Category : A Collection of Games for DOS and Windows
Archive   : MCMURPHY.ZIP
Filename : MCWM.DAT

 
Output of file : MCWM.DAT contained in archive : MCMURPHY.ZIP
"¯"
"+"
"±"
"-"
"å"
""
"åðð"
"A"
"åò"
""
"åòøíõùé"
""
"åöóùòè"
"a"
"åöøí÷ø"
""
"åöøí÷ø÷"
""
"åø"
"a"
"æåðð"
"32"
"æåòòéö"
"56"
"æåö"
"G"
"æåö÷"
"G"
"æå÷é"
"base"
"æéè"
"#"
"æéè÷"
"#"
"æéìíòè"
"_"
"æéòçì"
""
"æéòçì"
"66"
"æéòéåøì"
"j"
"æéööíé÷"
"12"
"æéööý"
"12"
"æé÷íèé"
"@"
"æéøûééò"
">"
"æíæðé"
"["
"æíë"
""
"æíöè"
"pi"
"æðóçï"
"block"
"æðóû"
"\"
"æðùé"
""
"æðùé"
""
"æóåöè"
"0"
"æóåöè÷"
"0"
"æóóï"
"]"
"æóóïçå÷é"
"]z"
"æóóïçå÷é÷"
"]z"
"æóóï÷"
"]"
"æóü"
"B"
"æöåòçì"
"T"
"æöå÷÷"
""
"æùñô"
"11"
"æùöò"
"v"
"æý"
"@"
"çåæíòéø"
"#z"
"çåòèðé"
"!"
"çåòèðé÷"
"!"
"çåöè"
"clue"
"çå÷é"
"m"
"çéíðíòë"
"c"
"çìåíö"
"70"
"çìåíö÷"
"70"
"çìåòëé"
"t"
"çìåöø"
"]"
"çìé÷ø"
"7"
"çìíòå"
""
"çìóôôíòë"
""
"çðíñæ"
"u"
"çðóçï"
"15"
"çðó÷é"
"C"
"çðùé"
"clue"
"çóíò"
"8"
"çóðóö"
"color"
"çóöè"
"35"
"çóùçì"
"40"
"çöåñôéè"
""
"çöåòï"
"52"
"çöåûð"
""
"çöé÷ø"
"55"
"çöý÷øåð"
""
"çùæé"
"6"
"çùöíó"
"21"
"çùöíó÷"
"21"
"çùöøåíò"
"31"
"çùø"
"/"
"è"
"d"
"èåñò"
"dmn"
"èåöï"
"61"
"èé÷çöíæé"
"x"
"èé÷øöóý"
"h"
"èíåð"
"t"
"èíåöý"
"4"
"èíë"
"g"
"èóóö"
"'z"
"èóûò"
"d"
"èöåëóò"
""
"èöåëóò÷"
""
"èöåôé"
"drape"
"èöåôé÷"
"drape"
"èöåûéö"
"X"
"èöé÷÷éö"
"Q"
"èöíòï"
")"
"èöóô"
"-"
"èù÷ø"
""
"é"
"e"
"éå÷ø"
"e"
"éåø"
"("
"éðéçøöíç"
""
"éñæðéñ"
"55"
"éòøéö"
">"
"éúéöýøìíòë"
"A"
"éüåñíòé"
"x"
"êåñíðý"
""
"êåöøìéö"
""
"êåùçéø"
"W"
"êééð"
"f"
"êééø"
"b"
"êíðð"
"t"
"êíöéôðåçé"
"60"
"êíü"
"fix"
"êðóóö"
"D"
"êðóûéö"
"Y"
"êðóûéö÷"
"Y"
"êóóè"
"F"
"êóóø"
"b"
"êóóøôöíòø÷"
"b"
"êóöøùòé"
""
"êùçï"
"fck"
"êùöøìéö"
""
"ëåñé"
""
"ëåöèéò"
"D"
"ëåøé"
"63"
"ëåøé÷"
"63"
"ëéø"
"+"
"ëðå÷÷"
""
"ëðóæé"
"10"
"ëó"
""
"ëóðè"
"G"
"ëóðèéò"
"G"
"ëöééò"
""
"ëöóùòè"
"D"
"ìåññéö"
"3"
"ìåòè"
"H"
"ìåòèðé"
"52"
"ìåòè÷"
"H"
"ìåöñ"
"h"
"ìéåè"
""
"ìéðð"
"hll"
"ìéðô"
"help"
"ìéðô"
"help"
"ìéöé"
""
"ìíø"
"h"
"ìóðè"
"+"
"ìóðé"
"1"
"ìóöò"
"horn"
"ìùöø"
"h"
"ìùøçì"
"#z"
"í"
"i"
"íò"
">"
"íòòéö"
">"
"íò÷éöø"
"\"
"íò÷íèé"
">"
"íò÷ôéçø"
"x"
"íòú"
"i"
"íòúéòøóöý"
"i"
"íø"
""
"îùñô"
"J"
"ïéý"
"%"
"ïéý÷"
"%s"
"ïíçï"
"h"
"ïíðð"
"h"
"ïíøçìéò"
""
"ïòóæ"
"K"
"ð"
"l"
"ðåöëé"
""
"ðåý"
"\"
"ðéêø"
"lf"
"ðéøøéö"
"30"
"ðéøøéöíòë"
"30"
"ðéøøéö÷"
"30"
"ðíæöåöý"
"]"
"ðíêø"
"+"
"ðíëìø"
"v"
"ðíñæ"
"T"
"ðíóò"
"lion"
"ðíóò÷"
"lions"
"ðí÷ø"
"list"
"ðóçï"
"?"
"ðóóï"
"l"
"ðóùè"
""
"ðóûéö"
"d"
"ñåçìíòé"
"m"
"ñåç÷"
""
"ñåíñé"
"h"
"ñåòùåð"
"manual"
"ñåô"
"map"
"ñåöæðé"
""
"ñåöæðé±øóô"
""
"ñåøçì"
"V"
"ñåøçìé÷"
"V"
"ñçæéé"
"mcbee"
"ñçñùöôìý÷"
""
"ñé"
""
"ñéøåð"
""
"ñíööóö"
"75"
"ñóúé"
"M"
"ñý"
""
"ò"
"n"
"òåööóû"
""
"òé"
"ne"
"òéåö"
"@"
"òé÷ø"
"nest"
"òó"
""
"òóöøì"
"n"
"òóöøìéå÷ø"
"ne"
"òóöøìûé÷ø"
"nw"
"òóû"
""
"òùñæéö÷"
"K"
"òû"
"nw"
"ó«çðóçï"
""
"óæîéçø÷"
"21"
"óçðóçï"
""
"óê"
"o"
"óêê"
"o"
"óíð"
""
"óðè"
""
"óò"
"O"
"óôéò"
"U"
"óöíéòøåð"
""
"óùø"
"<"
"óùøéö"
"<"
"óùøðéø"
"36"
"ôåèðóçï"
"?"
"ôåëé"
""
"ôåíòøíòë"
"N"
"ôåò"
"pan"
"ôåò÷"
"pans"
"ôåôéö"
"99"
"ôéòèùðùñ"
"16"
"ôíåòó"
"P"
"ôíçï"
"+"
"ôíçøùöé"
"N"
"ôíéçé"
""
"ôíëéóò"
"pi"
"ôíëéóò÷"
""
"ôí÷÷"
"pss"
"ôðåçé"
"\"
"ôðåøé"
"30"
"ôðåý"
"q"
"ôðåýéö"
"53"
"ôðùë"
"35"
"ôóïéö"
""
"ôóöøöåíø"
"N"
"ôóöøöåíø÷"
"N"
"ôóø"
"pot"
"ôóø÷"
"pot"
"ôöé÷÷"
"M"
"ôöíòøéö"
"printer"
"ôöùòíòë"
""
"ôùðð"
"M"
"ôù÷ì"
"M"
"ôù÷ì"
"M"
"ôùø"
"\"
"ôùþþðé"
"6"
"õùíçï"
""
"õùíø"
"quit"
"ö"
"r"
"öåí÷é"
"+"
"öéåçì"
"f"
"öéåçì"
"f"
"öéåè"
"re"
"öéçóöè"
"51"
"öéè"
"13"
"öéêöíëéöåøóö"
"ref"
"öéñóúé"
"y"
"öé÷éø"
"t"
"öé÷ø"
"S"
"öé÷øóöé"
"restore"
"öíëìø"
"rt"
"öóçï"
"60"
"öóçï÷"
"60"
"öóóñ"
"room"
"öó÷é"
"ro"
"öó÷é÷"
"ro"
"öóùòè"
""
"öùò"
""
"öù÷øý"
""
"÷"
"s"
"÷åêé"
"Z"
"÷åúé"
"save"
"÷çöéåñ"
"p"
"֎"
"se"
"÷éø"
"t"
"÷ìåïé"
"M"
"÷ìíéðè"
"shield"
"÷ìíø"
"shtt"
"÷ìóöøý"
"shorty"
"÷ìóúé"
"M"
"÷ìóúéð"
"5"
"÷íëòåøùöé"
"30"
"÷íðúéö"
""
"÷íòï"
"W"
"÷íø"
"S"
"÷ðíçé"
"/"
"÷ðóø"
"k"
"÷ðóû"
""
"÷ðóûðý"
""
"÷ñåðð"
""
"÷ñåðð"
""
"÷óêå"
"40"
"÷óêø"
""
"÷óêøðý"
""
"÷óñé"
""
"÷óùøì"
"s"
"÷óùøìéå÷ø"
"se"
"÷óùøìûé÷ø"
"sw"
"÷ôíò"
"t"
"÷øåíö"
"E"
"÷øåíö÷"
"E"
"÷øåíöûåý"
"E"
"÷øéô÷"
"E"
"÷øóòé"
"60"
"÷øóòé÷"
"60"
"÷øóúé"
"stove"
"÷øöíèé"
""
"÷û"
"sw"
"øåæðé"
"I"
"øåïé"
"+"
"øåðï"
"p"
"øéððéö"
"m"
"øéððíòë"
"m"
"øìåø"
""
"øìé"
""
"øìéöé"
""
"øìé÷é"
""
"øìí÷"
""
"øìó÷é"
""
"øìöóùëì"
">"
"øìöóû"
"-"
"øíñé"
"t"
"øó"
"2"
"øóóð"
"64"
"øóóð÷"
"64"
"øó÷÷"
"-"
"øóùçì"
"f"
"øöéé"
"T"
"øöùòï"
"."
"øùöò"
"t"
"øûí÷ø"
"t"
"ù"
"u"
"ùòçðé"
""
"ùòèéö"
"j"
"ùòðóçï"
"L"
"ùòôðùë"
"y"
"ùò÷çöåñæðé"
"t"
"ùô"
"u"
"ùöò"
"20"
"ù÷íòë"
"&o0"
"úéöý"
""
"û"
"w"
"ûåðï"
""
"ûåðð"
"36"
"ûåðòùø"
""
"ûåòø"
""
"ûåöèöóæé"
"R"
"ûåøéö"
"W"
"ûéé"
""
"ûéíëìø÷"
"16"
"ûé÷ø"
"w"
"ûíòèóû"
"'"
"ûíòèóû÷"
"'"
"ûíöé"
"63"
"ûíöé÷"
"63"
"ûíøì"
"&"
"ûóóè"
""
"ûóóèéò"
""
"ûóöèý"
"wordy"
"ûóöðè"
"10"
"ûöíøøéò"
""
"ü"
"x"
"üðí÷ø"
"xlist"
"üñåô"
"xmap"
"üôöíòøéö"
"xprinter"
"ýéðð"
"p"
"ýéððóû"
""
"ýé÷"
""
"ýóù"
""
"ýóùö"
""
"®"
"*"
366
374
379
388
439
448
0
0
0
0
416
426
649
660
428
440
0
0
464
482
0
0
566
578
504
522
528
544
551
560
0
0
0
0
0
0
903
909
968
975
712
715
622
632
637
644
585
591
925
932
596
607
606
617
718
726
735
742
749
752
755
768
773
778
780
787
788
793
796
801
0
0
812
818
820
828
832
837
839
843
863
867
866
871
873
880
881
885
951
961
934
948
911
919
918
925
886
895
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
2
7
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
9
3
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
46
13
14
0
0
0
0
7

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
0
15
0
11
36
0
0
0
0
0
0
0
14
16
0
0
0
0
0
0
0
32
0
0
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47
50
40
39
28
29
23
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
46
47
40
39
40
39
48
49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
41
0
0
0
31
0
40
0
0
0
29
0
33
0
0
0
33
0
0
0
32
30
33
30
0
0
0
32
0
31
16
0
0
0
0
0
0
0
31
34
0
31
35
0
35
0
36
0
0
0
33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
33
0
0
0
0
0
0
0
35
38
14
0
33
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
42
39
0
0
0
43
0
0
0
0
43
49
38
46
36
50
42
0
0
0
44
41
48
49
46
45
50
0
0
29
45
0
40
0
40
0
44
0
0
38
0
43
0
39
0
0
0
0
0
39
0
50

42
20
38
0
0
0
0
40
0
45
50
41
20
0
0
0
0
41
0
0
44
0
40
0
0
0
0
11
26
0
0
0
0
0
0
0
26
26
20
48
49
26
26
44
43
0
0
46
40
40
47
40
26
40
20
0
0
46
39
47
39
26
39
20
39
0
0
20
0
44
43
40
39
0
0
0
0
9999
"ÚÄÄÄÄÄÍÍÍÍÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÍÍÍÍÄÄÄÄÄÄ¿ "
"³ McMurphy's ³ Locked Room ³ "
"º Bedroom ³ ³ "
"º ³ º "
"³ ÚÄÄÄ ÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄ ÄÄÂÄÄÄÄÄÄ´ "
"³ ³Hall-West Hall-East ³ ³ "
"ÃÄÄÄÄ´ s=downstairs ³ "
"³ ÀÄÄÄ ÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ ³ "
"º ³ º "
"º ³ º "
"³Your Bedroom ³ Blue Bedroom ³ "
"ÀÄÄÄÄÄÍÍÍÍÍÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÍÍÍÍÍÄÄÙ "
" "
"MANSION - UPSTAIRS (ÍÍÍÍ = Window) "
"ÚÄÄÄÄÄÍÍÍÍÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÍÍÍÍÄÄÄÄÄÄ¿ "
"³ McMurphy's ³ Locked Room ³ "
"º Bedroom ³ ³ "
"º ³ º "
"ÃÄÄÄÄÂÄÄÄ ÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄ ÄÄÂÄÄÄÄÄÄ´ "
"ÆÍÍÍÍÙHall-West Hall-East ³ ³ "
"³stairs s=down stairs ³ "
"ÃÄÄÄÄÁÄÄÄ ÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ ³ "
"º ³ º "
"º ³ º "
"³Your Bedroom ³ Blue Bedroom ³ "
"ÀÄÄÄÄÄÍÍÍÍÍÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÍÍÍÍÍÄÄÙ "
" "
"MANSION - UPSTAIRS (ÍÍÍÍ = Window) "
"ÚÄÄÄÄÄÍÍÍÄÄÄÄÄÂÄÄ ÄÍÍÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ "
"³ Dining Room ³ ³ ³ "
"º ³ ³ ³ "
"º ³ ³ "
"³ ³Kitchen ³ ³ "
"ÃÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÒÄÄÄ´ º "
"³ ³ ÈÍÍ͵ º "
"³ ³ Stairs ³ ³ "
" n=up ³ "
"º ³ ³ ³ "
"º Living Room ³ Foyer ³ Study ³ "
"ÀÄÄÄÄÄÍÍÍÍÍÄÄÄÁÄÄ ÄÄÄÁÄÄÄÍÍÍÍÍÄÄÄÙ "
" "
"MANSION - DOWNSTAIRS (ÍÍÍ = Window) "
" "
"ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÍÍÍÍÄÄÄÄ¿ "
"³ Storage Room : Storage Room ³ "
"³ West : East ³ "
"³ : ³ "
"ÆÍ͵ : ³ "
"ÆÍ͵ : ³ "
"ÆÍ͵ s=down : ³ "
"ÀÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ "
" (ÍÍÍÍ = Window) "


  3 Responses to “Category : A Collection of Games for DOS and Windows
Archive   : MCMURPHY.ZIP
Filename : MCWM.DAT

  1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

  2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

  3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/