&í
ã"óå2ìÓùàÕñàü)1Ì%Ýç?ëõû ö÷(àøØ
ÿàüÿ öù#íõ"
» ÿ÷ð üæ ëÿé÷ïàöÿø/Â7ñãç5ðõõøöíÏê
Î ñó1 ëýøòø öÒÞÛ4×û
ý3öíõãíõÞ#ãåö
ìß&ä"Îöë!à çÀ>ó%Û'Ûå) µ;ùøõ')àÙõòòø,Ë&ýíë/ä
¯5ûÚö3(É ýå.Ùûù'ñØ Ø 'ðïäùé9áþ/ìï µ-
Ìð" ëÛýPöý¹é×áÿ7çþ
=Çøà õéù9ï¼>×/Ç/ðð%Íê9ÇÎ/õñãÛDê4 ÷ò³Ù"Ûùùù=ë"ûÔÿÇ"õíõ;ëÈ#ç ;Ùùÿ!
Ë×
ìùðÿ% ÇD
Ú#ç"µ÷æÞ18ñáõù áð
÷+òñÕ(äøÎ;çö-éûýÍüþáó%ó
'üï"È'¶ÿÙö'+
ý¼ûýø2 Ý)ã9»ÿëü8ßñöê7ïÿÍó Õ7ÿó÷ßøþì-ÿåæöþ!ê¹åäé8Ã,ñýïö÷òõñ ïä 4±
ñ=×"ãõÔÿùüþùí(õö"íá÷#µÿ#Â% ïöøÝÿí
ÛëþóEäç%)ó Éðþ!Øýç÷ê üò4ñØÔ1×!Ýæê ÷/ÿýøòòõõøÝ êö
æ÷ó
ðäÙÙ çåð÷,ó#ê"ìà íêòåõ
û
øóá
þÎ÷ä Áñññþ%Ù"åëòÚñ÷ûõ7ýì
ò
ûë1ùëñ ÉûAñýÇÿó%Ì!!Èùüþñûõöøû-öÞÙ÷ïã4íùëû"ÿá,õììïö éðß 5Þ+é&ðäýæÛýò!ÕDçýûù òáë÷å"ìê÷)ùÝ/ý
ýþþýçïåøãýþü!ø

öë ±=ØßûÛþ#ï5é ù
ñßéøýûÞûñí)3Ë.ø
ûëÒêò åì(øýøæ.Ý%ÛÚõùìùûìÙ÷õÞ åò2ùøþü÷òßé%íÛûþáÿøüïÇå í%ñáïóßñ!ü¼)öùÙ"á'+Ôóðõ'ÿòÞ/Û
öåï-ðêç5Õ2Úêöüß)ñ íéò÷Ùæòë#Úþ öüãæ ñ ÉõÞÿþûäàõ÷á'õÎêæØ:ðýìüÿóìøüð÷ùø'ö2ûëøç ø%ËÆæö ë(9Úíæþóóõêýü2Õ(Û(çááþßÞìì ëöë4öÿÕ9ÿýçýñê%!Ù ù
áò" üñø
ä ê×7 äøö üûóüì ä-ÿ÷ÿËëïéù &·;ëûû öðìá
ûá!ùÞ ì üûûÿùãóö 
ÿÿ"ëü(ò×ûýÿÚì Ò ÿï&ý
å÷øï 
ê÷þé
ö'Ýðáÿíó ÷ó éó ýòí÷éýùþ üÿàø'ð. æÏñÿ ïØøíýÿ õêýõåýþüòû"ù&ùëïÿïÝ÷%
í íÉå3éÿõí(û
äìùì!áóöæ)ãÿÛ÷þáçü÷ñûå
ýû
ùïÞþçõý
ð÷þåööòíþæéü
ìñÿñá òý'ÿ÷üòûæ ùçûÙ(ø
Úïññùüûøÿüö ùù ûÿóøñûö þçëëû
óíöåà
û øõó
íùùþãý÷øð÷
óÛýþìýëõù ÿïø
ò ýÞ
÷
ð
ñéþ÷ÿÿûý íðñ ñõéù ü
ýýøø
üùó û
þ ý
óñêïðöýù
ø ùêëùþ÷
ò

êÔ ó
üýö
ÿ
֟
íòøå)ó ïøöø
ðñ

øãýþüûùðòþ ñ)ðûæ øðüÿøó éù
ó
ÿ ïüÿüüþýûøû
þ÷ÿöÚýø
ìóíüóùûûÿñ
õ
òíõó÷
ýþý ûìüé ÷ýêü
àöøìíëùñ
ùé!ð"ö øäü 

á üå"

÷ûêýÿüé
õ÷ÿùäüó ñöýýëþø÷ ï ç&÷öþåðû÷øöüðõ íñÿøû
ñþõ ýÿü ìùðñûûüø ö÷éöñ÷
éññ ðöòüõ 
öÿ ó ð õ
ñøóý üõùþ
ûðõ þó÷ýõð þþ ÷
òù ÷ÿù÷
ãùöù üÿñï
ï
ùöÿÿðþã
ê 
þðñíýþ
òñüþùùë
øöÿþ÷íæüì
ûõðý ÿ
ð òÿ
ö
øí÷üø


ó÷û
íö ï
þõ øõý

ùþíó üòù
ùæë
ï üíýÚøõùþç
þðýûø÷òïþïù ÿ

ñøùõøû
åü
çé
÷ ò# ù ýáíé
ü ò
þø÷ø ÷þÿþïý ûþõøóýìöÿïüøüöóíæ
ðÿöùóäæü
ïû
ðæðüû ù øþ
öñÿüÿÿ öþùùóì
ÿþ ûøÿçöëþýøõ
ýüñöýø øøýüý÷ñ øþù
ûýýóþøñìÿòû
ùÿüüøöøøì"ó 
ý ü ÿ÷ÿüÿ ÿþùüé
ð þÿòð
çýü
ýõ
üöøÿñÿùñ ñóõóûõñóû
÷ÿõ!Û éÿþ
í ÷÷í ý÷ÿ
ùàÿûýö óÿ÷ÿ þ
þöüû÷ð
ø÷þþ
éÿòóõÿììöþõò÷þêööù÷
òþ ëýþù
ûëõñ öþþÿÿýûûö õæ÷éö þíð
öü÷ýøÿûöýýýûö÷ûüûêëêëû&)&

ÿÿôêãÛÎÀ·¯¥    ©³º¾ÀÃÀ¼¾ÅÓßääêîôõü %8N````````]````````````````Y.òêêìôööéÒ·     ¤¤        ·Õî !2HT\```VH=<;82*ôãϾ¬                             §µ¼ÀÂÅÏßð-AT]```````````````````````_TMQTVOE2ýöööõïäÜÓÎÎÒÕÜäîû
&7HW`````ZME<6-%

üëÛȺ´³³¯ª                            ¡²ÃÒßêö *2=DMZ`````````````````````WJ8%
öõëáÚÒÓÏÎÎÇÄÄÇÏÚäõ!-;EFFFHE>81*)&$%$÷àξºººº·±¥     ¡£¡                    ¤±¿É×èôþ
+9FT````````````````````````YE.üõìäÛÓÎÈÃÀ¼»ÀÇÒßéðöû
$+*&
ÿüûûû÷öõòëàÓÅ»±¬¬¬ª§¡                           ¡¬·ÇÓàêö
!+18>IW```````````````````````WI>82-&! ÿüûû÷ûþ #-2;=><6-$ÿüüûûû÷ôéÚÊ¿·³±­¬¥¡                            ªµ¾ÃÉÒÚåòü &2=KY``````````````]YTOKE>81*!
þüûü
!)18BKSWYWTME<2+$! üïäÛÓÎľ·¯ª¡                           ¥¬³ºÂÉÓàëö!-8DS_``````````````\[email protected])! ÿþÿ
!).7>FMSTVTOID<2-&!öêß×ÏÈüµ­¦                            ¦­´ºÃÉÓßêôü$. )[email protected]``````````````\[email protected]*! þûöôòòõ÷ý !).8=EIKKFA<6.+&$!üôêãÛÓÎľ·±ª¥¡¡   ¡¡¡¡¡              £ª¯¶»ÃÈÒÚãëõý #-7>IT\`````````````_YSJD<2-% ÿü÷õõõöûý !*29>DHIHEA<81*%! ÿöëà×Ξ·³¬¥                        £§­´ºÀÇÎÓÛãëõÿ &1;DNZ`````````````_YSKE=8.)! þûöõôõöûý !*[email protected]=82-%! ûòéßÖÎȺ³¬¦¡                       ¡§­µ»ÃÉÒÚàêôü
#+2 ýûööööûý
%-2;>[email protected]<82.-&# ÷ïåßÖÎļµ­§¡                       ¡¥¬±¶»ÂÈÎÖßèðû &1;DNW```````````````]WSKD<6-%!üûööööûüý !*179<<98862.-&! þöîäÛÓÊļ·±ª¥¡                      £©­³¸¿ÄÊÒÚáêôü
&2 !&.28;<<;9862.*%!
þöîåÝÕÎÇ¿¸²¬¦£¡                     ¡¥ª¯µºÂÈÒÚàéòû[email protected]]```````````````ZTKE=7.&!
þûööõõöûüÿ
%-278998721-*%! ýöïèßÖÏÈÀº³¬ª¦¥£¡¡¡¡               ¡¥ª¬²¶ºÀÅÎÕßåï÷ÿ
&1;DNW``````````````]VSKE=81*# ÿþýýþ &-279<<<;862.*&!þöïåßÖÎľ·²¬ª¥¡                      £§¬³¸¿ÅÎÓÛãêôü!*2=FNV_````````````\[email protected];6.&! 
!&-28;===<9821-*%! üõìäÜÓÉûµ­ª¥£¡                    ¡¤©­³ºÀÅÎÓÚáêòû *2=FNV_````````````]WSKE>82.)# 
!&.28;===<9821-*%!
üôêãÚÒÈ»´­ª¥¡                     ¡¥ª­³¸¾ÃÉÒ×ßåîöý
#[email protected]]``````````_[VQKFA<81+%!
 !&-279<==<9821.*%! ýöìäÜÓÎÄ¿¸³¬ª¥£¡                  ¡¥ª¬²·¼ÃÈÎÓÚàèðöÿ !-7>HOV\`````````_[VSMIB=82-&!
 #).28<===<9822.*%!
ûòéà×ÒÈ»µ¯ª¦£¡¡                ¡£§¬­²¶º¿ÄÈÎÕÜäëôü &.9BJSW]`````````\YTOJE>92.*$
 %+168;;;9822.+&# ÿ÷ðéàÚÒÈûµ¯ª¦£¡                  ¡£§¬¯µºÀÅÊÒÚàéðöþ !*2 !&-279;<<;8721-&#
üôêãÛÒÊÄ¿¸³­ª¥£¡¡               ¡£¦ª­²·ºÂÅÎÒÚàèîöý&2;DKSY_`````````]YTNID=82-&!
þýýþÿ !&+.2266622.-*&!
ýöìäß×ÏÈü·³­¬ª¦¥¤£¡¡¡¡           ¡¦¬¯´º¿ÅÎÓÚàéðû
#-6=FNV\``````````][email protected])# ÿ !&+-....--*&$! ÿûôëäßÚÒÊÄ¿¸´±­¬¬ªª§¦¥¤£££££¡¡¡¡£¥§ª­²¶º¿ÃÈÎÓÚàéïöý &.8AIOTZ]```````_[[email protected];6.*$ ÿþþÿ #&*+++*&&$!! üöðêãÜÕÎÈþºµ³¯­¬¬¬ªªªªªªªªª©§§ª¬¬±³¶º¼ÀÄÉÎÕÛàèîõü
!*2 ÿÿÿ !%&&)&&%#!
þûôëäß×ÒÊÅÀºµ³¯¬¬ªª§§§©ªªªªªªªª¬¬­±³¶º¾ÂÅÉÏÕÛàèìôû%-296.+%!
ÿÿ
!%)+---+*&%! ýöòêãÜÕÎÈü·´±¬ªª§§§§§§§§§§§©ªª¬¬­±³¶º¾ÃÇÎÒÖÜáèîõü
&.6=DJQTZ\_____][[email protected]<71-&! ÿÿÿ
!$&*+++*&%! üöïéãÜÕÎÈþ¸´±­¬ªªª©§§§§§§©ªª¬¬¬­±³µ¸¼ÂÄÈÎÓ×ßäëôûÿ#+2;BIOTY\_````_][[email protected]<71+%! ÿÿÿ
!%)*++*)&$! üöïéáÛÓÎÈü·´±­¬ªª§¦¦¥¥¥¥¥¦¦¦¦§©ª¬¯³·º¿ÃÈÎÓÚàèîõü %-6=DIOTY[]__`__][email protected];61*%  #$%%$#!! þ÷ôëåßÚÓÎÈþº¶³±­¬¬¬ªªªª©ªªªªªª¬¬­²´·»ÀÃÈÎÒ×Ýãêðöü
!)18>FLSVZ]__`__][[email protected]<61+%! !!!!!!
üöðêãÝÖÒÊÄÀ»·³¯¬¬ª©§¦¦¥¥¥¥¥¦¦§©ª¬­±´·¼ÂÅÉÏÕÚàåëôûþ !*[email protected][]____][[email protected]<72-&#

!!!!!!
üöïéãÜÖÏÈÄ¿º¶³¯¬¬ª§§¦¦¦¦¥¥¥¦¦¦§ª¬­±´·ºÀÃÈÎÒ×Ýãêðöý !*18>EKOTY[\]__]\[WTSMID>;71-&!
 !!####!! þûôìèàÛÓÎÈþº¶³¯­¬¬ªªªª©©§©ªªªª¬¬­²´·»¿ÃÈÎÒÖÛàèìôûÿ !*18>DJNSVYZ[[[ZYVTSMJFB=92.*%!

 !!#!!!
üöòëäßÚÓÎÈþºµ³¯­¬¬ªª©§§§§§§§ªª¬¬­±³¶º¾ÂÅÉÎÓÚßäêò÷ý &.6=BHMQTVYZZZYWVTSMKFB=96.+&!

!#$%%%$!! ý÷ôìåàÛÓÎÈÿ»·´²¯­¬¬¬ªªªªªª¬¬¬­­¯²´·º¾ÂÄÈÎÒÖÛàèìôûþ
%-2;@FJMSTVVWVVTTQMKFD>;71-&#
 !####! þûôîéãÜ×ÒÎǼ¸µ³¯­­¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬­­­¯±³¶¸¼ÀÃÈÎÒÕÚàåëô÷ý
%-29>EJMSTVWYYYVTTOMIFA=82.*%!

!!!!! 
ýûôìèàÛÕÏÉÄÀ»¸µ³±¯­­¬¬¬­­­­¯¯±±³´µ·º¾ÂÄÈÎÏÓÚßãéîôûÿ &-2;@EJNSTVYYYWVTSNKFB=92.*%! ÿÿÿ
 !####!! þûôîéáÜÖÒÊǾº·µ´³±±¯¯±±±²³³³³´µ¶·º»¿ÃÅÈÎÒÕÚßäêðöü!).7=BFKOTTVWWWVTSMKFB>96.+%! ÿýüüüýþÿ
 !!!!!
ýûôìéáÜÖÒÎÈľ»º··¶µµ¶¶·····¸¸ºº¼¾ÀÃÄÇÉÎÒÓÚÜáåëòöü !&.2;>EJMSTVVVVTSOMIFA=82.&#
þüüüüüýÿ
 !!!! üöòëåàÜÖÒÎÈÅÿ¼»ºº¸ºººººº»»¼¼¾¿¿ÀÂÃÄÇÈÎÎÒÖÚßãèìô÷ý !&.29>DIMOSTTTSQNMIFB=92.*#
ÿýüûûûûûüý
 
þûõïêäßÛÕÒÎÈÅÃÀ¾¼»»»¼¼¾¿¿ÀÀÀÂÂÃÃÄÄÇÈÉÎÎÒÓ×Ûßãèëòöüÿ
#*.6;@[email protected]<82-&! ÿüûû÷ûûûüþ 
ÿüöòëåáÜ×ÓÎÊÈÄÃÀ¿¾¾¾¿ÀÀÂÂÃÃÃÃÃÄÅÅÇÈÉÊÎÎÒÓÖÚÝàäêîôöü %+18=AFJMOQSQONLIFD><82-&! þüû÷öö÷ûüý
 ý÷ôîéäßÚÕÒÎÉÇÄÂÀÀÀÀÂÂÃÃÃÃÃÄÄÅÅÅÇÈÈÈÊÎÎÒÓÖÚÝàäéìôöü $*17<82-&!
ÿüûû÷÷÷ûüý ü÷ôîêäßÛÖÒÎÊÈÅÃÃÂÂÂÂÃÃÃÄÄÄÅÅÅÇÇÈÈÉÊÎÎÒÓÕ×Ûßãåêîôöü #*.29>DHJLMMMMKIFEA=961+&!
ÿýüûûûûüýþ

ÿüöòëèãßÚÕÒÎÉÇÄÃÂÂÀÀÂÂÃÃÃÃÃÄÄÅÅÅÇÈÈÉÎÎÒÓÕÚÜßãèëïõûý $*.7;>[email protected]<82.+%!
þýüüüüýÿ 
ÿüöòëèãßÚÓÒÎÈÇÄÃÂÀÀÀÀÂÂÂÃÃÃÃÄÄÅÇÇÈÈÊÎÎÒÓ×Ûßáäêîôöüÿ
 %-28<@[email protected]=972.*%!
ÿýüüüýþ

ü÷ôîêäßÛÖÒÎÉÇÄÂÀ¿¿¿¿¿¿¿¿ÀÀÀÂÂÃÃÃÄÅÈÉÎÎÒÓ×Ûßãèëðõûþ $+17<@[email protected]=962-&# ÿþýýþÿ

þûöòìèãÝÚÓÏÎÈÅÄÃÀ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ÀÀÂÂÃÄÅÈÉÎÏÓÖÚßáåêïô÷ý #*[email protected]=;82.*&!


þûöòìéãßÚÓÒÎÈÇÄÃÂÀ¿¿¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¿ÀÂÃÄÇÈÊÎÒÕÚÜàäêîôöü
[email protected]@=982.+&# 

ýûõòëèãßÚÕÒÎÊÈÅÃÃÂÀ¿¿¿¿¿¾¾¾¾¿¿¿ÀÂÃÄÇÈÎÏÓÖÚßãèëðõûý #)-28<>[email protected]=<862.*&# 


ÿü÷ôïêäáÝÚÓÏÎÈÇÄÃÀÀ¿¾¾¼¼¼»»»»¼¼¾¿ÀÂÃÅÈÎÏÓÖÛßãéìòöüÿ #).28;[email protected]@=<9721-*&#!


ÿüöôïêåáÝÚÕÒÎÉÈÅÃÂÀ¿¿¾¼¼»»»»»»¼¼¿ÀÂÃÇÈÎÏÓÖÛßãèëòöüÿ !&-269=>@BDDDDBA>=<8721-*&#!ýûöòìéäßÜ×ÓÏÎÈÇÄÃÂÀ¿¾¼»ººººººº»¼¾ÀÃÄÈÊÎÒÕÚßãèëðöûÿ !%+.289<[email protected]@[email protected]>=<98621-*&$!ÿü÷ôðëéäßÛ×ÓÒÎÉÈÅÄÃÂÀÀ¿¾¼¼¼¼¼¼¼¾¿ÂÃÅÈÊÎÒÓÚÜàäêîôöüÿ
!&-128;==>@@@@>==<9822.-*%!ýûöôîêåáÝÚÖÓÏÎÉÈÅÄÃÃÂÀ¿¾¾¾¾¾¾¿¿ÀÃÃÅÈÊÎÒÕÚÜàäèëòõûý
#&-1289<==>>>===<98621-+&$!ÿüûöòîêäáÝÚÖÓÏÎÊÈÇÅÄÃÃÂÀÀ¿¿¿¿ÀÀÂÃÃÅÇÉÎÎÒÕÚÜàäéìòöûþ
#)-1289<=======<;8862.-*&#!ÿýûöòîêåáßÛÖÓÒÎÎÉÈÇÅÄÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÄÅÈÉÎÎÒÓ×Ûßãåêîôöüÿ
!&+.2689<=====<<98721.+&%!ýûöôïêèäßÜ×ÓÒÎÎÉÈÈÇÅÄÄÄÃÃÃÃÃÃÄÅÅÈÈÉÎÏÒÕ×Ûßáäêìòöûþ
!&+.268;<======<;8722.-)%! 

ÿü÷õòìêäáßÛÖÓÒÎÎÊÉÈÈÇÅÅÅÅÅÅÅÅÇÇÈÈÉÎÎÒÓÖÚÜßãåêìòõûý #&+.2689;<===<<98722.-*%! 


ýûöôïëéäàÜÚÕÓÒÎÎÊÉÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÉÉÊÎÎÏÒÓÖÚÜßáäéëïôöüþ
 $)-.278;<====<;98621-*&#!


ÿüûöôîêèãßÜÚÖÓÒÎÎÊÊÉÉÈÉÉÉÉÉÊÊÎÎÎÎÒÒÓÕ×ÚÜßáäèêîòõûüÿ
 $)-.2789<<==<<;8822.-)%!
ÿÿÿÿÿ


ÿüûõòîêåãßÛ×ÕÓÒÎÎÎÊÊÉÊÊÊÊÎÎÎÎÎÎÏÒÒÓÓÖ×ÚÜßáäèêîòõ÷üÿ
 $)-1288;<===<<98721-*&# 
ÿþýýýýþÿ

ÿü÷õòìêåãßÜÚÖÓÒÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏÒÒÒÒÓÓÕ×ÚÛÜßáäåêëïôöûý !%)-1278;<<<<;98721.+&$!
ÿþýýýýýÿ

þûöôðìéäáßÛÚÕÓÒÒÏÎÎÎÎÎÎÏÏÏÒÒÒÒÓÓÓÕÖÚÚÜßàãäèêîòõöüþ !%*-12789;;;988722.-)%! þýýüüýþÿ

ÿü÷õòîêèãàÝÛ×ÕÓÒÒÒÏÏÏÒÒÒÒÒÒÓÓÓÓÕÖ×ÚÚÛÝßàãäéêìðôöûý
 $)-.2688999988621.-)%! ÿýýýýýþÿ

ÿüûöôïëèäàßÛÚÖÓÓÒÒÏÏÏÒÒÒÒÒÓÓÓÓÕÖÖ×ÚÚÜÝßáãäéêìðôöûüÿ
!%*-1268888887221.+)%!
ÿþýýýýþÿ

ÿýûöôîëéäáßÜÚÖÓÓÒÒÒÒÒÒÒÒÒÓÓÓÓÕÕÖ××ÚÚÛÝßàãäèêìïôöûüÿ
!%*-126788887622.-*&$! ÿþþýþþÿ


ÿýûöôïëéäáßÜÚ×ÕÓÓÒÒÒÒÒÒÓÓÓÓÓÕÕÖÖ×ÚÚÛÜßàáäåéëîòôöûý
!%)-.2266776222.-+)%! ÿþþþÿ


þü÷õòîêèäàßÛÚ×ÕÓÓÓÒÒÒÒÓÓÓÓÓÓÓÕÕÖ××ÚÛÜßàãäèêëîòõöüý
#&*-.222666222..-*&$!
ÿÿ

ÿýûöôòìêåãàÝÛÚ×ÖÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÕÕÖÖ××ÚÛÜßßáäåéëîòôöûý !$&*-.12222221.-+*&$!


þüûöôîëéäáßÜÚ×ÖÕÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÕÖÖ×ÚÛÝßàãäéêîðôöûüÿ #&*-..222221..-+)&$!þüûöôðëéåãàÝÛÚ×ÖÕÕÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÕÕÖ×ÚÛÝßáäåéëîòõöûý !%)+-...11...-+*&%#!
þüûöôïëêåãàÝÛÚ×ÖÖÕÓÓÓÓÓÓÒÒÒÓÓÓÓÓÕ×ÚÚÜßàäåéëîòõ÷üþ
 #%&*--.....--+*&&$!!

ÿýüûöôïìêèäáßÝÛÚ××ÖÕÕÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÕÖ×ÚÛÝßáäèêëïôõûüþ
!$&)*+------+*)&%$!!

ÿýü÷öôðìêèäáßÝÜÚÚ×ÖÕÕÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÕÖ×ÚÛÝßáäèêëïôöûüþ
!#%&)*+++++**)&&%#! 
ÿýüûöôòîêéåãàßÝÛÚÚ×ÖÖÕÕÓÓÓÓÓÓÓÓÕÕ×ÚÚÜÝàãäèêëïôõ÷üþ !$&&)**+++**)&&%$!!
þüûöõòïëêèäáßßÜÛÚ××ÖÕÕÓÓÓÓÓÓÓÓÓÕÖ×ÚÚÜßàãåéëîòõöûý
 !$%&)******)&&%$!!


ÿýüûöôòïëêèäãàßÜÛÚÚ××ÖÖÕÕÓÓÓÓÕÕÖÖ×ÚÛÜßàãäèêìðôõ÷üþ
!!$&&))****)&&&%#!!ÿýü÷öôòîëéåäáàßÜÛÚÚÚ×ÖÖÖÕÕÕÕÕÖÖ××ÚÛÜßàãäåêëîòôöûüÿ
 !$%&&))))))&&%%#! 
 ×ú822,1/23ùðçâßÞÛ×ÑÓÚæ)'%òÞßìêàïèéÛÙìêêäôQcbTQBFA4¿ª¥¦¯¹ÃÅÃËÕôC üò׉€€ž©³á VQQnx|}m\YJE,ß½³¼½¥€¬«ÝÌßÞõäÊ´ÔÅÓÖÝä32HA:Ivn}rg"ô£©Œ¢¤ž ºÁæåèß $ !6Ûòðõîä÷õû;J/8574,#þôëÞ×¹±—€‚€‚€¦ÍáT\nrkfPS(ûëÝ¿À¸¡ÄÇéêÞÍÈƲ·ÍÜàÞÞþGMBE>amjx%!ܽ²™¦¡®ÛâéãÎðð'$(" ê)óîþûúûñ,@GYL94,øæãÅ·µ³Ž€€˜¢´ç:Ir}tve\[@&"ëìÇÌÜ»ÅêçòÝË´¶º¶ÓÅÕÞØö*APb_yx4è弶¤Ž¥ª°ÞÓÖîôû
#))"ðõùïÝîðúù)*IL3GM4(
ÿóôá×ɳš€€±¶ÍñSs]Sha]WKG,ìîÞæÜÕͳØòàϳ··Ç׿ÄËÏá)Ekqzd8ÞϺ¶¦‹¦¶ÕÍÙ÷
& /#öôï÷ýðáÖÚêøÿù :]jQ1=Q0 ôîðÞÔÓ¿—Ž€€ž½ÅÏãLskTVY^_MFH7éõìÚÕźæëɵ¿œŸÎ˸ÃÓÖñ
/^p~|~HÝÙ¹ª¨”€ŽÙÎÈ÷)%-,÷òìÞçêçÚå÷ýöù 'jRT]NJ0ýðæàÙÐÒ½—†€¢°Á¾Íì2SPYeTZZHAN7"
íÐÚÞáãÙ²¬˜Š‘¯¹ÃæåäíBgug ýÝ×»œ¤²˜¾Åè'*÷íëÛÕÓÛêüûìÿ/IDkmF0'ññàÖæâÀ¦Ž“©¥¹ÎÅÄä(.:h`SRUWR6- øêéãÓ¶¬•†€›¢ªäëàßêSn{|?óÚܼž¶¸¦¼·É(""ÿæìäÓϹØõúð%.B:>Yt3+ðâççϹ’¿¶²ÎÏ¿¿Øì*8EaTLa`G*&!,(*þïÚ¹¬Ž€ƒ¤¬¹ÇáÛÝôS}T(*ãÜàÍ«±¶²ÄËõ ' îèãÙÓíÞñúþ
1IK.:OT &ùéâȬ¬ÓÀÃÍƺ¿ÈÖ&28EW[\]I*!.M=) êݵ®•†„•­¥ºÅ¿Ñå W|zk/%/áÚéÛ²«³ÅÊÜ'
ðìéÚÑζ·Ô òö*.7YO(8B4 ÷ổ¢ËÙÈÊͽµ»·Ï14;PaYTI,+GYX( ÕËа€³«œºÃ¸ºü +HxrpN#&)èåîÞ¿¨µÑàõ1-
ëæçãÖÎÀ·¹È÷ÿ÷':=H^D)<+"

í«’ÂàäÈÉɹ±ª³Ïç45CGUZMD1K]dZ(ýýÅÄÎŖ€©º¤¸¼µÎ.(9kwiM0**
øøèÚË´ÁÛû&*/!öïßçä×Îʼ²·¿âú[email protected]^S4); üýí§¯ÜíçÐȾ²­¤½ÂÏ6F>=DVK==ht`H$ûðÈÇƾ¬¤¸ª¥º´¼ê ,Rwv\($3.üæÓÒÒÌå#)#%#ûî×ÚèåÓÍö¹´¹ÎðA=[email protected][VB!"! 
÷×ÎïîëÛÓ®¡¤±¼·Åû*JA3-/E`rn\@/-öéÔâÖÈÍÒÚ¾œ˜­¸Óøù :L%'1A=ñäèý %$üîÔºÚÝèÖ»³¶³¹Ç×?QINKC4#4)øïÜíéÚ˸ª¦£¯¸ÈÞö=?1%-Nms^A+.,ÙÔæéÛÖÒÐħ§µÓðõîð(88B-êÞö-,ëØÅÍÝêÛĶº¹µÇßù0BLL<0..%øëüúúý
öØÄ®¢£©ÀÊÏæô
,8.4ANVdK+'&Úßùìá×ÑƾÃË×èûüöïçäæþüD==5çï3?.øÚÃÇçæÜη³»¾Ôåó 6KF1 &! ùàî 
 ýྤ˜¥ÁÎËØâò!7ADMD?=8 ÿóðóçÞ×ÏÁÆè÷÷ýõíêêæÝÕÖè&AC=
ý(><.áËÒÔããÔ²³Àäóü
/F;$ üðî ÿöçÀš¦¼ÀÎØÚäò+BKSF2( #øíéÝÔÙÐÓæ÷ëáâäàÓÆÎÜ AG)
9820 çÞÜÖÏÚÙѼ³Äßúû*>. 


úû
ùïÚɶ±½ºÑÚÞé0K\Q/'%òãàÐÕæãìø" èÜÞÞÖÌÏÓ×éE;17*/*
óèâÝÔÉÏÓÐÊÆÒö öõ'5  
å÷ òßÙÍÉÆ»¸ÖÜé
!=[\9
ýæü!$"
è×ÙÐèòñúçÚÔÒÏÑÕÖÝ@0&#+-($.&þðçâÚÍÁÈÔÞÙÑå
øó÷ ' 
 !!ñÚå úåà×ÒÍÎʼÙéý 4R]K& íãð"ûÚÒßãðùüôÞÒÔÓÔÕÔÛû$7) (+##-ÿóêàÒÆÀÈãêäßþÿôòú%'.%ì×ãññìæÞÙÔÌÉÐØäü2MXQ=þñëâíÿ îÖÒñíù úéçíÛ×ÓÒ×à÷&#(,.)!$ ûùèÚÍÇÄÒïòõöÿöðóÿ$ ýúþ ):3 õÚÚáÒÜìàÖÎÈÉÓÜ-CORF9 þïðñââôóéèÖÞüþ íåôöóÜÑÖáèõ -"4-
û þæÙÐËËÝù
úò
 òåì
úûþ
2<7%ýÚÂÊÓÝÚáÔÍËÍÕã0<5BMND7!üðîùòàÓæíàÍÚê  òìóúöòïäâìíôA/û÷üîßÕÎ×í õë÷ óïïùýý+>7(
÷Û¹¼ØÝÓÍ×ÑÏÏÖò=BHDQO>(òóûïÜÐÓã×ÊÓ&
ûõóòûûöóõûüô÷45 ÷õöëóæÚÙêúïìòóéç 
 þÿ ",9. ûîá̶ÃÚÓËÎ×ÓÕä'=L^SE0ñöìàÓÌÅÐÓßö!
ôøø÷õñúûùùû
,.÷ôôòæàø üìí÷þîßÖáìîö
*4* þ÷ñæÕŸÈ×ÏÇÓÜçó$,L\W7(öîãÖǾÃÝáí ! üðé÷öòïøþýÿ ''ýí÷õóìàÞëü ýú úå×ÓÒãîó')0'ýúóãÑÆÉÅÌÒÊÎìðô&+;MIB( 
ñãÔÊÅÄÌâíôíéòîïÿÿü&%
 ðöõïæÞäïð  ñáØÔÑÒëòý%'/, ÿþþúðàÐÇÕÖÄÓÔÖèðõ&');CB2
äÙÐÇÁÁßôíâêïõþ # üüðòêãàîîëü 
 þîá×ÒÎÌâô'
$4.$ýüûöìÝÐÐÛÙÍÓÜÖÝîû& 1>=7 íÞÑÄ¿Ããý ëßäð")ýøÿûñîèäìòìëü !$ûíàÖÏËÉÝú &*'C*
ûú÷ñçÛÓÜÚÙØÖÞÕ×õ *960
 ùÝÐÃÁÏíöô


íÝäþ
#%+ùôþ÷ïîéïôïìïý +!
÷êÜÔÍÈÈå
'-%6?' þ÷óðêâÜãÜÙÛÝÝÜÕÜ *20*! øÙÎÆÎ×úøññ ýëßú $/"óðÿúòìîùüñììð$&üðã×ÐÊÇÓø ),&(=6ùòíéååêáÜÙÛÝàØÞé 

*+*%$ìÕÖ×Ôêøðìðýöèõþþ/$íòþõîêúîéêò
## ûóçÛÒÍÉ×èøú ()' 49- öíèäïíäÞÛÛÛãÝæåï')'02
üàààÝèôðéæëý÷ûñþü&' ëü÷ñöðýüõìèëÿ"%ûòèÞÕÏÕÜÞñðõþ $23-82
üóèìóëäßÛÛÛäíéåèýýû"0:3-øçäáîùóæáãæþÿôú
 
þøøöáôõðêé(ûíçß×ØãÞÝïëêðü060!&61$ ÿøõûñéâÜÜÜÝìüêæãöùû÷ý275/(ëæãéüüëàÝàäõ ûñþþþ 


úäÞåñíð&"ìäÝØãæâÝëíèèò #3,210(üùëáÚØÙßñòèáç÷óîüöö
-/00,%
øåãáóöçÜÝàëù ïúûýÿ  
"&þïÜÚ×ëö"øèàÜçæãÞÞïëèñ)*<<) 
õçÛÖ×ßòûíäÞîñëâïôû')))*(&#+êáÞäôþïãÝÞíöòúýîüûÿ
ÿ üü2%ùéÙ×Öê
öçäìåâßÛàïìó
-:A&
ýðäÚ×ßñôýÿëâàðêäßÝó $$%&')))60çÜÚèï÷ìäàìõòìçöïþÿ ÿüùü
#.#éÙ×àéù ÷ìóêäßÜÚàðô


4=6 ùïäÚÜîòò÷ÿèáâíåàÝÛì ""$&),990$éÚÖääòêåêõñîéåäïþ 
üøøü*!øÛÞéçåú

ÿùóéãßÛÚÛô9:5 ùðæÞéòñïîþéàâëãàÝàîõ "#'+4>8.#ÙÔßÚìêéõôðìèåäàý ûþÿúúý !!îéêåàÜû óêåáÞÜÚòÿ
#<:?ûñéæñðïëèðößàìæáßèíêø !%). øûüýÿ! øèâÝØØýýýöîêåãàÝäü %;I;
÷îëòîìëèãïêßïêäàêìéëý"%,/<<5-$
îÛÜÔÚîøôòðîìëéîí

ÿøùÿÿ
#"! úâÞÙÓÍìø

÷ñìéåßáæþü
GF? üñêñîìêæßÙéîðìçãéïííîý%*-7:6/&ÿàÔÌØøööõôñîééñê ûø %"#áØÏÇÆç
üôîçÞßãæÿþ /HGC# þðèðïîéâÝÙØìÿïêåîóñïïñ%'475.$ ÞËÍìùùùøóíæèïîíü÷
 %#ü×ÍÆÂÈñ
ûñæÝáâáëÿû mail protected]ýïëòðîçâÝÙÖÚýëéö÷óñïïð%451*# ÷ÚÒáúýüøòëäìîëéîüö  ("ðÕÆÁ¾Û ñçàæáÞàùýù'?HA)ïôóðìèâÜ×ÓÒøöóþúöñìêèù20-*$
ìíÞõþûõîçæîêèæïïýúõ þ(& üäÉ¿¹Ôë"!
ôæéåßÜÞôúø"[email protected];2
÷òïìèâÛÔÏÎòûôîéæåö%,,)# ùëîü÷òìçîëéçäíéôøôö ! ýú&$ âÚ¾¸Öè!" öíëäÞÛÝòüöþ%,7. òïêæßØÑËÑø÷ïêæãåþ +('! ú÷õ÷ôïéðìëèåâîäáôðü ù## þàÙμàò þïéãÝÙÛóûú÷õ /0!ûíèâÚÔÎÊÛûòêåáåð #$"

%! ÷÷ óðîôðìéåáàïÝØëð
þ ! õÛÖÒØø üîçàÚÖÝõõôóý
01éãÜÕÐÌÏûüôìåßéë÷
"+$þõ øö÷óïêäßÛåé×Õã
 ýã×Óàÿÿý 
óìãÚÔÓìïòñ÷ )%
êÜØÓÎÑûÿôìäåëéí '-' óû
ùõîêãÝØÝëÚÕÕö  ýî×Öèúøÿ


úìåÜÒÎãëíð '"úï×ÕÓáñóìçïêèéýÿÿüù"1) õô
øðèãÜÖØéàÕâé öÛâéõóý
íæÞÕÎÖçéø 
&(%
ùôî×Þçî òìòñìæäñüüú÷ôÿ !1+$ð 
öêãÜÕÒáçÛêéü

 üíêèúñô òæßØÑÍãçú
&)'"úÿøôñîçêîÿ ûïùõðèââóö÷öóòø 0,%÷ ÷âÝ×ÐÒæìëêûúû  
þûêô
øÿèßÙÔÏÐêüý
'&$ ðúôññóêüþ øûùóëåßßðñòòññ+,( ùÝØÓÏÒðùèôýøó 

ùïþü
þû
üåÛ×ÒÎÓüýþ $#!ë÷÷óñÿýõüú
 ûöñéãÝÛëíïïðú!/)# ùäÖÑÑÕùúìüùõï÷ þû üþø
ýúûûèÚÕÑÏÝüþ 
 ïé÷óùùõ
üõîçáÛÖäëíîñ,+' %
þøïÖÓÑÞôýýý÷óîê

û÷ 
üõüöðÿûóÜÖÑÒãð
 ýáðô ÷óù ôíæáÛÖ×éêìõ#*% %
þøóäÓÓäçû
þ÷ñëê ýù÷ö þöñöîìû÷ë×ÓÖäåÿ 
 òàö òðýïèâÜØÔÚçéõÿ%%!"%!ûöðÝÕååë ùòëì÷ üù÷ôõ "#ùóî
îéîþùóèÕØæåí
 
 ÿðâïï

üíåàÛ×ÑØæñÿþ $! $!ÿú þ÷óïÝåæèü ÷íêõô
ýú÷óïð(&÷îö 
êçîûóïêÚêèïû

ÿû
üòñ ìø 
ÿëãÝ×ÑÏÙîüü
!%# þûÿùõòñòççøû ñëõóòþúöñîëò')!ñøû
èâæôðïñíêëùù  ÿûùýüô ÷ù
ùæÞ×ÑÎÏñúù #%$!õÿû÷óùöäöôÿóöóñïûÿùóïíêì$)#ûù üæÛßñðÿúéè÷ó

ûõýþùî

ú ëß×ÑÏÒíùöú %%"õüù÷øñòööôðíêñþøñíëêö
(!ùÿ üõê×Ú÷ëãòð÷
ÿøòõ êò  óÞ×ÑÐßç÷ôôþ #!
÷þü
ûôò
ùõïëçâéõïìëòþ%ùý úõñíÚîðáííõ üöïñÿÿ èêø
%
ôÝØÓÝàçôñðþ 
þþ ÿúþü ûôîçáÜÙâîíòýü "÷ ýùõñóëíýíÞçê
ùòí÷þ
äâðö%)ÿóÛØäáÝéðîíýÿ

ÿ

ü÷ü"
÷ðëãÛÖÓÒæøÿûú $$! öÿûøöüÿúâëåÙãø
úôîìþ ÷Ûß÷û+%üëáêãÞÝíëêè
ýùû ý÷ñ++òëåÞÖÑÎÑåüúø
*&"üÿÿüúùúõðÖ×Øù üõðìû üæÚòûùû'&"
òîåÝÚééçèû
úöñîý û÷ô.-+%ûíåÝ×ÒÏÛßÞìöý
"'"ûüú ûõïêÔÓê 
þúöòí 
þùìæçù÷öôû!&"#ùçßØæèçóö þúõïêèì) ùô
..-(æàÙÓÙâÜÙÖÙô '#
õÿ ùõðêéâÖúÿùôòö 
þøûêæëúôñîí&$!#/" þàÙßèîø÷÷ þøôñëçèù!
ûû.,) îÜÙåáÝØÓÑÐý &
ùû
úôïîùçãã þúöóý þúùæåöôñíéê#"+1+ûäÔäõ÷÷÷þøôðíêðù÷ ü
+*($þ÷àëäÞ×ÒÎÌÎ' ðÿ úôðñü÷äâö ÿû÷ö þõäïõðìéçë!-2-&
øìÔöøùöûýùôñîëòûö÷ÿü '%$ ýýõçáÛÔÎÉÉ×
&"ïþ
ûõðñýü÷ãîø þù÷ÿü ÿ ôëõïëéææê+1.)!
ýôîäö÷øúþùõóïìðýöóòÿû "! ÿ
÷äÞÖÑÌÆËÞ
$#
ñû 
þøñðýüüúñôòÿüøü÷

÷òìéçääç1-*$ûóõëòöù þû÷óñïìúùõïí
ýü üáÛÓÎÊÇÔÚþ"'! üø þû÷ñöÿýüòï ÿüøýùóø
üðëèæäää0+'!þöýòçöýøöôñîñü÷òíé÷ü


ÿáÚÓÏÉÈÖ×ä)%!
ý þúöóüþýþ
÷îïûûüöòîüþ óìéåãâãö"(% ùúâøÿüøöôñîõüõðëèç 

ìÚÕÐÊÊ××Ú&$ 

þþüùöôÿÿþ 
òìýûüûöòîëú
 ñìçââàð # ñöþþûù÷óñíóûöïìèåð


  ûßÙÓÍÊÖÖà÷# 
 üÿýúøöôþ ôîôüûúü÷óîêæù óéãàÞëð
øòúÿûøõòïìðûöðëçåâ÷" 
ïÛÕÎÌ×Õèéÿ!


þûø÷õóý 
ðôëûûýøóïèãêïåàÝìëõ
óðýú÷ôñîëôúõñìæâÞâ!) ûûãÔÎÐÙ×éæé

þ÷ôññ
ÿûèôðþúóíçâìû æáàìèæù *îòùõòîìëúøôðëäÞÚÛø3. ÿúþöÚÏØØÙèåäì 

ùóñø
þùðàý üøñêååïó
ñàëêåãâÿ0ûìùôñíëôû÷ôïêãÜ×âèþ28 þú 
õîÛÛØØèäâßì ñôÿ
ü÷òàò û÷ïêæðîñ
 ùìïéäàÞâ /#úöóðíóýúöñìçàÛßäåï :"
ýý
ööúã×ÕçãÞÛãþ

 ôÿ
ûõññöþúóíéôñïô óíçáÜÚãö "+%
òðöýøóíéãÞææäãñ " þúöåÐäàÚØèòôýþ þú÷òý
ÿïðøõñîû
ïéãÞÙ×ò#
ÿûõïêäáìêæââúýû 
 ÿùóíåÛÝ×Úðïû ýýÿüûþ ü
õü÷ò
ûøôðô 
÷êäßÚÖí
%
üöñëåìïíéåáò÷õúëò
 üõïéäëÛØîôþüú
þüøõö øýöñõûõñðÿþ 
èäÞÚÞðÿýù÷
+'#ðëíõñîëæâí÷ñçææè &"þøðèäàéòòýùõñï
üøóïï
ýùôþûø÷
îþÿÿû
ëãÜÜéìû÷óïïüø )/+% ú÷øôïìçâãöóí×äðöõ '(& øóëåáÞí" ùôïêåú"ÿúöóðêð

ûüþùôñôþÿüü" úãÞáêé÷ÿû÷ñîëéÜ%/.("÷òìèãÞìôñçÖøôòîì**(#ûóîèãßÞ!ý÷ðêçòò û÷òðíé
þÿþöñëèø ýü ' òßèêééýûöòîêéæÚ
*-*% ùïéäßÜðòîæòøòíéåð**)'!ÿøñëåãßô

òîéôòï÷ýøõñíëö ý
ûóíèãç!$ïèíêççûû÷óïìéçêòÿ'*'!êçàÜÛîñðüúõðêåáã%)('$ üõðêäâí÷íöôñîìú÷óðíòÿü ÷ñìåáà'!
ûíìèåáòùôñîéèèøù&%"ïäßÛØçòúýóîèâàß
#'&$ ýõïêåæü
òùõðìçøöóðî
þüþ þõðëåáÞõ!)#!
õëæáÝáöóðìéçì ú ""# øáÞÚØØñ
 òíçãÞßý"" öðëæñ þ ûøôðêåôôóðô
üù ýöðêæâÞì30 ëäßÜÙäóðìêèú "
ýâÝÙ×Ôåíéäßàú òìèþûü ÷ôðêåóý
ûòð
û÷þ þøñìèâßì/1 äÞÛ×Õæïìêï  ÿåÝØÖ×ëêåßßøñþþûõö õôîêçóüú
üÿ 
ÿúöøÿúôðêäàö( üåÛØÔÒßìîÿ
#
 èÜØÖèæöÿ èáÝòÿ

ÿúõðïôòîëèïý÷ö
ÿùóõÿýüýü÷ñìæçý 
 ÿúçØÔÑÎãþü
# ïÜØåææöõ äàíýü úôîçï õñîìéçû÷ôü
þ÷ñ÷üúúù øòìèöõ 

 ü÷ÞÓÐÍÜüü ÿùÞßêåêõóô

öåèùüûû

 !ÿøòëæç üðîìéâòöò+
üõñúùùøøù üóëïùó


 ü÷íÒÎÍàõ

ûêçèåóóñðþüõåêýúø

 (*þöïéäî
óîêæßßóò!/* ûó÷ûø÷÷öõòìøöö úôîØËÓÞñ þ û÷ñçñõñîíýýüåãñøôþ'/*þôìæíñ íéâÝØâ÷,-* ùúþúøöõóññîû÷ þøðëÛÈØÝ
ÿøù
ÿúûöùôîìëþýÿåàÝðïý'1-&ûòêïòò ýäÞÙÔÏï%*)& üÿúöõòïïííÿ þ÷ úóíè×ÆÜó
þùø ü÷ÿøòìéëÿ
ûáÝ×Ôíÿ,1.)"÷ñøõò÷ ïÛ×ÐÌë('%!
þùôòîêõúéù
øòï+.
üõïêäÍÑïÿ þúÿý
 ýùþ îëèù
íÛÖÐÌÞüÿ.-)#üþÿùöõû÷éÒÔÞì #! ûöñíêíôûûúòíï 1/- ýõðìçàÚØö þüÿüú þý 
 ì öÛÕÎÉÕßæ(("
ÿùöÿüøóòùàÜö ýöòíéë
ú÷òúóíð/*%ýøòíêöÞØÚÿüÿ
þýñðï
 ! ûßÔÏÉÎÞíõô " þù üù÷ÿþ÷çòþý ÿøóïêèúþõðë÷ôðø (!öòõýêØÖçõü
þûöîëçè þ 23& ÿîÖÑËÉÝòññïî üú
ÿûûú÷øýÿô úôðíéî øñêåðôÿ
øÞÖØìîÿ
ÿúúïìçåîû ýú
$83-#ûáÓÎÉÓóðïíêéé") ÿúý þþ
þøø
ññÿûöòîëìöîçáî

 öØÔÚìí 
ý÷øýîêæíöôöÿûù&93,$ùÞÑÎÐáñïìéçåäú*' ü÷ú üöø
* ñíêÿþùóðîìùþóìåâû ý!%úØÓÖëú þúöóûìêì÷óðì÷þù "52+$áÒÐÝÜììêçåäæ* ûõó 
ÿûöó.+îëæéýöòðíòüýòìæêþ 
ü($ áÔÑé
ýùôïùîêööòîèéýû !+1,%ýÑØÝÙáéèçäãì& úôïü
þû÷ñû%.,&üêæâôöóðì÷ûù õìç÷üþ
ÿû$ÔÐÞ üøóïïôê÷õñìèæòýÿ!.*%
äÜÝØÕäææããö %úóïìÿ
ÿû÷óù#+*(ìçáæ÷óïìùú÷õîëüùþýû%ðÏâÿ
ýøóðëíîöõñíêçéþ" )$âÞÚÕÓâãâã
&! úôîéæþ
ý÷ô"('% æäáõòîé÷ùöõò ýò þúôúÿüù
#! ßìòú ýùòïëäèúôñîìèçý!!!
äÜ×ÑÏÞßé
$$ýõïèâä
þøø &%åàôðìèôù÷ôñîû
ÿúôîõþûù÷þ !!
ýòïøü÷óîçâáøÿñïìéæ 

üæ×ÒÍÌàó
#"÷îæàâóýú !# úâóîéèö÷õòïëé
ùòíèóöôõ

ííýÿùõñëãàäñýýïìèî ÿ ÷ßÑÍÊäñ
!!úìäßæîúý

!ûõñìéëøöôðìéõ" ÿøðêååññô $
úêðûöòíæáßéðóõìëýúû
øîÔÍÛÚóþëäáîìðþ  øõûëêô÷óñîêñúû!ÿõíæàÝìïü&$ ïëýøòîèãàäñîíþþíüø þ÷ô õñáÚÚÛøü
ñäîîêëÿ öñüíóúõðíëëú÷ ûòêâÛØéõ$!&) øèøôîèäàãòïëëûýûûüúôó 
óïêßÚæùûþ þôòóìèëþý 
øíñþû÷òíéçô÷
!÷íåÝ××ñ$(+( ÷é÷ïëäßäòðìèêûýÿüõòþ öëòâçìûûüýüû þôïèåðý 
ìúÿöòíéåçù"úðèßØÕíÿþþû "/.*&" ññôìæâêðîëçåñø 

ÿùôÿ
þéýéé÷úúù÷õòûñêäæùù 


öåòëèåàó"ñéáÚÛìýýþüúùõ4/,("üïõðëéóðìèäâë÷ÿ û÷
ýúú 
õéôû÷÷õòïëé óêãâôþèÓàæâåï
÷ëãÞèìûûúø÷öù!/("
õòðû÷ðëçáÝåú úòìñþüü !

ðòûøôóñîëèóøøêãàö  þ éÌÈßîïïîèîîéöùùöôö#ýûôìçáÜßþ
üóëçäìý "ý÷õòðîíñùôððýêäàò

ÿ% 
óåÜÎÖëîíþ
õòúòëïøööóúý
"ÿøðéäÞáùôý÷îçãßàø
þóþóñïîüýöïêåÖäâñ
 þ!($éãìîÖÓæéøüùñéôöôóýÿúùþ(#õîçâæñþìúúòìæááðïô%!ôîðñÿÿûôìæßÊËîõ ÿ *(#ýéñóïë×ÌÜðùðéóõôýýøóþûø&'# ñèëòòøèïøñëæåðîíéê''"
óë þøòêãÜÊÒÕí
ü
 $('!ÿô÷ôïêåÚÆÝÿøðçñõüþùöñúþûøú$'#øôõóÿúççöñìèññíêåâå()("÷éþ÷ðêäÞÓÓÓÕøÿúÿ (% üùõðêãàÛÇø"þöðèê÷üøôðøÿûø &!
 öóõþêæõñîíöòìæâàßê)+("éü÷ñêåâáÓÒÏÕýÿúþ "#ûöðêäßÝÜß%! ÿ÷ðéãôþûøóðûûø "
óïøþôé÷ñïò÷óîæáßÝÜü))("
öû òìçæìÚÑÍË×þü
 ÿ÷òìæáÝßñå&#ùñêäçþýüùõñýøýïíøüûùøóïòúõïéâÞÛÚã
('$
ü ÿîéåíé×ÏÊÈßý


ûõïéäßäòïç$$ ÿöìåãìûÿþüüúöõþùýëéóúõïñüøñêåßÚÖÛê$# ÷ÿ
õéäììèØÌÈÈçÿ

 üñìçâîñíçò!#!üðåáêëùüûúùöþüú þ ôèæõ
ðôÿúóëæàÙÓØä÷!!"öéåíìêçÖÊÆÑü
 
ùîèéõïëéí" 
óæäêçëùúùööûû
ý éäôþøùóìåàØÒÚàé & ñæïìëèãÏÅÊõ
 þù
 ðêöôíééöçêéæåñøöôÿþü þûú
ñçõÿÿùòëäÜÖÔÝÞãý*$üîïíëçäØÅÕíÿ 
úòû
ùôøòìéìý ñïéåáíõòùýý
ý÷ô ýôðøüöðèáÙÓÜßÝßø
('!" 
ÿøíìêçâÛÔÖèù
 ýôîû
ýôïëêøü ïéãàçñóýý ýùóï# õìò ûòìäÛÕÜàÞÝßø #'#%
 ÿ ýìêèäàåÛÒæø øððùñëìùùù ïèâÝçðÿþý
ýøóíî* ÷é÷ öíåÝØÞáßÜÛÝö
%!")#ÿ
êèäßâìÖÎã ûô÷þ
 óîðüú÷ô 
ûëäÞÝêûÿþü
ýøòíïú,
 
øòíçÞÜãâßÜÚØÙö# ')% èãßÝëäÐÍû ûøÿ 

þïûüùöóñ
òæßÛåòÿüü
ü÷òîöøý" 
òçàæåáßÜØÕÕÜø %+&" 
ÿìÜÙäèÖØêü þû üûøôðïý %
öæàÚãëüý ýöòùûøú

ü
*
öçëëæâÝÙÖÒÐ×ëõ%0*$ üùñØ×èäâçöòý þ üöóïìö$
úæßÚàéð þú÷ùýúø õøýû'-'
ÿñõîèãÝØÔÐÏÐâìü0+% úöõñâÝõçåòòííþþ ÿÿýøóïëñ# ìßÛÚèê
üù÷üøû ÿêçùýû ,+)ûõìåßØÓÎÌÌÖéó!& 
üöóñïòùóãèóíèäó
ý

 ýøóðíð
üäÜ×Þíú þúùþùöþ
õåâäú!+)(' ûóëâÚÕÏËÉËÚóÿ " ùõòðö óáéñëæéðþþû
ùóñîñü
 áÜ×âû ýüüöóþôãààñ (()35üóèáØÒÍÊÉÊãýý
!"
úöóõ âæðëìòïìúÿûøþ


÷ñðñûý üùÜÚêÿþ ÿ ýøôñøøäáåïò ')188)
òèáÙÑÌÊÈÍåúú ýý"!# üøöþøçïîöóîêæðøõø
øóðøýý ÿú÷ôôáìúü

üöòîðëãìíêî#+8:93êâÚÓÎËÉÓßñ÷üú! $ ÿûýþÿõõôúôïêãÞçóóþ õôüüüü ÿû÷ôèýññùþ
 ýöðíëôûèïìèæø-8996*çÝÖÑËÉÖÚàòýýü 
ýÿý

ÿõüöñêäßÚáñó
ÿ÷þüüúø üøöñí÷ïû 
þ÷ñîêèôüñíéæóú
38961&êÚÓÍÉÓØ×Þ÷ÿü
þ ÿ ýúýôìæàÛØßïïý"ýþýùõôþúöòøøúð 

úôïéæåïÿóëèóúú $5752.&ì×ÐÊÓØÖÔáú ü þïèãÞØÕßëëû$ ýùõññÿþûõòûýþ  üõîèäâàó
óéõûö÷&332/+!
üêÑÍÕÙÖÓÚôÿûý
 
úìåÞØÒÐàçð $ýøôñìîýýúõóþÿ 
üöîæâßÝè
ïúúôï*11/*$õâÒÛØÕÒÝè÷ýýþüþþ

 óæÞ×ÐËÏäí!! ÷ôðéæòû÷õøý 
úóìåßÝÝë þ÷òïû //-(" öïãßÙÓÒáãîúýúù ý 

 çÝÕÎÉÇÜô

"!! ÷òíæáê÷õöþý þ÷ðéäÝÚäïùôðöû+,)%
øöûáØÓ×âßèþû÷òø
ÿ

  ñÚÒÌÇÆÜõû !"÷ïçâÞçõõÿÿü
" ùòìåàÝáìîö
òöýûþ('$ 
þýêÔÓàÝÜïÿùòììþ 
ÿõÛÏÊÈÒÛïû"# óéáÜÜéõüþ
+ ûóíçâÞæíêëùüùýüùø $" ùïÕÚßÛãûôíåäø  

ùñßËÌ×ÖÖëý &%"êáÜÙÝòýúü&*&ýôìçâáëîëéîý
 þûùôó
ûóëâÝÝçöþúõîçàßû! 

üóìâÕÙÖÓÒð$)'#ïáÛ×Ùóüø )'" üöïèãèïíêçêù ýû÷òíð' þõëîïãéóý÷ñìçáÝë 
 ûôîïóÛÓÐÎ×ø''&#ôßÚÖÞúþùô%'" ùôîéìóïêçåæõýøôðëéù''!
þ÷îëþýëðúôðêåáãóÿýü ý÷ôüùðØÍËÐß %&&$!ûâÙÙåõüúøô

#òîìõøòêåââî ÷óîéæîù #)&!øðð îùþúõîéåâêòüüúû úþüôì×ÇÉ×ó(%"
îÜàèìüÿú÷öôÿ ðñúøóîçàÞäÿ"øñíèãäòö&(&!ùôô ÷ûýúôñëååïðóÿÿþùü ÿ
ÿÿ÷ïèÝÇÌì%# ýèçëçïüúöôõÿ
ÿ
þüøôîéåàÞð" ôíèäáåóü
!$"÷ù üùõñíééññíñüüõõý
ý
üóìåàÒÚ÷
 ýòïéæíùöóôþ þ ûöðëæãáèú"ðëæáÞãö þ

öòïìëôóîëí÷ùóí ÿýúñéäãèàù
 ýíèäèõõôû 
ýÿýýóîèåãæïü 
ñéäàÝâû 
ÿ üòîìó÷òíèçñ÷÷ñý þüÿ÷ðêåéðíú 
îçâáïõ÷
 ûûøþüíéæäìñù
úêäàÝâ÷ÿ ý õîî÷÷òìçãêôøþñ 
ýý
ùñìèîòóþÿýü  úçâßäóú
ýüû÷ö öêçæîñ÷
ñåáÝãíøýüû þý òñøöòíéäâêøýø
üý ýôîëñóôûúúú 
ôäàÜäø
 ù÷öõþ öéèîñõðâßãêêõúùùÿ" üùôøøõðëçâÞêý ýü
úòîðõõùùøö 

÷ãÞÙåÿ
 ÷óóû
÷èîñò îàãêçèòöõõú!#*"
ýö÷ úöñìéãÜÞóþ 
þû
öðó÷õþúôòðú 
ôßØÜñ ûõóýÿ
üòóðýÿ ÿìçìèäçñòñòþ!)1ü÷óø
 øòíéâÛÝëøÿÿ
 þþ úôøùõü üïíìö
þêÙÞéù
ÿúøúýúþ øðùÿ
 üñíçâßêïìðü%4,ü÷òõ 
õîçàÜâçñü ø þ
úýúõûÿ ûëéí þòáâæò
þùùÿû÷õú øúýü
íæàÛãëëôý!31
ûõòùïåßàæåïû ÷ïþÿ ÿÿ

ÿúõûüúëöû üøîäåñ ÿüù þøôñîù
ûø 
ìãÝØÞéòúüþþ1/ ûô÷
çäéçåíû
 õèìý
ÿûüùóýýøÿûø÷ýûôäåò ýû üöðìëö 
ø÷ 
éßØÖàðùüûûû")ÿùû
ýïëæåîü ïåãõ

üøü þ÷òþþ÷÷ ôïóýþòäçö
ýý
øòììôöý úü

÷áÚÔÚïøúûú÷ùÿ  ýêæèóûçãëõÿû÷ùùòõü÷ôü ôèæöýéäïûþ 
úóïô÷ôóô
 ÿçÙÔÝð÷ùùøõóú 


îæï÷ÿîèððíøýù÷ü üòí÷÷ò÷ úãçúñâìöÿ üô÷üúöñîìõ$(ÿìØÚãïøøööóïñþþúû
 

øîóÿ÷ñóîéäìöõú! úñëðõòøÿõîõýóáåòû  øýü÷ñíéåìþ)>3ñÝßãí÷÷öóðíìøüüúÿ 
 ý÷ûùòîçâÞãñú
 ýòêíöóù
 íïûöãÝêö
þüÿþùóíçäàç%8>5 ùêâáäñöóòðìéöýþûúý
 ÿûûôíçáÜÙáú öîí÷öü
 
ìë÷ïÛÜï ýøû
ÿûôîéäàßõ )791ÿûîâßäîñðîëêóü õöýøþûöú ðèâÝÙÙêþÿóñùùÿ

 êçóìØßû
 ÿùóø ýøñêæâßèù&34.ðâÞßéíîìêñýÿ óïüùõÿ ýøôûïæÞÙÙÞéúþýõýþ 
 
ëáðìÚäþ 
ýöòøúôïéäáæðø,0*

öâÜÚâêëêíûÿ õêö÷öÿ ý÷õ"ðäÞÙÜáåõüùûÿý 

ÿòÞêïçéù

ýöóù
þøóîéåãïóú!,)"
þçÚÕÙäèéõÿ
ûêïö÷þ
ÿùü#%
úæßÛÞááëø÷öý ÿúû 
ÿøäâðøðñ þøõúÿ
÷óïêçëôôû"(%
öÞÕÓÛäêùÿ
ôéò÷üÿ 
þ & óàÝàáßáñõôôþ  üøú

ûñßíþñù ÿú÷úûþ üôðìêò÷ôú
%% ñÛÔÓÙëúü ýñëöûüü  ïßàâßÝäóôóòý úóôý

ÿùéåÿ÷ü
û÷úüùú üóïí÷ùõøÿ
$%
þôßÒÐâöøü
ýùïðûûùú

 
þîãäßÜÚæóòïñ üôïðþ

úôíóý ú÷ûüøöù üïïùùõúÿ )$þòÙÎÚìóú ý÷ñðùüùöû 

þúôçáÜÙÚæïìíþ#* þöîëø
úôøôò

þùúþýùöõþõîøùøÿÿûþ
()#øèÒÖäïû
üõðôõöøö÷ ýþóãÝÙÖÕßèè÷
(.)þöíëöùóöÿõúÿýùýýú÷ôùúîõùýÿùóö'*(#øíÚÒàð ûôò÷õëïôõü ýèÞÙÓÎËÖãï-/+
ÿõîðú
þøòñû
ýþÿú÷ôõýüïòýüöñìíþ
'*(&
øïàÑáùþùöøùöëÝèñø ìÞØÐÉÅÄÎé
(.,) ýõóöü
ûöðîþ

þýúöòóûýúîñ úòíééó)*'$òàÓêÿûúþýøôéÙÕáõÿÿ! #&$êÛÔÌÅÁ¿Áá+,)$ûûüùÿ ýøôðõ þ
ÿú÷óðôûüùóúúõïêíòòû)($ ëáõÿüûýý÷ðâÓÍÑìýþ !!(*'$éÖÏǾÀËã('$ üüýùõõû

üöñîñøûþùúùôïîôõóôþ!# ñýþûûÿúóêØËÉÒáó

(/-*&!íÕÉÃÁÇÎÔè! þüüù÷üÿý ÿ
üöñìí÷þ óöýøòîóùøõòú ýüþúôìßÍÇÏÚãô041,'! ÷êÝÉÉÐÒÒÝñþ üýûúýùú 
ûôðììõôíôõñóùúøõò÷ 
ýùóíâÑÈÍÚéíìö"163.("ýìæåá×ÒÐ×äóúÿ#
üþÿýûü úöú
õïëêó ûìëóôøüûøôðñûüú! þøóíæ×ÊÊÛíîéåèö!,661+$òéìòïÝÏÏÚé÷ÿýùþüûÿ úõõþ
þüÿóëèïòêï÷üþûùõðìïúýúû%& ÿùòíèàÒÊØéïìæàßñ #.63-& ïðõôïâÏÏÝñ ù÷ýþûÿ ü÷óú ùöûõêíû þîîúýúõðìèìøýûü '+( úôîéäÞÒÒÞêíèãÝÝõ",2/*#õ÷õðìåÑÎåþüöôùýý ýøôøýöò÷øíóý ýñúüøñìèäçòúü

#,+( þ÷ñëåáÞÚ×ÛæëæàÝå%-,'!ýøóîéãÖÔî øóðóúÿ ÿúõøûôðõûôõøÿ úôïéåááëöþ$,*&
üôïéãàáâÚÖÞæåáæó%(%øñíçâÞÞîøñëìõýùú ùóïõþùõóöÿ ÿùóíèãÞÜáîþ
 ''$ûóíèãàâèàÕÕÝäéñø""ÿòíèçêãç÷ þñêæìûýü
 þóîôýõòñö
 ùôîèâÝÙØâö "#$!#"þóíçâàâçèÝÓÔàò÷øýðìñóåáéö úìåãîþÿ
 øîñý÷óñï÷
üöðêãÜØÖ×åú &(%%'!ôíæâßàæëéÞÒÝïö÷ ýõú÷ëàâéôþÿ
öèáäô 
 þõíùÿõñïø ÿøòëäÜ×ÓÒÛîþ**%%('! ÷ëæáÝàèìêçáàçîõý 


ùñæáãéôýý ïâåïú 
 ÿùùÿðõ
ùðòúÿûòêãÜÖÑÑÛéöÿ%(&')(& ýìåàÝãëíêçëêãçôýþ ùöòæáäí÷ùù÷ëêðöü 
 üöôùûöòóúûÿ
þòèáÛÕÑÔÞæðù
#'++('%òäßàçííéçíîãåôýÿ þúü ýûüñãáéòõñôüþûöñðóø 
ùóðõþþÿ úõùøÿñçÞØÔÔÛáäëö ).,(%&! ýêãèííêæåìîçêøþüü û÷ùûïâçïñìéî÷ÿöïðõþ
 üöðïõùúü÷úïäÜÕÕÛáááêôþ
%-+'$%! ûòðïëçãâéîîóûýùöõûþøõû 
ýøîêîíèääñõìîõü
þøòîðþôîñûüêáÚÙÞáàÞàêóú!'$#% 

ùîèãÞÞèõ÷øýûõñìéðõõú 
ÿûøûúòêåäéð÷øîéîôú úôïïþþîèäë õæàáäãßÜÛãíôü "% õåßÝáïúûüý÷ðêåàÝå÷ !ü÷øñëïðìæàáéñù
ü÷óõóçâäêø*-"þîéêéäßÛØÝèõý

!# þðäçêðúýý÷ðêãÞÚÛäù
ýø÷þ
óëäÙÌÓêý ýùùþ
øéæêìëò
&4/ øôôîäÞÚØÛçù ýþ ÿòëï÷ü÷ðêäßÞâçìõ
üø÷üûèÚÌÉÙîý
ÿý
 üîíðïëéó(/+þúòêàÙÖÚèùýûûùÿ 


òîõøòìæâäèéèìóù ýøõù
ð×ÌÖãéñúþ ÿ
 ÷óõòîéèó',* ÿöíäÝ××ä÷þùöüýøù
  üôõõïéæéíìçæëðòø " 
úú÷õü
ÿöåÙÞäåçî÷
 üøõñìççô,6-ýóéáÛÚàíùÿúõóùþûøþ


 ÿûôíëíðîèääèíñù  úøö÷
ÿüõçáäãàãð 

 øôðêäæö
,:1ñçßÜàåí÷þý÷òõúüùú
þþ 
 ÷ïðóòìæàßäìôü
þøõúþïåâáÜÜëÿ 
ýÿøóíçâæ÷ *83 ôçáàãåéòùùôóøýüúý ý÷ý ýôööñëäÝÛßë÷ý ù÷ü öéáÞÚÜëý ÿúù 
ûòìæãéö &24&ùéäääãäêñõô÷ýÿýüÿ
õø úù÷ðêâÜ×Ùæõüþþøý 
üíàÛÜáïü
 þøõøóìèéðöû
#-2-îççåâßàçï÷ÿýý úö þù÷ñêãÜÖÕÝë÷ü ýüÿÿ

öâÖÞêóú þ÷òñùÿïïôöóóø*0/%ôéçæâÞÜÝèùüüüÿ 
ÿùøóìäÝ×ÔÖàì÷
"$ ýüùü íÝàëòùÿ ÿ÷ñíïø ýýùóïïù'.-(íèèåßÛÛæöÿüúþþûý
 ûøôíæÞØÓÒØâîü #'#üöóöüûðçåî÷ý
þ÷ðëëñýùóíêñ")*& ÷íëçâÞâçïöüýûúÿüøöú
ÿüõíæßØÒÒ×Þçõ
&%!ôîíóùÿýîäæòû ýöïêëð÷  ûòìêñý $&#÷ïéääçèèíôúúýúôòôý ÷íåÞ×ÓÔØÜâñ%!õëéìõÿ 
òåáë÷ ÿúôîìîðôý "ýðìíòü" ôêçéëçãçï÷üý÷ñîïø
 ùíãÛÖÕØÚÚàð öèåéô ôåßåõ
üöñïñóòòû ÿñîò÷û
 ÷ëêìëäàãì÷úôíéíù  ùéàÚØÚÜÙÙàð! öçäìû 
ùèßæö
ü÷óòô÷öóóþÿóôøøùý
"% ÷êéëèâàåðýýöðééñÿ
 ûæÞÝßÞÛØØàïý!óæêø 
þòêìöýý÷óôøúùöóõ úúøöøüÿ
&'#úèæçäàãîýÿùòìëñü 

ÿéâãáÝØÕ×áðúþ#! üïîùþôïðõù÷õ÷ûüù÷ôôù ý÷õöúý!$üéâãáåòüøóððöýöõ úìâÝÙÔÔÙãïöû úõü üûþ ùêäåìõüýûùöóó÷ÿ
 ÿöóôùÿ
øîåãëø üöóô÷ûþÿòåäð õãØÒÑÕÜæðü

ýü
ü÷õú ðáßéôûüøôòðôûôðñø úòñóøý
üø÷ùüüÿôäÛÚæü *&ûìÛÏÑØßéøÿ 
ý üøõöÿ ûóëæéîôôðîð÷ÿöïîô
þùóïîñ÷ üýýüúìÞÙÝçõ
 .1& úñåÙÕÜçòþû÷õý

ÿýþú÷ùþ üìááåêìëðùþòíñþ 
úóèáåòþ
üûþöèÝÞãèîõþ +51#
øðêæäçïöüü÷ôöü üûüúü

öçÚØÞåêðý 
úððø þ÷ðæÞãïú 
 ÿúùûÿþôéãäåæéîóú!/60! ÷ðëìóøøöúþÿûööúýÿü÷÷ýÿüý
 úíÞÓÔÜåñ
üòôü 
ý÷ñéãâéòþ !
þøõ÷ûþý÷ðêèååèëìñþ -40"÷ðìïùúøýþüùúýýûúöññ÷ýÿþ 
úñæØÐÔßð
ø÷ü
üøôðêåäêø#&! ýöòòöûüüøñêååèëëîù '.0&ÿùòîñùýþÿýýÿýùöòíëðøýÿ 
ûóêàÔÐØéû ûûüþüøö÷ôëãæò"))üöðîñõùýÿùîçèìîìíõ%+)
úóðñöüÿýþýøôòïëëðöü

ýõîçÚÑÔáóÿ ûøøûÿýûø÷ùûõëéòþ%*%ý÷ñìëìñúøïïññííñý !%$ýõòòôøþ ýþÿùôñòñíêìôý

þøòëáÕÓÜêöùóòõùýûùööùýþûö÷þ %& øòìæäèðüû÷óïìïø ! øóóõ÷ý üüþþùôñòöõîèëõ 
úóìäÙÔÚçô óîîñõ÷õôôøý #øòêãßàéö

ÿôïìî÷ÿ 
þõõ÷û ÿúûþÿýùôññôöóëçïý

 ÿùóìåÝØÜèö ùíéëîðññóù øðèàÛÝåóøïíðöý ûùýüùûþÿû÷óððòôôïêðÿ 
ý÷ñêäßÞâîû 
þîæåçëíïôü õìåÞÚÜæø 
úðïò÷ü

ýúùûÿþúõñíìîñóòðö 
ûôíèåãåìõþ
ðâàâæëðø

óéâÝÛàíþ þôòôõøüÿÿ 
ýüýýýþþüøóíèçéíòöú  öïêæçêïôøüüý
 þìßÛßåíõ 

ñçàÞàéõ
 ùõòòó÷úúü
 ýùûüùõïèâàãéôý


ýòìèéìóö÷÷÷ùü`Àøêõþ
  ÿðæäåéñú

ûóîììïòöû
 
úù 
úõðéãÝÛàëø 


÷îìíïòõ÷öóòø ÿðáÙÝéôý 
þôîìíïõÿ


öîéäãåëôÿ 
þý

÷ïéãÞÛÜäîø
 üóñòóñðòôôòõôçÞáìõúü úü
ÿÿÿÿè|Ê


Àh
ÿõêåèñùù÷øü 
ÿóñöÿ
 
õðõÿ ùíæáÛÖÔÜï
 öéäåèèäááåîý


ýýúóìçèìôþ ùðêìóúú÷óôù

öëêñú úöû
ûîåáÜØÕÙäõ
 üôîíëæáÝÚÝéü
 ûõîèåèòü ÿúóðò÷úùõòôýûîççìôÿ 
ôçàÝÙØÛáêóý  üóêãÞÚØÛèú
 ùòëæçî÷ÿ 
ÿùôòõøöôóù
 ÷ëåæêòý
 òäÝÛÚÝáæëðõû 


úíãÜÚÛßçóÿ þ÷ðêèêñùÿ

ýõðòõõõ÷ý
öêäåëóü "((!òäÝÜÝàäæèëïò÷þ öéÞÝßâçíöü þ÷ðììîóùýöïïòõ÷û
øìääìôûþþÿ $-çäçðâëöëÿ!ôÿ û ÷'-úèýðÏÏïöÛéØïôûñ'ÿ

ÔíáôÔãäïðâëó
ÿ÷ ý #
ÿðßÔßçì×ÿâçöúú ÿ" àóèÓäåàëôßóòùØÿÔãÜëÙ÷ìæóõú ÿ÷#&ÿÝøÒåÛêÛüèéóöý ÿÿ &èçè×àßâßøêê÷öÿ   àïØßØëÜëòïéþöú÷ 'ÚëÙà×ìÛïñðëÿ÷ý
ý *þÛäÝÜÛêÞóôìïúÿ#)ûðÛáßÖßèßó÷é÷ÿÿ&$û àÙãÝÕåæß÷öèûÿ÷( øÿØÛãÚÕëâåûöèÿõ *'õøÓßàØ×îÞëûôë
û!,)÷ äÓáßÔÝíÛóúôï
ûðÿ
 ,&ôÿÕÛÝßÒçäß÷ùòóûí ü '( ì ÐâÚàÐïÜçøûðû ÿ#÷ý'!/ ïàÏàÛØÏò×óôþîÿ$èÿÿ(%7 ÷Ð×ØßÔÓì×ûòÿî áô"$=ðÿÈîÓãÐíàßüóïçó'% <
ìàËìÑàÏõÖëø÷õð÷÷-.'8óÑÏâÓØÏòÓ÷ôûýâÿ
*030
ôÿÏ×Ú×ÓßèÕÿôÿÿ ç
÷$,7*õ ðÅëØ×Ñëàßÿôÿ ïû '(= øû ØÏçÖÔÓîØçþ÷
òû % -&'<óÒÏâÖÑßèÙïüù óþþ
$#/$-6õðÐÛàÔÐçäÞ÷üü ú÷ýÿ
$'0&/0ûàÐÝÞÓÓçàãùüÿ ÷üû

%-0'1 ôÿøØÒÝÜÒ×éàçûý ü÷þû
'1.)/õþñÔÔÛÚÓÛéàíýÿ
ú÷û
$)5-+* öøêÓÙÙÛÒßéáóý
öùû &+9+)$ô÷àÒÚ×ÝÑãèã÷ý
ðÿý %/:(& îøØÕÖ×ÜÏëäçùÿ ëúÿ &$78$$ëôÒÝÒßØÏïáïù íó)#?4!#ðïêÑÜÏçÓÏñàóù


ð÷ñ ('D,#è÷àÓØÏéÐÓìã÷û ÿ äÿ÷ $/D$!åøÔßÒÏäÏíèç÷ÿ ãøÿ ) [email protected] !ôëðÒßÏ×ÜÍïäï÷ ôëó*#?8#ìòàÕÚÏçÔÏðäõø èû÷ &'D,"ìôØÛÔÏæÐßìç÷ûçÿ%$/@$#ùïìÕÜÑ×àÐëèëùÿ øï ú'$;6#'öóäÖØÑáÔÓíæïû
íûû&)<,&&÷ôÜ×Ô×àÑßìæóÿ
ìÿ#/8', öûðÙÖÒßØÏêéé÷ ñóû$#60'0öýèØÔÓäÒÏïæëû
ûèýû

$&7(-0ûüà×ÒÛâÐÓðåïÿ
ýçÿ#")4%5 òÿøÙÖÐãàÏëðäóøÿ$ë '!+0'8ñðÖÔÑçÖËïìå÷ ö ðïú*"+,-2óèÓÔÕèÒÏ÷èçÿ
ùæ÷ù, ',1$ô÷àÐÖÛæÐÏûäëúÿâÿ ú.'10ðûÔÏØÝäÏÓüàï û â ý-+5( îÿÐÏÙßàÏïøÞû ùÿ
ãÿ+(/4 ì ðÏÓØßÚÎ÷ðßÿ÷ ðë/ ;,íàÇâÖãØÏÿìç
øý è÷ø5? øïÔÏáÕçÓÏæíóáÿù0 <ðûÐÏÜ×çÐßâ÷õãÿ%( /0 ëÿøÏ×ØßäÐïäýöÿë +7$í
äÏßÔåàÏ÷öéûó
ð÷ý)2 øóØÒÜÕéØÓûñïô÷îÿÿ#'(òÿøÖÛÖÛêÕßûðòïÿ
ó
 (! ôêÙÜÔßæÕëøòîï
úý$ ùüâßØÓçàÚïõôë÷ ø$!ÿðáâÔ×èÝßïôñëÿ ý "!
èåàÒßåÝçïõíïúÿ úáêÜÒåáßëîóìõ ú!ðãìÖ×çÝçîíïïú
ÿü
èçèÓßäÝííëíôûü

ý

ãîàÒçàßñìçï÷ú 
üÿ 
ôãðÚÕêÜãôèå÷÷ûÿ
 ðçîÕßêÙëõâçûõÿ û
 
êíèÔçæÙïòÜïüó

 ü ùêïàÕíàÛ÷ìÛ÷ø÷ÿÿ ôëðÚÛïÝßùäßýôý "ÿ "ðîì×ßðÙåøÜçýñÿü ïïèÖêì×ëòÛïøõÿûúüïïâÙïè×ïìßóõû
 ýû øïîàÝõä×òèåóô
û
#ÿÿ 
õïìÜã÷àÛñèçò÷ ú$ÿ òîêÛëõØÞñêçñÿû  ðîèÝóðÔßôìæóÿ'ø
ÿíîäßùìÒßúêäû
ø/õ "ýëíâåýäÐçÿèåÿ ô2 óý
 ÿúëëáíýàÏïâçó0óü #õÿõëèâõùÔËûÞï
÷',õ
ü 'òòëååûòÐÏÿøÞ÷õÿ/ ò÷ÿ (óñêâëÿèÏÏðáýðÿ6ðÿ ø÷òèáóàÅïêçÿï2ðÿ
 )òÿôâãýúÒË÷êïÿ ó(ô ÿ,ò
ôÞçðÐÏûöîóÿòÿ+úúÿÿ$÷
ðÛïàÏßøóóóÿí , üþúüÿ+ôÿ êÛýÔÏïóõøó)ï$ü÷ø.õ ÿäßòÐ×ïïúúò(÷õ÷ù(ûàçäÐçíîÿøó òÿ$ðýÿ'ôÿ
ú ÜóØÒíèïö÷#ð ìÿü , óû
ôÝÿøÓßîæ÷ôÿ'õûí ü&÷ÿ ìãÿèÓçìçÿô "ÿÿôïÿöÿúÿèëþà×íèë÷ö ð÷ #ô ùäóøÚßïçïþ ÷ ú ðû ÷ü úçöðÙãîè÷þýü
ïÿ ûÿ ôêõèÛçîëù ÿðÿúÿðìóæÝêðîû ýü
ùñ ú
ðìòäßîòïý ÿý öó û üîíòâßòóïÿ
þ òõÿ øëïñàã÷òï ýþ îûÿôêóðÜçûðó ÿüÿ
ìÿ

 ðëöèÛïüí÷ þÿýúøï úìï÷âß÷úìÿûÿûú ðõ
ÿ
ôëõôÞãÿöíÿùÿÿøý
íÿ
þîïúðÛíñï
 ú÷ÿüõÿî ý úêõûèÝ÷î÷õ÷ÿøö

ôó ýÿ
ñëûøàßýüíþñùÿóûðÿ
ûÿêïÿðÞëÿøïÿúïûüñÿüñ úè÷éßïõõ
ôïýöò
õ÷
úòêÿäãùõû
íïþñ÷óÿ
û
êïøáéýý÷ÿêóùîÿõ
üþçûðâïþýûøé÷ôï øúûÿôéÿéåóþþÿðë÷ïó öÿúìï èéõþëïôìú
ø
ü ê÷ úèìöÿéññíÿ ý 
ÿÿøëÿ
öêî÷ 
ôêòîïÿþ
þþðïÿôìî÷îíñíóÿ ÿþïóôîîûúëïñîóÿ
ÿÿøï÷ ôîïÿþòëðñîóÿ

ýÿþÿõðû ôîïÿøìíòòîóÿ üýýÿýôñý
ôíó üðéîôñìó üúüÿüóòÿ óí÷öééñöðéõ û÷ûÿüòòÿñîýðäéõøìçù øôúÿûðóññÿèàëûöæçÿôòûùî÷ùñõúâÞïÿòáë ðïýöëý öóû ôÜÝ÷ìÝï ëíÿðëÿó÷ÿ 
ìÕßÿäÝûåïêíóý äÑã Úß ôàïäóøõ
àÏïôÔç ìÛûøáÿ#òù
ÔÍûèÒï

 âÛÿìß'ïÿ ôÐÏÿ àÑÿ& Ùß âç$ï
èÎÏÔÓ$
%øÔëÜï' ôó ûÿàÂßôÑç *û èÓ÷ôÛÿ.ðû÷ÒÅ÷èÐ÷%, ù à×ÿèß/ïÿöôÐÍÿ ÜÑÿ%'*ùØßàç,ó
ø÷ èÌÏ
Õß /$ûôÖïÝõ' ú÷ ôûÚÃ×ðÔë4 øÿ èÚûðßÿ-øÿòÿÔÉïè×÷5öÿâãÿèç,øóðÐÏûáßÿ +2öøáïäï(ü ø÷äÏÏþøàë 3,÷þðå÷ðåÿ%"ÿõúùÜÏãûðäõ
7$÷øìíþëë '
öûðÖÒë÷ìëý +8øôòíõÿöèó& ÷ùèÕ×ëòíòÿ /4ôðïñûýðéý$û÷õâÖÝëðñù70ðìï÷ÿøêí" ú÷ðàØßêñ÷ý+9(êéòÿñèó" ÿùöìÞÙßêóüÿÿ/8 øåç÷ýìéû# þýøôèÜÙßë÷ÿÿÿ 66ðáéÿøèëÿ# ûûöñåÜÙßïýþÿ'92èßïòæï$ ýúùõîãÛÙßòýÿ/;,âßó ðæó% ùùöôìáÙØã÷ü3<$øÞßù ìç÷#'÷÷õôêàØÙçûý7:ðÜåÿ êéý''öôôóèÞ×Úëÿ

'=4èÛçÿ ùèëÿ)$üôñõòæÜ×Ýï ÿ+?,âÛë
øçï* úñðöðâÚØßó /> øàÝï òçó%(øïò÷ìàÚÛå÷ 78ðàßõ ðç÷'%ôíõõèÜÛßçù ;0íÞßûìéÿ( ñí÷òâÜßâêû
 ';$ìÝãÿêí&îïùìÞÝãåëÿ-6üèÜçÿúèï% îõ÷åÛßçæíÿ30ùèÜë
ôç÷&
øïùòàÛçëçï 3"øäÝïðéÿ"
öóûêÙÝìíçó 
%0ôàßûéí
%
öúúâÖãòîç÷ +)ðÞãÿúæó& ùÿôÚÔçöìéû
+ ýêÝë ðæÿ" ýìÔ×ïøìëÿ)úæÞ÷êç&âÑß÷øéï"$õáâÿæï'øØÐçþöèó
#
ðßçöä÷$ ýÿ
ðÔÏïôé÷" üêßï
íåÿ úÿ
äÐÓ÷ðëÿøäâûèé #÷ÿÜÏßÿíïòáçÿäï#üøøÖÏçÿøëó ìÞë ôã÷!
ûûêÒÑïòéû
úåÝó
ìåÿ#ûÿ àÐßûüëëÿöàßÿèë
&þøØÑçýõçï
ðÜçæó&ðÔÕïüîæ÷ èÛïòçý$ýäÔßöøèéÿ øàÝ÷îë% ÿôàÖç÷ðäï
! ðÜßÿìò&
üûìÚÛïöéä÷!èÛë
øìû$ ùõåÚãóðäçÿ "
øâÞó ôïÿ! üõðàÞêóêáí !#ðÞãû ðõ 
øñèàãïðäá÷#"èÞëÿùñý!
ôìäáéðêàæÿ!# øâßóõó üïçâåïïãÞí %ðàåùüóù øêââëòëÞß÷"&èßíÿøóÿòäßåñòäÚãÿ!#$ôââóýó÷ìàÞêõðàØë &!ìßçúøòû
 üæÜßïøìÚÙï#(æßîÿÿôóÿõáÚãõöäÖÝû#(õàáóÿüòõðÞÚçùôàÕßÿ##& ðÝåúùð÷ êÛÛíúðÜÕç%"&"èÜêÿõïûúäÙÝïùìØ×ï' &âÝïÿôïÿ ôâÚßó÷èØÛ÷( $öàßóòñÿ# ðâÛãóôäØßÿ) ðÞá÷òó&ûîâÝæóñäÚç%* ìÝåûòô(øìâÝçòðâÜë
'* èÝçýüñ÷
%(úóìâßçðîâßï+, üæßëÿüò÷'(õñìãßçïîäãõ/- øåßîÿüòû+&úðñîäßåïïææû1. öäáï üñý,$
ôíòïâÝåññééÿ50 ôââõ

úñÿ- ðíõîàÛçõôêëÿ%70ðàãú
öïÿ-êï÷ìÜÚçùöêí+;0ÿíßåÿ ôï'-ôçòùéØÙíþøêï />(
ûÿþêÞçðï +,ðç÷øäÕÛóøéï[email protected]$ùüæÝí
íó-(éëûöàÒßûøèómail protected]ûøàÝ÷êó/ èïþðÖÏç òæ÷D8øýðÜßÿøç÷/ôç÷þèÒÏï
ðæÿ/F0÷ÿèØã%ðåû-ðëûüàÏÏ÷ìçÿ7D$ùüàÕë(ìåÿ%(îñÿôÕÇÏÿèë;@ýôÙÕ÷(æçÿ' ïùêÐÇßåï?4þêÔ×ÿ-$âç %úóÿàÎÉïøåõ=*
ÿâÑß2 øàí ùûøÔÀÏÿ$òçÿ'6 øØÏç4ðàïüðпÏ(ðêÿ+.
ðÓÏó'2êá÷ äο×(íï'$
äÐÏÿ/0æãû
Ø¿Çï$î÷$ÜÏÓ3$äçûøÒ¾Ïÿ' ðýôÕÏç3ôãëû
êÐ¿Ï (ôÿèÒÏ÷0ðãíùÿàÈÃß&üùâÑÕÿ'(ìåí÷ÿ
ØÀËï" üýøÜÑã) éæíõÿ#ðÒÂÏÿ þÿ ðØÓï'øèæë÷&èÐÆÓ !ÿ èÖÛû!
òçåëù%$àÏÍëÿ à×æÿîåäíÿ* øÖÌÏ÷þ!òÝÛïúëããï,ìÓÏ×ÿü êÜßùõèáåõ'*äÒÏëþü"åÞêÿðåàçû-"àÒ×ó üý "õââó úìâáíÿ-òØÓßû
úÿ
ðáéýôèàãó'*êÖÙëÿ
ûèãïúðäßçû*$âØßóüý øæçù
ôêâáíÿ*øàÛçûüÿ ðåîÿ
úðæàãõ#(ðÝßïÿ 
þìçõ ôêâàéþ%"éÞçö úéëý
üïåßâï$æáíû

ôèïöéàÞç÷"öäæóÿ
 ðê÷
ðäÝßíÿ
ðåëúíîÿ
úéÞÛãõ íçñÿ øìóôâÙÛéþìë÷ òíù ìÜÖÞï
øìïýÿ
 üðïÿ ùäÖÕãù
ôîõÿüþ
øïóòàÓÕëÿôðûýùÿ
 õï÷ ìØÐÛó 
óôÿø÷üòñþ

üäÓÏßýüôù
üôù!
øòõÿ ôÜÐÏç úöý øòû ýöò÷ìÔÏÏï

úùÿ òñÿ% úôóû
äÑËÓý
ûü
úîó'þøóõÿ
øÚÏÍç üÿ ôì÷%'üõó÷ÿ ðÔÇÏï þ
ðìý*$ùôóú äÐÇÏû ÿ úëîÿ,
ýöóôû øÜÏÊßÿ 
ôéó
',úôòöþðÕÆÏë ðé÷-*øóò÷ÿèÒÇÏ÷ üêëÿ/&öòò÷ÿúàÐÉÓÿ

õèï'0 üôñóùÿòØÏÍçÿ
 ðèö+.ùòðóùìÔÈÏï  ìëý/*øñïóûúäÒËÏ÷ 
 
øêï0$õïîóýôàÐÏãý 
 ôëõ'0 ýóíîõýýîØÐÏëÿ ðíû,-úðìíöýøèÖÐÛï üîïÿ/*øîêí÷ûôãÕÒßó

øïõ
#.%ôêçî÷ùðàÕÖå÷

õðû'- ñèçï÷öìÞÖÛéù

 ôóÿ)+ üíäæïöóéÝØßíû 
üô÷+(øèáæïõðæÝÛáïû ûöû +&òäßçïóïæÞÝäïý

 úøÿ#+#îàÞçïòîæßßæñþ 
ûû%* èÜÞçïñíæààçóÿ 

üþ'( öáÙÞéïñîçááçõ þ ''ðÜ×Þéðòîèáâé÷ )&èØÕßêñôðèáâëû  !)$úàÔÓßëóõðæàâíÿ

 #)!òÚÑÒßîö÷ðåßãïÿ

 &( êÔÏÏãñùøîãßåõ

''áÒÌÏçõûøìáÞç÷ )&øÚÏËÏëúþøêßßëÿ  #)" ìÔÆËÓïþÿôæÝßï   %) äÐÄËß÷òâÜâó  '(ÜÏÂÏçýþîàÜåûþ
)%ðÔÂÂÏïÿúêÞÝêÿ!
ý #) èоÃÏöøæÜßï üý %(àμÇ×ý òâÛãõ
ùÿ
 '%òÔ¾»Ëë
íàÝçû üøÿ
' èк½Ïó úéÞßëÿ ùù!%'àÌ·¿Ïý
õåÝâòöû #'$ôÔ¼¶ÅßðâÞæ÷ üõþ$"'
êи·Ëï ìàßëÿøõÿ#"%&àÌ´ºÏ÷
øèßâïÿô÷&!($öÕ¼²¿Ïÿôåßæõ ûóû& &) êж³Çë
ðãáëû
öôÿ%&!*(àȲ¶Ïõìâäïÿô÷&$'-%ôÔº°»Ïÿ
øèãçó
úôû
& #,. èд¯¿ßòæåë÷÷õÿ#%'1-àÈ°³Ëï
îæçïû
 õ÷###/4*ôÔ¸®·Ïû ùêåéóÿ
úôû # *55$ èв¯¿×ôçåì÷÷õÿ"#/:4 ÜÀ®±Çï ðæçïûüõ÷ )7=0ôÒ¶¬·Ï÷ìåéóÿ øõû
/=>, èÏ°¬½Ïÿ
øéæí÷ÿ
ööÿ#[email protected]&ܼ¬¯Åë òèçïû úõù)=G< øÒ´©³Ï÷ðçêóþöõý /CH8èÏ­©·Ïÿüìæì÷ÿúô÷ÿ5IH0ຨª¿ß 
öèæïûöòù#;LF(Ô´¥­Ëóòæçòÿýóòû '?OB ðЬ£¯Ïÿìãçö
úðóÿ/[email protected]èÀ¦£·Ï üèâêú øïóÿ3IM4Ø´¢¥¿ï
õäáíÿ

óíõ7KJ,Ò¬ž§Çûðàáï ðì÷
 ;MD ðϦ­ÏÿêÞãõ øììû '[email protected]ภ·Ï#üäÝæûôêîÿ"!+?K4Ø°œŸ¿ï$ôàÝëÿðéï$ /EF(Щ›¥Çÿ!ðÞßï
íéõ & [email protected] ðΤ›­Ï& èÜá÷ 
øëëú#&7E8ภµ×&åÜåûôéíÿ&&';A0Ô°Ÿ¿ï&øâÝëÿñéï)&+=<"øЪœ§Ëý# òàßï
ðë÷ *$/<6èÌ¥¯Ïÿ# îàãõ 
úííû%+$/:,
ยŸ·Ï$êáçû øíïÿ)+##25"Ô²¡£¿ï"èãëÿ
ôîõ++#'1.ðЮ¡«Ë÷ øèåïÿ óïù
-,#'.(èϪ£¯Ïÿ
ôèçó
óòÿ%.,#'* àÀ©¦·Ïÿòèë÷üóöÿ'/,$"&$øع©«¿ß òêíù
ûôù+1,$!"
ðÓ¶©¯Çïñêîû úöý -2,$ èд«µÏóñëïý ûùÿ#/3,$ äϳ­¹Ï÷ðëñÿ ûú'34,$
øà̲¯¿Ïÿ
üðëòÿ üý*54,"òØÀ³³Ã×ÿ üïëó
ýÿ .76, ìÕÀ´·Çç
úíëö ýÿ 195)üèÔ¾´¹Íí öëëù þ#5;4&
øæÒ½¶½Ïóôéíý
 þ'9<2"þõäм·¿Ï÷ðèïÿ
ÿ-;<0 ýüôàм·¿Ïÿíçñ ÿ2>:*üüüñàϺ¹Åßÿ úêçõ ÿ 6?8$ùûûðÜϹ¹Éç õçéù
þÿ':?4 ú÷ûúíØȹ»Îï"ðæëÿþ+=>0ö÷üúêÔÀ¸¾Ï÷$ìåï
ý/?<(üô÷þùèÒ¾·¿Ïÿ$üèæõ 
ý6?8 öóùÿøäм·Åß"öçéûþÿ
#9?0óóûöàϺ¹Ëë#ðæíÿüÿ+=<)úñõÿôÜθ»Ïó$ìæñü/=8 õñ÷ðÖÀ¸¿Ïý"úêé÷

ý5=0òòüêÓ¾·¿Óÿ õèíÿýþ
#7:(úðõÿüäм¹Çë
ñéñüÿ)95 öñùøàϹ»Ïóîë÷ 
ü/80óóýòع¿Ïýúíïý ý16(üòõÿìÔÀºÅ×ÿöîóýÿ#20 øôû æо¼Ëë ôïù
ý'1*ööÿ øàϼ¿Ïó
òóÿ
þ*.$öù òØ̽ÃÏûúó÷ÿ +) ü÷ÿ ìÔÁ¾Êæÿøõý ÿ*$úú
üäÑÀÁÏí
øù
ÿ#'úÿ öàÏÀÅÏó ýøý #"ü
ðØÏÁÊß÷
üû
 "þÿ èÔÅÄÏçûüÿ ÿ
øáÑÄÇÏíþþý
 ðÜÐÆÍßïþþÿ


êØÏÈÏãôþÿÿÿ


øäÔÏËÏçöüþþ  òàÒÌÏÞìöûýÿ
 ìÚÐÍÏâîöùüÿ 
úæÖÐÏ×åïõùý
 ÿ 
 ôàÔÐÒÝçïôøþÿ
 ìÜÒÐ×ßêïôùÿ
 ÿÿ 
èØÒÓÛäëïóú þÿ 
ôáÖÓ×ßæëïôüþý !ðÝÕÔÚáçëïõÿ ýþ
ÿ "!èÚÕ×Ýãèëï÷ÿ
üÿ ÿÿ$ øâØÕÚßåèëñúýûÿþÿ !%ðà××Ýâæéíóý ûüþý
%%êÜ×Ùßãçéîõÿ úýüþ'"úåÚ×Ûáåçêï÷üùýþüÿ #'
ôáÙÙÞãæèëñûúúþüý&'íÞÙÛßåçéíóÿ ùúÿþüþ($èÜÚÝâæèêï÷ÿ
þøúÿÿÿüüÿ #( øäÛÛßãçéëñúû÷úþÿýüý&'ñáÛÜàåèêîóý ù÷úýýüüÿ'%ìàÛÝâæéìïöÿ ø÷úüüüý #("úèÝÛßãèëîòùü÷÷ùûûüþ%'
ôäÜÜßåéíïõüúõöøúûý &%ðâÜÝâçëïò÷ÿ øôõ÷ùûþ
!'!ìàÜÞãéîñõùÿ öóó÷ùý#% øèàÜßåëïó÷ü
ûôñó÷ûÿ ##ôæÞÝáçîóöùþøòðó÷ü# ðäÝÞãëñõùûÿ
öðïó÷þ !"
üìâÝßåíôøûþüóîïóúÿ! øêàÜßçï÷ûýÿ ùðìïõý ôæÞÝâëôûþÿÿ öîëï÷ÿðäÝÞåï÷þÿÿÿ 
ýòìëïù úìâÝßçóü
ùðéëòýöéàÝáë÷ÿ öìèëõÿ 
òæÞÝåïü üòéçíùüðäÞßçõÿÿøîççïý øìáÝáíû
ÿÿþôëæéó ôèàÞäñÿ þÿúðèåë÷ñåÞßç÷
ýÿþöìåæïþ
úíâÞáíý üýÿÿúòéäçó! õéàÞäó
ýúûýüöîæäê÷
!"
ýñæßßé÷ ûùúûùòêäåîÿ$" øíãßâîÿ
ù÷ùùõîæãçó#&! ôéáßåóý÷ö÷öñêäãê÷ '& ûðæàáêû
úõõõóíæâãîÿ#)& öìãßãïÿøôóòïèãáæó'*$üòèáßçõ öññïêäáâêû+*" øîåàáëý üóïîëæáßãïÿ'-) üôêâßåñ" øðíëçâßßçõ +/(øðæàßç÷ % õîêçãßÝßëû%/.$ üôëâßâíÿ#&ñëçãßÜÜãï+2-!øðæàßåó''
úîèäàÛÙÝç÷ /3, ýôëâÞßéû*&öìåàÛ××Þëÿ'44) ùðæßÝâïÿ',$òèáÛÖÔ×ßò/72%þôêáÜÝåö ,-"îåÝ×ÓÒ×å÷%580!úðåÞÚßëý%/,
øêàØÓÐÏÛëÿ-88- õêáÚÚßï+1*ôæÜÔÐÌÏßò 3;7)üðåÜØÚå÷
#/2(ðâØÐÉËÏãû*9=4$øìàØÖÛéÿ)42$üëÞÔÏÆÉÏéÿ/==2!ôæÜÕÕÞï/72! øèÙÐÅÃÉÏï %7?=0 üîàÖÒÓßö%590òâÔÌÀÁË×÷/?B<,øèÚÒÏÓçþ-::-íÜн¿Íåÿ7CC9(ñâÕÐÏÓë5=9(èÖϽ»¿Ïë '=FC6$ìÜÒÎÎÝó':?8$
øâÒÁ¹¸¿Ïõ/CHB2
øåÖÏÉÏßû/[email protected] òÜмµ·ÅÏÿ[email protected]òàÒÇÇÏçÿ[email protected]ìØ̸²·Çß'[email protected],ìÙÏÄÇÏí ';[email protected]èÓÀ²¯·Ëë/GOK>*èÔÈÁÇÏó/[email protected],úáи®­·Ïó7KQK<&øàÐÁ¿ÇÓû5EG=(ôÜ⪫»Ïû?OSJ:$
ðÚϾ¾Êßÿ;HH<% ðÖÀ®§«¾Ïÿ'FTTJ8 ìÔ»¾Íç'?KH8!êÒ¹ª¤«¿× /KWUI5åÒÀ¸¾Ïí/CLG8 äд¦£­Ãë7OXUH4àл·¿Ïï3GMF4àÏ°£¢¯Çï;OZVH