Category : A Collection of Games for DOS and Windows
Archive   : MJTOOLS.ZIP
Filename : TOOLS.TIL

 
Output of file : TOOLS.TIL contained in archive : MJTOOLS.ZIP
wwwwwwwwwwwwwwwwpwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwpwwwpˆwwwwwwwwwwwwpwwpˆwwwwwwwwwwwwp€wwpˆwwwwwwwwwwwwpxwpˆwwwwwwwwwwwwpx€wpˆwwwwwwwwwwwwpxˆpˆwwwwwwwwwwwwpxˆpˆpxˆpˆpfffffffffff`xˆpˆpfffffffffff`xˆpˆpxˆpˆwwwwwwwwwwwwpxˆpˆwwwwwwwwwwwwp€pˆwwwwwwwwwwwww€wpˆwwwwwwwwwwwwpxˆpˆwwwwwwwwwwwwpxˆpˆwwwwwwwwwwwwppˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆwwwwwwwwwwwwwwwwpwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwww€‡wwwwwpˆwwwwwˆˆˆˆwwwwwpˆwwwww€‡wwwwwpˆwwwwwwpx€wwwwwwwpˆwwwwwwpx€wwwwwwwpˆwwwwwwpx€wwwwwwwpˆwwwwwwpx€wwwwwwwpˆwwwwwwpx€wwwwwwwpˆwwwwwwpx€wwwwwwwpˆwwwwwwpx€wwwwwwwpˆwwwwwwpx€wwwwwwwpˆwwwwwwpx€wwwwwwwpˆwwwwwwpx€wwwwwwwpˆwwwwwwpx€wwwwwwwpˆwwwwwwpx€wwwwwwwpˆwwwwwwpx€wwwwwwwpˆwwwwwwpx€wwwwwwwpˆwwwwwwpx€wwwwwwwpˆwwwwwwpx€wwwwwwwpˆwwwwwwpx€wwwwwwwpˆwwwwwwpx€wwwwwwwpˆwwwwwwxwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwww€‡wwwwwwwpˆwwwwwwwpwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆwwwwwwwwwwwwwwwwpwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwww€‡wwwwwwpˆwwwwww~~wwwwwwpˆwwwwww~~wwwwwwpˆwwwwww~~wwwwwwpˆwwwwww~~wwwwwwpˆwwwwww~~wwwwwwpˆwwwwww~~wwwwwwpˆwwwwww~~wwwwwwpˆwwwwww~~wwwwwwpˆwwwwww~~wwwwwwpˆwwwwww~~wwwwwwpˆwwwwwwpçàwwwwwwwpˆwwwwww~~wwwwwwpˆwwwwww€‡wwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwpwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆwwwwwwwwwwwwwwwwpwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwww€‡wwwwpˆwwwwxægwwwwwpˆwwwww€nffp‡wwwwwpˆwwwwwxægwwwwwwpˆwwwwww€æp‡wwwwwwpˆwwwwwwpæ`wwwwwwwpˆwwwwwwppwwwwwwwpˆwwwwwwpæwwwwwwwpˆwwwwwwppwwwwwwwpˆwwwwwwpæwwwwwwwpˆwwwwwwppwwwwwwwpˆwwwwwwpæwwwwwwwpˆwwwwwwppwwwwwwwpˆwwwwwwpæwwwwwwwpˆwwwwwwppwwwwwwwpˆwwwwwwpæwwwwwwwpˆwwwwwwppwwwwwwwpˆwwwwwwpæwwwwwwwpˆwwwwwwppwwwwwwwpˆwwwwwwpæwwwwwwwpˆwwwwwwppwwwwwwwpˆwwwwwwxwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwww€‡wwwwwwwpˆwwwwwwwpwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆwwwwwwwwwwwwwwwwpwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwpˆpˆˆpˆpxˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆpˆpˆˆpˆwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwpwpˆwwwwwwwwwwwwpx€wpˆwwwwwwwwwwwwpx€wpˆwwwwwwwwwwwwpx€wpˆwwwwwwwwwwwwpwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwppwwpwwpˆwpxˆ€pxˆwwpxwwpˆwpxˆ€pxˆwwpxwwpˆwwpˆw
ªªªªªªªªªªªªwpˆw
ªªªªªªªªªªªªwpˆw
ªªªªªªªªªªªªwpˆwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆwwwwwwwwwwwwwwwwpwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwpwwwwwwwwwwwpˆwˆˆwwwwwwwwwwwpˆwˆˆwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwpˆwwwwpˆwˆˆpwpwpwpwpˆwˆˆ€ˆ€ˆ€ˆ€wpˆwˆˆ€ˆ€ˆ€ˆwpˆwˆˆ€ˆ€ˆ€ˆwpˆwˆˆwpˆwwwwwwwwwwwwpˆwˆˆwwwwwwwwwwwpˆwˆˆwwwwwwwwwwwpˆwpwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆwwwwwwwwwwwwwwwwpwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwpwwwwpˆwwwwˆˆˆˆˆˆ€wwwwpˆwwwwˆˆˆˆˆˆ€wwwwpˆwwwwˆˆˆˆˆˆ€wwwwpˆwwwwˆˆˆˆˆˆ€wwwwpˆwwwwpwwwwpˆwwwwwwpv`wwwwwwwpˆwwwwwwpv`wwwwwwwpˆwwwwwwpv`wwwwwwwpˆwwwwwwpv`wwwwwwwpˆwwwwwwpv`wwwwwwwpˆwwwwwwpv`wwwwwwwpˆwwwwwwpv`wwwwwwwpˆwwwwwwpv`wwwwwwwpˆwwwwwwpv`wwwwwwwpˆwwwwwwpv`wwwwwwwpˆwwwwwwpv`wwwwwwwpˆwwwwwwpv`wwwwwwwpˆwwwwwwpv`wwwwwwwpˆwwwwwwpv`wwwwwwwpˆwwwwwwpv`wwwwwwwpˆwwwwwwpv`wwwwwwwpˆwwwwwwpv`wwwwwwwpˆwwwwwwpv`wwwwwwwpˆwwwwwwpv`wwwwwwwpˆwwwwwwpv`wwwwwwwpˆwwwwwwpwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆwwwwwwwwwwwwwwwwpwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwpwwwwwwwwwwwwpˆwpv`wwwwwwwwwwwwpˆwpv`wwwwwwwwwwwwpˆwpv`wwwwwwwwwwwwpˆwxwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwpˆpwwpˆpfffffffffffffwpˆpfffffffffffff`wpˆpffffffffffffffpˆppˆwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwpˆppˆpffffffffffffffpˆpfffffffffffff`wpˆpfffffffffffffwpˆpwwpˆwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwxwwwwwwwpˆwwwwwwpv`wwwwwwwpˆwwwwwwpv`wwwwwwwpˆwwwwwwpv`wwwwwwwpˆwwwwwwpwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆwwwwwwwwwwwwwwwwpwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwpwwwwwwwpˆwwwwwww Àwwwwwwwpˆwwwwwww Àwwwwwwwpˆwwwwwww Àwwwwwwwpˆwwwwwww ÀwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwÿÿðwwwwwwpˆwwwwwwwwwwpˆwwwwpÿÿÿÿÿÿwwwwpˆwwwwpÿÿÿÿÿÿwwwwpˆwwwwpðwwwwpˆwwwwpðîîîîwwwwpˆwwwwpðèˆèŽwwwwpˆwwwwpð莈ŽwwwwpˆwwwwpðîîîîwwwwpˆwwwwpðîîîîwwwwpˆwwwwpðèˆèŽwwwwpˆwwwwpðîîîîwwwwpˆwwwwpðwwwwpˆwwwwpÿÿÿÿÿÿwwwwpˆwwwwpÿÿÿÿÿÿwwwwpˆwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆwwwwwwwwwwwwwwwwpwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆppˆp™™™™™™™™™™™™™™pˆp™™™™™™™™™™™™™™pˆp™wwwwww™w—™™™™pˆp™y™™™™—™™—www™pˆp™y™™™™—™——y™™™pˆp™y™™™™—™y—y™™™pˆp™y™™™™—™y—y™™™pˆp™y™™™™—™™—www™pˆp™wwwwww™w—™™™™pˆp™™™™™™™™™™™™™™pˆp™y™™™™—™™™™™™™pˆp™y™w—y—™™™™™™™pˆp™™™™™™™™™™wyw™pˆp™wwwwww—y™™™™™pˆp™™wwww™™™™w——ypˆp™™y™™—™™y™™™™™pˆp™™y™™—™—™™yyyypˆp™™y™™—™wy™™™™™pˆp™™™™™™™™™™w—w™pˆp™™™™™™™™™™™™™™pˆppˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆwwwwwwwwwwwwwwwwpwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwpwwwwwwwpˆwwwwwww wwwwwwpˆwwwwwww qwwwwwwpˆwwwwwww wwwwwwpˆwwwwwww wwwwwwpˆwwwwwww wwwwwwpˆwwwwwww wwwwwwpˆwwwwwww wwwwwwpˆwwwwwww wwwwwwpˆwwwwwww wwwwwwpˆwwwwwww wwwwwwpˆwwwwwpwwwwwpˆwwwww ‘wwwwpˆwwwww ‘wwwwpˆwwwwwwwwwpˆwwwww÷÷÷÷ÿwwwwpˆwwwwwwwwwpˆwwwww÷÷÷÷ÿwwwwpˆwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆwwwwwwwwwwwwwwwwpwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwpwwpˆwwpxˆˆˆˆˆˆˆˆˆwwpˆwwpwwpˆwwpxˆˆˆˆˆˆˆˆˆwwpˆwwxˆˆˆˆˆˆˆˆˆwwpˆwppxˆˆˆˆˆˆˆˆˆwpˆwwxˆˆˆˆˆˆˆˆˆwwpˆwwpxˆwwpˆwwpxÿÿÿÿÿÿðˆwwpˆwwpxˆøøøˆðˆwwpˆwwpxÿÿÿÿÿÿðˆwwpˆwwpxLÌîꪙˆwwpˆwwpxLÌîꪙˆwwpˆwwpxLÌîꪙˆwwpˆwwpxLÌîꪙˆwwpˆwwpxLÌîꪙˆwwpˆwwpxLÌîꪙˆwwpˆwwpxˆwwpˆwwpxˆˆˆˆˆˆˆˆˆwwpˆwwpxˆˆˆˆˆˆˆˆˆwwpˆwwpwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆwwwwwwwwwwwwwwwwpwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwxˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆwwpˆwwÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿwpˆw€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿwpˆwÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿwpˆwxˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwpˆw€‡wwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwww
UwwwwwwpˆwwwwwwwpPwwwwwwwpˆwwwwwww
Uwwwwwwpˆwwwwwww
Uwwwwwwpˆwwwwwww
Uwwwwwwpˆwwwwwww
Uwwwwwwpˆwwwwwww
Uwwwwwwpˆwwwwwww
Uwwwwwwpˆwwwwwww
Uwwwwwwpˆwwwwwwwpwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆwwwwwwwwwwwwwwwwpwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwxp wpˆwwªªªªªªªªª  wpˆwpzªªªªªªªªª " wpˆwªªªªªªªªªª  wpˆwªª zªª p wpˆwªªwpzªª wwwpˆwªªwzªª wwwpˆwªªpzªªªª wwwpˆwªªwpwwwpˆwªªwÿÿÿÿÿ÷wwpˆwªªwÿÿÿÿÿ÷wwpˆwªªwÿÿÿÿÿ÷wwpˆwªªwÿÿÿÿÿ÷wwpˆwªªwÿÿÿÿÿ÷wwpˆwpwwÿÿÿÿÿ÷wwpˆwwwwwwÿÿÿÿÿ÷wwpˆwwwwwwÿÿÿÿÿ÷wwpˆwwwwwwÿÿÿÿÿ÷wwpˆwwwwwwÿÿÿÿÿ÷wwpˆwwwwwwpwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆwwwwwwwwwwwwwwwwpwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwxwwwwwwwpˆwwwwwwpîàwwwwwwwpˆwwwwwwpîàwwwwwwwpˆwwwwwwpîàwwwwwwwpˆwwwwwwpwwwwwwwpˆwwwwwwxˆwwwwwwpˆwwwwwpwwwwwwpˆwwwwwpxˆˆ€wwwwwwpˆwwwwwppwwwwwwpˆwwwwwppÿÿðwwwwwwpˆwwwwwppøøðwwwwwwpˆwwwwwppø€wwwwwwpˆwwwwwppÿÿðwwwwwwpˆwwwwwppLêwwwwwwpˆwwwwwppLêwwwwwwpˆwwwwwppLêwwwwwwpˆwwwwwppLêwwwwwwpˆwwwwwppLêwwwwwwpˆwwwwwppLêwwwwwwpˆwwwwwppLêwwwwwwpˆwwwwwppLêwwwwwwpˆwwwwwppLêwwwwwwpˆwwwwwppwwwwwwpˆwwwwwpxˆˆ€wwwwwwpˆwwwww€‡wwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆwwwwwwwwwwwwwwwwpwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwpˆwÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðwpˆwøˆøøˆøðwpˆwÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðwpˆwDDôÄÏÌÌøÈÏÇÇðwpˆwDDüLOÌÌüŒ||ðwpˆwDDôÄÏÌÌøÈÏÇÇðwpˆwDDüLOÌÌüŒ||ðwpˆwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆwwwwwwwwwwwwwwwwpwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwpˆwÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðwpˆwøˆøøˆøðwpˆwÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðwpˆw""ò¢¯úª¯zzðwpˆw""ú*/¡¡úª¯§§ðwpˆw""ò¢¯úª¯zzðwpˆw""ú*/¡¡úª¯§§ðwpˆwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆwwwwwwwwwwwwwwwwpwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwpvfwwwwwwpˆwwwwwwpvfwwwwwwpˆwwwwwwpvfwwwwwwpˆwwwwwwpvfwwwwwwpˆwwwwwwpvfwwwwwwpˆwwwwwwxvf‡wwwwwwpˆwwwwwww`wwwwwwwpˆwwwwwww`wwwwwwwpˆwwwwwww`wwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwpwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwpˆˆwwwwwwpˆwwwwwwˆˆ€wwwwwwpˆwwwwwxˆˆˆˆ‡wwwwwpˆwwwwwpˆˆˆˆwwwwwpˆwwwwwpˆˆˆˆwwwwwpˆwwwwwpˆˆˆˆwwwwwpˆwwwwwpˆˆˆˆwwwwwpˆwwwwwpˆˆˆˆwwwwwpˆwwwwwpˆˆˆˆwwwwwpˆwwwwwpˆˆˆˆwwwwwpˆwwwwwpˆˆˆˆwwwwwpˆwwwwwpwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆwwwwwwwwwwwwwwwwpwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwww€‡wwpˆwwwpÄDDDDDDD@wwwpˆwwwpÄOôôôÿOD@wwwpˆwwwpÄDDDDDDD@wwwpˆwwwpþîîîîîîîàwwwpˆwwwpþîîDDNîîàwwwpˆwwwpþîäOODîîàwwwpˆwwwpþîäDôDîîàwwwpˆwwwpþîîDDNîîàwwwpˆwwwpþîîîîîîîàwwwpˆwww€‡wwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆwwwwwwwwwwwwwwwwpwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwpwwpˆwwpÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðwwpˆwwpÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðwwpˆwwpÿðÿ÷wðwwpˆwwpÿðÀÿÿÿÿÿÿÿðwwpˆwwpÿðÀÿ÷÷w÷ðwwpˆwwpÿð`ÿÿÿÿÿÿÿðwwpˆwwpÿð`ÿ÷÷÷÷wÿðwwpˆwwpÿðàÿÿÿÿÿÿÿðwwpˆwwpÿðàÿw÷ðwwpˆwwpÿðàÿÿÿÿÿÿÿðwwpˆwwpÿðàÿ÷÷÷÷÷ðwwpˆwwpÿðàÿÿÿÿÿÿÿðwwpˆwwpÿðàÿÿ÷÷÷wÿðwwpˆwwpÿðàÿÿÿÿÿÿÿðwwpˆwwpÿðàÿÿÿÿÿÿÿðwwpˆwwpÿðàÿÿÿÿÿÿÿðwwpˆwwpÿðàÿÿÿÿÿÿÿðwwpˆwwpÿðàÿÿÿÿÿÿÿðwwpˆwwpÿðàÿÿÿÿÿÿÿðwwpˆwwpÿøhÿÿÿÿÿÿÿðwwpˆwwpÿ÷gÿÿÿÿÿÿÿðwwpˆwwpÿÿÿÿÿÿÿÿÿðwwpˆwwpÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðwwpˆwwpwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆwwwwwwwwwwwwwwwwpwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwpwwwwwpˆwwwwfffff`wwwwwpˆwwww`fwwwwpˆwwww`wwwpvwwwwpˆwwwwfvwwwwpˆwwwwpffffffwwwwpˆwwwwwwwwwwpˆwwwwwˆˆˆˆ€wwwwwpˆwwwwwˆˆˆˆ€wwwwwpˆwwwwwpˆˆˆˆ€wwwwwpˆwwwwwpˆˆˆˆ€wwwwwpˆwwwwwpˆˆˆˆ€wwwwwpˆwwwwwpˆˆˆˆ€wwwwwpˆwwwwwwˆˆˆ€wwwwwpˆwwwwwwˆˆˆ€wwwwwpˆwwwwwwˆˆˆ€wwwwwpˆwwwwwwˆˆˆ€wwwwwpˆwwwwwwˆˆˆ€wwwwwpˆwwwwwwpˆˆˆ€wwwwwpˆwwwwwwpˆˆˆ€wwwwwpˆwwwwwwpˆˆˆ€wwwwwpˆwwwwwwpˆˆˆ€wwwwwpˆwwwwwwpˆˆˆ€wwwwwpˆwwwwwwwˆˆ€wwwwwpˆwwwwwwwˆˆ€wwwwwpˆwwwwwwwˆˆ€wwwwwpˆwwwwwwwˆˆ€wwwwwpˆwwwwwwwpˆˆ€wwwwwpˆwwwwwwwpˆˆ€wwwwwpˆwwwwwwwpwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆwwwwwwwwwwwwwwwwpwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwpˆwwwpxˆˆˆˆˆˆwwwpˆwwwpˆwwwpˆwwwp€wwwwwwpwwwwpˆwwwp€wwwwwwpwwwwpˆwwwp€wwwwwwpwwwwpˆwwwp€wwwwwwpwwwwpˆwwwp€wwwwwwpwwwwpˆwwwp€wwwwwwpwwwwpˆwwwp€wwwwwwpwwwwpˆwwwp€wwwwwwpwwwwpˆwwwp€wwwwwwpwwwwpˆwwwp€wwwwwwpwwwwpˆwwwp€wwwwwwpwwwwpˆwwwp€wwwwwwpwwwwpˆwwwpˆwwwpˆwwwpxˆˆˆˆˆˆwwwpˆwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwpÄ@wwwpˆwwwwwwwwwwpÄ@wwwpˆwwwwwwwwwwpÄ@wwwpˆwwwwwwwwwwpÄ@wwwpˆwwwwwwwwwwpÄ@wwwpˆwwwwwwwwwwpÄ@wwwpˆwwwwwwwwwwpÄ@wwwpˆwwwwwwwwwwpÄ@wwwpˆwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆwwwwwwwwwwwwwwwwpwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwpwwwwpˆwwwwwwwffffwwwpˆwwwwwwwffffwwwpˆwwwwwwwpwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwpwwwwwpˆwwwˆˆˆˆˆˆwwwwwpˆwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwpˆwwpv`wwwwwwwwwwwpˆwwpv`wwwwwwwwwwwpˆwwpv`wwwwwwwwwwwpˆwwpv`wwwwwwwwwwwpˆwwpv`wwwwwwwwwwwpˆwwpv`wwwwwwwwwwwpˆwwpv`wwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwpˆwwwˆˆˆˆˆˆwwwwwpˆwwwpwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwpwwwwwpˆwwwwwwwwpx€wwwwwpˆwwwwwwwwpx€wwwwwpˆwwwwwwwwpx€wwwwwpˆwwwwwwwwpx€wwwwwpˆwwwwwwwwpx€wwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwxwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆwwwwwwwwwwwwwwwwpwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwpˆwpxˆˆˆˆˆ€wwwwwwwpˆwpxˆˆˆˆˆ€wwwwwwwpˆwpxˆîî舀wwwwwwwpˆwpxŽîîwwwwwwwpˆwpxŽè€wwwwwwwpˆwpxîîîîè€wwwwwwwpˆwpxŽè€wwwwwwwpˆwpxŽîîwwwwwwwpˆwpxˆîî舀wwwwwwwpˆwpxˆˆˆˆˆ€wwwwwwwpˆwpxˆˆˆˆˆ€ˆˆˆˆˆ€wpˆwwwwwwwpwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆwwwwwwwwwwwwwwwwpwwwwwwwpwwwwwwwwpˆwwwwwwwpwwwwwwwwpˆwwwwwwwpwwwwwwwwpˆwwwwwwwpwwwwwwwwpˆwwwwwwwpwwwwwwwwpˆwwwwwwwpwwwwwwwwpˆwwwwwwwpwwwwwwwwpˆwwwwwwwpwwwwwwwwpˆwwwwwwwpwwwwwwwwpˆwwwwwwwpwwwwwwwwpˆwwwwwwwpwwwwwwwwpˆwwwwwwwpwwwwwwwwpˆwwwwwwwpwwwwwwwwpˆwwwwwwwpwwwwwwwwpˆwwwwwwwpwwwwwwwwpˆwwwwwwwpwwwwwwwwpˆwwwwww€‡wwwwwwpˆwwwwwwˆˆwwwwwwpˆwwwwwwpx€wwwwwwwpˆwwwwwwˆˆwwwwwwpˆwwwwwwˆˆwwwwwwpˆwwwwwwˆˆwwwwwwpˆwwwwwwˆˆwwwwwwpˆwwwwwwˆˆwwwwwwpˆwwwwwwˆˆwwwwwwpˆwwwwwwpˆ€wwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwpwwwwwwwwpˆwwwwwwwxwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆwwwwwwwwwwwwwwwwpwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwpwpˆwpxxxxxxxxxxxxwpˆwpˆˆxˆxˆxˆxˆxˆwpˆwpxˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆwpˆwpˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆwpˆwpwˆ€wpˆwpˆˆ€wwwwwwwwwwwpˆwpxˆ€wwwwwwwwwwwpˆwpˆˆ€wwwwwwwwwwwpˆwpwˆ€wwwwwwwwwwwpˆwpˆˆ€wwwwwwwwwwwpˆwpxˆ€wwwwwwwwwwwpˆwpˆˆ€wwwwwwwwwwwpˆwpwˆ€wwwwwwwwwwwpˆwpˆˆ€wwwwwwwwwwwpˆwpxˆ€wwwwwwwwwwwpˆwpˆˆ€wwwwwwwwwwwpˆwpwˆ€wwwwwwwwwwwpˆwpˆˆ€wwwwwwwwwwwpˆwpxˆ€wwwwwwwwwwwpˆwpˆˆ€wwwwwwwwwwwpˆwpwˆ€wwwwwwwwwwwpˆwpˆˆ€wwwwwwwwwwwpˆwpxˆ€wwwwwwwwwwwpˆwpˆˆ€wwwwwwwwwwwpˆwpwˆ€wwwwwwwwwwwpˆwpˆˆ€wwwwwwwwwwwpˆwpwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆwwwwwwwwwwwwwwwwpwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwpwwwwwwpˆwwwwwpÿÿÿðwwwwwwpˆwwwwwpôðwwwwwwpˆwwwwwpðwpðwwwwwwpˆwwwwwpðîàðwwwwwwpˆwwwwwpðwpðwwwwwwpˆwwwwwpôðwwwwwwpˆwwwwwpôDDðwwwwwwpˆwwwwwpôDDðwwwwwwpˆwwwwwpôDDðwwwwwwpˆwwwwwpôDDðwwwwwwpˆwwwwwpôDDðwwwwwwpˆwwwwwpôDDðwwwwwwpˆwwwwwpôðwwwwwwpˆwwwwwpð~pðwwwwwwpˆwwwwwpð~pðwwwwwwpˆwwwwwpð~pðwwwwwwpˆwwwwwpôðwwwwwwpˆwwwwwpôDDðwwwwwwpˆwwwwwpôDDðwwwwwwpˆwwwwwpôDDðwwwwwwpˆwwwwwpôDDðwwwwwwpˆwwwwwpôDDðwwwwwwpˆwwwwwpôðwwwwwwpˆwwwwwpðwpðwwwwwwpˆwwwwwpðîàðwwwwwwpˆwwwwwpðwpðwwwwwwpˆwwwwwpôðwwwwwwpˆwwwwwpÿÿÿðwwwwwwpˆwwwwwpwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆwwwwwwwwwwwwwwwwpwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwpˆwwwwDDDDDDwwwwpˆwwww333334wwwwpˆwwww388884wwwwpˆwwww333334wwwwpˆwwwwDDDDDDwwwwpˆwwwwÿOôÿOôwwwwpˆwwwwDDDDDDwwwwpˆwwwwÿOôÿOôwwwwpˆwwwwDDDDDDwwwwpˆwwwwÿOôÿOôwwwwpˆwwwwDDDDDDwwwwpˆwwwwÿOôÿOôwwwwpˆwwwwDDDDDDwwwwpˆwwwwÿOôÿOôwwwwpˆwwwwDDDDDDwwwwpˆwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆwwwwwwwwwwwwwwwwpwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwpDDD@wwwwwwpˆwwwwwpwwwwwwpˆwwwwwpwwwpwwwwwwpˆppˆpDDDDDDDDDDDDDDpˆppˆpDˆˆˆˆ‡ˆˆˆˆˆ€DpˆpDˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ€DpˆpDDpˆpDˆˆˆˆ‡ˆˆˆˆˆ€DpˆpDˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ€DpˆpDDpˆpDˆˆˆˆ‡ˆˆˆˆˆ€DpˆpDˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ€DpˆpDDpˆpDDDDDDDDDDDDDDpˆppˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆwwwwwwwwwwwwwwwwpwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwpwwwwwwwwwwpˆwwwphwwwwwwwwwwpˆwwwphwwwwwwwwpˆwwwphwwwwwwwwpˆwwwphwwwwwwwwpˆwwwphwwwwpˆwwwphw††wwwpˆph††pˆpff`†f††ffpˆpff`†f††ffpˆpff`†f††fpˆpff`†††ffpˆpff`†f††ffpˆp``†f††ffpˆpff`hf†hffpˆpff`hfhhfpˆpff`hfhffpˆpff`†ffffpˆpf``†fhhfpˆpff`hf†hffpˆpff`hf††ffpˆpff`hf††ffpˆph††pˆwwwp†w††wwwpˆwwwp†w††wwwpˆwwwp†w††wwwpˆwwwp†w††wwwpˆwwwp†wwwwpˆwwwp†wwwwwwwwpˆwwwpwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆwwwwwwwwwwwwwwwwpwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwww€wwwwwpˆwwx3333330pwwpˆww€s3333330ˆ€‡wpˆww33333330€ˆˆwpˆww33333330ˆ€‡wpˆww33333330pwwpˆww330wwwwwpˆww330ˆwwwwwwwwpˆww330‡wwwwwwwwpˆww330wwwwwwwwwwpˆww330wwwwwwwwwwpˆww330wwwwwwwwwwpˆww330wwwwwwwwwwpˆww330wwwwwwwwwwpˆww330wwwwwwwwwwpˆwx330‡wwwwwwwwwpˆwps333wwwwwwwwwpˆwps333wwwwwwwwwpˆwps333wwwwwwwwwpˆwp3333wwwwwwwwwpˆwpwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆwwwwwwwwwwwwwwwwpwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwpˆwwwp|ÌÌÌÌÌÌÌwwwpˆwwwwÌÌÌÌÌÌÌÀwwwpˆwwwwp ÌÌwwpˆwwwwwwwwwwp|Ìwwpˆwwwwwwwwwwp|Ìwwpˆwwp ÌÌwwpˆwwÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌwwpˆwwÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌwwpˆwwÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌwwpˆwwÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌwwpˆwwÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌwwpˆwwÌÌÌÌÌÌÌÌÌÀwwwpˆwwpwwpˆwwwwwp|ÌÌÌÀp€wwwpˆwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwp€wwwpˆwwwwwwwwwwwp€wwwpˆwwwwwwwwwwwp€wwwpˆwwwwwwwwwwwp€wwwpˆwwwwwwwwwwwp€wwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆwwwwwwwwwwwwwwwwpwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwww€wwwwpˆwwww3333330wwwwpˆwwww3333330wwwwpˆwwwwpxˆˆˆˆƒwwwwpˆwwwwps33333wwwwpˆwwww3333330wwwwpˆwwwps3333333wwwpˆwwwps3333333wwwpˆwwwps3333333wwwpˆwwwps3333333wwwpˆwwwps3333333wwwpˆwwwps3333333wwwpˆwwwpwwwpˆwwwwˆˆˆˆˆˆ€wwwwpˆwwwwwwpˆwwwffffffff`wwwpˆwwwffffffff`wwwpˆwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆwwwwwwwwwwwwwwwwpwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwpwwwwwwwwwpˆwwwªª wwwwwwpˆwwpzªªªªwwwwpˆwwªzªªªªª wwwpˆwpz zª zª wpˆwªª ˆˆˆzªªpˆw zªˆˆˆˆˆª zpˆwª ˆˆˆˆˆˆ€z zpˆwzªˆˆˆˆˆˆˆªwpˆwªªˆˆˆˆˆˆˆªwpˆwªªˆˆˆˆˆˆªwpˆpˆˆˆˆˆˆˆwpˆpzªª ˆˆˆˆˆˆˆˆwwpˆwz ˆˆˆˆˆˆˆˆwwpˆppˆwwwª ˆˆˆˆˆ€wwwpˆwwwpzª wwpˆwwwwzªªªªªªwwwpˆwwwwwªªª wwwwpˆwwwwwwpwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆwwwwwwwwwwwwwwwwpwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwpˆw3333333333330wpˆw33ã3ã3ã30wpˆw0î0ã0ã0ã30wpˆw30ã0ã0ã30wpˆw33î3î0ã30wpˆw333330ã30wpˆw30ã0ã0ã30wpˆw33ã3ã3ã30wpˆw3333333333330wpˆw0wpˆwÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð0wpˆwÿÿôtÿOôôÿÿð0wpˆwÿÿôôôôÿOÿÿð0wpˆwÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð0wpˆwÌøˆøˆøˆð0wpˆwÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð0wpˆwÿÿøÿøÿøð0wpˆwÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð0wpˆwøÿøøˆøˆð0wpˆwÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð0wpˆwˆøˆøˆøˆð0wpˆwÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð0wpˆwˆøˆøˆøˆð0wpˆwÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð0wpˆwˆøˆøÿÿÿÿð0wpˆwÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð0wpˆw0wpˆw3333333333330wpˆwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆwwwwwwwwwwwwwwwwpwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwpˆw3333333333330wpˆw33ã3ã3ã30wpˆw0î0ã0ã0ã30wpˆw30ã0ã0ã30wpˆw33î3î0ã30wpˆw333330ã30wpˆw30ã0ã0ã30wpˆw33ã3ã3ã30wpˆw3333333333330wpˆw0wpˆwÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð0wpˆwÿÿôtÿOôôÿÿð0wpˆwÿÿôôôôÿOÿÿð0wpˆwÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð0wpˆwÌøˆøˆøˆð0wpˆwÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð0wpˆwÿÿøÿøÿøð0wpˆwÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð0wpˆwøÿøøˆøˆð0wpˆwÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð0wpˆwˆøˆøˆøˆð0wpˆwÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð0wpˆwˆøˆøˆøˆð0wpˆwÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð0wpˆwˆøˆøÿÿÿÿð0wpˆwÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð0wpˆw0wpˆw3333333333330wpˆwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆwwwwwwwwwwwwwwwwpwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwpˆw3333333333330wpˆw33ã3ã3ã30wpˆw0î0ã0ã0ã30wpˆw30ã0ã0ã30wpˆw33î3î0ã30wpˆw333330ã30wpˆw30ã0ã0ã30wpˆw33ã3ã3ã30wpˆw3333333333330wpˆw0wpˆwÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð0wpˆwÿÿôtÿOôôÿÿð0wpˆwÿÿôôôôÿOÿÿð0wpˆwÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð0wpˆwÌøˆøˆøˆð0wpˆwÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð0wpˆwÿÿøÿøÿøð0wpˆwÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð0wpˆwøÿøøˆøˆð0wpˆwÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð0wpˆwˆøˆøˆøˆð0wpˆwÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð0wpˆwˆøˆøˆøˆð0wpˆwÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð0wpˆwˆøˆøÿÿÿÿð0wpˆwÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð0wpˆw0wpˆw3333333333330wpˆwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆwwwwwwwwwwwwwwwwpwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwpˆw3333333333330wpˆw33ã3ã3ã30wpˆw0î0ã0ã0ã30wpˆw30ã0ã0ã30wpˆw33î3î0ã30wpˆw333330ã30wpˆw30ã0ã0ã30wpˆw33ã3ã3ã30wpˆw3333333333330wpˆw0wpˆwÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð0wpˆwÿÿôtÿOôôÿÿð0wpˆwÿÿôôôôÿOÿÿð0wpˆwÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð0wpˆwÌøˆøˆøˆð0wpˆwÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð0wpˆwÿÿøÿøÿøð0wpˆwÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð0wpˆwøÿøøˆøˆð0wpˆwÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð0wpˆwˆøˆøˆøˆð0wpˆwÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð0wpˆwˆøˆøˆøˆð0wpˆwÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð0wpˆwˆøˆøÿÿÿÿð0wpˆwÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð0wpˆw0wpˆw3333333333330wpˆwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆwwwwwwwwwwwwwwwwpwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆxwwwwwwwwwwwwww‡pˆpwx‡wwx‡wppˆpðÿðwwÿ÷øpˆpÿ÷ÿøÿÿpÿÿÿÿpˆwÿ‡ÿˆÿøÿˆÿxÿðwpˆwpÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿwpˆww€ððwwpˆwwwwwwpðwwwwwwpˆwwwwpˆww""""¢*"""" wwpˆww"""Šªªª""" wwpˆww"""¢¢*"""" wwpˆww"""Šªª¢""" wwpˆww""""¢**""" wwpˆww"""ªªª¢""" wwpˆww""""¢*"""" wwpˆwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆwwwwwwwwwwwwwwwwpwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆxwwwwwwwwwwwwww‡pˆpwx‡wwx‡wppˆpðÿðwwÿ÷øpˆpÿ÷ÿøÿÿpÿÿÿÿpˆwÿ‡ÿˆÿøÿˆÿxÿðwpˆwpÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿwpˆww€ððwwpˆwwwwwwpðwwwwwwpˆwwwwpˆww""""¢*"""" wwpˆww"""Šªªª""" wwpˆww"""¢¢*"""" wwpˆww"""Šªª¢""" wwpˆww""""¢**""" wwpˆww"""ªªª¢""" wwpˆww""""¢*"""" wwpˆwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆwwwwwwwwwwwwwwwwpwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆxwwwwwwwwwwwwww‡pˆpwx‡wwx‡wppˆpðÿðwwÿ÷øpˆpÿ÷ÿøÿÿpÿÿÿÿpˆwÿ‡ÿˆÿøÿˆÿxÿðwpˆwpÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿwpˆww€ððwwpˆwwwwwwpðwwwwwwpˆwwwwpˆww""""¢*"""" wwpˆww"""Šªªª""" wwpˆww"""¢¢*"""" wwpˆww"""Šªª¢""" wwpˆww""""¢**""" wwpˆww"""ªªª¢""" wwpˆww""""¢*"""" wwpˆwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆwwwwwwwwwwwwwwwwpwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆxwwwwwwwwwwwwww‡pˆpwx‡wwx‡wppˆpðÿðwwÿ÷øpˆpÿ÷ÿøÿÿpÿÿÿÿpˆwÿ‡ÿˆÿøÿˆÿxÿðwpˆwpÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿwpˆww€ððwwpˆwwwwwwpðwwwwwwpˆwwwwpˆww""""¢*"""" wwpˆww"""Šªªª""" wwpˆww"""¢¢*"""" wwpˆww"""Šªª¢""" wwpˆww""""¢**""" wwpˆww"""ªªª¢""" wwpˆww""""¢*"""" wwpˆwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆwwwwwwwwwwwwwwwwpˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ€ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ

  3 Responses to “Category : A Collection of Games for DOS and Windows
Archive   : MJTOOLS.ZIP
Filename : TOOLS.TIL

  1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

  2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

  3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/