Category : A Collection of Games for DOS and Windows
Archive   : STLEXP20.ZIP
Filename : ORDERFRM.HLP

 
Output of file : ORDERFRM.HLP contained in archive : STLEXP20.ZIP
?_%ÿÿÿÿ¥ lPOO˜Þ f B 
 P  `ÿÿÿD25 Cð ÌB+IPæ( 1 g[ k
0u`€€0
€ÀÀÚÀ ÿÿ0¿†‘0
0ðc€1ðÝÝ õÀPÀU àð/ðÿ?ðOð_ðoððŸð¯ð¿ðÿÏðßðïðÿðñ/ñÓq?ѲÐOÿ
€ñ’QАØR Òáðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ/&;)z4ƒÚ‹N‹^ Ûuÿÿ ‚ ÿÿÿÿ|CONTEXTv|CTXOMAP<|FONT³|SYSTEM³|TOPIC |TTLBTREEG|bm0|bm1T|bm29|bm3|bm4ã000430f2000cc00000020002000000000002000200000000000280000002000000020000000010004000000000000020000000000000000000000000000100000000000000000008000008000000080800080000000800080008080000080808000c0c0c0000000ff0000ff000000ffff00ff000000ff00ff00ffff0000ffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffff00000000000000000000000fffffffff0dddddddddddddddddddd050ffffffff0dddddddddddddddddddd0550fffffff0dddddddddddddddddddd05550ffffff0dddddddddddddddddddd05550ffffff0dddddddddddddddddddd05550ffffff0dddddddddddddddddddd05550ffffff0dddddddddddddddddddd05550ffffff0dddddddddddddddddddd05550ffffff0dddddddddddddddddddd05550ffffff0dddddddddddddddddddd05550ffffff0dddddddddddddddddddd05550ffffff0dddddddddddddddddddd05550ffffff0dddddddddddddddddddd05550ffffff0dddddddddddddddddddd05550ffffff0dddddddddddddddddddd05550ffffff0dddddddddddddddddddd05550ffffff0dddddddddddddddddddd05550ffffff0dddddddddddddddddddd05550ffåÜlP§§˜~ ¦*‚ A P `ÿÿÿ35 C ¼ÌC+JP( ‰ 1 €k Ï0
 €€0)ƒ
€ÀÀÀ¡öÿÿ0†‘ ð ÿð‡0 ÿ þðE >!/P?`OP_PppÿÿÿÿÿÙÐlP§§˜f ¦*‚ A P `ÿÿÿ35 C ¼ÌC+JP( ‰ 1 €k Ï0
 €€0)ƒ
€ÀÀÀ¡öÿÿ0†/‘0
0ðÐ ÿÿ°ðÿ`¿ 1øð`à`»0nàÑÈlP§§˜V ¦*‚ A P `ÿÿÿ35 C ¼ÌC+JP( ‰ 1 €k Ï0
 €€0)ƒ
€ÀÀÀ¡öÿÿ0†?‘0
0c0ð¿` PB0 p70á>ð`7€pÀÐÇlP§§˜T ¦*‚ A P `ÿÿÿ35 C ¼ÌC+JP( ‰ 1 €k Ï0
 €€0)ƒ
€ÀÀÀ¡öÿÿ0†¯‘0
ðc@ð0Žð`  {/P`G`»@oÐaXlþÒ+'Tiles and Tribulations v1.0 Order FormBrowseButtons()Ÿ–ÿÿÿÿ 1ÿÿÿÿ=1fÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ=r¶d óR t€Ì€‚H€‚€†"€€€€‚€†"€€€€‚‚ÿ Tiles and Tribulations 1992, 1993 by Technological Computer Innovations Corporation>=1' €.€PÈ:‚H€ ‚ÿOrdering Informationc<ó”' €y€‚€
‚‚ÿTiles and Tribulations is available in both 3½" and 5¼" formats. Please check the box and indicate the quantity of each below. The cost for each diskette is $21.95. Shipping is free anywhere within the Continental United States. Shipping outside the U.S. is $3.00. Mail this order form with your payment to:ºy1NA R€ò€‚H€
ƒƒƒƒƒƒƒ‚ƒ‚ƒ‚€ ƒ€
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ÿTechnological Computer Innovations Corporation255 N. Cherrywood DriveLafayette, CO 80026-2726&”t# €€€
‚ÿÝ°NQ- (€a€‚$€
ƒ€ €
‚ÿYes! Send me Tiles and Tribulations in the formats and quantities listed below. I have enclosed a check or money order made out to TCI Corporation for the total amount.(ty% €€P¤^€
‚ÿ6 Q¯* $€€€
ƒ€
€
‚ÿFormat«TyZW ~€¬€„Ø€
ƒƒ€ †"€€
ƒƒƒƒƒƒƒ‚ƒƒ€ †"€€
ƒƒƒƒƒƒƒ‚ÿ3½" Qty:____@ $21.95=$______5¼" Qty:____@ $21.95=$______&¯€# €€€
‚ÿs6Zó= J€l€€
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚€ƒƒƒƒƒƒƒƒ€
ƒƒ‚ÿShipping$______ Total$______»€ôF Z€y€‚$€
ƒ€ †"€‚ƒ€
ƒ‚ƒƒ‚ƒƒ‚ƒƒƒ‚ƒƒ‚ÿ Ship To:_______________________________Address:_______________________________City, State:_______________________, ______Zip:___________Phone:(____) ____-______~Pór. ,€ €€
‚ƒƒƒ€€
‚‚ÿPlease make checks payable to TCI CorporationThank you for your order!1ôÿÿÿÿ1ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ‰€
ÐHelvTimes New RomanSymbolArialCG Times (WN)Univers (WN)WingdingsBravoCosmicTechnical$  /&;)LzÆ\ÆD‹Ç‹Vÿÿîÿÿÿÿš R.ƒÄ=ö÷Þ öu ƒ>Êt¸ ë+ÀŽ00&£˜^‹Æ^‹å]ʐU‹ìì‹N‹F
Áu ¸ÿÿ‹å]Ê‹F
PQ†üþP¸Pÿv荆üþPšºü.@‹å]ÊU‹ìƒìWV‹^‹F ÃuŽ00&ǘ^+À™él‹F‹û‰Fô~ÿu%‹v
ÿvPW‹F PV‰vî‰Fðš8S+0ƒÄ
‹Fî‹Vðé8ÿvôWFøPFüPFúPFöPèbÄ^
&ÆöFu‹vë?‹v‹ßŽFô^ø&€?t.‹Fü+Føy+À‰Fþ;Æ~‹ÆP‹ÇŒÂFøRPÿv ÿv
šüRm0ƒÄ
+vþöFt<‹ßŽFô^ü&€?t.‹Fú+Füy+À‰Fþ;Æ~‹ÆP‹ÇŒÂFüRPÿv ÿv
šüRe/ƒÄ
+vþöFt<‹ßŽFô^ú&€?t.‹Fö+Fúy+À‰Fþ;Æ~‹ÆP‹ÇŒÂFúRPÿv ÿv
šüRØ0ƒÄ
+vþöFt:‹ßŽFô^ö&€?t,ŒÀPW‰~ê‰F욺ò0ƒÄV‹Fê‹VìFöRPÿv ÿv
šüR·/ƒÄ
‹F
‹V ^_‹å]Ê U‹ìV‹v
‹F Æt&‹N‹F Át‹FPQ‹F PVšÒ¯0ƒÄ=À÷Øë+À^‹å]ʐU‹ìƒìWV‹~ÿvÿvšº+1ƒÄ‹ðŽF&‰5Ä^&‰7+À‰Fþ‰FúÄ^
&‰Ä^&‰‰vü‹vþ‹N
Ž^ëYŠ*ä=\twL,.t þÈt, t'ë>ŽF&‰5ë5ÇFúDŽF ‹Ù&‰‹FüŽF&‰ëÄ^&ǍDÄ^&‰ŽF ‹Ù&‰F‹^€8u ¸Y,ŽØƒ~úu Ä^&‰7ëÄ^
&ƒ?.u ‹FüŽF&‰^_‹å]ÊU‹ìƒìVÿv
ÿvÿvè6‹ð‰Vþ Ðu!¸P¸Ì*P¸Pš`3U2ƒÄ¸PšÎX1ƒÄ‹Æ‹Vþ^‹å]ÊU‹ìƒìV‹F‹VƒÒ‰Fü‰Vþ Ò|-=ðÿv&¸P‹FüƒÒÑêÑØÑêÑØÑêÑØRPšWO´2ƒÄë
Pš5I2ƒÄ‹ð‰Vö Ðu+À™ëX‹F‹VŽFö&‰&‰TŒÁƒÆ‹Þ‰Nî‰vü‰Nþ‰Fø‰VúöF
@t&‹Fø‹Vúƒnøƒ^ú ÐtÄvüƒFüsFþ
&ÆëڋËVî^‹å]ÊU‹ìƒìWVÄ^ ƒë‹óŒFö&‹&‹WƒÒ ÒuT=ðÿwO‹F‹VƒÒ Òu?=ðÿw:‹FPVš¼N¨2ƒÄ‹ð‰Vö Ðt‹F‹VŽFö&‰&‰T‹ÆŒÂé +À™éÿv
ÿvÿvè»þ‹ø‰Vê Ðtä‹Fê‰~ð‰Fò‹F ‹V‰Fì‰Vî‹F‹VŽFö&9Twr&9s
&‹&‹T‰F‰Vƒ~u ƒ~ué—+Àº+FìƒÚ‹N‹^ Ûuƒùÿv+Û¹ÿÿ;Ór
w;Áv‹Ó‹Á+É»+NðƒÛ;Ór
w;Áv‹Ó‹Á‰Fü‰VþRPÿvîÿvìÿvòÿvðš!ª.ƒÄ +À‹NüNðFþ¹|4ÓàFò+À‹NüNìFþ¹N%ÓàFî‹Fü‹Vþ)FVéZÿÿvÿv è.‹Ç‹Vê^_‹å]Ê
U‹ìÿvÿv èÿv
ÿvÿvè¢ý‹å]Ê
U‹ìƒìVÄ^ƒë‹óŒFþ&‹&‹WƒÒ Òu=ðÿv ÿvþVšHO5ë
ÿvþVš
5p3ƒÄ^‹å]ʐU‹ìV‹v ÿvVÿv
ÿvÿvèüý‹ð‰V Ðu!¸P¸ã*P¸Pš`3O5ƒÄ¸PšÎù4ƒÄ‹Æ‹V^‹å]Ê
U‹ìƒìWV‹~‹v
ŽF&Š*ä+ÒÒRPWŒÀŽF &Š *íΌÂRQ‰~ü‰FþŒÇš!X4ƒÄ Ä^ü&ŠŽÇ&‹Æ‹×^_‹å]ÊU‹ìƒìWVÅ~
ÄvŠ‹È&*ˆFýÆFþ&Š*ÁÒ"ÂÁˆFÿëŠ&*ˆFþ
Àu þFÿGF€~ÿué¸ï1ŽØ€~þt}
ë€~ý| ~¸ë+Àë¸ÿÿ^_‹å]ʐU‹ìƒìWV‹vŽF&ŠˆFÿ*ä+ÒRPŒÁDQPQV‹ùš!œ5ƒÄ Š^ÿ*ÿŽÇ&ˆ8‹Æ‹×^_‹å]ʐU‹ìƒìWV‹v‹FPV‹øšºC5ƒÄ‹È*ä+ÒRPWVDWP‰Nþš!P6ƒÄ ŽÇŠFþ&ˆ‹ÆŒÂ^_‹å]ÊU‹ìWV‹v
‹~Ž^ ŽF&Š8u
€<t!FGëð&Š*ÿ6Š‡ú*Š6:‡ú*/&;)L4¸ü5ŽØŽF &Š*ÿÿÿÿÿÿÿÿ

  3 Responses to “Category : A Collection of Games for DOS and Windows
Archive   : STLEXP20.ZIP
Filename : ORDERFRM.HLP

 1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

 2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

 3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/