Category : A Collection of Games for DOS and Windows
Archive   : SKQ1-115.ZIP
Filename : SKELETON.IMG

 
Output of file : SKELETON.IMG contained in archive : SKQ1-115.ZIP
÷÷÷÷úú÷òëú÷õò÷úòò÷õèíëðô÷ôðóô÷ôð÷÷ô÷ôÄ÷÷÷ò÷úú÷òõ÷úëòòú÷íèõ÷ðëô÷ôðô÷ôóðô÷÷ô÷‹øøøøøúú÷òçöç÷òøøúòôúôíõøøõ÷îí÷õøøõð÷îí÷õøøð÷îéíé÷îøóö÷îîîø÷÷îîøîøîøîøîøîøîîîøøø¾øøøò÷úúøò÷çöçòúøøíôúô÷õøøõ÷íî÷ðõøøõ÷íî÷ðøøõ÷éíéî÷öóøî÷÷øîîîøîîøîøîøîøîøîøøøîîîûuööööúúúöçöçúôöúúôóôóìîîó÷ùõùùîîìùùîîó÷ùõóùùîîìùùîóùõóùùèìèùîîîîîõùóîøîøîøîøøøøøøîøîøƒööööúúúöôúçöçôúúöìóôóùùõù÷óîîùùìîîùùóõù÷óîîùùìîîùùóõùóîùèìèóùõîîîîîøîøîøîøøøøøøîøîøî1õõõõùùùõõèõèõöùöõóõóõõõöòõùõòöõõõøìøõõøòõùõòøõøìøøõùõøìóùóõõõõõõøøøøøøøøööPõõõõùùùõõçõçõöùöóõóöòõùõòöõøìøõõõøòõùõòøõõøìøøõùõøìóùóõõõõõõøøøøøøøøööuU  oo  
E  =  þ‹÷÷÷÷úú÷òëú÷õò÷úòò÷õèíëðô÷ùùðóù÷ôðùððùù÷÷ôð÷ùî÷ùôðùðùðùðùðùðùùðùùùððð y÷÷÷÷úú÷òëú÷õò÷úòò÷õèíëðô÷ùùðóù÷ôùððùù÷÷ô÷ùîð÷ùôëðùðùðùðùðùðùùðùùùðððWh÷÷÷÷úú÷òëú÷õò÷úòò÷õèíëðô÷ùùðóôùôùðùù÷ô÷ùð÷ùôëùùùðùðùðùùùùðððea÷÷÷÷úú÷òëú÷õò÷úòò÷õèíëðô÷ùùðóô÷ùðùðùùôî÷ù÷ùëôùðùðùðùðùðùðùùùðððð3-÷÷÷÷úú÷òëú÷õò÷úòò÷õèíëðô÷ùðùóô÷ùððùðð÷ùùîð÷ù÷ùëôùðùùðùðùðùðùðùùùððððe ÷÷÷÷úú÷òëú÷õò÷úòò÷õèíëðô÷ùðùóô÷ôùððùðð÷÷ùùîð÷ùùëùðùðùðùðùðùððùðððùùù~÷÷÷÷úú÷òëú÷õò÷úòò÷õèíëðô÷ùðùóô÷ùððùðð÷ùùîð÷ù÷ùëôùðùðùðùðùðùððùðððùùù°÷÷÷÷úú÷òëú÷õò÷úòò÷õèíëðô÷ùùðóô÷ùðùðùùôî÷ù÷ùëôùùùùðùðùððùðùùùí÷÷÷÷úú÷òëú÷õò÷úòò÷õèíëðô÷ùùðóôùôùðùù÷ô÷ùð÷ùôëðùðùðùðùðùðùðððùùùùš ÷÷÷÷úú÷òëú÷õò÷úòò÷õèíëðô÷ùùðóù÷ôùððùù÷÷ô÷ùîð÷ùôëðùððùðùðùðùðùðððùùùùÄ÷÷÷ò÷úú÷òõ÷úëòòú÷íèõ÷ðëù÷ôðùðô÷ùóððùðô÷÷ùùù÷îù÷ùðôùðùðùðùðùùðùùùððððÀt÷÷÷ò÷úú÷òõ÷úëòòú÷íèõ÷ðëù÷ôðùô÷ùóððùô÷÷ùùù÷ðîù÷ùðëôùðùðùðùðùùðùùùððððh÷÷÷ò÷úú÷òõ÷úëòòú÷íèõ÷ðëù÷ôðùôùôóðùô÷ùùù÷ðù÷ùëôùùùðùðùðùùùððð~î÷÷÷ò÷úú÷òõ÷úëòòú÷íèõ÷ðëù÷ôðùù÷ôóùðôùùðù÷ù÷îðùôëðùðùðùðùðùðùùùðððP÷÷÷ò÷úú÷òõ÷úëòòú÷íèõ÷ðëù÷ôùðù÷ôóùððùù÷ððù÷ù÷ðîðùôëðùùðùðùðùðùðùùùðððÄ÷÷÷ò÷úú÷òõ÷úëòòú÷íèõ÷ðëù÷ôùðùô÷ôóùððùù÷÷ððùù÷ðîðùëðùðùðùðùððùðððùùùùû€÷÷÷ò÷úú÷òõ÷úëòòú÷íèõ÷ðëù÷ôùðù÷ôóùððùù÷ððù÷ù÷ðîðùôëðùðùðùðùððùðððùùùù ÷÷÷ò÷úú÷òõ÷úëòòú÷íèõ÷ðëù÷ôðùù÷ôóùðôùùðù÷ù÷îùôëùùðùðùðùðùðùùù E÷÷÷ò÷úú÷òõ÷úëòòú÷íèõ÷ðëù÷ôðùôùôóðùô÷ùùù÷ðù÷ùðëôùðùðùðùðùðùðððùùùW¿÷÷÷ò÷úú÷òõ÷úëòòú÷íèõ÷ðëù÷ôðùô÷ùóððùô÷÷ùùù÷ðîù÷ùðëôùððùðùðùðùðùðððùùùØ''êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêéêêêêêêêêêêêêêêéêêêêêêêêêêêêêìéêêêêêêêêêêììéêêêêêêêêêêêêêìîìéêêêêêêêêêêêêêêêêêêëëîìéêêêêêêêêêêêêëêëîîìéêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêëëìîîìéïïíííìïïíïîîîîîïïïïïðííììììììíììêêëìíìêéïïïîììîîîîîîîððîîîîððððððððððíîìêëëëíìëéíïìììîðððððððòòòòððððòòòòòòððïïìêëìêíêëéíïììîîððòòòòòòôôôòððòòôôôòòððïïìêëëëëìëëíîììîðððòôôôôôôôòðîðòôôôôôòòðííìêëìëêìêëíîìîîðòòôôôôôôôòòðîðòòôôôôôòðïïíìêìêëììêïîìîððòôôôòòòòòòðîîîðòòòôôôòòððïìíììëìêëíîîîðòòòòòòòòðððîððððððòòòôôòïìïìííìêíìëíïîîððòðððððððððððòòòððððòòôòðíïìííìêíìêííîîîððîððîîðòòòòòòòòòòðððòôòííïëìíìêíìêïîîììììîîîîðòòòôôôòôôòòòððîîîìïïëìíêìíëêïììîîîîîîîððòòôôôôôôôôôòðððððííïêìíëìíëêíìîðððððððîððòòòôôôôòòôòòðíìîïíïêììëìíìëíîðòòòòòòðððððòòôôôòòòòðððîîîììïêëìëìííêîíðòòôôôòððîîððòòòòòððððîììîîìíïëëìëìíìêîïðòôôôôòòððîîððîîîîîîîîîìîîîîííëëìêìììêîððòôôôôòððîìîîîìììììîîìììîññîíïëêîìêëëêîðòòôôòòòððîììììììíííìììììîññîíïëìîêêëëëîðòôòòòòòðîîìììíïíîïîïíííìîñîìíïêëìììêëëîððòòððððîîîììíïïîîîîïïïîììîîîííêêêìììëëîîððððîîîîìììíïîîîññññññïíìîñîíïêììíìììëíîîîîîîîìììííïîîñññôôòññîíìîñííïêìííììëëïíîîðîìììîíííîîññòôôôôññïíìîñîïïêìíìììëêïíðððððîìîííïîñññôôôôññòïíìîîîîïêìííìëëêðððòòòððîìîíïîñòôôôòññîïîíìîîíïïëîííëëêòòòòòòòðîììííïïñòòòñññïïíìîñññíïêîìëëêòôôôôòòòðîìííïïïññññïïííìîîññîíïêììëêòôôôôôòòðîîîíîîïïïïïííìììîññîîìïëìêêòôôôôôòððîîîííïïïïïïíìîìîîñîîìïíëëêòòòôôòòðïîîîîïïòòïïïîîîìîîîîííïïêêððòòòòððîîîîîïïïïïíííííïììïííïíïêïðððððïïïïïïïííïïïïïïïïïïïïïïïïïu:''ééééèëìëëéëëëëèéìëìéìëèèéììééëëéêêêëëêèèëëëëëêêëëêëëìëëëëëëëèêêééìêêìììëìëëëëëëëëëëèëëëëëëèèêëèëéêééèêêêëêëêêììêëëëêëëêëêìëêêëëëëëéîêééëëèêêëêëëëëèëìëêêëëëìììììèêèêìééîêéèèêêëëëëëêëëêëëëëëëëëêìèëëëêëëëééîîìééêêêêëìêìëìèëëèèëèëëëëèêëëëêêêêéêêìîìéééëëëééééêéëëëéëëéééëééëééëéééééêìììîìéììììììîìììììììììììîðîîðððîîððîîîéêìêìîìéììììîððîîðîîîììîîðóóóóóóóóóóðððîééìêìîìéììîîîîîðððððîììîðóóõõõõõõõóóóóðîééêììîééìîîîððððóóóóððìîðóóóõõõõõõõõõóðîéêêêìîìéìîîðððóóóõõóððîìðððóóõõõõõõõõóðìéìîêììêéìîîððóóõõõõóððîìîðððóóóóóóõõóóðîéìîêêìêéìîððóõõõõõõóðîìîîîîîðððððóóóóðîîéìîìêéééðîðóóõõõõõóóðìîîððððððððððððððîîéìîììéééîîðóóõõõóðððììîðððóóóóóóðîîìîîîìéìîììéìéîîðóõõõðððîîìîððóóõõõõõóððîîîîììéîîîìîìéîìðóóðððîîîîîððóõõõõõõõõóðîììììîéìîììîééîìðððîîðððððîðóõõõõõõõóóðîîîîîîðéìîìêîìéîìðîîîððóóóðððóóõõóóóóóððîððððððéìîìêîìéììîîððóóóóõóóððóóóððððððîðððóóóóéêìêêîìéììîððóóõõõõõóðîððððîîîîîðóóóóõõóéêêêîîîéììîîððóóóóóóóðîìîîîîìîîðóóõõõõóóéêêììîîéîììîîðððððððîîììîììììîîðóõõõõõóðéêìììîìéîìììîîîîîîììîììììîìììîððóóõõõóóðéêîììììéîììîîðððððîììììîîîîîîîîîìóóóóóððéìîììîìéììîìðððóóóðîìîîîðððððððîîîððððîîéìîìêéìéîìîððóóõõóðìîîîðððóóóóðððîîîîîììéîîêêééðîðóóõõõõóðîîîðóóóõõõõóóóðîìììììéîìêééðîóóõõõóóðîîîððóõõõõõõõõõõðîììììéìêêéîîóõõõóðððîîîððóõõõõõõõõõóðîîìììéìêéîðóóóóóîîìììîîðððóóóóóóõóóððîìììéêéîîððîîîîîìîììîîîîððððððððððîîìììééììîîîîìììììììììîîîîîîîîîîìîîììîìéììììììììììîìììììììììììììììììîîìîW
ïïíííìïïíïîïïïîììîîîîîíïìììîðððððíïììîîððòòòíîììîðððòôôíîìîîðòòôôôïîìîððòôôôòíîîîðòòòòòòíïîîððòððððííîîîððîððîïîîììììîîîîïììîîîîîîîðíìîðððððððîíîðòòòòòòððîíðòòôôôòððîïðòôôôôòòðîððòôôôôòððîðòòôôòòòððîðòôòòòòòðîîððòòððððîîîîððððîîîîìíîîîîîîîìììïíîîðîìììîíïíðððððîìîíðððòòòððîìîòòòòòòòðîììòôôôôòòòðîìòôôôôôòòðîîòôôôôôòððîîòòòôôòòðïîîððòòòòððîîîïðððððïïïïï#`WšÀ
E¾îþWÄ~î&‹E™RPš VšM E¿'`WšM EèÓé<2u9¾îýW¿#`WšÀ
E¾îþWÄ~î&‹E™RPš VšM E¿*`WšM EèCÓëB<3u>¾îýW¿#`WšÀ
E¾îþWÄ~î&‹E™RPš VšM E¿l`
éëëèêêëèèêêëëëëéêêêêëìêìééëëëééééêììììììîììììììììîððîîðîììîîîîîððððìîîîððððóóóìîîðððóóóõõìîîððóóõõõõìîððóõõõõõõðîðóóõõõõõóîîðóóõõõóððîîðóõõõðððîîìðóóðððîîîîìðððîîððððîìðîîîððóóóììîîððóóóóõììîððóóõõõõììîîððóóóóóîììîîððððððîìììîîîîîîìîììîîðððððîììîìðððóóóðîìîððóóõõóððîðóóõõõõóððîóóõõõóóðîîîóõõõóðððîîðóóóóóîîììîîððîîîîîìîììîîîîìììììììììììììììîVšM E¿'`WšM Eè•Ñé<2u9¾îýW¿#`WšÀ
E¾îþWÄ~î&‹E™RPš VšM E¿*`WšM EèWÑëB<3u>¾îýW¿#`WšÀ
E¾îþWÄ~î&‹E™RPš VšM E¿l`WšM EèÑÿ6èÓè
̀~ó4téªþ÷÷÷÷úúú÷ç÷çúò÷úúò÷÷òP~æW¿‘aWšÀ
E°RRRONLRNMLLL
Eè’wë~óW~ìWiPååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååäéééçççäééééççäéééçççäéééçççäééééççäéééçççäéééçççäééééççäéééçççäéééçççäééééççäéééçççäéééçççäééééççäéééçççääèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçääççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèççççççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäçååäååååååååååååååååååååäååååååååååååååååååååäååååååååååååååååååååäååååååååååååååååååååäåååååååååååååååååååççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèççååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååééçççäéééçèçäéééçççäéééçççäéééçèçäéééçççäéééçççäéééçèçäéééçççäéééçççäéééçèçäéééçççäéééçççäéééçèçäéééçççäééçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååäéééçççäééééççäéééçççäéééçççäééééççäéééçççäéééçççäééééççäéééçççäéééçççäééééççäéééçççäéééçççäééééççäéééçççääèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçääççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèççççççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäçååäååååååååååååååååååååäååååååååååååååååååååäååååååååååååååååååååäååååååååååååååååååååäåååååååååååååååååååççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèççååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååééçççäéééçèçäéééçççäéééçççäéééçèçäéééçççäéééçççäéééçèçäéééçççäéééçççäéééçèçäéééçççäéééçççäéééçèçäéééçççäééçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååäéééçççäééééççäéééçççäéééçççäééééççäéééçççäéééçççäééééççäéééçççäéééçççäééééççäéééçççäéééçççäééééççäéééçççääèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçääççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèççççççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäçååäååååååååååååååååååååäååååååååååååååååååååäååååååååååååååååååååäååååååååååååååååååååäåååååååååååååååååååççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèççååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååééçççäéééçèçäéééçççäéééçççäéééçèçäéééçççäéééçççäéééçèçäéééçççäéééçççäéééçèçäéééçççäéééçççäéééçèçäéééçççäééçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååäéééçççäééééççäéééçççäéééçççäééééççäéééçççäéééçççäééééççäéééçççäéééçççäééééççäéééçççäéééçççäééééççäéééçççääèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçääççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèççççççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäçååäååååååååååååååååååååäååååååååååååååååååååäååååååååååååååååååååäååååååååååååååååååååäåååååååååååååååååååççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééçççäéééççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèççååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååééçççäéééçèçäéééçççäéééçççäéééçèçäéééçççäéééçççäéééçèçäéééçççäéééçççäéééçèçäéééçççäéééçççäéééçèçäéééçççäééçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèçççèçäèççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççèçççäççååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååW¿#`WšÀ
E¾îþWÄ~î&‹E™RPš VšM E¿l`WšM Eè­èþ§¸P~æW¿ŠaWšÀ
E°P蒩¡d# Àv2¸P~æW¿‘aWšÀ
E°Pèn©~óW~êW¿9`WšÀ
EèlUë~óW~ìW¿d`WšÀ
EèSUŠFó<1u9¾îýW¿#`WšÀ
E¾îþWÄ~î&‹E™RPš VšM E¿<`WšM EèV¬ëx<2ut¾îýW¿#`WšÀ
E¾îþWÄ~î&‹E™RPš VšM E¿f`WšM Eè¬Ä~î&ÆE
¸ÿÿ+ #d£d¸'P菮 ÀÄ~î&‹- PÄ~î&ÿu¸'P¸Pèš\èÖ¦€~ó4té…ýëy¾îýW¿#`WšÀ
E¾îþWÄ~î&‹E™RPš VšM E¿i`WšM E藫葦¸P¾îýW¿åaWšÀ
E¾îþWèˬšM E°P訍~óW~ìW¿d`WšÀ
EèTèê§Ç\òòøòòøøøòòøòò~雃>\~鑍~äW¿ÙfWšÀ
EèR¦¾îýW¿#`WšÀ
E¾îþWÄ~î&‹E™RPš VšM E¿s`WšM E迪¸P¾îýòøòøøøøøòøòè§Ç\<‰ì]ÂU‰å¸šßEƒì€>bt鯀>uþëþ€>rÆ€>wÆ1À‰FþëÿFþ‹Fþ‹òøòøøøøøòøò‹Fþ±Óà‹È 0ä‹Ð¸?+Â+ÁŠÐ‹Fþ‹ø‹÷Ñç÷ˆ•Â,ƒ~þuŽ¸P¸Pšq¡V;Tu雃>T}1À£T>T,~ÇTòòøòøòøòøòøòòPšÆ’¸ÓP¡V™¹÷ù‹Ð¸i+ÂP¸ÛP¸iPšË’¸Pš¿’¸ÒP¸P¸ÜP¸jPš’¡T£V¡Z;Xu鈃>X}1òòøøøøøøøòòP¸PšÆ’¸âP¸i+XP¸êP¸iPšË’¸Pš¿’¸áP¸P¸ëP¸jPš’¡X£Z¡f;duéÜ¡d£fÇFü¸òòøòòøøøòòøòò÷ù’º÷âóP‹Fþ™¹÷ùº÷âP‹Fþ@‹øÑçÑçÿµ¾$ÿµ¼$šÑqëO‹Fþ™¹÷ù’º÷âóP‹Fþ™¹÷ùº÷âP‹Fþòøòøøøøøòøòÿ‰ì]ÃU‰å¸ šßEƒì €>_tÿPƒ>\~ÿ\€>`t €>^tÿLƒ>L
|1À£L¡‹%âƒú|=v òøòøøøøøòøò~ÇJ¡BH‰Fö¡DJ‰Fô¡D™¹ ÷ù‹Ø‹Fö™¹ ÷ùºQ÷â‹øû€½ht'¡D-™¹ ÷ù‹Ø‹Fö™¹ ÷ùºQ÷â‹øû€òòøòøòøòøòøòò€½hu1À£J‹Fô-™¹ ÷ù±Óà4‰Fô‹Fô™¹ ÷ù‹Ø¡B™¹ ÷ùºQ÷â‹øû€½hté֋Fô™¹ ÷ù’=}‹Fô™¹ ÷ùòòøøøøøøøòòСX+£Xƒ>Hý}ÇHýÿƒ>H~ÇH‹Fô@™¹ ÷ù‹Ø¡B™¹ ÷ùºQ÷â‹øû€½huÆ^‹Fô™¹ ÷ù’=|Æaïëïåïëëíïíëëëë
0Ä~&ˆÄ~&Š0ä€Ä~&ˆÄ~&€=t Ä~&€=Què®QÀuÄ~&ÆÿÄ~&€=DuÆ_€>Ô%uèG”ÆÔ%1À£PÄ~&////o//ooooo/oo//oo///ooooëñoñëëñññëëëë<ÇuL€>^u€>at;ƒ>Hû~ ¡H-£HÆ`ÇFƒ>Jû~ ¡J-£JÆ^ÇLÿÿÆaé¬<8t<Èu2€>^t¡Joooooo/oo//o/o/o//oooo/oo/oo/o/oo/ooooooooëñoñëëñññëëëë¸÷fþ‹ø€½tÿvþè!¬ƒ~þduâèüxè¾õ~öW葏1ÀP¿&Š ŠÐ1ÀP¿&ˆ€>´+tšr
Àt1ÀPšôr
¸Pšr//o/o/o/o//oo//o/o/ooooo//oo//oooo////ooo//oo/////o//ooëñoñëëñññëëëëßEìÄ~W¾ÿW¸ÿPšÚ
EŠF0ä±Óà‰†üþdžþþŠ†ÿ0ä‹ðÑàÑàðÑè‹Ð¸Ÿ+ÂP‹F
HP¾ÿW‹†üþPèâEŠ†ÿêêêêíåíêêêêabouts. 6Completely disoriented, you leap down to get a better 3look. Perhaps someone or somethin’’’’’’’’’’’’’’™’’’’’’™’’’’’’ј’’’’’˜Ñ’’’’’’’˜Ñ˜’’’’’˜˜Ñ˜˜’’’’˜Ñј’’’˜Ñј’Ñј’êÑêêíÑíêêêêophagus neutralized, you set about the task of 2fixing up the crypt to make it more habitable for————З—З—З—ЗêíÐíêêêê IIILord of Death: Ed T. Toton IIIEtc, Etc...: Ed T. Toton IIIAn Ed T. Toton III Productio‘‘‘‘‘‘–‘‘‘‘–‘‘–‘‘‘›‘–––‘‘––›––‘––––‘›–Û›–Û–êÛêêíÛíêêêêWšÀ
E°Pè¬ø¸P~àW¿0ÁWšÀ
E°Pè“ø¸2P~àW¿PÁWšÀ
E°Pèzø¸FP~àW¿pÁWšÀ
E°Pèaø¸ZP~àWæææîîîæææîæææîîîîî 1993 Ed T. Toton III, All Rights Reserved.G : Play Game.L : Load Game.R : Read Instructions. øóøøøøóøøøæóøîóøóøîîóøæóøîæóøîîîîîeleton.palGQLRREAD.EXE SKELETON.DOC SKELETON.SAVU‰å¸šßEƒì€>´+t"1ÀPšôr
1ÀPšr
¸dPšœ0¸øóøøøøóøøóóøøøóøóøøóøóøøóæóøîóøøóîîóøæøóîæóøîîîîîs(C) 1993 Ed T. Toton IIIAll Rights ReservedPress [ENTER] to continue...U‰å¸&šßEƒì&€>´+t)€øóóøøøøøøóøøóóøøøøøøóøóøøóóøóøøóøóøøóøóøøóæóøîóøøóîîóøæøøîæóøîîîîîèW¿
ÉWšÀ
Eš’ƒ~þuø8Pš¿’¸£P¸P~èW¿
ÉWšÀ
Eš’¸P1ÀP¸PšÎ’1À‰FþëÿFþ‹FþÑà@`PïéïéïéïéïééïééïïééïéïïéïééïïéïéÀtš
0ˆF÷€~÷
uÌè5š€’‰ì]ÃChoose sound option: 1 - AdLib / Compatable 2 - No Sound.C÷÷÷ôñ÷ôí÷÷×÷--ñ÷×÷÷÷-×÷–÷÷õ×÷–––õ×÷–––õ×÷–––õ×÷–––õ×÷–––õ×÷÷÷–õ÷÷÷õ÷÷--õõ÷ññíôñ÷÷÷÷| ~é€;sz¿Â2W¿%ÎW1ÀPšÎEšHEš©E¿Â2W¿QÎW1ÀPšÎEšœE‹È‹Ú¡‹+ÁÓRP1ÀPšd EšHEš©ËËËËËËÐÍÍÐÐÐÐÐÐÐÐÚÐÐÐÍÚËÐËÍÐÐËÐËÐËÐËÐËÐËÐÐËËÐÐËÐÐËËËÐÐÐËËËËËËÐÐÐÐÐÐÐÐED the Speed-Test, meaning.the game will run at or near the correct speed.on your computer. This ööö••öùùùŽŽ•öùûûŽŽŽöùûùùùõöûùõõõöùùõöûõöùõöùûöùûõöùûõöùûõöööùûõöùùùûùõöùûùùùõööõùùõõõõš[E‰Fþƒ~þ2~ÆFö1ÀP¸´P¾ôüW¿lÏWšÀ
E¾ôýW‹Fþ™RPš VšM E¿tÏWšM E° Pè00€~öuéê1ÀP1ÀP¾ÆÍÍÍÍÍÍÍÑÑÑÑÑÍÍÑÑÑÑÑÑÑÍÑÑÍÑÑÑÍÑÑÍÑÑÑÌÌÌÌÌÑÍÑÑÌÌÒÒÒÒÒÍÑÌÌÒÒÒÒÒÒÒÑÌÒÒÌÒÒÒÌÒÒÌÒÒÒÌÒÌÒÒÒÌÒÒÒÒÌÒÒÒÒÌÒÒÒÌÒÌÒÒÒÒÒÌÒÒÒÌÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ­.šRVš
0¾ôþW¿(ÏWšõE¾ôþWšjEš©E¾ôþW¿ ÑW1ÀPšÎEšHEš©E¾ôþWš¿Eš©Eš€’‰ì]ŒŒŒŒŽŽKKIIIKIIIKKIIIKIIIKKKKIIIIIKIIIIIIKIIIIIIIIE‰ì]Ã*Skull Quest I, The Cyan Sarcophagus v0.91b.(C) 1993 Ed T. Toton III, All Rights Reserved.UòòððòðððððòòòððððððððððððððìììììììììììììðììððððîðððîðîðîððððòîîîðîîîîîîŽ 0 — 0P§ 0 °0èÀ 0PÌ 0 Ý 0 í 0Pý 0  0P 0  0PøøøøõøøõøøõøøõøøõøøõøøïõøøïïõïïïïÈÉïïÇÈÉÇÈÉÇÈÉÇÈÉǍ…A0@F!ŸA0@ªt!¹A0@ÄA0P͐¨Ԑ¤ِ´Ý0 0`A0(ôôôôôôôôôôôôôôôôôôô+*ôô1:641//.ôô1662/../.-ôô/44..-./.-ôô//..---..-ôô./.----.--ôô...-------ôô..------ôô.-------ôôô----ôôôôôôuЂJ0@ŽJ0`žJ0اP@¹0X¾ ÆP@!Ö0XÛ ãP@Bð0Xùùùùùù÷ùùüüüüüùùùùùüüüüüüüùùù÷÷ùüüüüüüüüüùùù÷ùùùüùüùùùüüüùùùôôôüùùôôôöüüüüüùùù÷÷üü÷÷÷üüô÷üüüüüùùìü÷ìì÷üô÷üüüüüùùü÷ì÷ôô÷÷üùüùùéü÷ü÷üüùü÷ùüùù÷ùü÷ü÷÷÷üüüü÷÷üüù÷éé÷ôôôô÷÷÷÷ùùùù÷ééü÷÷÷üôôôù÷÷÷÷éùüüü÷üùùùù÷ùùùùùùùùù÷íóíóíóíóùù÷óíóíóíóùù÷÷ùùùùùùùù÷÷÷÷÷÷÷÷ù÷SJ00XPhf0XkhpRsR vJ00{Ph
‰0XŽh“0ø¥708ììJJJHìJHHHHHìH쌌ŒìŒŒ‹ŒŒìŒŒŒŒ‹ŠŒŽŽ“ŒŒŒŒ‹Š‰ŒŽš–ŽŒ‹Š‰ŒŽ“–“ŽŽŽŽŒ‹Š‰ŒŽŽŽŒ‹Š‰ŒŽŽŽŒ‹Š‰ŒŒŽŽŽŽŽŒ‹Š‰‹ŒŒ‹Š‰‹ŒŒŒŒŒŒŒŒŒ‹Š‰Š‹‹‹‹‹‹‹‹‹Š‰ŠŠŠŠ‰‰‰ŠŠŠ‰‰‰‰‰‰‰@¬EªK¦O¨V¢[¤_ f²k´o°u±zbrmmmmorrmmmmoorrrmmmmooommmzzzzlllmmmzzzzlllmmmzzzzllltttiiiilllŠttiiiill••‘tiiiil•••‘‘‘šššš•••’’’’ŽŽŽ’’’’ŽŽ’’’’ŽµxÈxÛxîxxx'x:xM€Pxcxvx% ööòòòòóóöóóóóõõõëëëóóëóóóóóöòöööóóöåöñòöòöööòëëòööëòëööòëöëóëöëöëëñóöñëóëóóëëóëóóóóóëöññëëëëëëëëëëëd"¼
b"À
%0°Ã
Z% îîîîîðîîîîîîðîððîððîîîðððëëðîîîîîîîîîðîððëëëðîðëëîëîîðððððððððîëëëëëîëððëëëëëë\Ü Ð
à <"ø :"% ôôô÷÷÷ìì÷÷÷÷÷÷÷÷÷ìðôêð÷÷÷ðêôðôôì÷÷÷ô­¯¬®% ððððòðððòòððòòòðòððòòðððòòòðððððììòòððììðòòòìðììììììðòòòòòðììììðììòììòììððìììììòììòòd\jZnÐ% óööööööööööööóîîîŒó\ȐZùÐý\% òòòêòöøøøòøøêòòóéöéøòòøøðéøøøøøøéóöøøòêøøòòöòòóòêóóóóó/00x % óóóóùùùõôìóùçñçìøùôôòóùùõôùùôìùùùùùùìùóóõùùìôôòùùùìôôô*0èR¶Ç0 % GGGGIIIIIIIHHHHHIHHFGHHFGGKKGIIKKIKIGIGKIKIIKIIGIGGIIIIIKIIIGIIIIGG(P30`B0`% ãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããÇJ0 ÐJ0èàÐ% õõõõùùùõóëóõçóçõóóøøëóöööóóóóøøóëåëëøøøøøøøëëøøóóòõòóóóóë`0  0` °&HHHHHHHJJJJJHHJJLLLLLKKJHJLNNNNLJJKJHHJLNNNNLJHJKJHJJLLLLIJHJIHHIJJJIJHIHIHHIHHHHHIIIHIIIIIII20`@PhVL0`ZPhhf0`tPhw€0`ŽPhƒš0`¨0 ² ²IIIIKKKIIIJJIKMMMKKKKKJHIKMNNMMKIJKJIKMMMMKKIJIIKKKKKIIHHHIIIIIIIHIIIIIIIIÔHÜP0è0XíHõPF0XHPT0X p+0x.HIIIIKKIIKJHIKKMMKKKKJIKMMMMKIJKJIIKKKKIIHJIIIIIIHIIIIIIIÛ 0Àà P‚
0X
ˆ
0x
P›
0x#
H+
Pr8
0X=
(B
PIIIIHIIKKKKKKKJIKMMMMMKIJKJIHIKKKKIIHJKJIIIIIIHJIIIIIII' ¦- ¦3 E ’Z  y ¦ ¦… 0èß Ðú Z
Ð
\HHHHHHJJJJJHHJKKLLLLLJJHJKJJLNNNNLJHJKJHJLNNNNLJHHJHJILLLLJJHHJIJJJIHHIHHHHHIHHIHIHIIIIIIIIIIŽE!³7!9!ސE!û10è80èY¶¸¶ì¶IIIJJIIIKKKIJKKKKKMMMKIJKJIKMMNNMKIHJIKKMMMMKIHHHIIKKKKKIIHIIIIIIIIIIIIIIIÈhÍP\Ü0Xá/0ö0xûP¥0xh
0
@ªIIJKIIKKIIJKKKKMMKKIHJKJIKMMMMKIJHIIKKKKIIHIIIIIIIIIIIIIÚ0xßP¥ä0xéhî0ñ@ýª’0ªAP9O0XIIIIJKKKKKKKIIHJKJIKMMMMMKIJKJHIIKKKKIHIJHIIIIIIIIIIIII¿Hǐ²ÊÐÎPÊÞ0XãHëPrø0Xý(P0X(ªå2õ23’h3/0}30x‚3P¬ø¶30X»3HÃ3P ü3H4PW40X`O40xT4hY4P\–4P\¥40Xª4/0â4ªæ4ý4’L5/0a50xf5P¬Bš50XŸ5H§5P^á5(æ5P\ö50X\360X86/0M60xªt6Ð37ZE7жÈ7Ðö7Z8Ða³80X¸88½8P\ô8Pp90X9H?9PÊK90XP9H™90xž9P`£90xÐ9HØ9På90X’*:ª;:PÑI:0X¬€:0x…:hŠ:PJØÈ:0XÍ:HÕ:PT;(;P\$;0X\e;0Xj;/0;0x§;H¯;²²;Ðê;Pù;0Xþ;(<<hA<P\P<0X²<Ð …<²ˆ<ÐÄ<P¥É<0xÎ<h’2=ªC=PòQ=0X¬ˆ=0x=h’=PX÷Ð=0XÕ=HÝ=PT>(>P\/>0X`>Pl>0Xq>H©>P\¹>0X¾>/0û>/0?0x?PŸR?PcW?0x\?h™?hž?0¡?@@0X!@8&@P\]@Pi@0Xn@H¨@PTµ@0Xº@p\÷@0Xü@/0A0xNA0xSAPcXA0x¥•A0xšAhŸA0GB0XB8
BP\ABPMMB0XRBHŒBPT™B0XžBp\ÛB0XàB/0õB0x3C0x8CPc=C0x¥~C0xƒChˆC0Ê»C0XÀCHÈCPr\D0X
D/0"D0x_D0xdDPŸiD0x²ˆD²‹D0ŽD@9EWEaE’ªÌEPcÚE0XßE8FhFPh'F0X^FHfFPTsF0X¥FP\µF0XºF/0÷F/0 G0xGPcNGP¥SG0xXGhª°GP´¾G0XÃG8úGhÿGP» H0XBHHJHPTWH0X‰HP\™H0XžH/0ßH/0ôH0xùHPc$I²'IÐ+IPÊnI0XsI(xIP\¶IP\ÅI0XÊI/0J/0$J0x)JP¥bJ’zJª‹JPæËJP¬ÐJ0xÕJh KPûK0XKHWZK0X_K(dKP\¢KP\±K0X¶K/0óK/0L0x
LP¥FL’^LªoL€ÇL0xÌLP¬ÑL0xMHMP4&M0X[MPWhM0XmM(«Mh°MP\ÀM0X\N0XN/0N0xCNHKN²NNІNP•N0XšN(ØNhÝNP\ìN0Xíííëïííëëïíðîïíëîîëïíëìììîïíîîòòîëíõòõõõòîíõòòîîòîëíòõõîòõîîëíîîîîõõõîîîíòòòòîîòòîòîòõõõòòõîòõõòëòòòòõõõîõòííëëîîòòòòòòòíííó0 J0ØJ0 OJ0 vJ0 3J0 ZJ0 J0 §J0 ÎJ0 ôîñîñññôôôîñññóùùùôîññìñóùæùæîñìññóùùôîññìñî÷÷ôîñìññóùõóîññìñøêêøîñìññøíóùõóíøííîñññøòíêêòíêòøøøøøîññíêøøøùøíííííòøîñíòíêòêíêêòòíêíí֐A0@J0(=0HMQ0W\`þxüõõõõøùùòæùùùòõùùòèöéöùóéô÷ùôõéøõô÷ùôøõéøõôùôøõõøøòõõõøøøòòòøšJ0(»0А
"ݐ "ᐠ"ÿ
"A0@ J0(&0;Ò"HÔ"LÔ"õõõõùùùòæùæùòõùùòõõõçóõøõóøøçøóõøõóøøçöööøöööøóõöøøøóöøøøóøæøæøóæøæøóóöøøóööóóóöøóóøóøóøóøóøóóøøø´0X¹A0(¾P¨
É0XΨÓJ0ðJ0èJ0ðKJ0èQJ0ðJ0è–J0(ëëííëííëííëííëííë÷ñññññññññññ÷ñíëííë÷÷ííëííë÷÷ííëë÷ööö÷ë÷òúúúö÷÷òúæúæ÷÷òúúö÷÷òöö÷ô÷ú÷ôíô÷ú÷ôíðìô÷ôìðììðìðìíðìððì J00=AA0HJJ0(d0qJ00“J0(¨0µº
÷÷÷÷ùùùöóùåùåóùùóìõõõøòõùõòøìøòõùõòøìøòùõòøìðøòùòøøððøóøøóóøøøððóóõõõøøóðøððóõøøøøõøððøððóõøøøõóøððøððóóõõõóóøðøððóóóóóðøøøøðððððððøøøJ0˜0˜,0€:0ˆG0øL0€Y0¨^0˜|0€Š0ˆ—0ðœ0€ôôôôùùùòäùäùòôùùòôôòééðõùñòù÷öñòõùõñòòùöõñòòùùõñòùùùñöööñùùùññöñññ¹ 0X¾ ¨Ã J0(Ö 0ï 
"ý  " 
"m J00r  "— 
"› A0H¤ P¨9õõõõõõõøøøõùùùòåõåøåùåùòõøøòõùùòõõòõõòóõøõóøöêøóõøõóøöêøöóõøóøööööêøöóõóøõùøøõùõùõùõùõùõõõùùùùJ0( 0%¬'3®'7¬'¥J00ª®'ϐ¬'ÓA0HÜP¨pî0Xó¨öööòùùùööòùæùæööòùùö÷÷öòöö÷÷öö÷÷÷÷ööí÷÷ö÷óöúöó÷÷íóöúöóíëðëóöóððëíðëíðííðíëðëðí3<Z?’B\HÐKZ_ÐdZwÐz\ŽÐ“\õõõõõùùòåùåùòõùùòõõòëòôöøôöóë÷õôöøôùõëùõôöùõùõõîëùùëîî듓“Šëðíùðîëëëî𓊊Šðëðëëîëðëîðëðëðîðëðîëîððë";%0°>ZF\`{%0°‚Ð<£Ð>§0èãZì\0èKKKIIKKIIIKIIIHHIHIHHHIHKIHKKKIHKIIIIHIKKIIKKIIIKIIIKIIIIHIIKIIKIIIIIHIHIHIHIIIIIHIII=Ð
AÌ!XÊ!\%0°_ZsÐw\†Ð
ŠÜ!¡Ú!¥%0°¨Zîîïïïïîïïïïëëëëîïïïëëëëëëîïïëëëëëëîïëëëíïïîïëëëëíïïîí‹ï‹íïïîíïääíäääíïïîíïïîïïïîíïïîíïïîíïïïîïíïíïïîíïíïíííîïïï"xv"|%0°Z“З\¦Ð
ª|"²z"¶%0°¹ZÍÐѐ\õõõúúõõúå÷õõõõõñíú÷ìõììììñìììììììè÷÷èðõìììììì÷óììììèèöè÷ì÷óìììì÷ó÷óììèèèöðððððððððððððððèèèöíííðíííðíííððíðèèèðöíðíðíððíðíðíððèèððööððððððððððððèðíöíðíðíðíðíðíððŠP—0Xœp§0xªH²P¿0XÄ(É@̐ªÐç’ññññøøøññøåõåöòøøõöëõõõöëëöööõñööëëöööõøõñöööëöñöõõñññöëëññõöõøñññõöööññøõõøøõøõõññ’P¥—0xœh¡0¤@°ª´Ë’㐪ôPr0X8ôôôõøøøòåøåøòõøøòõõõìççôèøöç÷÷èèêç÷ôöèöôë÷÷êë÷÷ôöøô÷÷èîëêîë÷÷ëîëîë÷÷÷ëççëîë÷÷ëîëëë÷ëëçëëëëçëêêççççççççççêêˆ h 0 @œ ª  · ’Ï ªà PÃî 0Xó 8ø P\!0Xõõõõùúúôæùæúôõùúôñ÷÷÷ñõôõñõôñ÷ñ÷óêó|"@ˆ"ªŒ"£"’»"ªÌ"PæÚ"0Xß"8ä"P\í"0Xò"/0#0x­­­¬ËËˬ­“Ë“¬­ËËË­­öËõ­¬­öøõ¬ª¬¬­öøõ­¬ª¬­öø­­­ªª¬­­õ­­¬ªª¬­¬ª¬­¬ªªª¬¬ª¬ªªªªªªª¬¬­­­¬­ª¬¬ª­¬­ª¬¬ª¬­ªª¬¬­¬­ª¬ª­­¬­­¬ªªª­ª­­ª¬ªŸ$ª°$P8¾$0XÃ$8È$P\Ñ$0XÖ$/0ë$0xð$P¬õ$0xú$hÿ$PJ¨¬¨¬¨¬¬©¬¨¬¬©¬¬¬¨¬¬©¨¨©¬¬¬¬¬¬¨¨¨¬¬¬¬¬©©¨¨©¬©©&0X®&8³&P\¼&0XÁ&/0Ö&0xÛ&P¬à&0xå&hê&Psö&0Xû&H¬¨¨¬¬¬¨©¨©¨¬¬¨¬©©¨¬¨¬¨¨¨¬¬©©¨¨Ÿ(P\¨(0X­(/0Â(0xÇ(P¬Ì(0xÑ(hÖ(P©â(0Xç(Hï(PÉû(0X¬¬¨¨¬¬¬¨¨¬™*/0®*0x³*P¬¸*0x½*hÂ*PÿÎ*0XÓ*HÛ*Pç*0Xì*Hô*P6y,P\‰,0XŽ,/0£,0x¨,Pu­,0x²,h·,P\Æ,0XË,/0à,0xå,PŸl.0xq.hv.P\†.0X‹./0 .0x¥.Pcª.0x¯.h´.и.x».P\‰ŒŒ÷úøŠŒæúæù‰÷úúô÷÷ô쪪óöû«ó«ì«ªùª«óöû«ªùôª«ì«ªùôª«ó««ªùª««ªùùªôó«ªù«õ«ªªõ«ªõ««÷õ«¦«÷õ«ª«ª÷õ«ª«ª÷õõ÷÷÷]0P`b00xg0hl0P\{00X€0/0•00xš0PcŸ00x¤0h©0P\¸00XÉÉöööÉÉöúúúóÉÉöèúèóÉöðóøöøöøôøòõúõò÷ôÉø÷É÷òõúõò÷É÷øÉôõúõøÉôòõòøÉõõøÉõõøÉõõÉ÷úÉ÷úÉ÷úÉ÷úÉ÷÷úú`20Xe2/0z20x2Pc„20x‰2hŽ2P\20X¢2/0·20x¼2P¥Á20x÷÷÷óúúú÷óóæúæóúú÷ñíóú÷ñúúööúööúúúöúôúúööú÷ö÷öúú÷ú÷ú÷÷÷ú÷÷÷úú”PHœPP©P0X®P(³P@¶PªºP0 °gf!f'føøøøûûûóçùçûóøûûóøøóìõöøúõõöúø÷õõöøë÷õööøëú÷÷÷÷÷÷÷÷÷ñúëú!²8 "}
"%0€„J0@Õ0 ­žªª"®&¬ŽŽÓŽ——ӐÓ——ŽŽ——ŽooÓ—Ž———ŽŽ—Ó————ŽŽ——ÓÓӐ—Ó——Ó——ÓӎŽÓ—ÓŽ(­,"#3è9"#=žC˜H¦L­S­X¦`’f’ÓŽ—ŽÓÓ——Ž—o—oӗÓŽ—Ó—Ž——Ž—Ó—ÓÓ—Ž—Ó——Óӗ—Ó—Ž—ÓӗŽ—Óӗ—Ž#è–"#šž  #­­´¦¹ ¿­ΐ #ې²áÐ启öøóóøøóMMööøöóóóJMMMööóóóóJJJMMMøöøóóJJMMMMööóJJJïMMMïJJïMMMMMïïëJJMMMïïëëJJJJïïëïY¯_¬o˜u˜{¬š„¯Š˜‘˜—˜›¬©¯MMJMMMJJJMMMóôJJMMMMMóóóóóJJøïøMMóóóøøøøøïMMMMMøøøøøïëJJMMMøøïïëëJJJJøïïëï 0P  0 à&30 J0`#J0Ø,P¸=0XBJ0PGJ0`W/0ØóóøöóøøóóóöøööMMóóóóööMMMJóóøöøMMMJJJóööMMMMJJMMMïJJJMMMMMïJJïMMMJJëïïJJJJëëïïëïïïÌÀÏÒ0 Ì Õ#Ü 0På 0 í0ö 0 ÿ%0J0¸MMMMMJôóMMMJJJóóóóóMMMMMJJóóóMMøïøJJMMMMMïøøøøøMMMJJëïøøøøøJJJJëëïïøøëïïøïzPà
†0X‹Ø“Pà-Ÿ0X¤Ø¬¯À² ¶ 0X¼ 0 ÉíÈÇÇÇÈÇÇÈöÈÇÇÇöÈúõÈÅÇÇæÈúõÈÅÇÇöÈõÈÅÇøÈÅøÅÇøÇóöÈúöóÈøÇóøóÈÅóøöÇñÇóöÈúöóÈóÇÇóÈÅóÈÅÇÇÈööÈÅÇÇÆÈÆÆÆÈÆÇõõõÈõõÆÈÆÆÇõÆÈ÷÷ÆÈÆõ÷õ÷õõéõ{0X€J0P…Pèi—0XœJ0P¡Pèx³0X¸J0P½PèÏ0XÔJ0PÙJ0Xööö‡òûûûöòûåûå‡òûûö‡‡ëòööˆùôõÉɇˆÉÉÉÉɇɈˆùôõùÉɈˆù‡ÉÉÉöˆÉÉÉõùõɈˆ‡ùñÉÉɈÉÉÉÉöööˆˆøøöˆøöøøøøö..+øùøø–# 0P¦ 0 ®0· 0 ÀJ0¸Å%0ÊJ0`ÙJ0XæJ0ØïPø0XdddeefdefÇÈòòòdeÇÉÈÇúúúòòòÅèÉÈÇúúúúúòÈ҇‰ˆúúúúúȇ‰‡‰ˆúúúòéíȇ‰‡‰ˆííòòííȇ‰‡‰ˆÊÊóóøøøøøíEȇ‰‰‰‰‡Ê/óóêøøøøøEFȇ‡‡‡‡,,øøøEEEEEFFÈÅ///////,0HHHHHHFÈÆÆÆÆÆÆÆ/,/HFHFÈÈÈÈÈÈÈ/,/HFHF§/,/HFHF§/,/HFHF¦§¦¦¦/,õHFHF¨¨¨¨¨¦/,HH¨¨úúúHH,J0P1J0Ø@Pø<R0XWJ0P\PøUn0XsJ0Px}%0 €J0؉PøiêêêúúúúêçáçêúúúööööêháhêúúööÇêáááêÇêæáæêúêìîïîìêöÆêíìïïïíìëöùììîïïïïîìëìÇîíîïùùëîìëêÇìêêîïùëîëÇêêíìëëëÇêîîìêÇêíïìêÇêîïîêÇêïïïìêÇêîìïìêÇìïìïìêÇêìîïîïêÇêìïìïîìê(#30 j00oÐuЀ…PŠ0°’0З0œ¡P,øøøøûûûõäûäûõøûûõøûõìíóòò÷ûòõíóóóôì÷íóóóöò÷û÷øíóóðóôìøíóðóóôöòøøíóóðóöøøìíóðóóôõ÷òíóóóóõõùòíóóóìõõùùõûûûùíóóìõõûûûûõùíóìììì†Pˆ–0X› £P³³0X¸ ÀPÙÐ0XÕ ÝPí0Xò ‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ŠŠî닋‹‹Š‹,,+‹‹‹‹ŠŠë‹Š‹‹‹‹Š+‰‹Š‹‹ŠŠæ把‹ŠŠŠ+))ŠŠ‹ŠŠ‰æŠŠ‹Š‹ŠŠ(‹ŠŠ‰Š‹ŠæŠ‰‹+‹ŠŠ(ŠŠŠ'ŠŠ‰æŠ‰‹Š(+(+('(‰Š‹ŠæŠ‰ŠŠ‹‰Š(‹‰Š‰Š‹‰æŠŠŠŠ‹‰Š(‹‰Š‰Š‹‰æ‰Š‰ŠŠŠŠ(‹‰ŠŠŠŠ‰æ‰ŠŠŠŠ‰'('‰Š‹Š‰Šæ‰Š‰ŠŠæŠ‹ŠæŠ‹Š‰ŠæŠ‰ŠŠæŠ‹ŠæŠŠŠ‰Šæ‰æŠ‰æŠ‰æŠŠæ‰æ‰æŠæ抉抉ææ‰æ‰æ‰æ抉ææ‰æ‰æ‰ææ‰æææ暐ŸP+¤0°¬0б0¶»0ÐÀ0Ő#ːhÙ00ܐ^

  3 Responses to “Category : A Collection of Games for DOS and Windows
Archive   : SKQ1-115.ZIP
Filename : SKELETON.IMG

  1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

  2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

  3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/