Category : Music and Digitized Voice
Archive   : AUSOUND.ZIP
Filename : TOCCATA.AU

 
Output of file : TOCCATA.AU contained in archive : AUSOUND.ZIP
FORMwß8SVXVHDRw” @ANNOWHAM 1.31 by Andrew BulhakBODYw”ôüüü¼¼¼ô¼Àüü¼¼¼À¼¼ìø¼¼¼Àüüüüðüüüüüððüüüüðüüüüô¼¼üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüøüüüüüüüüüüøüüøøüøüøøøüüôøøüôôøøø øôôôôðø ð èüøø ôèôøüäôðø ôðô ôð ø ôäøðôè ìàìüüä ðôü äôøô ø èôøð ðèô øøèð äüôüôüè ôô äôüøô ìô øðüøèôèøìðü äüô ðü ðìø ðôøü øìðô øô ôìüô ðøð ìüèð ðøäôèðü üøð ðô ôðôðôèôð ôøüì øôô ì üðü èüìøøôèôüüðü ôôðüø ððøøðððüðüð ôøìôôøø ì ðô ø èìôüìððüüøôôð ðôôôðìôôôøôðüüø ôøðôôôðüü ôüüôøôðüøø üøøìøøüôôì øôüôðøüüüüôðøüøøððüøøüð üôüøøüøèðüüôøìøôðø ôøôüü øüðè ôôüôðôøüüèðôøðüüüèôðüôøðøüô üôôðøð üôìðüüä è ðüìè ðüèè ðøøø øô üü ôðôôôðøðèìüìä ðü ðèøèèðøðèôôìäüôôô øðüø ðôøøôüüðüèììüèôôüø äôìðüðøôðìøìüðððôüø üðôøððüèüì ðüðøìüø ôè ü ðøôø èü ø ôìüôðìèðüøðì äô ðüøøøìèì ìøðð ðìì üüô ðôüèüðèä ô øìü üèüôüôüð ðððôôèð äøðìü ðøäøìèðôðôüèäøèðèüôôèüøèôôø èôø ôðìüüüìðôôüðüðôü ìèøô äüøðððøøð ðøð øøøðüäèìäøüäøèøü ôè ð ìì ìøôüìèèôìüìøðøô ðüìüÜôøüì ðüäðüìððô ðüèøè üôøàìü ôèøü àôøððô üøøðøèøôèìà üððüüøððô ððüüôøäðìð ôàðäô ø ðøôè ðèôüôøèðôäøøäô ô øüøà øððüð ôððøäðüìð øôðüüøä èäèøäð ðàüèðüììøèäøôøüü äðèðððì üäôøä äôàä Üè üèèüðø èäôô äüìü èð äèô ììôüôüèø ü äèô äìàüô ôØðôèääèèðôôüäðì ððôÜôèèô ðüÜø ìôàôè àø ôØì ôðè ðàô èäøøü ôøô ì ôØô Üô äìøðøäü ìøüäø ðü øàð Øèðàððäü ô ìäø äèèøäìàìäðì äðôøôüäüøøø$øäðüüÜìüàðèôü äÜðü èàø äððüèèôäø üüàìðüððìøðøäøø ääü ðäðèðô øÜìô ð äôô ð ôðøèðäðüøüàäðèèô ìðððüèàøä èä üèüðäôìüèì øìä øäøìèüøôèè ôäüèäääü øààüôèðè ðä ðüôèèüðììðÜôüôô üäüäôììøìððèäôèôìððøüìàôøôàøøìðððüôø$è ôè ôäô üäøìðäðèüìü ðìø øøôäì üøÜäìø øððððøäøü ðüôäôøìäìô èôøèôüøüøðüôüôàðø üøüàðüøð äððøìèü üüàèðôøäüðìôü üôðäüäø ôðøôôø è Üøü ððø äôüôüäðøäüðèôü ääðüäüøüìøðü üèüèôüäôüðôüèüðôüèôüøð äðøìøäðøìðäôððüäøôèàôüäìäüôðü àðø ðèüôøììô ä ðäøè ðÜô äàøôðàôüðäðøìôàðøðôèøøüèððü äôðìè øàøèøÜøüè Üð ìÜðøð àìüìð èôøô( èè üà ìèø ìüøäüèüÜüø ðøÜôüìÜðôð àìôôüäðøøøð ððøìèÜøäøÜ ì øÜø ð Üø èüÜìüðü àèðô èäøüø( ìäèðÜü èøÜø äüÜüì äô ðàì ðüàè ðôèÜøôð øàüð ôÜøèàøôè Üìä ìè ìì ìä ôü ìä ððôèèüì üàôäüàðø üÜôäèäôèìäôè ôä øô äìðìÜôè ðà ð àðô àè ôøÜìèø øä äø ðàð üÜüèø øäø ðð äð ôðàôôèà ðøäàðÜøð üÜøðì Üøè àôäø ôè èü ää ôøèà ðì èäüìüÜüü øØôè Üððä üàôì èè ììðä èô ðà øðäìì øì àøè üÜôðàôìàèôäìä ôô ìè ôèüÜðì ôèè èÜøèüÜøèàðìðàø ìø ðàäøäìüðôèôä ôèäüä äèøèäèäüìøôääôðô ðè ðôää ôèèä üèôäð ä äôäìàèüüàèôìäü ðð èäøìøäð øìôä øä èäðè äüèøÜø èøøäüðøøäèìðôä ôð üäè äðäøèøäè è üäô ììäø è àðìôäèø ôðìäôìèè üìèä äðäðøì üèì èðäôðø ôäðìü ìèôìüôèô øèøäìøøì üèüäôäèôè øìððü ìèôè ôäô ðôìèôøìø ôèôüôðèðø üìèðøøääðôøèôôðü ìøðèôüìøøèôøìôðèôü ìôèôðøìèðôøðìðôä èôäüðèðøèøøäôø ððüäôø ððäü ôìèððä èìôäðèôèø ðôüäüøèôððð üäøøôìäðô üèäüüüè èôðüä èìô èðìôüèô ðìèôüôøè ììüäøð øèèøüøàäü äììðôèìðôü èôìüèððì èðìôìðð èøðøðìü àäø üäèìðôèüðìôøð üø äø ðèðð üàììøôìèüø ì ôäüää ðàðìèøðìôü ð ìðð ììüìèðìøøì èðôüüð ðàôäôôüøð ìøôððüðìôøðüôìô ìôììüôüôøððìðôø äôðôøô èôôðüäüüøðøøììôðøèôøðøô øì ìðèìôøðø üèôðôôøèüôøøø èøøüðøüäüüðôüèôôðøôø ððøôøôü ôð üèøðìøüüìü üèôðôôøü èøôøøøìôìôø äøôüôôèðôôøôøøìüôüôü ðü èøôôèüüèüèôðøðôüèøøôôìð ôðøäôøøðôìôôøðø øèøüðü ðäðôüäüøðø ðüðððìðôüôðôðô äøüìðøüð üððøìøèøôìø ðø èèô àøøøèøìøôðüðôôüüì øÜð ìèø ì ìððüðøðððøôü øðàüäôü ôìðüüäø ðôôüðüàøüüôèüìø ðôðôüììðüøø üøüðèüäøüüôðððøìøøðôìüüäèøøôðô øèøðè ììôøü øøôüäøüüèðøèðøðøèìðüðü àèðøðüøø øèôðøðøðüôôüüôìôøäôð øèìôüøôèðøøüüøèèðøøøôäôðð ôìôøðàðøìðøàìøø üðìè üüøèðìðøôü ðäøøìüøäôø ôøðèðôìøüüìðüøð ôèìø øðüøèøèôøø ôäðøð üììðøø ðøôäìüøüðð ôàôôô ôðìð øððàôððüðü üäèôøüøìð øü ðôøäèôôøðüøàðôðüäøô øüðÜðøìøðøü èèøôüììü øìääððüð ð øàøøðôäüø ðôøØðèüøøø èèìðøðìø ìðäøôìì ø øàôüäôüôìü ðèäìðüðø øäðèôðì ðü èüÜðüððäðèøèôøì ðèüäìüüüüôø üàøìøôèðøüäüÜôìô ôäðôüüôèôôôäüèèü øìð ü øäøìø øüäôðèðøäôèôøüô ìì øìøððð ôü øäìèø øìð ðøüüäøüðøôøì ôô ìðàô èøøüðüðìððìüð ðüàøðìøèð ðüøèüüèø ìøôüôô ðèüäôøðøøôüøüèìðèüðôü ü àðèøìðôüðèäü ìøððôôôèäøø ôüôôøüüèðôìüìüôø øàüðìøìð ôø ðìøðø ðüðü ðüôôèäôü ðôôøø üèðððèôø ô äøôèøèô ôüøìü ðøðøðô øôðäüäðüðøìüôüøäððü ôüè ðøàøøäôèð øü üèôðô ìøðôø ôäôìôüôìüü üäôðüðüèøôäøôäôððôøèðøôôøðð øüðèüðôøôôìøøäøðøø ôüäüüôìøèìð ô ôüôü äôøðôôôðìð øðüìôðøðìôüøäøüô øäôøô èôðèôüô üô èðôøð øððè øøìøèøðôü ð øôäøøðøðìôø øäððìôø øøüø$üìðüôøðôìôìððèôìðüü ð ôèøð üðèø ôø ôèôððøøøôüô èðøøüðøìðèìðäðð üüì ôäüìøðè üð ðäøôèôð øô ð üèìøôüôìðüððèüèðô üøø ô$øäôðôüðìøøô øèüüèøð üøøü üôøððüðøììøð ðäìðôüüðüøø$ôèðôü ôèøøôôèôüèôô üôôôððð øðôøèì ô ôèäøììôü üô üü$ôìüèøü ððøøø øäôäððøøøøüôüððøðô ôðìøüôèèüôèôüüøôô$ôìðô ôäüðüøìèðèðô øøüüôüøðððø ìì ôôèèüøäôøüðøôø ððôôôäøüø èäìøèðô ðüüüð $üôô ìøðì ôøèèôøäôô øðüìü ìôüôðôìôüø ìèèüìèôôøô üì$ðô èøðèôøüèèôäðô ôøüôôôðôüðøèìððèèüôèøüüøø ìø ðð ìô ðìüøøèèðèìô ìüüðüøðð èüèè ø øèäôðäôøôøìø øðôìøèôüð üèìèèø ôøôèøüìì ðüìä øø ðÜøôäôðìô üäøððèôüðø èèäìô üôðøüôè ìøðä øüôàüøàôüüôðü ìôìôøèôôôüôèèèôôðüðø üüè ð øðè ôüüôèøäüüøôøìôü øðôô øììðø ôôìèèü ô ðèøøüððüøôì øôôððàøðøüøðôðôðü ðìð ü ôôäøèèø ðô øè ôèôðð ôüøôôäôôðìôü ðüôü äìð ü ìüìüôäôôüüàü øøäðøøìüüðìäôüðôôð èôô äðô üäðôøüä ðüøä øüø èäôø ðü ðìèèìðôäìø ì äìøð ìððä ððôäøèôðàôôøøäðøôèì üäôüü ä ðèüð ôèð äüøäôðð äüøüøàðô ôäôøìüè ìøôèøüôô è üäüøðô ä ôððäøääøø ì èèôè ðèðì øìððôèðôø äøø üìèôðüììäüðøüäðäøüðôèìüðü üèôôðèðüðäðôì ìüìüèðüðèü ôøøìôäøøðð üèðôüüè øôä äüôôäìôì ìøüèüì ô ðäø øôðð ôìüøð øì ôøìô øèüøäìôø äøüô èüèøì ìø ìüäôøüðø ôìô øø øìøôðü øèøìàì ø üäôäìøôèøðøèøôøðü ôèôø üìøðô øäôðä ð üü àüüü èðôøäüìôèôøø ô ôäôøìðø øà äðì ð äôôüø èðôäøìèìô øøô øäøôøèìø ôääðððôàôôøü ìüðð äôìèðø üüðäôôôè ìô ðäüäððøø äìüðð ðøøðøèð ðèðð ô üü ôäüüðô ä èð üðäèìôôüøü èðüøôôôüèüðèðüèðø ôøôäôøøô ðôì øìèüììôø øøèèôôøðìøôèðüèð øüüôèðøøì ôüüìüððôôèôøôüðìôðô ì ôð ôìðüèðüøüø ðððøüð øøèüððôôèôüøüøððìøôð ôôè ôèðøüððüøøôðèðüì üøèøììøüôìô üøüôìèøôðø øèôðôüüìðøôðìðüðü ü ðôøìðôüððô øüôèðôøð ø èôððøðèðøüøðìôüôø ü ôììðôüðìô üô ôôððôøô ø èðððøôìðü øüøüðìðøôø øèììôøììô ø øôìððüð ü èøìèüðèðüøüððèôôø ü ôððìøøðìôð üðìôôüð ø èôììüðìð øüèððøøøü ôèðèðøðìôð üðìôððøèüôìèøôðìü øøüèððôøô øüä ðèðøðìðô ôèøôüðô ìôüðäøøðìøüðìôôøøô üüüè ôèèøøðð øôäððøô ø ôììäðøôìôøðìðôôô ìøääôøðìü üüüèððøôüô øð ðäðøôìðøðìôôøôüìø üèèøøôìø üüüäððøøü üøðôäèôôðð üøüðèôðøô üôô ðàôôððôüøäìôðøøüð üääøðððü üüøäøðôøü øüôôôàðøìðô ôøüðìôðüü øôüüèäôôìôü üøôøäððð üôøðäèôìðø ðøðäôìôü ôüüèäððìøü üðüèðððü øøðäèøìðü ìü øðèôðø ðüèäðôìü øèøüìðôðü øøüðäèôððø ðøøìèððø ôèäìôìüü øì ô üèììðô ôø üôäèôððø ðôøü ôìððô üô ðøüèäðøìø øè ôììðð ô ôðüøôäèôôð ððøôèìðô ô ð øøèäèôð øüèüìèììø üðøôèäìôð üðð øìèððð ôøôðääôðø ôìøôèìðüüü üì ôðèäìôðüðð ôüðèìðô ôôðèèäðôøüðøôüüìèðôô ðøìäèèôð ø ððøøäèðüøü ôððèèèðøð üìôøüðäðô ð üðøìèèèôôüü ðìôüèèðøø øð ðèèèèôô ü ìð üøôäìðø ôüìäìèðôø øèü ôüìäìô ø øô ôäèìèôðü èðôüèèðü üôøèäìììôô ôäüôøôäðð øôðôäèðìôô èìðüìäðø ðô èàìììôø øäø øôüäìðø ôðøääðìðôü èìôüðäðôü üðð èäìôìôô ü øäô øøèèô ü ððøüäèôðìøü äèü ðüøàðôü ðô èàìôèðô üàôüôüèäôü ôôøàèôðèôø èèüðüüàìô øðøìàðøììô üàôüôðäôø ððü àäôôèðøèäüðøüäìô ìôðÜìôðìô àðèðäðô ôðüàäðôððø ðä ôðüèèðìô üÜèôôìðøäììôäìô üüè èÜðôôìô ôäüüðüèèðü ìð àäôôððø èä ðøôèìð èøôÜìøôìô øäôèüèèðüôè äÜôôìðø ìä øðüäìð ðô üÜèüôìð èìðô ðäìüèðØðøðìø ðà ìäèð øè øäàøìì ìèôôôäè ðøüôØðôèø üäôðääð üè üèÜìè ôäüðüää ððøÜìøèø èððü ðäð üè üðÜðè  ôäð ää ððøÜì øèô èìðøðäì è üðÜìì  ôäð ää ôìüàè üèô èìôüðàì äüðÜðè  ðäð ää ðèüàè øäø üèì ôôôàì üäüðÜìè  ðäðää ðèüäè øäø üèì øôôàì øäôÜ ìä ðàìèäü ìèää üäô üäìüð øàì ü øäüøÜü ðä ðàüðü èàø ðä èä äð ää ìÜè øäôüàððäü ôàô øððÜð üðäðÜèè ü èäì àèüüøèì äìøäô üüàììüÜð ø ðäüøàìä üìäü ôôèàøüüèè èä äð øäèèÜì üðäôøàôôäü ôäôôìðàô øääìà èì ø èè èü àèü ôàð øàì üäø üäðøè øàô üìàìà ìè øìä èø èäü øäè üàè äô äìøìüàð ðÜìÜüôä ü ðä ðüìäü üää øàè äð äìüôüàè ðÜüðàüôä ôà ôìàø üää øàè äð äèøôüäè ôÜüìàüôäôàüððàô ää üäì èì äèôôüää ôÜøðàüøäüôàü ìðäô äà üäì èì ää ððäèôÜôèäøäü øàø üìøôàð ääøàìèìèäôðääüü ôÜð èäôäø øàðüðôøàð èàäìðè ìàôðèäøü üàì ìäô äô àì ððüäì ìÜüäèüôäü ôàü øìüðäô ääôäð èì äè ôôääøü ôÜôìèüäô øàôôüôàì èàüäððäü èä øôìäô üàì ðäø äð üäôôüøäèü ðÜüèì ôäøðä øðäð äè ôäø äìø üèô üøøääø ðÜøìè ôäððèøìäì ääøäøèèôôèô üøðèèô øàððèðäð èðøüäèì èäüèôøèèôôðü üðäìð ðèðôì èèìü äø àèìü øììüðøôèìð ðèüðÜðð ðìð øð äðìüäüüÜèìø üððüüôôðäðì ôè üðØðè ðôð üô äðèôüäü àäðô øðôü üôôèìèøüôäôÜðì ìôôô äðèôü äø àäìð øôôüððèðèøüè ôØðèø ðøôüø àðèðøèø ääììøøôøüü ôøèôäôüè øüÜðèøø ìøôøüäðèìø ìôüü èàððüüüðüøôø äôäôø è ð Üììøô ìøøø ôèèðèø øð ôðÜðìøô ìüðàðèðø èü ôàèðôôðôüøøøôäðèôü è ð üÜìðøð èøøì àììðô ìô ôü èàðôôüøðüøðü üÜôèôüè ðÜèðôðèüðüääðìô ôð øôìÜððôø èüðÜðìðø äðÜäðøð èôôüüìàðìô øì üðôØððøô äüì Üðìðø èðÜäðøðððøôü ðàôèø ì ð ôÔìðøðäüð ü Üìððø ìøøÜäðôôððüðü ôÜôèô è ð ôÔðìøðäðü Üìððø ìüøøààðôôü ôðüðôÜôìøü ì ð ôÔìðøðìüìüàèððø ðü øôäàðôôø øôìøÜðèôø ð ðüøØìðüð ìøôüü èððèø ððüàäøìôô üðôøðøàìðø èôüÜôìì ìøðüääüììü ôð øô ìàøìð ðôìüÜôôìô èðÜìüðè ôü üðôüðäüìðô üðøðôàôìì ìôìüäøìð èðüàøðìô øô øððôðìðô ä øððäüìì ìøôô øèìôôð üôøäðôìø ððôüüøððìø ìôøðäüèð ôøüìøðüäð øôðôøèð ðì ðððüüððäüììü üðèäü øøìü üøüäð ôðôðøìôôè ôøð üøðäø üìüð üðìèø øüðü üôøäè ððøô üðô øè øøðüôüðäô üðøüô üðìø üüìø øøüäè ôôðô øøôè üðäøüôäø ôè øèü äôüøèìøð ôð øüè øøäü üüøàüðü è äøøüèôø üìèüô øð ü üäøøüäüø üäüô ìäôøü èðôü üììøüðüü øäøü äüüôüüäü üøìüüü äð üôüììøôðè üô ìüüü àôðäüüøô äø üøøôøøø ììðüüôìøôüðèüôìüøô àüðèøøôäð øüôøðüøø ðèôôüìøøøäôô ìøüôäô ððôüôèìøøôðüüøø øè øðô ìüüøôäü ôôðøüüôèôôüüøðüüôü ðè øôðøüôôèüôü ðøøðèôøüøüøôüüôôðôüüðüüôø ôèøø ðøøøìüüôü ðôüôôèôüüøüôüø ôðôìüüðôèüü ôøôü ìøôøôðôôìðøøðüüô ôðððøüðøèüøø ôðôðô ôôüøðüôôððøðøøðøððüðôüôøèüü ôðøôüìôøøøðüôøììüüìøôøøìðìôøôüèøø ðìøôððøøøìøøüðèüèôøø øèüôððøô üèøø ôìøôððøøüìøøüðèüèôôø èøô ðôøôèðøôèøô ôìøôèøôøøäüø èðôô ìôô ôðøôìðøüüèôôü üìüøôü ìøôøüäøøììøø ððüôüôìüøðìøü èôôü èüôô èøøüäüøðìøô ôìðøüèøøèøü äôôøèøøððôøüìôøøèøôøèôø èüüüèü èìøøððüôü ðìüðìü üäøøüèüøø äøüèôü ìèüøðìô øèüôè àðü äôüøèôüèôü ðäøü ôèüô øäüüøäü äìø èðøô ìðøìðø ôàôô øäøðäøøüäüøü èìøø èìøð ðìüøðìô üäøô üäôðü èøøüèøüø ìèøø ìèøð ôìüôðìø øäøø üäøôü èøüüüèøü èèøøüðèüô ôìø ôèü üàôü üäôüü ðôüüüìðüðäüüðäøøüìüü ôèüüäðüüèðüü ôðüüüðð ôäøüôèøüüðøü ôìø üèìüøììüüøðüüøððøèðôìô üôôüüüôðô ðèø üðìüüðøüü üôðü øìðøððüü üøôüüüøôô ôèôôìø üôôü ôðø üðìü øððüüüüôüü øôôüøðôüüôðôüü øøüüôðôü ðìüü øðìüüüôüüøüôðøüüìðüøðôü øôüøôôôø øìøü øôðøüôøüøøôøøüüððüôôôüü üôüøøôøøø øðøü øøôøü øôüüøøôøøüüôðüü ôøôüüü üôøüøüôüøü øðøü øøôøü øôüüøüøøüüüøôðüüôøôüüü üüôøüøøôüüøüøôøü øøøøøüøôüüøüüøüüüüøôôüü ôøôüüø üôøüôôüüüøøôøü üøøøüøüøøüøøüøüüøøøôüôøôüüüøüøüüüøüøüüøøôøüü üøøôüüüüüüøüüôøüüø üøôøøüôøüüøøüüøôüüüüüüøøôøøüôüüüü üôüüüôüøüüøüøôüüüüøøôüüüüüüøüøðüüüø øøôüøøüôøüüøüøøüôôüøüøøøüøøøôøüüø üüôüüøôøüüüüüüøôüøü üøôüüüüüôüøøðüøüü øøôüøüüôøüüøüøüüøôôüüüøøøüøøüøôüüüü üüôüøðøüüü øøôüø üüôøüüøüøøøôôøüøøøøøøüüôüüüø üüôüüøðü üüøüøôüøü üôøüüüüøøüôôðüüüüøøøüüøüüôøøü üüôüøôðü üüüüüøôüøü ôôøüüüøøüôôôüøüü üøøüüø üôüøüü üôüøøôü øüüüüøôüøøü ôôøüüøôøôôôüøüü üøôøøøüôüøüø üôøôôðü üüøøüôüøøü øøüüü øôøôôôøøøüüôüøô üôøüüøüôøøôðü üüøøüøüøôø øôüüøø øôøôôð üüüø üøüøô üôøøüôôøøððô üüøüøüôøø üøøøüôøôüôððøøüüôøüøôüü øüôøðüððìðüøøøô øüüøðøüôüô ìü ìüìüüðøðø øüüì øô üøøìøøðüððôüôüøüøüüôô üøôøüôøèôüøü øüðøøðð ôôüøüøüðøüüüôôüôððøøôìüèðüøôðøøøèøì üüð ôüøèðäèôðôüôüôäøüðøäðàðøèìø ððüðìøøäøøôô øàäðôèüô ðì øøðüäôø äððüüèäôøèü üìøôðäôøøìøäðô ääðèüüô ôìôøüðððøìèðøü ðäèüüèüø üððèðèðøü øäü üèäèüèüüô üø ôôôèôìôüðäôü ðääøøôìðüüìøìô ð üÜôøüìèèôôðü ô üøøðøô ôüÜìô øääøôðüøøøü ððìô ð øäø üäèìüüøð ü üüøìèøð øìüäðøüüðäðüôôð øôèèøøð ðäøôðäðøäô ðüôððèü ð øä üèøôü ðèìüô èü ìü øüøèììôüô ðäüìðèìðô ìüüìøàüìðôøøð èôüðàøðôô èøüøèìðôôüøø èðôø ðàôèüðøð ü ìèüäìðøì èôüøøððìðüøø øø øäèèäüè ðôððìôôüôüüôü üô ü ôøøððððððôèôðôìè ìôøðøø øðèìðô ô ðìððøøäøøü ì ôôÜè øäøèðü ðäðäððøðü ø äôäèüìôðôø ôô ôÜìôìøìôüôüì ôü ôôÜðììü èì øøèôüäðô èìääôüìøìèôüìôèðôøü ðÜüøðìè èìô üäøøðäðüüìüøø üððôäðìüäôô ôøôääðøôð øð$øèøäè ôäüüèð øððøðäðð äô ììðôàìü ðìðøô üèìøäø øìøðüøüàèüøøôèüøäø ô ôì ôàðøèôüðü ø äôøØððôüèø ì ðäèèððôø ôøü ( ìèøðììôôôøü ìøø èäèèèðððøø ðôèüäèèôäìðôüðèèðððü ìðôðøø$øøüøðèüìøô äððø ðüôäø üàü øìüô ôð üðÔüðäôøôüøø ôÜôôôäôüô ð ôäøøäôô èðüè øèàðìüððøü ôàðìðèøìüüüäôðäüèèøð üìüð üüÜèôèôð ø(ðøøø üääôàüüðìì ð ððäððèìüøðüôäüøèôð øü ð üôôôäìàðüôäôð ü øèðèøðøèð ø ôØäðô Üøðüìüì äøððð äôä ì èàèèðô ðèø üäèèìôèô ôüìä üä èôäøøè üäèü øüÜäôôüì ô ð üðüäüèüä üà ðè øèäììüôðøøü(ü ôôìøøä ìøüäðô ð äèüä èüàôø äôÜøôð øðô ø üäìÜðèü ðôìøø øôäôøàøôøôè àøäøìøäôàð äüììüüäüìèô èôè øðøàü Ü èøà äè øàôôà èøäè ôìôàüðôüü àð øèðÜüüðøøäì øôäèüììàüä ì øìèìôðü äôðì èäðä äðäøô øè ðôøðüôäô ðì Üø øôìüìäüôø à üäøìðäðüøøä ðØèèøäüèèðøðäôüððüðäè ø ôøÜì ðüüüð àèôìøôè äèìðððôüü ðàøäôøüäüäøäø ðè àðøð ììôð ðø ðèøèðôüøôøìàôüèèø øääøôø $ ððôø ôìôôøøøôüø ìø èüø øìäàì èèøôàììðøèôäìøô üððüäôôü ðäðð üü øô ðôèìôèôðäüèäôðô èðøô üìøø èäàèèðüôè äøäàèüüüüðèäðäôôüðôì øäðøäàøôðèð øèô èðäøøüðüèüôðèüø üèôôôìü ì èðøøðààøøäø øèìðèôøðü ìøøüüôìðäððäðüôøø üäìððô øäèøðøèÜìøüäððø ððøäìôøøèðøøè øðàìøðìðìøüèôô ôððø äìôìèðø èøðøüäüü ðôðøèüàø üôäøìèøì øäððüðø üìèôôüðèôü øèøôüüìðÜìðüðìðüìð ü èðø øøðð èè ðüèôÜøøøôìô äü üìàðøäøüèô ììô øàôðôø ôðä ððàèàðø èèüàüð ðèüô ôüìüôððìäððôüü üìäðôøðôøøüìôø$ôìô üèäììè ü äüàôìôèøøèøøüøðìäüô äððôô äø ä ì ìèôøüèäðüôðìøàðüøäððôì ôèüì øääàèð ü ðàðìðüüø(ð ðè üìô ðüìäüüàü ôè øøôìèèô ìì øäôô ìèððôðüô$ôðøüðüü üàðìøô ðð ìÜðð äø ü øôüäðìøðð èð ôôðð øüäðððôôüøðô ôèèìô ì üø üàì èøðøäèð øäüððôøüø ðüð èððàðèü ìäôüüôàðäìôèüø üô ôøðäìðø øèìôì äð üü ìðøü ôäðøððøøü øäðü øì ðð ôàôðäü üøÜèìüøèô üäôììøðø ìèüøàø ôðüüèèôì èÜìðøôð èüðàøèèø  èèìððüôøüèìðè  üìàìüèì èøøøøìôø üÜäìøüü øøôôðìèøøüàøüäìøðô ôÜäìøìäðüô øðì ðàø àôüäèèð ø àèì øüèäøøðøø ø ðØäøôìàôüø üüðìÜèèü èäøôø èø èäè øèäü øøü ô øäüøÔô üäèðü üôôððøüø ôèð èðüèðüÜìü ðàô øè ì ôøôèôððü øäèüðôèðôäøøôøàôðè øðø üäøììü üÜäð àøø äøÔðìøððìôð ø ôäððàìôü èèìàø øô ðàüèü èÜô ìè üøðüøè ðàüô ôäðäüüüøüèøÜðô ðÜøèèüü ðäüôàø øôìäü ìøøøô àüìðøøüäìððôø ôàôàðô ôÜìäü èäü èä øÜìôüüüàüäèø ää èð ìðäèü  ìÜìøì üô èè ôðøÜìüðð ðèìäììü øüðôü üàÜôüäðôøüäððð øø ðøèäôüðàèðøüðô ì ðÜôøüääìðð øø øøìÜèôüüäìôü  øÜèðü èèððô üôäìø ðÜøüäèðøôôäøüøððø üäðüôäôäüôüüèô ðø èèüäèð ðø ðèðð øìð èäð äð ðð ðäððøìð üèèìäìøøäðôð üèø ôðøøÜìøè èôøøøè üàäèðôèôððøü ìèôôøàðèüüøðôèüøø èèô ìÜððèô ôøèìø ìð  ôðüðØäüøð øìôøôôø ìôìàìðèìüììð øää ìäüø ôðäèèø ð ìè ìè èÜôøü øäø ôüÜìäüìôäüôüèü ðÜôàäüðèèôü ððøì ôððäø üüÜðôôð ðøü ôÜììäôü üàðð äøüüèÜø üèøÜüôðüð øðäôäìøðøôìôü ìäèøäôäìüìð ì èÜäèøü øàðìô ô øäðèèððô äôèð ô üìø ðìüèøôäüðìøü èääèôì ððøèôøìø üüìäôø ðø ôøìð øäô øôôèìôôø øøèìøð ððèäðìôü øèäàèô ð ü ôìüøè ìäèäððô üôäèðôøü øôìèüìðô øôìøàø ððèðìø øøôô øäôøìôðô øôðøôðèüôèø ôøôìü ðøèøððüüü ôüäüø øìôøðäôð ôôðì ôìðøèððô üüðüìð üüüüôìôììø øäôüèðøôøôôüìðø øøððôøôø ìðôäøèð øüäðüøø øøðèìðøø ðøüüèôì ðøøüøììðü üüèðüð üèðøôìøüøü øèôüøäô ôüððèøüüôððøøôü ôðôøøøôôøüäü øüôðìðüìôôøøô üðôðøôôèðü ðèüüüüøì ðôèôøðüøôøôèððüôè üðøìì üôøøüøèø ìèøøðøðøôüøøèð øðüüøìôèðô üø ìôððüðøìôäüü üàððüüäüøøøøôüüìôôðüðð ììôìäðôü üøìèø ôð øìüäü øäè ðä üðøè ü ôàüðøðìôøüðøðôø ììüÜôìäìðüèôôøüàôðìôìøüø øøôôøðìäøìôððø èðäèðð ìôô øôèðü ôð üðôðèøøäüð ôôüð üô ìôüìðøôìøðøøìôôä ôÜüüðäôðøðøèðøèøü ôøäôÜìøÜðø ôôè èàü ìðìôèø ìèð àøôøìèüôðø üð ääüôðèøðüä èðèøèüôôüðøüðôìøüäìøìàøôðäüäìüðäôøüàð äðôô äðøðø äàìø øäèüôä üøèøüôàüøìðôìøäüüøìô ääð ìèðð äøèððüôäôððôøøü üôð øä ìà øääôè èä ìäôìøðììøôôð ôøä ììèüøäô ììèðøìôð ôôèðøðððèüô äìüüðä üàô üøðüìäôè ðüìü üèìðôüôüü( ôôô øäì øôøàèäððô ôðôð ôüôè ìøôìüðôôüô ðìø øäìôüôÜôø èä ìôüèüìàðüøèôäøèüèôô øäð ôðøä ððüøè ðüüèðìøèøè øìôèðôøäðð èððÜèì ôä ðàìôôäðìèøðìð ôèðì èøðððä ìôüðð ìðô øèô øðàüäìèøðèðèð üä èèðøüðüìøèìð øÜøôøÜìøðäèèðððøðèðìôðèð øðôäüìôäðøèüäððøäðð Üôôìøäðä ìäððôøìè èððô ðàüðäô øÜü ìüøà øððä øðì øÜì øìüäôüðèüüøèøððäððèìèø äôäðÜðìøäðôèôèðôüàøøôàüèÜ ô ôììÜìôðäðüèø ì ðÜðèàøè ðèðüìøôôäô ðäè ðä ôôðøðäüðäð øô äø üäüÜø ìøìøà ü øìàðüôàø üø ä üè üøÜ ôüðÜøìì øüèôäððè üÜüðøôèð èè äô ð üøøØ äè ðøè ìôøäðüøôäð äðà ôøà ðèøôüèè øÜôäàøôä ôðøèè ðÜð üüäôüð øÜðøääø èì è øÜðèà øàü ðè ôä èÜì ôàô øà üèàüäè ðäèüèð ìðøÜð ìàø ôà ôìè ôôäô ìèðôäø ôìäø øÜü ôäèü ìä èäðäô ääðôü ä øääüððøä ðàðüüèì üèèô ôÜèäìôðä ôäðìôìì ìäô øàø üÜèìüà èèìøðüèðìü ðü àü èàøüÜ øèèìä èäô ðøèð ðð èÜ ðàðøà èàü üøäô øàèäü üäðððøä ìà ìèää èøÜ üäìüàøðàðüèð ìààø äèôôÜ ìàüøôè ðä ôüäô èè ôÜ äøüìäüèôôè  èì ðä Üðôä äô ðÜøàøìðøäøôððèìüèì ôüìäôä èä ääôôüðè ðèôðüìäðüä ìä èè äè ðä ôôøðð ðèìü ôì äôøð äð äè äôìèüðèì ôäð ôèèüôàü ää ðà øäüèè ää ìä ôàø øäô üäø ðÜð èüôðèü üää ðô øì üððàô äø üðääè èìø üäè üðô üäì ðäðìäììèü øäô ôäðð øàüôððì ðøøø äèðø ììäèð üôèø èìüøìð üääðüôôô üäìðüäøüðìðôü ôððèôüøðô ìôøèüøøôøüìüüððü ðäìôøôôèø øìøüôüð ðäìü ìð øô ðäððüôüðü üèüôôüüììììüôüôøøð üìðøôèüðì ôøììü øüìôèð üèüèðøì øü ôøðì üüôìøìø ø ôôäì üèìüèüð ü ìðìèôèô øüøìüìàô üèì ø üèðüôø øôè ôðüøüøøðô ðøøüè øäèôôüôü üôøðð üôèøôøüèø ü øôðäôäôüôôô øüôìôôüüð üôøôô øøüøôðð ððìøø ôü üüèìøøøøôøèð ôðäôüôøüüüø üüôðøüðôøôüôðüøøø øìøðøü üøôôôü üôüüðô øðüüüðø ðìð øððüøøüøüüüôü ôôôøôôüøüøð ôüôôôìøðôøüü üøôôüüüøôøô üôôððøøèèøüüüüüøèø üôôøøøüø ðôüðì üðøøüøèäôðð øôü øðøôôðôô ôø ðüøü øôèôôøü üôðüôüüüøôðüøø ð üôüü øøøìôüìüüôðüôø ôôüüøüøðôüüøøüüøüôüðèðøð üüüððøøøðèôüøôøüüèð üü üèìøð ü ðèôôü ôüôìðìô ôèø üøìôøìøøððôøü ôôðìðüøøø ôôüüø ðìôðøððìøüüøüðøôìøüððôü øôøüìðüüüðôüø üôììôôøøøôøðø üü øðôøðüüôô ìäìô øüôðììøôø øôôøüü øôôìô üôððøôð øôôôøüô ðôø ðüøøøðüôð üøìð ììü øðüðø ðøøôôðøôðüüðèôü ðìèðô øèøðøøðüôøøü øìøøìôèð ôøøôììì ôððèøøô ðôôüðôüøôäð ôðøìð ððøðøðüüðø øüø ððüðøüôüøìð ôððôøôü øðøðüìäðô ôôðì ôðèèü øðôìèð øìü ôôðèø ôøøü ðôøø ôüüüôððô üðø üìèìøüðô øøðô øðôø üìôôøðøüøôìøøìôü üèèðôðø øüðø øìðø øôüüôôøôôôô øøü ôðôèèôüüüøøôðø øôøü ôìðôüüøðøðôü ìèè ððüøøôøø øðôøôøüøôøüøôôôðüðüü ððð üìü üððìðü øììøü ìðô øôôðèø ôô üððô ðèô üøôðø øððü üøô øðôü ôôôôôôü üøôðð ìð üøüüü ìäìôüü øððüøøøìôðìð üüøðüìð üôøôô ôììøüôðô ôøðüøøô ðôôðüðôü øüø üèìøøôôøððøüôð ôìð ôøìèøôø ôøðø ðèìøüø ððüüøôøüø üüððììð üôüø ððüôøüüðìð üøø üôô üôôðüðìôüüøøðìð ôøøü ôìðüôøüøðø øôôøüôìü üôøôüììì üô ììôøììü øôøððôðð üøôðøðô ôðôø üððøìðøððüôððôìøøðøüüøðèüøøðüððð øôðððøüðìü ðìôüüôèèüüôð ôìô øððø ôðüôììôøìôøô ôèôüøôðôôðüøøøðô ðððøøô üøüôð ðèìüððüôôü øðü üðìèðøô üüüüìðüôðôüüüôø øôüüøüü ôôðüôððüüôðøøôøüôðôüøøüøôøü ôðôô üôøüüüü üôøüüøøôøüôôüüüü øôüôôôôüøüüüøüøðøüôôôü øø üðôøøø ôðôøøôøüôø ôðü üðôôøøô ôøüøðô ðèðøüøüüðìü ôðôüøôø üôü øðôøèìðøøð øü üìèøüðôüüôøøü üðøü øìððüüôøüðôüôìðøôüüøôüìèðôüôøøø øèø ðôôøüüøüôü øôüðððôøðüøüøðü øüôüüüôôøôüü üðôôøüøôôüüüðø ôôøøüøðøøüðø ôìðôüüüüüøü øôøü ôøôøøøôøüøüüøðôôüøø øüüüøô üüôøøøüôôüøøøèèðôüüüüøüüøôüüôôðüüüøøüüüøìðððøøüøôüüôøøüððôüüüüøðôìðøøôü øøüüüøôøôøôøøü üüøðøðøüôøüüøüüüøøôøüøøøüüüüüøôøôüüüüøüüøôôøüôøüüøøüôôðüüüüøøüøøôôøôüüüüüüüüüüôôôøøü øøüüøüüüüøøøøøüüüüüüüüüüüøøøøøüüüüøüüøøü øüüüôôüüüüøüøøüøøüøøüüüøøüüøüüøøøüøüüüøüøôøüøôüüüüüøôôôôøôüüüøôôôôøüüüüüøøôôððôüüüüüüüøôôøüøüüøüüøôðôüüüüüüüüøüüüøøüüüüøüüüøøøøôüüüüüüüüüøüüüôôüüüüüøøôüøðôøøüüøüüüøøøôôüüüøüüøøøøððøüøøüüüüüøøôôøøôüüüøøøôøøüüüüøüüøøôôøüüüüüüüüøøøôøüüüüüøüüüøøøüüüüüüôøüôøüüüüüüüüüøüøôüüüüüüøøøôôôøüüüüüøüüøôôüüüüüøüøøøøôôøüüüüüüüüüüøôüüüøüüøüüøôøøøøüüüøøüøøüøøüüüüüüüüüøøüôøøüüüüüüøðøüøøüüüüøôøüøøøôüüüüüüøøüüüøøüüüüøüüüüüüôøøôøüøüüüüüüüüøøøôüüüøüü üøøøøøôôüüüüøüüøôøøøüøüøüüüüüøøôøüüôüüüüøøüøøüøüüüüüôøøøüüüüøüüüøøôüüüüüüøøøøøüøøüüøüøôôøøüüüüøôôðøüüøüøøøôðüüøüüüüüüøøøôðôüüüüüüüøôôøôøüøüüüüüøôôôøüüüüüüüøøøøüüøüüüüüüøøôððüüüüüü øôøøøüüøøüüüüôôôôøøüüüüüüøôôôøøüüøüøøøøôøüüüüøøüøôøøüüüüüüüüüøôôôôüüøüüüüüøøôøüüøøüüüüüüøôôôøüüüüøüüüüüøøøøüüüüüüøôôôøøüüüüüüôððôüüüøüüüüôôôðôøüüüøüüøøøøøüüüüüüüüüôôøøøüüüüüüüüüøôøøüüøøøüüøüüôôôøøüüüüüüüüøôøøüüüøøüüøôôôøøüüüüøøøüøøüüüüüüüüüøøøøüüüüüüüøüüüüüøüüüüøôüüüüøüøüüüüüüøüüüüüøüüüüüøøüüüøüøøüüüüüüüüøüüôøøüüüüüüøüøøüüüüüüüüüüüüøôüüüøüüüüôøøøüüüüøüüøôüøüüøüüüüøüüøøøøøüüüüüüüøøüüüüüøüüüüüüøôüüøøüüüüüüüøøüüüüüøøüüüüøøøøüüüüüüøüøüüøüüøøüüüüøøøüüüüüüøøüøøüøøüüüüüüüüüøüüøøüüüüüüüüüüüüüøüüüøüüüüüüüüüøüüüüüüüüüüüüüüüøüüøüüüüüüüüüüüüøøüüøøøüüøøüøüüüüüüüüüüüüüüüüüüøøüüüüøøüüüüøøüüüüüüüüüüøüøøøøüüüüüøüüøüüøøüüüüüüüüüøüüøüüüüüüüüøôüüüüüüüüüüüüüøüüüüüøøüüüüüøüøøøüüüüüüüüüüüüøøøøüüüüüüüüüüøøøüüüüüøüüüøøüüüüøüüüøøüüüøøüüüüøøøüüüüüüüüüøüüüøøüüüüøüüüüüüüüøøüüøüüüüüüøøøøüüüüüüüüüüüøüüüüøüüüüøüüüüøøüøøøüüüüøüüüøüüüüøøüüøøüüøøüüüøüüüüüüüøüüüøüüüüøøüüüüüøøøüüüüüüüüøüüøøüüøøüüüüüüüøøüüüüüüüüüüøøüøüüüüüüüüøôøüüüøüüüüüüüøüüøøøøüüüüüüüøøüüüøøøüüüüüüøüüøøøøüüüüüüüøøüüüøøøüüüüüüøüüüøøøøüüüüüüüøøüüøøüüüüüüüüüüøøüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüøüüüüøøüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüøøüüüüøüüüøøüüüüüüüüüüüüüøøøüüüüüüüüüüüüøøøüøüüüüüøøøøøøøüüüüüüüøøüüüøüüüüüüüüüüøøüüüüüüüüüüüüüüüüüüøüüüüüüøüüüüüüüüüüüøøüüüüüüüøüüüüøøüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüøøüüüüøüüüüüüüüüüüüüüøüüüøøøüüüüüüøüüüüüüüüüüüüüøøüüüüüüüüüüüøüüüüøøüüüüüüøüüüüüøøüüüüüøøüøøøüøüüøüüüüøüüøøøøüüüüüüüøüøøüøøüüüüüüøøøüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüøüüüüüüüüüüüüüøüüüøüüøøüüüüüüüüüüüøøüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüøüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüøüüüüüüüüøøüøøøøüüüüüøøøüøüüüüüüüüøøøøüüüüüüüüüüøøøøüüüüüüüüüüøøüüüüüüøøüøüüüüüüüüüüüüøüøøüüüüüüüüüüøüüøüüüüüüüüüüüüüüüüøüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüøüüüüüøüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüøüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüøüüüüüüüüüüüøüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüøøüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüøüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüøøüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüøøüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüøüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüøøüüüüüüüüüøøüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüøüüüüüüøüüüüüüüüüüüüüüøüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüøüüüüüüüüüüüüüüüüøüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüøøüüüüüüüüüüüüøüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüøüüüüüüüüüüüøøüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüøøüüüøüøüøüøüüøüøüø øôüð ðøøð èð ìôøøøìøøüðøø ðôüðøô ôüì ð ðøð ì ôôðìðèðüð ðôøôüøè øøüðøðøøäøüè ø ô èôèð ðøøðìôüðà øôðäøðàø ôðèì äääøôôüôìäøøø ðèüðüüäððøðøüð øøäðüôèüüðôèèðüø üø øìèðüüðøðìäìðøðüø üðììôüìäôüðèðôðøø ü ôäèüüððô ôäèðôü øüüü ðèôøìøø ääðôôøø ôüèèøüüüìðøøÜìôüüüð ô ðäøüüüôììô èèôøðü üðàè ððôðø ðìôàìôøðøðôøðäôðôø ôüôìðìäôìüü èøüää ðððôô ðììäìøðüüððüøøøèð ðôô ôøüðèüðäðüôøü ððøôìä ôðè èè ôìäèôüðøøìøð èðèðüðøìèìäðüüðø ðøôüôàøèè ìð ôèèèäøüèìðèäüüè ìô øüøü èðüðü ðìèð ôàüôìøäèèìôôüüô øìèðüìð èìü øäì ðèìüðìøô äìøð ðÜøèèèè üðè èìððô ôäôäøìèôè äôèäü ðà ìÜð üä àìøäðèôôüüüðìôø ðäìð ìôô äøô è ðäìøüÔôðìàôüì äèððüü èøøìääðìø üèìøðøðüôüøü ðøüðàüüìèøÜìô ìôäðô ððôü øääèÜìèøðèü üÜôü øøèôðøìàèèôüô èðìü èäôðü ìÜðääìèü ðôÜð àäô øðøøÜðüìôøô üààèð ðèøôü øèôì ðàììð øôüèð äðü ôðüèøìüèÜðøüð èäðð èðøô øÜü èÔèèì üüàäðüäôüøôèüüðÔðüü üøääðü ðè ðèìàü ôàðô üäü ðàäèèôü øÜìôø ø ø äèôì äðôô ôèäìÜììô üäÜü üôüÜðø ôèìøäüø üàü üèü Üäøôðèðøô ðäøôì ôÜèðø èäøðð ääô äìøüüøÔìðüø ü ôäøì èäôð øôðäô àü ôàôôäüøèððôüìäøðèìèøø ôôäð ðäèüìàèìð äðü ô ðÜôô ìÜðì ôðüøüøøüèìäø øÜð øäèôü øàðìôü ððô èàèäðèøü ôôì àèôì ôüôèÔèìüôôàôðøø èôôôü$ðäðð øäôðøô ððüèð ðäðøøààðìèøôðüü$äðððôøüìøôüðôðèôü ìðøôøü øÜèèø ôàììðüèðìðôüøüôüüü ôìð ääðìø ìàø äàìèô ðäðìô ôøüäøô üäìüäèðø èàèèð øøôð øøìðøüüäèððôôøüüøìèððø ôÜèüääììôøøèìøøðìðô ð øØàèø ôèôôèôøäðôôðôôüüèàììôüìüðìø ðìôôü èäèô ðäìü øôðäðäèôôð  øüàÜèèü ð üøèèø ðèôðüôäôü èèððôôøø ü ðøððüô üÜè èàìøôô ìèôøôøø$ìøôø üü ôèìðàèììôô ôìøðøüððøü øààüäàðôèðø ðôðôðìøôü ôôìüøèäììôüèðüèøøððüð øôäôàèøäôðô ð èìôìøüô èðüèàäèðð èàøèäüôð ü ääøø èèøô ððüèäèð ô ðøüðàäìô ä ä èèä ðüäìôüìäüèü üøäøüüððô øÜäôüøäô ììð ôäôôì øì üÜÜèèô ôÜø ìüðèððèèôììøøô ð øääðøü ô ðôôÜàèð øôøàð ðøÜ üìÜðððèðø ðôü øôøäøüüðððøüèüôÜôìø ô à øàððè èÜìììèøðôü$ðìðìüìüøôôðøÔðôìøìøè èðøð ðüèàðøø ðèüìü ìðèðøøìð üôàôðøøàüððü øìäøüøôðøô ü àèüðìäôìøøðøäø øàðìôü ðôìè èôøàü øøèðüððè üüüèðèüÜüèððôèøìèüðôô äèøðèôèøüô ìðüøøøðüìôø èèðððôôø ðøððèäììøü ðèðôèüôàôìôüü ðèôøðìøð ôô ðäüøäøèøø ììø üô èèðô øÜìüøäôìðìüôðüð øäüèøôøü ääììððôøøèôüððèôø èôð èø Üðèðøìøô àô ôôð èøäôôäððôôøüø ðøìüÜìì àèô äðèðôôø üüüäüüèüøø üðøìøÜðüôäøðøôôäøäüô ääððìðèôøøìø ðèðüèì àðôäèôðèôôøüìøøìôüìôôüüôüüø ôø èøøÜøððøôôèìü ìð äðôôèôøèôðøüôüðøüäü ìüü ðàøðèìðàìð ôôðèø äô äèô äðøôðôøüøü øðèôìôøü ü ðäøøøèððìèðôôøüøøäèüøü àìüüÜðôüìôøøüøðøü ðôðô üøôÜðüôìäðäðôôèøüøôð ääð àðøøìôôøüøü$øðüèø ìôüðäøìäôôôìüôøøø ìø üì ä ôôøìäôäð äðððøôü øìøüðüôðô ôäðüäø øèøððìüìðø ôèüè øìàðäììðøôüø$ìøøì ôìôøô èðüäôøìøôøôüøäðäüøìÜðôäèìøðøøü$ ðôüð øèüääðüäôèüìøô ô èì ìô üøðØìü üÜððèøðøøü ðôüðèüüô ìäøèìüìøôèôðø øüøøìôì ôÜèäð ôàðôðøøüððøôøðü ü ðäìô èððððøø ðððøìøüìô üäè ðäôäøôìøø üìü èèø  ôàðô èôøèäðð øüüèðôðôðäüäôøìðüüøôøäüäô ø ôÜèü ððüðôðèôô üôøôðüð ìäüü üÜìüðððôøü ìü ìðüìø øÜèøüðäôðìøøðøø üôôôðð ðàüÜäôðøìðøô ð ìèôðø üäüø øìðôèôÜðèüø øèüô$ ôäüô Üèøøô ìðøô ð äôðôü üàøø øàÜôð Üøðø øè èðøô ôàðô àèøøôèðøô øèèðôäôüääüèìðð üôìäøè ðÜèð ðèøôðüôø üððèøôô äðøüääôèððôø $ðü øäüì ø øìððüüÜôðèøüüøü øðô ìì üüìðð ðàðèøððôø $ üüüäèø ô üèðÜèðèüüôø øôø ðôèü üüôðèôøøàüôüøôðüø øðüäôôì ìðü ààðèø ì ðôÜôìø ôàèü àøüôøðôôü ðôäðøð øðøøüääèð üìø øô øÜìèðôàìô èôèôøôøü$üèôü ðôð ôôôäðôøðäøð øðøôð àôôìðôìðüääøèìôôüüø (ôðøü øô øø øðèìø øÜôôäôøôøø øôìøð ììèüèàôìøüüðô ðððø ðøø üðäèðüäøèô øð ìèøøðôüô ôìäøüü ðàôèüüðø ôððøüìüøø ìäðüàìüèðü üôø ôì ðäôðø ôüôäðüüÜüäøìôüððøøðøøü ð äèø èèüèôüôø ôèøôèøðø ôàðüôÜôøèôüðø ôðøøüôøüø ð ðôôìÜôèðø üøü üè Üðìðü üäðàèøàðôøðôü üðøüôôô øüðð ðüðÜôìðüüôô äü àððôüäðüüääøäðøô øìðøô øðüôü üô ôüØìèðøðüôìø ääìì ø øøüøèÜøèäìø$ô üøäôìüü ððü ôÜèðìüüøððüääðìü üü ôèøðÜðôìèü$ôôô äôðø øðô ìðÜäððô øð üôøðàììøð ð ôøÜäììôôüø øôôèðôôøððüø èÜðììèüü$ìüüÜðìô ð øðøØèððô üø ìüôüøìèôðüðððÔèäìô ø üüðÜðìð ð üüôÜäôðìèø ( ü øðàôìüôô ðüØðäìøü ìôôüàèððüðüøôààôððèø(üøìüèüø è ôü ðøøØììðøüôøð ô äèðìü üøèäÜðèôøô(øìüüèøø ä üøôØäèìôøôô ôäèðìø üðüôèÜôðèôðü üø ôüäø èüôìüÜäìèøøôøèìèôðü ô øüìüðÜðèðø ø ðüìììôøü ðôäôàäìèôð ðüìàðèô ì øøÔèìèôôøüôð èðððøèüèÜìèôôø èøøàôðüèøôøøÜèìðøü ôøôäììüøôÜôðÜðèôø ø äìüÜððø è üøøÜàèèôð üøüäøàøøüèäðüÜôðìøôðäàìôô èôüäìèøìø ð ððäøüèüü ð øèàøäìððüð üðÜøèìôðüøøô àìðèôðøð øôäìüèôôô øð ôÜüèäôìø ì Üôôäøìøø øèèüäôìðøð ôðüðì ôø ìüôüüÜôðèôðøðüäøüäôðüøøèàøðôìôüð ðìøôèüôì øôØìôäìðô ð äìäððô øìäøèììô ì ôìøôè ôüì ü øØèüèèìô ð üäìììøøøìàøäðìôð øðìðì ðü ô øØäüääðð ô üüüèèìèøô  ü ôÜüøàìèðð ðèðððøôüü àäèäììüø ø üðèðäüøü ðôÜøäììð ð ðäðððøüü øääüìäððøøøðøäøäüø ô øøàðàììðø ø( øäððøôüôøü ðèàüôàôð ôðôüèüäøüü ø øøèè ääðìøø(øèôôøôøø ôü ììäøüàôðü ô ôü èøìøäôü üø øüôà ðàðèøô üôøìðôøðüø ü èèèðäðôüü$üðìðôð ððüüüü ðôÜøÜðèô ôøðüüèøô ìüü üðèìèèèøü ôüøäôðôäøøüèôàäðìüôø üðøèøô ìø ø øüðäèèìäüüðôüÜððøäüüäðäô èìôøô ôôäôôìô ô øøôÜäèøôäø ôðàøø üäøüðèèäì èèôøðü øðèðøü ð øü ôÜèèøôäôðøð àøèôô àäðìôèøìô øìèðôü ðø øÜääèôìôôøð àôüøððüüø èèôäüèðððøðüäìôüðø øÜàèèøìðô øôäô øðìüüð ðäôäøäððôüèððìü ðð øÜÜèèüìðô ü äðøøðôøø ìäìäüèðôøüèìôèø øôøøüÜÜèäøððøø üüäìüüüøðü øììàüìèðøð ìèøìø üôø ààèäøððø øìðèøü ðø üäèàðøèðø ðàðìôô ðø ìØèäôüððüüüðüôäøøððü üäääð üèððü øàðìôüìø ðÔääðüððôèôøèøü ððü øäääìììøü øàìððøèü ôØääèðôð øðøüèôüðìüü èäääôðèøôäðððø èü üààäèðüìø ü üðøìøø øè ðèàäø øàø àìððøìü üäÜääðüìøüðøøìôøìøì  ôäÜìôôäøüø äðìðôìø èÜäèðøðüôôüèôô ìüè øèÜððüüàüð àìððø ìø üäàèìððüøü ðüäôô ðè øèÜììøøäüø äðììøüðô üäàäììøðô üü üäôð ôüè ü üðÜìðôüàøô àôððøüðð èÜèðôðð üøüøäðô øüè üøèÜèôäø ôäððìôüüøð ìÜäìðüðìü üüèèðøøäü ðÜèôüäðø ðìðèðüøüì ðÜäìðôèüüüôèðüøèø ìÜäôèìüèèðèðøì ôÜàèìøôì ü øèèüôìô ðØäðüèì ôðôìèøìø øÜàèèøôð ôüìèüüøðô ðÜäðèèü ðððððô ôô øÜàèèøüø üôôðäøøôøøø ðÜàðüðìø ðôððìðøðø üÜÜèèôôø øô ðäôôôôøø ôÜäìüðìô ðøôôèôðø ÜÜèìøôüüüôì ôäððøø ôÜäèøøôø üðüøôèðøüøü àÜèèôôüüø øð ôäôðôø øØäèðüøôøøøüøøèðøøü øø äÜèäðôüôôðôäøôðüø ü øØäèðüüüüôôôøøèôøøüøðüàÜèäððü ôðô øäôôìøø ü øØäèðüøüøðøüäðôôøüðüäÜèäðôü ô ìô üäðððø üü üÜäèðøøüìøäìôôô üüäÜèäðø øü èðàìððø ü ü Üàèèøøððüø üèìôðüøô üðØèèìø øüô ìð àèôìôüüøü àÜèèø üèôüðøðèôðüôü ô ôÜäèìø ø ðìð ääðìøðøôèÜèèð èøüðôøèôðøøø ðüøÜäèèøüø ôôè ðÜììô ð ð ìÜäèì èøôð èôôô üìüôø àÜèèô ðøôä ôÜèìð ðì øÜàèèðìüìø üèìôð ðøô èÜèèðô üüä àäììôøðäÜèèüøèüøðøðäôðüðüììÜèèðôüäø äàììüððüäÜèèðìüøðøäøððøüè ðÜäèìôø àôìÜìèð ðüðØèèðè øüèü àôðøôøøô ôÜàèèüôü àð ðÜììüðüøüôØäèì ìôäüüäìðôøôü ô üäÜèèôüäìøÜììü ð ôüøøÜäèðøüø ìø äàððøðô èÜèèøüøðì øÜèìü ôôüü üÜàìð üøôðü ø èÜðôìüø ìØèèð ôðè Üäìü ôìø ààìðøøôüø ðÜðôô ðü ðÔèèð ðøà ääðô ðü ø äÜèèðøüüø üÜìðø ì ôØäèì øüà èàðð üôø ìØèèø ô ôøôÜìð üüð øØàèèüüàü ðÜìð ðø ôÔèèìüøô Üèð üôôüüÜÜèèô äð ôÜèìø ð ôØäèèøüüðüø ääðô øøøàÜèèð äð øÜèìð øü øÜäèèôø ðüô ìàôð ø ø ðäÜèèð ìè üàäìðø øÜÜèèô ôðøôüÜðìüü øüðèàèìð øä ìÜìì ô üäØèèôü ôøøøàäðø üø øôðèäèððüüä üøØìì ìüðÔèèøø øôøô ìäðô üðøìððèäððøøà øÜèì üèüôØäèôøü üôôðøàèôüìðì ìððäôð ôôä ô äèì üøèøøÜèèðøôôððìäèôøèüìðìððäôð ô ðäðìäìøøðäøüäèìð øðôì ðèèìð èìðììðèðð ð ôäø ðøôäìôüü ôèü ôøèäìììøèðä ìèð ìü ððôèôììôøøøøäðôðàìð ø øìø øôôàèìüìüèüèüôäðüðððè äðôèôô øøäèè äèð ðððüèÜìôøôüèðèð äôøðøìø èäüäðô øèäìôðàôüø ôðèüôØððð üìè ðìäìø ðø ìôôàèèô üôäèø ððüàôøôôðüìôÔìð ððäôììèø øðèð øàðäô ð èäôôìàðøôôðüððÜäððüìäøøèðèü üð èð øÜôàô ðèäð ôè àðøøøðüôðààðôøìäð èøèø üðìð àøøàðüô ìäìüèäðø øøüìø øèèàðü øøðäì èøøèøìðì àðøäðüøðäìèäðô øôìø øäüìäðøüü ôäìüøðøèðüì øð àìøèðø üøäì ðüèèðüüð ìüèôôäðô øììðüô üèìüôüð àìøèèø üäìôìüðèôüø ôüüäðøàðð øôìððððð ôô ðäðÜðô Üèðøøäøüøô ôèÜäðøüøøèøìøüüðø ð øäøôØðì ü ìðøüôøüäðüø üèôààììøôøüìüüüð ôøü ôüøÔèìøôø ðô üèì ðü øìøèÜìôüôðøüôôô ôô ü øäøôàèôüøð ðø ôììü øø øðôääèøøøôð ôôü øôü üè üèøôàèøüüèüøô øìèðôø øôìàäøøðè ðôü ôô üè üèüäàôøäø ðì ô ðìð øø üôðääü ðäüèðø øôüì ðøüèäôôàôôè ø ððì ðô ðüìèèø ðèüüüðôü üôô üìü ðøüèèì üäôøôì ü ððì ôô ðøèèèø ôìôøôôü ôô ä ððüèèè èôôüð ððì øôüôôääèð üôôôôôü ôø ð ôðôäèì üðøôôô ôðð üüø øôèäèðüøôðôôø ðø ðüøôøèäð ðüððð  ôðìüü üøèäèð øøððôøðø ðøüøèèðôôðø ðìðüüüüèäèð üøìðôøðô üðüøüüüüèèô øüôìø üäìüüüôüüðäìø ììðôü ððøôüøüüøèäð øìø øäèüü øü ìäìô ììôøøððüøøô èäð ôäð üäèøü ôü ü ðäìø èìðøø ìð ü øð ìäð øäðäèôô ü øàèô ìèôøø ðèüøüô üôäìü èô èäôøôø ääôüðèôøøüøèüø ðü ô üäðü ìðü ìèøø ôø üüèäôü ôìøøøü üèüøü ðüü èðøüüüüðøü ðìøôüôüììøøôðüøøø üìüüüð ìüüüüìøüüüðôüôøðøìðüü ôðüøôøìüðü ìüüüðüüüðôüôøðøüðôüüôðøüü üðüüøèüü ìøøüìôüø ôôôôððøüððø ôìøüü üð ü üìøüüøìøøøìôüø ôôôôôôøüôðôôìüøøøð øø ðøøüôøüôðôüøüôøìüôðüüüøðøü ôèøøôüô ôðøüüôüô ððøøôüðøøìüüüüüøðüø üèôøüð øððüøüøø øìüøôüðôüðüü øüðøø üìðüüøøôø øüøôüüüüøü øðøøüøüðôüôøüü øøôøü üôðüüøøøøøøøüø üüôü üðôüøøüøøðôüüøøü øôøøüü üøðüüüøôôøøøøüø üøü üôôüüôüøøôøüüøüøü øøøøüüüøôüøüøðôøüøøôøüü üôôøü ôøüüôøüüøôøôü øøøüüüüüôøøüôôôüüøøôü øüüüüüôôø ôüøüüøüøüøôô øøôøü üøøø üôôôüüôðø øüüüôøøøøøøøøøøôô üøøøø üøôø ôôôüüüôðô üüøüüôøüøøôøüüüøøôô øüøüøøôôøøôôøüôôô üøüôôüøüøüüüøüôôø øüüø ôüôôøüôøøüüôðô üüøøøðøüüøüüüôüôôø øüüøøôôøüðøüüøøðôü üüüôüôøüüüüüøøôðøüôüüüôðøüôôøüüøìô üøøüðôüøüüüøôøìô ôü øüüðôüôôüüôüððüüüü øøüôðøüøüüüôüøìð ôüü üüððøüøôüüüüøðüøüüüøüôüøüüüüôüüððü øøüøüøüððüüüôüüüüüüôüüüüøôüüôøüüüüôüôðüøøøüüüüôðüüüøüüüôüüøüøðøüüüøüôüôôøøøüüøüôôüøøüøøøøüüðüüüüøüôôøôøüüøüüôüøøüüüôüüôüøüüôüôøüøüüüüøøôüøøøüðüôüüøøüôüüôøüüüøüüüôôøøüüøüðüøøøüôðøüøøøøüüôôøüüøøüüðøøøüøüðüüôøøüôüôøüüüüôøüøôüüüüôüüðüüüüüøüôüøøøüôüüüøôüüüüüøüüøðüüüôüðøüüü üøüøôøøøøøøøüôüøüüüüøôüüôøøôüüøüü üøüüøôüøüüüüôôüüôüøüøüüøüðøøüðøð øôüüôüðüøðøèüüüøèðøôøôôüì øø øðôøðøðüüôðøüôüøôøðôøðøôìü ðüüøôìèôø ìäøôìøð üììüüðüôèôôðøìüððììôø üèðèð øì ðèäøø ôàèìðüðôäèôä ððððøôôüðèèðü èèèìüô ðèèøô üäèôìø ð ðìèð ôìäðìðìð üìðìøø ôôôðüð üäàì üèèðäðìøðìð ðüôðèìøü ðäèèüôèäèô ôèðèô ð øüôäðìøèäðøüüàäôðìèäôüøðèüðüüôèìô øðøôäðôüôôüìì ðøøððôìüôàô øðàôøôèðøäð øðøøèðôð üìô ôôøôäèôøð üèô ôøøøô øüðìøü äì ìèðøèìôìôüìðøøüôüøèüôüôìô üøðôèäüôìðôøäøìììðøððø ðôðìüððøèüðððø ôä üüüø øìøôððè øìèôøèüüìððø ôè øèôðèüô øüìø è üðôøèüì ôèèìøäìüøèìüìü ðøðô øè ôøôÜøìè èôøìü äü ôðøèø ôðèðøð üèüðàôèôìèôð ìøð ìüäüøì ðü ìøè ìððäøèèìì øè ô èìðèüøøøôôìø øüäìèèôè øðøèôøìüôüìüüôøðüðè ðè ääôèðôô ôìøôü ôôüôääôðôøèèøø ðÜôðüôøèäððüèô ü ììøôøøð üôìô ðø ôàøøäðìø ìôðôüì øøäìôø üøìäð ôøèäðäðèèððô ðø øìüüìððôøèôð äì üììèüðôìø ôè èèððøüøüüèðø ôüðØôøèèìüôðèøð äôøèôüü äðü üðð ôàðøôôðôøøüô ðüÜèìøôàèô ð üäà üäðìüèè ôô àèðøôìüäü ôüäàôðäðèðü üøøðÜôô øøÜô üü Üäüøôäðüèô øüø ìÜøøüìðüüäøøüô üàì ôÜøðüäøüüäàðèøøô èè øüø øÜô üìè øøäü Üèüäðèèü ì ðÜôøøìððüøô øøüØèððôøÜè üää èü ððäð ôØäôðððüô ä ø üàäøôôä øäø øèÜôü ôô ðÜô üøÜèôèèôôìü üèàüôä ð ðèøü ðÜô ìäôôìè üÜàðð ü ðàð øüèÜüøðð øüìì ø øÜðüüèü üàäø èÜüðìðøøôø$ üð ðÜèüüü ô ìàð ôø øàðüø üøðØì üì èàüøøø èèðô ôÜì ìèôüèäð ðôÜìü  ø àäð èÜøü øðàäô  øàìüðøüìäìðü äàüø ôüÜäðü ðÜìô ðôàðø ðÜä üü ððüàèðü øèäüð ðìàððøôüüäðøüäøèðøü üüääô ø üðôØìð èôðäø ðüØäðüôøüüèäô üèüðèøü øôÜðüô ôüøÜèìôø üðèèü øðØð øèôØð ìøèäðô üìääø øàøØ øäøèä èè ðäôèüøèìððüøôðèøø äôðäôðôì üôèð ü ìüääø øð øüìàøøìð ðäôìðô ðøäôø øäèèìðø ððìàðð èè ääô üè àäìüøìøðèôø ôÜèìü èÜìì üääðø ðüðèðøü üüøÜð øôäðøäôèôü èøüàä üøøääðððü ø äôüøø øüøðüô üèÜôèèð ôèððôøøü øèð èðèì ìèð ää ìäð ìð ðÜðø øäðäø øàøüøèÜð ôø ü ìäìôüì ôèôìü ôääì äàðìøäøìððøøô üôôôüôô üüìàðèü üèôäèððôø ðøøôøô äððøäü èàðàøääðèðø èôìèø ääøô ððøäð ìäðäðü øð èðüìð ìè ìüô üèè üìèðôøäð ôôü ìôððèô ðôðäð ôøøäèôüì øðüô øäððäøääøððôøøøðøøøø üìôôððüðìôôìü àäðäøäìðôôô üô üððôðøäüüð ððôàøøððôððôüøøääôðèüôôüüðüôô ôäìüüôìøüøøøðððüàô ðè øäèð ìèìðôôüüôôø ðàäè äø üäôôì èäìðôðøøüü$øÜèüèðäìüðäüèðø ìðôôøø ì ø øäèüììè øøôàðôè ôìøôøø øðüüüìü øàÜð ôððôôèüüô üìðô è üðøüôüü ðÜèð àðøøüøøüüü ø øøðàðüôøüøìøôøüääðð ôüðüü$ üèð ðôô äèüüüäô üìèèððôøøüüøü(ôðàüôðèì ðäôì ðôøäðô ìô ðôøôüü$ äè ðØð ôäøäø ìäôðôèôðøüü$ ôôìÜøôøèðèüüìðü ìøäôèôôü(üø üààôÜððøøôøôì èäüôðüøü ð ðøøì ôô ìììøääôøôðøðôìøô øäôÜèôàäðôèøüèüøøøè øððøüøøôüðüìàü ðääüìüôð üèüøðøü$ôôü ðø ìÜøää èÜììøðô üèðô ðôôàìøÜüøôèüüüðèüððø øðèôôøü ü (øøü øäüððôì äìüìüôüäøüðäø øè èðððð üàèèè ôèôüèððøôôü üôìðô ðØè øà ðÜøôèôø ìðø øè ääèøøðäôèðì ôàìð äôôü ðìðôø èø èäôè Üðìü ôøàÜü øäü ðä øøðôÔüôüüü ðàìì üðäüèè ðä øøäððäüüôèèðð äàìèðô äà ìè ôøüäðøôôðüô ôäìð ü üÜäô øìôøàäøøøì ìììô ìøè øìè ü ôèÜäððôðøôôð ôøø øüð ìèìð üàØè ôÜøàðôô øøìøô øüüôìÜèôàøðäø üôìø ôðüÜäììøðü ððø ðôððüððääðìøüô ôäèôè ììðä ðìüìðüøøèøøüô äðððôììø øìü èäøìððèüôèôðôðøôü øððÜàèè èô ôèèðüìèððôøøü üìì àäðìüðüÜäèìüäìôüüðøøü øèèðü üôä üäè ôü ð ðØèèìüðìèðôüðøèàèèü ðôè øèðð ðüääìì øÜèðìüðô èèôèôôôüð üäðìèô üààìè øððäðôüðüôüøôø èøôøäìøððèðüô üààèèìüüäôôøøü èøèàìèüüìèàð øÜìøèôôø èð üôììô ü ìÜèðüüüèä èìððäøøàèô øäàððüøøüä øääðìô ôôôìððüô ü äøøÜììüøüäèð ðððüøô ðüðèôðüøèüìàðèøøäð äðôøèôððø øìøôüøôððäð èøøàèðäôìôäüäôððäôðô øìð üèäÜèüÜèèøôèô ðôäððììðøèèèø ðøèøøèôø äøðèèð è üàðäìäèì äððôøøüäèðüìðèðð üôøð øèôðèìøðôäôäèððüðôèôôèôðüüèðôôøüôøü üðøøøøôô üðôèðüüäøðøüðøüðìðäøøäìððôðüøü ôø ðìð ðøðøÜìèô üÜäðôäüìðèäøðüì üðäððüèìôðüèøô ôðüììèäøàðèìôðôüìø ôìôðô ð ðøàèìðø ôèðüøüôìøøèðøüôèøðìüèäðèüèüøèø äøôü üìôðìôøììèðü ðäü ððôü äèðèüøàôäðìðø üððô øüððôüüäèøüìðü øäèüääðèððø ôüèô øððððøäìü ìèôü ôäðìäôüøüèô üìèððüôøìèììäðìôüøðèè äàìüìììôôôüøüüðø ðììèôððìðôøìüèììô ôèüððôðôðø øðüøìðð ôðôèðüøì ôð üàèèìøüðìøôô ðô ôðøôðøðøôðÜððøè üð ôäüüèôôôðìüø ôìü øôüôðøôüüôøüìüøðü øôèð ôôðèøô èäðüü ôø ììüèäðüüôôô üôìäàèðüøøäô ø ðüüôüô ðèðøôðüü ìøøìø ôðôäð ðääìðìôøðì ðè ôÜðèðüð  ìàøìàôðôðìô èìô øüìø ôì ðììèøøôøôü üøøøüôìðüìðèìððü ðàð üìÜèìäôøüôääð ðìèðäìøììüìäìü ìôððøøüìüìð ìø èäð øðü àäððìø äð üàôäøððôôøô ôü øôôìôìøôèððìð èü ôôðôð ììôø èÜü ìèðððøøðø üìäøðüðèô üä üìèìððèôô üøôô ðèìðøì èäðüüè èððôðô ìððèôøøìøôø èðäìððø ìü ôÜìììô èôøüð ððÜìôøðììðø ü äèôäüôô øäøôäðôüôôìøìðô äðäìôäôèðèðèð üèøðìôìüôü üô ðô ììøìðèìèèðüè ì ôÜðððüäðøüìôôôðèüôäøäð üèÜøôô àðøäèô üä àìüèø üäèüôàø øìôÜøä ìøÜìðððü èøüÜô üääôäôü üäðôì ø ääôìðô ø üà ììäø üääìð ôèô ôð ôÜìôôìüìèøôøô ôÜðôèøôôììäðü øüôøèôôô ôÜèüü ôìøøèìèì àäðìô ððððüô ø ôÜèèìðü øô øüäì ôÜàì ð ðàôèô äÜìôðìôôüðàø øèø ôèðè ðäðìøøô ðøðøð üèôüôðøø èàðìððøüääôÜìüèìøìø üäüðüàøôìäðìôôäðè ðôàøððüøô àøüìðèøäüðìüüø øèäø èèü äüðèüø ôÜèäìðø ðÜô øüäèìèôðôìø üäôô üäøèèðôü ääôøìðôøìäü øäðø ìüðìø äø ðèôèôìôð ääüüðü üÜüäüðì ôäððø èàôèðììô üÜðü Üìììø ðèìøèð øÜè øèðèôüðàð ðÜüäüðüü üøô ø üÜðôàèèðäøìøø üôüôððäð ôèìôøèôäô ðäððô ääð øøèðøøøøìøôèôøìô ðàüðèìì àèèìø øèôø äì ôðìðôôüô (èôèìôôü ôðèøüüð ðèàððü øìøðøðüü èèüäèðü üèÜìð èäèø ôðôôèôøøüøìè øÜèð àäèøüôäìðìøüðø ðøôøüøðäðääðü üðèðäô üèèøüüøìôøððôøü ô èìääðìü üð üèðð ðàøÜäì ììðô ôàôÜðì üüðììì ðàðøüàðüððüìø ôèðÜìì ìðììèô ðøüø ìÜô ôäøøüèüô üèàìèø èÜðì øàüìØøøøìäüììüüü ð ìäðð ôð äèìø øðìô ääüøììèðøôüôèøüäìø ðäôðìôôø ðøø ðèôôìð üèøìüüèìèèðô äèüôìôøìäìøüèèð ðèüôðüø üääüäèððô ììôðøôü ðèôüüøììô ìèøðø ðä øàäìèø üìäøôè ðøàìüøèðü ì  øàô øàìðìô üèô ðô øäèü øðàèðøìì øìüø ðèôàüìð ôäüôèðøàäüðüÜðäðô ôìü ðàü ìäøìüääììôô ðäðøôØôøäìô ðô ü øäôèðäü ôÜôìèô ðàììøèèüôìðüüôüôèìøèøè ðàðìèø üüðèðüääüüìè øìô øäðìäøøð èèüäðô ìüðððøèð üèð øäðø ø äìðìü øÜðôèðø ðèäø üèìèð üèôøìð üðìøìäðìðøàìððôü øäì ìäððüøìð ðð üìàèü øäððüøàðìðôü øôäðäððøððôø èôô ôìè ôäìüø ìÜìèððôøü èð ìäððððôøìô èäèìüðìøøô øèôðüôø øìäðøääèøäððüèø üìøøìèüôàäììðôøø øèøô ììôô èìôüäø ìäìð øäðôàìðüððü $ øìôô üèððôüèðô ôðøôôøðèäøìÜèèôôðü øôð øäðô ðèô ìèì ìèìèø ü üìäììøøôðôôøäìðø ðì ôìð ôàðôüüø ðÜèèü üðøðÜìð üèð ôðüüäüôøø ìÜèøüðüüðèàðìèø ôøôü øøôäüðè ôðääøôìôøàø øäìðü ôð øøðø  øàèüäàìàìøüðü üìäèìøìôøìøôü ô ðø üäüìäìÜðøüð üøüèäèüøôøððøøô üøôäüüäøôäôüðüüøøøìôðìð øøüðôüøø ðôð øäôìÜø øôè üøüüììèð èüðôððü üüø ð ìôðìäèøüôð ôìüüðøðüüðì èìððüø øôüø è ôèäðøôðìèôððüôü øð øøìðøôüüøô üä øäðüàðüôôôôøü ìô üðä øäðð ðüøôø üè ìôüÜøüôôô ð ð øìôì øüüìðôô ìüüøèôüäüðøäôôü ôð ì üèü üü äàðô ðüøü èð ô ôìôäüüü ôøøüèüüôðüðøôüôèðü üäø ôð ðàððüðð üìü ðäèôø øäðüüô ðøìüðìüððôø øøøôððôìì üì ðäø èôôèìðôìø ìðüôøô øèøüü ìäìôð ìð üèôììüüðüøøìøøô üøôìô ððôüðüü ø ü üðøôôôô ìèôôôð ìðøøðøøðôôü ô üüøôðüøääðüô ðüôôüü üøôðüüøøðôøüü ì ììððüøðøø øðøøüø øüüìèôüøðôüü üüü ôøôô ôðôðôüìðôøüøøôððüøôøôüüô üììü ôôüüøèìððø üðøüü øðôøø ø øìüøôôôðèüøôüôìððü øôôôøüôøü ôðøðøüø ôüðìððôüüüüü üøøøððüüôøü ôüøðôððø ôìøðôììôü üü ôôüüðôøüøüüøüüüììô ðøôüèäìðôüøôü ôìôüøüððøüðüøôøððøøðìèìðø ø èèðøüôü øüðôôø øôðøøüøüøøøäðøüøìðø üüððøüüðôøüüðôüøøøü üôðôäèððôø ôìôôôøôìôø üøôìø üüèèðô ôôü øøøô ôüüüüììü ôôðô øøüüü ìäððøüôø øôüøüôô èàìì øðøôøøüøøôäðô üèô øôôìøôôìô øøôôììô üôôøìäððø ôøøôìüüôôìøø øôôü ðððøüääììô ø üôôôøèüüüüìôü øøüüøððôìðìðôôøøøôôüôüøøôääðü øøðüøôðü ôüüøäððø ðø øø üøøüðäèðøøøøüüøüøüüìèððô ôüüôðøøøøðìððü ôøü øøôø ø èäììøüüôôìðüüøèðøôìð üôôøüøø ìäììô üøüôüøüøðäôôøøôðü üüøðôð äèðôüøü üô øøôüüðìøø ôðüüðøøðøøøôôèððô øôøôôüüðèèôø üüø øðüôôøø üäìððüüøðôøøüððôü üüø øìüüüøøôü øàìððü øøüüðüüôðøô üü üüüððìüøðèøìøøô ø üøøøôð üøôôü üüøôôüüôèäððüüôøøøøøøôüøøøøüøøüüüüüüøììððüü øøðøøøüôüôü üøüüìôüüüüôôðð üøøððüððüüøôø ôøüüüøôüüøðüøøüøüøøüüüøüøôøüüø üôø ôüøìðôôôððôðü øôøü ôèôüøüüüü üøøøôøøôììôøüüøðø üüôøôüüüüôøüüüüüüøììðø üøüüøø øôüøôððüüøô üøôüøôðôøøüüüüøüøüüüüüüøøøüüüðôüðüüøøøøüøðôüüüðôüøøøüüüøðü üüüüôìððøøüüøüüüüüüüüøøüôøüøøüðôðôøüøôôüüüüüôôøüüüüü øøøøüüøøôøøøô üøüøüüøøøøøüüüüü üøøøøøüøôøøøø üüøðôôôôüôøøøøø üøôôøüüøøüøøðôüü üüüôôüøøøøüüüøüüøôôøôôôøüüü üøüüøüððøüøü øøøüüôððôøøøüüüüüüððøôôüüüüüøôøüüüüøøüüüüøüøôøüôøüøü üøøøøøüüüüøøøøøüüüüøøøüüüôøüüøøøôøüüüôôüüüøôüøøüüôüüüüøüüüøüøøüüüððôø üüøüüüüüôôôôøüøøôðøüüøüøøü üøôôøøøøüøðôøøüüøøøüüøüüüôðôüüøøøøôüüøøøüüüüøøüøüüôôðôüø üøüøøøüüüüøøøøüüüüøüøôðôøøøøü üüüüôððôôüü üôüüøøôôüüððøøøü øøøüüüøôôôøü øðôüøøüøüüôøøøø øøüøôø üüüøøøüøüüüüüøüøôøüüøøüøüüüüüüüüüüøðüøøüüüøôøüüøüüüððüüü øøøøüüøüüøôøøøüüøøüôøøüüðôüüü üüðôøøüøøôøüøøøøøüüüøðô ôøüøüüüøðøøðø øðøüøüüüüüüüüüüüøôüüüüüøüøüüøøüøüüøüøüüøüüüüøüøüüøøøôôüøø øüüüüüøøøüøøøøüüüøôøüüøôôôôüü üüôüüüøøüüüüüüüøøüüü øøøôüüøøôøøôøüøüøüüøüøøüøüøøøüüüüüøøøøüüüüüüøøüøüüøüøðôüüüüüüüüüøôôøüüüüüüüüøüüøôôüüüüüøôøüøôôüüøøøüüüüüüüøøüüüüüüøôôøøôôøøøüüüøüüüøüøøøüüøüüøüüüüüøøøüüüøüüüøüüüüüüüüüüøøøôüüøüüüüüüøôøüüüüøüüøøüüüüüüüøüøøøüüøøüüüüüüüüüüüüüüüüüøøüüôôüüüôøøôôøøøüüüøøøüüüüøüüüüøôøüüøüüüüüüüüüüøøøüøüüüøøøôüüôøüøøøüüüüüüüüüüüüøøüüüüüøüüøüüøüüüüøüüüüüüüüüøøøüøüøüüøôøüüøøøðôôüüüøøøüüüüüüüüüüüôôøüüôôüøøüøøüøøüüøüüüøøøüüøôôüüüüüüüüüøüüøüüüüüüüøøøøøüøøüüüüüüüüüüøôôøøüüüüøüüüüüüüøøøøüüüüüüøôøøøüüüøøüüüüøüüøôøüüüüôôôøøüüüüüüüøüøøüüüüüüüüøüüüüüøøüøøüüøüüüüøøøüøøøüüüôôøüüøøøøøüüüüüüøüøøøøüüüüøøøüüøüüüüüüüüøüüüøøüüüüüüüüüüüøôøüüüøüüüüüüøôüøøüüüüøüüüüøüüüüüüüøüüüüüüüüüôøüüøüüüüüøððôüüüøüüüüøøüüøøüüøøüüøøüüüüøôøüüøøôüüüüüüüüüøôøøüüüüüøðôüüøøøøøøüøøüüøøüøüüüüüüüøøüüøøüøøüüüøüüøøøüüøüüüüøøüüüüüøøüüüüüüüøøüüøøüøðøüüüôøüüüøüøôüüøüüüüüüøüüøøüüøüüüüüüøôøüüôøüüüüøüüüøøüøü üüüøôüüüüøøüüüüôôøøøøøüüüüøüøøøøüüøøüüøøøüüüüüüøøøøøüüøøüøøôôüüüøøøøøøüüüüüøüøüüøøøôôüüüøøüüøüøøøüüüüüøøüøôøüüüüüüüüøôøüüüüüüøüüüüøøüüüøøøôøüôôüüüüøøüüüüüøøüøøøüüüüüøøüøøüüüüüüøüüôøüüüüøøüüüøðôüüüüüüüüüüüüüøøüøøüøüüüüüüøøøüüüüüüüüüüüüøøüøøøôüüøôðøüüüüüüüüøôøüüøøøøüüüøøøüüüüüüüüüüøüüøôôôøüüôøøüüüüüüüüüüüüüøøüüøøøøøüüøøôøüüüüüüüøøüøøøøøøüüøôøüüüüüüüüüüüøøüüüôøøøüüüüøøüüüüüüüüüüüüüüøøøüøøüüøôôøøøüüüøøüüøøøôøüüøôøôøüüüôôøüüüøøøøüüøüüüüüøøøøüüøøüüüüüüüüüøøøüüøüüüüüøüøüøøôøüüüøøøøüüüüøøüüøøøøøøøüüøðôøüüüøøôøüüüüüüüøøøôôüüøøøüüüüüøøôøüüüøôôøøøøüüôôüüüüüüüüøüüøüüüøøøøøøüøøüüüüøøøüüüüüüüüøøøøôøüüüøøüüüøøôøüüüüøøøüüøøøüüøøüüüøôøüüüüüüüüüüüüüüüüüøôøøøøüüøüüüüüüøøüüüüüüøøøøøøüüüüøøüüøüüüüüüüüøüüüøøøüüøøüüøôôøüüüüüüüüüøøüüøøøøøôøüüøôøüüüüüüüüüüüøøüüøøüüøøøüüüüüüüüüøøøüüüüüüüüüøøøüüüüüüüüøøøüüøøøøüüüüüüøüüøøøüüüüüüøøøüüüüøøøøøüüüøüüüøøüüüüüüüüüøøøüüüüüüüüüüüüüüüüüøøøüüüüüüüüüüøüüüüüøüüüüüüüüüüüøøøøøüüüüüüüüøôøüüøøüüüüüüüüøøøüüüüüøüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüøøøøüüüüøüüøøôôøüüüüøøüüüüüüüüüüüüüüüüüüüøøøøøüüüüüüüüüüüüüüüüüüüøøôôøüüüüüüøüüüüøøüüüüøüøøøøøøøüüüüüüüüüüøüüøøüüøøøøøüüüüüüüüüøüøøøüüüüüüüüüüüüüøüüüüüüüüüüüüüøøøüüüøøüüüüüøøøøüüüüüüøüüøøøøüüüüüüüøøøøøüüüüüüøøüüüüüüüüüüüüüüøøüüøøøøüüüüüüøøüüüüüüüüüüüüøüüüüüøøøøüüüüüüüüüüüüüøøøüüüüüüüüøøüüüüüüüüüøøøüüüüüüøüüüüüüüüøüüüüüüüüüüøøüüüüüüüüüüüüüüüüüüüøøôøüüüüøøøüüüüüüüøüüøüüüüøøüüüüüøüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüøüøøüüüüøüüüüüøøøüüüüüüüüüüüøøøøüüüøøøüüüüüüüüüüüüüüüüüüüøøüüüüüüüüüüüüüøøüüüüüüøøøøüüüüüüüüüüüüüüüüüüøøøüüüüüøøøüüüüüüøøüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüøøøøüüüøøøøüüüüüøüüüüüüüüüüøøüüüüüüüüüüüüüüüüüüüøüüüüüüüüüüüüüüøøüüüüüøüüüüüøøüüüüøøøüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüøøüüüüüüüüüüüüüüüøøôøüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüøøüüüüüüüøüüüüøüüüüüüüøüüüüüüüüüüüüüüüüøøüüüüüüüüüüüüüüøøüüüøøüüüøøüüüüüüüüüüüüüüøüüüüøüüüüüüüüüüüüüüøøüüüüüüüüüüüüüøøøøøüüüøøüüüüüüøøüüüüüüüøøüüüøøüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüøüüüüüüüüøüüüüüüüøøüüüüüüüüüüüüüüøøüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüøøüüüüüüüüüøøøøüüøüüüüøøøøüüüüüüüüüüüüüüüøüüüüüüüüüüüüüüøøüüüüüüøüüüüøøøøüüüøøüüüüüüüüüüüüøøøüüüüüüüüüüøüüüüüøüüüüüüøüüüüøüüüüüüüøøøüüüüüüüüüüüüüüüüüüøüüüüüüüüüøøüüøøüüüüüüüüüüüüüüüüüüüøüüüüøøüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüøøüüüüüøøüüüøüüüüüüüüüüøøüüüüüüüüüüüüøüüüüüüüüüüüüüüüüüüüøøüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüøøüüüüüüüüüøøüüüüüüüüüüüüüøüüüüøüüüüüüøøüüüüüüüüüøüüüüüüüüüüüüüüüüøüüüüüüüüøüüüøüüüüøøüüüøøøüüüüüüüüüüüüøøüüüüüüüüüüüüüüüøüüüüüüüüüüüüüüøøüüüøüüüüüüüüüøüüüüüüüüüøøüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüøøüüüøøøüüüüøüüüøøüüüüüüüüüüüøøüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüøøüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüøøøüüüüüüüüøøüüüüüüüüüüüüüøøüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüøüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüøüüüüøüüüüøøøüüüøüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüøøüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüøøøüüüüüüüüüüøøøüüüüüüüüüüøøüüüüüüüüüüüüøüüüüüüüüüøøüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüøüüüüüüüüøøüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüøüüüüüüüüüüøøüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüøüüüüüüüüüüüüøüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüøüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüøüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüøüüøüüüüüøøüüüüüüüüüüüüøøüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüøøüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüøøüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü

  3 Responses to “Category : Music and Digitized Voice
Archive   : AUSOUND.ZIP
Filename : TOCCATA.AU

 1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

 2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

 3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/