Category : A Collection of Games for DOS and Windows
Archive   : STFLT.ZIP
Filename : STFLT.3D3

 
Output of file : STFLT.3D3 contained in archive : STFLT.ZIP
33èçï½ Ð Ã Ñ'Ç"É%e*“.³0-2ñ3è8Æ9k<ß?¸D¥Eÿÿÿÿ ÿÿ$ôÿÿÿ$óÿTÿÿ üÿÿÿþÿÿÿþÿþÿüÿøÿÿÿþÿþÿÿÿøÿþÿÿÿÿÿ+p üÿ Xúÿ
úÿxòÿîÿðÿêÿìÿPæÿ
äÿ àÿxâÿƒâÿ‚âÿúÿ(âÿ‚þÿâÿ„üÿâÿúÿ…üÿâÿ†úÿâÿôÿàÿòÿäÿúÿæÿ
üÿìÿêÿêÿêÿðÿüÿîÿ†þÿòÿüÿ üÿúÿhþÿúÿ
üÿ )þÿ ÿÿîÿ
îÿòÿòÿîÿóÿîÿ<())**(&%%''&‚
 !„!(" !"P` "@ €"!‚‚†((xP P  $"$"##ÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
 ÿ ÿÿÿ5<CQW]cjv|‚ˆŽ”š ¦Î !"#$%&'
 (:; 5436 


!)19 
AA89 I)*+Q,+-Y./0 a102 i/.0q012y*)+ +,- ‰‰3456‰%$'&‰! #"‰‰‘ 7 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ&êÿÿÿÿÿêÿ ÿÿXêÿ êÿÿÿêÿÿÿÿÿúÿòÿÿÿòÿðÿúÿðÿêÿúÿêÿ  ÿÿ  ÿÿ  úÿ@òÿ òÿÿÿ@ðÿ ðÿúÿ@êÿ êÿúÿßÿþÿßÿ¾ÿêÿ, %% %       ! ! @ @ @@"$$##"ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ*ThƒŠ—
()*+
 
  *)(+
"! #
 !"#!
)1$%&'9A&%$'ÿÿÿÿ
 ðÿ ðÿ êÿ àÿàÿàÿ üÿàÿ êÿîÿ êÿðÿ üÿ 

    ÿÿÿÿÿÿ  @ÿÿ ÿÿÿÿøÿÿÿàÿÿÿèÿèÿÿÿÐÿÿÿÿÿ ÿÿðÿàÿÿÿèÿÿÿèÿÿÿÐÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿ
ÿÿ
ÿÿ ùù
ù
ýÿôÿÿÿýÿÿÿ ôÿÿÿ % $þÿCòÿöÿðÿêÿBêÿ BèÿBæÿ äÿ àÿàÿ$àÿ$àÿüÿàÿôÿàÿôÿäÿøÿæÿ üÿèÿøÿêÿ üÿêÿêÿðÿêÿöÿüÿòÿüÿþÿüÿ! BB B
B
$$$$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ$+29@G

 ! )1 þÿöÿðÿêÿ äÿ àÿàÿüÿàÿôÿàÿôÿäÿüÿêÿêÿðÿêÿöÿüÿþÿüÿ 

 

 

ÿÿÿÿÿÿÿÿ@ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ#
 0àÿ Ðÿàÿ 0èÿ Ðÿèÿ øÿÁ ìÿ èÿ>äÿ1 äÿ ìÿìÿ ðÿèÿìÿðÿìÿ ìÿ ìÿ üðýÿ äÿ àÿ ôÿäÿ ôÿàÿ ìÿìÿüÿìÿüÿìÿ üÿ ôÿ üÿôÿ3

  
          0 ð0 ÀÀ


 !" " !ÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿ
ÿÿ%:BJPV\bhov}„ 

 )*+
,-.
!)19A !I"#$%Q%$#"Y&'"(a"'&(ii i
i
ii/012ÿÿÿÿÿÿÿÿ@ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿôÿÿÿ ôÿÿÿÿÿÿÿÿÿK 0àÿ Ðÿàÿ 0èÿ Ðÿèÿ øÿÁ ìÿ èÿ>äÿ1 äÿ ìÿìÿ ðÿèÿìÿðÿìÿìÿìÿ öðýÿ äÿ àÿ ôÿäÿ ôÿàÿ ìÿìÿüÿìÿüÿìÿ üÿ ôÿ üÿôÿÀ ôÿÀ ôÿúÿÀ õÿúÿÀ öÿùÿÀ öÿøÿÀ õÿ÷ÿÀ ôÿ÷ÿÀ óÿøÿÀ óÿùÿ@ ôÿùÿ@ õÿùÿ@ ôÿøÿ@ õÿøÿôÿôÿôÿôÿúÿôÿõÿúÿôÿöÿùÿôÿöÿøÿôÿõÿ÷ÿôÿôÿ÷ÿôÿóÿøÿôÿóÿùÿôÿôÿùÿôÿõÿùÿôÿôÿøÿôÿõÿøÿ þÿ úÿ úÿ ùÿ øÿ ÷ÿ ÷ÿ øÿ ùÿ0ùÿ0ùÿ0øÿ0øÿ_

  
        0 ð0 ÀÀ


 !" " !À#$À)(À('À'&À&%À%$À$)À+*À*)À$+@./@/-@-,@,.01566778811225344523<;;99::< =? => >? DC CB BA A@ @? ?D FE ED ?F0GH0HJ0JI0IGÿ
ÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ%-5JPV\bhov}„°Îå?dk 

 )*+
,-.
!)19A !I"#$%Q%$#"Y&'"(a"'&(ii i
i
ii/012pÀ3q456789q:;9<q=>?@pÀ3y876549y9;:<€ABCDEFGHIGJKLMN€A‰FEDCBG‰GIHJ O P Q‘RSTUVW‘XYWZ O P Q™VUTSRW™WYXZ¡[\]^©]\[^ÿÿ ÿÿÄÿØÿŒ<ØÿŒÿÿñÿìÿ`ìÿ`úÿÿÿ ÿÿ ñÿ`` þÿ
÷ÿþÿ
åÿ,Ì,Ìÿÿúÿúÿÿÿ*À þ À ýÿ€4 @Êüÿ úÿ 2 ýÿ*üÿ ýÿôÿôÿüÿôÿ üÿôÿüÿ$îÿÜÿîÿàÿðÿàÿäÿ
øÿäÿ4äÿýÿ,úÿäÿýÿ
ðÿ
èÿ

äÿ
äÿ
úÿðÿúÿèÿ
úÿäÿúÿäÿ
äÿýÿúÿäÿýÿäÿäÿýÿýÿäÿýÿäÿýÿäÿìÿäÿÜÿôÿ$ôÿ€`ÿÿB 

$$%%&
 ''&"
$ ##""! !(0@@À€€


Ê 4 `) )@)€(€((
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ
ÿ ÿ ÿÿÿÿ
ÿÿÿ:AV]dkqwÃÉÏÕÛáçíóú

 
 
 

! !) 1"#$9%$&A'()A 
AA67
)A89' 
A6(9I*+,Q-,.Y*/#a&/-i01- q20* y*34 53- ‰:;<=‘>?@A™:=<;¡>A@?ÿÿþÿýÿþÿ<þÿÿÿÿÿþÿ ÿÿúÿÿÿÿÿ ÿÿôÿÿÿþÿþÿÿÿÿÿ÷ÿ, þÿìÿ* ìÿþÿþÿìÿ"ìÿ8ÈèÿÀêÿ Àæÿ øÿæÿ æÿ E þÿ† Aþÿ‚ þÿ Dÿÿ„@ÿÿ€Àìÿˆþÿ„âÿâÿøÿèÿ èÿ þÿ  üÿ üÿ Hþÿ `üÿ D P ÈþÿàüÿÄÐA 
A
‚ "  D „ ( @
@€€
 ÀÀÀÀ
 
&D&*„*ˆ(H($$#!!+P+''# " "%`%) ) @%$À()@&'À+*€!€ "#ÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ
ÿ
ÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿ#)07>EL€¬³ºÁÉÑØßæíû  

!)1 9
A IQ YX XXX XYX XXX Xai
q !"#y"! #$%&'(‰'&%$(‘)*+,™-./0¡1234©5678±79/:±;3<+¹=,<2¹>8:.Á?096
Á@4;*

ÿÿ?ÿÿÖÿðºÿÿÿÖÿðÿÿÿÿ îÿúÿ0úÿ0 ÿÿüÿ† úÿ  £ ôÿ!ôÿ!ìÿ!êÿ!æÿ!
âÿ!àÿFâÿûÿàÿÞÿcâÿeýÿâÿ!øÿàÿ!öÿâÿ!òÿæÿ!îÿêÿ!ýÿìÿ!ýÿôÿ¥üÿ  þÿ âÿþÿ üÿôÿúÿøÿøÿùÿøÿ.!!!!!!!!!!!!!
!
!! B ‚"„D $`€€€€ 

  ÿÿÿÿÿÿ ÿÿ
ÿÿÿÿ ÿÿÿ #*6Bkq}ƒ‰•œ

 !)
)))
)%)$*+1
99 A!"I!#Q#"$Q$,- Y&'() a)('& $ôÿ$ÿÿÿÿH*þÿÿÿýÿüÿàÿüÿàÿÿÿýÿ ÿÿüÿöÿ ÿÿ$Œ 
 " öÿðÿòÿ ðÿðÿÃðÿ0ìÿäÿâÿ0âÿÃàÿÀàÿäÿ
øÿâÿ øÿäÿþÿðÿüÿðÿüÿòÿìÿðÿìÿöÿüÿüÿ
þÿ b Rüÿ `ðÿPüÿðÿ† Šÿÿ €Àäÿ;!
! "„ ˆ!P ` @@€! 
 

!!€"!€ "

0   Ã
 À
#À#À ÿ
ÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿ ÿ ÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿ"(/6=IVcipw~…Œ“š ¦ 
 

 ! )199$% A A/0I! "#I./!Q" Y&
a'()*i+,-)q123/ y321/ ,+)-‰('*)‘0.4™5¡&6¡78¡9:ÿÿðÿÿÿôÿÿÿöÿ$ìÿöÿ$¼ÿÿÿÞÿôÿÿùÿðÿˆëÿùÿðÿˆ,ùÿøøÿÿÿÿ ýÿ`#@öÿx,ðÿH,üÿ `` `üÿ`üÿ øÿ 
ðÿ @àÿ@ØÿÀàÿ€Üÿ€ÔÿÄÿÀÿ€ÀÿèÿÀÿèÿÄÿ€…Èÿàèÿòÿ øÿàÿôÿøÿ ÀÿØÿÀÿàÿôÿ øÿüÿøÿ0øÿ,1ýÿ0ÿÿ1

 

H 0 ` @À€€ ""!! "!` ``` €€€€ ÿ
ÿÿ ÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿ%+29?EKagmt{‚‰’š 

!)19AI Q
QQ Y!"# a"$% i&'()q('&)y*+,-,+*-‰
 ‘™./0ÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿ{ýÿýÿîÿîÿýÿîÿîÿúÿ{îÿàÿàÿüÿÀÿ`ýÿ€ýÿàîÿýÿîÿ€îÿúÿîÿ {  ` `
`
€€€

 ÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ"6<IV]djp 

  

!
!)19AI
Iÿÿ @ ÷ÿ@ýÿ÷ÿ÷ÿ@ýÿ÷ÿ @ þ$ÿÿ0ÿÿ0ÿÿ0ðÿÿÿÐÿÿÿðÿÐÿÿÿÐÿðÿÿÿÐÿÿÿðÿ0ÿÿ¸ÿÿÿ ÿ !Aÿÿ
ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ 0`À€øÿÿ øÿÿ
øÿÿ øÿÿ øÿÿ
øÿÿøÿÿøÿÿøÿÿ !)19AÿÿÿÿÿÿÿÿÏÀüÿ Àúÿüÿ úÿúÿ?öÿòÿîÿÿîÿ0îÿüÿ îÿüÿîÿüÿòÿ òÿ0òÿüÿüÿúÿüÿ

 


 <

 Ì
0 0
0ÀÀ
Àÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ"0>ELS
 


!)19 ÿÿ ôÿÿÿýÿHðÿýÿHÿÿ ÷ÿýÿÿÿ÷ÿýÿÿÿüÿðÿÿÿþÿÿÿüÿÿÿ*þÿ þÿÿÿ þÿ
@ @ÿÿ C þÿ#ýÿ þÿE %ýÿ @þÿ ýÿþÿD $ ýÿÂøÿþÿ"ýÿøÿþÿÀ øÿ !ýÿøÿ
ýÿ úÿÿÿ
ôÿúÿÿÿ øÿÿÿ
ôÿøÿÿÿøÿ
ýÿøÿ€!èÿ ðÿ þÿðÿ êÿ ÿÿêÿ êÿ úÿêÿ èÿ úÿèÿ ýÿ ÿÿýÿêÿóÿèÿìÿ@@! A
$ D @ 


  @ @ @
@ À
€ €
!()@)((@) # " "# !   !      

$%%''&&$ÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿ ÿ
ÿÿ
ÿÿÿÿ4:@N\bhov}„§­ÂÈÏ 
 9:;8
()* +,( !) )119AI !"#Q$%&'Y"! #a&%$'i
i-./h /i0123i4567q,) h /y2103y65478‰<=>?‘>= ÿÿ ÿÿÿÿÿÿ
ÿÿ
ÿÿ
ÿÿÿÿ ÿÿ ùù
ù

ÿÿüÿþÿHþÿHÿÿþÿÿÿøÿÿÿüÿ@ÿÿüÿ@8ÿÿüÿüÿÿÿ@üÿŒ88øÿ$ @øÿ@ðÿxàÿøÿÈàÿØÿÈÿÈÿÀÿìÿÀÿìÿÈÿÀÿàÀÿÄÿ°üÿàÿÀÿðÿÀÿøÿüÿ üÿ$’üÿ8Èÿ9ÿÿ:ÿÿ&    

 ˆH0` À€
 
ÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿ ÿÿÿÿ "(/6<Bflrx


 !)1999 
9

9AI Q ! Y"#$%a%$#"ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿ )?< 0(þÿ Àþÿ Àüÿúÿ üÿüÿøÿøÿÀøÿúÿ øÿäÿþÿ äÿäÿâÿàÿàÿàÿúÿ àÿþÿàÿúÿàÿúÿâÿþÿäÿ âÿâÿúÿþÿøÿúÿøÿúÿüÿþÿ0þÿ0àÿþÿ àÿÐÿ ÿúÿÐÿ øÿÀøÿþÿ<àÿ0%%$$##

  0 (" " <( "  " &

 &0!0!(0(À À 'À'À!!  ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ
 ÿÿÿÿ
ÿÿ"DYnu|ƒŠ‘˜ž¤ª


 
 

   !!"#)"!#1$%&' 9&%$' A()*+ I*)(+ Q,Y#-a.i#/|ÿÿäÿä®ÿÿÿäÿfýÿ ýÿþÿZÿÿüÿÿÿüÿÿÿöÿ âÿþÿ$þÿ$
 (òÿ(ÿÿäÿp+ $ (0 üÿ
üÿ!üÿÀ¡îÿ!ðÿ!êÿ!ìÿ€æÿ
!äÿ! àÿ€âÿ³âÿäÿýÿâÿ€ÿÿýÿäÿýÿuüÿâÿ@üÿâÿ!ôÿàÿ!òÿäÿ@üÿæÿ
!üÿìÿ!êÿêÿ!êÿðÿaüÿîÿ@!üÿüÿ ýÿüÿþÿüÿ
üÿ ( þÿ îÿü!!îÿ!
îÿ!òÿ!òÿîÿ!óÿîÿ?!*(!()!)*!&%!%'!'&
 !!" !" (" " !!!!!
!
!
!
!!!!!! ! !!@@@@€ € €€ "$$$#$"#0$#À$@$@€$€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿ ÿ 
ÿ/6=RY‡Ž•œ£©¯µ»ÁÇ !"#$%&'()
 * 


! 
)))('&))#"%$)! ))1+,-.9/012A10/2 I-,+. Q34Y536a758i47q9:; y<9=  > 0èÿ0àÿÐÿèÿÐÿàÿìÿìÿìÿèÿðÿèÿèÿ äÿ àÿôÿäÿôÿàÿ
 


   3 Responses to “Category : A Collection of Games for DOS and Windows
Archive   : STFLT.ZIP
Filename : STFLT.3D3

 1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

 2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

 3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/