Category : A Collection of Games for DOS and Windows
Archive   : OTHELL2.ZIP
Filename : PCOTHELL.PN1

 
Output of file : PCOTHELL.PN1 contained in archive : OTHELL2.ZIP
ýð?€                                                                                 ÜÜÜÜÜÜÜ   ÜÜÜÜÜ        ÜÜÜ   ÜÜÜÜÜÜÜ  ÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜ  ÜÜ  ÜÜÜ TMÛÛÛÛÛÛÝÛÜ  ÛÛÛÛÝÛÜ       ÞÛÛÛÜÜ ÛÛÛÛÛÛÝÛÜ ÛÛÛÛÛÛÛÝÛ ÛÝÛÜ ÛÝÛ  ÞÛÛÛÜÜ  ÛÝÛ ÛÝÛ ÛÝÛ ÛÝÛ      ÛÝÛ ÛÝÛÜ ÛÝÛ ÛÝÛ ÛÝÛÜÜÞÝÛ ÛÛÝÛÜ ÛÝÛ ÛÝÛ ÛÝÛÜ ÛÝÛÜÜÛÝÛ ÛÛÛ    ÜÜÜÜÜÜÜÜ ÛÝÛÜÜÜÛÝÛ ÛÝÛÜÜÛÝÛ ÛÝÛÛÛ  ÛÝÛÝÛÜÛÝÛ ÛÝÛÜÜÜÛÝÛ ÛÛÛÛÛÝÛ ÛÛÛ    ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÝÛ ÛÛÛÛÛÝÛ  ÛÛÛÛÛ  ÛÝÛÛÝÛÛÝÛ ÛÛÛÛÛÛÛÝÛ ÛÝÛ   ÛÛÛÜ  ÜÜ      ÛÝÛ  ÛÝÛ ÛÝÛÛÝÛÜ  ÛÝÛÛÛ ÜÜ ÛÝÛ ÛÛÛÝÛ ÛÝÛ  ÛÝÛ ÛÝÛÜ   ÛÝÛÜÜÛÝÛ ÛÝÛ  ÛÝÛ ÛÝÛ ÛÝÛÜ ÛÝÛÜÜÞÝÛ ÛÝÛ ÛÛÝÛ ÛÝÛ  ÛÝÛ ÛÛÛÝÛ   ÛÛÛÛÛÛ      ÛÝÛ  ÛÝÛ ÛÛÝÛ ÛÝÛ ÛÛÛÛÛÛÛÝÛ ÛÝÛ  ÛÝÛ ÛÝÛ  ÛÝÛ                                                                                        ÜÜÜ  ÜÜÜÜÜ Ü  Ü ÜÜÜÜÜÜ Ü   Ü    
ÜÜÜ               Üß  ßÜ  Û  Û  Û  Û Ü ß Û   Û   Üß  ßÜ              Û   Û  Û  ÛßßßÛ  ÛßÛ  Û   Û   Û   Û               ßÜÜÜß   Û  Û  Û ÜÛÜÜÜÛ ÛÜÜÜÜ ÛÜÜÜÜ  ßÜÜÜß                                                                                                                                          ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿                   ³                    ³                   ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ                                                                                          Copyright 1985 Mike & Jim Co.                All Rights Reservedke & Jim Co.                

  3 Responses to “Category : A Collection of Games for DOS and Windows
Archive   : OTHELL2.ZIP
Filename : PCOTHELL.PN1

 1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

 2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

 3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/