Category : A Collection of Games for DOS and Windows
Archive   : WOB10.ZIP
Filename : NIGHT.CLP

 
Output of file : NIGHT.CLP contained in archive : WOB10.ZIP
ýš' d@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@K@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@KÀK@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@K@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@K@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@K@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@KÀK@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Ë@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@K@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@KËÀËK@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@A@A@A@A@A@K@A@A@A@A@A@A@A@A@AËA@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@@A@@@A@@@KÀK@A@@@A@@@A@@@A@@@K@@@A@@@A@@@A@@@A@@@A@@@A@@@A@@@A@@@A@@@A@@@A@@A@A@A@A@A@K@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@@@@A@@@A@@@A@@@A@@@A@@@A@@@A@@@A@@@A@@@A@@@A@@@A@@@A@@@A@@@A@@@A@@@A@@@A@@@@@AA@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@@A@@@A@@@A@@@A@@@A@@@A@@@A@@@A@@@A@@@A@@@A@@@A@@@A@@@A@@@A@@@A@@@A@@@A@@@A@@@A@@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@K@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@@AAA@A@A@AAA@A@A@AAA@A@A@AAA@A@A@AAA@A@A@AAA@KÀK@AAA@A@A@AAA@A@A@AAA@A@A@AAA@A@A@AAAA@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@K@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@AA@AAA@AAA@AAA@AAA@AAA@AAA@AAA@AAA@AAA@AAA@AAA@AAA@AAA@AAA@AAA@AAA@AAA@AAA@AAA@AAA@AAA@AAA@AA@A@AKA@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@K@AAAAKÀKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKÀKA@A@AKA@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@A@K@AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA„„ÊËËËËÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA„„„„ÊËËËËËËËËËAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKÀKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA„„Á„ÊËÁÁËËËËËËËËAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA„„„„ÊËÁÀÁÁÁËËËËÁËËAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA„„„ÊÊËÁÁÀÀÀÀÁÁÁÁÁËËËAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAʄÁÊËÁÁÀÀÀÁÁÀÀÀÁÀÀÁËʄAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKÀKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAËËÁÀÁÁÀÁÁÁÁÊÊÁÁÁËÁÁÁËʄ„AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAËËËÁËËÁËËÊÁ„„ÊÊÁÁÀÀÀÁʄ„AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAËËËËËËËËË˄„„„„„„„ÁÁÁËʄ„„AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAËËËËËËË˄„„„„„„ÁÁÊËËËʄ„„„AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAËËÊÁ„„„Á„Á„„ÁÁ„ÁÁ„ÊËËÊÁ„„„AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAËÁËÊÊÁ„Á„„„„ÁÁ„„ÁÊÁÊËʄ„„„AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKÀKAAAAAABABAAABABABAËËÁÁËËÊÁ„Á„Á„ÁÁÁ„„„„ÊËʄ„„BABABAAABABABAAABABABAAABABABAAABABABAAABABABAAABABABAKABABABAAAAAAAAAAAAAËËËËÁËËÊÊÊʄ„„Á„„„ÊÊËËÁÁ„„AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABABABABABABAËËÁÁÀÁÁÁËËËʄ„„„„ËËËËËÁÀÁÁBABABABABAKABABABABABABABKÀKBABABABABABABABABABABABABABABABABAABAAABAAABAAËÁÀÁÀÀÀÀÁËËʄ„„„ÊËËËËÁÁÀÀÀAAABAAABAKÀKAAABAAABAAABAAKBAAABAAABAAABAAABAAABAAABAAABAAABAABABABABABABABÁÀÁËÀÀÁËËÁÊʄ„„ÁËÁËÁÀÁÀÁABABABABABAKABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABBAAABABABAAABAËÁËÁÀÁÀÁÁÀÁʄ„ÁÀÁÀÁÁÀÀÁÀBABAAABABABAAABABABAAABABABAAABABABAAABABABAAABABABAAABABABAAAABABABABABABABAËËËÁËÁÀÁÀÀÁÊÁÀÁÀÁÁÀÀÁÁBABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABBABAAABABABAAABAËËËËËÁËÁÁÁËËÁËÁÀÁËËËAABABABAAABABABAAABABABAAABABABAAABABABAAABAKABAAABABABAAABABABAABABABABABABABABAËËËËËÁËÁÀÁËÊÊÊÁËËËBABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABOBABABABABABABABABABBABABABABABABABABAËËËËËËËÁËʄ„„ÊËËBABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABMBAÈABMBABABABABABABABAABABABABABABABABABAÁËËËËËËʄÁ„„„ÊBABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABÉBÄBÉBABABABABABABABABBABBBABBBABBBABBBABBBAËÁËʄ„Á„BBBABBBABBBABBBABBBABBBABBBABBBABBBABBBABBBABBBABÅÀÅBBBABBBABBBABBBABBABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABAKOÈÄÀÀÄÈOKABABABABABABABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBÅÀÅBBBBBBBBBBBBBBBBBBABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABÉBÄBÉBABABABABABABABABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBKBBBBBBBBBBBBBBBBBMBBÈBBMBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBKBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBKÀKBBBBBBBBBBBBBBBBBBBOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBKÀKBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBKBBBBBBBBBBBBBBBBKBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBKBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBKBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBKÀKBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBKBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBKBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBKÀKBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBKBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBKBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBKÀKBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBKBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBKBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBKÀKBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBKBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBCBCBCBCBCBKBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBKBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCKÀKCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBBCBBBCBBBKÀKBCBBBCBBBCBBBCBBBCBBBCBBBCBBBCBBBCBBBCBBBCBBBCBBBCBBBCKBBCBBBCBBBCBBBCBBBCBBBCBBBCBBBCBBCBCBCBCBCBKBCBCBCBCBCBCBCKCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCKÀKCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCKCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCKCBCBCBCBCBCBCBCBCCBCCCBCCCBCCCBCCCBCCCBCCCBCCCBCCCBCCCBCCCBCCCBCCCBCCCBCCCBCCCBCCCBCCCBCCCBCCCBCCCKÀKCBCCCBCCCBCCCBCCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCKCBCBCBCBCBCBCBCBCCCCBCCCCCCCBCCCCCCCBCCCCCCCBCCCCCCCBCCCCCCCBCCCCCCCBCCCCCCCBCCCCCCCBCCCCCCCBCCCCCCCBCCCCCCCBCCCCCCCCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCCCCCCBCCCCCCCBCCCCCCCBCCCCCCCBCCCCCCCBCCCCCCCBCCCCCCCBCCCCCCCBCCKCCCCBCCCCCCCBCCCCCCCBCCCCCCCBCCCCCCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBKÀKBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCKCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC111111111CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC1111CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC1111110000000001111CCCCCCCCCCCCCCCC1111CCCCCCCCCCCCCCCCC00001111CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC1111000000000000000000011CCC1111111111100001111CCCCCCCCCCCCC000000001111CCCCCCCC2222222222222222CC110000000000000000000000001111000000000000000000011CCCCCC2222200000000000011C2222211111111111111112222222200000000000000001111000000000000000000000000012222211111000000000000222111111111111111111111111111112222220000000111000000000000000000222222222222111111111100000000002211111111111111111111111111111111111111222221100000000000000022222211111111111111111111110000000222111111111111111111111111111111111111111111111220000000000002221111111111111111111111111111000022211111111111111111111111111111111111111111111111111222220000222111111111111111111111111111111100221111111111111111111111111111111111111111111111111111111111222211111111111111111111111111111111112211111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111222111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111121111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111221111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111222111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111122111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111122111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111122111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111122111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111122111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

  3 Responses to “Category : A Collection of Games for DOS and Windows
Archive   : WOB10.ZIP
Filename : NIGHT.CLP

  1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

  2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

  3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/