Category : Files from Magazines
Archive   : VOL11N11.ZIP
Filename : QLABEL.WQ1

 
Output of file : QLABEL.WQ1 contained in archive : VOL11N11.ZIP

 Q– œ/ÿ&q Kd š™ž uˆ<ä7~›@Á ÁÁÁ 4À 4À4À4À ENTRYúÅv‹.Ž \LÅvV‹FPÅv \M¦Pš{ïEˆF¥€~ \T{Getlabel "Enÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ0ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ# ÿÿÿÿÿÿÿÿŸ ÿÿÿÿÿÿÿÿ  ÿÿÿÿÿÿÿÿ¡ ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ$%&'(
ÿí€ÿ€ÿ€ï»d¼)'*ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿfÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿgÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿµQÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿi(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¶ÿÿÿÿÿÿÿÿ·"ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿü©ñÒ[email protected]?¹-Êÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ\00kA{BREAK}{/¼
QUATTRO.MU\123.MU]^{²± d“”•–—˜š› ¡¢¢¢¢£Øtalled for net use3Quattrot reayGeneral disk f cel is not a formulanvalid valraëëueryKey[º9‚=AtÞQuitëëëëëëëëëëëëëëëë{BREAK}{/ Block;qq 
èÁ$ÁÁÁÁÁ^q " ~i _ baea mgff!!c|C|c/=Q<ÿÿÿÿÿÿÿÿËHÿTRp3æx‘g3\U?NÖÿ3 0 6ÃF)c™Ô
×ÿ3$# 6)ÃFTRÒd¢5ÿ'Lÿÿÿÿÿÿ½¿¾ÀÁ 

Í*É*wÁ ÿÿTOTALÉ*vÁ ÿÿCOMMABÉ*uÁ ÿÿCURRENCY"É*tÁ ÿÿFIXEDÉ*sÁ ÿÿPERCENT2É*rÁÿÿHEADING1É*qÁ ÿÿHEADING2É*pÁ ÿÿDATEÿ¢ÀдDATE¢TMonth D, yyyy! !,! ÌÄÑ ÿ'\M ÿ'ENTRYÿ''{?}{d}{branch \L}>ÿ'7{Getlabel "Enter a label (or press X to quit) ",ENTRY}~#ÿ'{if @UPPER(ENTRY)="X"}{quit}ÿ''{ENTRY}{d}{branch \M}ÿÿÿÿÿ