Category : Miscellaneous Language Source Code
Archive   : DIGITIZE.ZIP
Filename : NUMBERS.VOI

 
Output of file : NUMBERS.VOI contained in archive : DIGITIZE.ZIP
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûþ¿ßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿý·ÍûüûÿûÿïÿÿÿÿÝþÛÿïžm¾þû¶ÛÿÿûnÛmm¶ßþÿÿmßÿÿÿù¶I¶\Ù{m³m¿vÙößfÕ´šÚKm¶ßÿ}ÛeéÌÛiTª©sm²ÿÛþ‹’Y6ÖµUImm¤Û{ÿ÷Ñ24Ó¶Ëmm©*®I%¶Ý»lÚ¦“m4–Õªë-)%¶ßºÙ*ÑI­”ÖTÚºTÕSvI6É5Z­UU­¶Ml«Nª’²ËÛ©-­%UUYª»jUZlªªJšfIkKRªªM*m¶ÕJªËVëu֖´ª¦•vͪV¦’ÛkL«,¦–’¦ÕU]¦Ú¤¶Ù[Y%Ùm¥¥ªÊÑUH’UlÕISYm½ªªì’²Š–­¦Ý(µU›&©6Y"ª©Ujª’̵5’®É6I2ÉíÝ%¤´•µ¬¤¥ÓO.™±d–’\I$¶Ù&g×l¾e¢Íž}|Ë6Ûy)°ï.O0Ëù͜|äÙÙ¶òû>ÃËðpñîžg‡øáÎ8xç;ŽãÏáðã¸pü|8<87Ž9ŽCÃǏÌqÆ1ÆqÄqÇ8ãÆáÇyÇqÆpãüóŒ7sžwg?ŸqÏ;χ‡çœpãŽãÄãÄáãùæ8qâñäpàxòüþ<8p8ú<<|}ã??qŽ‡‡ÃLJÇÃãáááàðø9gñððø|?Ÿðx>ƒÃñÏÿ€x>‡ÁàsñüØÁð|àø?ÀÀÿÀüÀð?ÀÀƒÿ€~ðüððð€àÿàÿ€üøÿüàþðáÿÀþð€?ø€þü?À8ÿð~ÿÿðü?€p?ÿà|ÿÿø
üÀ>ÿà|ÿÿðÀ?øþð€ÿàüàþÀ?ÿÿ€üþÀþ€üÁþÀÀŽÿÿÀÿÿ€?ÿðø€ÿøÿƒ€üÿÿ€ÿðÿà|üÿàÿ€øýü€Àÿðü ?ø€<þóŸûß?ÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿöÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ{ßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<óÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿ¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüñÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿŒ1ïÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿñ?ÿÿyçÿûïÿÿðÏÿÿŽ0Ç¿ùÇãßyçÿpÿÿð€ÿÿ8ãžyç<ûÀ?ÿü0ÇûÇãŽyçžpÏÿã1çžqÇ8ãŽyç0çžq‚óÎ8ãœqÇaŽ8çžq†óŽ0ÇsÎ8ãœsŽyÂóÎ0ÃqÎ8Ãpóÿ0ŸùÆsŽyÇ÷Œ9ïßxÇóÿÀ ûwüùÂñ†yÆÿ€ÿ€þ0ǸÿðÿàýÀ÷ s€ÿ#ÿ}ÂóŒs€?ÿ3îó{Î9ÆÿÄÏ8ÿœþqÎ0/þ!Ž{ÃócŽyÄùÆ1ÎpÇ9Æ8ãcÞcœcœcœãáŽq
Î1ŒsœcœããŽqÎsœc˜c<ããœaÜcœc¸G<Ç8ãœc?œçç°Ç8Æ8ǜCÿœçç8cœccÎ!ÿŽsŒsœ#þ!Ž1îÿÇùùþÿ€sŽù‚?ãüþÿ€ð0ÿ€o‚ÿ€?Çøÿqðø?È'ÜÀæ9Æ?Àÿî9ïàæÂ?áÿæã|üÇ8ϸgþøG˜€?Æ9ŽøÇ?ÃyŽpÿ{ŒcñŽ }ÇãáûÀã8‡xç€þ7ðÏðæî1Œspãó1üCÇ|Þ7ó€<ãøç÷;ÆãqðüsƒþóùÇÿþÿÿÿ¿ÿÿÿÿÿð÷óßïÿ÷ÿÿÿýÿÿÿÿÿüþùÿçŸÿùÿïÿþÿÿÿÿÿþ¯<ÿñÏï¾ÿÿßÿÿÿÿÿÿŸ¾yïÿ¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿñãÏÏ<}ÿçÿÿûÿÿÿÿÿýù÷÷Ï¿ÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿž}üóÏßÿÿÿÿÿûÿÿü<ùùç¿þÿïÿÿÿÿÿÿÿÿáãßÏ=ÿÿïÿÿÿïÿÿÿÿÿãçŸÞ=ÿÿÿþÿÿçÿÿÿÿÿþ>yù㟟ýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿç?<÷óï¿ÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿóçߞ?ü÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ›Ür?ðpÿŸñüÿ=Wõÿ?Žçÿÿÿïÿý÷ïÿ}ïóßÿÿßÎÿÿÏ÷½ÿ<ïóÎÿ9çÿþ?ÏsçøñŸ1îÿÿûÿÿÿÿÏã˜÷yÏÞÿÿ÷þÿ¿çùÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿsÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÛk›e¬Û4˜ªµµT”íÕfª¶³+j³(‹¢¨ÉfîʲUWj›Vk+UUY©3*«5fQJܒY•Åd™zÙ3%eY6J·VK%µÔK³TÒ묫uJ’mJYÛk¶R$،ͻ*¶R[Y*k5™”Ý»[M”ÚË©˜¹³ÚŽÛ²T’‘Ûlã9p6v,ͦu”쌃³Tä[+´Þ⽕kcœÜÅ٘ÜRËËŒ÷FX~dê
¦6qr͆#øîc¤ñø-͓åȸžã£øðòyÇóÈù³ç“Ž.9üqÉãÙóÏöÛ÷ŸþÛ&Ù6ÙfÁã߯Ãø~»øx=“áñã‡ÃÁç|~>hð|ó¡Áã‡Ç‘Np8<3àðñÏÁáøç‡ÃÁŽ‡<‡Ãþ?ø>ÏÿžŽ>?ÿúÃø÷ŸƒƒÇŸáÃÉ÷ƒƒÃϏ‹æ‚áîûÏáÀáÿãðø 8<óøx?<~¿ÿÿ߇‡ÏçÃÁãó÷óññ°àxþ{œï‡‡Áãùæqüp¸|>?þ?ƒãóîñøs8øþþ~
ƒìóüó8b8>ÿÿ 1Œóüÿ8þ?>ÿÿÿ‡Àyþ¼ÇŸçóäãˆÿÿàg¡üÿÿ?¨xàÿÿð=†x»þÿÿÿćÿçÁãqà}ÿøþ|ü>¿Ç¡Çáàùþ}ÿþ?†zƒüøþ=Ì??Ïÿÿóïç÷ãßãøãðò<þ?þÿãßãñãðø8þ=þ?ƒùçñüñø|þϏÇàÿ<þ?Î??ÏóÏóýçùßÿ‡óÏóüãøsü¼ÿ?ÞoŸï¿óŸãûáøsüÿ|þ?ÿÿ¿ßßÃüçøîxþ<ÿ?ߟç›ïóîú?îžÿÿÏ÷ÿ÷ÿÿÿþÿÿÿø¼ÿ;þï?ïÿÿûùÿ{þÿÿðÿ}ÿþÿ¯ÿÿÿÿûÿÿÿ÷ÿ¡þóüïüþ¿ÿïÿÿÿÿÿÿÿÿþ?ÿ?ÞÿÏÿïÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿŸÿ³÷ýÿ¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿçÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿûÿýÿýÿÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿãÿÿÿþÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿßÿ¾ÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ_ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿúÿÿÿÿ©ÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿþÿÿïÿÿ¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿ¿×¯ý÷þïÿ÷ÿ÷ßÿûÿëÿÿïýýÿÿÿÿÝÿþÿ½÷wÿÿÞÿ¿ÿÿïÿÞÿw¿ç»þ×Óç_®÷ßõÝ÷ú¯ª÷ßoÿÝÿüûת½Ïï2ùÿ{þë½nýþ¾ùû÷ž¬÷Û×këuß<ýëÞëÙÿ²ê¹uïu×^îõö½ÎÏ{ââ¯Í=ëõ×ÒçÝߞvýÖkÍÑö»¯›.ÿ®Uû³ù¹k«ïÓ¹uçUJªÕVºUEöÖúÕu8ªõÎÞ^ÒßUkKÛjùªªªêªª¸ûe}»[ë­ké뮧×jó×[½Õï_úìTã4댼ïÝWUòמ¬žª¬ÙƽÕÛ¥ŸyÎÏ{uYÏ_Þ£¥V?Ÿ«£ï–í…«ÕÙånv^ê¿=Uwªµ^E×oážß«­yꪯ[½Gªª^/ï›z¶×º_ÁUO±ïwÖJ·iíÒûÕM\ºjïÚÍJzÕvÕëšÝRÿÕî«Vª¯~ªVs­KS·Wú·Ý¬íš÷ÿ½]Ýr¥ëTë<ýûêξ«mUu;{ëëïÿ][ÎÔÓ1Êê–Tù¸ç—ÕËÙÛ®]æ9ãgŒšÑÐìëw0ˆ²VS΋/,s™DqéŽ 5q‹ž:yçó›œ2#çžyÌ1ƒœ0ðœñì>Çüƒ>ð€ÿñÏðïQè|ƒópøàÿËÿþ>vøàÀÿÇø÷þþðàð?àÿ(üðÀ?ð?ð?€ÿ€þøà?àøð?àüðàð?ðð?àðà?À?à?ààÿþüþÿþðð?À?€ÿÿÀ?ÀüüðÀ?Ààà~þøà?ÀÀ?Àþþðà?€ÿ€ÿüøà?€þøðÀàüð?üðÀþà?ø?üÀþð?øüÀüð?ð?ð?ð?ƒð>à|Áø?Áø?àøàüð?Áø>ðÁðcðø>áøÃàø‡áðüÃáðøpáøüx‡ñü~<‡¡àðüxpüxü>‡ãǁÃÇ1ÆqàpøpxñÎ09ž;Ž‡ qÆqÌqðàxðøñøaÇ9ÎqÇcǟǏ‡gg~Ž3Ž77~œFqœóøãqÏ珟ƒŽ;>|8ðøñçãÆ1Ìqèã±ÇŸŽ8à8ã¹ããÇ㏎|qàxã‘ãǏ‡>~9ìáÆsŒñǏÇ?ž8øñÇ8æxáÃãŽg~8æqãŽgŽ8ž8æqãÏÇ.8æxãÀãŽg<üqñÌ8ã™ÇŽ39œpsñÆcqÇ1ÇÆ8æ8çóçŽpqÇ1ÏÆ8îyÇ9Ï;œwqœã3ŽwpxñÇÇ Ç8Î8â8ÇqÇŽ8¼qãÎ9ŽxîqÌãçŽ>8ðáðáÎsŽ;q8ãñÇŽ|ñóçǯ<ãŒgç8Îs™Ç3Žgœ9ýçßÏ?Ï=¼{ùçÿÏÿÿÿýÿy1Ç1Î3œs8ìs™Ç?Ž=¼ñóÓÙç¿Ï?üÿùçÿÿ¿¿ýùäãÇ8Î1Üã1ÎgÎ8øóóËm·žÿüÿùÿÿÿç¿þ~ÿù8ç9Î3Žw8Ìs¸çã|sÙíãŸÇž~yý÷÷ÿïÿþ9Æ1Žg9œçqÍãÏ?~yùçóÏÏ?¿ÿÿÿÿÿ÷üãœï?>üþù÷÷ÿŸï¾óŽwßýÿ8óÿÿÿÿÿ½÷ÿÿÿïÿÿßÿÿÿÿ÷ßïÿ÷ßÿ¿ÿÿÿÿÿÿÿÿ¿ÿï¿ÿ÷ÿ¿ÿÿÿÿÿûÿÿ¿ÿÿÿÏ?üóÿÿþÿÿÿÿÿ¿÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿç÷înüþïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿûýÿÿÿÿÿÿ¿ßÿû¿ÿÿþÿÿ¿ÿÿÿÿÿÿû¿ÿ÷ÿÿÿÿ¿ï½ÿÿÿÿ÷wÿ÷ï÷÷ÿÿÿÿýÿßÿÿîÿþÿÿÿÿ꫺û¸ÿ¯ÿ¿ÿÿÿï¿ÿûþ»«ÿÿÿÿûÿ¿ÿ®ÿ»ÿÿçÞêÿþÿ¿ÿÛßû÷ÿ¿÷ÿ÷ÿ]ïç»÷ÿÿß{¿÷ÿW^úïÿýÿß¿÷õVÿ÷¿ûõWUWþ«Û¿wÚ¾ÿ«ïþýßí׿íßýëµîý¬ýW~ý÷¿÷_¾îú×ו÷×þê¯Þ¶¿ÿ××}µníýz¿÷ïý?ÝݾÚûïþÝ»·×»ýoYþ¶ûéîM«»ù¯íÆ÷ܚ¹]_é¾ý_nz«ï_ïû«ùëÚ¿ï¿uþ÷ýwêß¹îÿ:û×~êê¾úõ×·þ]û¾Wu_¿][nÝWܾÔW_ë×oß×Í_í]ûo—w«ßu;ûÞª×Ò·_֧ߜ×{ú•ßß÷]å×uWõº×ú½Uº‰·­}[óÿþïõ×ÝÛ}µ­ý,¯ëï»çÕmÞý^×÷뮾þֵ߷ºãRþ}¿J·ý×÷×÷nþÔõµjzöƋkg{êû³öÏѸqÏ[Îr·®=õgãÔYóãϞñÀŸþðãÿàÿðÿpãçûÂ{â?üã8ÿÇxá‡üqÇ ?ùà 1ç0ÃÿÎ8qÇÿ8sÇqÇ ?üáqç<0ãÏqçŽxãùÀþpß~}á‡?ùÀÿþ0Ãÿÿá‡?ùÀÿþ0ÿãÿá‡?ýÀÿþ0<ààƒÿÀÿÿ ÿü8ÿÿÀÿÿÆÿüÏÿÀÿðpáÿÿ€þ0ÿþÿðwàÿð?øÿðÿÀÿ€ÿÀÿðÿðÿøþÿøÿøÿ?Äÿþÿóÿ€ÿð?ü?ÿÿÿøÿð?î#ÿÿ€ÿÿÿàÿ€ÿÿðÿäÿÿðÿÀÿþ€ÿð ÿÀÀüøÿøðüÿÀüÿÀþþ?üðÿÀøàüÿ€üüÿðýþ ÿ àÿüÿð€þùúøøÿàð?þÿüÀÿààþþÀÀüðÿ€?ÀøøÿÿàÀüðÂþøÿÀ~ÿðÃÿøðàþøÿ€þÿÀƒþþüÿ€þÿà€ÿÀÿÁÿÀà?€øà?à?ðàÿ€ðüàüðø?øø?ñþüàÿðýÿþÿÿÃÿðøÀÿÿÀÿÿ€ÿÿÿÿÀøÿÿüð?ÀàÀþÿ¯ü?ü?ðÿÿÿÿÿÿÿðà>þðþð?ÿÿ¿ÿÿáÿÿÿüÿÃüûÿÿïûÿàÿ‡ðÃÿÿÿÀüð€þøüð?üàÿðþùÿÿÿûþÿÿÿÿÿƒð?Àüð€'àÿ‡ðÃþûÿÿÁüéÿÿÿÿÿÿÿþ?¡ÿÿð?‡ðÿÿ÷ÿÿÿÿƒü‡ð?¯ýÿÿ¿ÿÿÿ­ÿ÷ÿðÿÇÿÿÿÇÿÿÿÿÿÿëÿ?÷þÿÿÿ¿Áþ?Áø?ïÿÿÿïÿ÷ÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿçøÿ¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿùþ?ïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿþÿ÷ú¿ÿÿþ¿ÿ÷ÿÿïÿ×ÿÿ½ÿÿ_ÿý~ÿ®ïëÿûûþ½ûþ¿ÿßÿûÞ÷þÿ×ëÿ_ºÿïÕ÷~î÷Wýý×ÿÿÿwÿÿþÿ×kÿýÿ÷ÕÿþÛÿÿÿÿûÿ¯ÿûß÷ÿöÿÿÿûýï÷ý_þ¯ÿ]«ÿÿ½ûÞÿßÞÿßû÷ëÕÿ÷óûÿ~÷ÿ÷ÿüýÿ¾þ¿ïŸÛÖõ_~¯úþ¿õê»Uýó¯_{ûú½ÿÿ}R¿þÕ\ÿ_®ÿïï^ý;W>õ½ïûÿ¿o}ï¿ß¿íUïUÜ÷ûÿëíû_×µ¿ûï»në÷Z­ß[~ï×õûÿÿÿÿ¾í]ßÝ׿ù}W·žõù®¾Þ÷®ûý»ÿý}ú}[7ºýœOçƒÝÜR|0ÿàÈ?ðsïŸÀ7ððÿÀðã|1àÏàáï>áÃø;àoÀñç> ãø?à?àðûÿÿø?ààpÿþÿøøø‡œ€ÿƒøÿþ0çŽpàáÿà;ãqÎþþcà÷ƒÿ0çpðä¾þ<ñ‡x瀓àçàÿˆ;Ç8þù`ÿžþþàðÀÿþxðøÿ€ÿüóà?ààþÿüð?ï€À?Áüþøàßÿ€ƒøüðÀ?¾ÿÿ‡øøà?Àÿÿÿðøð?Àÿþÿÿðøà?Áÿ?ÿ‡øøà€ÿÀÀ?áþþøà?ƒððø€€~ðà~þÿððÀ>þààðÿÿü'ààþÿÿððÃ~þðøø?Àÿ€ÿøàÀ?àðÿüü?à?€ÿÀ?áðøôÁÿÿÿ€ãàððÿÿÿÀñðøÜÁþçøøþ>ÿøð?Àüÿ€ÿ€}ÇÀà?üð?þþóŸøÀ?Áüðüãžÿð€}çÀÇÿxç€?áüà?ððøøÇ<ðþðÿøwÀ?àðÆxð?‡ü?ãþ€>À?à?àøä>÷Ä€<À~à‡ð?àþæ˜?Áž?àÿààÿàÿ°ðgðà}À~ÀùÿÁþüCøð'üøÃxaÀ?À~Ãü?Ãñþ{ãöðx‡øÃøþ3Çð¾1à‚xþƒøxçÀ|ÁóÇðw€ð|àð?Æ9Àùÿ1øxðøƒéàóœðàøÿçðø|χñøxÄpÿ‡çøx¿Á¼þÃÆñ?sÀñþ<Ÿðà?ÿ ñøàpÿ‡ùð<Žxþ#‡Ïøx?χ€øðä†?Ããü|çÇÀxxþ?Œañþ>cÃà<~‡ŽÆqøÿ1ñðãŽàáƒÇã|?ÇÁþ<ññðÆp|ŸÃÁþ~ÃûÿxþsãÿÿxÿÿÁáÿþÌx?øøÃñÿ?‡ãÿü>ø|<àøýãá÷ïø|øü9áðÿãñÿ?Ïÿÿø|?ðøCáÿÿççïÿ¿ÿÿÿãøÿ÷ø/ßÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ?Îÿÿáÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷øÿÿþ?Ïþÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ×ùÿóþÿÿÿÿÿÿï}ÿÿÿ÷tŸÿ?ÿÿßÿÿÿÿÿýÿûÝÿùþwøÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿùó¿Çÿ¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿGÎÿþ<ÿøÿûïÿ¿½÷ÿø{ýáŸÇýÿ?üÿóÿß¼?ãÿÿƒÎ?ÿÿÿ÷ÿÿÿøÿÿÿÿÿçŸÿýÿÿÿÿý÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿþÿÿûï?ßýûïÿÿÿÿüÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ½¶ÿý¶Ò[ZÛ[kwö¾Ö[Êåwk«›+i+i%¶¦¶Ûi¤’K%¤–ÒÚjI)ª®5LµKKr¶M–UÔSUË´ÒK¥Ô’kI+ujµ&¤šÚª¬ÔÒZIi+%UVRÚ[ªJ[­ªªi(ªÊÕ¤Ý-´¦©¬¤––²¥U*J­UUeÒ¶¥–©**ZjŠºÙUE•SY¶šª¦’ÍY2I)¬ªº¥t’ºjªZiuUY4«*[ªÛ)­ÕVÒª­¬¤’ª«–¢®ÓJiMm-6ÕS"’ÕQ¤Û+UUµ%(¥V’KeT–Ú›kj®ªºÊªÍMk%URUUU«UJn«RvŽÚ­¦–ÒUUUV²­e­%¥Tª®’ÒÕUSUMRm[»EÔª’Ê«UU¥K5&¤´’j­µ¥Të)hªº–U2¶–VT“UU,™ª®´–Õ­iUÊ×RjUK%²ªÖÚ´²×ZSVܤɴÒYIUUIE¤µT¶êi%¥´ªª©·UI*©*¬’ZKUUUU%Tªª­j­%
*´–ÔÖ©mid¦Òª«[Unª‹bªÍº©4–®­°¶²Õ5¶×UWF–T洒¤µÒÍd¬ª¨´”Õ¢bږ•RËiÙiI5mª’M5$ÓTÕ+¤´–ÝUVÚI)UNn¶š©­²«$¬•Ýed—]³æŸMðó™ð䗞8æ?‡Œxçàø7€óœgàwŽqâ<œ‡æ8‡¸ó„ùä8ÇÀx<ÇàøÆxü7‡ÆxþŸð?ÇÁÀ<9Çáøû˜8‡ð÷<ãÇàpþ>ÃÇððxÿpó|=‡Ç€p÷üp<}žãÁáøùø|ŒáãÆñøpþ|8 YkI;l’ÖI3l½6Ùó5wO;4ÞðsÇ>0’ùû‡¼x€ûŒx‡áÞÎ|Ã<Ìπñðqx÷`q˜àþ1àñàñÌ÷ðqpçðÿ!çüœø#‡8ðøà?à8ǀ{‡€8ÿ‡
ùÿç> áî<ãä?Çøœø¸ðg áÿÀ1àN>áÁþ}ƒüç<灜{‡ùó?òñŽñþóÌ÷ð8ã<ãü8ï81ÏøðÆxÇøpþøŸáŒæxÇøýøŸùÀ€}Ï<ÿ€8?ÿÀÿø<ü~ìÿÀ?ÿÀÿ÷øøüøÿáþü>?ýÿÿÿÀ?þ?üûûÿÿßÿ€ÿƒðï?ÿÿÿÿÿÿëÿÿÿÀÇù?ÿÿÿÿÿóÝÿÿÿÿÿáïñß¼ÿÿÿÿÿÿÿ¿ÿÿÀçÜçÞ{þÿÿ÷ÝÿÿïøyÎqç?ÏÿŸû?ïÿpÁðÎ?øñφþ?þ88Îc¸ÇãøþÿsÀ?Œø#ÇüÀ|†<ÀqœGñÎqï°þ9áÎç0çŒg9ÀÇàóÇ<9ãß9ÆãŽpsÇ8Àqό|ÿpsÄsïÿùÿÿÿÿÿÿÿÿãçߟ>yÿÿÿþÿ÷ÿÿÿÿÿ>þ}ñïÿÿÿóïÿÿÿÿÿÿóçÿß~{ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ|ÿóïŸÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿáçÿß~ûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿǞÿóïÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÏ¿ÿ}ñÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøóÿÏ¿ÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿϟþóÿ¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿñçÿŸ~ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ>þyóßÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿÿÿñ篟|{ïÿþÿÿÿÿÿÿÿøñûçß=ÿÿÿŸÿÿÿÿÿÿÿÿ>üûç¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿñçÿÏ~{ÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿžýûï¿ÿýÿÿÿÿÿÿÿÿÿ>ùÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿãÏß>yÿ÷ÿýÿÿÿÿÿÿÿÿŸ?|ûïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüùû÷ÿ¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿçÏß¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþûÿÿ}ÿü|ü>
‡‡ÏÇÇÄ9 >?s8sá¸ãñÆaǏãŽ'8~|8ðpáÇóǃÇ>88ãy翜Ç?9Üç3ž8çãÏ<þñ†ãŸ}üóÏÿ<{÷ïžýïß<ÿÿÿ¿ÿÿÿÿÿÿÿÿ¿ýÿõç¿?üïïï?ýûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿœÌæͪó93“9¨ªëŒ–›m¦¶ÚښJ•¥»› š¢ªÖ’É­¤¶Ù›fRlÛJnÉ­&d¬ËlÌDš³3NI´Ù13s¹µfvݓ4™šfͧa³,šfϹ¹ºlÌٝ3{&f9›3fÂk9ٛÉã6wflÙ³7Îə»2iŸ6i™™³Í1³73c͛9³†LógÏ4óf˜Ï?6so͜ÉÆö{3>~çg›Ýæ3sÏý³é¿ý÷o¿çþÿÏÿÿÿ|ÿ¿ßãï?ÿÿŸÿÿþûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿ¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷çÿžýÿÿÿ¿ÿÿÿÿÿÿÿïŸþ}ûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¾ù÷ïŸÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ>ùçÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?üóïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏ?þùïÿ¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ž<ó÷ÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿñçÿ<üÿ¿ßýÿÿÿÿÿÿáóßϞ}ÿÿïüÿÿÿÿÿÿðã¯ïžxÿßÿþÿÿÿÿÿÿÃÇߟ<ùÿßþóÿÿÿÿþ?|óïÿ¿ÿßó?ÝüƒŒ{ ៎pþü3Ãü9Æ1œwðçðóÆ1ãñŒpñøÎǏŽsÇÎ?㇟ŒqÇÃÎqüx8ÿþ8ñÙÆ8øøçx|çs™ÇøqÇcããÌñãóÜñÇóœs™ÇN19ǏÇÇŽ9ÏN9;?‡ŽÇãƒŽsÇǏãÇÃÏããƒÏ3àqÄç9ããçñãÃçñãƒÇ³ÏdqÌç9ÇÃç1ǁç±Ç#çã™Îs‡ÎããÏç¹ÇǟçˆãŒc‡ÌããÅãÏç9çÿàã™Îs¸Ïÿ?ÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýüÿ¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿï÷þÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿï¿þÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿùÿÿÿ¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿçϟþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ|ÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿñóçïŸÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ¿ùÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþüùûÇÿÿÿÿÿÿï?s™üî3¸ì?sãü|ÇÇøù®ßÿ£ãüÿï?ïÿìqÿÿÿû¿ÿÿÿûþÿÏËç÷ÿÿÏ¿óÿýüÿï¿qãó¼ÿÿÏ¿ï÷ÿûþ~?ŸÇùñýþ?óïÿÿÿþÿÿÿø÷ÿÿ¿ßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¿ïýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

  3 Responses to “Category : Miscellaneous Language Source Code
Archive   : DIGITIZE.ZIP
Filename : NUMBERS.VOI

  1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

  2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

  3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/