Category : Miscellaneous Language Source Code
Archive   : SPL.ZIP
Filename : PICTURE

 
Output of file : PICTURE contained in archive : SPL.ZIP
îîêB" """"" LîîîîèB " """LîîîîèB """"" JîîîîèB """"JîîîîèB""""" Jîîîîè""""""HîîîîæB" "" *îîîîæ""""" *îîîîæ"""""" *îîîîÆ"îîæ îààîîîîààîîîàîîààîîîàààîîîîàîàîîîîîîîîîààààîààîàîààîààîîîîàîîÆ"àààààààààààààààààààààààààààààààààîàîààààààààààààààààààààîîÆ ààîîîîîàîààîîàî àîîîàààààààààààààààààààààààààààààààààîàààààîààààààààîîÄ"ààààààààààîîàààîààààààîàîîààààààîîîîààîîîîààààîîîîààààààààààààààîîààààààààîîàààîîîîÆ ààîîààààààîààîàîîàààààîîààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààîîÄ"ààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààîîÆ"îàîààààîîîîîàîà"àààîîàààîîàîààîîàîààààîîàààààààààîààîàîîàààààîàîààîàîîàîîÄ"" îî¤ îî¤ îîîààààààîîàîîààààîîàîîîîàààîîîî¤"àààîàààààà ààîàààààààààààààîî¤ àîîààààààîàîààîîîà ""àîàîîàîîîààààààààààîîààààîàîîàîààîàîàîîîî¤"àààààààààîàîîààààà" îîààîààààààààîààààîîîààààààààààîàààààààîàààààîààîî¤"àààààààîîààààààîààà" ààààààîîààààààààààîààààààààààààààààîàààîîààîîî¢ àààààààààààààààà "" àààààààààààààààààààààààààààààààààààààîààààààîî„"îîàîààîîîîàààîîàîà """ "àîàîààîààîîàîîàîààààîîàîîîààààààîîàîîî¤ """" îàîî„ îî„ îîààààààààààîîàîîàîîàîîîààîîîîîîààîîîàîîàîîàààîîîàààîîààîîîîîààîîàîî„"ààààààààààààààîààààààààîàààààààààààààààààààààààîî„ àîàîîàîîîàîàîàîîààààîîààààààààààààààààààààîàîààààààààààààààîî„ îîàîàààààààààààààààààààààààîîàààîîààîîàààîîààîààîîàààààîîààîîààààààààîîààààîî„ àîààààààààîàààîààîîàààààààààààààààààààààààààààààààààîàîààààààààîî‚ ààààààààààîàààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààîî„ àîàààààîààààîàîàîîààààààîîîîîîîàààîîîîàààîàààîîàîîàààîàààîîàîîîààààààîì‚ îîîîd " " ""$DD""" "$ """"  îîb " """$DDD$" " "$""""""""îîàîîàààîîîààîîîàîîààààîîàààîîàîîîîîîîîàîîàîîîîààîàîîàîìb"""" "BDDDD"@" "B""""" "" ààààààààààààààààààîààààààààààààààààààààààààààààîîb"" ""$$DDDD""" "$" $"B" """ààààààîàààààààààààîààààààààààààààààîàààààîàîîî‚ """""""$DDDDD""" ""D"$"""  àîîàîîàîààààîàîîàààààîîààààîîîîîààîîîîîîààààààîîààîîààîîb """"""BDDDDDB"" "" "$B""""""""" ààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààîîb """"""B$DDDD""" "$B ""B" """àààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààîìb """"" ""$DDDDD""" "$$"""""" ""àîîàààààîîààîàààîààîîààààîàààîàîîàîîîîààààîîàîîàîîàîìb """""" ""$$DDD$""" "" ""D""$"B" " îîb îìb îìb îìb îìb îìb îìb îìb îìb îìbîìB îîààîàîîààîìB ààààààààîìB àîîîàîààîààîîààààîîîààààîîîààîîîîàîîîààîîîîàààîîàîîìb àààààîîàààààààîàààààîîîààààîàààààààààààààààààààààààîìbàààîîàààààààààîîàààààààîààîààààààààààîààîàààîàààîàîàîîàîìbààààààààààààààààààààààîààààààààààààîàààààîààààîàîìB àààîîîàààîîàààîîàààîàààîàààààààîààààîîàîàààààààîàààîîêb îîîîîìb ""B""$DDDBB$dffhhfffDB$DD"$$"BDD ""BDDD$DfDBB"DDFDDB ""$DDDB""JîîìB """ "$FDDDB$FdFfffffDB$DD"$D"DDD""BDDDD$DfdDB"DDDdDB """DDDDB""JîàààààîîàîîîîàîîàààîîîîîàîìB """ "DFDDD"DfFffff†fDB$DD"$DDDDDB"$DDDDDFffDB"DDDDDB ""$DDDD"" JîàààààààààààààààîìB"B""$FFDDDDfdffffffDD&DDBDDDDDDB"DDDDDBFffDB"DdFFDB """DDDD"" jîàîîîîààîààîààîîîàîîîààààààààààààîêB "B" "$FDD$DDfFffffhffD$dDDDDDDDDB"DDDDDDFffDD"FdDdDD """DDDD""" JîààààààààààààààààààààààîîîîîîîîàààîîàîîîîîêB"B" "$Ddd$BFffffh†hfddDFDDDdDDFFB"DDDFDDFffd$ FdffdB """DDDDB" "JîàîàààààààîàààîàààîààààîîàîàîàààààààààààààîìB "$ $DfdBDDfffhˆˆˆ†fDDddDFfdfFFB$DDFfDDFf†dD"fDdfDD """"DDDD"""" "*îààààààààààààààààààààààààààààààààààààîìB ""B""$DfDDD"FFffˆŠˆˆ†fdFffdfFffFfb$DdfFdDfh†dDBFdFfdD """"DDDD"" ""(ÎîîààîîààîàîîîàîîîîîàîàààîîàîîàààààîîààîêB """" $DfdDD"Fff†ˆŠª¨ˆ†dFffffhffffB$dffffDfˆ†dD"$ffdfdD """$DDDBB"""""JÎîêb """$"" $FfdDB"FffˆˆŠªªˆhfFf†fh††fffb$fffffdhh†dDB$ffFfdD ""$DDDDB"""" " *îîìb""""" """"" $FfDDD"FffhˆªÌª¨hfFˆˆˆhhˆˆˆfbFfff†fFˆˆ†fDB$fffffD@"DDDDDDD"""" "" Jîîêb""""" """""$FfddD"ff†ˆŠªÊʨˆ†fˆˆˆˆˆˆˆˆˆ„Fhˆˆˆ†fhˆˆfdB$fffffD@$DDDDDDD"""" "" (îîêB"""B"B """B" $FfddD"Ffˆˆª¬Ìª¨ŠˆhˆˆˆˆˆˆŠˆˆ„F†ˆˆh†fˆ¨ˆ†dB$fffffD@$DDDDDDD""""""" (ÎîêD """"""""""$" $FfddD"fhˆˆª¬ÌʪŠˆhŠªªªª¨ªª¨„Hˆˆˆˆˆfˆ¨¨hdD$hˆffffB$DDDDDDDD""" "" (Îîêb"""""B ""BB" $ffFdD"fhˆŠª¬Ìʪª¨jªÊªÌªÊ¬ªª†hŠˆˆˆˆˆŠª¨†fB$hˆ†ˆffB$DDDDDDDB"""" "" (ÎîêB""$"B"""$$" $ffFdD"FhˆŠªªÌªªª¨Š¬ÌÌÌÌÊʬʦhŠŠ¨Šˆˆªª¨†fD$ˆˆˆˆffB$DDDdDdDD"$"""" (Îîêb""""B" """B" $FfddB$FhˆˆŠ¬¬Êªª¨ŠÌÌÌÌÌÌÌÌʦhªªªª¨ˆªª¨††D&ˆˆhˆffB$DDDdDDDDB"""""" (ÎîêB" """" $"BB" $FfDDD"Fhˆˆªª¬ÊªÊªŠÌÎÎÌÎÌÌÌ̦ŠªÊªÊªˆ¬Êª†fd$ˆˆˆˆ†fB$DDDfFDDDB"""" "" (Îîìb """"""DB"""$DDD""FhˆˆˆªªÌªÊʌÎîîîîìîîÌȌÌÌÌʪª¬¬ªˆhdFˆˆˆˆffB$DDDfddDDB"""""" (Îîêb """"B"$BD"" """""FhhhŠŠ¬Ì¬ÌʬÎîîîîîîîîȊÌÌÌ̪ªÌ̪ˆˆdDˆˆˆˆffB$DDDfFfDD""""" """(Îîààîîîîîîîààîîîàîîàîîîààîîîààîìb """""BDB" FFffŠª¬Ì¬ÌʬîîîîîîîîîȌîÌìÌ̪ÌÌʨˆ„FˆˆˆˆffB$DDFdDDDBB"""""""(ÎààààààààààààîààààààààààààààààààîìB """"DB""$Fffˆª¬ÌÌî̬îîîîîîîîîȬîîîÌÌÌÎÌʨˆ†Fˆ¨ˆˆffB$DDdfdddDD"""" "" (ÎàîàààààààîîàîîàààààààààààààààîîîààîàîêD """ ""B$" DdfˆŠÌÌîîì¬îîîîîîîîîȬîîîîÌÌÎÌ̪ˆ†Fˆ¨ˆˆfdB$DDFfdfdDD"""" """(ÎààààîîîîîàààîîàîàààààààààààààààîêB""" ""D"""DfˆŒ¬ÌîîìÌîîîîîîîîîê®îîîîîÌîÎ̪¨†FŠªˆ¨fFB$DDFfffdD$D$""""""(ÎàîààààààààîàààààààîîààààààààîàîàààîàààààîêB " DB"$FhŠÌîîîìÎîîîîîîîîîê®îîîîîîîì̪Š†FŠªªŠ†fBDFFFffffDDD$"""""" &ÎààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààîêB "BB"$hŠÌîîîîÎîîîîîîîîîêÌîîîîîììÌ̪ª†hªªª¨†fbFfFffff†ffDDD" """"&ÎîîàîîîîîîîîàîîîîîîîîîàîîàîîîîàîîîîîàààîàîêB $""$hŠÌîîîîÎîîîîîîîîîÊÌÌÌÌÌÌÌÌʪ¨ˆ†hˆª¨ˆ†fdfffffˆ†f†fffD" """&ÎîêB "" HŠÎîîîîÎîîîîîîî쪪ªªªªˆˆˆˆf†fffdffffDDDDBDDFfffffffdB "$""&ÎîêB "" FŒÎîîîîîîîîîîîˆˆˆhfffffdDDDDD$BB"""" ""&hfhfffffB "$B" &ÎîàààîààîîîààîîîîîîîîêB """" &ŒÎîîîîîîîîîîî̈fffffFDddFfFDD$BB"""" H¨¨ŠˆˆˆˆfD """"&ÎààààààààààààààààààààîêB"""DDDDD$"" jÎîîîîîîîîîî꬈DDDDDDDFffffddDDD$"" h¬ªªªªªˆFb """" &ÎààîààîîàîîîàààîàààààààààààààîêB"$Fˆf†ffdDBD""B JÎîîîîîîîîîîèªfBDDDDDDdf†fffdddDDB"""hªÊʪªªªFB """""&®ààààààààààààààîàààààîîîàààîîîîàîîàîêB"Dfˆªªˆˆˆˆfffffd JÎîîîîîîîîîîèŠf"fdDDDDffhf†fffFfDDD"""h̬̬ʪ¨fD """""""&ÎààààààààààààîàààààîîàààààààààààààîêB $fhªªªª¬ªª¨ŠˆˆˆˆB(ÎîîîîîîîîîîæŠfDhdDDFfffhˆ†fhffffDDB"""jÌÌÌ̬ªªfd" ""B""" &ÎààààààààààààààààààààààààààààààààîêB DfŠ¬ÌÊÌÌìÌÌÌÊ̪¨b (ÎîîîîîîîîîîæŠfDˆDDDFffhˆˆˆhfffffdDDBB""jÌÌÌÊ̪¨fd""""""" "&®îàîààîîîàîàîîîîàîîàîîàîîîàààààîîêB FˆªÌÌÌÎîîîîîÎÌÌʆ ¬îîîîîîîîîî芆DfDDDfffˆˆˆˆ†ˆˆfffdDDDB""hÌ̬ÌÌʪfd "$D" " $®îêB FŠ¬ÌÌìîîîîîîîìî̄ ŒîîîîîîîîîîèŠfDfDDDffhˆˆˆˆˆˆˆˆhffDDDB"" jÌÌ̬̬ªfd"$D$B """ $ÎîêBHŠ¬ÌÎîîîîîîîîìîʆ lîîîîîîîîîîèjfDfDFFffhˆˆˆˆˆˆˆˆ†ffdDDB"" hÌÌÌÌÊʪfd "$DDB """ $®îêB Hª¬ÌÎîîîîîîîîîîʦ@JÎîîîîîîîîîèŠdDfDFdfhˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆffdDB"""jÌÌÌÌ̪ªfd "$DDB """ $®îêBHŠÌÌîîîîîîîîîîîʦ (ÎîîîîîîîîîæjdFdDFffhˆˆˆˆ¨ŠˆˆˆˆˆffdDD"" "jÌÌÌÌÊʪfd""$DDB " "$®îêBFªÌÎÎîîîîîîîîîîì† &®îîîîîîîîîæjfFdDFffhˆ¨ª¨Š¨ªˆˆˆ††fdDBB" "jÌÌÌ̬¬ªfd""$DD" " $®îêD HŠÌÎîîîîîîîîîîîì† ¬îîîÎîîîîîèhfFfdFf†ˆˆªªª¨ªª¨ˆˆˆˆfDdD""""jÌÌ̬Êʪfd" ""DD""$®îêb &Š¬Îîîîîîîîîîîî̆@ŒîîîÎîîîîîèhfFffffhˆˆªªªªªªªˆˆˆhfffBB"""JÌÌÌ̬ªªffB"$DD" ""$®îêb"FŠ¬ìîîîîîîîîîîî̦BJÎîîÎîîîîîèhfF†fffhˆŠª¬¬Êªªª¨ˆˆ†ffdDD"""j¬ÌÌ̬ªÊ†f""DDB " $®îêB FŠÌìîîîîîîîîîîį̀B(ÎîîÎîîîîîèhfhfffhˆˆªªÊÌÊ̪ªªˆˆˆ†fDBB"""jÌÌ̬ªªª†d""DB" " $®îêB"FŠÌÌÎîîîîîîîîîĮ̀@&ÎîîÎîîîîîÆhff†ffhˆˆªªÌÌÌÌ̪ª¨¨ˆffdD$"B"jÌÌ̬ªªÊ†dB"$D" $®îêB FŠ¬ÌÌÌÎîîîîîîÌÌʨB¬îî¬îîîîîæhfh†ffhˆˆªÊÌÌÌÌÊʪˆˆˆffFD""B"jÌÌÌÊÊʪfd@"DDB $¬îààîîîîîîîààîîîàîîîàîîîîàîîîààîêB"FˆŠªÊªÌîîîî̪ªªª†B¬ÎìÌîîîîîÆHhh†ffhˆˆª¬ÌîîÌ̪ªªˆˆffDDB"B"jÌÌÌ̬ÊÊfd"$$BB "$®àààààààààààààààààààààààààààààîêB"FfˆˆfhªÎîî쨈ˆˆ†fB¬Ìì¬îîîîîÆhhh†ffhˆˆª¬îîîîÌʪŠˆˆ†fDD$"D"JÌÌÌ̬¬ª†d""$B" ®àîàààààààîîàîîàààààààààààààààîîîààîàîêB "" $DFffDˆ¬îÎʈ†h†h†B¬Î̬ÎîîîîÆHhˆ¦fFhˆŠªÌîîîîÌ̪ªˆˆffDDDDD"jÌÌ̬¬ÊʆdB"D" $®ààààîîîîîàààîîîîàîàîîîîààààààààààààààîêB "$DFffFˆ¬Î̪¨†fˆˆˆb&¬Ì̪ÎîîîîÆHˆŠˆfffˆˆªÌîîîîì̪ªˆˆ†fdDBDd$jÊÌÌÌÌ̬†d"""B" " $®àîààààààààîààààààààààààààààîàîàààîàààààîêB"""" $FffDfŠªìÌ̪fFˆŠˆb$hªÌʊÌîîìî¦HŠŠ¨fffˆˆ¬Îîîîîìʪ¨ˆ†ffdDDDd$ŒÌÌÊÌÌ̪†d "D" $®àààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààîêB" ""F†ffDFª¬ÌÌÊÊdFˆŠ¨b$jªªªŠÌÎÎÌìÆHªŠ¨dfhˆŠªÌîîîîÌʪ¨ˆˆ†fDDBDD$Œ¬¬Ì¬Ì̬†D""D" ŽîîàîîîîîîîîàîîîîîîàîîîàîîîîàîîîîîàààîàîêB""" f†f†DjªªÌÌÌ̆jª¬Ê„&ˆŠªŠˆÊÌÌÌ̦HŠˆ¦dfhhˆªÌîîîìÌʨ¨ˆˆ†fDDBDD$ŠÌ̬ÌÌ̪„d "DB ŽîêB " hˆh†fŠÊª¬ÌÌ̪¬ÊÌʄ $ˆŠŠˆhŒÌÌÌ̤HŠˆ†dffˆˆªÌÎîîìʪŠˆˆˆffDDBBB$j¬Ì¬ÊÌÌ̆d "$D$ ŽîêB" hˆˆªŠÌ̪Ì̬ÎÌÌÌÎ̄ &ˆ¨ˆˆhŠª¬ÌʤHˆˆ†dDfˆŠª¬ÌîìÌʪªˆˆ†ffDDB"D"J¬¬ÊÌÌÌʆb ""$" ŒîàîîààààîààîîîààîîîîîîîîêB hªªÊÌÌʪ¬Ì¬ÎîÎìîì„"&ˆ¨ˆhf¨ªªªÊ„Hˆh†DFfhˆªª¬ÎÌʪªˆˆˆ†ffDDB"""H¬ÊÌÌÌÊʄd "B" "Œààààààààààààààààààààààààîêb hª¬ÌÎÌʪÌÌÊÎîìîîê„"Dˆˆ†fHªªªªª„(hf†DFfhˆˆŠ¬¬Ìʪªˆˆˆ†dfDD""""H¬ÌÌÌ̪ª„b """ ŽàààîîîàîàîààîîàîîîàààîàààààààààààààîêB h¬¬Ìîîʨ¬Ìª®Îîîîʄ"$ˆˆffFŠŠ¨ªª„(hffDDffhˆŠªªªªªŠˆ†††fdDBB""H¬ÌÌÌʬª„b """ ŒîîàîààààààààààààààààààààîàààààîîîàààîîîîàîîàîêB Hª¬Ìîìʈ¬Ìª¬îîîîʄ"&j¨ˆ†Fˆˆˆ¨ˆ„(hffDDFfhˆˆŠªª¨¨ˆˆ†hffDDB"""(¬ÊÌÌʬª„D""" ŽàààîîàîààààààààààààààîàààààîîàààààààààààààîêB "FŠÌÌîìʊ¬ÌªÊÌîîìÊd"FˆˆˆfFˆˆˆˆˆ„(hffDDDffˆˆŠŠŠˆˆˆˆ††fFDDB""(¬ÌÌÌÊʪ„B "" "ŽààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààîêB "FŠ¬ÌîÌȊ¬ÌʬÌÎîìÈd"Fh¨†fFˆˆˆˆˆ„(hddDDDffh†ˆˆˆˆˆˆˆffffDDB"""(¬¬ÌÊʪª„d """ "Œàààîîàîîàîààîîîàîàîîîîàîîàîîàîîîàààààîîìb &Š¬ÌÎ̪ˆÌìʪÌîį̂d$Fˆˆ†fDhˆˆˆˆd(fDdDDDDffhˆˆˆˆˆˆffffdDBB"" &ª¬¬Êªªª„D "" ŒîêB" $j¬ÌÌ쪊¬î̬ÌÎĮ̂dDFˆˆ†fF†ˆˆˆˆ‚HhDdDDDDfff†ˆˆˆ†hfffFDD$""" &ªÊ̪ªª¨„D """ ŒîêB" $hªÌÌ̪ŠÎî̬ÌÌĮ̂†FfˆˆffDˆh†ˆˆ„(fDdDDDDDfffˆˆ†fffffDDBD""""&¬ªªª¨ˆŠ„d "" Œîêb $hŠ¬Ì̪ŠÌìʪÌÌĮ̀†fhˆˆ†fDfffhˆ„(fddD$DDDfff††hffffdDDB$""""&Š¨¨ˆˆˆˆ„D""""Œîìb"$hˆ¬¬Ìªˆ¬ÌªªÌÌÌʨˆffŠ†ffDhˆfˆˆ„HfbfdDDDDFffffffffddDDD"""""ˆfFDDDFdD "" lîêb $hˆª¬ªªˆŠªˆŠÌªªÊ¨h†hˆˆfdDhffhˆ†HfdFdDDDDFfff†fffFdDDDD"""""$†BB"" $dD "" lîêb"$fˆŠªªª†ˆˆ†Šªªªªˆˆ†hˆ†fDBfhffˆ†HhBffDDDDDFfhfffFDDDDD"" " †$"dD""" Œîêd"$fˆˆŠª¨fh¨dhˆˆˆ¨ˆh†fˆˆfdBFfffh„FfbFdDDDDFFhˆˆffDDDDB""" fB $„D "" lîêb "fˆhˆˆ†DffDFfffˆ†ˆfhˆ†ddBFffff„HfB$BDDDDDFfˆffDD$DB""" fDB""$&„D""" lîêb"Ffff†d$DfDDffDh†fffˆ†ddBffdffbHfdDDDDBDDDdddDDDD$"""" $hfffDdF„F " lîêb"FfD&FdDhˆfFffDfffffˆ†FDDfffFfB&fffh†fDDDDDDDDDD$"B""""""""""fffFDFfdf"" LîìD Dd"$ddfhªˆ†ˆˆdFfffhˆ†dDDffdFfb&ˆˆˆŠ¨ˆffffffffffffffffffffFDffffdDfffˆ"""lîîààîààîîààîîîîîàîîîàîîêd"DB&fffŠŠ¨ˆŠ¨fFffffˆ†DDDfffdfB(ªª¬¬Ì¬ªªªªªªªªª¬ªªªªªªªªªª¨ªŠŠªª†FˆˆŠ¦B""lààààààààîààààààîêd""$BF†fhªªªªªª†DDfFfhfDDDffddFB¬ÌÌîîîîîîîîîìîîîîîìÎîÎìîÌÌÌÌÌÌÌʤFª¬ª¦"""LàîàîîîàîîàîîîîîààîîàààààîîàààîêD ""FˆˆŠŠªªª¬¨†DDfFfhdDD$ffDDDB$ŒÌîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîìÎÎÌÎÎ̆H̪¨„ "B lîîààîààààààîààààààîààààààààààîîîîîàààîàîêD $"Fˆˆˆ¨ªªªª¨„DDfDffdDD$ffDDDD"hª®îîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîìÌìÌÌį̀ŒÊ¨†B"" Lààààààààààîîàààààààîààààààààààîîàààààîìd""$"FˆˆŠªªªÌª¨dDDDDFfdDD$fdDDDD"$F¬îîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîÌÎìÌÌìÌÌÌʄ""" Lààààààààààààààààààààààààààààààààîìd B"DFfŠªÊÌÌ̬¦dD$DDDfDDD"FdDB"FB"$ŒîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîÌììÌÎÎììÌÊb "" Jàîààààîàîîààîîîàîîîîîîàîîîîàîêb"DD$DfˆªÌÌÌÊʆDB"DDDfDBD"FDD""fB""ŒîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîÎìììÎÎÌììÈB"""Lîìb"FDD$fˆª¬Ì̬ªdFB"DDDfDB""DDD""fD"$ŒîîîîîîîîîîîîîÎîÎîÌîÌìÌÌÌÌÌÌÌÌĮ̀B "" Lîêb ffD$fˆŠ¬Ì̪¨ff "$DDfD"""DD""fDDFŒÌîÎÌìÎÌÎÌìÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌʪªªªªªÊªªªˆB""" "" Lààààîîîààîîîîîîîàààîàîìb HˆdDFhŠ¬Ìʨ†f† $DDdD"""DD""ffffŠ¬¬ÌÌÌÌÌÌÊÊÌÌÊʪªªªªª¨¨¨ªˆˆˆ¨ˆˆˆ†dDD"""" "" Làààààààààààààààààààààààîìb"hŠ†dDhˆŠª¨ˆfˆ¦ "DDDD"""DB""fˆˆˆªªÊÊ̬̬¬ªªªªªÊªªªªª¨¨ˆŠˆˆˆˆˆˆˆˆ†ffDDDDB"" lîààîîààîîîîàîàîîàààààààààààààîîààîîàààîîîîàîìD"$HŠˆ†Ffhˆˆˆ†ˆª† $DDB"""$"" ˆˆŠªªª¬ªª¬ªªªªªªªªªªªªªŠ¨¨ŠˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆfffdFdDB""" $Làààààààààààààààààààîîîàààîîîîàîîàààààààààààîààààààîìb"$hŠª¨††ffhhˆªª¦ "DDB"""B" ˆ¨ˆˆˆ¨ŠŠˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ†fˆhˆffffffffFDDDDDDDB"" "lààààààààîàààààààîàààààààààààààààààààààààîààààîîàààààîìd"$hªĮ̀¨ˆˆˆŠªªÌ¦@$D"" """(†ffff†ffffffffffdfFDDDDdDDDDDDDBDBD"""""""""$B"" "jààààààààààîàààààààààààààààààààààààààààîààààààààààààààààîìD DhªÌÌÌ̬¬ÌÊ̬̦B"B"""""(†fffffffffFDDDDDDDD"""$$"""""""""""B "Làîàààààîààîîîîîàîààîàîîàîîàîîîàààààîîîààààîàîîàîîààîàîêb"FhŠÌììÌÌÎÎÌÌÌ̦B"" ""(dDFff†ffffFDDD"B"""""""""""" B ""Lîîîìd"fhŠÌÌîìîìîìÌÌ̆B FdFfhŠª¨ˆˆˆfD$B"""" """ ""B"Jîìd"FˆŠÌÎìîîîîìÌÌ̆BFdFˆˆÌÌÌ̪ˆfdD"B"""  $"Jàààààààààîêd"fˆŠÌÎîîîîîîÌÎʆBFdFˆŠÎììÎ̪ˆd$""""" $""Jàààààààîìd"FˆŠÌîîîîîîììÎ̆DFBFˆ¬ÌÌÎÎÌʈdD"""" $"Jîààîàîîààîàîîîîîàîîàîîîîîîàîîîîîààîîîàîààîîîîîìd"$hŠ¬ÎîîîîîîîîʈdDBFˆª¬ª¬ªª¨ˆdB" $ Jààààààààààààààîààààààààààààààààààààààààààààààîàààààîìb"fŠ¬Ìîîîîîîîîʈb"Dff††fffdDB""Jàààîîààààîàààîîàààîàààààîîààààààîààîàààààààîîàîààààààîîàîîîìd FŠ¬Ìîîîîîîîìʨb""DDBDDBB""""Jààààààààààààààààààààààààààààààîîààààààààààààààààààààààîìb"ˆªÌîîîîîîîìʨB """ """"""""Jîàîîààààààîàîîîààîàààîàîîîàààààîîîîàîîîàîîàîàîààîîîàîìd"hª¬ìîîîîîîÎʨ """ """""Jàîìd $ˆªÌÎîîîîîìʄ """"""""Jîìb FŠªÎîîîîîìªb" """""Jîìb $hªÌÎÌìîîì¨" """ "Jîìd $hª¬ÌÎîîì„ ""*îìd $ˆªÌîîîêb "Jîìb Fˆ¬ÌîîÈ " Jîìb fŠ¬ì̄ $ "" Jîìb$h¬ÌÊbD $""Jîìb $Šª¦ D "$"""" Jîìb Hˆb" " " " "  D "$" DDdBJîìb $f@"""""""""""" "" "$B$B FfdB*îîîîîîîàààîîîîàîààîîîààîîàîîîàîîààîîîàîîàààîîìdB$"$"$""""""""""" " $B "D"DddB(àààààààààààààààààààààààààààààààààààààîàààîìb D"BB$B"$"B""""""""""""$D """ BB" (ààààààààààîîàààîîàîîàààààààààààààààààààààààààààîìb $BBDBD"D$D"B""""""""" "DB"$B *àîîàààààîîîîààààààîàààààààîîàààîîààîààîîààîîàîàîàîîàààîîìb DDBDDBDDDD$B"""""""""""" """DD DD"*àààààààààààààààîîàîàààààààààààààààààààààààààààîìb $FBDFBDDD"B"""$""""""""""" ""FD""""$DB (ààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààîìd &fDDDBDDDBDB$B"B"B""""""""D$"BDDdB""""""""DDD"(îàîîàîààîîàîîàààîîîàîààîààîîîààààààîàîàîîàààîîìb FhˆfdDFfDdDDDDDDDDBDD$"$DFffDDFffDDDDBDBBDDDD"(îîìd fŠˆˆ†ffffffffffffffffDDDf†ˆˆfff†ffffddDFDDDDdD (îîb hªªªˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆhˆˆhˆˆˆˆˆˆˆˆˆhˆˆˆffffffffdDB*îîààîîàààîàààîîàîîîîîààîîààààààîîîàîîîààîìb Š¬ÌÌʬÊ̪¬¬ª¬ÊªÊª¬ªªªªªª¬ªªªªªªªªŠªˆˆˆˆˆˆˆˆˆ†fD*àààààààààîàààààààîàààààààààààààààîîîd"ŠÌÎÌîÎÎîîÌîîÎÌìÎÌÎÎÌìÌÎÌÌÌÌÌÌÌÌ̬ÊÊʪªª¬ª¨ªˆˆˆf (ààîîîîààîîîîîîàîàààààààààààààààààààààààààîààààààààîîîîd jÌîîîîîîîîîîîîîîîîîîîìîîÎîÌìÎÌÌÌÌÌÌÌÌÊÌÊ̪ªªªŠ† îîààààààààààààààîîààààààîîîîîîààààîîààîàààîîààààààààààîîd jÎîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîÎìÎìÌÌÎÌÌÌÌÌÌÌÌ̪ªÊªª¨†@(ààààààààààîîàààîàààààààààààààààààààààààààààîààîààîîàîìb HÌîîîîîîîîîîîîîîîîîîîìîìîÎÌÌÎÌÌÌÌÌÌÌÌ̪ʪ¬ªªªªˆ@(àààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààîîb (ÌîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîÎîìììÌÌÌÌÌÌÌÌÌ̬ªªªªªª¨ªˆ@(îîîààîîààîààîîàîîîîîààîààààîîàààààîààààîàààààààààîîîîàîîd ¬ÎîîîîîîîîîîîîîîîîÌîÎÌÎÎÌÌÌÌÌÌÌÌÊÌʬªªªªªªŠ¨¨†@(îîd ŠÌÎÎîÌîìÌÎìììÌÎÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÊÊʪªªªªªªªˆˆˆˆˆˆˆf@(îîd hªÌÌÌÌÌÌÌÌÌ̬¬Êʪªªªªªªª¨ªŠ¨ª¨ˆ¨ˆˆˆˆˆˆ†ˆ††ˆffd îî„ Fˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ†ˆfffffffffffdfddFFFdDDdDDDDDDBB(îîd $D$BB$"""""""""""""  (îîd (îî„ îî„ îî„îî„ 

  3 Responses to “Category : Miscellaneous Language Source Code
Archive   : SPL.ZIP
Filename : PICTURE

 1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

 2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

 3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/