Category : Lotus and other Spreadsheets
Archive   : 90IN04SI.ZIP
Filename : 90IN04SI.WK1

 
Output of file : 90IN04SI.WK1 contained in archive : 90IN04SI.ZIP
Qiÿ/2 BIG< BIG_PRINT< COLUMN_HEADINGSQ COLUMN_NUMBERS
Q
DATAQ FOOTNOTES = PRINT_AREAFb SPANNERS_LEVEL1EE SPANNERS_LEVEL2‡‡ SPANNERS_LEVEL3‡‡ SPANNERS_LEVEL4‡‡ SPANNERS_LEVEL5‡‡ STUB_LINES
 TITLESFb$&%)'&ñ"<# 
 
# !"#$%&#'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZd 1-»ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿqqwñ'Table 1.--All Returns: Selected Income, Adjustments, Deductions, and Tax Items, by Size of Adjusted Gross Incomewñ'Table 1.--All Returns: Selected Income, Adjustments, Deductions, and Tax Items, by Size of Adjusted Gross Incomewñ&'Table 1.--All Returns: Selected Income, Adjustments, Deductions, and Tax Items, by Size of Adjusted Gross Incomewñ8'Table 1.--All Returns: Selected Income, Adjustments, Deductions, and Tax Items, by Size of Adjusted Gross Incomeñÿÿÿÿÿÿÿ--Continued3ñ--Continuedñÿÿÿÿÿÿÿ--Continued3ñ--Continuedñ&ÿÿÿÿÿÿÿ--Continued3ñ&--Continuedñ8ÿÿÿÿÿÿÿ--Continued3ñ8--Continued^ñ'[All figures are estimates based on samples--money amounts are in thousands of dollars]^ñ'[All figures are estimates based on samples--money amounts are in thousands of dollars]^ñ&'[All figures are estimates based on samples--money amounts are in thousands of dollars]^ñ8'[All figures are estimates based on samples--money amounts are in thousands of dollars]ñ^ ñ^Pensions andñ^ ñ^Total rent ñ$^Partnership andñ(^ ñ+^ 'ñ-^Statutory adjustments--Continuedñ5^ ñF^Income taxñ^Adjustedñ^Salaries and wagesñ ^Taxable interestñ
^Tax-exempt interest ¹ñ^Dividendsñ^ ñ^annuitiesñ^ ñ^ ñ^and royaltyñ ^ ñ$^S Corporation#ñ(^Secondary Individual Retire-ñ+^Deduction for"ñ/^Payments to a self-employedñ3^Alimonyñ6^Basic standard deductionñ:^Taxable income ñ?^Income tax before creditsñC^Total tax credits ñF^afterñG^ ñJ^Alternative minimum taxñM^Total income tax ²ñP^Total tax liability ³ñ^Size of adjustedñ^Number of ñ^grossñ^ ñ^ ñ ^ ñ^ ñ^Size of adjusted ñ^Totalñ^In adjusted gross incomeñ^Net incomeñ ^Net loss in AGIñ$^Net incomeñ&^Size of adjusted ñ(^ment Arrangement paymentsñ+^self-employment taxñ/^retirement (Keogh) plan ñ3^paidñ5^ ñ8^Size of adjustedñ9^ ñ>^ ñB^ ñF^creditsñI^ ñL^ ñO^ ñ ^gross incomeñ ^returns
ñ ^income
ñ ^Number
ñ ^Number
ñ ^Number
ñ ^Numberñ ^gross income
ñ ^Number
ñ ^Number
ñ ^Number
ñ ^Number
ñ# ^Numberñ& ^gross income
ñ' ^Number
ñ* ^Number
ñ. ^Number
ñ2 ^Number
ñ5 ^Numberñ8 ^gross income
ñ9 ^Number
ñ> ^Number
ñB ^Number
ñF ^Number
ñI ^Number
ñL ^Number
ñO ^Numberñ
^ ñ
^(less deficit) ñ
^of
ñ
^Amount ñ
^of
ñ

^Amount
ñ
^of 
ñ
^Amount
ñ
^of 
ñ
^Amount
ñ
^of 
ñ
^Amount
ñ
^of 
ñ
^Amount
ñ
^of 
ñ
^Amount
ñ
^of 
ñ!
^Amount
ñ#
^of 
ñ%
^Amount
ñ'
^of 
ñ)
^Amount
ñ*
^of 
ñ,
^Amount
ñ.
^of 
ñ0
^Amount
ñ2
^of 
ñ4
^Amount
ñ5
^of 
ñ7
^Amount
ñ9
^of 
ñ;
^Amount
ñ>
^of 
ñ@
^Amount
ñB
^of 
ñD
^Amount
ñF
^of 
ñH
^Amount
ñI
^of 
ñK
^Amount
ñL
^of 
ñN
^Amount
ñO
^of 
ñQ
^Amountñ ^ ñ ^ ñ ^returnsñ ^ ñ ^returnsñ
^ ñ ^returnsñ ^ ñ ^returnsñ ^ ñ ^returnsñ ^ ñ ^returnsñ ^ ñ ^returnsñ ^ ñ ^returnsñ! ^ ñ# ^returnsñ% ^ ñ' ^returnsñ) ^ ñ* ^returnsñ, ^ ñ. ^returnsñ0 ^ ñ2 ^returnsñ4 ^ ñ5 ^returnsñ7 ^ ñ9 ^returnsñ; ^ ñ> ^returnsñ@ ^ ñB ^returnsñD ^ ñF ^returnsñH ^ ñI ^returnsñK ^ ñL ^returnsñN ^ ñO ^returnsñQ ^
À
 À

À
 À

À
 À

À

À
 À À


 À


À

À
À

À


À
 À

À
À

À
! À

À
" À

À
# À

À
$ À

À
% À

À!
& À"

À#
' À$

À%
(
À'
= À(

À)
>
À*
? À+

À,
@ À-

À.
A À/

À0
B À1

À2
C À3

À4
D
À5
E À6

À7
F
À9
[ À:

À;
\ À<
À=

À>
] À?

À@
^ ÀA

ÀB
_ ÀC

ÀD
` ÀE

ÀF
a ÀG

ÀH
b
ÀI
c ÀJ

ÀK
d
ÀL
e ÀM

ÀN
f
ÀO
g ÀP

ÀQ
hñ' All returns, total .
Àع!›A À
ÀàבéA À
ÀœP#—A À
ÀÀ.M|ãA
ÀˆÜҐA À 
À
;•ªA À 
À €3NA À

ÀèÇ`ƒA
ÀàÜuA À
ÀÔ“Añ' All returns, total .
À@•DqA À
À¢»©A À
À4ª0£A À
À4ª0£A À
ÀÀi2SA À
À`0~A À
À¹ESA À 
À! £¦yA À"
À#€Z5GA À$
À%ˆl™Añ&' All returns, total .
À'äP@A À(
À)€Ö)EA
À*à`ödA À+
À,@HfbA À-
À.ü)A À/
À0€þPYA À1
À2’u#A À3
À4€EèQA
À5d5E“A À6
À7(Î2³Añ8' All returns, total .
À9H¿@–A À:
À; ª‚þàA À< À=
À>Tô<–A À?
À@ØAC»A ÀA
ÀB ¶ägA ÀC
ÀD€YA ÀE
ÀF¼
u•A ÀG
ÀHbÉÞºA
ÀI õü@ ÀJ
ÀK,Ñ"A
ÀL@èu•A ÀM
ÀNø1èºA
ÀO˜Žþ•A ÀP
ÀQ‰)$¼Añ'No adjusted gross income
Àœc(A À
Àk÷HÁ À
À°\A À
ÀKiTA
À´MA À 
À
€ ÐEA À 
À àHä@ À

ÀÀ$A
ÀA À
Àš="Añ'No adjusted gross income
ÀSð@ À
ÀRM*A À
À@Þî@ À
Àü¢A À
Àtí@ À
Àà¨%A À
ÀømA À 
À!Ÿ›=A À"
À#‰â@ À$
À%–!Añ&'No adjusted gross income
À'  À(
À)´ 
À*×ù@ À+
À, ò@ À-
À.ý
À/
À0— À1
À2T% À3
À4ÀíAÀ5ÿÿÿÿÿÿÿ--3À5--À6ÿÿÿÿÿÿÿ--3À6--À7ÿÿÿÿÿÿÿ--3À7--ñ8'No adjusted gross incomeÀ9ÿÿÿÿÿÿÿ--3À9--À:ÿÿÿÿÿÿÿ--3À:--À;ÿÿÿÿÿÿÿ--3À;-- À< À=
À>ä À?
À@) ÀA
ÀB­ ÀC
ÀDH ÀE
ÀF” ÀG
ÀHâ
ÀIÇ ÀJ
ÀK ä@
ÀLR ÀM
ÀN@%ä@
ÀO ¸ý@ ÀP
ÀQx%Añ'$1,000 under $5,000
ÀzyoA À
ÀˆŒÕƒA À
À ›iA À
ÀÀ±ˆ€A
À@Ž&YA À 
À
-+PA À 
À ð6ó@ À

ÀÈ
A
ÀhS6A À
Àø71Añ'$1,000 under $5,000
ÀpM"A À
À=Ó7A À
ÀF‡!A À
À›4A À
ÀàŽA À
Àô+A À
ÀÈjA À 
À!N$A À"
À#¹ñ@ À$
À%x4Añ&'$1,000 under $5,000
À'¸
À(
À)q
À*¶‰+A À+
À,Ð.A À-
À.¢ À/
À0a À1
À2 À3
À4,r
À5à›%oA À6
À7ˆ °…Añ8'$1,000 under $5,000
À9€üSA À:
À;€|£IA À< À=
À>ÀºÛRA À?
À@’k A ÀA
ÀB€Yì@ ÀC
ÀDú ÀE
ÀF@”¹RA ÀG
ÀH¢e A
ÀIÑ ÀJ
ÀK> 
ÀL[»RA ÀM
ÀN~ A
ÀOþøUA ÀP
ÀQ–*Añ'$5,000 under $10,000
À€¥‘lA À
À¤4¹šA À
À 8£fA À
Àèc›“A
ÀÀȳXA À 
À
 &eA À 
À àý@ À

ÀÔÐA
À\7A À
À¾?Añ'$5,000 under $10,000
ÀZI>A À
ÀàüIbA À
À¬=A À
À
[`A À
À0
A À
ÀÖ
3A À
Àà A À 
À!,Œ(A À"
À#ØvA À$
À% j&Añ&'$5,000 under $10,000
À'µi À(
À)€Eâ@
À*dö2A À+
À,è.A À-
À.‹ À/
À0Ç À1
À2ðI À3
À4 /ñ@
À5`~kA À6
À7(]ŠAñ8'$5,000 under $10,000
À9ÖÛaA À:
À;ðzMuA À< À=
À> ¹ßaA À?
À@îáIA ÀA
ÀBXÒ A ÀC
ÀD@`ó@ ÀE
ÀF óö`A ÀG
ÀH€ìFIA
ÀI: ÀJ
ÀKU
ÀL@$÷`A ÀM
ÀN—UIA
ÀOc bA ÀP
ÀQ€27OAñ'$10,000 under $15,000
À ƜjA À
À¨{µ¤A À
ÀpoeA À
Àl7ȞA
À€`9YA À 
À
`ížmA À 
À Ðk A À

À“0A
À~*9A À
À€•fHAñ'$10,000 under $15,000
À€2CA À
ÀÐß5pA À
ÀÆäBA À
À@ÒÆmA À
À`rA À
À{£1A À
ÀHØA À 
À!¶ª2A À"
À#HãA À$
À%»-Añ&'$10,000 under $15,000
À'ö@ À(
À)zû@
À*ê1A À+
À,N"A À-
À.!H À/
À0i> À1
À2 Lá@ À3
À4¡þ@
À5`ò²hA À6
À7hfM‰Añ8'$10,000 under $15,000
À9ÀÒñfA À:
À;à3ŽA À< À=
À>@¾êfA À?
À@Àô5bA ÀA
ÀB€)´DA ÀC
ÀD«/A ÀE
ÀF 9¾bA ÀG
ÀHÀD;`A
ÀI„ ÀJ
ÀK‡
ÀLà|¾bA ÀM
ÀN =`A
ÀO@WcA ÀP
ÀQMbAñ'$15,000 under $20,000
À å fA À
À>ˆ¨A À
À˜hbA À
Àºž¢A
À@WA À 
À
àu²mA À 
À @RA À

ÀÒí'A
ÀaP7A À
À€ÛïEAñ'$15,000 under $20,000
À”%@A À
À`r'rA À
ÀQ?A À
Àë!pA À
Àd¢A À
ÀZd5A À
ÀìÔA À 
À!å5A À"
À#àJA À$
À%Š^-Añ&'$15,000 under $20,000
À'Ûõ@ À(
À)Зû@
À*°ú+A À+
À,æ½"A À-
À.@ À/
À0 à@ À1
À2àšç@ À3
À4
A
À5`±EcA À6
À7¨! „Añ8'$15,000 under $20,000
À9€]eA À:
À;p7€˜A À< À=
À>€]eA À?
À@ [zmA ÀA
ÀB€¹GA ÀC
ÀD(h0A ÀE
ÀF jdA ÀG
ÀHÀVmkA
ÀI6 ÀJ
ÀK¨
ÀLàFjdA ÀM
ÀN ËmkA
ÀOÀSµdA ÀP
ÀQ`ùæmAñ'$20,000 under $25,000
ÀŠHbA À
ÀÀ¯”©A À
À@Ç_A À
À؀¤A
À€áIVA À 
À

†jA À 
À 
A À

À.m)A
ÀÞ17A À
À|FAñ'$20,000 under $25,000
À¢›9A À
ÀpžépA À
Àó‹8A À
À ¬mA À
ÀT.A À
À ½5A À
À|ìA À 
À!£ˆ5A À"
À#xA À$
À%ay3Añ&'$20,000 under $25,000
À'€­A À(
À)°ÐA
À*dâ+A À+
À,p^#A À-
À.à>à@ À/
À0 üð@ À1
À2ÀPæ@ À3
À4ÈëA
À5@Ù±]A À6
À7P'€Añ8'$20,000 under $25,000
À9€žbA À:
À;¸zŽA À< À=
À>À:bA À?
À@þØqA ÀA
ÀBBû(A ÀC
ÀD„ÏA ÀE
ÀFÀ‚bA ÀG
ÀHð¿‰qA
ÀIh ÀJ
ÀK„X
ÀLƒbA ÀM
ÀN0HqA
ÀOà•bA ÀP
ÀQÀ5èrAñ'$25,000 under $30,000
ÀÀ¼ë]A À
ÀÖϬ©A À
À@ø[A À
Àš*W¥A
ÀÀ  À
éødA À 
À À¸A À

À`0A
Àý5A À
À€JWEAñ'$25,000 under $30,000
À½‚4A À
ÀàŒÈkA À
ÀžÅ3A À
À ØêfA À
À¼ÊA À
ÀP3A À
ÀTÇA À 
À!«Ú7A À"
À#0”ÿ@ À$
À%n·2Añ&'$25,000 under $30,000
À'# A À(
À)ÔóA
À*l²(A À+
À,8g#A À-
À.@Yá@ À/
À0p;ù@ À1
À2ä@ À3
À4bA
À5Àú‡UA À6
À7ÀäUxAñ8'$25,000 under $30,000
À9@÷£]A À:
À;`pæŸA À< À=
À>@÷£]A À?
À@àísA ÀA
ÀBzV$A ÀC
ÀD HA ÀE
ÀFh•]A ÀG
ÀHp_¤sA
ÀIÚ ÀJ
ÀK‹
ÀLn•]A ÀM
ÀN è¤sA
ÀO€Áº]A ÀP
ÀQ@øtAñ'$30,000 under $40,000
À€ehgA À
À¯Ac¹A À
À ý+eA À
À«¿(µA
Ààã§aA À 
À
P4uA À 
À ŒTA À

À€™—EA
À€VuEA À
ÀÀHzTAñ'$30,000 under $40,000
À€@A À
À0g¿vA À
Àx>A À
ÀznsA À
ÀÎã"A À
À“s:A À
ÀäË#A À 
À!9fFA À"
À#jA À$
À%ȵ?Añ&'$30,000 under $40,000
À'ÒA À(
À)"|"A
À*Æ4A À+
À,ù÷1A À-
À.€ï@ À/
À0Ðh A À1
À2À\ó@ À3
À4èEA
À5€úh[A À6
À7(¡D€Añ8'$30,000 under $40,000
À9@ÁRgA À:
À;eI´°A À< À=
À>€SgA À?
À@XG̅A ÀA
ÀB "2A ÀC
ÀDXA ÀE
ÀF`¼GgA ÀG
ÀH¨Ž…A
ÀIå ÀJ
ÀKo

ÀL€ªHgA ÀM
ÀN pŽ…A
ÀOÀÎSgA ÀP
ÀQ°Í͆Añ'$40,000 under $50,000
ÀÀÆá`A À
À‡E·A À
ÀÀj_A À
Àh˜³A
À
à\A À 
À
@ÖqA À 
À D€A À

À€nAA
À€,dCA À
À qSAñ'$40,000 under $50,000
À!Ð;A À
À í›yA À
Àå½9A À
À`¥rA À
À„A À
ÀKò=A À
ÀTª!A À 
À!€6àDA À"
À#XA À$
À%Ç8CAñ&'$40,000 under $50,000
À'œœA À(
À)
A
À*“70A À+
À,ôŒ-A À-
À. Mî@ À/
À0p+
A À1
À2°9ô@ À3
À4¤§A
À5€žKA À6
À7pRqAñ8'$40,000 under $50,000
À9à2Ø`A À:
À;!»'°A À< À=
À>@3Ø`A À?
À@装A ÀA
ÀBڅ-A ÀC
ÀD´ A ÀE
ÀFà~Õ`A ÀG
ÀH€Ðj…A
ÀI? ÀJ
ÀK°
ÀL ÍÕ`A ÀM
ÀNvk…A
ÀO áÙ`A ÀP
ÀQ¸Žt†Añ'$50,000 under $75,000
À èúdA À
À€;°ÃA À
À€fcA À
ÀXê\ÀA
À`P5cA À 
À
°ñ©}A À 
À Œo'A À

À¤VVA
À›“PA À
À 2fAñ'$50,000 under $75,000
À€Þ,BA À
À°aˆA À
À€º¦@A À
ÀP™CyA À
ÀøÖ&A À
À@²ÅPA À
ÀZö.A À 
À!ÒÙUA À"
À#¤‹A À$
À%€“XAñ&'$50,000 under $75,000
À'’A À(
À)`A
À*Ñp5A À+
À,FG;A À-
À.è£A À/
À0Ò©'A À1
À2Åû@ À3
À4T
'A
À5hñAA À6
À7Î]gAñ8'$50,000 under $75,000
À9 yôdA À:
À;×Áý»A À< À=
À> yôdA À?
À@de•A ÀA
ÀB´n6A ÀC
ÀD”D&A ÀE
ÀF`sódA ÀG
ÀH<Üë”A
ÀI C ÀJ
ÀK ×æ@
ÀLàèódA ÀM
ÀN0·î”A
ÀO`vödA ÀP
ÀQðgà•Añ'$75,000 under $100,000
À€B IA À
Àfm¯°A À
À€JÓFA À
À¦¸RªA
À€u HA À 
À
@Ÿ@nA À 
À ÀÿA À

À€KA
Àü;A À
ÀÀ5¯WAñ'$75,000 under $100,000
À`±&A À
À`û¤kA À
À$A À
ωbA À„HA À
ÀÊ¢CA À
À¬›A À 
À!€EA À"
À#¨¨A À$
À%RAñ&'$75,000 under $100,000
À'`ÜA À(
À)Ø© A
À*LxA À+
À,¾>*A À-
À.pƒý@ À/
À0P(A À1
À2à¾ë@ À3
À4x­A
À5ð¹A À6
À7r8Añ8'$75,000 under $100,000
À9€IA À:
À;| ¨A À< À=
À>€IA À?
À@ð*Y…A ÀA
ÀBlA ÀC
ÀD8A ÀE
ÀF€bIA ÀG
ÀH€ 4…A
ÀI+7 ÀJ
ÀKÀgà@
ÀL1IA ÀM
ÀNp&8…A
ÀO«IA ÀP
ÀQà*!†Añ'$100,000 under $200,000
À€}ÄAA À
ÀÝV:²A À
À2Û>A À
À¬é¨A
À—cAA À 
À
½ÎtA À 
À ðUA À

ÀÀ=°XA
ÀM7A À
Àà™}dAñ'$100,000 under $200,000
ÀDÕ A À
Àð5 qA À
ÀŒRA À
À ù`A À
À¨¥A À
À€‚'RA À
À4A À 
À!€™bAA À"
À#˜ÁA À$
À%à½mAñ&'$100,000 under $200,000
À'hA À(
À)À A
À*Œ†A À+
À,
1A À-
À.ø6A À/
À0€¾nAA À1
À2€bï@ À3
À4¨Â'A
À5€jü@ À6
À7²M"Añ8'$100,000 under $200,000
À9€M¾AA À:
À;j«A À< À=
À>ÿ¾AA À?
À@0åï‹A ÀA
ÀB ôA ÀC
ÀDr®!A ÀE
ÀF€\¼AA ÀG
ÀHh+©‹A
ÀIp ÀJ
ÀKð;ü@
ÀLM¾AA ÀM
ÀN`I·‹A
ÀOÀAA ÀP
ÀQÀ|ތAñ'$200,000 under $500,000
À¦î#A À
ÀlúÀ¦A À
Àvy A À
ÀüôX™A
À:É#A À 
À
 nA À 
À à A À

Àn¯XA
Àt¬A À
À`:8aAñ'$200,000 under $500,000
ÀØdA À
À `A À
ÀÐ¥û@ À
À€`ìGA À
ÀxèA À
ÀuPA À
À Ôý@ À 
À!š*A À"
À#؍ A À$
À%`5ÏtAñ&'$200,000 under $500,000
À'àhê@ À(
À)°_ô@
À*öA À+
À,ðËA À-
À.PÉó@ À/
À0¿Ð8A À1
À26b À3
À4˜ßA
À5@ À6
À7p ô@ñ8'$200,000 under $500,000
À9àå#A À:
À;.˜¢A À< À=
À>æå#A À?
À@XñV…A ÀA
ÀB“þ@ ÀC
ÀD,ÕA ÀE
ÀFªâ#A ÀG
ÀHG…A
ÀI›A ÀJ
ÀKØLA
ÀLVç#A ÀM
ÀNà“-…A
ÀO<é#A ÀP
ÀQ¸yœ…A ñ'$500,000 under $1,000,000
À°7A À
ÀwI•A À
ÀÝú@ À
À(¯–„A
ÀøA À 
À
´^A À 
À @fï@ À

À¦¹IA
À°àû@ À
ÀÀ7`SA ñ'$500,000 under $1,000,000
Àb} À
À»cMA À
ÀÕ_ À
À^;1A À
À nâ@ À
Àï>A À
À3b À 
À!paA À"
À#`mí@ À$
À%`"(jA ñ&'$500,000 under $1,000,000
À'O" À(
À)/3
À*Ím À+
À,0éñ@ À-
À.Ê9 À/
À0¸A À1
À2w À3
À4ðß
A
À5ý À6
À7™, ñ8'$500,000 under $1,000,000
À9`2A À:
À;4IW’A À< À=
À>`2A À?
À@›ÒtA ÀA
ÀB ³à@ ÀC
ÀDBA ÀE
ÀF 0A ÀG
ÀH–tA
ÀIŒ ÀJ
ÀKVõ@
ÀLø1A ÀM
ÀNm«tA
ÀOˆ3A ÀP
ÀQ@¾ÔtAñ'$1,000,000 and over
À@ï@ À
ÀnÜ¢A À
À Pê@ À
À¨Ó}†A
ÀÀþî@ À 
À
@úÌmA À 
À à}â@ À

À@ž©RA
À@ñë@ À
ÀT¼eAñ'$1,000,000 and over
À> À
ÀxÿIA À
À±/ À
ÀÆ÷6A À
ÀØW À
À€ð1BA À
À‘. À 
À!àA À"
À#À
á@ À$
À%()#€Añ&'$1,000,000 and over
À'B À(
À)ž
À*å/ À+
À,Ìk À-
À.© À/
À0 XA À1
À2( À3
À4@A
À5· À6
À7¥ ñ8'$1,000,000 and over
À9  ï@ À:
À;DŸ® A À< À=
À>  ï@ À?
À@8jÁ‚A ÀA
ÀBQ ÀC
ÀDIA ÀE
ÀFàï@ ÀG
ÀH0؈‚A
ÀIß ÀJ
ÀKúú@
ÀLà
ï@ ÀM
ÀNxU–‚A
ÀO ï@ ÀP
ÀQu¤‚Añ'Taxable returns, total
À@èu•A À
À Âæ±èA À
ÀdŠ’A À
À ƕâA
À8 üA À 
À
$KÕ¨A À 
À £¥LA À

ÀS‘‚A
À°Ÿ tA À
À°)D’Añ'Taxable returns, total
À@OnA À
ÀÂIV¨A À
À ¼§lA À
ÀhM ¢A À
ÀØPA À
Àc%|A À
À€èÕPA À 
À!—.uA À"
À#€þVEA À$
À%Ó™Añ&'Taxable returns, total
À'æŒ?A À(
À)%iDA
À* 8]`A À+
À, ªU`A À-
À.ÂE(A À/
À0Àó-YA À1
À2&o"A À3
À4€^ÛPA
À5¨VŒA À6
À7hL¬Añ8'Taxable returns, total
À9¬Tt•A À:
À;àïàA À< À=
À>ôMu•A À?
À@tf0»A ÀA
ÀB ƒ§aA ÀC
ÀD€DgTA ÀE
ÀF¼
u•A ÀG
ÀHbÉÞºA
ÀI õü@ ÀJ
ÀK,Ñ"A
ÀL@èu•A ÀM
ÀNø1èºA
ÀO@èu•A ÀP
ÀQ$® ¼A ñ'Nontaxable returns, total
À`F¯vA À
À¼ þ›A À
ÀàWrA À
À¸äМA
ÀÀnM]A À 
À
ÀþþkA À 
À ÙA À

Àœî9A
Àóö À€ä½JA ñ'Nontaxable returns, total
Àiæ@A À
À~LfA À
À4B@A À
ÀÀÌUbA À
À6Í$A À
À€zU@A À
À„~#A À 
À!@0àQA À"
À#Àå
A À$
À% O:A ñ&'Nontaxable returns, total
À' Nñ@ À(
À)@ø@
À*£dBA À+
À,í„0A À-
À.^ À/
À0`…á@ À1
À2Àfà@ À3
À4lÎA
À5@°htA À6
À7Ð3”A ñ8'Nontaxable returns, total
À9€SIA À:
À;@_A À< À=
À>ÌôHA À?
À@dÛ2A ÀA
ÀBÌôHA ÀC
ÀDdÛ2A ÀEÀFÿÿÿÿÿÿÿ--3ÀF--ÀGÿÿÿÿÿÿÿ--3ÀG--ÀHÿÿÿÿÿÿÿ--3ÀH--ÀIÿÿÿÿÿÿÿ--3ÀI--ÀJÿÿÿÿÿÿÿ--3ÀJ--ÀKÿÿÿÿÿÿÿ--3ÀK-- ÀL"ƒ ÀM ÀN"ƒ 
ÀO€ÊAA ÀP
ÀQe{:Añ ' ñ ' ñ& ' ñ8 ' ñ!' ñ!' ñ&!' ñ8!' ñ"' ñ"' ñ&"' ñ8"' ñ#^Stateñ #^Business or"ñ#^Capital gains distributionsñ#^Partnership andñ#^ 
ñ#^Estateñ #^ ñ"#^ ñ(#^Additionalñ+#^ ñ/#^ ñ1#^Itemized deductionsñ9#^Income taxñ$^income taxñ$^Alimony receivedñ $^ ñ $^professionñ
$^ ñ$^reported on ñ$^ S Corporation--Continuedñ$^ ñ$^ ñ$^and trustñ$^ ñ$^ ñ$^ ñ $^ ñ"$^Farmñ$$^ ñ%$^ ñ($^standardñ+$^ ñ/$^Medical and dentalñ3$^Taxes paidñ6$^Interest paidñ9$^after creditsñ=$^Alternative minimum taxñA$^Total income tax ²ñE$^Total tax liability ³ñ%^Size of adjustedñ%^refundsñ%^ ñ %^Net incomeñ
%^Net lossñ%^Form 1040ñ%^Size of adjustedñ%^Net lossñ%^Net incomeñ%^Net lossñ %^Net incomeñ$%^Net lossñ&%^Size of adjustedñ(%^deduction ñ+%^Totalñ/%^expense deductionñ3%^deductionñ6%^deductionñ8%^Size of adjustedñ9%ÿÿÿÿÿÿÿ--Continued3ñ9%--Continuedñ;%^ ñ@%^ ñB%^ ñD%^ ñ&^gross income
ñ&^Number
ñ&^Number
ñ&^Number
ñ &^Number
ñ&^Numberñ&^gross income
ñ&^Number
ñ&^Number
ñ&^Number
ñ&^Number
ñ#&^Numberñ&&^gross income
ñ'&^Number
ñ*&^Number
ñ.&^Number
ñ2&^Number
ñ5&^Numberñ8&^gross income
ñ;&^Number
ñ@&^Number
ñD&^Number
ñ'^of 
ñ'^Amount
ñ'^of 
ñ'^Amount
ñ'^of 
ñ
'^Amount
ñ '^of 
ñ'^Amount
ñ'^of 
ñ'^Amount
ñ'^of 
ñ'^Amount
ñ'^of 
ñ'^Amount
ñ'^of 
ñ'^Amount
ñ'^of 
ñ!'^Amount
ñ#'^of 
ñ%'^Amount
ñ''^of 
ñ)'^Amount
ñ*'^of 
ñ,'^Amount
ñ.'^of 
ñ0'^Amount
ñ2'^of 
ñ4'^Amount
ñ5'^of 
ñ7'^Amount
ñ9'^Amount
ñ;'^of 
ñ>'^Amount
ñ@'^of 
ñB'^Amount
ñD'^of 
ñF'^Amountñ(^returnsñ(^ ñ(^returnsñ(^ ñ(^returnsñ
(^ ñ (^returnsñ(^ ñ(^returnsñ(^ ñ(^returnsñ(^ ñ(^returnsñ(^ ñ(^returnsñ(^ ñ(^returnsñ!(^ ñ#(^returnsñ%(^ ñ'(^returnsñ)(^ ñ*(^returnsñ,(^ ñ.(^returnsñ0(^ ñ2(^returnsñ4(^ ñ5(^returnsñ7(^ ñ9(^ ñ;(^returnsñ>(^ ñ@(^returnsñB(^ ñD(^returnsñF(^
À* À*
À* À*
À*
À*
À*
À* À *

* À *
À * À
*
À*
À* À*
À*
À*) À*
À** À*
À*+ À*
À*, À*
À*- À*
À*. À*
À*/ À *
À!*0 À"*
À#*1 À$*
À%*2
À'*G À(*
À)*H
À**I À+*
À,*J À-*
À.*K À/*
À0*L À1*
À2*M À3*
À4*N
À5*O À6*
À7*P
À9*b À:*
À;*c À<* À=*
À>*d À?*
À@*e ÀA*
ÀB*f ÀC*
ÀD*g ÀE*
ÀF*hñ+' All returns, total .
À+à”íoA À+
À+@BkbA À+
À+¼†A À+
À+€.MA
À+ÀßfeA À +
À
+€$³¢A À +
À +âJA À
+
À+@ qqA
À+€Ý«@A À+
À+Tº0Añ+' All returns, total .
À+€¡DA À+
À+LÏ~A À+
À+xMA À+
À+AÿOA À+
À+0Cñ@ À+
À+ThA À+
À+à‘.A À +
À!+ ø+fA À"+
À#+@4A À$+
À%+@k¹gAñ&+' All returns, total .
À'+ÀgeA À(+
À)+€ëkdA
À*+Þª~A À++
À,+­ÄöºA À-+
À.+n8SA À/+
À0+€ç.tA À1+
À2+p"~A À3+
À4+Z¯ A
À5+Ðÿþ{A À6+
À7+ðJB¨Añ8+' All returns, total .
À9+bÉÞºA À:+
À;+ õü@ À<+ À=+
À>+,Ñ"A À?+
À@+@èu•A ÀA+
ÀB+ø1èºA ÀC+
ÀD+˜Žþ•A ÀE+
ÀF+‰)$¼Añ,'No adjusted gross income
À,`Üè@ À,
À, û@ À,
À, À,
À,C0
À,`*ù@ À ,
À
,Ös0A À ,
À ,¼ŽA À
,
À,€&OUA
À,]' À,
À,1ñ,'No adjusted gross income
À,ÀWý@ À,
À,à7‹dA À,
À,
À,
À,Í; À,
À,ì À,
À,@ä@ À,
À,pd À ,
À!,D>A À",
À#, Ä÷@ À$,
À%,€@”JAñ&,'No adjusted gross incomeÀ',ÿÿÿÿÿÿÿ--3À',--À(,ÿÿÿÿÿÿÿ--3À(,--À),ÿÿÿÿÿÿÿ--3À),--À*,ÿÿÿÿÿÿÿ--3À*,--À+,ÿÿÿÿÿÿÿ--3À+,--À,,ÿÿÿÿÿÿÿ--3À,,--À-,ÿÿÿÿÿÿÿ--3À-,--À.,ÿÿÿÿÿÿÿ--3À.,--À/,ÿÿÿÿÿÿÿ--3À/,--À0,ÿÿÿÿÿÿÿ--3À0,--À1,ÿÿÿÿÿÿÿ--3À1,--À2,ÿÿÿÿÿÿÿ--3À2,--À3,ÿÿÿÿÿÿÿ--3À3,--À4,ÿÿÿÿÿÿÿ--3À4,--À5,ÿÿÿÿÿÿÿ--3À5,--À6,ÿÿÿÿÿÿÿ--3À6,--À7,ÿÿÿÿÿÿÿ--3À7,--ñ8,'No adjusted gross income
À9,â À:,
À;,Ç À<, À=,
À>, ä@ À?,
À@,R ÀA,
ÀB,@%ä@ ÀC,
ÀD, ¸ý@ ÀE,
ÀF,x%Añ-'$1,000 under $5,000
À-`ˆû@ À-
À-ˆë@ À-
À-‚3 À-
À-`å@
À-ó.A À -
À
-h[DA À -
À - 7A À
-
À-ü:"A
À-P@A À-
À-À‡ì@ñ-'$1,000 under $5,000
À-à‹í@ À-
À-`!A À-
À-þg À-
À-Ðrð@ À-
À-q À-
À- À-
À-Ђó@ À -
À!-Ÿù@ À"-
À#-0âò@ À$-
À%-èAñ&-'$1,000 under $5,000
À'-¦þ+A À(-
À)-"j)A
À*-€÷A À+-
À,-J©6A À--
À.-@Üû@ À/-
À0-ڛ"A À1-
À2-@ëÿ@ À3-
À4-§A
À5-Àrú@ À6-
À7-.å!Añ8-'$1,000 under $5,000
À9-¢e A À:-
À;-Ñ À<- À=-
À>-> À?-
À@-[»RA ÀA-
ÀB-~ A ÀC-
ÀD-þøUA ÀE-
ÀF-–*Añ.'$5,000 under $10,000
À.:A À.
À. {ï@ À.
À.à\ï@ À.
À.¬
A
À.@ž2A À .
À
. vXA À .
À .À( A À
.
À.&È$A
À.æA À.
À.€Íç@ñ.'$5,000 under $10,000
À. Ùð@ À.
À.†r#A À.
À. Ìâ@ À.
À.P½ù@ À.
À.m À.
À.êg À.
À.°mû@ À .
À!.Øx A À".
À#.€®þ@ À$.
À%.Šæ%Añ&.'$5,000 under $10,000
À'.f[BA À(.
À). @A
À*.Î!A À+.
À,.ÍêQA À-.
À..ŠA À/.
À0.‚‡?A À1.
À2.à’A À3.
À4.Œ›#A
À5.¬|A À6.
À7.´?4Añ8.'$5,000 under $10,000
À9.€ìFIA À:.
À;.: À<. À=.
À>.U À?.
À@.@$÷`A ÀA.
ÀB.—UIA ÀC.
ÀD.c bA ÀE.
ÀF.€27OAñ/'$10,000 under $15,000
À/$A À/
À/ÐÊA À/
À/°ôð@ À/
À/7A
À/˜#1A À /
À
/Àv¨]A À /
À /°Ž A À
/
À/> )A
À/pGA À/
À/`ì@ñ/'$10,000 under $15,000
À/0ƒù@ À/
À/0O'A À/
À/ÈZ À/
À/@9ë@ À/
À/í À/
À/M/ À/
À/p`ô@ À /
À!/ðÊA À"/
À#/Ptö@ À$/
À%/Añ&/'$10,000 under $15,000
À'/îšBA À(/
À)/€PBA
À*/:.A À+/
À,/àsæ`A À-/
À./p¬ A À//
À0//EA À1/
À2/h¥,A À3/
À4/Ó
5A
À5/ªÙ&A À6/
À7/rCIAñ8/'$10,000 under $15,000
À9/ÀD;`A À:/
À;/„ À</ À=/
À>/‡ À?/
À@/à|¾bA ÀA/
ÀB/ =`A ÀC/
ÀD/@WcA ÀE/
ÀF/MbAñ0'$15,000 under $20,000
À0¶#&A À0
À0èZA À0
À0@ì@ À0
À0¸1A
À0Ôâ*A À 0
À
0€ºà[A À 0
À 0PmA À
0
À0¦+A
À0˜A À0
À0Пô@ñ0'$15,000 under $20,000
À00ú@ À0
À0€ A À0
À0%V À0
À0¨~A À0
À0 # À0
À0Bå@ À0
À0 Aü@ À 0
À!0‘"A À"0
À#0 xú@ À$0
À%0#Añ&0'$15,000 under $20,000
À'0ë^9A À(0
À)0yè8A
À*0Ê6A À+0
À,0 âÃiA À-0
À.0²¥"A À/0
À00€ ôCA À10
À205A À30
À40P@A
À50Ñ1A À60
À70@XAñ80'$15,000 under $20,000
À90ÀVmkA À:0
À;06 À<0 À=0
À>0¨ À?0
À@0àFjdA ÀA0
ÀB0 ËmkA ÀC0
ÀD0ÀSµdA ÀE0
ÀF0`ùæmAñ1'$20,000 under $25,000
À1"‘+A À1
À1ÙA À1
À1 í@ À1
À1èÑ A
À1»,A À 1
À
1€ ¼^A À 1
À 1ØA À
1
À1`â+A
À10ñA À1
À10 ù@ñ1'$20,000 under $25,000
À1pXA À1
À1à¤#A À1
À1E[ À1
À1 >í@ À1À1" À1À1" À1
À1ÀXô@ À 1
À!1ÆB&A À"1
À#1/þ@ À$1
À%1h¯(Añ&1'$20,000 under $25,000
À'1L~/A À(1
À)1j±/A
À*1ì|;A À+1
À,1`¡ˆmA À-1
À.1Þ#A À/1
À01€i"BA À11
À21Y¬:A À31
À41€kHA
À51vß7A À61
À71€¶¾YAñ81'$20,000 under $25,000
À91ð¿‰qA À:1
À;1h À<1 À=1
À>1„X À?1
À@1ƒbA ÀA1
ÀB10HqA ÀC1
ÀD1à•bA ÀE1
ÀF1À5èrAñ2'$25,000 under $30,000
À2452A À2
À2ÌñA À2
À2`ë@ À2
À2 À2L&(A À 2
À
2€î‘\A À 2
À 2˜™A À
2
À2Ð*-A
À2ð”ÿ@ À2
À2Àrä@ñ2'$25,000 under $30,000
À2ØRA À2
À2R)"A À2
À2€U À2
À2À¡ë@ À2
À2º
À2
À2z À2
À2pu÷@ À 2
À!2â.A À"2
À#2 ü@ À$2
À%2HM&Añ&2'$25,000 under $30,000
À'2và"A À(2
À)2ڐ"A
À*2˜¿@A À+2
À,2 \·rA À-2
À.2ԙ"A À/2
À02n¾>A À12
À22'6@A À32
À42;ÅPA
À52¿Ò>A À62
À72 0öaAñ82'$25,000 under $30,000
À92p_¤sA À:2
À;2Ú À<2 À=2
À>2‹ À?2
À@2n•]A ÀA2
ÀB2 è¤sA ÀC2
ÀD2€Áº]A ÀE2
ÀF2@øtAñ3'$30,000 under $40,000
À3€´ÃEA À3
À32R0A À3
À3 þé@ À3
À3Â4!A
À3>,5A À 3
À
3`…ÁkA À 3
À 3”7A À
3
À3†6A
À38¤A À3
À3À\ô@ñ3'$30,000 under $40,000
À3ü;A À3
À3!0A À3
À3@©æ@ À3
À3àBA À3
À35# À3
À3 “í@ À3
À3зþ@ À 3
À!3HÎ5A À"3
À#3XHA À$3
À%3>ü/Añ&3'$30,000 under $40,000
À'3xç(A À(3
À)3úÁ(A
À*3fSA À+3
À,3(|í†A À-3
À.3€J*A À/3
À03ŸDA À13
À23€3SA À33
À43ÀÆÇgA
À53NRA À63
À73°¶¬vAñ83'$30,000 under $40,000
À93¨Ž…A À:3
À;3å À<3 À=3
À>3o
À?3
À@3€ªHgA ÀA3
ÀB3 pŽ…A ÀC3
ÀD3ÀÎSgA ÀE3
ÀF3°Í͆Añ4'$40,000 under $50,000
À4€]FA À4
À4‘Å0A À4
À4 Äè@ À4
À4ˆE)A
À4­.0A À 4
À
4€)ßfA À 4
À 4tîA À
4
À4k2A
À4ÀáA À4
À4ø™Añ4'$40,000 under $50,000
À4¨7A À4
À4Hx+A À4
À4à
à@ À4
À4˜ÄA À4
À4û
À4
À4Ú$ À4
À4 Š÷@ À 4
À!4]#5A À"4
À#4X0A À$4
À%4²î-Añ&4'$40,000 under $50,000
À'4Ê× A À(4
À)4Œ!A
À*4À‚ôSA À+4
À,4hϙŠA À-4
À.4HæA À/4
À04¦Î
À24À\ÕSA À34
À44ÀlæmA
À54ÀcàRA À64
À74€$¾zAñ84'$40,000 under $50,000
À94€Ðj…A À:4
À;4? À<4 À=4
À>4° À?4
À@4 ÍÕ`A ÀA4
ÀB4vk…A ÀC4
ÀD4 áÙ`A ÀE4
ÀF4¸Žt†Añ5'$50,000 under $75,000
À5À!4QA À5
À5Å>A À5
À5âf À5
À5ÜàA
À5˜-6A À 5
À
50çuA À 5
À 5€áA À
5
À5Í?A
À5ìA À5
À5€~Añ5'$50,000 under $75,000
À5ÔgA À5
À5€ÃuAA À5
À5°mò@ À5
À54A À5
À5.+ À5
À5Àbä@ À5
À5à´ú@ À 5
À!5i?A À"5
À#5p•A À$5
À%5`+Añ&5'$50,000 under $75,000
À'5^A À(5
À)5vA
À*5 Ž~`A À+5
À,5Ä-ƚA À-5
À.5Zú!A À/5
À05)üAA À15
À25Ðd`A À35
À45°Â—€A
À55€X>_A À65
À75X‰Añ85'$50,000 under $75,000
À95<Üë”A À:5
À;5 C À<5 À=5
À>5 ×æ@ À?5
À@5àèódA ÀA5
ÀB50·î”A ÀC5
ÀD5`vödA ÀE5
ÀF5ðgà•Añ6'$75,000 under $100,000
À6¤N5A À6
À6Îî,A À6
À6°+ À6
À68¥A
À6(À A À 6
À
6 Z˜lA À 6
À 6 A À
6
À6'A
À6–A À6
À6PDô@ñ6'$75,000 under $100,000
À6A À6
À6J9A À6
À6 Pà@ À6
À6ÀæA À6
À6² À6
À6@| À6
À6À›à@ À 6
À!6 x)A À"6
À#6Àüç@ À$6
À%6ì›Añ&6'$75,000 under $100,000
À'6Àýø@ À(6
À)6xú@
À*6€²FA À+6
À,68y‰A À-6
À.6PÇþ@ À/6
À06n'A À16
À26ö FA À36
À46°ô§pA
À56¸=EA À66
À76`m}wAñ86'$75,000 under $100,000
À96€ 4…A À:6
À;6+7 À<6 À=6
À>6Àgà@ À?6
À@61IA ÀA6
ÀB6p&8…A ÀC6
ÀD6«IA ÀE6
ÀF6à*!†Añ7'$100,000 under $200,000
À7°P/A À7
À7±Ž3A À7
À7Ä À7
À7øA
À7”€A À 7
À
7°WáxA À 7
À 7ÕA À
7
À7J«.A
À7`–ý@ À7
À7pàAñ7'$100,000 under $200,000
À7ð3A À7
À7«zJA À7
À7@îæ@ À7
À7ˆƒA À7
À7¦ À7
À7°Ýñ@ À7
À7&h À 7
À!70 0A À"7
À#7 –å@ À$7
À%7ÐU#Añ&7'$100,000 under $200,000
À'7€å@ À(7
À)7>ç@
À*7€)á@A À+7
À,7hs^ŒA À-7
À.7 4ê@ À/7
À07Ì#A À17
À27<Ë@A À37
À47P¥sA
À577>A À67
À77°qyAñ87'$100,000 under $200,000
À97h+©‹A À:7
À;7p À<7 À=7
À>7ð;ü@ À?7
À@7M¾AA ÀA7
ÀB7`I·‹A ÀC7
ÀD7ÀAA ÀE7
ÀF7À|ތAñ8'$200,000 under $500,000
À8ÜtA À8
À8!,A À8
À8] À8
À80ô@
À8H«A À 8
À
8`6
nA À 8
À 8Ìä@ À
8
À8F‹!A
À8H\ À8
À8€_ç@ñ8'$200,000 under $500,000
À8øÀA À8
À8>–LA À8
À8Ib À8
À8ÄÜ%A À8
À8u À8
À8Æ` À8
À8F" À 8
À!8‚] A À"8
À#80L À$8
À%8˜?Añ&8'$200,000 under $500,000
À'8œ À(8
À)8é
À*8€n#A À+8
À,8p}A À-8
À.8!+ À/8
À08X¸A À18
À28T#A À38
À48@W@hA
À58Š!A À68
À78 ^CfAñ88'$200,000 under $500,000
À98G…A À:8
À;8›A À<8 À=8
À>8ØLA À?8
À@8Vç#A ÀA8
ÀB8à“-…A ÀC8
ÀD8<é#A ÀE8
ÀF8¸yœ…A ñ9'$500,000 under $1,000,000
À9€Yî@ À9
À9üŒA À9
À9È À9
À9Ì
À9æq À 9
À
9ÀsHTA À 9
À 9# À
9
À9h|
A
À9L À9
À9 ñ9'$500,000 under $1,000,000
À9ä@ À9
À9Éw;A À9
À9Š À9
À9ˆEA À9
À9Ñ À9
À92 À9
À9¬
À 9
À!90X
A À"9
À#9 À$9
À%9p A ñ&9'$500,000 under $1,000,000
À'9à À(9
À)9
À*9ßÿ@ À+9
À,9à&fA À-9
À.98 À/9
À09€tç@ À19
À29мÿ@ À39
À49@A!UA
À59@û@ À69
À79£°IA ñ89'$500,000 under $1,000,000
À99–tA À:9
À;9Œ À<9 À=9
À>9Võ@ À?9
À@9ø1A ÀA9
ÀB9m«tA ÀC9
ÀD9ˆ3A ÀE9
ÀF9@¾ÔtAñ:'$1,000,000 and over
À: á@ À:
À:nû$A À:
À:o À:
À:
À:á6 À :
À
:ÕPA À :
À : À
:
À:X¼A
À:è À:
À:d ñ:'$1,000,000 and over
À:ÑE À:
À:€G¥EA À:
À:ù À:
À:S¬0A À:
À:¥ À:
À:à&á@ À:
À: À :
À!:ȁ
A À":
À#:* À$:
À%:DQAñ&:'$1,000,000 and over
À':ñ À(:
À):ë
À*: ¼î@ À+:
À,:g qA À-:
À.:¥ À/:
À0:k, À1:
À2:à—î@ À3:
À4:àïÐ`A
À5:ÀAê@ À6:
À7:€ «KAñ8:'$1,000,000 and over
À9:0؈‚A À::
À;:ß À<: À=:
À>:úú@ À?:
À@:à
ï@ ÀA:
ÀB:xU–‚A ÀC:
ÀD: ï@ ÀE:
ÀF:u¤‚Añ;'Taxable returns, total
À;ÀݗnA À;
À;àþ°aA À;
À;‹A À;
À;’(KA
À;™`A À ;
À
;hBþ A À ;
À ;å?DA À
;
À; þœdA
À;É]?A À;
À;à0Añ;'Taxable returns, total
À;-ÂAA À;
À; éqA À;
À;pÖA À;
À;€¯†NA À;
À;@êï@ À;
À;À
A À;
À;¾'A À ;
À!;@XbcA À";
À#;j.A À$;
À%;€ê\Añ&;'Taxable returns, total
À';@éu`A À(;
À);@<Ð_A
À*; í&}A À+;
À,;Àök¹A À-;
À.;ÒùNA À/;
À0;@ @hA À1;
À2;íÎ|A À3;
À4;®XR A
À5;@÷ÖzA À6;
À7;þHã¦Añ8;'Taxable returns, total
À9;bÉÞºA À:;
À;; õü@ À<; À=;
À>;,Ñ"A À?;
À@;@èu•A ÀA;
ÀB;ø1èºA ÀC;
ÀD;@èu•A ÀE;
ÀF;$® ¼A ñ<'Nontaxable returns, total
À<p[%A À<
À<hHA À<
À<Ýï@ À<
À<ì+A
À<s7CA À <
À
<€!NkA À <
À <ô'A À
<
À<À/Š\A
À<0Ÿÿ@ À<
À<€å@ ñ<'Nontaxable returns, total
À<¤óA À<
À<ÀbÌiA À<
À<@¸ã@ À<
À<‰A À<
À<á À<
À<Pjù@ À<
À<€Ô
A À <
À!<M6A À"<
À#<|ýA À$<
À%<ìqSA ñ&<'Nontaxable returns, total
À'<úmBA À(<
À)<€5BA
À*<?8A À+<
À,<ÐÞ¬xA À-<
À.<&Ü-A À/<
À0<À®`A À1<
À2<ç25A À3<
À4<ë/GA
À5<‰€2A À6<
À7<ðeA ñ8<'Nontaxable returns, totalÀ9<ÿÿÿÿÿÿÿ--3À9<-- À:<À;<ÿÿÿÿÿÿÿ--3À;<-- À<<À=<ÿÿÿÿÿÿÿ--3À=<--À><ÿÿÿÿÿÿÿ--3À><-- À?<À@<ÿÿÿÿÿÿÿ--3À@<-- ÀA<ÀB<ÿÿÿÿÿÿÿ--3ÀB<-- ÀC<
ÀD<€ÊAA ÀE<
ÀF<e{:Añ=' ñ=' ñ&=' ñ8=' /ñ8>'¹ Not included in adjusted gross income.ñ8?'² Total income tax represents income tax after credits (including the earned income credit), plus alternative minimum tax.Èñ8@'³ Total tax liability represents income tax after credits (including the earned income credit), plus alternative minimum tax, plus any other additional taxes, e.g., self-employment and penalty9ñ8A'tax on Individual Retirement Arrangements (IRA's).pñ8B'*Estimate should be used with caution because of the small number of sample returns on which it is based.>ñ8C'NOTE: Detail may not add to totals because of rounding.'ñF^Sales of capital assets reportedñ F^Sales of propertyñF^Total taxable Individual ñF^Unemployment compensationñF^Social security benefitsñ F^ ñ"F^Statutory adjustmentsñ$F^ ñ(F^ $ñ-F^Itemized deductions-Continuedñ/F^ ñ3F^ ñ8F^ ñG^on Form 1040, Schedule Dñ G' ñ G^other than capital assetsñ
G' ñG^Retirement ArrangementñG^in adjustedñG^ ñG^In adjustedñ G^ %ñ$G^Primary Individual Retirement ñ(G^Contributions
ñ+G^Moving#ñ/G^Net miscellaneous deductionsñ3G^Other miscellaneousñ6G^Exemptionsñ8G^ ñH^Size of adjustedñH^Net gainñH^Net loss in AGIñ H^Net gainñ
H^Net lossñH^contributionsñH^Size of adjustedñH^gross income ñH^TotalñH^gross income ñ H^Totalñ$H^Arrangement paymentsñ&H^Size of adjustedñ(H^deductionñ+H^expensesñ/H^after limitationñ3H^deductionsñ5H^ ñ8H^ ñI^gross income
ñI^Number
ñI^Number
ñI^Number
ñ I^Number
ñI^NumberñI^gross income
ñI^Number
ñI^Number
ñI^Number
ñI^Number
ñ#I^Numberñ&I^gross income
ñ'I^Number
ñ*I^Number
ñ.I^Number
ñ2I^Number
ñ5I^Numberñ8I^ 
ñJ^of 
ñJ^Amount
ñJ^of 
ñJ^Amount
ñJ^of 
ñ
J^Amount
ñ J^of 
ñJ^Amount
ñJ^of 
ñJ^Amount
ñJ^of 
ñJ^Amount
ñJ^of 
ñJ^Amount
ñJ^of 
ñJ^Amount
ñJ^of 
ñ!J^Amount
ñ#J^of 
ñ%J^Amount
ñ'J^of 
ñ)J^Amount
ñ*J^of 
ñ,J^Amount
ñ.J^of 
ñ0J^Amount
ñ2J^of 
ñ4J^Amount
ñ5J^of 
ñ7J^Amountñ8J^ ñK^returnsñK^ ñK^returnsñK^ ñK^returnsñ
K^ ñ K^returnsñK^ ñK^returnsñK^ ñK^returnsñK^ ñK^returnsñK^ ñK^returnsñK^ ñK^returnsñ!K^ ñ#K^returnsñ%K^ ñ'K^returnsñ)K^ ñ*K^returnsñ,K^ ñ.K^returnsñ0K^ ñ2K^returnsñ4K^ ñ5K^returnsñ7K^ ñ8K^ ñ8L^
ÀM ÀM
ÀM ÀM
ÀM ÀM
ÀM
ÀM À M

M À M
À M À
M
ÀM
ÀM ÀM
ÀM
ÀM3 ÀM
ÀM4 ÀM
ÀM5 ÀM
ÀM6 ÀM
ÀM7 ÀM
ÀM8 ÀM
ÀM9 À M
À!M: À"M
À#M; À$M
À%M<
À'MQ À(M
À)MR
À*MS À+M
À,MT À-M
À.MU À/M
À0MV À1M
À2MW À3M
À4MX
À5MY À6M
À7MZñ8M' ñN' All returns, total .
ÀN@è“ZA ÀN
ÀN°I1œA ÀN
ÀN€bSA ÀN
ÀNÀHðaA
ÀN4-*A À N
À
NÀX˜VA À N
À NI(A À
N
ÀN€©‚NA
ÀN€+KA ÀN
ÀNP9ÄpAñN' All returns, total .
ÀN€Ò^A ÀN
ÀNàI²mA ÀN
ÀN`ÉdA ÀN
ÀNX˜A ÀN
ÀNÀ–”SA ÀN
ÀNpLsA ÀN
ÀNŸ®oA À N
À!NðƸA À"N
À#N€°ARA À$N
À%NÀkK[Añ&N' All returns, total .
À'N°Ôî{A À(N
À)NøãK‹A
À*Nú«+A À+N
À,N}ùOA À-N
À.NÀC(\A À/N
À0NR*vA À1N
À2NäÎ&A À3N
À4N¡ØAA
À5N¬Ž'«A À6N
À7N5ßλAñ8N' ñO'No adjusted gross income
ÀOÐI÷@ ÀO
ÀOš…EA ÀO
ÀO€ý@ ÀO
ÀO8A
ÀO@â@ À O
À
OtZA À O
À O Ðè@ À
O
ÀOî6A
ÀOì9 ÀO
ÀO0ÈAñO'No adjusted gross income
ÀOu5 ÀO
ÀOèN ÀO
ÀOÐÄô@ ÀO
ÀONˆ&A ÀO
ÀOË
ÀO
ÀO¼! ÀO
ÀO8£A À O
À!OàéA À"O
À#O./ À$O
À%OºOñ&O'No adjusted gross incomeÀ'Oÿÿÿÿÿÿÿ--3À'O--À(Oÿÿÿÿÿÿÿ--3À(O--À)Oÿÿÿÿÿÿÿ--3À)O--À*Oÿÿÿÿÿÿÿ--3À*O--À+Oÿÿÿÿÿÿÿ--3À+O--À,Oÿÿÿÿÿÿÿ--3À,O--À-Oÿÿÿÿÿÿÿ--3À-O--À.Oÿÿÿÿÿÿÿ--3À.O--À/Oÿÿÿÿÿÿÿ--3À/O--À0Oÿÿÿÿÿÿÿ--3À0O--À1Oÿÿÿÿÿÿÿ--3À1O--À2Oÿÿÿÿÿÿÿ--3À2O--À3Oÿÿÿÿÿÿÿ--3À3O--À4Oÿÿÿÿÿÿÿ--3À4O--
À5Op7A À6O
À7OÖGAñ8O' ñP'$1,000 under $5,000
ÀP83A ÀP
ÀP —A ÀP
ÀP°PA ÀP
ÀPíA
ÀP]] À P
À
PpÎõ@ À P
À P'g À
P
ÀP@´þ@
ÀP°Çð@ ÀP
ÀPPüÿ@ñP'$1,000 under $5,000
ÀPhÝA ÀP
ÀP xA ÀP
ÀPþ¶%A ÀP
ÀP&”TA ÀP
ÀP ÀP
ÀPÚ5 ÀP
ÀPèÓ.A À P
À!PpA À"P
À#P`åó@ À$P
À%P°û@ñ&P'$1,000 under $5,000
À'P°Sû@ À(P
À)P€å@À*Pÿÿÿÿÿÿÿ--3À*P-- À+PÀ,Pÿÿÿÿÿÿÿ--3À,P-- À-P
À.P€Jí@ À/P
À0P%w À1P
À2Pf À3P
À4PÓ/
À5Pàû×hA À6P
À7PPdyAñ8P' ñQ'$5,000 under $10,000
ÀQæA ÀQ
ÀQ¼'A ÀQ
ÀQÜ­A ÀQ
ÀQúG A
ÀQÀÂè@ À Q
À
QXA À Q
À QYs À
Q
ÀQ ¿ü@
ÀQ¬ÜA ÀQ
ÀQ %AñQ'$5,000 under $10,000
ÀQüI1A ÀQ
ÀQ³m;A ÀQ
ÀQ®99A ÀQ
ÀQzjA ÀQ
ÀQç> ÀQ
ÀQ@Öã@ ÀQ
ÀQB7A À Q
À!QtG/A À"Q
À#Q¸&A À$Q
À%Q,LAñ&Q'$5,000 under $10,000
À'QèÏA À(Q
À)QmA
À*QÏ À+Q
À,Q À-Q
À.Qðbþ@ À/Q
À0QA A À1Q
À2QÍ< À3Q
À4Q
Z
À5Q>.uA À6Q
À7Q¨Õ®…Añ8Q' ñR'$10,000 under $15,000
ÀRì%A ÀR
ÀRžž3A ÀR
ÀRbA ÀR
ÀRF‡$A
ÀRÀÙï@ À R
À
Rmú@ À R
À R€]ã@ À
R
ÀR^A
ÀRÄæA ÀR
ÀR h2AñR'$10,000 under $15,000
ÀRÖ¦3A ÀR
ÀR€;ƒBA ÀR
ÀRàŸ7A ÀR
ÀR û+kA ÀR
ÀR]e ÀR
ÀR(þ@ ÀR
ÀR ç6A À R
À!R“9A À"R
À#R4vA À$R
À%RX}!Añ&R'$10,000 under $15,000
À'RtO'A À(R
À)Rn7)A
À*RiS À+R
À,R †î@ À-R
À.R ` A À/R
À0RTNA À1R
À2RˆZ À3R
À4Rùê@
À5R€PêwA À6R
À7RP¿}ˆAñ8R' ñS'$15,000 under $20,000
ÀSôGA ÀS
ÀS¶37A ÀS
ÀSÄÀA ÀS
ÀSˆíA
ÀSÐð@ À S
À
Sö A À S
À SGå@ À
S
ÀS°xù@
ÀS¼wA ÀS
ÀSHh1AñS'$15,000 under $20,000
ÀS *A ÀS
ÀSŒŠ:A ÀS
ÀSó0A ÀS
ÀS frbA ÀS
ÀS`jå@ ÀS
ÀSTô@ ÀS
ÀS5A À S
À!Scÿ:A À"S
À#SŒ?A À$S
À%SD6$Añ&S'$15,000 under $20,000
À'SF1A À(S
À)S†4A
À*SËo À+S
À,S[ä@ À-S
À.S|~A À/S
À0Sâ".A À1S
À2SPq À3S
À4S@æ÷@
À5S |°tA À6S
À7Sî0…Añ8S' ñT'$20,000 under $25,000
ÀT¤®A ÀT
ÀTZ4A ÀT
ÀTx5A ÀT
ÀT¾i"A
ÀT`¹î@ À T
À
TÈiA À T
À T å@ À
T
ÀTÀŽö@
ÀTt³A ÀT
ÀT¶F2AñT'$20,000 under $25,000
ÀTZÌ*A ÀT
ÀT‡Y
ÀTBÝ*A ÀT
ÀT ²3`A ÀT
ÀTd5A ÀT
ÀTð‚A ÀT
ÀTÑ57A À T
À!T€Û;@A À"T
À#T:8!A À$T
À%TÌV*Añ&T'$20,000 under $25,000
À'T›<7A À(T
À)T$=A
À*T€pã@ À+T
À,T <ø@ À-T
À.T ðA À/T
À0Tµ0A À1T
À2T #à@ À3T
À4T [ë@
À5T_sA À6T
À7T0ƒ{ƒAñ8T' ñU'$25,000 under $30,000
ÀU¼äA ÀU
ÀU¬Ð9A ÀU
ÀU|5A ÀU
ÀU´8A
ÀU0 ð@ À U
À
U¨½A À U
À U Tè@ À
U
ÀU€Vÿ@
ÀUüÌA ÀU
ÀU²Æ/AñU'$25,000 under $30,000
ÀUø%A ÀU
ÀUœ5A ÀU
ÀUZv)A ÀU
ÀUÝÞ[A ÀU
ÀUˆ²"A ÀU
ÀU8g/A ÀU
ÀU
6A À U
À!U€Î@A À"U
À#Uô­"A À$U
À%U²Ü)Añ&U'$25,000 under $30,000
À'U¿o=A À(U
À)U€Œœ@A
À*U`fì@ À+U
À,UàA À-U
À.Up1 A À/U
À0Uw3A À1U
À2Uñ@ À3U
À4UÀø@
À5UÐiàpA À6U
À7UpHHAñ8U' ñV'$30,000 under $40,000
ÀV'A ÀV
ÀV€ª!HA ÀV
ÀV!A ÀV
ÀV^|.A
ÀVð9õ@ À V
À
Vˆ¡A À V
À V
õ@ À
V
ÀV°üû@
ÀV€GA ÀV
ÀV€¿>AAñV'$30,000 under $40,000
ÀVg›1A ÀV
ÀV(BA ÀV
ÀVÆr4A ÀV
ÀV Í’gA ÀV
ÀVÌG4A ÀV
ÀV€ OA ÀV
ÀV¸éAA À V
À!V#UNA À"V
À#V<Ã+A À$V
À%VïÂ3Añ&V'$30,000 under $40,000
À'V€ÌiQA À(V
À)VÀF UA
À*V`Þö@ À+V
À,V ³A À-V
À.VãÊ2A À/V
À0V±‚FA À1V
À2V@çý@ À3V
À4V 1A
À5VßZ}A À6V
À7V ›ŽAñ8V' ñW'$40,000 under $50,000
ÀWd&A ÀW
ÀW@]œQA ÀW
ÀWp!A ÀW
ÀW,0A
ÀWÐbõ@ À W
À
WÈGA À W
À W@jó@ À
W
ÀWhßA
ÀW”nA ÀW
ÀWÊú ÀW¶‘'A ÀW
ÀW|Z7A ÀW
ÀW8¯-A ÀW
ÀW@‡×`A ÀW
ÀWÒ¦-A ÀW
ÀW€ªPA ÀW
ÀWáK
À!Ww©FA À"W
À#Wº-%A À$W
À%Wìi)Añ&W'$40,000 under $50,000
À'W@n[RA À(W
À)WÀJ$XA
À*W`¼A À+W
À,WX¥A À-W
À.W“u2A À/W
À0W€éKGA À1W
À2WXû@ À3W
À4W A
À5WÀÀ À7W°7·Añ8W' ñX'$50,000 under $75,000
ÀXÀR4A ÀX
ÀX ocaA ÀX
ÀX&m+A ÀX
ÀX°a8A
ÀX€’û@ À X
À
Xn/'A À X
À Xâÿ@ À
X
ÀXðÅA
ÀX` A ÀX
ÀXªÂIAñX'$50,000 under $75,000
ÀX¤ˆ&A ÀX
ÀXÁ7A ÀX
ÀX0A ÀX
ÀXÀÀùdA ÀX
ÀX0A ÀX
ÀXÀÕïTA ÀX
ÀXP?A À X
À!X@AÆRA À"X
À#XÐúA À$X
À%X*Á'Añ&X'$50,000 under $75,000
À'X@{K_A À(X
À)XÊjA
À*X`©A À+X
À,Xv>1A À-X
À.X,>A À/X
À0X0tVA À1X
À2X”A À3X
À4Xd~A
À5XÐqØ~A À6X
À7X@TšAñ8X' ñY'$75,000 under $100,000
ÀY
z#A ÀY
ÀY@y3ZA ÀY
ÀY¬A ÀY
ÀYl(A
ÀY šî@ À Y
À
Y¼M A À Y
À Y 8ê@ À
Y
ÀYø5A
ÀYpÙA ÀY
ÀYxl8AñY'$75,000 under $100,000
ÀY A ÀY
ÀY "A ÀY
ÀY ÎA ÀY
ÀY€õZKA ÀY
ÀY ÎA ÀY
ÀY[;A ÀY
ÀY`&A À Y
À!Y€éFA À"Y
À#Y8UA À$Y
À%YèæAñ&Y'$75,000 under $100,000
À'Y€¸õEA À(Y
À)Y€Æ0WA
À*Y(A À+Y
À,Yj'A À-Y
À.Yþþ#A À/Y
À0YYMCA À1Y
À2Y€0ñ@ À3Y
À4Y¨‡
A
À5YÀ,ybA À6Y
À7YàŸírAñ8Y' ñZ'$100,000 under $200,000
ÀZ%A ÀZ
ÀZ nA ÀZ
ÀZøBA ÀZ
ÀZDÈ*A
ÀZ0ó@ À Z
À
Z£-A À Z
À ZÀõ@ À
Z
ÀZäA
ÀZ"þ@ ÀZ
ÀZ.ü4AñZ'$100,000 under $200,000
ÀZàPç@ ÀZ
ÀZpA ÀZ
ÀZükA ÀZ
ÀZ€ª{LA ÀZ
ÀZükA ÀZ
ÀZÀ{
ÀZì…&A À Z
À!Z€IýRA À"Z
À#ZA À$Z
À%ZÜ(Añ&Z'$100,000 under $200,000
À'Z€‰J@A À(Z
À)ZÀð \A
À*Z ”ü@ À+Z
À,Z +A À-Z
À.ZúA À/Z
À0Z–¢EA À1Z
À2Z`›é@ À3Z
À4Z´3A
À5Z@PQZA À6Z
À7Z •öjAñ8Z' ñ['$200,000 under $500,000
À[ü|A À[
À[°l_pA À[
À[˜ôA À[
À[ÐÉA
À[åã@ À [
À
[.ì'A À [
À [`æè@ À
[
À[èA
À[gr À[
À[â*Añ['$200,000 under $500,000
À[ À[
À[M8 À[
À[pS÷@ À[
À[!34A À[
ÀS÷@ À[
À[3$A À[
À[¨yA À [
À![€ì FA À"[
À#[øð@ À$[
À%[`yAñ&['$200,000 under $500,000
À'[Jà"A À([
À)[ÞaQA
À*[bS À+[
À,[\
A À-[
À.[PÙ÷@ À/[
À0[h©1A À1[
À2[„< À3[
À4[ðèA
À5[óê=A À6[
À7[^¥NAñ8[' ñ\'$500,000 under $1,000,000
À\Âñ@ À\
À\@Ù±eA À\
À\@Çá@ À\
À\@Èö@
À\¬) À \
À
\LZA À \
À \x< À
\
À\ÀAA
À\) À\
À\øvA ñ\'$500,000 under $1,000,000
À\ À\
À\Ô À\
À\N À\
À\¤A À\
À\N À\
À\¤A À\
À\`/ë@ À \
À!\œà%A À"\
À#\s+ À$\
À%\ËS ñ&\'$500,000 under $1,000,000
À'\íþ@ À(\
À)\€{@@A
À*\ÿ À+\
À,\Êo À-\
À.\¶3 À/\
À0\DA À1\
À2\
À3\
À4\pÝü@
À5\ð“A À6\
À7\'(Añ8\' ñ]'$1,000,000 and over
À]`ðã@ À]
À]âAƒA À]
À]B; À]
À]`Úã@
À]Í À ]
À
]ÜA À ]
À ]ž& À
]
À]ÀA
À]Ú À]
À]¨æAñ]'$1,000,000 and over
À]Ó À]
À] À]
À]”( À]
À]`WA À]
À]”( À]
À]`Wó@ À]
À]äq À ]
À!]PüA À"]
À#]6 À$]
À%]°&ñ&]'$1,000,000 and over
À'] î@ À(]
À)]À=ÐRA
À*]w À+]
À,]® À-]
À.]¶ À/]
À0]ø×A À1]
À2]z À3]
À4]PA
À5]xSA À6]
À7]8ÙAñ8]' ñ^'Taxable returns, total
À^ކXA À^
À^Ø\)›A À^
À^8ÝPA À^
À^@M_A
À^À%A À ^
À
^ÀߣSA À ^
À ^Pˆ$A À
^
À^Xæ=A
À^×hHA À^
À^ ƒ\oAñ^'Taxable returns, total
À^@̜XA À^
À^û¤hA À^
À^À*î`A À^
À^´ÀƓA À^
À^@ISA À^
À^0ÇÈrA À^
À^`¬jjA À ^
À!^ð6±}A À"^
À#^À´iQA À$^
À%^áüYAñ&^'Taxable returns, total
À'^ðÐzA À(^
À)^pµ”ŠA
À*^øó*A À+^
À,^8OA À-^
À.^ÑZA À/^
À0^ІSuA À1^
À2^ôŒ%A À3^
À4^•@A
À5^<}›¥A À6^
À7^"¶Añ8^' ñ_'Nontaxable returns, total
À_Th A À_
À_€Í~PA À_
À_R"A À_
À_}3A
À_˜´A À _
À
_Ê£'A À _
À _ þ@ À
_
À_û?A
À_4A À_
À_{_1A ñ_'Nontaxable returns, total
À_ÕÖ8A À_
À_€;5DA À_
À_-Û>A À_
À_b9qA À_
À_ Þò@ À_
À_ ÂA À_
À_€ÊEA À _
À!_€<@A À"_
À#_pÿ
A À$_
À%_¨èA ñ&_'Nontaxable returns, total
À'_<í1A À(_
À)_Òå6A
À*_\ À+_
À,_à,ø@ À-_
À._\rA À/_
À0_xÙ*A À1_
À2_ ä@ À3_
À4_9A
À5_ÀE0†A À6_
À7_„4³–Añ8_' À` À` À` À` À` À` À` À` À ` À
` À ` À ` À
` À` À` À` À`%ña' Footnotes at end of table.%ña' Footnotes at end of table.%ñ&a' Footnotes at end of table.

  3 Responses to “Category : Lotus and other Spreadsheets
Archive   : 90IN04SI.ZIP
Filename : 90IN04SI.WK1

 1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

 2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

 3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/