Category : Music and Digitized Voice
Archive   : SPUT115B.ZIP
Filename : BED2.SND

 
Output of file : BED2.SND contained in archive : SPUT115B.ZIP

FORM!>8SVXVHDR Þ «NAMEBed2.sndANNOAudio MasterBODY Þÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿþÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿþþÿÿþÿÿþÿÿýýÿþýþÿþþÿÿýÿÿÿÿþþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿþÿÿÿÿÿÿÿþÿÿþÿþþÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿþþýÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþþÿþÿÿþÿþþþÿþÿÿÿþÿÿÿÿÿÿþÿþÿþÿÿÿþþþþÿÿþÿÿÿÿþÿüÿÿÿÿþþÿþþÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿþÿÿþÿÿÿþÿþþÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýþýþþÿÿþþþþÿþÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿþþÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿþýþþÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþþÿÿþþÿÿþþÿþþýýþþþþþÿÿÿúûþüûÿÿÿÿÿþþüÿþÿþÿþþÿýýÿþþÿÿþÿüÿýþýÿÿþýûþûûüüüýûÿüþþýþûýûùøø÷õ÷úùûúþýýýþöûúõøö÷÷÷ùûúüþü 
ÿþþøýúóøöøööþúýþÿþþýùùûøùùüøüûüýþÿ 
ø ý ôôïñúð÷ýïöüøô
ÿýÿÿúÿþûüûüùùû÷ü÷ýþüÿüü õÿûúóóôù÷øóùþøüýÿ ýûýþýýþûýüÿþÿÿÿÿÿýÿüþþüþù÷úñúòóøñúóöþõþý 
 ÿýÿûúýúþüþýüýþþþÿÿþÿýÿúúöùùûòø÷÷øøûüùþ
 þþþÿÿþÿþÿûþþýýÿüüüÿõÿþþ þþÿùø÷ùõüðôüøùøüýüþÿþÿýÿÿÿþüþþúþüüûþþÿÿý þùÿúûðôüïñóúøòÿþ  ûÿüüýþþÿúÿÿûúýûööùõöýþôù
þ
 
øöö÷üãìòîòíöùò

ùÿýûüüýýüûøôúõ÷òûþúÿ
 ûóîïîñàêïèïôùüú


óùúöûþý
 ÷ùöóíçìèðïöûÿ " öôùãéäãçÞìðíõû


ÿüüôòôøùû
üýôíëèêæìîòú ùþëìãäîïíòñ÷ùøÿ
ü÷û÷úóú
 úñëëãäêìò÷ 
þÿöóïøùÒõïùó÷ðññõÿð
õý÷ôèñóù # üðñëãâíîöû

ÿøý÷øò÷÷ö÷óúÿøøûýòîèóøù #
ý÷ïìéáïø "# üéààÞâåîüý
÷ùðïòí(î¼ï#âëïýíâ×ë#(ó
éáÝåÖïð (9 + óÚÓãâäìò'þìæðéÜûùü ;(Ñ åèäßøïäæ÷&ó%!îðñçÚØñüô

$4/ùåÜäÛåõ÷ü ! 
úííÝÞéòùù (*4¾çø´éòèþïõý!%õòüìøîöóçê÷ù# õñëðûñõ
ùïôëïöïø& 9¼óÈîõ÷úá ú $é÷
øðóóñßæíî î% ì÷ïòíê ñçíéïúïô

@º!òíÃòòòÿå úäý÷ôøôûèè÷ñî
íýú÷ûï
óðîòòöüò %
5ÝÚ0áôÑðùððÿü
â
öûóóñáìòï
ù ûõúøùþÿúèìñíï÷
(Ô ÷ûÓ÷ùøøïýúîÿ
ýîóïóåæïí ù
"
öøåóð÷ øùèéìñþüþ."ÌóüÝëööæöôáú ùãåèáçéß'#þóëíñííùûîéåàîòô
Bã1÷ðãæëããýæë
/óåáÏÔîåó..' þÿõàæìæ÷þ üùðçèòíñ
 !ý& øñìßàâôñéÿ-#ÿóìæØÕÝÛä % îññäîüôó 
÷ööïôì
üöüîäðóñûÿ
ýøñìïñòøüü
 ùúûõ÷ýøøûüýüúÿ ý ùøôñùûùúúöüýúÿýøöþüõýòùùþþüüüþý

ýÿûûûýûúúüýÿüþüúúùÿö

ùÿúùÿýÿ÷þú÷øøÿþ÷þý÷ýùýõòúüøýþõúùõüÿ 
úýÿüþúÿøæöûðüþ úþ÷ ûïòõõþÿóõö÷ ýÿøúöðúöùùû

ùøóïöëëòû
 
 ÷÷øýïîíèùôìñïüøòîæòñìîìô#"!
ùóëÞÞãçïùûÿü îþôÖ$&ÿíâéçûûïùùù '##!ÿìà×ÓàØØæìù !';92%÷ÞÖÊÊÕâôÿ
 ÝóâÖ
'35(ðããßïîéùø.0.$óãÙÓ×ÎÐÜçü%.=6&ûïÛÒÒÓåð õôÿñÏïãà12;*öéàÙäÜãóü $812üñÝÚÒÊÓáò&)7+# þóáÕÓÔÛäøü
õòøàåçèì+ 4$ ÷éëãèåó"$"-úçàÜÕÞëï&(* 
÷çÞÝÚßâîìý 
úóñóíü 
ý÷ôõùñùùû öôñïðòùú 

ÿõéåãåæêïîöü
ÿúÿ
üýûþúõöù 


ÿûøú÷ýþý ýõóõðòòòñôõüÿ
ýûýþþýüüûøúùüÿýüüûûûüüþþþþÿþÿÿýÿÿþ üüüþÿúøøööüýüþþüþþüýüýýúþþûýüúúÿýý ÿùøýû÷üÿùþþùùùöøýýüÿúýúûüþþÿýüþüúüýþÿþýÿÿþøúúùúùøüúýþÿÿÿþÿýýÿþþÿþÿüûýýþþýÿÿþûÿüþÿþùøùúüýúüüüþÿûýþýýÿÿþýûÿúúö÷úûþÿûøöúýþûúùõöùúýÿÿüüþÿþþýÿþüþþýýøùúüüýýýþÿÿÿÿþÿÿýüúûüÿÿ
ù÷ñóõùý
ùòëêéæìîöú

 úöþüýùù÷ýûþøõôù
þúüüöñçèåéõþ %('' þìàØ×Üßíïù üÿÿ
ûöõõøúùüýø
 ýòèäÝÙÝßåô#/144,$ÿîÝÌÅËÎÚëö#*$
÷æßçìú  øïäÙÝÙÙãìòþ ./// øëãÜ×ÚÛâìø ùò üïìîêÿ
 
üðäØÜÕÞêôû $)262#ñæÞÕÙÜßäñö!îöôñîðçñ 
 ùðãàÜØçð÷ '"0,'!óçÜÚÞâêõôúþúêÿõù
ûööóéû

ùûêåáÕáçñÿ$)-'" óçæäçíó÷üúþô òÞòüþúôæüõ ÷þ òÿíáÚàÒïïþ! ÿó÷ööýôûôüâòîáú ö$òõüãëùôþ ø
åáßØÖëëý!()%! ÷ùöëñöó øööóçÞçäá1öøéëöýí ø
ææáÚÛìòú'%
ÿ÷öôîøùö
 üóôåìøàçñîå
<"ùîóÝí÷ÿ 
ýÿäæàÚÝîì#$úõ÷ú÷ þðîåçáôöÜ÷ç9( üÚããäòûíÚÙÓÛåõý ÿøúÿû 
þ÷ðççæåçüñìúø&%/ýëÝçéòý  ñìØÖ×àåúÿ "
úðô÷ ýøøðíçäåèúýû
ù)øïÝåò÷
óåàÒÞäîþ
! õñøøüÿøóëääçëûüö%!õóæì÷öõû
úååÜììòòùø',% ûúùüöù÷ü øñçæìêîóõù
 ûõíñîïô

üþîäïéäêðï %" ùóðóöûÿþñçåâçøûøü
û*ûöý÷ïòîèûú÷çâëàãñò#
ü÷òñøøü
úíæèîîöðô üû þ%öøòïðñö
ûùìéëèí÷ü þúøúý ÿùóïëéïëñ÷õ ñ
ýÿüüíëó÷ý óóïìïóóö
 þùüÿûøüöôïíðòó÷
ùý
 þ
û÷ð÷øô

þ÷ôôóïïïö

 ø÷ùóùýüüùõõôõõùÿøú  þúüüùüþþøûñðóñöþ
 üôöôõù÷÷ùùùø÷ùúûøùýý 

þýýùüýýÿÿûþþü þýúûõù÷ó÷òôôöøøý þÿþúøø÷õ÷øùûýþþ ýþüøøôðññîðóöúÿ ÿýý÷ø÷ôôø÷ûýþüøùôõõòñðñóõö÷ùþ 
 ý÷öõôõ÷öý


þü÷ñóðòõôòôööùûþ
 þÿÿûù÷ôöùùýý
þúûùú÷óòðóôøøùý÷ûýýùúø÷÷ø÷öûýþ þþøýúøôóóõõôôõöúú
ü þÿøøúööú ûýûøú÷ûû÷õòïóôõùùûþú÷ùùññùû
ýùøùú÷þþ ûøôóóóöûúýÿÿýþ÷öúùýþ
 ýüúúûùýýûÿþÿù÷ùö÷õôûÿÿÿûýûöööúûýý
 þûùöùøûÿþûýüùõööùøûý
þýúöñíîðóøû
ÿýùüþüùþýþÿüþüþ÷õõ÷ùûùûÿ
ýüôóôðòô÷û

üøø÷øö÷ùþþýùøöøøûúþýûûúúùùùúúûýþ
ÿýüúøøù÷ùù÷öùùûýüýÿÿÿýýúýûüÿþýþýüýýþþþýüûüûúøøùûýþÿþþýþÿþþÿÿþÿÿþÿþýþÿþÿÿýûúùùúûûüýÿýþþüüýþüüüüüÿÿÿÿÿýþÿþýüüûúüþüýÿÿÿÿþüûûûýþþÿÿÿþüüüüûüúüüûýüýûýüüÿþþýýýþÿÿÿÿÿÿÿÿýþýýýþüûýüþÿýþþþþüþþÿþÿÿÿÿÿÿþýýüýüüýþÿþÿÿÿÿþýýÿþüþþýþþÿÿÿþýÿÿþÿÿÿÿÿþþþýûüüýþÿþÿþÿÿþÿüýþÿþýýýþÿûýþþýýýýþÿÿüüüúûüüýþÿÿþþþÿþýþÿþýþþÿÿýþýÿþþÿÿýüûúûûûúûþÿÿÿüþÿÿþüüüüýþýùûþþüÿý û÷öôòóùþÿ 
þù÷óîïðòúý øüúôø÷ùýÿþ
 ÿûôóñëòõø ùöòíïïñùý þ÷õöóôòúüÿ
 ýô÷ññðï÷ÿÿ ýõñîëíñõøÿ
þùôóóõõóøý 

ú÷öõðòòúû÷ïñïóôúû
öøôíîòõ÷þý
üþýóòôöõøù
 üùøûýûûþüú÷øóôôøùúüþú÷ùôúùù

þþú÷÷øûûûù÷øõóô÷ûûý þüúøø÷ûþÿ þýüùöþüûÿþÿþûûù÷÷÷ôúúùþÿÿüþüúùûýþÿ üûÿÿýüüýý÷ÿüóù÷øýûûþþÿýüûüøýýý ÿûýþÿúÿÿþûýþýøü÷øùùùþþúþþþýÿýûúüûþ þÿþýüþÿÿþüùü÷ö÷ù÷ûüúþýÿþýûþûüþÿÿÿýýÿþÿÿûüþùýùùöøúüýûýþüýûûúûÿÿÿýþþþýÿÿÿûøûûúøöúýýüÿþÿýýýþÿÿÿþþüûþþùûûýýúüýüþüûýÿÿþüþýýûýýþùÿþúûúûúúþýþÿýüÿýÿýÿþýþÿþýþÿþúþÿÿþûÿÿþþþþüÿýüþÿþÿÿþýþüýýþüþÿýûüýüýúüþüûýÿþþþÿÿÿýþÿÿÿÿýýÿÿüþÿÿÿüüýþùüúüþüüÿþþÿÿÿþÿýýýýýýþþþüüÿþûþþýÿüÿÿÿþýýþüþýûúûüþüûÿÿüüýûþúüÿþýþÿÿÿþþÿýýþÿüýþÿÿÿþüþýýúýÿüÿÿþÿþÿÿýÿüþýüýþüûýþýýýýýýþþþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþýüýûúýýþÿüýþþýýÿþþÿÿþÿÿÿÿÿÿþþþýüüýþûÿþþýÿÿÿýþÿÿþÿþþÿÿÿÿýÿþÿÿÿÿÿÿÿûýþÿþýýþýýüýýÿýÿýýþÿÿÿÿÿÿÿþþþÿüþüþþþüûýýýþþýýÿÿÿþÿÿþÿÿüýÿýÿüýýþùüûýüûûÿýÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿþÿýÿÿþÿÿþþþþüÿýþþÿþÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿûýüýüüüûûûûþÿÿÿþÿÿþÿþýÿÿþÿÿýÿÿÿþÿÿþþüüûûüüüÿÿýþÿÿÿÿþÿýÿÿÿýÿþüüýûýüýÿÿÿÿÿÿÿÿýþýþÿýýÿþÿÿþýýýûýýþüüýþÿþþÿÿÿÿÿÿÿÿþÿþÿýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþþÿþÿÿþÿÿÿÿþÿÿÿþþÿþÿþýÿýþüüýþþýþþþÿþþþþÿþþÿÿÿÿÿþýÿþÿýþÿÿÿÿÿþþþýýýýþþýýýþýþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ