Category : A Collection of Games for DOS and Windows
Archive   : RARRUN.ZIP
Filename : EGAVGA.BGI

 
Output of file : EGAVGA.BGI contained in archive : RARRUN.ZIP
pkBGI Device Driver (EGA/VGA) V1.00 - 31 September 1987
Copyright (c) 1987 Borland International
 süUÿ”]ËCBÃÃy1WçïÀ½ÒÏøÅ‹OEŸRbl„™P£à‰â‰ä‰æÃrv»`øË2ä£êè%ËËèé
‹ñ‹ú&CC&CCÃèîÿég ‹ð‹û²ÿ <s
2Ò"ÀtŠuŠñ2Ûé

ŠûŠØ<ÿu2ۈ>w2À´Íð‹Óëõ<ÿu¹¿&ŠˆGCâ÷¸ èÿ¾G¿ØŠu¹¬ŠØŠâ¶2ÀÐÌsŠÃªþÎuóâêÃQ¹ÐàÐÜâúŠÄYËÁ÷&|‹Ø‹~Ëð‹ûèyèú PèˆZËð‹ûŠÂègŠÐèÜ éu
640 x 200 EGA
640 x 350 EGA
640 x 480 VGA640 X 350 EGA MONO×ëÿÇÇ(#X”]](#XFßß(#X']](#XF0:HA&Š$¢wŠs€ûs2ÿÐãÿ—)Š>w2À2Û´ÍÃèxºÏ°ÿîŽï‹ìÑáÑáÑá3À‹øüó«èpÃ<u‹Ã<u»¼€>st °öáŠØ2ÿÃ’Àýu
ǐ±ëŠÅ2ä@£ÇêˆsŠÙÐã2ÿ‹ŸÏ‰ŽÃ%€>îÿu%£táx‹z£x‰zÃQR‹È‹Ó‡x‡zèZYË6t‹>¹é£Šuü<r,2ä±Óྰð¿G¹ó¥Ã<°ÿt2À¿G¹óªÃ €>uÙK&Š"Àt*SQ‹x‹zè×Y[‹|€>uzKëxCâÏ &ãø‰|áø‰~SQ tÐëÐëÐëÐéÐéÐéèbY[ÃÿÿÿÿÌÌxüøø<t
2äÐà‹Ø‹Ÿ½‰¹‰»Ã] 
.€> (tÑç‹ß±ÓçûþÁÓç‹ÞÓîþã.Š¯¨ŠÊ.¡ïŽÀúǰ
Ç (¿ë+ºÇ°¿ëº]°ëº]°ë
ºß°¿` ë¿Ç P¢ñ¹<
u¹?‰ä‰æ‰èÆî<t<u¸@ŽÀ»‡&Š$`uÆîÿ‰>ìè ñ2äÍáì÷&ê £ïà .€>îtS<r°ŠØ2ÿ.Š‡´[ÃèãÿPRºÎ°îB°îJ°îZXÃRºÎ°2ä€>ît€Äï¸ï¸ÿ︺ÄïZÃ(ÿÿ;äw;äw ;æw;ævËìƒì–è„ÿ–‰vþ‰>;Ár‘‡Ú‰Fü‰^ú‰Nì‹> ‰>;Úr‡Ú÷+ȉNô+ӉVò‹vü‹~úèþˆnî‰~ð‹Fô‹^ò#Ûu
ƒ>ÿuéÓ;Ãr‰FöÑã‰^ò+؉^ø+؉^ôèëJ‰^öÑà‰Fô+ÉFø+ÉFòèëlèÿ‹^ð‹Vø‹~ô‹vòŠNþŠnî‹nöE.ÑsŠÅŽÂºÏîŒÂŠˆÃMuƒÄéíþöƀu ×.ëÖÐÍöŀtC.ÑsŠÅŽÂºÏîŒÂŠˆëÆMuëÄöƀu ÖÐÍöŀtCë×..ÑsŠÅŽÂºÏîŒÂŠˆëÌètþ‹Fü‹NìÑèÑèÑè‹ñÑîÑîÑî+ð‹^üãŠ·˜‹ÙãŠŸ ŠþŠfþü‹ÎŠÇºÏãî&Š&ˆ%G°ÿîItŠÄóª°ÿ"Ãî&Š&ˆ%é8ÿÃ;Ár‘;Úr‡Ú‹ð‹û°ãÃG+×B‰¼S‹Þ‹ÁQ±ÓèÓëY+Ã[PVQSèøüü^ŠË[ãŠÃ.Š¯ [ãŠÃ.Š¿˜ŠÝè¹ý]µSQUW uèýŠà¬Vè$^_]Y[þOr¾G.> .ÿ¼uӋÞSè–ý[ËͺÏSŠßŠøãŠÇ"Ãî&Š&ˆ%ŠÇöÐ"Ãî&Š2Àª³ÿâäY"يÇ"Ãî&Š&ˆ%ŠÇöÐ"Ãî&Š2ÀªÃÿ?€Ààðøüþÿ€@ ÿÿÿÿ @€àÁƒ8pðx<‡Ãá¥Òi´Z-–KÿˆˆˆÿˆˆˆB$$BÌ3Ì3Ì3Ì3€€ˆ"ˆ"ÿÿÿÿÿÿÿÿˆ&"ÛuþÈ"ÉuþÁˆ°öã-£°öá-£Ã#Ûxû‹>ä+>;ßsï#Éxë‹>æ+>;ÏsßSQèn_^èû. tèXüºÏŠàŠÅ.Æ.Š.WPèX_.> þÍuðE.þuãè?üÃ&Š^¾.ŠîŠ=öÀtˆ%ÐÈ"ÀyGþÉuëÐÃNuáÃ<0u°O2ä‹èÑåÑåÑåtA&‹F&‹^&‹N&‹V¿Ñ½ÐèÑÖÐìÑÖÐëÑÖÐïÑÖÐéÑÖÐíÑÖÐêÑÖÐîÑ֖ª–MuÚ½ÑÃ8lÆÆþÆÆüÆÆüÆÆü|ÆÆÀÀÆ|øÌÆÆÆÌøþÀÀüÀÀþþÀÀüÀÀÀ|ÆÀÎÆÆ~ÆÆÆþÆÆÆx00000xÆÆ|ÆÌØðØÌÆÀÀÀÀÀÀþÆîþÖÆÆÆÆæöÞÎÆÆ|ÆÆÆÆÆ|üÆÆüÀÀÀ|ÆÆÆÆÆ|üÆÆüÆÆÆxÌ`0Ìxü000000ÆÆÆÆÆÆ|ÆÆÆÆÆl8ÆÆÆÖþîÆÆÆl8lÆÆÃÃf<þ 0`Àþ<00000<À`0 < <8lÆÿ00|~Æ~ÀÀüÆÆæÜ|ÆÀÀ~~ÆÆÎv|ÆþÀ~0|0000~ÆÎv|ÀÀüÆÆÆÆ8<8ðÀÀÌØðØÌ8<ÌþÖÆÆüÆÆÆÆ|ÆÆÆ|üÆÆæÜÀ~ÆÆÎvnp```|À|ü00|000ÆÆÆÆ~ÆÆÆl8ÆÆÖþlÆl8lÆÆÆÎv|ü0`ü€@ +Î+×B‰• QSèLøü‹÷_ŠË[‹ÓèH.ŠŸ ÑêÑêÑêµQRVè<è^ZYþÍuð.6 .ÿ• uâ‹ßSèù[ìŠà¬ŠèÓà#Òt &ˆ%GŠåJëî"ã&ˆ%Gâ +×B‰• S‹Þ‹Á+â ÑèÑèÑè@[PVQSèÈ÷ü^ŠË[èÊ.Š¯ [èÁ.Š¿˜ŠÝèÒ]ºÎ°îµSQUWèݺÏè_]Y[þÍuë.> .ÿ• u݋ÞSèpø[ÃS¬M2äŠèŠßÓè#ít"ŠàŠÃîŠÄ.€> uöÐ&Š%&ˆ³ÿGŠå¬ŠèMëض.Š "Ö*ò:ñZ}%RºÏŠàŠÃîŠÄ.€> uöÐ&Š%&ˆZGŠå2ÀÓè³ÿ"ںϊàŠÃîŠÄ.€> uöÐ&Š%&ˆÁãŠÃÃRPºÎ°ŠåþÌïXZÃSRºÎ°.Š 2ÿ.Š§
ïZ[ÃSºÄ°ŠÝþË2ÿ.Š§/
ï[Ãè²öëè«öë
è¨öëè¡öëRºÏŠÅî&Š&ˆ
Zñ*˺ΰ´µÒå2Ûï&Š="ýÒïÐã
ßþÌ}ð€>ît÷ÇtÐëŠÃ€ã¨t€ËŠÃÃNþÉy
±O€>îtèyŠÁ׋ںÏî‹Ó»z Ã脈f ˆ £‘ ‰“
Òxèo‰&R Æj ‹ìí€ŠÆèÁöŠðR¸ÿÿMM‰F蘡è+ÇMM‰F£Z Ç^ ¡ä£b MM‰vÆi è`MM‰~Zè°&"u2íë([‰Z ¡V £^ ¡T £b ‹NEEƒùÿu
èö‹&R  j ÐÈË~EE‹vEE‹^EES‰g ŠÅP»z ŠÁ×èœèÝèŠX¨t¨uë€>i uèsè9ë–è'rè/èF뉡Z @;g u¡^ H9V ~¡b @9T áZ H;g tã2Àáq 9g sÿg +> èϵéŸÃè©¡g ;o tÿg > è²2íé‚Ã;6àt è‹þŠÁ×&"uŠÁ׊Ð&ˆ;6àtèpþëãFþÁ€ùu
2ÉG€>îtèäŠÁ׋ںÏî‹Ó»z ‰6V é,è)èVŠÁ×&"u<ŠÁ׊Ð&ˆ;6ä},FþÁ€ùu
2ÉG€>ît蜊Á׋ںÏî‹Ó»z "ÉuÁè
ë¼N‰6T éí&€=tÀ>îuCüRè$3É¡m W&€=u ;ðsƒÆGAëï_ãètü2ÉZéöRºÎ°îB°€>îtîZ°ÿéRèâÿºÎ°î&€=uÒ;6m sÌèƒÆG°
÷Çu°ºÏîëݺÄ°îB° &ˆ°î&ˆ%° &ˆ°î&ˆ%ÃüUVºÄ°îB° ‹÷‹éóª‹Í‹þ°îŠÄóª° ‹Í‹þóª°î‹Í‹þŠÄóª^]ðÿè†RºÎ°îZ€åë);6T rŠÁ×émFþÁ€ùu2ÉG€>îtègöŁt耊Á×&"t€åëÊöÅuÅ2À8Š t 8 t8 t
€ÍÆi ÿë&öŀu¢ŠÁ׊àŠÁ׊ЋںÏî&"%ŸŠÇî‹Ó»z žu€Íƒýr¡g MM‰FMM‰vMM‰~MM‰Né_ÿÆj ÿé]ÿ&€=u9RºÎ°îB‹T ƒë&€=u;ósƒÆG€>îtë°
÷Çu°îëÞ°JîZ»z É6s ¡g £u ‰>w ˆy Ë6s ¡u £g ‹>w Šy €>îtètàf <ÿtëzQR¡è+g 3ҋEAƒÁÑéÑé÷ñÑâÑâ»Øڋ‹W€>îÿuŠÕŠéŠò‰‹ ‰ 2À;‘ u;“ u°ÿ¢ ‹Â Á
àˆ&Š »‚ ´2ÀÐÖÐÐÐÒÐÐÐÕÐÐÐÑÐЈCþÌuçZY»z €>îtèãÃRWV f ¢Š èZòŠà»‚ ‰‰G‰G‰G»‹ ´ÐèsÆÿëÆCþÌuï»z ^_ZÀ>ñ
tèeñëèbñŠËÃÇè߀>ñsÇè]€>ñsÇèÇ¡à£k ¡ä-£m ¡è+æ£o ¡è+â£q ÃRºÄ°îB°îºÎ°îB°
€>îtîZŠÆRPºÎ°îBXî€>îtèZŠÁ»z ×RŠàºÎ°îBŠÄîZôë´RºÎ°î°
÷Çu°BîºÎŠÄîZÀúÿuSQP»Ø‹Eã 2À
Câû"Àu2ÒXY[Ã

  3 Responses to “Category : A Collection of Games for DOS and Windows
Archive   : RARRUN.ZIP
Filename : EGAVGA.BGI

  1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

  2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

  3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/