Category : Miscellaneous Language Source Code
Archive   : ATEASE1.ZIP
Filename : MODELING.OV1

 
Output of file : MODELING.OV1 contained in archive : ATEASE1.ZIP
œÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀüÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀüÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÀÿÿÿÿÿÃÿÿÿÿÿ?ÿð?ðÿÀÿÿÀüÿÃÿÿÏü?ðÿÀÿ?ðüÿÃÿÿÏü?ðÿÀÿ?ðüÿÿÿ?ðÿÀüüüÿÿÿ?ðÿÿÿüüüÿÿÿÿÀÿÿÿðÿÿÀ?ðÿÿÿü?üÿÿÿÿÿüÿÿÿðüÿÀ?ðÿÿÿü?ðÿÿÿÿÿÿÿÿÿð?üÿð?ðÿÿÿüÿðÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿð?ð?ð?ðÿÿÿüÿÀÿÀÿÿÿÿÃÿÿÿð?ÿÿÿð?ðÿÀÿÿÿÿÀÿÃÿÿÿÿÿü?ðÿÀÿÿÿÿðÿÃÿÿÿÿÿü?ðÿÀÿÿÿÿðÿÃÿÿÿÿÿÿ?ðÿÀÿÿÿÿüüÿÃÿÿÿÿÿÿ?ðÿÀÿÿÿÿüüÿÃÿüÿÀ?ðÿÀ?ðÿüÿÃÿüÿÀ?ðÿÿÿÿÿÀ?ðÿÿÿÿÿÿÃÿÿÿÿÿ?ð?ð?ðÿÿÿÿÿÀÿÀÿÃÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ð?ð?ðÿÿÿÿÿÀÿÀÿÃÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀü?ðÿÿÿÿÿÃÿ?ðÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÀü?ðÿÿÿÿÿÃÿ?ðÿÿÿÀÿÿÿÿÿœÿÀ?ðÿÿðÿÿÿðÿÿÿÿÀÿ?ÀÿÀÿÀÿÿÿÿÀÿð?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿ?ÀÿðÿÀÿÿÿÿÿðÿð?ÿÿÿÀÿÿÿÿÀÿÿÿÿÀÿ?ÀÿüÿÀÿÿÿÿÿðÿðÿÿÿÿÀÿÿÿÿÀÿÿÿÿÀÿ?ÀÿüÿÃÿÿÿÿÿüÿðÿ?Àÿ?Àÿÿ?ÀÿÿÿÃüÿüÿðÿ?Àÿ?Àÿÿ?ÀÿÿÀÿÃüÿÿÿðÿ?Àÿ?Àÿÿ?Àÿ?ðÿÃüÿÿ?ÿðÿ?Àÿ?Àÿÿ?Àÿ?ðÿÃüÿÿÀ?ÿðÿ?Àÿ?Àÿÿÿÿ?ÀÿüÿÃüÿ?Àÿÿðÿ?Àÿ?Àÿÿÿÿ?ÀÿÿÿÃü?ÿÿ?ðÿÿðÿ?Àÿ?Àÿÿÿÿ?ÀÿÿÀÿÃü?ÿÿðÿ?ðÿ?Àÿ?Àÿÿÿÿ?Àÿ?ÀÿÃü?ÿÿüÿ?ðÿ?Àÿ?Àÿÿ?ÀÿðÿÃü?ÿÿüü?ðÿ?Àÿ?Àÿÿ?ÀÿüÿÃü?ÿÿÿü?ðÿ?Àÿ?Àÿÿ?ÀÿÿÿÃüÿÿÿ?ð?ðÿ?Àÿ?Àÿÿ?ÀÿÿÿÃüÿÿÿÿð?ðÿ?Àÿ?Àÿÿ?Àÿ?ÿÃüÿÿ?ÿÀ?ð?ÿÿÿÀÿÿÿÿÀÿÿÿÿÀÿÿÿÿÀ?ÀÿÿÀÿÿÿÿÿ?ÿÀ?ð?ÿÿÿÀÿÿÿÿÀÿÿÿÿÀÿÿÿÿÀ?ÀÿÿÀÿÿÿÿÿÿ?ð?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÀ?ÀÿÿÀÿÿÿüÿÿ?ðÿÿðÿÿÿðÿÿÿÿÀÿÿÿÿÀ?ÀÿÿÀÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿùÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿùÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿùÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿùÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿùÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿùÿÿÿùÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿüÿÿÿÿÿŸÿÿÿÿùÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÏÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿùÿÿÿùÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿüÿÿÿÿÿŸÿÿÿÿùÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÏÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿùÿÿÿùÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿüÿÿÿÿÿŸÿÿÿÿùÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÏÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿùÿÿÿùÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿüÿÿÿÿÿŸÿÿÿÿùÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÏÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿùÿÿÿùÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿüÿÿÿÿÿŸÿÿÿÿùÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÏÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿùÿçÿùÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿüÿÿÿÿÿŸÿÿÿÿùÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÏÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿùÿ÷ÿùÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿüÿÿÿÿÿŸÿÿÿÿùÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÏÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿùÿíÿùÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿüÿÿÿÿÿŸÿÿÿÿùÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÏÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿß¿ùÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿüÿÿÿÿÿŸÿÿÿÿùÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÏÿÿÿÏÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?ÿÿÿÿÿþéÿ:ÏùÿÿÿÿÿÏÿÿÀÿÿÿÿŸÿÿÿÿùÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÏÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?ÿÿÿùß¼Ðÿ?ÿÿÿÿÏÿÿßÿüïÿÿÿÿŸÿÿÿÿùÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÏÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?ÿùÿÁ‚±ÁÏÿÿÿÿÏÿÿßÿüïÿÿÿÿŸÿÿÿÿùÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÏÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿûù÷ì»ÑïÿÿÿÿÏÿÿßøüïÿÿÿÿŸÿÿÿÿùÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÏÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿøÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿýÿüoÙÿÿÿÿÿÏüÿüïÿÿÿÿŸÿÿÿÿùÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÏÿÿÿÏÿÿÿÿøÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿ´ú8éÿÿÿÿÿÏýÿÿÿüïÿÿÿÿŸÿÿÿÿùÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÏÿÿÿÏÿÿÿÿøÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿ¸][ØÿÿÿÿÏýÿÿÿüïÿÿÿÿŸÿÿÿ¿ùßÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÏÿÿÿÏÿÿÿÿøÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿüÿþp>½ù÷ÿ?ÿÿÏýÿÿÿüïÿÿÿÿŸÿÿÿ¸ùßÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÏÿÿÿÏÿÿÿÿøÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿüÿüÿý:7×ùö?¿ÿÿÏýÿÿÿüïÿÿÿÿŸÿÿÿ¿ùßÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÏÿÿÿÏÿÿÿÿøÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿßüÿñù=ù‡ÙðÿÿÿÏýÿÿüïÿÿÿÿŸÿÿÿ¿ùÀ?ÿ?ÿÿÿÿÏÿÿÿÏÿÿÿÿøÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿßüÿ÷ùóØÝxÇóÿÿÿÏýÿÿÿüïÿÿÿÿŸÿÿÿ¿ùÿ¿ûÿ?ÿïÿ÷ÏÿÿÿÏÿÿÿÿøÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿßüÿÿù?à|ø?ÿÿûÿÏýÿÿÿüïÿÿÿÿŸÿÿÿ¿ùÿ¿|ûÿ?ÿïü÷ÏÿÿÿÏÿÿÿÿø|ÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿßüÿÿùì<ÿÿ™ûÿÎÿÿÿüÿßÿÿÿŸýÿÿÿùÿ¿ûÿ?ÿïÿ÷ÏÿÿÿÏÿÿÿÿødwÃÌÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿøßüÿÿùù¿’øÿÿÿÏÿÿÿÿðÏððÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿ€üÿÿ˜ÌøÿÿûÿÏÿÿÿüÿ߀ÿŸýÿÿÿùÿŸûÿ?ïÿ÷ÏÿÿÿÏÿÿÿÿùýüðÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿøüÿÏ؃þÿùÿÿûÿÏãÿÿüÿß¿ûÿŸýÿÿÿùÿ€ûÿÿâÿÿÿÏÿÿÿÿùûþà`ÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÀÀ0üþðùàyy?ÿÿûÿÏÿÿÿüÿß¿ûÿŸýÿÿÿùÿÿÿûÿ?ûþÁÏÿÿÿÏÿÿÿÿøóüÆsÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÁüùûûÿ}ÿùíÿÿûÿÏÿÿÿüÿß¿ûÿŸýÿÿÿùÿÿÿûÿ ¾ÀãÏùŸÿÏÿÿÿÿø¼úÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßøÿÿÿ üÿÿÎ~o?ùÛÿÿûÿÏÿÿÿüÿß¿ûÿŸýÿÿÿùÿÿÿûÿ/À?€xÿÏÿÿÿÿø8øÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßðÿÿÿüÿÿÿïø¿ùçÿÿøÏÿÿÿüÿß¿øýÿÿÿùÿÿÿûÿ/ãâÿÏÿÿÿÿø ðÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßàÿÿÿüÿÿxxzº<¿ÿÿÿûÏÿçÿüÿß¿ÿÿžýÿÿÿùÿÿÿûÿ/æÿð;ðÿÿÏÿÿÿÿøÀÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßàÿÀ€üÿŸx¿é ÿÿÿûÏÿÿÿüÿÿÿÿÿžýÿÿÿùÿÿÿÿï/íÿÿ_àãÏÿÿÿÿøÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßàGÿÿÏàüþóóÃïÞùÿÿÿÿûÏÿÿÿüÿÿÿÿÿžýÿÿÿùÿÿ‡ï/Ø?øXwð/Ïÿÿÿÿø€ ÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßð~yðüüÿoþ}ùöÿÿÿûÏÿÿÿüÿÿÿÿÿžÿÿÿùÿÿð?ÿ?—ÿû>0ÿàpÿÿÿÿøÀ`ÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßà@ÿÿþüÿ¿ÏŸø?ù¿ÿÿÿûÏÿÿÿüÿÿÿÿÿŸÿÿÿÿùÿÿýÿÿ8'ÿ·ÿÈöÿÏÿÿÿÿóÿÿø`ÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÀ?ûÿÿþüÿãÿðùÿÿÿÿûÏÿÿÿüÿÿÿÿÿŸÿÿÿÿùÿÿðÿ<ßúÿÏÿÛÿÏÿÿÿÿïÿü ƒÀÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ߀?ãƒÿüüÿÿùÿñ=ÿÿÿÿûÏÿÿÿüÿÿÿÿÿŸÿÿÿÿùÿÿðÿ2éÿÿÏþßÿÏÿÿÿÿðàÿþÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿüüÿÿùÿð¿þÿÿÿÿøÿÿÿüÿÿÿÿÿŸÿÿÿÿùÿþá ÿÍÿçìÿÏÿÿÿÿøÿùÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÞü þüÿÿóþôáÇÿÿÿÿÏÿÿÿÿüÿÿÿÿÿŸÿÿÿÿùÿÿÿσ÷ÿíÿðßÁÿÏÿÿÿÿÿüÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÞ øÿþüÿÿ×ø4'øÿÿÿÿÏÿÿÿÿüÿÿÿÿÿŸÿÿÿÿùÿÿÿþoÿéÿøïÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÀÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÞØÿÿàüÿÿ x}ßùÿÿÿÿÏÿÿÿÿüÿÿÿÿÿŸÿÿÿüyÿÿÿñßøíüçÏà?ÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÞ$ÿþüÿÿYß?ïÙÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿüÿÿÿÿÿŸÿÿÿÿùÿÿÿüýŸà¼ÿÏÃÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿߺü0üÿÿ™ÿøý¹ÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿüÿÿÿÿÿŸÿÿÿÿùýðÿÀ}Ÿü
¿ÿÈÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÀ?ù´üÿÿùsϹÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿüÿÿ¿ÿÏÿÿïÿùü~ÿßÿîÿÿ ùßÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÞ?ÿØßüÿÿù/°Ny³ ÿÿÏÿÿÿÿüÿÿ¿ýÿÿýÿïÿùÁàïþ9çÿßÿþàÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÜPüÿßüÿÿûyð›nÿÏÿÿÿÿüÿÿ¾ÿÿþïÿùÿÇüpÿþ»ÿÿËüãÿÏÿÿÿÿÿÁÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÈÿÿÿÿßüÿÿúàÇæ~|?ÿÏÿÿÿÿüÿÿ¾?ÿÿÿïÿùÀCðÿþÄoÿÿ'ˆÿÏÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ ?ÿÿÿÿüÿÿø|njÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¾ÿÿÿïÿÿÏñÿÿùÿÏÿþûð‡ÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀƒÿÿÿþÿüÿþøŽþÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¾ÿÿþïÿÿ¿ŸÿÿÿÿŸÿïÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?ÿÿü?ÿÿüÿ÷¿¾ÿÇçî¼ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¾ÿÿüïÿþÿÿÿÿÿŸßáÇà|ÿü?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÁÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÁÿÿðÿÿÿÿüÿÏù oAóÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¾ÿÿðïÿü?ÿÿÿÿÿßÿÿÃð?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿðßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿðÿÿÿÿÿüÿÏùϧǽcþÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¾5öÐïÿÿÿÿÿÿÿÿÏçÿÿÿÿGûãÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßáÿÿÿÿÿÿüÿÿûà<~¾£ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¾
ÐïÿÿÿÿÿÿÿÿÏ¿ÿÿÿÿ~;þ?ÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÁÿÿÿÿÿÿÿüÿÿ¾=vû¾öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¿ÿÑþÿïÿÿÿÿÿÿÿÿç¿ÿÿÿÿùÿ~ ðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿýçðï¹½óÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€ãÿƒðÿÿÿÿÿÿÿÿçÿÿÿÿpyÇ€øðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿûü~4Þßÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿ÷?ÿÿÿÿP=2?øñÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿ÷ÙÿÏ-¿¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿßÿþÿÿÿÿÿÿîÿÿÿÿÿ`yÈÿÿÿáÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ?ÿÿÿø9ÿìü?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿßÿÿÿÿÿïÿþ?ÿÿÿÿÿïÿÿÿÿX
ùñÿÿÿÿÿãÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿùÿÿÉÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ0pÿÿÿÿÿñÀp#ÿÿÿÿÿïÿü?ÿxÿÇ?ÿ¾?ÿÿÿÃÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿùðã ?ÿÿÿÿÿÿÿÿãp?¿ÿÿÿïýÀp?ÿÿÿÿïÿýóÿ?üÿ8ÿ¿øÿÿÿÿÃÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ‡ÿÿÿÿÿÿÿà?Éãüÿÿÿÿþÿÿÿÿþÿÿýÿÿÿÿÿùÿÿ÷ÿýÿŸùüÿ¾|g¿ÿ¿ÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÇÿÿÿÿÿÿÿþd`àÿÿÿÿþ|ýùÿÿÿÿüþþùÿÿîÿÿýÿñÿœ|osãÿ¿ÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿáÿÿÿÿÿÿÿÿþààÿÿÿÿþ}ÿÿÿ÷ûãÿÿÿÿÿ~þÿÿÿþùÿÿöÿýÿÿÏüOp;üǸÿ¿ÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿáÿÿÿÿÿÿÿÿÿüüûÿÿÿÿþ}ÿáÿ÷ûçÿÿÿÿÿ>~ÿøþùÿÿïÿÿýÿÿüÿÌ÷sß縿ÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿþ}ÿÿÿ÷ûçÿþÿÿ>þÿÿÿþùÿÿìÿÿýÿÿÿÇþGlû°?ÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿùÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿþ|Ãùÿüÿÿ0>ùÿÿÝÿÿýÿÿÿüæYàç ¿ÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿþÿÿÿÿφ?üÿøÿ?ÿÿÿÿùÿÿÝÿÿýÿÿÿÿãÿ™îc ¿ÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿþ|ÏþøÀÿ>ùÿÿ?ÿýÿÿÿÿÿ?ùÞÿ ¿ÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿþ}ÿÿÿ÷Ïþÿüÿ÷ÿ>ÿÿÿþùøýÿÿÿÿÿñÿΰ¿ÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿùÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿþ}ÿÀÿ÷Ïþÿøÿ÷ÿ>ÿøþùàýÿÿÿÿÿÿüÿ°¿ÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿþ}ÿÿÿ÷ϟÿø>ÿÿÿþù÷€ýÿÿÿÿÿÿøÿ缿ÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿþ|Îÿøÿÿç>ù÷ÿÿÿýýÿÿÿÿÿÿÿÏþ?ÿ¿ÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿþÿÿÿÿÎÿøÿÿç?ÿÿÿÿù÷ÿÿÿýýÿÿÿÿÿÿÿüÿóÿ¿ÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿûÿÿþþ|ÏÏÿøÿÿ>y÷ÿÿÿýùÿÿÿÿÿÿÿÿÇÿ¿ÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿûÿÿûÿþ}ÿÿÿ÷Ïüøþÿ>ÿÿÿþù÷ÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿÿþ?ü¿ÿÿÿþùÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿŸÿÿßÿþ}ÿàÿ÷ÏÿŸþûþÿÿ>ÿøþø÷ÿÿÿýÿóÿÿÿÿÿÿÿÿñÿÿÿÿÿÿÿÇÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÇþÿÿüÿÿþÿþ}ÿÿÿ÷Ïÿ_þûþÿÿ>ÿÿÿþùwÿÿÿýÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿü}ÿÿÿ÷Àþûþ>ÿÿÿþøÿÿÿàÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿþÿÿÿÿßÿÿþ}ÿÿÿ÷Ïûÿþûþÿÿ>ÿÿÿþùßþ÷ÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿñÿÿÿÿçÿÿÿÿþÿÿÿþ|Ï÷ßþûþÿÿ>ùßÿÿÿþÿÿÿŸÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿþÿÿÿÿóÿÿÿþÿÿÿÿÏßßþûþÿÿ?ÿÿÿÿùïÿÿÿÿ¿ÿÿóÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿãÿÿÿÿçÿÿÿÿÿßÿÿÿþ¾ûÎÿqÿ€÷ÿÿÿÿ÷ÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿþÿÿÿÿþÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿy<þ4ÿÿçÿÿÿÿûÿÿÿÿýÿÿÿçÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€ÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿŸÿÿÿÿûáüÿŸðÿÿûÿÿÿÿþÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÁÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿƒÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿà?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿùÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿùÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿùÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿùÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿùÿÿÿøÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿùÿÿÿùÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿüÿÿÿÿÿŸÿÿÿÿùÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÏÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿùÿÿÿùÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿüÿÿÿÿÿŸÿÿÿÿùÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÏÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿùÿÿÿùÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿüÿÿÿÿÿŸÿÿÿÿùÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÏÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿùÿÿÿùÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿüÿÿÿÿÿŸÿÿÿÿùÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÏÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿùÿÿÿùÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿüÿÿÿÿÿŸÿÿÿÿùÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÏÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿùÿçÿùÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿüÿÿÿÿÿŸÿÿÿÿùÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÏÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿü?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿùÿãÿùÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿüÿÿÿÿÿŸÿÿÿÿùÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÏÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€?ÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ™ÿÎÿùÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿüÿÿÿÿÿŸÿÿÿÿùÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÏÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿ€?ÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?ÿÿÿÿÿÿþÙÿ·ßùÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿüÿÿÿÿÿŸÿÿÿÿùÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÏÿÿÿÏÿÿÿÿ€ÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?ÿÿÿÿþùÿ<·xÿÿÿÿÿÏÿÿßÿüïÿÿÿÿŸÿÿÿÿùÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÏÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?ÿÿûïü\³ßÐÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿùˆ~c|ïÿÿÿÿÏÿÿßÿüïÿÿÿÿŸÿÿÿÿùÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÏÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿóÏ¿ôñûßÿÿÿÿÏÿÿÜüïÿÿÿÿŸÿÿÿÿùÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÏÿÿÿÏÿÿÿÿüÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿþ?í_yÿÿÿÿÿÏýÿÿÿüïÿÿÿÿŸÿÿÿÿùÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÏÿÿÿÏÿÿÿÿøÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÃÞ¹ÿÿÿÿÿÏýÿÿÿüïÿÿÿÿŸÿÿÿ€ÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÏÿÿÿÏÿÿÿÿøÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿýôžy÷ÿÿÿÿÏýÿÿÿüïÿÿÿÿŸÿÿÿ¿ùßÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÏÿÿÿÏÿÿÿÿøÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßðÿÿÿÿüÿüÚØsù7øŸÿÿÏýÿÿüïÿÿÿÿŸÿÿÿ¿ùßÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÏÿÿÿÏÿÿÿÿøÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ€üÿùøsìlùõÿÿÏýÿÿÿüïÿÿÿÿŸÿÿÿ¿ùßÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÏÿÿÿÏÿÿÿÿøÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿßüÿçùßÙO¹ïýÿÿÿÏýÿÿÿüïÿÿÿÿŸÿÿÿ¿ùÿ¿ûÿ?ÿàÏÿÿÿÏÿÿÿÿøÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿßüÿÿùß›ŸðÿÏýÿÿÿüïÿÿÿÿŸÿÿÿ¿ùÿ¿ûÿ?ÿïÿ÷ÏÿÿÿÏÿÿÿÿøÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿßüÿÿùøwÎÿÿÿûÿÎÿÿÿüàÿÿÿŸüÿïÿ÷ÏÿÿÿÏÿÿÿÿûù÷à€ÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿþüÿü øÛÿçÿÿûÿÏÿÿÿüÿß¿ûÿŸýÇüùÿŸûÿïŸ÷ÿÿÿÏÿÿÿÿùûýà0ÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿð@_üÿŸÇŒyÿÿûÿÏÿÿÿüÿß¿ûÿŸýÿÿÿùÿÿÿûÿÿÿÀÿÿÿÏÿÿÿÿøÿÿÀa¼ÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿ€áüýáùþÿ¼yÝÿÿûÿÏÿÿÿüÿß¼{ÿŸýÿÿÿùÿÿÿûÿ,'ñðÿßÿÏÿÿÿÿø;º‡úÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßüÿÿþüððÿÀãßy­ÿÿûÿÏÿÿÿüÿß¿ûÿŸýÿÿÿùÿÿÿûÿXÀÂpÿÏÿÿÿÿøøüÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßø?ÿÿÿüÿÿßûÞ?ùãÿÿûÿÏÿÿÿüãß¿‹ÿŸýÿÇÿùÿŽ?ûÿ/À€Î3ÿÏÿÿÿÿøÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßàÿÿÿüÿÿ¿ÿð>þoÿÿÿûÏÿÿÿüÿß¿ÿÿžýÿÿÿùÿÿÿûÿ/ìð?àÿÏÿÿÿÿø Àÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßàÿÿƒ€üÿÿð|(?ÿùÿûÏøÿÿüÿÀ?ÿÿžýÿÿÿùÿÿÿø/åÿþ8°ÿ@ûÏÿÿÿÿø€ÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßàxïÿÀüÿ/ø}øÏyÿÿÿÿûÏÿÿÿüÿÿÿÿÿžýÿÿÿùÿÿ;ÿï/Û¿ÿ$0ƒÏÿÿÿÿø€ÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßð?ûøüüþý? û ÿÿÿûÏÿÿÿüÿÿÿÿãžýÿÿÿÉÿÿ‡àÐ?ô˜sð¦Oÿÿÿÿø@ÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßð`Iøþüÿpçøy¿ÿÿÿûÏÿÿÿüÿÿÿÿÿŸÿÿÿÿùÿÿü?ÿ9·ÿæ| öÏÿÿÿÿø÷ð0 ÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßàûÿÿüüÿ¿¾ðøÀ@ÿåÿÏÿÿÿÿïÿøxÀÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÀùÿÿþüÿÿùÿû¼yÿÿÿÿûÏÿÿÿüÿÿÿÿÿŸÿÿÿÿùÿÿàx<ŸòÿÿÏÿÛÿÏÿÿÿÿ÷Ïü‡ÿþÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßàÿüüÿÿùÿðüÿÿÿÿûÏÿÿÿüÿÿÿçÿŸÿÿÿÿùÿÿÇàÿÍÿÿOûÿÏÿÿÿÿøÏÿüÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿ÷þüÿÿûò/ÿÿÿÿÏÿÿÿÿüÿÿÿÿÿŸÿÿÿÿùÿÿŸã÷óÿÉÿâgÿÏÿÿÿÿøüÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÞÀ?þüÿÿær½ùÿÿÿÿÏÿÿÿÿüÿÿÿÿÿŸÿÿÿÿùÿÿÿÿoÿíÿø>ÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿ€ÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÞ`ÿÿÿøüÿÿ§þdïøÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿüÿÿÿÿÿŸÿÿÿÿùÿÿÿøÏÿíÿœÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿðÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÞ¸?ÿÿÀüÿÿ(Ï[üyÿÿÿÿÏÿÿÿÿüÿÿÿÿÿŸÿÿÿþyÿÿÿûýßçm÷¿ÏÃÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÞÿø<üÿÿ¹ïфùÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿüÿÿÿÿÿŸÿÿÿÿùÿóÿÜýßú wÿÎãÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßâ øhüÿÿ™~þùÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿüÿÿ€ÿùüxð=ßø/?ÿÀÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ߀?þ°üÿÿùÇÛ߉ó÷ÿÿÿÏÿÿÿÿüÿÿ¿þÿûÿïÿù€ÇɟÏÿÝÿþðÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÞ$Ïÿƒßüÿÿû>÷Íïsü9ÿÿÏÿÿÿÿüÿÿ¾ÿÿþïÿùþxFÿûÿ»ÿÿÍÿÀÏÿÿÿÿàÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿЀÿÿÿÿßüÿÿûŸðg9ñï¿ÿÏÿÿÿÿüÿÿ¾ÿÿÿïÿùãÜ8ÿÀÿŸ7ÿÿ»àÿÏÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿßüÿÿüáý³¿À>?ÿÿÿà€ùàfxÿÏÿÿÿÿÿÿÿð?ÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ@ÿÿÿÿðÿüÿÿ¿ÿýžÃàÃÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¾ÿÿÿïÿÿ‡ÿÿÿþÿÏÿùÏùÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÃÿÿüÿûà?ÁÿÀîÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¾ÿÿüïÿÿÿÿÿÿÿ?¿þ9ÀgcÿÿÃÿÿÿÿÿÿÿÿÿà?ÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿ‡ÿÿÿüÿïüþ.?àÇÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¾ÿÿüïÿþ?ÿÿÿÿÿŸÌ<Á‡ÿÿÃÿÿÿÿÿÿÿÿÿþßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÃÿÿÿÿÿÿüÿáùóñùÃwþÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¾oÿðïÿÿ?ÿÿÿÿÿïüÿÿ÷ƒ?ûÿÿÇÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿŸÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßþÿÿÿÿÿüÿÿù¿Ü>aþÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¾:ÕïÿÿÿÿÿÿÿÿïßÿÿÿÿyûüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÞÿÿÿÿÿÿüÿÿÏĺý?÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¿ÿòÒÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿç¿ÿÿÿÿÃÿqÿàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿüÿþøvoϽýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¿ð?ÿçïÿÿÿÿÿÿÿÿï?ÿÿÿÿpú?€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ‡ÿügž÷¼=ïÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿüÿüÿÿÿÿÿÿçÿÿÿÿ`=ÀøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÇÿÿûáÿ|??ÿÿÿÿÿÿÿÿÿüü7ÿÿÿÿÿ¸>ÿÿÿÿÿÿçÿÿÿÿPÎGÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÇÿÿÿ÷™ÿÇk¿?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿ`:?ÿø?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿáÿÿÿÿÿùÿæ|¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿæÿÿÿÿÿàÿÿÿÿÿïÿüxÿ?xÿÿ¡ÿÿÿü?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿáÿÿÿÿÿÿùÿÀ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÇÀ?ßÿÿÿßøÈÿÿÿÿÿîÿÿýÿ|=ÿøxÇÿ¿Çÿÿÿü?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿøÿóÂðÿÿÿÿÿþ¿ÿÿÿïüÿÿïÿýüÏýÿ3ã¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿ€qàÀ~ÿÿÿÿþÿÿÿÿþü?ÿÿÿùýÿÿÿÿÿùÿÿ÷ÿýÿãþ}p!ψ¿ÿ¿ÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿü?ÿÿÿÿÿÿÿü aàÿÿÿÿþ}ÿÿÿ÷ýóÿÿÿÿþþÿÿÿþùÿÿîÿÿýÿüàoΧÿ¿ÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿþà@€ÿÿÿÿþ}ÿÿÿ÷ûçÿÿÿÿÿ?þÿÿÿþùÿÿöÿÿýÿÿãÿ“ó˜<¿ÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿð?ûÿÿÿÿþ}ÿÿÿ÷ûçÿÿ‡ÿÿ~þÿÿÿþùÿÿÌÿÿýÿÿÿù·t{ó°¿ÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿþ}ÿÿÿ÷ûóÿþÿÿ=þÿÿÿþùÿÿìÿÿýÿÿÿùÿoƒ›°¿ÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿþÿÿÿÿÎüÿþÿþ??ÿÿÿÿùÿÿÝÿÿýÿÿÿÿŸügü ¿ÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿùÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿþÿÿÿÿÏþ‡üÿÇÿ?ÿÿÿÿùÿÿÝÿÿýÿÿÿÿøÿÇ~ü ¿ÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿþ}ÿÿÿ÷Ïüÿøÿïÿ>ÿÿÿþùÿýÿÿÿÿÿÇþ:°¿ÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿùÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿþ}ÿÿÿ÷Ïýÿøÿ÷ÿ>ÿÿÿþùðýÿÿÿÿÿüóþ°¿ÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿþ}ÿÿÿ÷Ïàøÿçÿ>ÿÿÿþùàýÿÿÿÿÿÿãÿŸ¸¿ÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿþ}ÿÿÿ÷Ï?ÿøÿÿÏ>ÿÿÿþù÷þýýÿÿÿÿÿÿþ?ø¼¿ÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿþÿÿÿÿÏÿøÿÿç?ÿÿÿÿù÷ÿÿÿýýÿÿÿÿÿÿÿóÿÏÿ¿ÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿùÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÀ?ÿøÿÿÀ?ÿÿÿÿøÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿ?üÿ¿ÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿûÿÿýÿþ}ÿÿÿ÷Ïãÿøÿø>ÿÿÿþù÷ÿÿÿýþÿÿÿÿÿÿÿøÿó¿ÿÿÿþGÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿð}ÿÿÿ÷Àøø>ÿÿÿþøÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøáÿÿÿÿø?ÿÿ¿ÿþ}ÿÿÿ÷Ïÿ_þûþÿÿ>ÿÿÿþø÷ÿÿÿýÿüÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿùÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿüÿÿÿýÿÿþ}ÿÿÿ÷Ïþßþûþÿÿ>ÿÿÿþùsÿÿÿùÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿãÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿŸÿÿÿÿçÿÿþ}ÿÿÿ÷Ïýßþûþÿÿ>ÿÿÿþù¿ƒÿøÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ?ÿÿÿùÿÿÿÿÿ?ÿÿþ}ÿÿÿ÷Ï÷ßþûþÿÿ>ÿÿÿþùßÿÿÿùÿÿþÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÀþûþ?ÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿùÿÿÿÿÿïÿÿÿþÿÿÿÿÏßïýýþÿ?ÿÿÿÿù÷ÿÿÿÿÏÿÿüÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿŸÿÿÿÿŸÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¹€p ÿÿïÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿûÿÿÿŸÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿãÿÿÿÿùÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿþàxþ0ÿçÿÿÿÿûÿÿÿÿþÿÿãÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿŸÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿßÿÿÿÿýàøÿ`ÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÇÿÿÿÿùÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿ¿ÿÿÿûÿÿÿÿþÿÿÿÿÿçÿÿÿÏÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ7XÿŸü0ÿþxÿŸÏÿßÿøÿžÿ÷ÿøÿ›ÿÿýÿøÿÿÞÿøÿøÿÿøÿýÿßÿ¿øÿûÿßÿ¿øÿÿÿøÿŸÿßøßÿŸøÿßÿ¿øÿ?ÿÿÿþÿþÿóüÿþÿôëÿþÿygÿþ~þÿþþoÿþqoÿüÿÏÿþÿÏÿþÿÁÿþÁþþÿÿàÿÿ¿þÿÿßÿÿßþÿÿÿÿïþÿÿÿ÷þÿùÿÿÿðÿûÿÿÿûþÿ÷ÿÿÿø>ÿóÿÿÿûþÿÿÿøÿÿÿÿùæÿÿñüÀwÿÿƒüÿøþÀgþàÿüþÿÿüÿ÷þÿÿÿþÿçýÿÿÿþüÿþüÿ÷ûÿþüÿ÷ûÿüüÿ÷ûÿüòÿ÷ýÿüæýÿü¾ÿ÷þÿü~ÿûÿü¾3àÀÿøÿþ<ÞÿçÿÿüÞÿ?ÿÿüþùÿÿÿüà÷ÿÿÿü†ßÿÿÿøü¿ÿÿxüÿÏÿüþÿ?ÿüüþÿÿüüþÿÿøøýÿÿðð¿þÿÿøÎÿþÿþÿþþ÷ÿàa>ûÿûþs>þýÿþÿ{>þÿÿx>þÿ¿ÿ¿{>þÿßÿß{>þÿ÷ÿÿ{>þÿûÿ÷{>þÿøx>þÿÿøÞþÿÿÏÇü8þÿÿÜ?þÿÿÇ>.x9þÿÿG{ÿ1þÿþ¾{ÿÿü~÷ÿ€~ÿèþ÷ÿ€~ÿ¡þ÷ÿ€þÿ€§ÿáþÿÃÜÿÿþÿÿžÿÿúFVóÿÿÿñÿßþ|óÿÿÿœù¾ϟþ ÿÿÿùyÏÿÀÿÿÿùáÀ?Èøÿÿÿüü¤|þç|ÿþ?ðü|þ?ã„yÿÿð|sÿÿ“àgÿþéüdÿþ7Ðü|ÿ‡3ü}‡ÿÆ?ü}¿ûÌü}çÀÿü|þƒÿü|ÿçÿü}þÿïÿü}þÿÿü}ÿøgÿüÿÿÿýýÿóÿüÿÿÿýûÿóÿüÿÿÿý÷àÿü÷ÿ½ÿüÿÿÿ?žÿüÿÿþîÿÎÿüÿÿþÿÎüÿÿþÝÿÿü?ÿ÷üÿÿÿÿ½ÿ÷¿üÿû¿ü€à=ÿû¿üà8½ÿù€ü€à<ÿýF|<ÿý€ÿÿÿÿ¾ÿýŸ¼ÿÿÿÿ¾ÿ¼¿ÿþ€ÿÿÿý¿ßþ€ÿÿÇýßý?€ÿÿÿýÌÿý€ÿÿÿýÂþ€Çü€ÿÿÿÿŸÿü€ÿÿÿþÿÿú€ÿÿÿÿþ?ÿÿ>~Àÿÿüÿÿø8ÀÿÿÃÿçÿÃÀÿü¿ÿÿÀÿïÿùÿÿßÀÿŸ€Ïÿÿ¿Äþ#ÿÿÿÿÿ?Àü_ÿÿÿÿøÄøÿÿÿøÄùÿÀÿÿþÄûþÿÿÿþ„ûÿüÿÿÿÿþùÿùÿÿÿÿþ ýÿûÿÿÿÿþÿóÿÿÿÿðüþóÿÿÀÿøÿüÿ¿þ÷ç~ÿü?þð~ÿÿüÿßþ÷ç~ÿüÿÏþ÷ç~ÿÿüÿïþ÷ç~ÿÿüÿ÷þûç~ÿÿüþü~ÿÿüÿùÿ}ç~ÿÿüÿùÿ½ç~ÿÿüÿùÿ»ç~ÿÿüÿûÿ¹æ~€ÿÀüÿûàÿøãüÿûüÿø ðÿ€Nðÿàüüøÿðÿà|çûþü<ÿà|ÿþ°ÿÿÿÿü¿óÿÿÿÿÿü=Tøøûÿÿÿÿÿþøûÿÿÿÿÿþøûÿÿÿÿÿþøûà>øûà>øûà>øûà>øà>ûà>øûà>øûà>øûà>øûà>øûà>øûà>øûà>øûà>øûà>øûà>øûÿÿÿÿÿþøûÿÿÿÿÿþøûÿÿÿÿÿþøøøÿÿÿÿ€ÿçÿÿÿÿ?øçÿÿÿÿ?€ÿïÿÿÿÿ?øÿÿÿÿÿÿÿøÀpÀpÀpÀÀpÀpÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿøøøûÿÿÿÿÿþøûþ?ÿÿãþøûÿÿÿÿÿþøûÿÿÿÿÿþøøøÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿðÿþÿÿþÿÿðÿþÿÿþÿÿðÿýÿÿþÿÿðÿûÿÿþÿÿðÿ÷ÿÿþÿÿðÿ÷ÿÿþÿÿðÿïÿÿþÿÿðÿßÿÿþÿÿðÿ¿ÿÿýÿÿðÿÿÿýÿÿðÿÿÿýÿÿðýÿÿÿýÿÿðýÿÿÿýÿÿðûÿÿÿýÿÿðûÿÿÿýÿÿø÷ÿÿÿýÿÿøïÿÿÿýÿÿøßÿÿÿýÿÿø¿ÿÿÿùÿÿø7XÿŸÿÿÿþxÿŸÿÿÿÿøÿŸÿÿÿÿøÿŸÿÿÿÿøÿøÿÿÿÿïÿøÿÿÿÿïÿøÿÿÿÿïÿøïÿøïÿøïÿøïÿøàïÿþïÿþïÿþïÿþïÿþïÿþïÿüïÿþïÿþïÿþïÿþÿÿÿÿïÿþÿÿÿÿïÿþÿÿÿÿïÿþÿþÿÿÿøÿÿÿóÿÿþÿÿÿóø>ÿÿÿóÿÿþÿÿÿÿÿÿþÀpÀpÀpÀpÀpÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿþþÿÿÿÿïþþÿÿþ?ïþþÿÿÿÿïþþÿÿÿÿïþþþþÿÿÿÿÿþþÿÿÿÿÿþþ>ÿÿÿÿÿ?þÿÿÿÿÿ?þÿÿÿÿÿ?þÿÿÿÿÿ>ÿÿÿÿÿ>þÿÿÿÿÿ>þÿÿÿÿÿ>þÿÿÿÿÿ>þÿÿÿÿÿ>þÿÿÿÿÿ>þÿÿÿÿÿ>þÿÿÿÿÿ>ÿÿÿÿÿ?þÿÿÿÿÿ?þ?þÿÿïÿÿ>ÿÿïÿÿ>þÿÿïÿÿ>þ>þÿÿïÿÿ>þÿÿïÿÿ>þÿÿïÿÿ>þÿÿïÿÿ>þ>þÿÿïÿÿ>þÿÿßÿÿ>þÿÿßÿÿ>þÿÿßÿÿ>?þÿÿßÿÿ?þÿÿßÿÿ?þÿÿßÿÿÿÿßÿÿÿîÿÿßÿÿÿæÿÿßÿÿÿæÿÿßÿÿÿþÿÿŸÿÿÿúpEE@E @E@àE@}x uHçEH
äEHäÀ}pëÀu0
ÀEððÀE¸ÀE8øÀETІ9€–ü0’’¸À’øÀÒÐÀÀüÀ€À9€0 À§3ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþþÿÿÿþÿÂB€BB€BB€BB€BB€BBÿÿÿþBBBBBBBBÿÂBBBBBBBB€B@B€ BBBBBBÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþBBB?€BÀpB BB0€B €B €B €B0€BB þÀp?€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿçÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ‡þ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿàÿÿÿÿáÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿãÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿü?ÿÿÿÿü?ÿÿÿñûÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÏÿÿÿøÿÿÿãÿÿÿÿñÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿãÿÿþÿü?ÿÿÇùÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûáÿÿÿüþÿÏÿÿÿÿÿóÿÿÿóøÿÿÿÿÃÿãÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøï¾üÿüÌÿûÿøÿÿðÿÿùüÿÿÿÿÿñÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðà?ç¸øÿÿÿÿûÿñÿÿÿÿÿ>?þÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿƒÿç8ÿÿÿÿÿïÿÿç÷ÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿóÿïÿÿÁø?ÿóÿÿ¿ÿ>ÿ÷ÿÿÿøÿÿÿÿàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ‡ñøÿÿïÿÿÿÿx?þÿÿÿÿ÷ÿÿÿyáÿÿÿþÿüÿÿÿøÿÃÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿø÷ÿþÿÿ€ñ‰ÀŸüÿÿÿßÿþ?ÿ¿Ï?ûÿÿþ?ÿÿÿÿÿÿûÿãÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿ߀ÿÿÿ ~ÿ@ÿøÿ<ÿÿÿÿ<ÿÿÿÿÿþÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿï÷ÿÿÌýüãÿÿÿÿûÿÿÿ÷ÿ¿ûüç÷ÿÿ<ÿÿûÿð?ÿýÿñÇÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿ?ùüñÿøãÿßÿÿÿÿ?ÿï÷ÿÿÿýÿ¿ÿÿÁÏæ?óÿÿýÿÏãÿÿãÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏýÿÿçùüqÿÿïÿÿ¿ÿŸÿþÿÿÿýÿ¿ÿÿÿþÿÿÿÿ¿ÿÿóÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿïÿÿÿ<ýÿÿ÷çÿÿÿÿÿÿÿáÿß÷ýÿûÿÿÿøøÿø|ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿœÿÿÿüÿÎóÿýÿðÿÿÿÿýãÿýÿ~÷ÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿùÊxÿÿÿÇÿÿùó>ÿ÷ÿÿÿü ÿÿüþ?¿¿ÿŸïþø?ïùÿ¿ÿàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøcýÿïÿÿþùÿü?ùðÿÿÿÿüÿÿ›÷ÿÿÿ‡ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ÷ŸÿÿÿÿÿÿÎûÿÿïÿÿlÿÿÿŸûìwÿÿÀÿàðÁÿ½ÿýýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿæÏÿÿÿyÿú{ùg7óçÿÞÿÿóñÿÿÿÿŸÏûÿÿ÷ÿüÿÇÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ|ÿÿÿÿÿýŸð7ÿÿÿÿà÷ÿÿ?Ïó›ßÿ#ߏóûWþÿ?ÿÿþ~çþ™ñ3ÿùÿbü?ÿÿ<³ÿß/»¿ÿ€Ïÿÿüþÿ¿ÿÏÿÿÿÿáÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿùkÿÿÿþä aÿÿðÿÿð¿Çìÿþæs÷óøÿàýÿ¸þ6Ïÿþ¿¸?ÿÿÿÿÿ‡»ÿ÷ÿùÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿõ¯ÿÿÿùàÿÿ!ûÿßøǏüÏßÞxüÜþýã›{°ï>þŸÞ?ÿÿÿÿÿðÇÿÿÿ?ÿàÿü?ÿÿÿÿÿÿ×ÿÿÿÿÿÛãÿ3ÿÿ·çÄwÞüÿþyÀ—ð€cÞw@|üïߙÿÿÿÿÿÿðÿÿŸÿÿÿÿþ>?ÿÿÿÿÿÿÿ>Ÿÿøþ}w~Àüðfå璘€üóý÷å?·ÿÿÿÿÿþ?çþÿÿÿûàð?ÿÿÿÿæŸ<ÿÿ3øŸä¸ûý<€»yÃÜ·ÿÞð_×Àÿÿÿÿ€9ÿÿþyÿþÎÿàMßù?/vqpýïÏÌ¿ÏÀÿÿÀÿ€ÀÀÿçÿ<üñÿóÿãÿïÏßà¿¿À<8ÿø?¿àƒüÿÀßÿîýÿÿà ¿'øûÿŸïÿÿ€Àljÿÿó€?ïÿÿð
¿ÿ9æx1ÿççþxo8“ÿßó€ÿÁÿà ÿ߀»àóÿ€ßÿ€`¿ïòþ o߀3lç¯?àþóÀ€ÿ€/ÿð¯Àÿ€~ß߀ûüï¹}Àpÿÿ€æÿßð7àÿ_߀þàÀÀ ;ÿüÿàçÿÿðÿ0ü?Ÿ ÿ¿ï¿·ðÀÿÿûÀü?ÿ?ÿ=çü_÷Ççßÿ·ç_ÿÿόwÍöøÿÿ”ßÿûÿþûÏÿøüüßðü¾ÿ÷ÿøÿÿûÇÏÿóýÿý̯ÿÞüÿÿßûý¾ýiî}{ÿçÿùÿÞýøÿãø¸ØûÿýÿÿÌÿÿý÷ÿ¿ÿïýüÿ†Ûá<žßþ÷÷óßÿ‰ßÿßý3üìáÿÏß«þRÿß3çŸ÷ûþü÷ÿÏÿýûä\àÿûÿïÿÿ¿ïÿÿÿ¾ÿ½ÝÀÛÿ>{üçüÿü|ø~ÍÿWÿÿÙüÿü¿?ü>E¿¾_Ÿÿ¿ßÿÿÿÿÃÿóÿÿÌ}ö€ÿ?ßû÷þÿþßï7ûïÿûïßûÿŸŒÿû÷ÿŸüÿÿÿüÿÿÿÿýþJüÿxKb}÷ÿý¿z<þ~ÿ{?ùûÿõýáÿüþü<â?ïèþýøóÿýüÿ÷çûÿ÷ÿüÿÿÿ;ûþÎûþÿÿþïÿÿûÞÿìï>=ÿ·þkÿþ#ùð·þ?ÿÿÿüï=ÿýÿ¾ÿÿ÷ÿþóïÿ¾ãøϑßôÿãø?ÿÿ÷Þà·ÿÿ÷~?¿?ù¿ÿÿ¾ïžÀàç@óûç??ßñçÿòÿÿÞkÿþïÿÿÿúÿÿöÿÿßÿ»ûþÀ<ÿÿ÷Þÿÿ<ýþ~~ÿÄð>ý_þ9ó÷ýüðÿ߈ÿáðÿç}Ÿ5¯ÿÿ?ÎøÿÇËÿüàÿþj¿üÿü9€öüá׿þûöþޏ=÷'ÿ›¾ùó¿ðßsóÿÿÿþÿÿÿ>B0{ûóïÿýÿÿò7ÿŸÿ>ÿ¿þÿ¿×žWóŸ¿Ï-øþyÿþó¿ÿ}ÿ¹ÃÿýïŸgóý÷€~û÷ÿïûóŸ{ïÛÿÿü°?ÿÿþûÿÿÿÿÿæýßïû½÷ÿýџÿÿÿÿÿUŸþÿŸÿþfùþ¾ýä„U~}·ÿûóñß¿|ÿ¿ÏÿÿoŸ/¿ÿÏÿýÿÿóÿß<ÿÿñÿûÿùÿÿÿ§ûÿÿÏç÷oÿüÿÿÿ÷ÿþK?þÿŸÿþíüþÿýÿ÷üòÿþóóÿïßþ}ùÿÿÿÿÙÿo]ÿ¿ÿö€Lÿÿÿÿæçú‘Þÿ÷ÿÿûð_Þïïß?>?àÏõ÷îßÿþëþÿ—~¼dî;ÿïÿÿü»ÿþÿÿÿßþßÿÿÿÿÿû">ÿì™ý|ÿÇÿúÿ¿ÿÿÿÿßïŸþ¹½?ÏïÿÿÿÿðàCà09ÿþ+þþÿ¼x¿›ÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿíÿÿÿÿÿÿ~‡¿þÇßÛž¹À þ;?ÿýÿÿÏï¿ÿ;ùÿ¿ÎÿýÿïÿþÏÿï`ñÿÿ–_ÿÿŸ¸ þÿÿÿÿÿÿqÿûçÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿàÿ¼ÿÿÿþsþÿþÿßßÿýûóþ¹ÿçÿÿ`ÿø÷>ÿÿŒ¿ÿÿ˜î÷øýÿÿóÿÿþLÿüÿÿÿÿÏü¼þó€?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþsÿÿþ0~ÿßÿïß~ÿû÷ïûþoÿ¿÷ÿÿ?ÿÿÿ³ÿ güÿŒ¿þÿßÿÿûÿÿÿÿÿÿþlÿþÿÿÿÿ¿ÿø‘ÿŸÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþïÿÿÿüïßóÿßç˜þÿóÏÏ÷ùýÿßþþÿÿÿøÇþ3÷ÿ¯þÿ¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿùÙÿüÿÿÞßp?€ïÿÿ˜çÿÿÿÿ_ÿÿÿý¿ÿÿÿý?ùÁþÿïî?ýøîÿÿÿÿÝüÿ½ýÿÿÂ@ƒåç¿,ÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿùµÿ~ÿÿÿã×°ÿ¿ÿÆ#‡ÿÿùÿÿÿþߗÿÿÿÿÿÿÿûÿì_ÿçÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ—ÿ»û8xÿÿüÓ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿñÿþÿÏÿÿçÿø’Ë·ûä<ÿÿùïû»ÿ„ÿÿÿÿÿïÿßÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿïÿ»ïÿÿÿÿ¹ïÿÿ ÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿù·ÿþaÿßÿÿõÞóƒïcÀƒøÏßïïßÿÿÿø>ÿßÿÿÿÿÿöóÿÿÿýÿÿ·ÿãÿõØÿÿÿÿÿÿü?ÿÿAÿÿ?ÿûÿÿÿÿÿÿø1 ÿçÿÿÿñÿÿÿÿŽûüÿóÿãÀûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿÿö}àÿÆ?óÿÿñÿ8ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿþü9ÓOÿüÿùÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿó|ÿ<àÜøÿxÞùÿÿÿÿÿÿÿÿÿþOÿ?ÿûÿïç¾s°’&/þüÄÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿoÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿöÿӀÇ÷Ïÿ¿ÿ~ÿÿÿÿÿÿÿÿÿü _ÿÿ?ÿý÷ïç±ÏöøOßþøþüoÿãÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýãÿÿõÿÿç¾ó ßßÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿü¯Ïÿÿ?ÿÿ~÷ÛzÿàM_ÿøÿÿùóÇðŸÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿýÿÿÿÿÿÿÏóÿÿïÿÿóÿïÿÿÿÿÿÿÿóÿÿ›ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþKÿÿø?ÿÿÿÿ?ÿÿ9~›ßýøa<Ïÿñÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿþÿÿÿÿÿçÿ÷ÿÿãÿÿõÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿþýÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿûÿ?àÿ½ÿþ|àp€xÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿïÿóÿãÿ¿ÿóýûÿóÿÿïÿÿæþÿû¿ßÿÿÿüûÿÿßÿÿÿÿÿÿÿ_ÿŸÿÿÿÿÿÿÿúÿÈ@ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿïüóÿþÿŸø?çûÿûÿ÷Ùûÿßÿ?þ÷oÿÿü÷ñýûÿÿ¿ÿÿÿÿÿÿßoÿ¿ßÿßÿÿÿÿÿÿ?ÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿûçþÿŸÿßÏ¿¿ûÿûÿßÝ÷ÿ¿oÿ?ÿݱýÿrgËùûÿþÿÿÿÿÿÿþïßÿ¿ŸþûÿÿÿÿŸ?ÿüûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷_ÿûÿùßÿ~ÿÿß¿¿ûÿÿþ½ßþÿüþŸÿÿÇþ?üùÿýùßýÿÿþoÿßÏþÿ¿ÿÿÿÿßÝ´¿ÿÿ>wÿÿÿÿÿãÿÿøÿÿ÷Yÿÿÿûßÿ¼ÿÿÞÿ¾ÿÿ¿ÿþœãü¿ÿÿÿÿÿÿÇÿÿÿÿÿÿ÷óûÿûÿ¿koÿ¿çóýéÿï¿ÿï€:ÿ÷<ûßÿÿÿü?ÿÿÿÿÿ¿î³ÿïÿóßÿœÿÿ¼ÿ¸ÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÃïÿÿýÿÿ»‹ÿÿÏÿÿëïáçî
þÿ ÞÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿý¿¿ÿïŸÿ{ÿð;ÿ;ÿÿÿüÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¿ïÿÿûž
ÿÿÿǟºÿÿöúáôþÿ÷ÿýÿ¿ÿÿÿÿÿÿýßëñþÿÿðþü~ûÿ7ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿ¿ÿßíÜÿÿßãó¿ÿÿû£ÿÿÞÀ?ÿÿ+üþÿÿÿÿÿÿÿûø?ÿÿÿÿÿÌóð÷ïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÛü÷ú<ÿÿßà;ÿáÿÿÿÿÿï÷ÿþþ?üÿíóÿÿÿÿÿÿÿöÿßÿÿÿÿÿÿÿÇÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿîð~ ñxÿÿýÇßÿßùÿÿÿÿû÷ÿÿÿÿÿÿÿûÏ¿ÿÿÿÿÿûÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿø<ûýÇÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€ÞÿÞÿÿþÿàîÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€cÿÿÿÿøÿ¿ýýßü€ñïÿÿÿÿÿÿÿÿŸÿ{ßÿãû¿ÿÿÿÿÿÿðþ<ûÿÿÿÿ÷ÿýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ=÷ßýû9ÿûñ¸ÿÿÿÿÿÿÿñÿüÆÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ûìÿÿÿïÿÿçÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ{ïÿûÿ÷æÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿû÷ÞÿÿáïÿïŸÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿàøÿßÇà?ÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿûÀÿ¦ÿÿÿ÷ÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ~ÿÿÿ»ßðñÿÿÿÿïÿŸÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ=÷ùƒÿÿÿïÿ¿ïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿàÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿðÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ?ÿÿÿÿÿþ÷¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿ÷ÿÿÿÿçøçþyOÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßßÏOýÿÿÿþGÿùÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¯ðÀÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÛÿÿÿÿ>þyüÎÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿçïïùÿÏ$ÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ýý×€ÿüÿÿ¿ÿÿÿÿ»ßÿÿüûŸüûŸýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþûßçŸþæóÎþ~ðÿÿÿÿÿÿÿçÿÿÿÿÿÿÿý÷ÿÀÿýÿÿÿÏÀÿÿÿß~ÿÿÿüýøÌÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿO€?û˜ûðàžÿÿÿÿçÃÿÿÿùÿïÿÿÿÿÿ¿ÿûóãÿÿÿþÿïÿÿÀ÷ýÿÿÿðÿàþÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÁÿ?ÿ÷ÿóÿÿÿþéÿÿ¯ÿþïÿÿÿÿÿÿÿŸÿ÷ÿÿÿÿÿþÿÞïÿÿÇÿÿø'ƒÿÿÀÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿãÿÿÿï¿ùÿþÿÿÿÿÁîüGãÿÿ¿ÿÿÿÿÿÿ¿}ÿÿÿÿÿÿÿÿ>Ýýþ÷ÿÿÿðÃÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð8ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÀÿÿÿÿÿÿøÿÏÿÿÿþ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿáÿÿ'ÿÿÿ‡ÿÿÿÿñÿÿÿÿÿŸÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ?øóÿÿÿÿÿÿÿÿñÿÿñÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿñÿÿÿþÿÏÿÿøÿ9ÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÃüÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿþŸÿÿ?ÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿŸÿÿø~ÿÿÏñóÿþÿÿÿÿðÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿàÿøo|ÿÏÿÿÿßþñü?ÿÿÿÏÇÿÿÿÂÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿþ/ç÷ÿÿÿÿþÿÿÿÿùùÿÿçÿÿ‡ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿø<çûÿïÿÿÿøÿÿÿŸ?þÿÿ¿þÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿýœÿÿûÿÿð?ÿÿÿçÿûüaÿÿÿ?ÿü?ÿ€€ðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÃÿü}ÿßÿ¿ÿÿü„ÿÿÃÿïÿÿÁÿÿÿ矟ÿÿÿñþÿŸÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿùÇßßýÿû÷à`Ïÿÿÿÿÿþÿÿžÿÿßÿóãÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿþ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ýÿÿïø?~ÿÿÿàÿÿÿÿÿÿÀcÿÿÿÿÿóÇÿ¿ÿÿÿÿïÿðÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¿ßþþy÷þ?¿ÿÿÿüÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÀþÿùÇÿÿÿßÿ8?ÿÿóüÿ‡ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóþÿ÷óùÿŽ?ÿßÿÿÿÿ¿ÿýýÿÿ÷ÿßÿÿûã™ÿÿûÿÿÿçþ?€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿaóÿÿÏùǟÿÿïÿÿßÿÿÿ¿¿ÿÿßûÿïÿüÿÀ3ÿÿÃÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿç¿ÿÿÿßÿþùÇûÿûûóÿÿøÿÿÿ÷ñ?÷ÿþü~ÿïÿ÷ÃÿÿŸÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÀÿÿÇÿÿýügÿ÷ÿýÿùñ ÿÿÿüüþþÿÿ?¿û÷ÿ¿Àÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿǃ ÿÿÿÃèŒÿÿÿÿŸüæüàÿ?ÿÿÿÿþxÿþ_ïÿÿÁÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÎÿÿÿÿÿàûýÿïÿƒÿüÿþ÷ãÿÏþ0ûÿøÿ{ÿÿûøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿø?ÿÿÿÿÀyÿÿÿÿÿï9÷ûÿïÿ@g?ÿÿÿçûÿãüÿàÿÿÞþ~ñÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿæßÏÿþø¿ÆÏÿÿÿÿÿyžïûãÿÿ&;¿Ÿ?ÿüÿïôÿþ?ÿÿÿ‡þÿÿøüßßÿŸÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿþÿÿÿýýÎýïÿ™ïÿ?ñ×9¿œ/ÿÿ¿ÿ÷Ïÿüð?ÿÿãþÿÿïÿó÷ýùÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿwÿÿÿÿÿþb?ÿÿÿÿÿŒãþÿÏîûßÿñÿñw>ÿ¯àü8Çàçîÿþøÿÿÿçÿß÷ÿÿÃÿÿþ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿü<ÿÿÿÿÿÁŸÿÿÿ¹ÿûßÿ?üÿù?çß÷Œÿþÿÿüþ?Ïÿÿþ?ÿûÿïÿÃÃÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¿}ÿÿÿÿÿþ}ÂÏÿÿÿÿÂïÿÿÿçø{ßÿ9¾?çò{üx0áùÿþÿÿÏÃüÿ¿ÿçóýýÿó÷ÿÀÿãÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿ|ÿÿÿÿÿÿþà ÿÿÿÿàgÿÿŸÏÁïÿ‡øàøgÿ.ãÿïÌþ?þ|9ýÀ¸ÿÿÿ?ÿÏùïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþùóÀ?ÿ>;ãÿÿ‡øÿÿÿþÿÿÿ<ǟÜ¿Á§ÿãâÿ?øÏ?žÿyÿÿÿÃøýŸ÷ÿùÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð¬ÿÿÿƒØÏÇßÿàÿÿ>ÿÿÿ:=ùþÑÿùþñßüÿÿøçøÿÿ4;Ÿøÿó€þ?ûßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿüÅÿÿÿüÿO‚?ÿÿÿð0ßüÚÿ?øþÿ>pÿðñ’ò½!¼ÿüEçÿþo·¿ÿÿÿÿÿøÍÿÿãÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿò—ÿÿÿÿÄÿÿŒàÿÿÿÀûó6þ?¿‡€9éкàÍÿ¸þ۝øüŸßÀÿÿÿÿÿÿþÿÿþÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿëßÿÿÿóûÍÿÿ°ÿ¼3ï1lñá€ûÿïNüþÀûü'ß{`>ÿŸÿÿÿÿÿÿþÿÿÿà>Ãÿÿÿÿÿ^?ÿÿÿÿÿóþÎ>?ÿ“Ïù»¿ÿü?¾pÿþ¦ïÙó@÷û÷ïÅÿÿÿÿÿÿÃÿðþÿÿÿøþÿÿÿÿÿÿÿæ1çÿÿ³˜?€Çþgðÿú¦óÕ³îwãÿ{ð?׀?ÿÿÿÿÿùŸüðÿÿÿ?çÿ9ÿÿù|÷?>»|Cy°?çÿäÿÇÀÿÿÿð€?üÿÀßñÏÿ€ ?‡ïàûï¿Á´¿ÏàþþÿàÿðÀ>~üÿÀüÿÿü8ßo÷à¿¿À`ÿóøÿöüþûÿÿò?óÿÿðƒÏü?øÎÿÿø™ÿß÷Àÿÿÿð
¿ÿÞsðpþwÎyþ;À“ÿßðø€
ïßÌô߁Ǽç€>Ü'ßãÿßÎíïyÿó€wÀÞ`gßðçàÿÀ<ß߀ÿó–Àÿü?ÿ€gÿßð ðþß߀ü
ÀÀãügþÿßÛâcÿÿÀþ ÿüÿ€Ü€ÿ€Ÿ>öóÿù÷oÿÿÀoƒÿ€x|ÿÿ?ùüûàp ~ýÿÿ߀ÿþ?¿¿ïï¿<ûÌ?ÿŸü7Ï~ÿŸÿþýý)ÿîmïî÷ߏ½îÇøc€¸8þoÿ ÿßÿÿÿø?ûðüþ|7ýϟßÿÿÿ‰Ÿÿžúùÿ¹ÿ;·¿þSÿÞ}ýîþÿÿŸÀ½ýÿ=xp÷ÿ¿¿ÿïôýÿÿ¾ï¿ÿÜ?ÿt¿þÿýñý?ãçãÿWÿ{‘üÏÿßßÿîS¿þxsùï³ÿþ÷ÿ¿ÿóÿÿ?ôaӀ€ÿÿýÿ¿ùÿÿߟûÿý¿ïþïóþþñGßÿÿðþÿÿïÿÿçþKïþÿŸ¿ÊþÿþùóÿþU¿þÿÿÿûùÿ÷çþ?çƒÿt<åœ?ÿÿýŸûä?çßüøïÿþÿÿÿÿýÛ>ÿýÿÿßyÿÿÿðÎßü>kßþÿ÷àÿúûÿÿÞUþ?þüÿŸþÿô>ÿûÿþþ
÷?ûÿ?ãýÿûÿÿÿÿü?Ïÿ÷¿ÿç÷þ~ÎÿÿþïÿŸyÿýçØûÿ¯ ÿø?ßñÏÿùÁŸ~@€9ßÿÿÿüÿÿöÿÿøÿÛûü>O?º`?=ãÿ÷ŸßÀ3ïŸùÿþ7ÿÿ÷þ9œûíûÿýþÿŸÎï€ç€îû÷¿º¿ÿÿ?üøãÍÿ÷ßÿþjßþÿ÷ÿöÿÙüaÇßÿûóþ^Ï=ÿ·ÿ¿¿ÿÿÇÿßùÿßÿñ‡ßÿÿŸÿÿãúýçÿÿïà‘ïÿÂäÿç~ÿ ¯ÿÿ?Çyð7ÉßÏ?ïÎi¿|ÿ?þýÿÿÿÿãÿÏ7úû÷~=ó3ÿíÞxó¿ÿÿßÿþ=ßÿÿÿ¹ÿÿÇÿÿÿ۟ïÿýßûÇøœLÿÿÿŸþÿ?ûüæùÿß|î„u~û·ÿ½¹óðÿþŸ~ß÷ÿÿ›§~sïÿýø—þïÓûÿÿùDÿÿýý÷ÿÿÿÿÏ÷þßÿ÷{·ÿÿÄÿÿÿÿþC?þÿŸÿþÍøÞÿ=ùíÐóþü÷÷Ÿãßú>}ÿþÿ¿ÿÿï7ÿßÿûüÿÿÿÿø?ÿÿöÿÿçï¿÷ÿÿçƒýÿSÞÓï_ÿñïÿÿÏÿþAþÿŸÿþdþ}ÿÿÿÿþûÿþûÿÿß¿þ»ÿÿÿÿÿîüg^wÿ¿ÿàÝÛîÿáÿÿÎßÿÿî¿ßÿ¿þøüÿ‡ÿߟ¿ÿÏî0aßÿüëþÿ˟t`ß+¿ïÿÿü ÿþÿÿÿÿÿþÝÿÿÿÿÿü?8Ðs@>ø81ƒßð Oÿ;ÿûÿÿßÿüþcùÿ§Þÿüÿïÿo9ü¹ÁÿŸ÷üø¶þ¿ÿÿÿ??þÿÿÿÿÿþýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÎ<ÿ¸ÿóð{~ÿþÿ÷ßßÿÿûûÿÝÿûÿ¿ÿ€ÿîÿÿ ·ÿÿŸ
í€=÷ðgÿÿþ|üÿÿÿÿàÿñÿÏóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ{ÿÿÿÿ¿þïŸ>ÿùó÷ýÿ7ÿßýÿÿÿüßáÓáÿÿŒ¯þÿœpøÿðÿþLÿüÿÿÿþ?ÿƒÿÿÿÿÿŸÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿþ÷ÿÿÿïÿä?ïÿ¿ïž~ÿûïïóþOþïÿÿÿÿÿþÆO…ûÿ ¯þÿŸÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÙÿ|ÿÿÿŽx'lÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüßÿÿÿüÿçùÿßïñýñç¿¿ï÷ÿ÷ÿýýÿÿþ'ÿÏÿ߯ýÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿùÙÿ~ÿÿï?‡fÿ÷güøÇÏùÿÿÿÿ_ÿÿÿû¿ÿÿÿýø?ÿ?ïóùýÿÿÿÿÿÿ>ûÿ¿ÿxÿÿÌðÿ8¿ÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿù½ÿþÿøÿÿÍÿqþ<}úpþÿÿÀÿý¾÷ÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿ»÷ÿÿÿþNçÿ€ÿÿ¿ÿÿÿÿÿÿÿù—ÿþÿÏÿÿûžÿÏü üÀÿûÿ÷ÿùÿ¿€?ÿÿÿßÿßÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿçÿ¹ï?ÿÿÿÿÿûŸÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿà÷ÿøüÿÿÿýõíÿð}ÿÿâ ð¿ß>ÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿöûþsÿìÿýÿûÿo‡ÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿAÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿ8ÿÏóÏÿüÿûÿÿÿÿÿüÿÜç€ßÿÿÿð<Ççÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿÿóð?ÿçÿÿÿßÿàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¿?ÿÿÿÿïß°ÿø³/ÿüÃþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿöã{þÄŸüÿ~öÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ _ÿÿ?ÿûïïç9üdxNŸþýþ<ÿÿx?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿoÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ÷ÿÿñÿÿÿþ8ÿÿ€Ãÿ¿¿ÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ-¯ÿÿÿþý÷ˇ8r
_þøÿÿ2Iùÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿŸÿÿÿÿÿÿÿÿÿûóÿÿïÿÿó¿ÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿçÿÿÿÿÿÿÿÿÿü­¿ÿþ?ÿÿÿçàÿÿÍ_ýü˜Ìÿ?ßþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿçÿÿÿÿÿþûÿÿÿÿÿõÿûÿßÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿø?ÿÿÿÿ?ÿÿ_ÿþ ù<'ÿÿøÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿóÿÿÇ?ÿÿÿÿð?ÿûÿÿçÿÿòÿýÿ÷÷ÿÜÿÿÿÿþýÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿÿÀÿßÿÁÿüÿÿŒ;ð?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿßÿÿÿ?þóûÿóÿûíÿÿïþýÿßïßÿÿÿýûÿÿßÿÿÿÿÿÿ¿ÿÿŸÿÿÿÿÿÿþþŸÿùÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿŸ÷óüÿûÿßç¿ßûÿóÿïÝ÷ÿÿÿ?ÿ{'ÿýúçùûÿÿÿÿÿÿÿÿþÿoÿ¿ßÿ¿ÿÿÿÿÿŸ™?ÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿùÏÿ~ÿÿߟ¿ûÿùÿ¿Ýïÿ~wþ?ÿáÚþÿÆï—ýûÿýýÿÿÿÿýþî_ÿ¿Ÿüÿïÿÿÿÿÿ³:ÿþ~»ÿÿÿÿÿÿ€ÿÿÿ÷ßÿóÿùŸÿ½ÿÿß¾ýÿÿþÿ‰ßýÿÿþÿÿÿÿÿ¿ÿÿçÿðÿÿñÿûÿóÿwKoÿ¿ÏûþÿÿÿÿßÜ8ÿÿ<ýïÿÿÿÿø?ÿÿÿÇ÷î³ÿïÿûßÿœÿÿžÿ¾ÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿ€ÿÿÿÿÿÿ€ÿïõï÷ÿûýß>kÿ¿ÏçöçÿçßÿÇì ÿýÿ9ïÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿíçÏ¿ÿ÷ßÿ½ÿÿ¸=ÿÿø?ÿÿÿÿàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¿ïßïÿüÿÿ»>0Ïþÿí÷ßãöÿþÿ8ÿýÿßÿþãð ÿû–ÿÿï¿üóÿŽ{ÿwÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿßÿÿ¿Ûœ ÿÿÿåúëÿÿ÷yÿâFÿþÿ ßÿøéþÿÿÿÿÿþßóÿÿÿÿÀþûç7ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿ·ýï÷ÜÿÿßçÀûÿýÿÿÈÿüà?ÿÿ ùÿÿÿÿÿÿÿóþÿÿÿÿÿÿÿÿ¿Ÿ¿ÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýþÿÝýÿûx­ÿ½Îãÿþÿÿÿÿ÷çÿýÃÿÿþûçïÿÿÿÿÿüÿ÷?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿùÿáÿÿÿÁZÿûýÇÿÿ¿ïÿÿý÷ÿÿÿÿÿÿÿëŸÿÿÿÿáÿýÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿýýÏøûÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿøýþwÿøÿÿÿÿÀýÿïþýÿÿÿÿ÷ÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ?ÿÿÿÿãïŸýüŸ‡ùùßÿÿÿÿÿÿÿüÿþgÿüîÿÿÿÿÿÿÿø`÷ý‡ÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿü~ÿÿþûcÿ÷ó{xÿÿÿÿÿÿÿÿáÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿóóï9ïÿ÷Ïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ;ïþÿïÇõÇÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ï€ÿÿøÿÏ?ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿŸÿÿÿ߇óÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûçxÿÿýï°ÿÿÿ÷ÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿïþ1ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ãÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¿ðÿÿÿÉ÷ßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿü?ü?ÿŸŸÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßï_ùþ‡üýÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¯€yÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿãÿÿÿÿߏüóþŸÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßßÏOùÿÿûÿ?ÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¯ñüáßÿýÿÿÿÿÿïÿÿÿÿ¿ÿÿÿþùϞx üÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿû÷ïÏùÿüææÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿëûÙ¿pÿüøÿø?ÿÿÿÿÿÿ¿¿ÿÿüûÏóôÿùÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüßÿ¿ÿÿ3Ïn8l?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿ¿ÿÿÿÿÿÿÿý÷øÿÿÿþÿÿÿÿïÿÃÿÿï}ÿÿÿøÿ?ÿ<ÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿïðÿÿÿðøÿýù¹ÿÿÿƒÿÿwÿÿÿÿÿÿÿ¿ÿûüÿÿÿþÿß¿ÿÿÿøwéÿÿóÿÿÿøþÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿóÿðÿçÿÿÿþÿÿ>üü?üïùÿùßÿÿÿÿÿÿÿ¿ýÿÿÿÿÿÿÿÿ¾þþÿüÿÿÿùÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ?ÿÿÏÿÂÏøLïÿþ|ýÿÀyÿÿñûÿÇ÷?ûÿÿÿÿÿ¿¿}÷ÿÿÿÿÿþÿëûù¿ÿÿø~ÿãÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿtJÿÿï¼ÿÿþyûüüüÿ€oÿ~ÿÿÿÿ¾ÿóÿ¿ðOÿ7}óçà¾ççþ?ðgÿÛ¼ñçÿÿ¾ÿü{°ïÿßöÿç>÷ß·ÿÿù`pßÿûðÿ/ýߧ÷ÿÿò‰ðŸÿûÿÿçÿ¾yÿÿâþð¿ÿ÷ùÿÿÿÿðÿÿíÿðÿì™ÿþÿÿÌÿÀÿÀ »·ÜÿÿÃÿÿ¿ðÿÿÙ3úùÿÿôÿÿ;ðÿðpc¿à@Ÿþ2wðÿ¿¶=s€üvðÿ¿œyþpÿÿçàöýðÿÿÿÁþÿyÿÿÿüçýþðÿÿÿÿÿþ÷ÿÿþ>ýÿ°¿ÿÿÿÿýïÿÿÿßÿÈÐÿÿÿÿÿýßÿÿÿø?ß¿àÿÿÿÿÿù¿ÿÿÿøÿÿÏðþ¿ÿÿÿûÿÿÿúóƒðþ¿ÿÿÿ÷ÿÿÿûð~ðý¿/ÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿØ¿ðû}ïÿÿÿÿÿÿÿïÿ¿ÿð÷wÿÿÿÿÿÿßÿ¿ÿðïÿóÿÿÿÿ¿ÿ¿ÿðßß¿ÿÿÿð|ÿÿ¿ÿð¾|ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¿ÿð=÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿ¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿðþßÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿðþßÿÿÿÿÿÿÿÿÿýïÿðþ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÇÿðÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷çÿðþÿÿûÿÿÿÿÿÿŸçÿðüÿÿÿÏÿÿÿÿÿüÿ÷ÿðûÿÿüÿÿÿÿÿÿÏÿïÿðçÿÿŽÿÿÿÿàÿ÷ÿðßÿçÿÇÿÿçû÷ÿçÿð¿þÿþüÿç÷ÿçÿðßùçÿýÿ?ðÏ÷ÿ÷ÿàïçùÿ÷ÿ¿Ï¿÷ÿçÿÐ÷Ïýÿ?ÿ¿Ÿ÷ÿ÷ÿ°óŸþýÿÿ¿?~ÿ÷ÿóÿpó¿þýÿÿ¿~ÿ÷ÿÿüðó?ÿ{ÿÿ¾ÿ|ÿûÿÿýð÷¿ÿyÿÿ½ÿ}ÿÿÿüð÷¿ÿ9ÿÿ=ÿ}ÿÿÿÿÿðç¿ÿ9ÿÿyÿpÿÿðï¿ÿ{ÿÿp{ÿÿðÿðß?þ÷ÿàwþwÿÿÿøßùçÿ÷þïÿÿÿÿÿðàÿüøý÷þoÿÿÿÿÿð€ÿý÷Îoÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿ™çàÿïßÿÿÿðÿÿÿÿ>ÿÿŸÿÿÿðÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿïÿýÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿïÿûÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿð?ÿÿÿßÿÿÏÿÿÿÿÿÿðsßÿïŸÿÿÿÿÿÿðÿÿÃßÿß?ÿÿÿÿÿÿðÿÿÿðÿžÿÿÿÿÿ¿ðÿÿÿ÷ÿLÿÿÿÿïÿ¿ðÿÿÿûÞ`ÿÿÿÿïÿ¿ðÿÿÿw¿áãÿÿÿÿßÿ?ðÿÿþ;ßücÿÿÿÿÿÿÿðtJÿÿï¼ÿÿþyûüüüÿ€oÿ~ÿÿÿÿ¾ÿóÿÿðOÿ7}óçà¾ççÿÿðgÿÛ¼ñçÿÿ¾ÿÿû°ïÿßöÿç>÷ß·ÿÿÿ`pßÿûðÿ/ýß¿÷ÿÿÿ‰ðŸÿûÿÿçÿ¾ÿÿûþð¿ÿ÷ùÿÿÿÿóÿÿÿÿÿðÿì™ÿþ?ÿÿüÿÀÿÀ »·Üÿÿÿÿÿÿ¿ðÿÿÙ3úùÿÿÿÿÿÿÿðÿðpc¿àCÿÿÿ÷ðÿ¿¶=s€ÿÿÿðÿ¿œyþpÿÿçà>ýðÿÿÿÁþÿyÿÿÿÿÿÿþðÿÿÿÿÿþ÷ÿÿÿÿÿÿÿpÿÿÿÿÿüçÿÿÿÿÿÿÿ°¿ÿÿÿÿýïÿÿÿÿÿÿÿÐÿÿÿÿÿýßÿÿÿÿÿÿÿàÿÿÿÿÿù¿ÿÿÿÿÿÿÿðþ¿ÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿðþ¿ÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿðý¿/ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðû}ïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð÷wÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðßßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð¾ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð=ÿ¯÷÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÏïÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÇÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿçÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿçÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿçÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿçÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿ÷ÿàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿçÿÐÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿ÷ÿ°ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿóÿpÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿüðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿýðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿðÿÿÿÿÿÿðÿÿÿðÿðÿÿÿÿÿàÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿð€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿïÿýÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿïÿûÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿð?ÿÿÿßÿÿÏÿÿÿÿÿÿðsßÿïŸÿÿÿÿÿÿðÿÿÃßÿß?ÿÿÿÿÿÿðÿÿÿðÿžÿÿÿÿÿ¿ðÿÿÿ÷ÿLÿÿÿÿïÿ¿ðÿÿÿûÞ`ÿÿÿÿïÿ¿ðÿÿÿw¿áãÿÿÿÿßÿ?ðÿÿþ;ßücÿÿÿÿÿÿÿð—2÷wÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþßßÿÁÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿì¾øÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿì=ÿ§ÿÿÿÿÿÃÿÿÿÿÿÿÿÿÿìÿŸÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿŸæÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿæÿþßÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿü¿ìÿû¿ÿÿÿÿÿÿÿùÿ¿ÿÿÿòìÿþÿÿÿÿÿÿÿÿçÿÿãäÿþÿýÿÿÿÿÿÿÿÿÿóãÿÿë‹ÿÎÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿþrÿÿÞwÿæÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÄ?ÿÜïÿæÿ¿ÿÿþ?ÿÿÿÿÿÿð/ÿðŸÿêüÿÿÿÇÿÿÿÿÿÿÿÿÿÇÿêùÿþçÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÎÿÿäùÿÀÿøÿÿÿÿÿÿÿÿù»ÿÌùþ|ÿÿ÷ÿÿÿÿÿþÿóßÿÞýýÿÿà{ÿÿðÇñÿaàâwÿ¾ýóÿ?þóÿŸÿ7ÿŸŸûóïÿþùçÿ?ÿçüý÷ÿóñÿóïÿ~ùïÿ<ÿÿïóßû÷ÿÿþ#ßþüùïÿ<ÿÿïïÏ÷÷ÿÿïÿû¿ýþóßÿyÿÿϟßÏûÿÿ÷ÿó¿ûþçŸÿ{ÿÿß¿¿ÿÿüùÇù~ïŸþûÿÿÞÿ¿ÿÿÿÿùpÿÿþß?þ÷ÿÿ½ÿ>ÿÿþ@ÿÿ€¾ýïÿþp}ÿÿðÿÿÿÿÁþÿûÏÿàwþûÿÿÿøÿŸÿþÿÿ÷ßÿïü÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿøø÷Ïý÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ€ÿïßýïÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿøß¿ûßÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿ8Ÿ“?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿþùÀÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿ÷ßÿóùÿçÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿþ?ÿÿáüÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿïÿýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿïÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ?ÿÿÿßÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþsßÿïŸÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÃßÿß?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿðÿžÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿþÿÿÿ÷ÿLÿÿÿÿïÿ¿ÿÿÿÿþÿÿÿûÞ`ÿÿÿÿïÿ¿ÿÿÿÿþÿÿÿw¿áãÿÿÿÿßÿ?ÿÿÿÿþÿÿþ;ßücÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ’2÷wÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀßßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ¾ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ=ÿ¯÷÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÏïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿãÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÇÿÿëÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿçÿÿßÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿçÿÿßÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÇÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÏÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿçÿÿßÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿçÿ÷ÛÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿ÷ÿï³÷ÿ€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿçÿß»ïÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿ÷ÿ¿»ïÿ@ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿóÿ»ßþÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿüÿ{¿ýÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿýÿ¿ûÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿ9Çù@ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿ€ÿÿÿÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿÿÁÀÿÿÿÿÿàÿÿÿÿÿøÿŸÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿïÿýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿïÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?ÿÿÿßÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀsßÿïŸÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÃßÿß?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿðÿžÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿÀÿÿÿ÷ÿLÿÿÿÿïÿ¿ÿÿÿÿÀÿÿÿûÞ`ÿÿÿÿïÿ¿ÿÿÿÿÀÿÿÿw¿áãÿÿÿÿßÿ?ÿÿÿÿÀÿÿþ;ßücÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ—2÷wÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþïÿþ?@ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþßßóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿì¾?ÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿì=ù¿ÿÿÿÿÿÿãÿÿÿÿÿÿÿÿì÷ÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿæÿßÿÿÿÿÿÿÿÿçÿÿÿÿÿÿÿæÿ¿ÿÿÿÿÿÿÿÿùÿÿÿÿÿÿÿìÿ7ÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿìÿ'ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ïÿÿãÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿŸÇÿÿëÿÿÎÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏçÿÿßÿÿæÿŸÿÿÿÿÿÿÿÿÿïçÿÿßÿÿæþÿÿùÿÿÿÿÿÿç÷ÿÿÿÿÿêüÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿ÷ïÿÿÇÿÿêùÿÿøÿÿÿÿÿÿó÷ÿÿÏÿÿäçÿøÿÿÿÿÿÿÿûçÿÿßÿÿ̟ÿøÿÿÿÿÿÿùçÿ÷ÛÿÿޟùçÿŸÿ¿ûÿÿÿý÷ÿï³÷ÿ¾ïçùÿûÿŸðÿÿþçÿß¹ïÿþçÏüÿÏÿŸïÏþ÷ÿ¿£ïÿ~÷ŸþþÿŸßyçþsÿ‹ßþü÷?þ}ÿÿŸ¿~áÿüþ¿ýþ÷¿þyÿÿß~ÿ8?ýø¿ûþ÷¿þ}ÿÿžÿ|ÿÜ?¿üä9Çù~óŸÿ}ÿÿžÿ|ÿæßÿËýÿÿþóŸÿ}ÿÿÿ|ïÿÿÿÿ€÷?þyÿÿ¼{ÿûƒïüßÿÿÁþç¿þyÿà;ÿ{ÿýàðÿŸÿþç¿þsÿsÿwÿüó{æÿÿÿÿþÏ?ùïøþ÷þgÿü˜ÿÿÿþ€ÿüçþïÿþü'?ÿÿÿþÿÿÿÿÿýéöïÿþCÞÿÿÿþÿÿÿÿüùÏÃç8ÿžÌ#ÿÿÿÿþÿÿÿÿÿœÿÿüÃúïÿÿÿÿþÿÿÿÿùøÿ€ÿÏÿçÿÿÿÿþÿÿÿÿÿáÿûÿÿÿßùçÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿáÿçÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ3÷ÿÿÿÿþÿÿÿÿïÿýÿÿÿÿˇÿÿÿÿþÿÿÿÿïÿûÿÇÿüäáÿÿÿþÿÿÿÿßÿÿÿßÿùÿ?þÿçþ?þ?ÿÿÿßÿÿÏóÿÿÿÿÿüÿüþsßÿïŸÿÿÿàÿÿÿÿÿ¾ÿÿÃßÿß?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿø~ÿÿÿðÿžÏÿÿ€ÿÿÿÿÿÿþÿÿÿ÷ÿLÿÿ€ÿÿÿàÿÿþÿÿÿûÞ`ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿw¿áãÿÿÿÿÿÿÿð?ÿþÿÿþ;ßücÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ#ÿÿÿÿàÿÿÿàÿÿû»àÿÿ÷Þàÿÿïøàÿþûìàÿýûëàÿûûãàÿ÷ûçàÿ÷÷Çàÿ÷ϟàÿ÷¿?àÿøýàÿäéÿàÿæ/ÿàÿË_ÿàÿ”¿ÿàÿ­ÿàÿ^ÿÿàþ¸ÿÿàúñÿÿàññÿÿàÇóÿÿàßãÿÿàÿÏÿÿàÿÿÿÿà#ÿÿÿÿàÿÿü?àÿÿÃçàÿÿŒ÷àÿÿ÷àÿÿ“çàÿþýóàÿþþùàÿýýñàÿûûãàÿû÷‡àÿóßàÿç¾?àÿñpÿàÿô ÿàÿô¯ÿàÿʟÿàÿÁ?ÿàÿ
ÿàþ:ÿÿàýzÿÿàòñÿÿàããÿÿàÇçÿÿàÿÇÿÿàÿßÿÿà#ÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿþÿÿÿÿà€ÿà@ÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿÿÿÿàÿ€€BÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿùÿÿÀÿÿÿÿÿüÿøÀÿÿÿÿÿþÇÀÿÿÀÿÿ€?Àÿøøÿ??ÀÿÏð?ÏüòŸÀÿ¿ùçüÿ?Àþ|ÿüóùœÿÀýóŸ<ðùÿÀù÷?ù÷?ûÿÀù÷ŸçéÿóÿÀùûð?™ÿ÷ÿÀñþþyÿçÿÀáÿÀüÿŸÿÀçÿÿÿñü?ÿÀ€ÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÀBÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿ?ÿÀÿÿÿÿÿþáÀÿÿÿÿÿüŸÀÿÿüÿþ8?ÀÿÿƒþÿŸŸÀÿüüóÿy/Àÿóãð>ÿoÏÀÿçÿÎþ9¿ÀÿŽyçÏ"{¿Àÿž÷ÿžpÿ¿Àÿ>sþ|ÿ¿Àÿ?<ó?ÿ?Àø?ŸÿÏþÀàÿð¿üÿÀÿÿÿÿŸóÿÀðÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÀBÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?Cÿÿÿ ~þÿÿÿàþÿÿÿÿûÿþ¿ÿÿÿüÿÿ~ßÿÿÿÿ?ÿîßÿÿÿÿ¿ÿüïÿÿ¿ÿŸÿþïÿÿßÿÿþ÷çÿÿÿÿþûóÿÿøÿþÿðÿþÿùñ þÿü ~üæÿþøÿüÿþÿlÿÿþ@g?ÿÿþ÷Ÿÿÿþ&;¿Ÿ?þ¦{¿œüþñ×9¿œ/þõF=¿ƒáð~ñw>ÿ¯àü8øœþüù?çß÷Œú{ùg7óçò{üx0áŽûWþñ’ò½!¼ÿàýÿ¸ºàÍÿ¸ýã›{°ûü'ß{`€cÞw@¦ïÙó@få璘€¦óÕ³î»yÃÜ»|Cy°/vqp³?‡ïàóÿãÿÿü8îûÿÿò‰ÿÿó€™ÿß÷À“ÿßó€“ÿßðø¿ïòþ'ßã/ÿð¯Àgßðçàæÿßð7àgÿßð ðçÿÿðâcÿÿÀþðÀÿ÷oÿÿÀo‚ç_ÿÿόwÌ?Cÿÿÿ ~þÿÿÿàþÿÿÿÿûÿþ¿ÿÿÿüÿÿ~ßÿÿÿÿ?ÿîßÿÿÿÿ¿ÿüïÿÿ¿ÿŸÿþïÿÿßÿÿþ÷æ?ÿÿþûðøÿþÿÀþÿ€ þþ ~|üøþÿþÿøÿÿþÿ??ÿÿþøŸƒÿþ$ó¿ž|þ¤÷¿œýþñÔó¿“Áð~õD÷¿‡áñÞñq÷ÿŒü7ˆø°¿÷¾ù9÷ÿ7ÿŒZúyç0Âòqï?ÿñ¦ûPåÿ?øüÈøa¾‡œ†›!=Ÿ€ •^ñ§ç㙯åááø?èǁÑþoöaçñ3ÿ÷hþ>ðð?Wüðþ;wxÿùÿ»u¸ÿŸ?-U°;ÿãíÝ°°înÞà¦æþknÀfçïkn€¦ûæÛn»~u»´»t]°/Ôð³?æ^àóÿü>€ÿÿœîûÿÿò‰ÿÿó€™ÿß÷À“ÿßó€“ÿßðø¿ïòþ'ßã/ÿð¯Àgßðçàæÿßð7àgÿßð ðçÿÿðâcÿÿÀþðÀÿ÷oÿÿÀo‚ç_ÿÿόwÌ?Cÿÿÿ ~þÿÿÿàþÿÿÿÿûÿþ¿ÿÿÿüÿÿ~ßÿÿÿÿ?ÿîßÿÿÿÿ¿ÿüïÿÿ¿ÿŸÿþïÿÿßÿÿþ÷çÿÿÿÿþûóÿÿøÿþÿðÿþÿùñ þÿü ~üæÿþøÿüÿþÿüÿÿþAÿ?ÿÿþÿŸÿÿþ'ÿ¿ŸÈþ§ÿ¿Ÿ7cþñ×ÿ¿žðþõGÿ¿™Áø>ñwÿÿ—æü8ø–~þù?ÿÿÿŒú{ÿ“ø÷Âò{ÿàÆûWÿþc°øgÿÿ‡ügƋ'ÿÿóFá§ÿþÿá¶áàs»´Ñÿþð÷7žñ³ÿþÛwžùâþg›üÿþ~ã_ ÿøÍÆÖøc›ŽÜò·;<°ïü~p¦
Üî2`fòÙ¼{À¦ùóøۀ»}ñqê»~ãçt/¥h³?Ïpóÿß>àÿîûÿTò‰ÿ<ó€™þ}÷À“ù9󀓀{ðø;«òþ'oþã/Hø°¯ÀgU³çàç½sð7àgüsð ðçüãðâcùïÀþðÀÿ÷oÿÿÀo‚ç_ÿÿόwÌ?Cÿÿÿ ~þÿÿÿàþÿÿÿÿûÿþ¿ÿÿÿüÿÿ~ßÿÿÿÿ?ÿîßÿÿÿÿ¿ÿüïÿÿ¿ÿŸÿþïÿÿßÿÿþ÷çÿÿÿÿþûóÿÿøÿþÿðÿþÿùñ þÿü ~üæÿþøÿüÿþÿüÿÿþAÿ?ÿÿþÿŸÿÿþ'ÿ¿Ÿÿÿþ§ÿ¿Ÿÿÿþñ×ÿ¿ŸÿÿþõGÿ¿ÿÿþñwÿþÿÿøøø?ÿþù?ÿÿ?ÿŒ~ú{ÿ?øÿÂò{ÿ>áþûWÿ1þøøgÿÿçö›'ÿÿóÞñ§ÿÿ½Ã¾ùàû‡~‰Ñÿÿ>÷7þù³ÿÿ?þðþý²ÿ?ø°ÿÿ€ ²ÿÀ²ÿïÀòïà²ïà¦ÿïàfÿïà¦ÿ÷ð»÷ø»÷ø/÷ø³?ÿüóÿÿøÿÿðî0ûÿÿò‰ÿÿó€™ÿß÷À“ÿßóà“ÿßðø¿ïòþ'ßã/ÿð¯Àgßðçàæÿßð7àgÿßð ðçÿÿðâcÿÿÀþðÀÿ÷oÿÿÀo‚ç_ÿÿόwÌÿÿÿàÿààþàðàààÀà€à€à€àààðàüàÿ€ÿàÿÿÿà0ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ?÷ÿÿçú?îÿÿÙÁÿÏ?ÿ³ÇÿÀ?§‡øÿàw‡ðÿþ7ØÿÿÿÜÿ
Ãÿàþóÿ€üÿÿ€ü¿þÀø?ýàüÿ`üþÿüÿÿàÿÇÿÿÿÿáÿÿÿÿÿàÿÿÿÿñŸÿÿÿÿùïÿÿÿÿøÇÿÿÿÿøÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿ0ÿÿü¿]ÿÿûü~wßÿûüøÿÿûü¯ÿ÷¹Üÿÿ¸ûÿ_ÿ¸ÿÿÿ¸ÿÿÿÿ¿¹ÿ÷ÿ¿»ÿ€óÿ¿“ðÿûÿ¿g?ÿÿÿßlþ}ÿÿcÿþ}ÿÀÿý¿üÿûßóÿÿÿûïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿh>!ˆ!Œ !Œ (!Œ (!” (!” ("”0("”0("”0(2”0(R”P(DR”Q(DR”Q(LR”Q( lR”Q(„jR”Q€(„ªRTK€ $ŒªRTK€ $BŒªRTK€ $BŠ’RTJ€
$BŠ’RTJ_†c
$BJ’RRJ`i•
$¢J‚RRJ@±
D¢R‚RRJË
D¢R‚RRJD¤R"RRJ D¤R#JR„’D¤R#JR„’D”2!JR„’D”!!Jb„’E!!Šb„’E!Šb„¢EŠb€¡CŠ"€¡CŠ"€¡CŠ"€¡CŒ"€¡CŒ"€aBŒ"€aBŒ"€ABŒ"€AB !€A@ €A€€€€€€€€€€€R*ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ@@@@@@@@@ÿÿÿÿÿÿÿ@@@@@@@@@@ÿÿÿÿü@@@@@@@@@@ÿÿð@@@@@@@@@@ð@@@@@@@@@@ÿÿÿü@@@@@@@@@@ÿÿÿÿÿÿ@@@@@@@@@@ÿÿÿÿÿÿÿÿÀ@@@@@\ÿÿÿÿÿøÿÿÿðÿÿÿÿüÿÿÿÿðÿÿÿÿƒÿÿÿþÿðÿÿÿüÿÿÿÿñÿðÿÿÿÃÿÿÿÿÿþðÿÿþ?ÿÿÿÿÿÿãðÿÿùÿÿÿÿÿóü|ðÿÿÇÿÿÿÿÿóüÿÿ?ø8“˜s“<ÐÿþÿóóŸ2’|àÿýÿø3˜2üÀÿýÿÿ˜““82ÿÿûÿð?˜8™3<~pÿ÷óÿÿŸÿÿÿÿùðÿïìÿÿÿÿÿÿÿçðÿïß?ÿÿÿÿÿÿŸðÿß?Ïÿÿÿÿÿþðÿ¾ÿñÿÿÿÿÿñÿðÿ½ÿþÿÿÿÿÿðÿ{ÿÿáÿÿÿðÿÿðþ÷ÿÿþÿüÿÿðýïÿÿÿøÿÿÿðýŸÿÿÿÿÿÿÿÿÿðûÿÿÿÿÿÿÿÿÿðöÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðõÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðëÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÇÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðŸÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÜ
?óÿÿÿÿÿÀÿøÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿðãÿÿÿÿÿøÿøÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿûÿøÿÿÿÿðÃÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿóÿÿÿÿÿÿðƒ€€€øÿàÿÀOÿÿàÿ€ÿÿ?€ÿÿ€€€€?€?àÿ€#øÿøÿÿÿøÿÿÿãÿÿÿǏÇãÿãÿøÿ€cøÿøÿÿÿøÿ‡ÿÿÿãÿÿÿÇÿÇÿ‡ÿãÿÿãÿøÿ€ãøÿøÿÿÿøÿàÿÿÿãÿÿÿÇÿÇÿàÿãÿàãÿøÿ€ãÿøÿøÿÿÿøÿüÿÿãÿÿÿÿÇÿÿÇÿÿüÿãÿãÿøÿ€ãøÿøÿŽÿÿøÿÿÿ㏏ÿÿÇÿÇÿããøÿ€ã€€€€ÀÀÿÿÀÀÿÿð€ÿÿÿ€ÿ€À€ð€cðÀ€€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðL
ÿÿðÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿðÿÿãÏÿÿûÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿøÿÿÿÿÿÿðÿÿãÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿð€ãÿÿÿ?àÿÀO€ÿÿ€€ÿÿ€€?àÿ€€?ÿÿãÿøÿÿÿÿÿãÿøÿ€ãÿÿÿãÿøÿ‡ÿÿÿÿÿÿÿÿãÿøÿ‡ðãÿÿÿãÿøÿàÿÿÿàÿÿàÿãÿøÿàðãÿÿÿãÿøÿüÿÿÿÿÿãÿøÿüãÿÿÿ㏏øÿŽÿÿÿÿãøÿ€€ãÿÿÿðÀÀÀÿÿ€c€ÿÿ€cÀðÀ€ÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÞ
ÿÿÿÿÿñÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ?ÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿñÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ?ÿÿÿñÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ?ÿÿÿñÿÿÿüþ??Áþ ?€Ÿÿÿ>???ñÿ?üþ??ñþÿþ?? Æ?ñþ?üþ?ÿñþ?ÿÿþ?9Æ??ñÿÿüþ?Áÿñþ??ÿÿÁþ?9Æ??ñÿÁÿüþ?ø?ñþ?>ÿÿø?>9Æ??ñÿø?üþ>?ñþ?ÿþ?Œ~9Æ?ñþ?ÀÿŸ€?€>?ÿÿ€?Àþ9Æ ???€?Àÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿãÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿþ?ÿÿÿÿÇÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€?ÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿü† Çùÿÿÿÿÿÿÿûÿþþÿü$çùÿÿÿÿÿÿÿñÿüþÿüfçÿÿÿÿÿÿÿÿäÿüÿÿÿüçäñò0ÿÿÿÿùŸÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿü?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿü* <ÿüü@ÿþþ@ÿþþ@$àøx>@<Îrsž@<Îfp@<Îfsþ@<Îfsž@<àñ8</;ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿùŸÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ‡áÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿþÿÿ€ÿÿÿÿþÿÿÿÿÿùÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿçÿÿçÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿŸÿÿÿÿþÿÿÿÿÿçÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿŸÿÿùÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿçÿÿÿÿþÿÿÿÿÿŸÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿùÿÿÿÿþÿÿÿÿþÿ€ÿàÿÿÿþÿÿÿÿùÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿŸÿ?üÿùÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿŸÿÿÿþÿÿÿÿçÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþþxþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿçÿÿÿþÿÿÿÿŸÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿùÿþwîÿŸÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿùÿÿÿþÿÿÿÿÿþwîÿàÿÿÿþÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿþwîÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿþÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿùÿÿþxÿÿŸÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿþÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿçÿÿÿ?üÿÿÿçÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿþÿÿÿÿÿÿ€ÿÿÿøÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿùÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿŸÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ?ÿþÿÿùÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿçÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿçÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿŸÿþÿÿçÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿŸÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿùÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿçÿþÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ`ÿþÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿáÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ‡ÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿþÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿŸÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿùÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?þÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏþÿàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€þÿŸÿÿÿÿÿÿÿÿÿçÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿçÿÿÿÿÿÿÿÿÿùþþÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿþ~ùÿÿÿÿÿÿÿÿÿùÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿŸÿÿÿÿÿÿÿÿÿžàŸÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿùÿŸÿÿÿÿÿÿÿÿùÿŸÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿúþ{ûûûûûûûûûûú~ÿÿÿÿÿÿÿÿþ~{ûûûûûûûûûûú~þ{ûûûûûûûûûûú~ÿÿÿÿÿÿÿÿþ~{ûûûûûûûûûûú~þ~ÿÿÿÿÿÿÿÿþ~~þ?¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¾~~àþ~~?¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¾~þ?¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¾~~ZçÿÿçþZ~~?¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¾~þ?¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¾~~lçÿÿçþl~~?¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¾~þ~~RçÿÿçþR~~~þ{ûûúÿŸÿçûûú~~lçÿÿçþl~~{ûûçÿùÿþ{ûûú~þ{ûûúÿŸÿçûûú~~:çÿÿçþ:~~{ûûçÿùÿþ{ûûú~þ{ûûúÿŸÿçûûú~~lçÿÿçþl~~{ûûçÿùÿþ{ûûú~þÿŸÿà~~ZçÿÿçþZ~~ÿùÿþ~þ?¿¿¾ÿŸÿç¿¿¾~~fçÿÿçþf~~?¿¿§ÿùÿþ¿¿¾~þ?¿¿¾¿¿¾~~ZçÿÿçþZ~~?¿¿ ¿¿¾~þ?¿¿¾ÿŸÿç¿¿¾~~lçÿÿçþl~~?¿¿§ÿùÿþ¿¿¾~þÿŸÿà~~RçÿÿçþR~~ÿùÿþ~þ{ûûúÿŸÿçûûú~~çÿþgþ~~{ûûçÿùÿþ{ûûú~þ{ûûúÿŸÿçûûú~ÿÿçÿþgÿÿþ~{ûûçÿùÿþ{ûûú~þ{ûûúÿŸÿçûûú~ÿÿçÿþgÿÿþ~{ûûçÿùÿþ{ûûú~þ~ÿÿçÿÿçÿÿþ~~þ?¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¾~ÿÿçÿÿçÿÿþ~?¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¾~þ?¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¾~ÿÿçÿÿçÿÿþ~?¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¾~þ?¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¾~ÿÿçÿÿçÿÿþ~?¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¾~þ~ÿÿçÿÿçÿÿþ~~þ{ûûûûûûûûûûú~ÿÿçÿÿçÿÿþ~{ûûûûûûûûûûú~þ{ûûûûûûûûûûú~ÿÿçÿÿçÿÿþ~{ûûûûûûûûûûú~þ~ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿçÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿçÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ /ÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?óÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿó?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿüü?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüþÿüü?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüùüÿüü?ÿÀüóþ<ü?ÿϯ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ü÷ÿ|Ìü?ÿÇwwwwwwwwwwOüóþ<ü?ÿϯ¯¯¯¯¯¯¯¯¯üùüÿüü?ÿÍÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÏüþÿüü?ÿÊúúúúúúúúúúÏüÿÿÿüü?ÿÇwwwwwwwwwwOüÿÿÿüü?ÿÊúúúúúúúúúúÏüþÿüü?ÿÍÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÏüùüÿüü?ÿϯ¯¯¯¯¯¯¯¯¯üóþ<ü?ÿÇwwwwwwwwwwOü÷ÿ|Ìü?ÿϯ¯¯¯¯¯¯¯¯¯üóþ<ü?ÿÍÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÏüùüÿüü?ÿÊúúúúúúúúúúÏüþÿüü?ÿÇwwwwwwwwwwOüÿÿÿüü?ÿÊúúúúúúúúúúÏüÿÿÿüü?ÿÍÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÏüü?ÿϯ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ü?ÿÿðü?ÿÇwwwwwwwwwwOü?ÿÿðü?ÿϯ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ü?ÿÿðü?ÿÍÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÏü?ÿÿðü?ÿÊúúúúúúúúúúÏü?ÿÿðü?ÿÇwwwwwwwwwwOü?ÿÿðü?ÿÊúúúúúúúúúúÏü?ÿÿðü?ÿÍÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÏü?ÿÿðü?ÿϯ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ü?ÿÿðü?ÿÇwwwwwwwwwwOü?ÿÿðü?ÿϯ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ü?ÿÿðü?ÿÀü?ÿÿðü?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿü?ÿÿðü?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿü?ÿÿðü?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿü?ÿÿðü?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüüÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿI\ÿÿàÿÿÿÿ€ÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿ€ ÿÿÿ€ÿüÿÿÿ€ÿøßÿÿÿ€ÿüïÿÿÿ€ÿú0>ÿÿÿ€ÿô€/ÿÿÿ€ÿð÷ÿÿÿ€ÿøÿûÿÿÿ€ÿþ ÿÁÿÿÿ€ÿþÿ÷ÿÿÿ€ÿþÄ?ÿ‡ÿÿÿ€ÿÿü÷ÿÿÿ€ÿÿøÿ€ÿÿÿ€ÿÿÂýÿÿÿÿ€ÿÿ(p=ÿÿÿÿ€ÿþÿãÿÿÿÿ€ÿýÀ>Pÿÿÿÿ€ÿû¿ÿÿÿÿÿ€ÿ÷ÿÿŸÿÿÿ€ÿîÿÿÿïÿÿÿ€ÿÝÿÿÿ÷ÿÿÿ€ÿÛÿÿÿ÷ÿÿÿ€ÿ×ÿÿÿ÷ÿÿÿ€ÿ¯ÿÿÿ÷ÿÿÿ€ÿ¯ÿûÿ÷ÿÿÿ€ÿŸÿ÷ÿ÷ÿÿÿ€ÿ¿ÿïÿ÷ÿÿÿ€ÿÿßÿ÷ÿÿÿ€þÿÿ¿ÿûÿÿÿ€ýÿÿ¿ÿûÿÿÿ€ûÿÿÿûÿÿÿ€ûÿþÿÿûÿÿÿ€÷ÿýÿÿýÿÿÿ€÷ÿûÿÿýÿÿÿ€÷ÿûÿÿüÿÿ€ïÿ÷ÿÿþÿÿ€ïÿïÿÿþxxÿ€ïÿïÿÿþ¿‡?€ßÿßÿÿþ¿?πßÿ¿ÿÿÿ\þg€ßÿ¿ÿÿÿSüŸ€‡ÿÿÿÿl?€€ÿÿÿÿoàÿ€Üÿÿÿÿ·ÿÿ€¿ñÿÿÿÿ·ÿÿ€þÿÿÿÿ»ÿÿ€wÿÿÿÿÛÿÿ€nÞÿÿÿÿÝÿÿ€¹ðÞÿÿ€àw÷ÿþÿÞÿÿ€þûÿþÿïÿ€þÿûÿþÿïÿ€þÿûÿþÿ÷¿ÿ€þÿûÿýÿ÷¿ÿ€þÿýÿýÿûßÿ€þÿýÿýÿûßÿ€þÿýÿýÿýïÿ€þÿÿÿÿÿþïÿ€ÿÿÿÿÿþ÷ÿ€ÿÿÿÿÿÿwÿ€ÿÿÿÿÿÿ»ÿ€ÿÿÿÿÿÿ¼ÿ€ÿÿÿÿÿÿÜ€ÿÿÀÿÃÿ€ÿ|¯ ÿ€ÿÜßßÏÿÿ€ÿü¯¬ï¯§ÿÿ€ÿùwvwwgÿÿ€ÿùúúzúóÿÿ€ÿóýý=ýóÿÿ€ÿæúúšúùÿÿ€ÿçwvOwyÿÿ€ÿϯ®O¯¬ÿÿ€ÿÏßÜÏßÜÿÿ€ÿŸ¯©ï¯¬ÿÿ€ÿ7wyçwvÿ€ÿ:úóâúúÿ€þ}ýçóýý?ÿ€üúúÏòúû?ÿ€ü÷wOùwwŸÿ€ù¯¯Ÿù¯¯Ÿÿ€ùßß?ùßߟÿ€ù߯?ü¯ßŸÿ€øüÿ€ðÿþð?þðÿÿÿÿÿÿ€ÿÿÿÀÿÿÿÿ€Ÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿàÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿàÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿàÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿàÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿßÿÿÿÿù÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüñÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿàÿÿÿÿßÿÿÿÿÁ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿü~ÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÀÿÿÿÿßÿÿÿü÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüp=ÿÿ€ÿÿÿßÿÿÿðÿÿÿü~ÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿþ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüñÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿþÿÿßÿÿÿÿñ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿüÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿøÿÿÿÿÿÿø?ÿÿÿ€ÿþ?øÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿðÿÿÿÿÿÿø?ÿÿüÿÿ€ÿƒÿßÿÿÿÿñ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüñÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿà?ÿÿÿÿÿÿø?ÿÿðÿÿàÿü?ßÿÿÿþ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿü~ÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÀ?ÿÿÿÿÿÿø?ÿÿà÷ÿÿü?ÿÁßÿÿÿðÿÿÿüp=ÿ€ÿÿÿÿÿÿø?ÿÿà›ÿÿÿÿþÿÿÿþ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿü~ÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿÿø?ÿÿàmÿÿÿÀÿÿàÿÿÿÿñ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüñÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýþÿÿÿÿÿÿÿø?ÿÿàÎÿÿÿø?ÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýüÿÿÿÿÿÿÿü?ÿÿàãÿÿÿþÿÿðÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýøÿÿÿÿÿÿÿü?ÿÿà?ÿ?ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿÿÿÿÿü?ÿÿðÿøÿÿÿÿàÿÿø?ÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýàÿÿÿÿÿÿÿü?ÿÿüÿáÿÿÿÿüÿÿÿÃÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÀÿÿÿÿÿÿÿü?ÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿüÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿý€?ÿÿÿÿÿÿÿü?ÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÀÿÿÿáÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿü?ÿÿüèÿÿÿÿÿøÿÿÿþ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿü?ÿÿó×Ðÿÿÿÿÿþÿÿÿÿð÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿÿÀ>ÿÿÿÿÿüÿÿ€ÿÿÿÿÿüÿÿ€ÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿüÿþÿÿÿÿüÿüÿÿÿÿüÿüÿÿÿÿüÿøÿÿÿÿüÿðÿÿÿÿüÿðÿÿÿüÿÀÿÿÿüÿ€ÿÿÿüÿ€ÿÿÿüÿªª¨*ªª€?ÿÿüþUUU@UUUTÿÿüüªªªªª*ªªªª ÿÿüüUUUUU@UUUUUTÿÿüøªªªªªª¨
ªªªªªª€ÿüðUUUUUUTUUUUUU@?ÿüð
ªªªªªªª€ªªªªªªª¨ÿüàUUUUUUU@UUUUUUUTÿüÀ*ªªªªªªª¨
ªªªªªªªª€ÿü€UUUTUUUTUUU@UUU@üªªª€ªª¨*ªª ªªª€ü`UUTUUTUUUUU@oÿÿÀªª 
ªª*ªªªª ?ÿÿôoÿÿÀUUPUUUUTUUP?ÿÿôoÿÿÀ
ªª 
ªªªª¨ªª ?ÿÿô`UU@UUUUPUUPÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿʪª€ªª¿ÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿüªª ªª§ÿÿÿÿïÿÿÿÿüÿÿÿÿÿïÿÿÿÿåUU@UUÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿþUUPUUWÿÿÿÿïÿÿÿÿüÿÿÿÿÿïÿÿÿÿꪪ 
ªªÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿþªª¨ªª¯ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿüÿÿÿÿÿßÿÿÿÿõUU@UUÿÿÿ¿ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿUUTUUOÿÿÿÿûÿÿÿÿüÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿúªª 
ªªÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿûÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿ*ªªªªŸÿÿÿÿûÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿýUUTUUTÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿûÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿ•UUUU_ÿÿÿÿýÿÿÿÿüÿÿÿÿþÿÿÿÿÿüªªª€ªª©ÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿûÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿʪª *ªª?ÿÿÿÿþÿÿÿÿüÿÿÿÿýÿÿÿÿÿþUUUTUUUWÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿûÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÕUUPUUTÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿŠªªªªªªª¯ÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿûÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿ⪪ª€
ªª©ÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿåUUUUUUUÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿùUUUUUUUQÿÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿüÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿ𪪪ªªªªÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿþ*ªªªªªª­ÿÿÿÿÿÿßÿÿÿüÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿîUUUUUUTÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿÅUUUUUUÿÿÿÿÿÿßÿÿÿü
ªªªªª ªªªªªª@ÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿßáUUUUUÿÿÿÿþÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿüUUUUAÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿüÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿÿÿßü
ªªª ÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÀªªªªÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¿ÿðUUÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿïUUAÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿüÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀßÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿïøÿÿ¿ÿÿÿÿÿýÿÿÿüÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿÿýÿÿÿüÿÿÿûÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿÿþÿÿÿüÿÿÿûÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿ¿ÿÿüÿÿÿïÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿ¿ÿÿüÿÿÿßÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿßÿÿüÿÿÿ¿ÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿýÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿïÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿýÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿïÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿýÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿüÿÿþÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿýÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿûÿÿüÿÿýÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿýÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿûÿÿüÿÿûÿÿÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿýÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿýÿÿüÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿþÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿþÿÿüÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿþÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿþÿÿüÿÿïÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿþÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿßÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿþÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿ¿ÿüÿÿ¿ÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿþÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿßÿüÿþÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿþÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿüÿþÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿþÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿüÿýÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿþÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿÿÿ÷ÿü‘ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ;ÿÿûÿÿûÿÿûÿÿßÿÿßÿÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿà?ûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿßÿÿßÿÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿßÿÿßÿÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿðýÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿßÿÿßÿÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿø¿ýÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿßÿÿßÿÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿüÿ¿ýÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿßÿÿßÿÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿüÿÿ¿ýÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿßÿÿßÿÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿþ÷ÿÿ¿ýÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿßÿÿßÿÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿ÷ÿÿ¿ýÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿßÿÿßÿÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿ÷ÿÿ¿ýÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿ€ßÿÿ÷ÿÿ¿ýÿãÿÿûÿÿûÿÿûÿÿßÿÿßÿÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÀßÿÿ÷ÿÿ¿ýøÿÿûÿÿûÿÿûÿÿßÿÿßÿÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÀ?ÿßÿÿ÷ÿÿ¿üûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿßÿÿßÿÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð`?ÿÿßÿÿ÷ÿÿ¿ÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿßÿÿßÿÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿßÿÿ÷ÿÿ }ÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿßÿÿßÿÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿßÿÿ÷ÿüýÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿßÿÿßÿÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿßÿÿ÷ÿ¿ýÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿßÿÿßÿÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿßÿÿ÷Àÿ¿ýÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿßÿÿßÿÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿßÿÿð?ÿ¿ýÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿßÿÿßÿÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿßÿüÿÿ¿ýÿàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿßÿƒ÷ÿÿ¿ýþÿÿûÿÿûÿÿûÿÿßÿÿßÿÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿßà÷ÿÿ¿ýÁûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿßÿÿßÿÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿØÿ÷ÿÿ¿ü?ûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿßÿÿßÿÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿþÿÿ÷ÿÿ¿ÁÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿßÿÿßÿÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÁßÿÿ÷ÿÿ¸=ÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿßÿÿßÿÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿð?ßÿÿ÷ÿÿ‡ýÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿßÿÿßÿÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðüÿßÿÿ÷ÿð?ýÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿßÿÿßÿÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿßÿÿ÷ÿ¿ýÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿßÿÿßÿÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð@ÿÿÿßÿÿ÷ðÿ¿ýÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð?ÿÿÿßÿÿöÿ¿ýÿóÿÿûÿÿûÿÿûÿÿßÿÿßÿÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿßÿÿáÿÿ¿ýÿ ÿÿûÿÿûÿÿûÿÿßÿÿßÿÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿßÿüÿÿ¿ýøûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿßÿÿßÿÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿßÿÃ÷ÿÿ¿ý‡ûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿßÿÿßÿÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿßü?÷ÿÿ¿üûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿßÿÿßÿÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿ߃ÿ÷ÿÿ¿áÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿßÿÿßÿÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿØÿ÷ÿÿ¾ÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿßÿÿßÿÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿ÷ÿÿ±ýÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿßÿÿßÿÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿðßÿÿ÷ÿÿýÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿßÿÿßÿÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿßÿÿ÷ÿø¿ýÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿàÿßÿÿ÷ÿ‡¿ýÿ‹ÿÿûÿÿûÿÿûÿÿßÿÿßÿÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðþÿßÿÿ÷ü¿ýü{ÿÿûÿÿûÿÿûÿÿßÿÿßÿÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÁÿÿßÿÿ÷ãÿ¿ýãûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿßÿÿßÿÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð|?ÿÿßÿÿöÿ¿ýûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿßÿÿßÿÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðCÿÿÿßÿÿñÿÿ¿üÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿßÿÿßÿÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð?ÿÿÿßÿÿÿÿ¿áÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿßÿÿßÿÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿßÿø÷ÿÿ¿ÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿßÿÿßÿÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿßÿ‡÷ÿÿ¸ýÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿßÿÿßÿÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿßü÷ÿÿ‡ýÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿßÿÿßÿÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿßÃÿ÷ÿþ?ýÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÞ?ÿ÷ÿñ¿ýÿËÿÿûÿÿûÿÿûÿÿßÿÿßÿÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÑÿÿ÷ÿ¿ýþ;ÿÿûÿÿûÿÿûÿÿßÿÿßÿÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿ÷ü¿ýùûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿßÿŸßÿÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿøßÿÿ÷óÿ¿ýÇûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿßþßÿÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿ‡ßÿÿ÷ÿ¿ý?ûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿßø;ÿÿûÿÿûÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿüßÿÿôÿ¿üÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿßþßÿÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÃÿßÿÿãÿÿ¿áÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿßÿŸßÿÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðþ?ÿßÿÿÿÿ¿ÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðñÿÿßÿø÷ÿÿ¼}ÿóÿÿûÿÿûÿÿûÿÿßþßÿÿûÿÿûÿÿûÿÿûÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿßÿÇ÷ÿÿ³ýÿËÿÏûÿÿûÿÿûÿÿßø;ÿÿûÿÿËÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðxÿÿÿßþ?÷ÿÿýÿ;ÿûÿÿûÿÿûÿÿßþßÿÿûÿÿûÿÿûÿÿ ÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿßñÿ÷ÿþ?ýüûü;ÿÿßÿŸßÿÿûÿÿûÿÿûÿüýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿߏÿ÷ÿñ¿ýóûÿûÿÿûÿÿûþÿûÿÿ ÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÞÿ÷ÿÏ¿ýÏûÿÏûÿÿûÿÿûüÿûÿÿËÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÑÿÿ÷ÿ?¿ý?ûÿÏûÿÿûÿÿûøûÿÿËÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿ÷øÿ¿üÿûÿûÿÿûÿÿûðÿÿÿà?ÿþáûÿÿ ÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿü_ÿÿ÷çÿ¿ñÿûü;àÿÿÿà?þÿ€þÿüýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿãßÿÿ÷ÿ¿ÍÿûÿûÿÿûÿÿûÀÿÿÿà?þÿàáÿÿ ÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿßÿÿôÿÿ¿=ÿãÿÏûÿÿûÿÿû€?ÿÿÿà?þ+ÿøþÿËÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿøÿßÿÿãÿÿ¼ýÿÿÿÿà?þñÿþÿà€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÇÿßÿÿ—ÿÿ³ýþ{ÿÿûÿÿûÿÿúÿÿÿÿà?ÿóÿÿÀ?ÿûÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðþ?ÿßÿüwÿÿýùûÿÿûÿÿûÿÿøÿÿÿÿà?ÿ€ÿÿðÿðûÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðùÿÿßÿó÷ÿÿ?ýçûÿÿûÿÿûÿÿøÿÿÿÿà?þ|ÿÿüÿÿ ÿÿýÿÿýÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÇÿÿßÿÏ÷ÿü¿ýŸûÿÿûðÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð~?ÿÿßþ?÷ÿó¿ýûÿÿûàÿÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðqÿÿÿßùÿ÷ÿÏ¿üÿûÿÿûÀÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿßÇÿ÷ÿ?¿ñÿûÿÿûÀ?ÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿß?ÿ÷üÿ¿Íÿûÿÿû€ÿþÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿØÿÿ÷óÿ¿=ÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÇÿÿ÷Ïÿ¼ýÿçÿÿÞÿþÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿ÷?ÿ³ýÿŸÿÿ>UTÿ?ÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿüßÿÿôÿÿýÿÿþüªªªªª¨ÿßÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿóßÿÿóÿÿ¿ýüÿÿùøUUUUUTÿïÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿßÿÿÇÿþ?ýóÿÿ÷ð
ªªª ªªªª€ÿóÿÿýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿþßÿÿ7ÿù¿ýïÿÿÏðUUUTUTU@ÿýÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿñÿßÿø÷ÿç¿ü*¨*¨ª€ª ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÏÿßÿç÷ÿŸ¿þÿþÿUPTUUPÿ?ÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿðþ?ÿßÿŸ÷þ¿ýÿÿùÿ𪠪ª* ?þÿßÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿðùÿÿßþ÷ùÿ¿óÿÿ÷ÿU@UTPÿïÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÇÿÿßùÿ÷÷ÿ¿ÏÿÿÏÿÿóÿÿÿ~ª ªþÿÿÿßÿÿûÿÿÿ¿òª*¥ÿÿÿßÿÿ÷ÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿð?ÿÿßçÿ÷Ïÿ¿¿ÿÿ¿ÿÿïÿÿþþUPUýÿÿÿßÿÿûÿÿÿ¿õUUNÿÿÿïÿÿùÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð|ÿÿÿߟÿ÷?ÿ¾ÿþÿÿßÿÿýÿ*¨*©ýÿÿÿ¿ÿÿûÿÿÿßúª€ª¯ÿÿ÷ÿÿþÿÿÿŸÿÿÿÿÿÿÿÿðcÿÿÿÞÿôÿÿ¹ÿÿýÿÿÿ¿ÿÿûÿ•UAUSûÿÿÿ¿ÿÿûÿÿÿßüUPU_¿ÿÿûÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÙÿÿóÿÿ·ÿÿóÿÿþÿÿ÷ÿ⪪ªûÿÿÿ¿ÿÿûÿÿÿßÿ*ªªª?¿ÿÿýÿÿÿ¿ÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÇÿÿÇÿÿ€UUTUUTÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿŸÿÿ7ÿÿ?ÿÿŸÿÿûÿÿÿßÿþ
ª¡ÿ÷ÿÿÿÿÿûÿÿÿïÿòªª£ÿïÿÿÿÿÿ÷ÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿþ_ÿü÷ÿþÿÿÿÿÿçÿÿÿ¿ÿÿàTÿïÿÿÿÿÿûÿÿÿïÿüTÿ÷ÿÿÿ¿ÿÿûÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿðÿÿùßÿû÷ÿùÿÿüÿÿÿßÿÿÿÿÿýƒÿÿïÿÿÿÿÿûÿÿÿ÷ÿÿðÿÿûÿÿÿÏÿÿüÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿðÿÿçßÿç÷ÿçÿÿóÿÿÿ¿ÿÿþÿÿÿýÿÿÿßÿÿÿÿÿûÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿûÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿçÿÿÿÿÿÿÿðÿÿŸßÿŸ÷ÿßÿÿïÿÿÿÿÿýÿÿÿûÿÿÿßÿÿþÿÿÿûÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿýÿÿÿûÿÿÿ¿ÿÿûÿÿïïïïïðÿþßþ÷ÿ?ÿÿŸÿÿüÿÿÿûÿÿÿ÷ÿÿÿ¿ÿÿþÿÿÿûÿÿÿûÿÿÿ¿ÿÿþÿÿÿýÿÿÿßÿÿüÿÿÿÿÿÿÿðÿùÿßùÿ÷üÿÿÿÿÿûÿÿÿ÷ÿÿÿïÿÿÿÿÿþÿÿÿûÿÿÿûÿÿÿ¿ÿÿÿÿÿþÿÿÿçÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿçÿßçÿ÷ûÿÿüÿÿÿ÷ÿÿÿïÿÿÿïÿÿÿÿÿþÿÿÿûÿÿÿûÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿ¿ÿÿÿÿÿÿðÿŸÿߟÿ÷çÿÿûÿÿÿÏÿÿÿßÿÿÿßÿÿþÿÿÿýÿÿÿûÿÿïýÿÿÿßÿÿÿ¿ÿÿÿ¿ÿÿýÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿðþÿßÿ÷Ÿÿÿçÿÿÿ¿ÿÿÿ¿ÿÿÿ¿ÿÿþÿÿÿýÿÿÿûÿÿÿýÿÿÿïÿÿÿßÿÿÿßÿÿþÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿðùÿÿÜÿÿ÷ÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¿ÿÿýÿÿÿýÿÿÿûÿÿÿýÿÿÿïÿÿÿïÿÿÿïÿÿÿ?ÿÿùÿÿÿÿÿÿðçÿÿÓÿÿðÿÿÿÿÿÿðŸÿÿÏÿÿóÿÿþÿÿÿùÿÿÿýÿÿÿþÿÿÿûÿÿÿûÿÿÿûÿÿÿþÿÿÿûÿÿÿ÷ÿÿÿûÿÿÿïÿÿÿ?ÿÿÿÿÿð~ÿÿÿÿïÿÿùÿÿÿ÷ÿÿÿûÿÿÿýÿÿÿûÿÿÿûÿÿÿûÿÿÿþÿÿÿûÿÿÿûÿÿÿýÿÿÿ÷ÿÿÿßÿÿÿÿÿðyÿÿüßÿÿŸÿÿ÷ÿÿÿïÿÿÿ÷ÿÿÿýÿÿÿ÷ÿÿÿûÿÿÿûÿÿÿÿÿÿýÿÿÿýÿÿÿþÿÿÿùÿÿÿïÿÿÿÿÿðgÿÿóßÿþÿÿÏÿÿÿŸÿÿÿÏÿÿÿûÿÿÿ÷ÿÿÿûÿÿÿûÿÿÿÿÿÿýÿÿÿþÿÿÿÿ?ÿÿþÿÿÿóÿÿÿÿÿðÿÿïßÿýÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿ÷ÿÿÿïÿÿÿ÷ÿÿÿûÿÿÿÿÿÿþÿÿÿþÿÿÿÿßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿðÿÿŸßÿóÿÿþÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿïÿÿÿ÷ÿÿÿûÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿŸÿÿþÿÿÿÿðÿþßÿÏÿÿùÿÿÿýÿÿÿþÿÿÿÿïÿÿÿßÿÿÿ÷ÿÿÿûÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿ÷ÿÿÿïÿÿÿ¿ÿÿÿÿðÿùÿßÿ¿ÿÿ÷ÿÿÿóÿÿÿýÿÿÿÿßÿÿÿßÿÿÿ÷ÿÿÿûÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿÿÿßÿÿÿûÿÿÿ÷ÿÿÿßÿÿÿÿðÿçÿßþÿÿÏÿÿÿïÿÿÿûÿÿÿÿ¿ÿÿÿ¿ÿÿÿïÿÿÿûÿÿÿÿ¿ÿÿÿ¿ÿÿÿßÿÿÿýÿÿÿûÿÿÿçÿÿÿÿðÿŸÿßùÿÿÿ¿ÿÿÿßÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿïÿÿÿûÿÿÿÿßÿÿÿßÿÿÿïÿÿÿþÿÿÿüÿÿÿûÿÿÿÿðþÿß÷ÿÿþÿÿÿ¿ÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿûÿÿÿÿßÿÿÿßÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿðùÿÿßÏÿÿýÿÿÿþÿÿÿßÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿûÿÿÿÿßÿÿÿïÿÿÿûÿÿÿÿ¿ÿÿÿ¿ÿÿÿÿÿÿð÷ÿÿß?ÿÿóÿÿÿýÿÿÿÿ¿ÿÿÿýÿÿÿþÿÿÿÿßÿÿÿûÿÿÿÿïÿÿÿïÿÿÿýÿÿÿÿßÿÿÿßÿÿÿŸÿÿÿðÏÿÿÞÿÿÿïÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿþÿÿÿÿßÿÿÿûÿÿÿÿïÿÿÿ÷ÿÿÿýÿÿÿÿïÿÿÿçÿÿÿïÿÿÿð?ÿÿÀÿÿÿð|ÿÿÿçÿÿÿÿÿÿßÿÿÿýÿÿÿÿ÷ÿÿÿûÿÿÿÿßÿÿÿûÿÿÿÿ÷ÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿýÿÿÿùÿÿÿðsÿÿÿßÿÿüÿÿÿÿ¿ÿÿÿûÿÿÿÿïÿÿÿûÿÿÿÿ¿ÿÿÿûÿÿÿÿ÷ÿÿÿûÿÿÿÿ¿ÿÿÿýÿÿÿþÿÿÿþÿÿÿðOÿÿÿ?ÿÿóÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿïÿÿÿ÷ÿÿÿÿ¿ÿÿÿûÿÿÿÿ÷ÿÿÿýÿÿÿÿ¿ÿÿÿþÿÿÿ?ÿÿÿ?ÿÿð?ÿÿüÿÿÿïÿÿÿüÿÿÿÿïÿÿÿÿßÿÿÿ÷ÿÿÿÿ¿ÿÿÿûÿÿÿÿûÿÿÿþÿÿÿÿßÿÿÿÿ¿ÿÿÿßÿÿÿßÿÿðÿÿûÿÿÿŸÿÿÿûÿÿÿÿßÿÿÿÿ¿ÿÿÿïÿÿÿÿ¿ÿÿÿûÿÿÿÿûÿÿÿþÿÿÿÿïÿÿÿÿßÿÿÿïÿÿÿçÿÿðÿÿçÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿïÿÿÿóÿÿÿûÿÿðÿÿŸÿÿüÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿ÷ÿÿÿýÿÿÿýÿÿðÿÿÿÿûÿÿÿÿ¿ÿÿÿþÿÿÿÿþÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿýÿÿÿÿ¿ÿÿÿûÿÿÿÿûÿÿÿþÿÿÿþÿðÿüÿÿÿçÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿýÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿýÿÿÿÿ¿ÿÿÿýÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿ¿ÿðÿóÿÿÿßÿÿÿþÿÿÿÿûÿÿÿÿýÿÿÿÿ¿ÿÿÿþÿÿÿÿûÿÿÿÿþÿÿÿÿßÿÿÿþÿÿÿÿþÿÿÿÿŸÿÿÿÏÿðÿïÿÿÿ?ÿÿÿùÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿûÿÿÿÿþÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿ÷ÿðÿŸÿÿþÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿïÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿûÿÿÿÿþÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿ÷ÿÿÿùÿðþÿÿùÿÿÿÿïÿÿÿÿßÿÿÿÿïÿÿÿþÿÿÿÿþÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿßÿÿÿûÿÿÿþÿðýÿÿÿ÷ÿÿÿÿŸÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿïÿÿÿþÿÿÿÿýÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿßÿÿÿÿïÿÿÿüÿÿÿÿðóÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿýÿÿÿÿýÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿïÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿŸðÏÿÿÿ?ÿÿÿþÿÿÿÿþÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿýÿÿÿÿýÿÿÿÿûÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿûÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿùÿÿÿÿ¿ÿÿÿïð¿ÿÿþÿÿÿÿýÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿýÿÿÿÿûÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿýÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿþÿÿÿÿÏÿÿÿ÷ð~ÿÿùÿÿÿÿóÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿûÿÿÿÿûÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿýÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿùðyÿÿÿ÷ÿÿÿÿïÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿþÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿûÿÿÿÿûÿÿÿÿÿßÿÿÿþÿÿÿÿýÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿûÿÿÿþpwÿÿÿÏÿÿÿÿßÿÿÿÿïÿÿÿÿýÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿûÿÿÿÿûÿÿÿÿÿßÿÿÿþÿÿÿÿþÿÿÿÿÿßÿÿÿýÿÿÿÿ°Oÿÿÿ¿ÿÿÿÿ?ÿÿÿÿßÿÿÿÿûÿÿÿÿïÿÿÿÿûÿÿÿÿûÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿïÿÿÿþÿÿÿÐ?ÿÿþÿÿÿþÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿûÿÿÿÿïÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿûÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿ¿ÿÿÿ൞ÿÿÿÿÿÿÿÿÿàÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿüÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿýÿÿÿÿøÿßûÿ¿÷ÿ¿ïýÿ¿÷þÿßûÿÿÿÿþÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿýÿÿÿü¾ÿßûÿ¿÷ÿ¿ïýÿ¿÷þÿßûÿÿÿÿþÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿýÿÿþï¾ÿßûÿ¿÷ÿ¿ïýÿ¿÷þÿßûÿÿÿÿþÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿýÿÿßï¾ÿßûÿ¿÷ÿ¿ïýÿ¿÷þÿßûÿÿÿÿþÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿýÿ€ÿßï¸ÿÿÿÿþÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿýÀ}ÿßîÿßûÿ¿÷ÿ¿ïýÿ¿÷þÿßûÿÿÿÿþÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿü?ýÿßÁ¾ÿßûÿ¿÷ÿ¿ïýÿ¿÷þÿßûÿÿÿÿþÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿýÿýÿÐ/¾ÿßûÿ¿÷ÿ¿ïýÿ¿÷þÿßûÿÿÿÿþÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿýÿýþï¸ÿÿÿÿþÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿýÿýÁßï†ÿßûÿ¿÷ÿ¿ïýÿ¿÷þÿßûÿÿÿÿþÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿýÿð?ßè>ÿßûÿ¿÷ÿ¿ïýÿ¿÷þÿßûÿÿÿÿþÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿýþ
ÿ߇¾ÿßûÿ¿÷ÿ¿ïýÿ¿÷þÿßûÿÿÿÿþÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿýýÿØo¼ÿÿÿÿþÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿüýÿ‡ï¢ÿßûÿ¿÷ÿ¿ïýÿ¿÷þÿßûÿÿÿÿþÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿýÿýø_îÿßûÿ¿÷ÿ¿ïýÿ¿÷þÿßûÿÿÿÿþÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿýÿý‡ßá¾ÿßûÿ¿÷ÿ¿ïýÿ¿÷þÿßûÿÿÿÿþÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿýÿøߏ¾ÿßûÿ¿÷ÿ¿ïýÿ¿÷þÿßûÿÿÿÿþÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿýÿ…ÿÜo¼ÿÿÿÿþÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿýø}ÿÃï¢ÿßûÿ¿÷ÿ¿ïýÿ¿÷þÿßûÿÿÿÿþÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿý‡ýþïÿßûÿ¿÷ÿ¿ïýÿ¿÷þÿßûÿÿÿÿþÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿüýñßè¾ÿßûÿ¿÷ÿ¿ïýÿ¿÷þÿßûÿÿÿÿþÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿýÿýßç¼ÿÿÿÿþÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿýÿøÿß²ÿßûÿ¾÷ÿ¿ïýÿ¿÷þÿßûÿÿÿÿþÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿýÿÅÿØïŽÿßûÿ¼ýÿ¿÷þÿßûÿÿÿÿþÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿýþ=ÿÇî>ÿßûÿ¾÷ÿ¿ïýÿ¿÷þÿßûÿÿÿÿþÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿýáýþá¾ÿÿÿÿþÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿýýñßϸ÷ßûÿ¿÷ÿ¿ïýÿ¿÷þÿßûÿÿÿÿþÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿüÿýß/¦àpýþ¿÷þÿßûÿÿÿÿþÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿýÿüØïž÷ßûÿ`üßûÿÿÿÿþÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿýÿáÿÇî>ÿßûÿ@?ÿÀøaþ¿÷þÿßûÿÿÿÿþÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿýÿÿé¸?ÿÆþÿÿÿÿþÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿýü}üßç¦ÿßûÿÿáÿƒÿ¿÷þÿßûÿÿÿÿþÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿýãýãߏžÿÜÿßûÿÿÿÿþÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿýýŸÞn>ÿØßûÿÿÿÿþÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿüÿüÙí¾ÿÿÿÿþÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿýÿñÿÇã¹ÿ ßüÿÿÿÿþÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿýÿÍÿŸÏ§þàUPU@çÿÿÿÿþÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿýþ=þ_/€ ( (?ÿÿÿþÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿýùýùÜï?÷@@ÿÏÿÿÿþÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿýÇýçÓîÿÏ€

ÿ÷ÿÿÿþÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿý?ýŸÏéÿ¿ûÿÙ@ßþÿïÿy@ûÿ?ùÿÿÿþþþÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿüÿüŸàª¨ª¨ÿÿÿþþþÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿýÿùþ_ßùÿÏÿ¿ýÿïÿ¿¿þÿïÿÿÿþÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿýÿåùß?÷ÿ¿þÿð¿ýÿïÿ¿ðßÿóÿŸÿÿþÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿýÿçÜÿÏÿýÿïÿýÿïÿ¿ýÿïÿ¿ýÿïÿÿþÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿýþ}ßÛÿ¿þÿûÿïÿûÿïÿßýÿ÷ÿßþÿóÿÿþÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿýùý?Çþùÿ÷ÿßþÿûÿïÿßþÿûÿïÿýÿÿþÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿýçüÿ€ÿÿþÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿýŸñÿóÿïÿßÿýÿûÿïÿïÿýÿûÿïÿ?ÿþÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿüÍüÿïÿŸÿ?ÿýÿûÿïÿïÿþÿüÿ÷ÿßÿþÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿýÿ=ûÿŸÿþÿþÿûÿ÷ÿïÿïÿ¿ÿÿûÿçÿþÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿýþýçÿþÿýÿýÿûÿ÷ÿïÿ÷ÿßÿ¿ÿ¿üÿûÿþþþÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿýùýŸüÿùÿûÿûÿ÷ÿ÷ÿïÿ÷ÿßÿ¿ÿßÿýÿþþþÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿýçýûÿ÷ÿ÷ÿ÷ÿ÷ÿ÷ÿïÿ÷ÿïÿßÿïÿ¿þþÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿýŸü?þÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿüóÿßÿßÿßÿïÿïÿïÿïÿûÿ÷ÿ÷ÿûÿçÿÏþÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿýÿïÿ?ÿ?ÿ¿ÿßÿßÿïÿïÿûÿ÷ÿûÿýÿûÿ÷þÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿýÿŸüÿþÿÿÿ¿ÿßÿïÿïÿýÿûÿûÿþÿýÿûþÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿýþûÿýÿþÿÿ¿ÿ¿ÿßÿïÿýÿýÿýÿÿþüþÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿýýÿçÿóÿýÿÿÿ¿ÿßÿïÿýÿýÿþÿÿŸÿ¿ÿ~ÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿýóÿßÿïÿûÿþÿÿÿßÿïÿþÿþÿÿÿïÿßÿžÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿýïÿ?ÿßÿ÷ÿýÿÿÿßÿïÿþÿþÿÿ¿ÿ÷ÿïÿîÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿýŸþÿÿ?ÿïÿýÿþÿÿ¿ÿïÿþÿÿÿ¿ÿûÿóÿöÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿüùÿþÿÿßÿûÿþÿÿ¿ÿïÿÿÿÿßÿýÿýÿøÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿüÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿøðx÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿx÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿx÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿx÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿx÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿx÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿx÷ÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿx÷ÿÿÿøˆˆ‡ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿx÷ÿÿÿú""'ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿx÷ÿÿÿøˆˆ‡ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿx÷ÿÿÿú""'ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿx÷ÿÿÿøˆˆ‡ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿxÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿx÷ÿÿÿú""'ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ{ÿÿÿÿÿûÿÿþÿÿÿÿÿþø/ÿx÷ÿÿÿøˆˆ‡ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ{ÿÿÿÿÿûÿÿþÿÿÿÿÿþûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¯ÿx÷ÿÿÿú""'ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ{ÿÿÿÿÿûÿÿþÿÿÿÿÿþûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¯ÿx÷ÿÿÿøˆˆ‡ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ{ÿÿüÿûÿÿþÿÿþÿþûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¯ÿx÷ÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ{ÿÿûïÿûÿÿþÿÿýïÿþûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¯ÿx÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ{ÿÿûïÿûÿÿþÿÿþÿþûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¯ÿx÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ{ÿÿüûÿÿþÿÿÿÿÿþûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¯ÿx÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ{ÿÿÿÿÿûÿÿþÿÿÿÿÿþûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¯ÿx÷ÿÿüÿÀÿüÿÁÿüÿÁÿÿÿxûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¯ÿx÷ÿÿûïÿ¿ûïÿ¾ÿûïÿ¾ÿÿÿ{ïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÞûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¯ÿx÷ÿÿûïÿ¿ûïÿ¾ÿûïÿ¾ÿÿÿ{ïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÞûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¯ÿx÷ÿÿûïÿ¿ûïÿ¾ÿûïÿ¾ÿÿÿ{ïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÞûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¯ÿx÷ÿÿûïÿ¿ûïÿ¾ÿûïÿ¾ÿÿÿxûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¯ÿx÷ÿÿûïÿ¿ûïÿ¾ÿûïÿ¾ÿÿÿ{ÿÿÿÿÿûÿÿþÿÿÿÿÿþûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¯ÿx÷ÿÿûïÿ¿ûïÿ¾ÿûïÿ¾ÿÿÿ{ÿÿÿÿÿûÿÿþÿÿÿÿÿþûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¯ÿx÷ÿÿûïÿ¿ûïÿ¾ÿûïÿ¾ÿÿÿ{ÿÿÿÿÿûÿÿþÿÿÿÿÿþø/ÿx÷ÿÿûïÿ¿ûïÿ¾ÿûïÿ¾ÿÿÿ{ÿÿÿÿÿûÿÿþÿÿÿÿÿþûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¯ÿx÷ÿÿûïÿ¿ûïÿ¾ÿûïÿ¾ÿÿÿ{ÿÿÿÿÿûÿÿþÿÿÿÿÿþûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¯ÿx÷ÿÿûïÿ¿ûïÿ¾ÿûïÿ¾ÿÿÿ{ÿÿÿÿÿûÿÿþÿÿÿÿÿþûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¯ÿx÷ÿÿûïÿ¿ûïÿ¾ÿûïÿ¾ÿÿÿ{ÿÿÿÿÿûÿÿþÿÿÿÿÿþûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¯ÿx÷ÿÿûïÿ¿ûïÿ¾ÿûïÿ¾ÿÿÿxø/ÿx÷ÿÿûïÿ¿ûïÿ¾ÿûïÿ¾ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿx÷ÿÿûïÿ¿ûïÿ¾ÿûïÿ¾ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿx÷ÿÿûïÿ¿ûïÿ¾ÿûïÿ¾ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿx÷ÿÿûïÿ¿ûïÿ¾ÿûïÿ¾ÿÿÿÿx÷ÿÿûïÿ¿ûïÿ¾ÿûïÿ¾ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿx÷ÿÿûïÿ¿ùÏÿ¾ÿûïÿ¾ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿx÷ÿÿüÿÀÿüÿÁÿüÿÁÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿx÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿx÷ÿÿÿÿÿÿà?ÿÿÿÿÿÿx÷ÿÿÿÿÿÿŸÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿx÷ÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿx÷ÿÿÿÿÿñÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿxðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿŸÿÿÿÿÿxÿÿÿÿÿÿ?ÿàÿ€ÿàÿàxÿÿÿÿÿøÿÿ›»»»?þ;»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»ºÿó»»»¸ÿùÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿçÿþnîîìÿøîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîüîîîî?þ?ÿÿÿÿøÿÿÿÿÿŸÿñ»»»³ÿã»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»¿þ»»»»ÿÏÿÿÿÿøÿÿÿÿþÿÎîîîÏÿÎîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîßÿ.îîîãÿóÿÿÿÿøÿÿÿÿñÿþ;»»»?ÿ;»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»ŸÿÛ»»»¸ÿüÿÿÿøÿÿÿÿÏÿøîîîìÿüîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîïÿæîîîî?ÿŸÿÿÿøÿÿÿÿ?ÿã»»»³ÿó»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»·ÿû»»»»ÿçÿÿÿøÿÿÿøÿÿîîîïÿÎîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîëÿüîîîîãÿøÿÿÿøÿÿÿçÿü»»»»Ÿÿ»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»¹ÿþ;»»»¸ÿÿ?ÿÿøÿÿÿŸÿòîîîîþnîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîÿÿ€?ÿÏÿÿøÿÿüÿ‹»»»¹ÿù»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»ÿÿÿÿÿÿÿÿñÿÿøÿÿóÿþnîîîçÿæîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîî¿ÿÿÿÿÿÿÿÿþÿøÿÿÏÿñ»»»»ŸÿÀ;»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿŸÿøÿþ?ÿÎîîîîÿÿÿþnîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîßÿÿÿÿÿÿÿÿÿçÿøÿùÿÿ;»»»¹ÿÿÿÿý»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»¯ÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿøÿçÿüÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?øÿŸÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏøüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿñøóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþxÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ˜ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðíjÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿþÿÀýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿþÿߍÖÿïýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿþÿØ=Öïw{Ýî÷{ßÿïýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿþÿǸÿïýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿþÿÜ–ïw{Ýî÷{ßÿïýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿþÿøTÿïýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿþÿ߅Âïw{Ýî÷{ßÿïýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿþÿØ<ÿïýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿþÿÇ¡Âïw{Ýî÷{ßÿïýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿþÿßÿïýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿþÿйÔïw÷{ßÿïýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿþÿυÂt‘÷{ßÿïýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿþÿÞøÿÿÿÿÿÿøÿÿϝÜyÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ}ÝÓÏÿÿÿÿÿÿÿÿøÿþ>wq÷wwwwwwwwwww>wuñÿÿÿÿÿÿÿÿøÿùùÝÇÍÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝß]Ü~ÿÿÿÿÿÿÿøÿççw·wwwwwwwwwww_·wŸÿÿÿÿÿÿÿøÿÜ~]ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÏÀãÿÿÿÿÿÿÿøüþwqüwwwwwwwwwwwwÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿøóøÿøÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿøÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿáü?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿáøÃáÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿàÿáøÏðü?ÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿþÿÿÿüÿÿÿøÿÿÿð  ?ÿÿàTTÿþ(
*
€ÿþðP@@ÿþ¨€( ÿÿÿÿþP?ÿÿÿÿÿT_ÿÿÿÿÿÿÿ
Š?ÿÿÿÿÿŠŠŸÿÿÿÿÿÿÿáPÿÿÿÿÿÿðPÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ*PÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿ€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿý?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÏÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýóÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýüÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿŸÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿçÿðÿÿÿùÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿùÿàÿ¿ÿáÿÿÿÿŸÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿþ?Àþ_ÿÿÿÿø?ÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿπýïüÿÿÿ‡ÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿós÷àÿü~ÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüû€ÿÃþÿÿãÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€ÿÿÿüü?ýÿþÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€ÿÿÿÀþ?ãÿûÿÀÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€ÿÿÿøÿ€>ÿ÷øÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÃÿÿ€ÿÿÿþÿÿÀÿÿï€?ÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿäÿ€ÿÿÿÿ€ÿÿàÿÿÐÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿùü€ÿÿÿÿàÿÿðÿÿÿ€ÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿþøÿÿÿÿüÿÿøÿÿÿÿÿÿƒÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿŸÿðÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿþÿÿ€OÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿçÿÿðÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿþÿ€?ÿÿÀÿÿÿÿÿùÿÿÿàÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿüüÿÿÿÀÀÿÿþÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿóÿÿÿÀøÿŸÿÿÿÿÃÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÏÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿþ?ÿÿÿÀÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿàÿÿÿÿùÿÿÿÿÀÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÀÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÀÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÀÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿü?ÀÿÿÿÿøÿðÿÿÿÿßÿþÿÿûÿÿÿÿðÿÀÿÿÿÿÿÿ÷ÿóÿÿÿÿ¯ÿþÿóÿÿÿÿÀÿÿÀÿÿÿÿÿðÿÿ÷ÿûÿÿÿÿwÿþ¿ÿëÿÿÿÿ?ÿÿÀÿÿÿÿÿþÿÿÿÿ÷ÿûÿÿÿÿ{ÿþ¿ÿëÿÿÿÿøÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿóÿÿÿþûÿþßÿÛÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÀÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿ÷ÿïÿÿÿýýÿþïÿ»ÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÀÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿûþÿþ÷ÿ{ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÁÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿóÿÿÿ÷ÿþ÷þûÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€?Àÿÿÿþÿÿÿÿÿÿ÷ÿûÿÿÿ÷ÿ¿þûþûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿ€?ÿÿÿÿÿ÷ÿûÿÿÿà_þýýûÿÿÿÿÿÿÿÿþÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿ÷ÿûÿÿÿßÿïþþûûÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÀÿÿÿÿÿÿ€ÿÿÿ÷ÿûÿÿÿ¿ÿïþÿwûÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÀÿÿÿÿÿøÿÿ÷ÿóÿÿÿ¿ÿ÷þÿwûÿÿÿÿþÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿ€ÿ÷ÿçÿÿÿÿûþÿ¯ûÿÿÿøÿÿÿÿÀÿÿÿÿüÿÿðÿ>ÿÿýþÿßûÿÿþÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿø?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€ÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿàÿÀÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€ÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿàÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿóÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿ?ÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÀÿÿÿðÿÿÿÿÿð0ÏÿÿÿÿÀÿÿÿÿüÿÿùÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿçÿÿüÿÿðÿÿÿ<ÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿŸÿðüÿÿà€ÿÿÏÿÀÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÀÿüÿàÿøÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿù?ÿÿþÿàÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿàÿÿÿÿþàÿÿÿÿð?ÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€óÜÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€ÿü_ÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿŸüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿàÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿàÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ#ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÃÿÿÿÿÿü?ÿÿÃÿü?ÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÃÿÿü?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÃÿÿÿÿÿü?ÿÿÃÿü?ÿÿÿÿÿÿÿÿÃÃÿÿÃÿÿü?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÃÿÿÿÿÿÿÿÿÿÃÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÃÃÿÿÃÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÀÿÿÀÀ ÀÀÀ À?ÀÀ?ÀÀÿÿÀÃÿÿÿÀ? ÀÃÀÿÿðÃððÿÿÿÀ?À?ÿÿÃÿÿÿÀ?ÿÿÀÀÀðÿÃÃÿÿÃÃÃÃÃÃÃÃÿÃÃÃü?ÃÃÿü?ÃÃÿÿÃÿÿÃÿÃü?ÃÃÿÿÃðððÃððÿÃÃÿÿÿÃÿÃÃÿÿÃÿÃÿÃÃÿü?ÿÃÿü?ÿÿÿÿÃÿÿÃÿÃü?ÃÃÿÿÿÿððÿÃððÿÃÿÿÿÃðÃÿðÿÃÿÃÿü?Ãÿü?ÿÿÿÃÃÿÿÿÃÿÃü?ÃÃÿÿüðÿÀðÿÃÿÿÿÃÀÃÿÀÿÃÿÃÿü?ÀÃÿü?ÿÀÿÿÃÃÿÿÿÃÿÃü?ÃÀÿÿððÿÀðÿÃÿÿÿÃÃÃÃÿÃÃÃÃÿÃÿü?ÿÃÃÃü?ÃÿÃÿÿÃÃÿÿÿÃÃÃü?ÃÿÃÿÿÃððÿÃÿðÿÃÃÿÿÃÃÃÃÿÃÃÃÃÃÃÿü?ÃÃÃü?ÃÃÿÿÃÃÿÿÿÃÃÃü?ÃÀÃÃÿÿÃððÿÃððÿÃÿÿÃÿÀÿÀÀÀÿÿÃÿÿÿÀÃÀÃÿÃÿÿÀÀ?ÀðÿÃÀÿÿÀÃÀÿÀÀðÀÿÀÀðÀÀÀÿÿÀÃÿÿÿðÃÀÃÃÀÿÿðÀ?ðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÃÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÃÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð?ÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÃÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿü?ÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÃÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿü?ÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÀððÃÿÿð0Ãððü?ðÀðððÿÿðÃð0ÿÿð0ÃððÃÀðÀðððÿÿÿÿÿÿÀÀÀðÀÿÿÀÃðÀü?ðÀðÀÀÿÿÀÀÀÿÿÀÃðÀÀÀðÀðÀÀÿÿÿÿÿÿðÿÃðÃðÿððÿÿÃðÃðÃðü?ÿðÿÿÃðÃðÿÿÃðÀðÃÀÿÿÃðÃðÃðÀððÿÿðÿÿÃðÃðÿÿÿÿÿÿðÿÃðÃðÿðÿÿÿÃðÃðÿðü?ÿðÿÿÃðÃÿÿÿÿðÃðÃðÿÿÃðÃðÿðÃððÿÿðÿÿÃðÃÿÿÿÿÿÿÿðÿÃðÀÿðÿÿÿÃðÃðüü?ÿðÿÿÀÀÿÿüÃðÃðÿÿÃðÃðüÃððÿÿðÿÿÀÀÿÿÿÿÿÿðÿÃðÀÿðÿÿÿÃðÃððü?ÿðÿÿÀðÿÿðÃðÃðÿÿÃðÃððÃððÿÿðÿÿÀðÿÿÿÿÿÿððÃðÃÿÿðÿÿÿÃðÃðÃðü?ÿððÿÃÿÿðÿÿÃðÃðÃðÿÿÃðÃðÃðÃðððÿððÿÃÿÿðÿÿÿÿÿÿððÃðÃðÿðÿÿÿÃðÃðÃðü?ÿððÿÃðÃðÿÿÃðÃðÃÀÿÿÃðÃðÃðÃðððÿððÿÃðÃðü?ÿÿÿÿðÃðÀðÀ?ÿÿÀÀÀÀðððÀÀÿÿÀÃðÀÿÿÀÀÀÃðððððÀÀü?ÿÿÿÿüÃðððÀ?ÿÿðððÀðüðððÿÿðÃðð0ÿÿðððÃðüðüðððü?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÀ?ü?ÿÿü?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿü?ÿÿÿÿÀ?ÃÀÃÿÿÿÿü?ÿÿÃÿÿÿÿÿÿÿÿÿü?Ãÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿü?ðÀÃÃ?ü?ð??ð?ÀÀÿÿðÿÃÃÀð?À?ü?üÃÃÿü?ü?Ãÿü?ÃÿÿÿðÿÃÃÿü?Ãÿü?ü ÃÀü?ü?Ãÿü?ÀÿÿðÿÿÃÃÀü?ÿÀü?üÃü?ü?ÃÃü?ÿÿÃÿÿðÿÿÃð?ÿÃü?Ãü?üÀÀÀÀðððÀÿÿü?ÿÃðÿðÀÀÀðÀÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÃÀ½ÀÿÿÿÿÀ?ü?ÿÿü?ÿÿÿÿÿÿÿÃÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿü?ÿÿÿÿÀ?ÃÀÃÿÿÿÿü?ÿÿÃÿÿÿÿÿÿÿÿÿü?ÃÿÿÿÿÿÿÃÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿü?ðÀÃÃ?ü?ð??ð?ÀÀÿÿðÿÃÀÿÿÃÃÀð?À?ü?üÃÃÿü?ü?Ãÿü?Ãÿÿÿðÿ ÃÃÃÃÿü?Ãÿü?ü ÃÀü?ü?Ãÿü?ÀÿÿðÿÃÃÿÿÿÃÃÀü?ÿÀü?üÃü?ü?ÃÃü?ÿÿÃÿÿðÿÃÃÃÿÿÿÃð?ÿÃü?Ãü?üÀÀÀÀðððÀÿÿü?ÃÀÃÿÿÿÃðÿðÀÀÀðÀÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÃÀOÀÿÿÿÿÿÿÿÿü?ÿÿü?ÿÿÿüÃÿÿÿÿÿÿÃÿÿÿÃÿÿÿÿÿÿüÃÃ??ð??ð?ÀÀÃÃÿÃÃÿü?Ãÿü?Ãü ÃÀÃÃÿü?Ãÿü?À ÃÃÃÃü?ÃÃü?ÿÿÀÀÀÀÃððððÀ ÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüyÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ??ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?ü<ÿÃÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?óÌÿ<Ï?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?óÌÿ<ÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?3Ìÿ<Ìðà 0à 0à 0à 0à 0à 0à 0à Àü<ÃÏ0à 0à 0à 0à 0à 0à 0à 0à zÀ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð?óÏÏÀðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÀóÏ3Ï3ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿ0 üÀðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿ3ÌÏóü0à 0à 0à 0à 0à 0à 0à 0ÃóÌüÏð 0à 0à 0à 0à 0à 0à 0à 0Ãy?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀóð üÀ óÀ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀóóÿ3üüó<ÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀóðÿÏüüóÃÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀóóÿ3üüó3Ïðà 0à 0à 0à 0à 0à 0à óð üüÿ<À0à 0à 0à 0à 0à 0à 0à zÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð??ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð?0?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð?3Ìó<ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð?3Ìóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð?3Ìó3à 0à 0à 0à 0à 0à 0à 0à 0ÃÀð?<à 0à 0à 0à 0à 0à 0à 0à 0Ãxÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ??ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?0ÏÏ0??ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿ3Ï??Ìÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?0üüÏ??óÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?3üÏ??óðà 0à 0à 0à 0à 0à 0à 0ð üðÿ?óðà 0à 0à 0à 0à 0à 0à 0x??ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ??ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?< Ï3üüÀ<ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?3üÿ?Ï3ü<Ïóüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?< £ÿÿðÿÿÿÿÿ Š ÿÿðÿÿÿÿÿ¢ÿÿðÿÿÿÿüŠ¨¢?ÿðÿÿÿÿòŠª*Œÿÿðÿÿÿÿò¢ªŠ€ÿÿðÿÿÿÿÊ¢ª¢ƒÿÿðÿÿÿÿ*¢ª¢#ÿÿðÿÿÿÿ*¨ª ÿÿðÿÿÿüª¨ª¢ÿÿðÿÿÿüª¨ª
ÿÿðÿÿÿüªª ªÿÿðÿÿÿüªª
ªÿÿðÿÿÿüªª*ªÿÿðÿÿÿüªª*ªÿÿðÿÿÿüªª*ªÿÿðÿÿÿüªª*ªÿÿðÿÿÿüªª*ªÿÿðÿÿÿüªª*ªÿÿðÿÿÿÁ*ª*ª?ÿÿðÿÿüJ¨ª¨ÿÿÿðÿÿÀR¨ª£ÿÿÿðÿÿÿÁT¢ªÿÿÿðÿÿÿüU"ª?ÿÿÿðÿÿÿÿ@ÿÿÿÿðÿÿÿÿñAU?ÿÿÿðÿÿÿÿüUOÿÿÿðÿÿÿÿÿÅSÿÿÿðÿÿÿÿÿÅSÿÿÿðÿÿÿÿÿÅ<ÿÿÿðÿÿÿÿÿÅ?ÃÿÿÿðÿÿÿÿÿÅ?ÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÅ?ÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÅ?ÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÅ?ÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÅ?ÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÅ?ÿÿðÿÿÿÿÿÅ?ÿüUOðÿÿÿÿÿÅ?ÿñU?ðÿÿÀ?Å?ÿÅÿðÿÿÅUÅ?ÿÄSÿðÿÿÅAT?ÿÁOÿðÿÿÅT?ÿÀ?ÿðÿÿðUPÅ?ÿ?ÿÿðÿÿÿÅ?üÿÿÿðÿÿÿðÿÅ?óÿÿÿðÿÿÿÿÿÅ?ÏÿÿÿðÿÿÿÿÿÅ??ÿÿÿðÿÿÿÿÿÅ<ÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÅ3ÿÿÿðÿÿÿÿÿÅðÿÿÿðÿÿÿÿÿÅ?ÿÿðÿÿÿÿÿÅ?ÿÁU?ðÿÿÿÿÿÅ?ÿÄOðÿÿÿÿÿÅ?ÿÁASðÿÿÿÿÿÅ?ÿüðÿÿÿÿÿÅ?ÿÿÁU0ÿÿÿÿÿÅ?ÿÿüÿÿÿÿÿÅ?ÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÅ?ÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÅ?ÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÅ?ÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÅ?ÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÅ?ÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÅ?ÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÅ?ÿÿÿÿðÿÿÿüÿÅ?óÿÿÿðÿÿÿó?Å?ÌÿÿÿðÿÿÿÏÏÅ???ÿÿðÿÿÿ?ðÿÏÿÿðÿÿÿÏÿÿÿÿ?ÿÿðÿÿÿóÿÿÿüÿÿÿðÿÿÿüÿÿÿðÿÿÿüÿÿÿóÿÿÿðÿÿÿüÿÿÿóÿÿÿðÿÿÿüÿÿÿóÿÿÿðÿÿÿüÿÿÿóÿÿÿðÿÿÿüÿÿÿóÿÿÿðÿÿÿüÿÿÿóÿÿÿðÿÿÿüÿÿÿóÿÿÿðÿÿÿüÿÿÿóÿÿÿðÿÿÿüÿÿÿóÿÿÿðÿÿÿüÿÿÿóÿÿÿðÿÿÿüÿÿÿóÿÿÿðÿÿÿüÿÿÿóÿÿÿðÿÿÿüÿÿÿóÿÿÿðÿÿÿüÿÿÿóÿÿÿðÿÿÿüÿÿÿóÿÿÿðÿÿÿüÿÿÿóÿÿÿðÿÿÿüÿÿÿóÿÿÿðÿÿÿüÿÿÿóÿÿÿðÿÿÿüÿÿÿóÿÿÿðÿÿÿüÿÿÿóÿÿÿðÿÿÿüÿÿÿóÿÿÿðÿÿÿüÿÿÿóÿÿÿðÿÿÿüÿÿÿóÿÿÿðÿÿÿüÿÿÿóÿÿÿðÿÿÿüÿÿÿóÿÿÿðÿÿÿüÿÿÿóÿÿÿðÿÿÿüÿÿÿóÿÿÿðÿÿÿüÿÿÿóÿÿÿðÿÿÿüÿÿÿóÿÿÿðÿÿÿüÿÿÿóÿÿÿðÿÿÿüÿÿÿóÿÿÿðÿÿÿüÿÿÿóÿÿÿðÿÿÿüÿÿÿóÿÿÿðÿÿÿüÿÿÿóÿÿÿðÿÿÿüÿÿÿóÿÿÿðÿÿÿüÿÿÿóÿÿÿðÿÿÿüÿÿÿóÿÿÿðÿÿÿüÿÿÿóÿÿÿðÿÿÿüÿÿÿóÿÿÿðÿÿÿüÿÿÿóÿÿÿðÿÿÿüÿÿÿóÿÿÿðÿÿÿüÿÿÿóÿÿÿðÿÿÿüÿÿÿóÿÿÿðÿÿÿüÿÿÿóÿÿÿðÿÿÿüÿÿÿóÿÿÿðÿÿÿü?ÿÿðÿÿÿðÿÿÿÃÃÿÿÿÿðÿÿü?ü?ðÿðÿÿðÿÿÃÿÿÀÿÿÿðÿü?ÿÿÿÿÿÿðÿðÿÃÿÿÿÿÿÿÿÿðü?ÿÿÿÿÿÿÿÿðóÀ?ÿÿÿÿÿÿüðÏÿÀ?ÿÿÿÿÿÿ0ÿÿÀÿÿüüÿÿÿÿÿÿÿððÿÿ?ÿÿÿÿÀÿðÿÿÿÀ?ÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿþ«ÿÿÿÿÿÿÿðÿÿþþÿÿÿÿÿÿÿðÿÿþþú¿ªú¿ÿÿðÿÿþ«ïîÿïïÿÿðÿÿþïïï«ê¯ÿÿðÿÿþûïïþïÿÿÿðÿÿþþú¾«ú¯ÿÿðEÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ??ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?0 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀóüóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ3ðüóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ<óüóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?0 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀE?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?ð?Ïð0óóÿÿÿÿÿÿÿÿÀóÏ3Ïÿ?ÌóÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?ð<üÏÿ??3ÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?ó<Ïÿ?3ÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?óÌüð???0ÿÿÿÿÿÿÿÀE??ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ??ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?0 ÿ?0 ÏÏÿð<<?À?3üÿ?3ÿÏó?ÿÏóÌÿóÿÀÌðüÿ?0ÿÏüÿÿðóÌ?óÿÀÌóüÿÌóÿÏüÿÿÿ3ÌÿóÿÀóð óðÏüÿÿÀü<ÿóÿÀEÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ<ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?0 ÿÀÏ0Ï3ÿÿÿÿÿÀ?3üÿÏ?Ï???Ï3ÿÿÿÿÿÀ?0üÿÏ0À??Ï3ÿÿÿÿÿÀ<óüÿÏ<Ï???Ï3ÿÿÿÿÿÀð ÀÏ???ððÿÿÿÿÀE??ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ??ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?0ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÀóüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀóðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀóóÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀóð ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀEÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ??ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?0< üð<ÿÀ<<üÿÿÿÿÀóÏ<<ÏóÿÿüóÏ3ÿÿÿÿÀ?0?<ÌÌLÀÿð…U]ÿ¨P
ªªªªªªªª«ú¡UR€DDÿüU\DOÿáUPªªªªªªªª¬þªOð ?ÿUpÿõUTªªªªªªªª°ÿê 0<ÿñ?ÿÀÑÿýUU*ªª¿êªªªÑÿ«Ñ?ÿÀ0?ÿüÿÿõUJªªÏúªª«Ïì?ÀÿÀð ðDDDDOÿÿDDDÿÿýUJª«Dþªª¬DDôDO0 ÌGð4ü4DüÿÿÿÿÿU*ª¬ÿª¿ð?ðü0ðü?ÃÿÀÀÿÿÿÑÿÃÔªÿ±?ÿññÿÑñÿÿ?ÀÿÑýÿÿÀÿÿüÿÃÿ«À?ÿððÿÀ ü?ÃðÃüÀÿÀÿðDDDDGÿÿüDDDGÿÿ?üDDDOÿôDDDDtDGÿð4DOÿDOüGÿG÷ GÿüDDOÄDOüÿÿÿÿÿÿÿðÿüÀÿððÿÀ0?ÿüÿÿÿÿ?ÿÿóÿÑóý=ÿ?ÿñýýñÑÿý?ÿÀÿÿÿÀ?ÿÿÿ?Àÿð?üÀÀÿðÿ<ÿ|ÿÿ<ÿðDDDDGÿÿÿôDDOÿÿÄDDtôDDDDDDDwwÿDDDDÿÇÿÄGDG DDÿDDDGÿÄD|ÿð?ÿÿüðóÿð<3ðÏÀÿÀÿÀÀÇÀ0ÿÿÀÿð?ÿÿýÿÿý?ÿñÓÿÑÿñÿÿñÓÀÑÿÑ?Ñÿðÿ?ÿü ÿÀÿÿÿ?ÿÀÀÿÀÿðÿÿ0ýp?ÀÿðDDDDDOÿÿüDDDDOÿÄÏDDDÿÿDDtüÄDÿÿDDDDDDÿôOÿDODÿ< DDDLôDDDDDDOðÿü<üÿÿÿ?ÿÀÏ?ÀÿÀ?0?ð?À?ð?ÿýÑýÿñÿÑýÿÿÿÑÑÏÑ=ÑóðÿÿüüüÿÀüÀÿÀü?ÿÿÀÀÿÀððDDDDDOÿüGüDDDDÿÏÿôDDDüDDGDOÄDDÿDDDDDDOÿDÿÄDDOõðDDDDGDDDGôDDDðÿÿ<ÿÀ3ü?Àüð?ÀÏÀÿðð\ÿüüðßÿÑÿñýÿÑý?ý?ÿÑýÑÿýñÿ?ð
ªªªª¨ÿÀÿÀ?ðÿ ü?ÿüüÿÿÿð?À?ð0DDDDDDhDDOÿÄôDDOôDDLÇüDDGÿÌDDDDDÿÿÏÿÄLDôCÀ DDDDDDGÿÄDDÿüDDðˆÿü3ððÀÌÿü?ÿÿÿÿü0üÿðÃü0ˆ ýýÿýÿÿýÿÑÿÿÿÑýÿ<ÿÑñÓý0ˆÿü?ÿÿü3Àü?ÿðÌÿð ü?<?DDDDDDˆDDDÿüDÿôDDÿDDDOÿÄDD|OüDDDDOÿGÿüGüGÄCÀüDDDDDOüOÿDGÿÄD@ˆ Àÿÿ?üÿ?ðÿÃ<ÿÿüüðð?ÿÿÌÿÀÿðˆ ÑÿßÑý?ÑÝÿÑÿ?ýýÿÑ ßóÿÿÿñýˆ üÿüü?ÿÿÀ?ð?À<ÿð ðÿÏÀÿüÿÀDDDDDDˆÿÄDÏÌDDÿDOÇÿDDDOÿÄDOôOüDDDDOôOÏÄDÿG ÇÿOÿüDDDDôDÿDGôô@ˆÿÀÿÿÿðÀ?ÀÿÿðÿðÃÀÿÁð3ÿ fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffp™™™™™™ˆ ™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™ffffffˆ
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffp™™™™™™ˆ ™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™ffffffˆ
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffp™™™™™™ˆ ™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™›™™™™™™™™™™™™™UUõÿý™™™™™™™™ffffffˆ
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeUÿÿò""#ÿfffffffp™™™™™™ˆ ™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™9™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™”ÿÿðù™™™™™™ffffffˆ
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffÅUÿÿˆˆˆ‹ÿffffffp™™™™™™ˆ ™™Ÿ™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™˜™UUuÿÿý¿Ù™™™™™™ffffffˆ
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffgfffffff@&ffæff_ffffffffp™™™™™™ˆ ™™™™™™™WÕßÿÿÿý™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™˜™™™™™™™™™™™™™™ffffffˆ
fffffUU?ÿÿûˈKÿþfffgfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffp™™™™™™ˆ ™™™™UCÿÿþª€E@ÿ™™ƒÙ™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™ffffffˆ
fffU?ÿÿÿéU"""!"%cöfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffp™™™™™™ˆ ™™™Oÿÿÿê•=™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™f"""ffˆ
ffg•?ÿÿ©Xˆˆˆˆˆˆˆ‹ÿfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffpˆ ™™œUOÿêPÿY™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™hˆˆˆˆˆ
f"2."UUO•R"""#ÿþWïÖfffffffffffæffffffffffffffffffffffffffffffffffffpˆ À°ÐU_Wÿÿý™_ŸÛý™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™b"""""ªªªªª¨ˆˆˆx¤ÀÖffeffefçöfffffffffffffffffgffffffffgffffffffgffffffffffffp™™™™™™™™™™™Á ™Õ™™UUUYYŸùݙ™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™ffffffffffff"""&feWeUUUUUVfSvgfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffp™™™™™™™™™™™™˜‘UU™™•UUY™•Ÿ™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™fffffffffffffhˆˆˆ…–VVfUUVffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffp™™™™™™™™™™™™™™˜™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™fffffffffffffffUUUUUVfffffffffffoffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffp™™™™™™™™™™™™™™™™™•Y™™™™™™™™™™™™™¿Ù™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™fffffffffffffffffUffffffffffffffÃöfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffp™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™ƒٙ™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™fffffffffffffffffffffffffffffff`ÿfffffffffffffffffeUUUUUUUUUUffffffffffffffffffp™™™™™™™™™™™™Ÿ™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™UUüÿòªªª¿ÿÿý™™™™™™™™™™™™™™™™fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffUTÿÿÿÿÿê•UXˆˆˆÿöfffffffffffffffp™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™Uÿÿÿÿÿÿª¥U?ٙ™™™™™™™™™™™™™ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeWÿÿÿÿÿꪥU""" """ÿffffffffffffffp™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™›™™WÿÿÿÿÿꪥU@ý™™™™™™™™™™™™™fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffnÿÿÿÿÿþª©UHˆˆˆ€ˆˆˆæffffffffffffp™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™¿ÿÿÿÿÿꪕTù™™™™™™™™™™™™fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffÿÿÿÿÿÿêªUV""""""""""""">ffffffffffffpwM!UUP*¡UUUU@ªª¡UUUUUPªªª¡UUUUUU@
ªªª¨UUUUUUUJªªªªUUUUUUTJªªª …UUUUUUU@U*ªªª‚¡UUUUUUUTU*ªªªª¨UUUUUUUU@UU*ªªªªªUUUUUUUTUTªªªªªª…UUUUUUUUUURªªªªªª¡UUUUUUUUPUUJªªªªªª¡UUUUUUUUTUUU*ªªªªªª¡UUUUUUUUU@UUU*ªªªªªª¡UUUUUUUUUPUUU*ªªªªªª…UUUUUUUUUUUUU*ªªªªªª…UUUUUUUUUU@UUUUBªªªªªªUUUUUUUUUUPUUUUT*ªªªªªUUUUUUUUUUTUUUUUBªªªª¨UUUUUUUUUUUUUUUUUTªªªª¨UUUUUUUUUUUU@UUUUUU*ª¨UUUUUUUUUUUUPUUUUUUUUUJªª…UUUUUUUUUUUPUUUUUUUUURªª¡UUUUUUUUUUUTUUUUUUUUT¨UUUUUUUUUUUTUUUUPª¡UUUUT*UUUUUUUUUUUUUUUU*ªUUUUJ¨UUUUUUUUUUU@…UUUUUPª¡UUUURª…UUUUUUUUUU@…UUUUUU@¨UUUUTª¡UUUUUUUUUUP¡UUUUUUU@UUUUU*¨UUUUUUUUUUP¡UUUUUUUUUUUUU*¨UUUUUUUUUUT
…UUUUUUUUUUUUU*¨UUUUUUUUUUT
…UUUUUUUUUUUUU*ªUUUUUUUUUU
…UUUUUUUUUUUUU*ª…QUUUUUUUUU*…UUUUUUUUUUUUU*ª¡HUUUUUUUUU@*…UUUUUU@UUUUUU*ª¨RUUUUUUUU@*UUUUUUJUUUUU*ªª…UUUUUUUU@(UUUUUUU*…UUUUTªªª…!UUUUUUUU@¡UUUUUUU*¡UUUURªªª¡HUUUUUUUU ¡UUUUUUUJ¨UUUUJªªª¨HUUUUUUUU …UUUUUUUJ¨UUUTªªªªª(UUUUUUUU UUUUUUUR¨UEP
ªªªªª¨UUUUUUUU UUUUUUUURª
ªªªªªª¨UUUUUUUU(UUUUUUUUTª€ªªªªªªªª¨UUUUUUUT¨UUUUUUUUTªªªªªªªªªªªUUUUUUT¨UUUUUUUUU*ªªªªªªªªªª…UUUUUUU(UUUUUUUUU*ªªªªªªªªªª¡UUUUUUU(UUUUUUUUU*ªªªªªªªªªª¡UUUUUUU(UUUUUUUUTªªªªªªªªªªª¡UUUUUUU(UUUUUUUUTªªªªªªªªªªª¨UUUUUUT¨UUUUUUUURªªªªªªªªªªª¨UUUUUUT¨UUUUUUUUJªªªªªªªªªªª¨UUUUUUT UUUUUUUU*ªªªªªªªªªªª¨UUUUUUT UUUUUUUTªªªªªªªªªªªª¨UUUUUUT UUUUUUUTªªªªªªªªªªªª¨UUUUUUT UUUUUUUU*ªªª¨*ªªªªªª¨UUUUUUU UUUUUUUUJªªª¨Jªªªªªª¡UUUUUUUUUUUUUUUJªªª¡Rªªªªªª¡UUUUUUU@UUUUUUU*ªªª¡Rªªªªªª…UUUUUUU@!UUUUUUTªª
*…RªªªªªªUUUUUUU@(UUUUUUJª¨HJRªªªªªªUUUUUUU(UUUUUTªª¡AJJªªªªªªUUUUUUU(UUUUUTªª…!RJªªªªª¨UUUUUUUTUUUUTªª…R*ªªªªª¨UUUUUUUTUUUUU*¨R…HU*ªªªªª¨UUUUUUUPUUUUE*ªU(Tªªªªªª¨UUUUUUUP¡UUUU!*ªªAR¢ªªªªª¨UUUUUUU@¡UUUU!*ªª…Uªªªªª¨UUUUUUU(UUUU!**ª¨TTªªªªªªUUUUUU*…UUU!(Jªª¨UTªªªªªªUUUUUT
…UUU(¨Jªª…UTªªªªªª…UUUUUTú…UUU*¨Jªª¡URªªªªªª¡UUUUUP?þ¡UUU*¨Jªª¨UJªªªªªª¨UUUUU@óü¡UUT¿á*¨ªªÕ*ªªªªªªªUUUUßÿ¨UUUÓñ*¡*ª€ªªªªªªªª…UUU@?ÿ(UUWÿê¡Jªªªªªªªªªª¡UUT ÄOÿ
U\Dÿú¡Jªªªªªªªªªª¨UUR€
üÃÿ ÿ0ÌÀÃ0@Èÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿü?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏüÏüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ü3ÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ0Ïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ü3ÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ3ÿÿÿÿÿÿüÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿü3ÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ0Ïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿ3ÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ0UUUUUUPÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ0UUUUUUPÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿ?ÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ0UUUUUUPÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿü3ÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ0UUUUUUPÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿü3ÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ0UUUUUUPÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿü3ÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ0UUUUUUPÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ0UUUUUUPÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ??ÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ0UUUUUUPÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ??ÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ0UUUUUUPÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?<0ü?<0üÿÿ?ÿÿóÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ0UUUUUUPÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<óó?<ðÿÿ?ÿÀÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ0UUUUUUPÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?3ó?óó33ó?óÿÿÿ?ÿÏóÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ0UUUUUUPÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?<?üÌü?üÿüÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ0UUUUUUPÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ0ÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿüóÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ0ÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿüóÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿüóÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿüóÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ??ÿóÿ?ÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿü0ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?üóü?<0üÿüÿÿÿóÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð<Ïÿÿÿÿÿ3ÌÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ3óÀÿ??<ðÿüÿÿÌÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀóÿÿÿÿÿÃó?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?3óóÿ?33ó?óÿÿüÿÿüóÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÃ?ÿÿÿÿÿÌÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀüóÿÏÌü?üÿüÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿü ÿÃÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿüÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿüÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿð?ÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿüÿÿÿ?ÿÿ?ÀÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿüÿÿÿ?ÿÿ ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÀÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿ?ÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÃÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿü3ÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿü3ÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿü3ÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ ÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüüðüðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÀ?ÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüüüüüüÏÌÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÏÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüüüüüüÏÏüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿóÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüüüð<üð ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÏÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÀ?üÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿü?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÏÿÿÿÿÿ??ÿÿÿ?ÿÿÿÿÿ?ÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿü?ÿÿÿÿÿ?<À<0ü?À<ÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿ0ÿ?ÿ??ÿ?ÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<óÿÿ???ÿ??ÿ?ÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿ?<ÿÏ?üÀ?Ïÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿó?ÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÏð?ð<ðÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ ÿüÿÏÏÌüÀ?ÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÌÿüÿÏÏÌüÿÏÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÏÿ?ð<üÀ?ÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüOÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿñSÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿT?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüUUOÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿñUUSÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÅUUTÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿUUU?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüUUUUCÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÁUUUUTÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿUUUUU?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüUUUUUUOÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿñUUUUUUSÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÅUUUUUUT?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿUUUUUUUOÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðUUUUUUUUSÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÅUUUUUUUUTÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿUUUUUUUUU?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüUUUUUUUUUUCÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿü?ÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿñUUUUUUUUUUTÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÅUUUUUUUUUUU?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿü?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüUUUUUUUUUUUOÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿñUUUUUUUUUUUUSÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿð?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð?ÿÿÿÿÿÿÿÿÅUUUUUUUUUUUUT?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿUUUUUUUUUUUUUOÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÃÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüUUUUUUUUUUUUUUSÿÿÿÿÿÿü?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿñUUUUUUUUUUUUUUTÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿüÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÏÿÿÿüÿÿÿÿÿÿUQQ@PU@QQ@UU?ÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿóüüÏÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿüUUPAQQUQPQUCÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿüÿÿÿ?ÿÿÃÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÏüÿÀ?Ì?ðð<Ãðÿð?ðÿÏÿÿÿÿñUUQQQUQQUUTÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿóóÿÿÿ?ÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÏüÿÏÏÃÿÏÿÏÀ ?üüüÿÏÏüÿÏÀUUQQQQUQQUUüÿÿÿÿÿÿÿóÿ?0ÏüóüÿÿÿÿÿÿüÿÿÏüüÏÌüÏüüÏÿÏÏüÿüÿüüÿÏÏÿüÿÏÿÿÿÿñUUQQQQUQQAUU?ÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿü?33?3óóðÿÿÿÿÿÿüÿÿóÿÏÏÏÿðóð<ÿð<ÿ?ð ÿ?ÿÿÿÿüUUQQ@P@QQ@UUTÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿóó?33?3óóÿóÿÿÿÿÿÿóÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿUUUUUUUUUUUUUUUCÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿüÀ33üÀðÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿñUUUUUUUUUUUUUUT?ÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÃÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüUUUUUUUUUUUUUUPÿÿÿÿÿÿü?ÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿUUUUUUUUUUUUUCÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿð?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð?ÿÿÿÿÿÿÿÿÅUUUUUUUUUUUUU?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿñUUUUUUUUUUUUTÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüUUUUUUUUUUUCÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÅUUUUUUUUUUU?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿü?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿü?ÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿñUUUUUUUUUUTÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüUUUUUUUUUUCÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿUUUUUUUUU?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÅUUUUUUUUTÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðUUUUUUUUCÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿUUUUUUU?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿð?ÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÅUUUUUUTÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÏÏÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿñUUUUUUCÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÏÿÏÌðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüUUUUUU?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿð üÏÌüÏÌÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿUUUUTÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÏÌüÏÌüÏÏüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿñUUUUCÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿð?ð üð ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüUUUU?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿUUTÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÅUUCÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿñUU?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüTÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿð?ÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÅSÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÏÏÿÿÿÏüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿñOÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÏü3ð?Ïüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿü?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿð ÌÀÏüüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÏÌÌÏÿÏüÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿð<Ìð?ð<ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿüÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ ÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿüÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿüÿðð?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿó?ÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿüÿÀ?ÏÀ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüüðüðÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÏÏð?ð<ðÿÿÿÿÿÿÿüÿÿüüüÿÏÏÏÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüüüüüüÏÌÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÀ ÿüÿÏÏÌüÀ?ÿÿÿÿÿÿÿüÿÿüÿÀ?óð<ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüüüüüüÏÏüÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÏÌÿüÿÏÏÌüÿÏÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüüüð<üð ÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÏÏÿ?ð<üÀ?ÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿü?ÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿüÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿüÿÿüÿóÏÏÌÃð?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿüüü?ÏÏÌ?À ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿüüÿü?ÏÏÌÿÏÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿüÿóÏóð ÿð<ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿóóÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿóóÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿóóÀóÀ<ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿó3?0ÿ?0ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿðÃ?3ÿ??óÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿóóÀóÿÀ0ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿð?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿüü3ð?ð?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿüüÌð üÀ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿüüÌÏÌüÏÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿð<Ìðð<ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÃÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÏÏÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÃÏÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿ?ÿÿÃÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÌÌüÃ<ð<Ãðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóóÿÿÿ?ÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÌÌüÌÌüÀ ?À?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿ?0ÏüóüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÏ üÌÌüÏüÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿü?33?3óóðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÏÏÌÌð<ÿÀ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóó?33?3óóÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÀ33üÀðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿü??ÿ<ÿü???3ðüÿ?0ð?üÃ?30?üó<óÀ?ÿóðy¡É‘1ùIÁa)1qé‰ Ù 
É
I
™
Á
9Ù¡‘©9ñ‘ YÑ!™a)ñiáY©Ñ!qé)Q¡ñ‘1 Ñ q!"‰"#Q#É#A$ %%!&Á&a'Ù'ñ(‘)©*!+™+±,ñ-á.Ñ/é0Ù1ñ2á3©4Á5967¡7‘8©9q:é:9;‰;<¡©>!?™?‰@Ù@ÉABiBáB1CÑCID‰EG1HHùH™IÁIéIJ9JaJK)KQKyK¡KÉKL‘L MM!NéN9O‰OPQPñPiQ‘QáQ1RYR©RqS9T‰TQUiV¹V©W   
 (ba`c_€¤Øˆ5(5 EF¸GlHØHhIôJ˜\:l¨”5œEPFÔI„KL¤:´|È$6tFJÌK$ 4;üœ !´6àF¬J€LD
|;hP"h7LG¤L¬ 0<ÔPÜ#ø7ÈLÌ T<øth%d84MÈ
œ<dô&ô8 M4P=Ðð'8:èM >ôX) N0p>¨œ*xN˜H?ð(,äN$ @-PO´h@\°.˜Oü@A¬/¼OhBð0LPô`BX2¸P¤ðBä3$Q \Cà4lQxìC´QÀ|DüQ(èD RhR°RˆSÐSÍÌL>?ÍÌÌ=ÍÌL>?333?ÍÌL>?333?š™¾?=
×>š™>?…k?š™¾?=
×>=
×>…k?=
×>
×#=
×#?
×#=?¸…¾¸…>¸…¾?)\>=
×¾)\>=
×¾)\>?=
×¾=
×>=
×>=
×>
×#½
×#½
×#½…k>…k>…k>¸…>=
×>¸…>=
×>¸…>=
×>=
×¾=
×¾=
×¾š™Y???š™Y???š™Y???®Ga>?ÍÌÌ=®Ga>?ÍÌÌ=®Ga>?ÍÌÌ=Âu>?=
×>Âu>?=
×>Âu>?=
×>
×#>=
×>
×#>=
×>
×#>=
×>ÍÌL?€?€?€????ÍÌÌ?ÍÌÌ?ÍÌÌ?ÍÌÌ?ÍÌL>ÍÌÌ?ÍÌL>ÍÌÌ?ÍÌL>®Gá>?ÍÌL>®Gá>?ÍÌL>®Gá>?ÍÌL>ÍÌL>ÍÌL>ÍÌL>š™Y?Ãõ¨>ÍÌL=š™Y?Ãõ¨>ÍÌL=š™Y?®G!?ÍÌL=…k?Ãõ(?ÍÌL>…k?Ãõ(?ÍÌL>…k?\B?ÍÌL>¤p}?€?š™?¤p}?€?š™?¤p}?€?š™?€?€?€?€?€?€?€?€?€?<´<´<´xwxwxw 2The previous graphic routines 3were an introduction to the world 4of modeling. 2They were designed to give you a 3feel for the scope of modelingÄÄ 2from the two-dimensional model 3of sound as a wave form, 2to the more conceptual model 3of sound in a musical notation 4system. 2The routines also convey a great 3deal of information on other 4levels. For example: 2You saw models of models. 2The wave form you saw on the 3screen was not an actual 4oscilloscope image, 2but it contained enough 3significant characteristics for 4you to know what was meant. 2You saw models defining models. 2The verbal model "only man uses 3tools to radically change his 4environment" defined the visual 5model of the office that 6immediately followed. 2And you saw naturally occurring 3models. 2DNA is not a living person, 2but it is a staggeringly complete 3model of what someone is, 2or might become. 99 2The spreadsheet is the most common 3business vehicle for modeling with 4numbers. 2The following sample spreadsheet 3illustrates modeling with the 4characteristics we have chosen. 2 FINANCIAL STATEMENT 3 (All numbers in millions) 5DIVISION REGION SALES COSTS PROFIT 6ÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄ 7DOMESTIC EAST 17 9 8 8 WEST 3 1 210FOREIGN NORTH 9 6 311 SOUTH 5 2 3 2It is possible to represent these 3same characteristics with other 4than pure numbers. 2The computer is especially 3powerful when it comes to this. 2Let us demonstrate. 2 End of this detail. 1Let us consider the financial 2information for Heavyware, Inc., 3a mythical software development 4firm. We could present a summary 5of that data as follows: 1 Heavyware Corporation 2 Financial Statement 3 January 1, 1988 6 Sales Costs Profits 7 ----- ----- ------- 8 90.00 .42 89.58 1 Heavyware Corporation 2 Financial Statement 3 January 1, 1988 6 Sales Costs Profits 7 ----- ----- ------- 8 90.00 .42 89.58 13Here we have a set of numbers 14arranged in a meaningful way. 1 Heavyware Corporation 2 Financial Statement 3 January 1, 1988 6 Sales Costs Profits 7 ----- ----- ------- 8 90.00 .42 89.58 13These numbers are symbols: their 14values represent quantities; 15their positions represent 16qualities. 1 Heavyware Corporation 2 Financial Statement 3 January 1, 1988 6 Sales Costs Profits 7 ----- ----- ------- 8 90.00 .42 89.58 13In this case, they are arranged 14by the quality "type of money." 1 Heavyware Corporation 2 Financial Statement 3 January 1, 1988 6 Sales Costs Profits 7 ----- ----- ------- 8 90.00 .42 89.58 13This is a one-dimensional array. 1It does not provide enough 2information, since Heavyware 3has several divisions. 1Each of these divisions would 2have its own set of financial 3data. 1To refer to the figures for a 2particular division, we must 3arrange the numbers by both 4"type of money" and "division." 1 Heavyware Corporation 2 Financial Statement 3 January 1, 1988 6Division Sales Costs Profits 7-------- ----- ----- ------- 8Europe 15.00 .00 15.00 9Asia 7.00 .00 7.00 10Americas 60.00 .00 60.00 11Iron Curtain .00 .42 (0.42) 12Africa 8.00 .00 8.00 1 Heavyware Corporation 2 Financial Statement 3 January 1, 1988 6Division Sales Costs Profits 7-------- ----- ----- ------- 8Europe 15.00 .00 15.00 9Asia 7.00 .00 7.00 10Americas 60.00 .00 60.00 11Iron Curtain .00 .42 (0.42) 12Africa 8.00 .00 8.00 14This is a two-dimensional array. 1The previous figures, while 2impressive, do little to help 3the local sales manager track 4his region's performance. 1The numbers the manager cares 2about relate to his own region. 1This is a new quality, "region;" 2it adds another dimension to 3the array. 1 Heavyware Corporation 2 Financial Statement 3 January 1, 1988 5Division: Americas 7Region Sales Costs Profits 8------ ----- ----- ------- 9USA 46.00 .00 46.00 10Canada 7.00 .00 7.00 11Mexico 5.00 .00 5.00 12Brazil 1.00 .00 1.00 13Other 1.00 .00 1.00 1 Heavyware Corporation 2 Financial Statement 3 January 1, 1988 5Division: Americas 7Region Sales Costs Profits 8------ ----- ----- ------- 9USA 46.00 .00 46.00 10Canada 7.00 .00 7.00 11Mexico 5.00 .00 5.00 12Brazil 1.00 .00 1.00 13Other 1.00 .00 1.00 16A three-dimensional array. 1So far, the items within the 2arrays have not been sequenced 3in any particular order. Order, 4however, can be can be very 5important. The proper order always 6depends upon the use of the data. 7Remember: everything is relative. 1Let's say that Heavyware's board 2of directors is concerned with the 3company's financial performance, 4and wishes to rank the divisions 5by profits to try to identify 6problem areas. 1They would then arrange (or sort) 2one of the arrays based on profit. 1 Heavyware Corporation 2 Financial Statement 3 January 1, 1988 6Division Sales Costs Profits 7-------- ----- ----- ------- 8Americas 60.00 .00 60.00 9Europe 15.00 .00 15.00 10Asia 7.00 .00 7.00 11Africa 8.00 .00 8.00 12Iron Curtain .00 .42 (0.42) 1 Heavyware Corporation 2 Financial Statement 3 January 1, 1988 6Division Sales Costs Profits 7-------- ----- ----- ------- 8Americas 60.00 .00 60.00 9Europe 15.00 .00 15.00 10Asia 7.00 .00 7.00 11Africa 8.00 .00 8.00 12Iron Curtain .00 .42 (0.42) 14This form of the array highlights 15the company's glaring weakness. 2"...you are approaching the 3moon's surface. There is a 4crevice to the left. A dwarf 5has appeared from the back 6door. He begins pummelling your 7feet with his hammer. You cannot 8reach the main retrorockets. 9There are two controls on your 10control panel: eject and 11depressurize. 13What do you wish to do?" 16(Excerpt from an Adventure game.) 2 ALTITUDE FUEL SPEED 3 ÉÍÍÍÍÍÍ» ÉÍÍÍÍÍÍ» ÉÍÍÍÍÍ» 4 º 1000 º º 750 º º 0 º 5 ÈÍÍÍÍÍͼ ÈÍÍÍÍÍͼ ÈÍÍÍÍͼ 6 Feet above Gallons Feet per 7 surface second 9This is a representation of a 10spaceship landing on the moon. 2 ALTITUDE FUEL SPEED 3 ÉÍÍÍÍÍÍ» ÉÍÍÍÍÍÍ» ÉÍÍÍÍÍ» 4 º 0 º º 580 º º-10 º 5 ÈÍÍÍÍÍͼ ÈÍÍÍÍÍͼ ÈÍÍÍÍͼ 6 Feet above Gallons Feet per 7 surface second 9For fun, let's turn our number 10representation into a game. 2 ALTITUDE FUEL SPEED 3 ÉÍÍÍÍÍÍ» ÉÍÍÍÍÍÍ» ÉÍÍÍÍÍ» 4 º 0 º º 580 º º-10 º 5 ÈÍÍÍÍÍͼ ÈÍÍÍÍÍͼ ÈÍÍÍÍͼ 6 Feet above Gallons Feet per 7 surface second 9The idea of the game is to land 10a ship on the moon without 11crashing. 2 ALTITUDE FUEL SPEED 3 ÉÍÍÍÍÍÍ» ÉÍÍÍÍÍÍ» ÉÍÍÍÍÍ» 4 º 0 º º 580 º º-10 º 5 ÈÍÍÍÍÍͼ ÈÍÍÍÍÍͼ ÈÍÍÍÍͼ 6 Feet above Gallons Feet per 7 surface second 9Three numbers are used to 10represent the condition of your 11ship at any given moment: 2 ALTITUDE FUEL SPEED 3 ÉÍÍÍÍÍÍ» ÉÍÍÍÍÍÍ» ÉÍÍÍÍÍ» 4 º 0 º º 580 º º-10 º 5 ÈÍÍÍÍÍͼ ÈÍÍÍÍÍͼ ÈÍÍÍÍͼ 6 Feet above Gallons Feet per 7 surface second 9Three numbers are used to 10represent the condition of your 11ship at any given moment: 13 ù Altitude: How high above the 14 moon's surface your ship is 2 ALTITUDE FUEL SPEED 3 ÉÍÍÍÍÍÍ» ÉÍÍÍÍÍÍ» ÉÍÍÍÍÍ» 4 º 0 º º 580 º º-10 º 5 ÈÍÍÍÍÍͼ ÈÍÍÍÍÍͼ ÈÍÍÍÍͼ 6 Feet above Gallons Feet per 7 surface second 9Three numbers are used to 10represent the condition of your 11ship at any given moment: 13 ù Fuel: The amount of fuel 14 you have left in your tanks 2 ALTITUDE FUEL SPEED 3 ÉÍÍÍÍÍÍ» ÉÍÍÍÍÍÍ» ÉÍÍÍÍÍ» 4 º 0 º º 580 º º-10 º 5 ÈÍÍÍÍÍͼ ÈÍÍÍÍÍͼ ÈÍÍÍÍͼ 6 Feet above Gallons Feet per 7 surface second 9Three numbers are used to 10represent the condition of your 11ship at any given moment: 13 ù Speed: How fast your ship 14 is going, either up or down 2 ALTITUDE FUEL SPEED 3 ÉÍÍÍÍÍÍ» ÉÍÍÍÍÍÍ» ÉÍÍÍÍÍ» 4 º 0 º º 580 º º-10 º 5 ÈÍÍÍÍÍͼ ÈÍÍÍÍÍͼ ÈÍÍÍÍͼ 6 Feet above Gallons Feet per 7 surface second 9The rules are as follows: 2 ALTITUDE FUEL SPEED 3 ÉÍÍÍÍÍÍ» ÉÍÍÍÍÍÍ» ÉÍÍÍÍÍ» 4 º 0 º º 580 º º-10 º 5 ÈÍÍÍÍÍͼ ÈÍÍÍÍÍͼ ÈÍÍÍÍͼ 6 Feet above Gallons Feet per 7 surface second 9The rules are as follows: 11 Each turn you will enter how 12 much fuel you want to burn to 13 adjust your speed. 2 ALTITUDE FUEL SPEED 3 ÉÍÍÍÍÍÍ» ÉÍÍÍÍÍÍ» ÉÍÍÍÍÍ» 4 º 0 º º 580 º º-10 º 5 ÈÍÍÍÍÍͼ ÈÍÍÍÍÍͼ ÈÍÍÍÍͼ 6 Feet above Gallons Feet per 7 surface second 9The rules are as follows: 11 You may burn from 0 to 30 12 gallons of fuel at each turn. 2 ALTITUDE FUEL SPEED 3 ÉÍÍÍÍÍÍ» ÉÍÍÍÍÍÍ» ÉÍÍÍÍÍ» 4 º 0 º º 580 º º-10 º 5 ÈÍÍÍÍÍͼ ÈÍÍÍÍÍͼ ÈÍÍÍÍͼ 6 Feet above Gallons Feet per 7 surface second 9The rules are as follows: 11 When you land, your ship must 12 be travelling at 10 feet per 13 second, or less; if not, you 14 will crash! 2 ALTITUDE FUEL SPEED 3 ÉÍÍÍÍÍÍ» ÉÍÍÍÍÍÍ» ÉÍÍÍÍÍ» 4 º 0 º º 580 º º-10 º 5 ÈÍÍÍÍÍͼ ÈÍÍÍÍÍͼ ÈÍÍÍÍͼ 6 Feet above Gallons Feet per 7 surface second 9After each turn, your ship's 10status will be displayed, 11reflecting the amount of fuel 12you just burned. 2 ALTITUDE FUEL SPEED 3 ÉÍÍÍÍÍÍ» ÉÍÍÍÍÍÍ» ÉÍÍÍÍÍ» 4 º 0 º º 580 º º-10 º 5 ÈÍÍÍÍÍͼ ÈÍÍÍÍÍͼ ÈÍÍÍÍͼ 6 Feet above Gallons Feet per 7 surface second 9You may then enter another 10amount of fuel to burn. 2 ALTITUDE FUEL SPEED 3 ÉÍÍÍÍÍÍ» ÉÍÍÍÍÍÍ» ÉÍÍÍÍÍ» 4 º 0 º º 580 º º-10 º 5 ÈÍÍÍÍÍͼ ÈÍÍÍÍÍͼ ÈÍÍÍÍͼ 6 Feet above Gallons Feet per 7 surface second 9Hints: 2 ALTITUDE FUEL SPEED 3 ÉÍÍÍÍÍÍ» ÉÍÍÍÍÍÍ» ÉÍÍÍÍÍ» 4 º 0 º º 580 º º-10 º 5 ÈÍÍÍÍÍͼ ÈÍÍÍÍÍͼ ÈÍÍÍÍͼ 6 Feet above Gallons Feet per 7 surface second 9Hints: 11 Watch your fuel level; don't 12 run out. 2 ALTITUDE FUEL SPEED 3 ÉÍÍÍÍÍÍ» ÉÍÍÍÍÍÍ» ÉÍÍÍÍÍ» 4 º 0 º º 580 º º-10 º 5 ÈÍÍÍÍÍͼ ÈÍÍÍÍÍͼ ÈÍÍÍÍͼ 6 Feet above Gallons Feet per 7 surface second 9Hints: 11 Don't go so fast you don't have 12 enough altitude in which to slow13 down. 2 ALTITUDE FUEL SPEED 3 ÉÍÍÍÍÍÍ» ÉÍÍÍÍÍÍ» ÉÍÍÍÍÍ» 4 º 0 º º 580 º º-10 º 5 ÈÍÍÍÍÍͼ ÈÍÍÍÍÍͼ ÈÍÍÍÍͼ 6 Feet above Gallons Feet per 7 surface second 9Hints: 11 If you're not used to playing 12 video games, it will probably 13 take you a number of attempts 14 to safely land your ship. 2 ALTITUDE FUEL SPEED 3 ÉÍÍÍÍÍÍ» ÉÍÍÍÍÍÍ» ÉÍÍÍÍÍ» 4 º 0 º º 580 º º-10 º 5 ÈÍÍÍÍÍͼ ÈÍÍÍÍÍͼ ÈÍÍÍÍͼ 6 Feet above Gallons Feet per 7 surface second 9Good luck! 8 End of this example. 99 2One of the most fascinating new 3applications of modeling is the 4use of fractals. 2Fractals are geometric shapes 3that can be generated from just 4a few numbers and a fairly simple 5formula. 2From these few numbers and this 3simple formula, however, shapes 4and images of amazing complexity 5and beauty emerge. 2Also, researchers from many 3different fields have found that 4fractal models can represent real 5objects and real processes with 6incredible accuracy. 2To illustrate the concept of 3fractal images, we have included 4some examples for you to play 5with. 2For each of the three fractal 3images we have selected, you 4will be able to see: 2For each of the three fractal 3images we have selected, you 4will be able to see: 6 ù The original image 2For each of the three fractal 3images we have selected, you 4will be able to see: 6 ù The original image 8 ù Two variations, each one 9 made by changing only a 10 few of the numbers used 11 to create the original 12 image 2 End of this example. 2"Life" is the creation of British 3mathematician John Conway. 2As conceived by Conway, "Life" is 3a solitaire game that models the 4evolution of a society of simple 5"creatures." 2The game is played with squares 3of light on a computer screen. 2The idea is to start with a 3pattern of squares (creatures), 4then observe how the pattern 5changes as the computer applies 6Conway's three rules of life. 2The rules are simple: 21. A square with two or three 3 "neighbors" survives. 21. A square with two or three 3 "neighbors" survives. 7 þ 8 þùþ 10 Before evolution 21. A square with two or three 3 "neighbors" survives. 7 þ 8 þùþ 10 After evolution 22. An empty square surrounded on 3 exactly three sides gives 4 birth. 22. An empty square surrounded on 3 exactly three sides gives 4 birth. 7 þ 8 þ þ 10 Before evolution 22. An empty square surrounded on 3 exactly three sides gives 4 birth. 7 þ 8 þþþ 10 After evolution 23. A square completely surrounded 3 dies from overpopulation. 23. A square completely surrounded 3 dies from overpopulation. 7 þ 8 þþþ 9 þ 11 Before evolution 23. A square completely surrounded 3 dies from overpopulation. 7 þ 8 þ þ 9 þ 11 After evolution 24. A square with fewer than two 3 neighbors dies from isolation. 24. A square with fewer than two 3 neighbors dies from isolation. 7 þ 9 Before evolution 24. A square with fewer than two 3 neighbors dies from isolation. 9 After evolution 2The fun of the game is in 3discovering starting patterns 4that produce interesting and 5unpredictable results. 2When the game starts, you'll 3be able to pick from some 4sample patterns to get an 5idea how it all works. 2You can then restart the game, 3and press the F1 key to enter 4your own starting patterns. 2 End of this example. 2For those of you who don't know, 3Tang is an orange-colored 4powdered citrus beverage 5developed for the space program. 2It was then marketed to the 3public as the "breakfast of 4the astronauts." 2It's worth noting that actions 3tend to be made up of sub-actions. 2For example: 2Lighting a fuse is a sub-action 3of setting off a stick of 4dynamite. 2And striking a match and holding 3it at the end of the fuse are 4sub-actions of lighting the fuse. 2We'll do a lot more work with 3actions and sub-actions in the 4next lesson. 2 Customer name 3 Address 4 Phone number 5 Last purchase date 6 Amount purchased 2 Sales 3 Costs 4 Profits 2 Words 3 Numbers 4 Images 5 Sounds 2Learning to represent qualities 3with numbers opens a world of 4possibilities on the computer. 2On a scale of 1 to 10, it's 3a 9. 2All kidding aside, it's the key 3to representing our three 4dimensional world in two 5dimensions for the computer. 2It is the single greatest skill 3needed to cross the threshold. 2This detail section will ask you 3a number of questions regarding 4different possible uses for 5your computer. 2To respond, just press either 3Y or N (for Yes or No). 2At the end, you will receive a 3printed listing of various 4hardware and software vehicle 5suggestions, based on your 6responses. 2Do you require a database product? 2Is this database for business use? 2Will you need to exchange 3information with other programs, 4such as spreadsheets? 2Will people on different computers 3need to share the information at 4the same time? 2Do you require a spreadsheet 3product? 2Is this for business use? 2Will you be working with large 3spreadsheets (i.e. greater than 4about 100 rows by 100 columns)? 2Is it important that you be able 3to present your information 4graphically? 2Will you need to exchange 3information with other programs, 4such as databases? 2Do you require a word processing 3product? 2Is this for business use? 2Do you need to send the same 3document to many people (form 4letters, promotional mailings, 5Christmas letters, etc.)? 2Do you need to produce specialized 3documents, such as legal 4documents? 2Will you need to read and write 3documents compatible with other 4word processing packages? 2Do you require an accounting 3system? 2Do you require a desktop 3publishing product? 2Will you be inserting a lot of 3graphics into your documents? 2Is this for professional use? 2Do you require a graphics/art 3product? 2Will you use this primarily to 3produce charts and graphs? 2There are many types of personal 3information manager packages to 4help you organize various aspects 5of you life. Would you like more 6information about this type of 7software on your printout? 2Would you like to use your 3computer to bank at home? 2Would you like to use your 3computer to make travel 4reservations? 2Would you like to be able to shop 3using your computer? 2Would you like to have access to 3research information with your 4computer? 2Would you like to participate in 3electronic conferences with your 4computer? 2Would you like to send and receive 3electronic mail with your 4computer? 2Would you like to have access to 3news, weather, and sports 4information with your computer? 2Would you like to receive hardware 3and software support over the 4phone, using your computer? 2Do you require a product to help 3with home budgeting and income tax 4preparation? 2Do you require investment or 3financial management software? 2Do you require sales management 3software? 2Would you like to use your 3computer for education? 2Do you require property management 3software? 2Do you require professional office 3management software? 4(This includes physicians, 5dentists, lawyers, etc.) 2Do you require a CADD system? 3(Computer Assisted Drafting and 4Design) 2Press "P" to get a printed summary 3of your software and hardware 4needs. Behind the Scene Rose/Gorilla/Heavyware Spreadsheets: Short Example Spreadsheets: Long Example Using Words to Model Using Numbers to Model Using Images to Model Fractal Models The Game of "Life" Tang Actions Customer Characteristics Financial Characteristics The Basic Symbols Numbers as Symbols Vehicle Selection 9 Now let's take a look at some of 10 these models and symbols in their 11 natural habitats. 9 We find models everywhere. 9 For example: 9 For example: 11 ù Blueprints 9 For example: 11 ù Blueprints 12 ù Equations 9 For example: 11 ù Blueprints 12 ù Equations 13 ù Classification systems 9 For example: 11 ù Blueprints 12 ù Equations 13 ù Classification systems 14 ù Musical notation 9 Models provide many advantages, 10 including the saving of: 9 Models provide many advantages, 10 including the saving of: 12 ù Time 9 Models provide many advantages, 10 including the saving of: 12 ù Time 13 ù Energy 9 Models provide many advantages, 10 including the saving of: 12 ù Time 13 ù Energy 14 ù Matter 9 Models provide many advantages, 10 including the saving of: 12 ù Time 13 ù Energy 14 ù Matter 15 ù Money 9 Models provide many advantages, 10 including the saving of: 12 ù Time 13 ù Energy 14 ù Matter 15 ù Money 16 ù Human lives 9 Models provide many advantages, 10 including the saving of: 12 ù Time 13 ù Energy 14 ù Matter 15 ù Money 16 ù Human lives 18 For example: 9 You've just experienced a wide 10 range of models, and seen their 11 usefulness. Now let's build some. 9 The first step in building a 10 model is to select the 11 characteristics of the situation 12 or problem to be modeled. 9 The characteristics of things are 10 their qualities and quantities. 9 For example: 9 Some of the qualities and 10 quantities of a baseball game 11 are: 13 Qualities Quantities 14 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 9 Some of the qualities and 10 quantities of a baseball game 11 are: 13 Qualities Quantities 14 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 15 Excitement 16 Player's skill 17 Importance of game 9 Some of the qualities and 10 quantities of a baseball game 11 are: 13 Qualities Quantities 14 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 15 Excitement Score 16 Player's skill Attendance 17 Importance of game Revenue 9 The characteristics of actions are 10 their effects and sequence. 9 For example: 9 The effects and sequences of 10 setting off a stick of dynamite 11 are: 9 The effects and sequences of 10 setting off a stick of dynamite 11 are: 13 1. LIGHT the fuse 9 The effects and sequences of 10 setting off a stick of dynamite 11 are: 13 1. LIGHT the fuse 14 2. The fuse BURNS 9 The effects and sequences of 10 setting off a stick of dynamite 11 are: 13 1. LIGHT the fuse 14 2. The fuse BURNS 15 3. Dynamite IGNITES 9 The effects and sequences of 10 setting off a stick of dynamite 11 are: 13 1. LIGHT the fuse 14 2. The fuse BURNS 15 3. Dynamite IGNITES 16 4. Dynamite EXPLODES 9 The effects and sequences of 10 setting off a stick of dynamite 11 are: 13 1. LIGHT the fuse 14 2. The fuse BURNS 15 3. Dynamite IGNITES 16 4. Dynamite EXPLODES 18 The fuse lighting and burning 19 and the dynamite igniting and 20 exploding are EFFECTS. 9 The effects and sequences of 10 setting off a stick of dynamite 11 are: 13 1. LIGHT the fuse 14 2. The fuse BURNS 15 3. Dynamite IGNITES 16 4. Dynamite EXPLODES 18 The SEQUENCE is evident in that 19 the fuse can't burn until it's 20 lit, and the dynamite can't 21 explode until it ignites. 9 Selecting the relevant 10 characteristics of things and 11 actions is entirely dependent on 12 your problem definition. 9 The clearer your problem 10 definition, the easier your 11 task will be. 9 Let's walk through some problems 10 and see how this works. 9 Pretend you are working for NASA 10 in the early days of the space 11 program. 9 Your job is to create food the 10 astronauts can bring into space. 9 Well, we quickly see that a large 10 roast turkey dinner just isn't 11 going to fly (in space). 9 We need to look at food from a 10 new perspective...cross the 11 threshold. 9 Let's define our problem, then, 10 as: 9 Let's define our problem, then, 10 as: 12 We need to create a 13 new type of food. 9 We'll call it "Astronaut Food." 9 Before we can create this food, 10 though, we have to develop a model 11 of what it is; what it looks like; 12 what it tastes like; what its 13 benefits are; etc. 9 In other words, we need to select 10 the relevant characteristics, or 11 elements, of "Astronaut Food." 9 But in order to do this, we need 10 to be clearer on what we mean by 11 "Astronaut Food." 9 Well, the food has to sustain the 10 astronauts in a high stress 11 environment; 9 it has to last a long time 10 in space; 9 it has to be easy to handle; 9 it has to be as light as possible 10 to conserve fuel, 9 and it must fit in a small 10 space vehicle. 9 Therefore, the relevant charac- 10 teristics for our "Astronaut 11 Food" model are: 9 Therefore, the relevant charac- 10 teristics for our "Astronaut 11 Food" model are: 13 High nutrition 14 Long shelf-life 15 Portable 16 Light weight 17 Low volume 9 The result? 9 Powdered citrus beverage, fortified 10 with vitamin C. 9 The product created from this 10 model is known today as... 9 TANG! 9 That was interesting. Now let's 10 apply what we've learned to 11 solving problems with computers. 9 Let's pretend that as a result of 10 your experience at NASA the people 11 at TANG have hired you. Your job 12 is to sell as much TANG as possible. 9 Perhaps the easiest way to 10 accomplish this is to sell more 11 TANG to people who already buy 12 it. Who are these people? 9 To answer that question we'll 10 develop a computerized list of 11 all present TANG customers (a 12 customer database). 9 Being the sales manager, what are 10 the four or five things you would 11 most like to know about each and 12 every customer? 9 Type in your selections here. 21 Press F1 to see examples of 22 customer characteristics. 9 Nice job, and congratulations! 10 You've just been promoted to Vice 11 President, Sales and Marketing. 9 One of your new responsibilities 10 is financial performance. 9 What's the best way to understand 10 the financial performance of TANG's 11 various marketing divisions? 9 To answer that question we'll need 10 to develop a computerized financial 11 model (or spreadsheet). 9 What do you think would be the two 10 or three most relevant characteris- 11 tics (or elements) you would need 12 to know to develop your financial 13 model? 9 Type in your selections here. 21 Press F1 to see examples of 22 financial characteristics. 9 With your selected characteristics 10 in hand, you're ready for the next 11 step in building useful computer 12 models. 9 Computer modeling is the 10 representation of things and 11 actions using symbols, with the 12 computer as the vehicle. 9 As you may remember from the 10 introduction to this lesson, 11 the vehicle we select affects 12 the symbols we can use. 9 The use of the computer as the 10 vehicle generally restricts us 11 to the following symbols: 9 The use of the computer as the 10 vehicle generally restricts us 11 to the following symbols: 13 ù Words 14 ù Numbers 15 ù Images 16 ù Sounds 9 In other words, all things and 10 actions of the real world must 11 be represented by words, numbers, 12 images, or sounds with a computer. 9 Some examples of computer vehicles 10 that use words, numbers, images, 11 and sounds to represent things and 12 actions are: 14 ù Word processors 15 ù Spreadsheets 16 ù Video games 9 Let's now focus our discussion 10 on computer related vehicles 11 (i.e., hardware and software). 9 Some of the questions you might 10 ask when considering software 11 vehicles are: 9 Some of the questions you might 10 ask when considering software 11 vehicles are: 13 Do I want to produce various 14 types of documents with my 15 computer? 17 (Word Processors) 9 Some of the questions you might 10 ask when considering software 11 vehicles are: 13 Do I need to organize and 14 manage different kinds of 15 information, with different 16 kinds of relationships? 18 (Database Managers) 9 Some of the questions you might 10 ask when considering software 11 vehicles are: 13 Do I want to manipulate 14 numeric information? 16 (Spreadsheets) 9 Some of the questions you might 10 ask when considering software 11 vehicles are: 13 Do I need to manage my 14 company's financial records? 16 (Accounting software) 9 Some of the questions you might 10 ask when considering software 11 vehicles are: 13 Do I want to track my own 14 schedule, appointments, to-do 15 lists, etc.? 17 (Time management software) 9 Some of the questions you might 10 ask when considering software 11 vehicles are: 13 Do I want to use the computer 14 to help develop skills? 16 (e.g. Typing tutors) 9 Some of the questions you might 10 ask when considering software 11 vehicles are: 13 Do I want to use the computer 14 to link to other computers? 16 (e.g. Home banking, 17 "electronic" shopping) 9 Some of the questions you might 10 ask when considering software 11 vehicles are: 13 Could I use help managing my 14 personal finances? 16 (Personal finance managers) 9 Some of the questions you might 10 ask when considering software 11 vehicles are: 13 Can I have fun with my computer? 15 (Games) 9 Some of the questions you might 10 ask when considering software 11 vehicles are: 13 Do I want to write my own 14 programs? 16 (Computer languages: BASIC, C, 17 Pascal, etc.) 9 Some of the questions you might 10 ask when considering hardware 11 vehicles are: 9 Some of the questions you might 10 ask when considering hardware 11 vehicles are: 13 Is my computer adequate for 14 the job? 9 Some of the questions you might 10 ask when considering hardware 11 vehicles are: 13 Does it have enough memory? 9 Some of the questions you might 10 ask when considering hardware 11 vehicles are: 13 Do I have the right kind of 14 screen (e.g., black and white 15 or color or enhanced color)? 9 Some of the questions you might 10 ask when considering hardware 11 vehicles are: 13 Do I need a different type 14 of printer (e.g., laser 15 printer or color printer or 16 plotter)? 9 Some of the questions you might 10 ask when considering hardware 11 vehicles are: 13 Do I need a modem to communicate 14 with another computer? 9 If you would like to explore this 10 subject in greater detail, press 11 D. 9 Now let's take a look at how we 10 go about selecting symbols. 9 Symbol selection is the last 10 piece in the modeling process. 9 It's the piece most people enjoy. 10 It's the one that requires 11 creative thinking. 9 When using the computer as a 10 vehicle, models are represented 11 in some combination of four basic 12 symbols. 9 How many of the four basic symbols 10 can you remember? Type them in: 21 Press F1 if you've forgotten any 22 of the basic symbols. 9 Using these four symbols we can 10 represent virtually anything... 11 if we're creative. 9 For example: How could we represent 10 shades of red on the computer? 9 Well, if you have one of the new 10 deluxe color monitors that can 11 display 256 colors at once, it's 12 no problem. 9 You could easily display the 10 color itself. In this case, 11 an image is the perfect symbol. 9 On the other hand, if we don't 10 have a color monitor, our problem 11 is more difficult. 9 Let's look at our list of symbols 10 and see what options we have: 12 Words 14 Numbers 16 Images 18 Sounds 9 Let's see what we can come up with 10 using words. 9 We could use: 12 White 13 Pink 14 Light red 15 Medium red 16 Dark red 9 That was easy, but what if we need 10 something more precise? 9 Is there something we could do with 10 numbers? 9 How could we possibly use something 10 as precise as numbers to represent 11 something as subjective as "red?" 9 Well......, is there some kind of 10 scale system we could set up? 9 Well......, is there some kind of 10 scale system we could set up? 12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 913 ÃÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄ´ 9 Aha! That's it! 12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 913 ÃÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄ´ 9 Aha! That's it! 12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 913 ÃÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄ´14 W 15 h 16 i 17 t 18 e 9 Aha! That's it! 12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 913 ÃÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄ´14 D15 a16 r17 k19 R20 e21 d 9 Aha! That's it! 12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 913 ÃÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄ´14 P 15 i 16 n 17 k 9 But now let's make our problem a 10 little more difficult. 9 What if we need to use the computer 10 to represent the color red for a 11 special group of people... 9 What if we need to use the computer 10 to represent the color red for a 11 special group of people... 13 ...the blind? 9 Images won't work. 9 Words on the screen won't help. 9 Even numbers won't do it. 9 What's left? 9 Sounds? 9 Well, what if we created a system 10 of tones, with a low tone for 11 dark red, a high tone for white, 12 and a mid tone for pink? 9 How does that sound? (heh, heh) 9 Let's take a listen. 9 So much for modeling things. 9 How about modeling actions? 9 Well, the same principles apply. 9 For example, actions such as a moon 10 landing can be represented: 9 For example, actions such as a moon 10 landing can be represented: 12 Verbally 9 For example, actions such as a moon 10 landing can be represented: 12 Numerically 9 For example, actions such as a moon 10 landing can be represented: 12 Visually 9 To conclude this lesson, we've 10 included a couple examples of 11 advanced models for you to play 12 with. 9 They aren't the kind of thing 10 you'll be doing anytime soon, 11 but they will give you a feel 12 for how unlimited the 13 possibilities are. 9 So what have we learned in this 10 lesson? 9 Well, we've learned that modeling 10 makes ideas and information useful. 9 It allows us to represent our three 10 dimensional world in the two 11 dimensions required by the computer. 9 It is the key to crossing the 10 threshold of unsolved problems. 9 With the skills of modeling, your 10 ability to creatively solve 11 problems is limited only by 12 your imagination. 9 Before viewing this review, we 10 suggest you take a break of about 11 ten minutes. 9 Relax. 9 Take a stretch, get something 10 to eat, check the TV... 9 anything that takes your mind 10 off the lesson. 9 Modeling 9 Modeling 11 Select the right characteristics 9 Modeling 11 Select the right characteristics 13 The characteristics of things 14 are their qualities and 15 quantities. 9 Modeling 11 Select the right characteristics 13 The characteristics of actions 14 are their effects and 15 sequence. 9 Modeling 11 Select the right vehicles 9 Modeling 11 Select the right vehicles 13 ù Matter 15 ù Energy 17 ù Thought 9 Modeling 11 Select the right vehicles 13 Computer vehicle selection 15 ù What computer? 17 ù How much memory? 19 ù What language? 21 ù Etc. 9 Modeling 11 Select the right symbols 9 Modeling 11 Select the right symbols 13 ù Words 15 ù Numbers 17 ù Images 19 ù Sounds 9 Finally, turn to page 43 of your 10 manual and study the pattern note.

  3 Responses to “Category : Miscellaneous Language Source Code
Archive   : ATEASE1.ZIP
Filename : MODELING.OV1

  1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

  2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

  3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/