Category : Music and Digitized Voice
Archive   : AUSOUND.ZIP
Filename : SPACEBAL.AU

 
Output of file : SPACEBAL.AU contained in archive : AUSOUND.ZIP
FORMñí8SVXVHDRñ¢ @ANNOWHAM 1.31 by Andrew BulhakBODYñ¢üþþþæææúææææææææøþææææþþþþþþüþþþþøúúôøüþúü
þüúþúøø
øøüþøøþúþúöúþþþúþþüüþþþöôøüþüúúþúøüúøúüöúúøþþüöô üúüþüøòöúôöôö

òêøüøöúöúúðôôöø
ü üþúòðöüúöîøöúþöôöþþüü
üüúþúôüþööþüþøðö øðô öúøþ üúúúöòøððú
üþ úøúþøöôøþþüòêôþøêò
úöþ
üîòþô òòþ
úòòö þîú ôæì øüôöþöòìòüúüþððüúò
þþü úôöúöòòþôú øü úîêîþþòöüüøþúöøþüüü
öøüøüþøîðú øøööèðþøú êð

öòþòúüöø
üøüþôöü
ðòôüúôêú þôúþüüöøøøúþüüþ úúôúúøôôô
 þ
üöòôüöððú
üøüüòôúòø
þþ
ôôöðøúîðòðö
øôöúüøúö
øòú
øòþ øèòøöêö úúøüøöö

þøúöþøôü

þúúøöüüòôòîü
þôòøöüøøöôòü
òòðèòüîêú
 þòôø
øòðú öüøø úôöú
öòüüôøþ úôúôîîôüú
îòüþòúúööúü
üîêöúöúüü øü òèðü òòþ ü
úüüòöôø
úôøüúðòøøþüöøþþööôüú ôðüöøþüúôü

úøøúüöòü
ú
öôüüüôüþúöþôüôðî øîò
øúüúòøúüüúþüøôþþüøôøööøúòú
öô
þúúúúöúþúú þúþúðòüððþ
úöôüþüøô òòü
øôþ þøø
úüþøôðüúúøøôú ìèæøøîòþüìöþ øþøúþøôüøú úìðôþôêþøúþøöúþøøþöþþüúöþøúøúþúöúüúúþúüþöøüüúþþú þþøöøüôðúøöøþ
þêì
øòðøøúüþøþøòúþöüøòúþþþüúòüòðúþþþþôüöü
üøôüøòúþþüþ
þúüúüøøþüúöøþúôò
øòîöüøþ ôòöþúòúþ
øøúüøòöøþüüúôú
øøüúîôúþþþþôôüøþ
òúøúüøö úöüøúþþøö

ôô ôòøôþ þòøüòòö

øüüøþþüúøüúüüôü
üþþöðôúöôøþþööüöô úòúúðöþúöôüþúþøöþ
üöúøîøþðøòüþþþ
þüòôøüôô üöüúîò
öò
úôúðòøüúþ
þøüôìòüúþ

øòøîðèúö

üîêêôøøòîú
úêèðúüøþ öèêøøô 
öôêèð þìèêììôüü
 
þòòôòøôòøü úòêèèêîú 
þòîôîæü 
ðôòöþüòììòú
 öðôüþþþ
øôððþþôìöü
þ øööòðüþøüþüþøøúþúøîô
úòôîèèðúüüðêîèæô ôîòðöúøüþ

øðîìèèèìþüðêìæèæêøôêèêðìêôü



öìðøöþøîö
úúôðòèèð òèæðüþþüòúþüþþüüòòüü
 þúøøüòôú ú
øòøþúþøúþüþþþþüüøøüþþþþúúüúúöôöþþ
úþþôòôòðöøü 
øòüúòòööþ


 öôöøôøü

öôøôôòòøþ
 þúöòòòòú þøöððôîðþ
üúøòòüüúüüüøöøþüüþüøøüüöþþ
øøüüöúüöøøøöôú
üúúöììòü þøöøøòìòøþ

úôúøøúþøþ úøôöúúú
øòðôúþþþ



ôðòðòöööü
öôîìøþþþ

üúúööôøþ

üúüúðîðøþ
 öêìðîòúúîðòîîôøþ

 öòôôøüøöþ
üþüöøöôøüþúþ

úøüúòêêòü
 

øîîöúôôøþ ðèèèêöøîèèèèèèöþ 
þúúòèêüþ

üêèèèèèòü úìêêìòú
úòîðòôöø
 üúøôüüöôðòúöòôøôöþüöü


 þüþþøúúöôòòøúøöúþüþ



þøôððöøöúþüüøöüþþ



øòüüìô
üüüøðìîöøöúøøþ
 þúðîôòðøøüüüúðöüôúøþöú üòòêèìôòþ 
üøöòø
üúúøôöúøøúøôôöøüþü
þþüüúúøöôøüôüüüüøú 

þúþøòúüôúþüüøðöúööööüþ

üøúþüþøôøúøøüþüøøþøòüúú
üüøüþþöøþüøüüþþþüøøúöòòòôôôöüüü


þþüöòôöööööøúúúúüüøøúúúúúþüþþøøúúþþþúüþþþþüþúôöøøþþüþþþþüþüþüôøþþüüþ
úôúôòú


üöòîêèêòúþ üøøôòöøþüþüúúøøøøúþ

üøöôöôöüþþþüþøðòðæðþøü
øøüü
üúöòòôøüøòôðèîøðöþ

øöúøúþ

úøöôöüþ üôòòðòøúøþþüúþþþþþþþüþþúúüþüþþþüüüøøúúúþüüüôþþøþ
úøòðòððöúþ
üøòòòîø 
üþüôôöúü
þúòîòòôú 
þôìòöôøüþþúúöôøöøøø
þúööôöúþ 
þúöøööööööüúúþþøüþø
 øêîêèðü
 
þøøôðòòüþ þøööîðööôúúøþøþþüþôøüüüúúöþúúþüøüüþøþüöðöøôöüþ


þþüøöþþöüøúúøþþþüþüþüüüøòîòòôú üôêèêèêðòú
öøðêêôöø 

þðìôîèîþþ
 øôôðìòôúüþ


ööööòîöþ
üðòòèêöòò

úôöèèèèèì þöòòîðòôþþüòêîøôðþöðòúúü
öðèæîææòø 
þúüúòüþþþøôðèèèèðö 
þøèèèèèæêþ
öòìîòöþ

úæèèîòòîþ üòôøòô


üêèìèîøø 
øúôòøøø 
þòôðêîöúú
üöòèìîìòøúüþ úôîòîòøø

 øêèîòöòò 
ôîöòðö 
üøèêêèôøú


üúúòòüøüòìîììö þúöôòòþúøþúþøôðú
úúêîèèòþ
 üüúúþøôúüîö

üøêèèèðîö


úúøþúþþøêðúþøüüþþüúöþüþþöîèêææòü 
öööðü
ü öêôöæìúúþðòü üôøøö

 üîþ
úðøüôðú

þ


þöîîîü
úþøêöêìüüüúò
üøúîèîò øôþôìòöòèîúüþ
 þúèêøüþüþüôôòòæìðôú
üüüúþüüúö

þöòøôúîèôôôüþîèîðòøþ üîèòòòüöðèèöþúúüþ þòúþòèðøôîü
ôòôøô
þêèèèèæòüú þööø
þ
òîðîèèòöüþúìðòêêøüø þøøôðöøþ
 ðîìêðòúþîîèììèèðöþü
úôîæèêìòú þúîèèæèêðø
þ 
þþüúú

þüüúöîîøöòþúüþøðìôòôþ òîôðèèôø
 öòèèæìòø üöîêîîèêü

üúôôðöúö 
úêæèèæêêôö



þ

 üüöðèêòòìöþüøøìèôðô
òððèöüþþøðêðöòöþ üîúöèîöøôîúþþ üøüüøø
þúòòöòêêö þòìîòøü


 ü



öôôòôììðôööøþþúþøööôöü üøèìòôôþ  úööîîöîô

 þöêêêèîô


þøüüøü úøîèîøööøþúööîøüü þôöòø


þþøþþøúòðòìòòø þúøöðôþü
 üöþðêöüþüüöúþúþ
üüöêðøðòü


üøüüüüúúúø þòôìîêìúüþþþôüôôþúü
øúøúüúþþúöôööøîðúöüüþöüþ
 üúôúøôþööööúþøüüüþüöúúøüúú úòðòöôþöøüôððöøôú

þúöúôøþúü
þüôøöú
úþüüúöîööôüþúüúþ
úþüüúøþþøøøüüþüøúøöúúø
 

þüüþüøøòøúôþúøþþúþþúøøö
ôìôúòòöú
 þöúþòôôôþ
 øøêæòòúüþþüøþüôøúúúþüüþüöøøòü
þöüþüøþú
þþüüöðúööúþü
øüøøüþþøþþ üüöôôòüüü
öþööüøúüøöúþþþúøþúøöøôúüþ úúöðöüö
øêìðìô

úüòúúðöøúþ
 øüöðúøüüôøöò

üüþüþþúöôîôîöôü öüþüþúþüüúøøôúþþüôøüööøöþ òòüü þþüøøôòú

üúøòêôþü
øôøúþüôþøöú

úúúøøúþøøþüþüþüúþüúøðòüüòøüøüüüúøöòööüüþúúüøþüþúüþ øþþþþþ
üööôøþþ
üú
øüôúüúþþüúþüöúþüþþüúøúþøúþúøúúþúþþüþüúöþþüúþøüúúüüüüöþüúüü òööüþüþöüüüúüüúüúøøöôüþþøüøøþøüöòøúþüòîîôþþþööüøúþüþúúþþúöøúþøúøúþþ
þúúöøüþúúþüþ

þöúüúþþúøúþúþþ
þúøøþüøúþþþúþüøþþúúüüüþüþüüüüøúþúúþúöúúøþþúúþöúþôøþ üüüþþþúøø
þüþüþøúúòøúüúøüøøüúúø
üøúüüúþúúþööúòüþúôüþúþþþúüþþüþþúþøøúôúüþúüþüþþþþüüþþþüüü
öþøþüúøúúüþþü
þþüüúþþúþüþüþþþþúüüþþþúúþþúúüúøúþþþþþúúþüüþüúþþüþúúþþþþþüþþþþþþüüúúüþüþþüúúüþúþþþþúüþþüþüþþúøüúüþüþüþþþþþþüþþüúüúþþþüþþþøúúøúþúþüþþüúúööúúüþþþüþþþþþþþþüúøøøüþþüüþþüüüüþþþþþþþþþüøúþþþþúúüúüþþüþþüþþþþüþþþþþþúúüüúþþþþúþþþþüþüþþþþþøúþüþþþüþþüþüúþþþþúþüüüüþþþþþþúüþþüüþþþþþüúúøúúüþüüþþúøþþüþþþþþüþøøüüþüüüüþþüúüþþþþþúüþþþúüþüüþþþúþþþþþþüüþüþüþþþüþþþþüüþþþþüüþþüüüüüüþþþþüúüþþüüúúüüþþüþüüþþüþþüüþþüüþüüþþüþþüþüþþþþüþüüüüüüþþüþþþþþþüüþþþþþüüþþüþþüþüúüüþþþþþþþüþþþþþüüüüþþüüþþþþþþþüþþþüúþþþþþüüþþüüüþþþþþþþþþþüüþþþþþþþüþþüüþþüüüþþþþþüþþþüþþþþüüüüüüþüüþþþþþþþþþþþþüþþþþþþþþþüüüþþþþþþþþþþþþþüþþþþþþþþþþüüþþþþþþþþþþþþþþþüüþþþþþþüþþþþþþþüþþþþþþþþþþüþþþþþþþþþþüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüüüüüüüüþþüüþþüþþþþþþþþþüþþüþþþþþþþþþüüþþþüüüüþþüüþþþþþþþþþþþþþþþúúúüþþþþþüüüüþþþþþþþþüüúüüüþþþþþþþþþþüúüüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüüþþþþþþþþþþþþþþüþþþþþþþþþþüüþþþþþþþþþþþþþþþþþþüþþþüüüþþþþþþþþþþþþþüüüüþþþþþþþüüüúúúüüþþþüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüüüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüüüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüüüþþþþþþüüüüüüüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüþþüüüüüüüüüüþþüüüüüüþþüüüüüüüüþüüþüüþþüüþþþþþþþüüúüþþþüúúúüüþþþþþþþþþþþüüþþþþþþþüþþþþþþþþüþþþþþþþþþüüüüüþþþþþþþþþþüüüüþþþüüüüüüüþþþüúúúúüþþþþþþüüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüüüüüúüþþüúúüüüþþüþþþþüþüúúøøøúþþúúúòîúüúþúüúððúúöþþüþúööôòúþþôòúöôú üüþ þúöðìðøúüöþôðþ þòîôðôøø
þøôöøþøþöîòöüþ öîøìèðôîø îêîèìþüöêèòø
öêðôôü 
üøöôöþþöúüø üøôôøôú
þüüøöøøøúüúüþþþþþ
øðìêèðòø úòêèèèòú üøöòöúüþþüþþþüüüúúüþ

þöôôêèöþ úôôìèèðòú 
úìèèêôú òêèèêö úôøúü þöòðîîø
øðêêìòüüòêêêîôü
üøöòòôøüü
þøôøøôøþþúöôòôøü

üüøôöø

þþøòôúüü

øöøööü

üøôðòôöþ øöòîòøú


þüøôôòöüþüþüüúúúúúþþüþþþüþøøúöøü
úúøòòüöú
úöòòðøþ

þúòððòôþ

üööðîôú

üöòòôôú
üúøøøú


üöøøöúþþúüúöúüøüþüþþþüþþþüúúöôúúôúüþúüþüøúüøøü üøöðìîòöú
 úøúøøúþþþüúþúøööü þúøøþ 
üþþüþòøøøúúþþüúòúüü 
úþúòøüúüüúúüúúüþþþüþüþþþüüþþþþþüúöòúüøüþþüüúöøøøøüüþþúþþüúúôúüúúþþþþüþþüþþüüþþþøþþüþüöúþøþüüúüüþþþþüúþþúøøúöþüú
þúüúúøþþúüúþþþúüúþþúþüöøúüþúøööøøúüþþüþúüúþüþúþþþþüþþþþþþüüþþþúüüþøøòúúôôüüú
üøþþúþøüþü
þúüüúþüúüöüþúúþúøøüúøþüüúööúþüúþüøüþúøüþ
üöôøþ
þøüü
þþøúüþúüþúþüúþüøòú úúúöôöü
þøðöøúúøüüøøüþüþúþøþúôü
ìðüúúþþþúøüþüþüüúþþüúúþþþúúþþüúþþöøüöú üþúúòöþüúüúúüúôøøüöøúøúþúúúôòôôþúòôþüüøöüþüþþúþööþú
þþüôô þüüøòô üøöúüþþþþüúüþþúúúúþþþþþüüöôüþþ
þüöüþþôüþøúüôúúøúúþüüþúúúúüþþþþüúúüúüüøöúüúúþúöôøüü øòîòôú

üøöòöø
þüòêðòø øòêòòòúþ


øöòèêôöøü 
þôìêìôøþ
úôòôø úòèèèìø øìèèîö
þúöøü
þöôöôúþþüüþ
þöîèèîôðèèèèèîþôêèèèèîø
øîæèèæðöü þôêæèìöþ 
þøöøüþüüþúþööööúü þöòîòìòúú


þöòôðú òèèèèæîúöêèèèèòü
 üööððòôöü öòêèèèèðú 
øòìèèèîöü
üøôôòòôöúþ
úúüòôúúþ



üöôòîðôôøþ

þúöòððòôþ

üøöôòöøüþþüúüüþþþüþüüüþüüþ


úòìèèèðú öîèæèðö úòîêêîîðú 


üòîîîðö
 
üöôðìôöø üôôöðòøúüúüþþþ
üòêèèèèèòü
úòîîðòøü
þøîêêîòòö üúúøüþüüþþþüü
 üòèèèèèèìø 
þþúþúúôîðòöúøúþúøøöúúúúîèêîðòøþ úúúôøøø
 üôêèèèìø

üôìèèèîô 
þøòèèèèèîü øðìðôöü
òèèüúøøøøüüúúüüôöüþüüþúöþ  üúðììòôöþúìèèèèèòò

þúüøø
 üúøòðîêìòø

îòúø òðøòòöøúöøüúðúøúúþ

þ
þúøøúüøôöúøøöôöìèèèèêòòðüþ

øüòæèèèêòîôü
ü

úþþøü

úþþòöìèêðêøöôúüþ øøüúþ

þîþúîêìèôðìüòðúøð
öôòèèîîð

üþòøþú 
þúòöðèôúðôôòüúüü 

üúôúøþ
øôîèêôìðöêô 

ü ôúüúþüöðèòîèîöîúøü
úþöüò

þ 
öîüîæööð üúøèîöôôþúüøöüþôøúüþ
úüúúüþ
ôìîôòôøú
öìîòòðòìò
ü
ú


üôöìèèêðúúòúüüþúþöðþ
 þ þ
ü ü úðüðüúüòøúü
 þôþúèðúêîøþ 
þúþöþôôüòøøöôüúúþþúøú þöòôúüþþøøðèèèèðöööôøøþ



 ü
 þþüîòòèêöøøüüúîðôüþøþ
þü


 
þþúþþúøøúðð
ôüôìôìòö
ôöüüôú
þôúüöôøô þ øüüú

úøþþôðþöîüòæöþîöþôþþ ü 
þþüü
ú
üúôøîúüðöþøþ
üüþ øøúþúôüòöþü
þøüþøú
öüúøðú
êöþþþøúþþþþöôøôöüü ü
úø
úüüúðôüüúúîòüòìôøþ


üøüö üøüøìèîöøöøôôúüöú 

øþ üúîôüôîúüúþúôúèòøòü øòòêüú
üøüøúúôúü
þòøøþüðêöúþüúôþúø
 
òöþòúöúüöþòþòüüü ú



ôüôìüîìúêúüú
ðööòô
 üþøúúþüöòòêööô úúôúüúöðøöôüúüü
þüøöúöðôîòúòêþ
ú
þ 
þ
úøüþ
òôüüþîòöúþþ úüú
üøüòøþ
þúþ öîþôîþüøþøìòúôúøöøþüîòþüòüþîöøüöüøîú
üúøôþôöúøøúúþ

þ
þüúúôðúüòöøüüöüöúìþ
üü
þþüðöööúöøúúøòüþøú


þôèêþþ
ò
îêîêèîòú 
òêèôøúîîúöþ øüöòôüöø

ö þøþüþþôôôìðþøúúòðöîö
þúòôú øøøìîþöôòúüöúøòðøü 
þüøòþúþþôòøòèìððôþþþüþöøü

þ
þüþúîðúöðþüüüüöêêêêòþ
þúòöþ
þøøúöú øòìêêîððøü

üþþþîêêèèüúø
þöþúîô

 üöüüôþüúþþúüþôòúøòøöøüôüúü þúúöøüüøúøøüúòðôøúúþ

þüþþþþòîðæêþøþöþüðò
 þþúöúüôüúúüþøüöîúøòöøô
þòüúü


ú
üúúøöôòöòòþøöþþ ööøþüöøúúüþþüþôþüðòüøô
úþøþüþüúøøþöüöôþøúôèîúîîøôîüþþüôòôðìðøöþ
 
öîòòôüþ
üøúôîîìîöòòþ

þ
þþøðôøøøðîøþôðü þôþ
ü
üüøöôðèèôþþ

þüúøþþ þòøþòîúþþüøøúøøôüþþ

 úööþ 
 ðèèèèðèêøú úþþþþ
úôòîôþüúöòöüúöþþþüþüþüþòúøîöîô


úôüüìèòøîôðæô øòøöîøþöôîò 
öòøðòîöøôþü
þúöôîêðòòöþ
þøôôú øòèèèèèìøþøüü øöøøúøôôúôìîìîøøììøüþ
 þ
 îìòôòðèêøöþþøúöü 
úüþòòúöþúöôøüðèø

úøú
ø
üîìòêèôúü úòòôôòòú
ôòöúúøöööúòðúôìîîôøþþü  üôúôêêìîòðîððôúøúþ

úøþöþ þü

öîòøúöþøøøö 
ôôúüöôôø
ðîþöøôøþþúúöþüúþþüþøðúþòôþüþüúìèú øòôîæèìòþ úúüòöúøþúôú 
üþþúúúöüþþþþúøþüüöôúþúú

 þøúþòò
ôòöôüüêêöþþüúþüüüþ òúüòèèöúúüøòêìöü
îèúüøüôìöúööòöúø

úöúöþööþ

úüüþúúüöþþøøþüøúþü

úúöôöþúúúüøòøüþü ôøúúúôú
øöôèèòôúþüþþöôþøôúþúüüüþúöúþ


þüøêèîôôðîòüüüüþþ üüüôüþúþúüþüø úþ


öüöèðòîôúôôøööüþþ üüøüúôòþôöþü
úþòòøöðôöðúþþü
üøøöööüþøö
øúüòø 
ôòòöøèèòôöøöôøú ü

 þ üþôöøööþüþòîþúüþþøøøüþþüøúúöúü




þüþüüüøðòöôôþüüþ
þúþø ú
ôôúþòìøøööüüüþ

üôöüþúöü
þþþöüøðþþüþ
øøþøòþòøøôþ 
ö
øöüöúðøöü ú ôøøúöþðôöðøôöúðøþþ øþøþ
öøøúòööøú øöüöôüþøøþüþüþöúþþúúôòôöüúþþþþþúöúøòöøôöüøøöúþ üüþöüúúøöúüþøüüüøüòðüúøö
øøüò úúòðøòêðüú üøöðôúþú
öúúøðúþøöøööþøúúøôöòôüü
üú
 
öúþúúüööüøöðòöòðøøöú

úøôüüôþþöúúöüþüþþþüüúøúúðúüüôþ
þöüööúöööôüüô øþú


öôöúþüöôööøòöüúøþøøöøþúþúþþþüìöüøüèú
þúþþüúöîèðööòøú
 þ
þêøþêôüúòôüúøôôøþþ



 þüðüþöøúêðüþþòòöôüúø øøöüþüòòþüô úöþ
úò
þþþôôüþþúðøúüüþúúþúøøþ
þøþøþüþüúúôúú
üö
öòòüþö úðþþîúü
èö üü
öò ðð
øö
öþúôüüøúüøîþþüþðþü
øú þüøúþþþþúþþúúøðöþúú
öúöúüøøüüöþøúþòøüúúþþþøü
øþþúüúþüþüþúüþþúöþüüþøüþúüþþþüüþþüüþþþüúþüøüüþþúøüþüúþþþòðþôúøø öö
øúúúþüüüöþþüþþöþþ
þøüþúðþöüüòüúüúúúüüúöøþüüúþîöüøüøþþüö
úôþô üúþþþôúüþöúüüþøúú
öøüô
þúþøøôüöøøüöøøüþôüþþøþ
òúüüøøöþþþþüüüþþúøþüøôøúüø
øøþöþúúúüüúþþþúúþüô
úôô
øøúöþøúþþööþüú
úüüöò
øúú
øòþúþúþþþþüþüüüòöüøö þúüþþôüúüöúøúúöøøú

úôþþüøþþúüüüðøòü
üúøøüüø üúüøþúúøþþüúþþøüþþþúüüúþüôú
þþþþúüþþúúüþþüþüüüúöþúöøþöþüøöüöôúøð úúø úö øòúòü
üöôú øøøòüøöøüþ üöüüôþüüþþþöôþþþüþüúøþøöþøôúúøüúúúöøúöþúüþüôüúöþôôþ úþþúöþþüþþþüôüþ ôø üôô ôôþ

üüþþ
øüüüúüþþüúþüøúøôü
úôüúòüüúúðúþüþúüþþúþüüúþþööøüöþúþüþøö
þúöüöþþþþþöôúôü
þôüüø üþøúúüþúþüüúüöö øøú þðúüúþþòø
üøúü
øüüöü öþþú
üòþþøöúúüüþúúöðþöîúîôüþ
ôðþöþþøþüúöþúðü
üúöòöþþôøøüüüúüüüþüþüþüö
þøüü úþðøþþøøþüþþþþúòö úòôü

üìöøòüüúüþüüþþúøüþöüøøþôöþøüúþüüøüþøúüþøøüøþþþøøþþøüþþþüþüüüüúþøúøþøôþþöþþþöúøôú
ôô
úôþþôò úúþ
üöþôúþþþüüô
úööøú öøúöøþúþþüþüüøüøøøöüøü
øüþþ
öôþøøüþþøüþþüþþüúúþüþöüþúþøüúþøúþüöøþþúúþüúþøþøþüúüþþúþôþþöüúøúþöþüöüüüüúüüþþøþüúþúúøúúøöüô úþþþ
øþüôüþúøøøøþ
òö
üöôüøüþüüøþþþöøþþöü øþüøúüþüúþþüüþüúþþüüþþúþøüþüþþüþüüøþþúüúúþüüüüúþþüôüþüüøüúøüþüúüþôøúúöøþúüüþüþüþþþþøüþüþþúüþüöþþüúúüþüúþþúþúþþúúþþúþüøþþþüþøüþþüúüøþüþüüþüþþþþþþþüþþúþþþþüøþþúþþüüþüþúþþüüüúüüøþþúüøúüþöüúüöþøô
þøú
úøþþøüúüüüþþüüüüþöüúöú
ôôþ

üðöþøúüþþþþüþþþþúøüúüþøúüþþüüüüþüþþúþüüüúüúüþþþüúüþúúþüüøúüþþþþþþþþþþþþüþüüþþþþüüþþþþüþþüüüüüüþþúúüþüúþþþüþüúüþüþþúüüüúþþúþþúþþüþþüþüüþþúüüüþþþþüþþüüþþþüüþþüþþþþüþþþþþþþþüüþúüþþþþþúþþþüþüüþþþþþþþþþþþþüþþþþþþþþþþþþþþþüþþüþþüþþþþþþþþüþþüüþþüþüüþþþþþþþþþþþüþþüþþþþþüúüüþüþþþþþþþþþþþþþüúþþþþþþüüþüüþþüüþüþþüüþþüþþþþþþþþþþþüþþüüþüüþþúþüþþüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüüþüüþþþþüüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüüþþþþþüüþüüüüüþþüüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüüüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüþþþþþþþþþþþþüüüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüüþþþþþüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüüüüüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüþþþþüüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüüþþþþþþþüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüúüþþüþþþþüüþüúúüþüüþþþüþüüþþþþüþþüüþþüüþþþþüúúüüúúüþüþþþüüüúúúüüúüþþüþþþüúüþþþþþþþüþþþþþüüüüüüþþüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüüþþüüüüúúúüüüþþüüüúøúüüüþþþüúøööööüþüúøøøúüþ
 þþþöðòòôòô
 üøþüüú

þööîèèèêèèöøøøööôöúü
üúôèèìèèèôüöòòôòö  þúòèîòêèêööôþ 

øöþüøøöðøúììðöôò þþüüôöøöîðú þøøòüîöîþþêìöúöêòüú



 öôþöêæèìòèèîøüðøô

þ öþüþèêøêèèüþîüþ


öü þúêèèèêúöîüüòöêüøú þèæôìèèèèèèèèèò
òææøîææèèèèîìèòöôö
úüêè üø
 ü
òöþôèèîèèèúú
 úúüòèèôðæø

ìêøìèæòöðúöîèèèèèèèôôø öèêîèèò
úîìöúòðø

òòøôîîøüú



ü
 øüøèèèèèèæêèæðøúüöðüìö
ðüüòðòðæèæêîîòü 
öòîîöðøþ 
üøðèæèèêòöøþøúþþ 
úòîðòôôþ úîêðîèèèîîðþ
 òìêðòêèôþþþ
ôêèêêèìü üúþþøøüþüúüúüúøôöúøúôêîòîîôúþ 
þöðìîêèèêòøôö  úöúþúôúþúü
úòòòææîêîú


 öøøúòîôòîîôü øøöêêòöîêúüø öþþøúüü

 üøöòîììòðìòøüþþ
üøøöøôðúþ þü
 ìèîðêîìîðô
úúüôþüú øòîèèèèèèèü ôêööîîøþ úþüîèèêèèêøþ òúøö
 øôèðüúö
 þúüü
üôôöþöôøøìèîîôúþ úöòöøòöüþþþþüøöìèìúþøüüþöø

þ üøúüöîìîðöúôòúòèêôöø




þüøðòöôôøøôðîîîìîúúü
þòôþ öúúþ
ôðîèèèèèêòúþ

ðèîøìèðþþ
 úòòòêèðôøøøøöòîòúüìôúîööìøøø
 ööòîòôúþöòøúòðúúòîö þþþøöþøø  üüøôòòöúôøþôöúöèîøöîôøú
 
üþôîêæèèìôü 
øøþþüúòìèèêðòööüøòøþþþ üøþþúúöðèèèèèôúþüüüúòðæèèìôôú
 


úöðèèèêôú þøöúüþøôøøòòòôøöøüúúøú

þôöüüôðèèèèêîò
þþþüúòîèèæèîöú 
 
úöîêêêîôú úøøþþüòöøòòòòöööúúøøøþ
 þþöôúþöðêèèèèîîú 
þþ
úôòêèæèèôþ



øøúüþîèèèðöú

þüþþøöôîòôôøúöôþþ



üúôôòîòðòòòòôôòööø 
þüöððîìèîöðòø



þþüôîììêèòüüü 

üúúöôðòøøòöøøúøöúúüüü
 
 úêîøòêêîòêèøøöúþþøø
þüüôúüúüüüüüþþþü þþüøþöøüöìèîöðêòôîîîòöø øüþøøüüüøöøøøøöøüúü

úòöüôêôøîêîòöööúúþ



úúþøðêêêêêìêìîìèîøþþ

 úìêöþú
þòôöðèêöþþöôôôðîöúôôøúøöþ
  üúööôêîøöòòòðìèìúþüþ üüúôòôôöôòúþ
 
úððöòèæòðìîôúøú
þüúþþøúþúúü




øôøòîðôôôîòööøúôððòòü üúîîöøöøúþþôòòôöü

úüþúüôìèèèèèìø þþþøòðêæèèìðú


 üüüöðòôðèìôøøú


þþüôìêìîîòøüþüúøööööøúúøúüþú
þüüüøü
øúþôòúúø

üøüüøøøöúöôüþ
úúüöúøööööööüüþúþüþþüúüüøþöúþöììøôîòö 
üúü
üøðòòìîþ ìîþöú 
ôìôööøþ þúüúöøúúúüú þøìèèððöþ
úôîðððöþ þöòôøöôúüú
þúôòøþ
þüöêèèèêêü
üúøøúøöúþ øòöüøø
þüúüúôòøþúü
ôöþþòîøþúú

úúöôúþüþòîòôðìø üööðæèæêèêøþöüü
öòîèèèðôö

úôøòüòæôþü

öøöòþ
úôòîèêîô
 þöüúòüþöøþüöþ
 üööúøöôôúúøþüøúøìæîôúþ
þøøöôöôôöòòöþ þþúôüöôúøðììèêîòú üüúòòôòôøü öìôþüøþ


üöìèèèèîú


úîòúòîöú 
üððøöô ôòôîèêîòôøüúüüþ 
öòöôðòúüþ

þøôôôòòú

þòèìîèèêòôôþ

 

þøøöòîêêìêìðöøúüþüüüüüúü
 þøôðððòòöüþüþþúúüüþ

þúöøöòòòòôöúþ üøøøôòòôòòôöøúüü

üøòòòòðòøüüþþüüüøøøøööøøøüþþþüúúúúüüüþþþþþüúøøøøöøúúüþþþüüþþþüüüúúúúüüþþþþþüúúúúúúüþþþþþþþþüüúúúüüüüþþþþþþþþþþþþþþþþþþüüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüþþþþþüþþþþþþþþþþüþþüüþþþüþþþþüüþþþþþüþþþþþüüþþþþüþþþþþþþþþþúüüþþþþþþþüüüþþþþþþüüúþüþüþüüüþþþþþþþþüþþþüþþþüüþüþþüþþüüþúúüþüþþüþþþúþþüþüþþþþþþþþþúþþþþüüüþüþþüþþþþþþþþþüþüøúþþüþøüúüúúþþüþüøúúúüúúüþþþþúüøüþþþüþüþþþþúúþúþþþúúþüþüþþþüþþüþüþüøôþþúþþþþüþúöþøúþüúüúþþúúþþþüþþüþþþþþþúøüþúüüþþþúøüüúþþüþþþüþúôüúúþüüþöüøúüüüþüúöüþüþüúúüúøøþþüþþüúþüüþþüþþþþüþúøüüüüþþüúþüüúúøúüøüþøüþüüúþþöúüþþþøþþþüüüøúúøþüúþüþþþþþþôþüöüüþþþøøþúúþþüþüúøðøøöþþþþþþüüüþøþþúüþþøþúøøúþþþþúüþþþúþüúúúüþúôúøøüþüúüþþþøüüüþþöþúüüüþøøôöúü


þúþüüöòúúþ
þúþþüüþúþúüþþþüúüüþþþüüþüþöøúúþþþúþüúþúúøôüøþþôöúöøüú
þúþøúøøþüüúøúúøúüúøüôüøöúüüþüöúúúüúòüü
þøøúöòúüþúøüüþþúüüüüþúüúüþöüüúúöþ

üúúüøüúþúþþþúöúüúúþúþþþþ úúüøúþþüüþöþüöúþþüþøþþúúöüüøüôøüøüüþ
þöúúúþúôþúþþøüüþþüüþúøþúüüþôþþøúúüøüúþþöüøþüüþüüúþþöøüüúúúüúøüüüöþüöøþúþþþüüúüøú üøööúúúúþüüüúþúø üþöøöúüúüþüôúþøøüøþþþþþöøþþúüþüüþúüôþüúúþ

þüüöòôüþüøúþü üþþú 
üþúþúøúöúüüþúôôúüúþúúøþüúüôøúú
þöüþüüøøþúüþþþøüúþþøøüþúúüüþüøøüüøúþúüúúüøúøøøüþüüüøøüüôøú
þøüúòöôøöþúþþþþüüþøüþþúþþúøøüüúüøöüþþ 
úþøöüøöüøøúþþþþüþúøöôòúúøþüúüüþøüþüüúüü üøøþôüþüúöüþþüøúøòþþüþüþþþüööøþúüþøþþüþúüþüüøúüöøøòøüþþþþüøøòúúúþüúþþþöþôøþòøþþþ

üúôööøúøúüüøúüüúþøüþòøôüüüúøþüþöööúúøöúþúþüþþúþüúüüüüüüúúüüü
þþþúøüüôúúüúøööúþúôþ

òôøþúøüüüøúüöüüöüþþüþüôøüþúøüþþþþþþþüúþúþþþøüúþúþúüþþúþ
þúþøøüþøúüþøúúüüúüþþôþþüþüúþþþüþøüþúôúöúüüöúüüüþ
üþþþöüþúþþúü
úøúööúøöüü
øøøøüúúôòöüüþüúþþþüþþüüþþþüþúúüüúøøúþþüúüü
þôôöøþþúöüüüüôüúúúþ
øöþþøúþøüøöþþúúøüøþúþþüúúüþøöúúøøúüüúüþüüþüþúöøúúüþøúþüþüþüöüüøþþþüþþüüøø

þþüúüôøøòøüþüúòøüþþþúöøúôþþþþüüþþüþøöúþþüþþöüþüøøüþþüøôôþü
þüúúúôøúøü
þúòöúøüüü
 þúüöôøôü þüüøúúøþþþüúüþüüúüøþüúþüöúüüþþüþøüööüþþüúüúþúþüúþþúöüüöþþþüþöüúþþúþþú

úúüþþþüþþüþüþøþúþþþúøøøòúþüúøöôøüúüþ ööøøöøúúþúüüþüüúøúþøüþþþþþúþüöøøøþüüþüúøúþüþüøþüøþüþøþüþúþú

üüüüþüþþüþüþøþúþüüúöøøòúþþüøöôôøúúüþþþþ ôôúöôøúúþúüþþþüúöøþøþþþþþüþúôøüúþúüþüúþöôôþúþþþüþüþþööþþúúüþôúüþúþüüúúüþüüüøøöøøøþþþþþþþüþòúúøôúøüþþþüü üôìòü þòîö þòööìøúúôìôöúîêþ òêôþòþòæðüøøèîø
òìô æúîøúèèö
ðø øøòöôú 
ööúþ üòììøþú òîîöþúôô üìòøøôôøþüþþþþþüúüþöööòþ 
þþþðúúîôøðôúøðúþü
úöúøòòôöôöúüúþüþþþüøú
üúþúôúîðôüôòîüúúþòîüòþ üúðü ðôöüüöüöþüöþú

üþþüøøúþüøúüþüøü
þþúüöøþþúþüþþþöþüþüúøüþþúúúúøþþüþþþüüúúøöööøøþüüþþüþüüþþþúþúöúöøúøøüøþþüþþþþöþúüøøø øôöøþöøøèêô
 øò üêöôöþ þöòôô
öî
þòôòöüøôôøî 
ðøööððööèêöþôøô
þòô úúü
úòîüüüôìþ ððèô þøþúþúþ îè
øîôðþ êìîøü úö üòòôèîøîü
øúúøúôö úþøòøøöôö öðòüöìü úê öþþôø þòèìøüþü þòðöü öîü
øþüòüúîüøöøøêð

úôø úü þðæèøòæò îèöôîþú
öòêú üèîøö úöòðö
îòú
öúþòæîþðú þîðô úîðö öìðþîîüú

úèî
þüüôðôðèèîú
öèúüü
úúþôîèîê þ
 ôèüúðöü òþüöêü üüþèêþúèêú
úúöòöþøìîòîøöðôøöøôòèð
úæèðþ
òèìô
ü 

ôòø
úþ îîðòòêôôîêèò
ôúôðüöò
øþúöþþöúôìüúôðúúøøüüúüêî ü

þøöêèìøîî
üþ

üøôøúöøôøüþúþòôîöþüþü úö þööòöúöêîúúúôúöúþôúüúü öøúþ
øêèòôôðòþôîêð


úòôúúîìöþ


ôöúúþüþüú
þêèìðøøøìü üü
öô
öú
úúúüþ òèêþ üúþøþúôú
 üøîöþúþ þþúþøüððîúöööòæîþòð

øúú
øòòøþüøüôðöþøüöòø
ôôú þîø øøöòòøøðèèêü
þüüüþôèèìðèðþþ
üòö
þôüúúîîþþþôöðøþþüòøüþúöüüôúúöúöìêîøþþø ðòöúøôðôúúòøüøü
þþþøòö
øøøøþþúü üöþþþúôüþöôêèèìîðòþ 



úúöøúêìîôðììðòüüþöôø  üúúôôòôòîòöðòôöôöôö
 
þ
ôìòúüøöòööúøüüþ
 þúúøöòðîðòöøúòìðøþþúþ 
 üüúøþþøîöøøîøøüøúú
þúþ


þþöøþøòîúþüúøôöòúþúúüþþþüþüøúøúøüüúøøöúøúþúöúþþúúþþüøúþúööúþúúþþþúþüþüüüøöøøúøöøþþúúþüþüöôöøöôøüþøøúþüþþþúþüüþþþþüüþþúüþþþþþøøøúúüüüúüüúúüþüüüþþüüþþüúþüüüþüúüþþþþþþþþþþþþþúüüüþþþüþüüþþþüüþþþþþþþüúüþüüüþþþþüúüüþþþþþüúüüúþúúúúüúþþþüüþþþþþþþþþþüüþþþüúüþþþþþþüüúüúúúüþüüþüüüþþþþþþþþþþüüüüüúüþúøúþþþüüüúüþþüúüüþþþþüúüþþþþþüþüþúúúöøúþþüüþþ
üüüþþþþüþüüüöôøüøþþþüþþüþþúúüúúúüööüþüüúüþüüþüüþüþøøøúþþþüüúøüþþþþüüüþþúþþúúúþþþþüüþúúþþþúüüúüüöúþþúøøöøøøøþþúøúüüþø

þúúúüþüþþüúúüþúúøüþúüþúþþøüüþþüþüþþþúüüþþþþþþþþüüúþüüúúþøúþüþþúðúúúúüúøúþþöúþþüöúüüüüøôþþþúúþþþüúþþüúøþüúôúøúþüþöþüþüüþþþöúüþúþüþúúüüúø þþþþúøúþþüüüüüüüøøúúþüüþüþüþüþþþüúúþþøøüþüøüþþúø
þüüüøúüúúúþþüþúúþüþþþüüþþúüþúúüúôüüüþþþþþüúøþþúþþþüúþþúüþþþþþþøúþúúþþþþüþþüþþüüúüüüúüüþþþüüþüúüþúüüþúüüþüüüþþþüüüþþüüþüþþþþüþþüþþþþüüüüüþþúüþüþüüþþþþþþþþüþþüþþþþþüþþþþþüüþüúþþþþüþþþúþþþüúþüüþüúþüþüüøúüüüþþúüþþþþüüþþüþüþþüúúþüüøüüúüþþüøöúúúúüüúüþþþþúöøþþúúúüþþþþüüþüþþüþúúüúþúúþþüüüþúúúüþþüþüþþþüþüüþüúþüüüööüþþþüüüþúøúþþüüúúþüþüúþúüþþþüúüüüüþüøüüüþüúøüüþúüþþþþþüüüüüúúøüúþüúüþüúú

öüüøüöþúøþøòøøþþüþþôòöþþþþúþüøüøúüüøþþþ

üúöøþøöüþòòþþþúüþüþüüüøþþüúþþþöøúþöúüüøøþþüöø
üúþüüþþþøøúúþþüþþúþþþþüþúúøøþúúüþþþþúúúþþþþþúúüúúúúøþüüþþþúüúúþþþøüüüþþþþþüþþþþüüþüüþúþüüþþüüüüüüúþþüüþþüüþþüþüüüüüúþüþþþþüþþþþúþüüúþþøöøüüüüüúüüúúúüþøþüúúüþþþüþüþþúúþüúþþþüüúþúþþþþþüúúþþþüüüüúúþúþüüþþþüþþþüüþþüþþþþüþþüüüüüúüüþþüüüþüþþþþþüüþþþüüüþþüüþþüþþþþþþþþþþþþúþþüüþþþþüüüüüþþþþþþþþþþúüüúþþþþþüüþþüüþþüüþúúüúúúüþþþüúúþþþúüþþüüüüþþþüþþüüüþþüþþþþþþþüüþþþþþþþüþüüþþüüþþþþþþþüüþúúüþüüþþüüüþüþþüþþþþþþüüüþþþþþþþþþþüþþþþþþþþþþþþþþþüúúþþüüüüüúüþþþþþþþþþþþþþþüþþþþþþþþüüþþþþþþþüüþþüþþþüüþþþþüþþþþüüüþþþþþþþþþþþþþüþþþþüþþüþþüþþþüþüþþþüþþþþüþþþþþþþþþþþþþüþþüþþüþþþüþþüüþþþþþüþþþþþþþþþþþþþþþþüüþþþþþüüþþþþþþþþþþþþüüþþþþþüüþþüüþþþþþþüüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüþþþüüþþüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüþþþþþþþþþþþþþþþþüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüþúüþüúúþþþüüüþþüþþúüüþüþþþþüúüúüúþøüþþüþþüþþüúúþüúüüüúþúþþüþüüöþüüøüþüþþþøöþøüþüøúþþþüøþþþøþøþþþþþüüþøúúüøþøþúòöþþüþúøøþüøþþþüþüþüöüþþúþüüü
úüþüüúøøøüúøøüüþþúøþüüþþþüüüþúþ þþþüúüþúþþþøøüú
øôüøüøú
øúúøüþôøþ
þþüüúüúüüþüøþøüüúþ

üüøôüøþ öüúüþöþ
úüüøþøúþøúþþîþþúøüøúôüüø
ôöúþöþúþüøöú
úú
ôô úòú
úþüúþüþöôúúøþ
øòöüôúôúúúüøüüøüüü
òøüþüúþþþúþþôúøúþøúþüþüüüþøøüþüþþþüþúøþúúþöú úöúøöþþüüúüöúþúü
þøü
úöþþüüüö
üöüüôúúøúúüþüþþüþúüøüþúþúþþþüþþúüüòþøþüø
þüþôþþüþþôüøøþööøúüþöúøþüúüøþüøöüüüúúþþúüþþþþúüþúþþþþøøüøüúþþúþúüüúüøüüþþúþþþþþþþþöøøüúüüúþúüüüþüüþøüüþúúþøþüüþþüúüúøüþþüüþøüþüüüüþþüüþþüþøúþþøúþüþþþúþþüþüþþüþþøþüþüþþþþþþüüúþþþúüüúþþþþúüüüüüüþþüüüüüüþþüþþúþþþüþþþþþþþþþþúþþúþüüþþüüþþþþüüþúþþþþþúüüþúþþþþúúüüþþþüþþüüüüþþþþþþþüüþüüüþþüþþþüúüþüüüøþüúüúþþüþüüþúüþüüúþþúþþúüüøúøøþúúþüþüøþþúøþüøþüüúüúüüüþüüüþúþþþþþüüøüþþþþöüüúüúüúüþøþþúüþøúúööúúøúøüúþúøþøüþöüþúþþöüþøúþøþøøúüúøøöþúøúøþþöúüøþúüúþüüþþþúþþüþúüüüúüüüüüþüúþþþüþüúúüúþþþüþüúüüöúþüüþúüúúþþüüüþþþüüþþüüüüúúüüüþúüúþþúüþþüüüüüþúþþüüüüþþþþüþþúþüüüþþþþúüþüüúþþþüþþüþþþþþþþþüüþþþüþüþþþþþþþþþþþüþþþþüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüþþþüüþþþüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüþüþþþþüþþþþþþþþþþþþþþþüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüüüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüüþþþüþþüüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüüüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüþþüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüüüüüüþþþüüüüüþþþüüþþþüüþþþüþþþüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüþüüþüüüþþþüüþþüüüüüüüüþþüüþþþþþþþüüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüüüþþþþþüþþþüüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüþþþþþþþþþþþüüüüüüüþþüüüüüþþþüüüüüüþþþüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüþþüüüþþþþþþþüüþþþþþþþþüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüüþüüüüüüüüüüüüüþþþþüþþþþþþþþþþüüüþþþþüüüüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüþþþþþþþþþüüüüüüüüüüüüüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüüüüüüüüüüüüüüþüüþþþþþþþþþþüþþþþþþþþþþþþþþþüþþþþþþþþþþþüüþþüþþþüþþþüüþþúúúüøöøþüüöúüüøúþþüþþþþþüúúüþúúþþþþúöîêú
øòòþþþü
üüîîøðøúòúúòöþ
 


øèèì øêèèîôüöøú
ôü îòòèèèèðôðòø
 þî
òòèèèèòòòðü

þþ

ôêêððìèêöøþüü øúøú ðìèêðòøøøôþø þþî
 þøòìîøüþüòø þúúü
úø
òöæèêþöòò
ðþöüôöþþþúøèèèîöòòúþüü þüüòè úøþêèèúþêì
  òððþ þêèìîêîòüþü

þöþúòúúðèêèèêöøô
 
ôîøþüôúöæèèæêìö
úòìøúêèôúôêðöòðþ
 
þþøðîîìêêìîòôôö
 öööôðîîòîêîôòöüþ



üúúöôòðîîðòòôúúúþ

üüüúüüøøøøúøøúüüüþþþüþþúüüúúüúúúüüüüþþþþþþüþþþþüüþþüüþþþþþþþþþþþþþþüüüüüúúþþüþþþþþþþþþüüüüüüúúþþþþþüüüüþþþþþþþüüþüúúüüüüüüþüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüüüüüüüüüüüüþþþþþþþþþþþþþþþþþüüüüüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüþþþþþþþþþþüþþþþþþþþþþþþþþüüþþþþþþþþþþþþþøþøþþøþþþþþþþþþþþþþþþþþüþüüþüþþüøþþþþüþüþþüøþüüþþüþüôþüüüúüüúþüúþþüþúüúüþúøüüþôüþüþþøüúüüþþúüüüþøüüúþþúüüöôöþ üúúþüþþþþþþüüüþüþþúüþøúüöüþøüþüöúøøüøþþúöúöü
úúöööôòòôôôöüøòöüø þôìöòèèøôììöøöú øôöøôúöüúòîöøúüôü

úøþøþüø üøêê
þøþôîôþþ
ôü

ðêöúüôêòöôöüöüöèþø
ôîöüôòþøôöôþ 
òèü øþþööü
îè èèôòèøöîþ ôìú
þèìþú òêúøôöêöèô òö ììððöèø êæþúììüòò
ôêúîèþðþêòôö
üôúæð üøöêööðüüòþ òèô þüþòòúøðøúþ
òæø
øøøôþøôúþô öèôúøþöôøþúúòüøúæêö èîúêîîöú îèôøüôèøôèöúð ôþêèú
ôþôêúòèúöòþîæì
òîôððööþò þêîô ôðüøôü
ò
ööøèò üø
ðôüüôôú
þôðø
îæüöü öòüüöðø
ôþ üôúêìøööúúöôü øþòþúèêø
øòøþöðö
ôþþîüþêèöúòöüøòö
úþðüþèèø þòôüøòô þüðôòèöü ôðúúôðú
ö
öòøèðøôîøøîôö øî
üèêøüîðüüðð öüîøîèü þ òîööîööúðøèì

þðîüüôòü
úôøúîæú þþðîøøøöú

þôþüôêì


þôòôúüøüþ úüðêúþüôðøþúøôúúòòøþþþþøöúüþüüþþúöøüüúüþúúüúúþþþüüþþþüüüööúúúüþüüúþ

þüøúúúööøúúüüúúúúúüþüúúúúúúøôôôööôöøúúü 
üúúúøôòòòðòòôøúü

 üúöôôòðððòööööøúü
 úøöôôòôòòòôöôôôöøúü

þüúöôòðîîîðòôôøþ 

þúöööôòòòôôôôôôøúü






þüøöòòòðòòòôöøøúüüþ




þþþüüúøööôòòôôöøúüþþþüüúúúúøøøøøúúúúüüþþþþþþüüüüüüüüþþüþþþþþþþþþþþþþüþþþþþüúüüüüüüþþüþþüüþþþþþþþþþþþüüúúüüúúþþþþþþþþþþþþþþþþüþþþüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüüþþþüüþþþþþþþþþþþþþüüþþüüþþþþþþüüüþþþþþþþþþþþþüüüüüþþþþþþþþüþüúüþþüþþþþþþüþþþüüþüüüþþþþþþþþþþþþþþþüüüþþþüüþþþþþþþþþþþþþþþüþþüüüþþþþþþþüüþþþþþþþþþþþþüþþþþþþþþüúúþþþþþþþúüþþüüþþþþþþüúøúþþüþüüüüúúüúöôôøøööúüþþúøøøúúøúøúúúüüþþüüüüúüüüþþüúúúøúüþúöôòòðòøøööøúúüþü
þüüúüüþüøöôðòøüþúúüü

þúööøúúüþüúúúúü úððöþþøòòôòôúüööøþþþþþþüúøú 
ôîîôúüúøööúöðòöüþüôòôöúü üúöøüþøòðòöþøòîîòúþöôôöü
þøðêêòüþöôöøúþøðèèêöúúþþ úôìèêôþúü üúøðêìöøü þúøîæìøöøþþüøîèæò

þøú þøòìêèò
úôö þöôîêèðþþòôü úöôìèæðöøú üüøîèèîü

öø

øòîèèòþ
þðô 

 öôðìêðþòìø 
þþîîôîêìøúô
ôêòüöðêðôú 
úöøüòêæò
üêô
üòðøøòêî òø üøøüôèæò þêôúöòøøêèø òèöö øôöúðèø öêîø
üüòêîþæî îüüòèêüæòþîüú
üîèö ôæüöð

öú þôîü ðêðöò þøòöøèö öîúú
úúúöúîì òøúòþöôöî
ôú ü øüîôòð òüü þöúðôúìôöò

üúøðöþøêúôö

þøüôêòþøêøôö þøúôìöøêúöø þ øðìøöèüöü úòèôöæööú üòèôøèöøú þþôèòþöèòúú 
þöèðúöèîúø

 üèìúøèìúø üèêööêìüø

þêêööêêüø 
êæôöêæüúô


òèðøìèôüö öæèôîæîþú
þìæôôîêþüü 
ðèîöêæöúø üêèôðèêøüö þôèêòìêðüþþ 
øèæðòêèúþ þòèìöìêðú 
øìèîòèìöüü

öêèêîèîöü 
þòêèìðìðú


üòìèîòîðú þüîìèæòìðô ððèèöîðò
 úôîîèîöðø


 úúîðæèøôøø





þøöîòæðúöøþ


úüòðîæòúôø
öøðòîèôúöú


øüòðìæòøöüþ


 üøòðêæòøòø  úüôîîæêöôú

üüôìêêèôøö 

 þöøîìîèìøúþ 
þúøòììîèîøú


þúôòððìêðüúþ þþúôðòðððìøþ
 þúööôôîòöîü þþþúðöøôððúôú

üüüüöòööööüøö
 þüüúüøöúüúöúúþ

úöüþüüüüüüþúüøþþüþøúüüüþøüôøþüþú þøøúøööúòú þ
úüþøôöøöôüòøúüúøüúôôúüöüþö
úøþüøüøöøþüøø öôþúøþúöüøöþôþ
þöþüüöôøøòøúô 
þö
úôüöîðøôúôò

òø
úøöòîöþòöú  þîøúüøþøöúüú
üüìòúøúôøüð
þ
øêúøôôðúþüòø êô
úô
öêöúúúþ üòîþú
þôúþüú
öúöêö
úòôúüþþî øêü øöðèòüþðø êò
þö
öèìúüøúøþþîðþþúüöúüþþ 
úîúþðêøööúúüú

úþöòü
þþöðòöøþðü 
þðü
 úòêîòòøúüööüüüöòòúúþú
øúîúúöþöôøü
üüúþôôþüúúúúøüøúþúüúúöüúøöúúþþúü
úþúúúøøüüþöþüþüüüüþþþþøøüþüúþþüüþþþþþþüþüúüþüüþþüüúüþüúþüþúþþüþüöúþþþøöüþþü

þúüüüúøüôôúþúúþþ
þþüüüüþöúúþüúúþþüþþüúúþþüüüöøþþüúüüþþ
þúøúøøøüöøüü

üøüüúúúøþüúüüþþüþþþüúúøøúüüúúüüþ
þþþþüúúúöúþúüþüþþþþþüúüøøþþüþþþþþüüüüüüöúüüüüüþþüüüúúøúøøúüüúüüü


þþüüüúøøôöþüúøüüþ
þþþüøøøôòøüúúüüþþ

þþþüúøøúôøþþúüüüúþ
þüþþüøøúöøüüüüüüþ
þþüþüúøøòøþüúøüüþ
þþþþúöøøòôúüüúüüþþ


þþþþúöøøòøüüúþüüþú
þüüþüøøüôöþüüúúþþúü
þþþúøüöòúþþúúøüþü 
þüþþøôöøòôþþþüüþ

þþþþüøöúöòúþþöúúö
üüüþøøþôöþüöüúòö 
þøøüþüþú
öüúêîþ
üúöô øþöèîþúøúôðüüúü úèîþúôôîìööúþþ

üèò
øòöòìôöøþú úüèê
 øöòîòðôþö úøþæì
üîôöòòîøö
úøúæê òòöòîðú ôöòêèü
ôôøòììò
þüþöüðèð
þöòòîêìú þ
þúþþêæø
 úôöôîêîüøöøøæè ööüôèèôø þþöæè



üööòèêòþø
øúüêèþøöüôæèðüþ

øôøòêø 

øîòòèêòø ôþúèè òòøîèèôþ

öòøþôô

þîêôðêðøøøþìò
 
 úîðøðêòú

öôööþøìîúøòôþþþ


úøüúòðôüøøúþøþ
 úôîôúöòôþüüþþüúúþüü
úøüüöîðøüøøþüøöööôôú 
öðöúúúúúþþüøöòðòôöü üþüúöôðêêêîòôúü









þúöðîêìîìîòöøúþüþ

üúúôôôôöòòôôôòöøüþ
 þúúöôòòòòòòööøüüþ



þþþüúøøööôöööööúúüúþþþþüüüúúöøøöøøøøúüüþþþüüþüúúúúúøúøúúúüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüüüüþüþüüþþþþþþüþþþþþþþþüþüüþüþþþþþþþþþþþüþüüüþüüþþþþþþþþþþþþþþþüüþþþþþþþþþþþüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüþþþþþþþþüüüþüþüþþüüüþþþþþþþþþþþþüþþþþþþüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüüüüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüþþþüüþþþþüüþþþüüþþüüüþþþþþþþþþüüúüþüþþüþþþþþþþþüþþþþþþþüþþþþþþþþþþþüüþüüüüþüüþþþþþþþþþþþüüþþþüüüúøøøøøúúüúúüþþþ
þþþüøöøøüøöööüúüüþ
 þüôöôìîôúôîöþîð þøòêðöøîèøöôþüþþ
ôþ
ööøüþòôôøþöøøöèò
üö ôúøúþ
üøööèî
úö
ðôöúôø
üü
öèðúö þîòòøúîú úìæø úúòòðøøêúúæè üþôôöòôòúøøøìèô ö
øöúööðò

ö
üú
èèü
öøøöðôìîøúìèö
ø þüöîðìèøü üðèîþ
þøððììúö þèèüüþøðòôúþö üøèê þþúüøòîðþ
ú
úøþèèö þúúöøòêêö

úþòèè
øöôêèêú
øüðèêþøöòèèêü

øööðæèü öôðæèæô
 úööôìèô
úøòêèèò øîðöìæúøöðèèèö 
øêîúøìö òðòìèêü
üúêòþðö 
îêððèì ðøôòüö
øìðöôòø
þîöüúò üøòöøôòúúòô

ôð
ú òöþúîìúúøþþ þþîì òøüòèêøúöþ øöúþòò

 îîðèèìúþ
þîþöü þüðèìðììü
üüþþòü
 òøþòöøúôîøüöôþþþ þôêúþúôðòòêîøþ


þøúöòøôøøöîðöööü
þþ
üøøîòþøðöüøôööøöú

üöøôüüôìðüúîöüúøúþþúþ





üôþüöüþôìîüúîúüôüþ

 
þúòüþøôøøðîðôøøü

þüüúòôþüööøôîîîôöú



üøöôôððôúòðþüøþüøöú
þøòøøööøúôøüúöøøôòöú




üúöôòòòòòòôøöúþüü

þüøöôðîòöôöúúúüüü

þþüüüüúüüúüüøøúøúúüþþþþþþþþþúúúúúüúúþþþþþþþúúüüþþþúøúúøúúüþþüþþüúüüüþþþúüøôôöööøøüþüüþüþþüüüøøúøöøúúüþþþþþþþþþþþþþþþþüüþüúúøöøøöúüüþþþþüúüüøúüúúüúüþþüþþüüúüüüþþüüúúüüúüþüúúüþþ

þúúúøúüþþüúúôôôöúþþþ þúøöööööúþþþþüøøúøøúúüþþþþüþþþþþúüúøúúúúüüþüþþþþüüþþüþþþúúþüþüþþþüööúøøþþþúøöøúþþþþúøøüúüþüúþþþþþþüþþþüþüüüþüþþþþþþüþþúüþþþþþþþüüúüþþüþþþþüüþþúúúøúúúüþüþþþþþþüüþüøúúüøöüþúþþþþþþþþüúúüüþþþþþþþüüüüúúüüþþþþþþüþþüúüþüúüþþüþþþþþüüúüúúüüþþþþþþþþþþþþþþþþüþþüþþþþüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüþþþþþþüþþþþþþþþþþþþüüüüüþþþþþüþþþþþþþþþüüþþþþþþüþþþþþþþþþþþþþþþüüþþüþþþþþþþþþþþþþþüþþþþþþþþþüþþþþþþþþþþþþþþþüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüüþþþþþþüüüþþþþþþüþþþþþþþüþþþþþþþþþüþþþþþþþþþþþþþþüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüþþüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüþþþþþþüüþþþþþþþþþþþüüúüþþþüüþþúüþþþþþþþþþþþþüþþúþþüþþþþüþþüüüþþþþþüüþüþüúþþþþþþþþþüþþüúþþþþúþúúþúþþúþüúüþúúøøþøúúþþþøøúüüþüúúþüþúþüþþüüúþúþþþúþúþþþüüþþþþþúüþúüþüþüúøþþþúþüþüüþþúúüøöøþüüüüüøôúúþüøøøþüüþþþþüüþþüúüüúþúüþþüüþþüþþþþþþþþþþþþüüþþþþþþþþþüüüþþüüþúþüúúøþþüþüþþþúþþúþúüþþþþþþþþþþþþþþþüþþþþþþþþþüþþþþþþþüþþþüþþþþþúúüþþüúüþüüúúþúøüüþþþüøþüþüþüúüþþþüüüþþþþþþþüúþüúüþüúúüþþþüþþþþþþüþþüüþþþúüþþþüþþþüþþüüüþþþþþþüüüüþþþþþüþþþüüþþþþþüüþþþþüþþþþüüþþþþþþþþþþþþþüþþþþþüþþþüüüúþþþüþúþþþúüüþþüþúþþ

  3 Responses to “Category : Music and Digitized Voice
Archive   : AUSOUND.ZIP
Filename : SPACEBAL.AU

 1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

 2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

 3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/