Category : A Collection of Games for DOS and Windows
Archive   : HUGO.ZIP
Filename : HOUSE.ART

 
Output of file : HOUSE.ART contained in archive : HUGO.ZIP

?ÇKKªªªªªªªªªªªªUUUUUÿUÿUUÿÿÿUUÿUÿÿÿUÿÿÿ( ÈÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâôÁÿçÁÿçÁÿÛó?ÁÿÁøå?ÁÿÁøå?ÁÿÁøÚòÃÿäÃÿäÃÿÚòÃÿÁàãÃÿÁàãÃÿÁàÙòÃÿÁøãÃÿÁøãÃÿÁøÙòÃÿÁþãÃÿÁþãÃÿÁþÙòÅÿãÅÿãÅÿÙñÅÿÁÀáÅÿÁÀáÅÿÁÀØñÅÿÁàáÅÿÁàáÅÿÁàØñÅÿÁðáÅÿÁðáÅÿÁðØñÅÿÁüáÅÿÁüáÅÿÁüØñ?ÅÿÁþá?ÅÿÁþá?ÅÿÁþØñÆÿáÆÿáÆÿØñÇÿ€àÇÿ€àÇÿ€×Å ç ÂÇÿÁÀßÇÿÁÀÜ ÂÇÿÁÀ×ÅPçPÂÇÿÁàßÇÿÁàÜPÂÇÿÁà×ňçŠÂ†ÅÿÁàÛÁà†ÅÿÁàÛÁàˆÂ†ÅÿÁà×Å瀆ÅÿÁðÛÁþ‰ÁïÁǦÅÿÁðÛÁþ$ ÁïÁǦÅÿÁð×ÄæÁà†ÄÿÁøÚÁüÁãÁïÁϦ@ÄÿÁøÚÁýdÁïÁϦ@ÄÿÁø×Ä
æ
Áø†ÄÿÁøÜÁø¶GÄÿÁøÛÁÒ¶GÄÿÁø×Åç|€ÄÿÁüÚp}ÁDÄÿÁüÚp©ÁDÄÿÁü×Äç<€ÄÿÁüÚp=ÁöÁәÁÄÄÿÁüÚtÁöÁәÁÄÄÿÁü×ÄÁü€åÁü¾€ÅÿÁþÚÁà>Á÷S‰ÁÁÅÿÁþÚÁè€Á÷S‰ÁÁÅÿÁþ×Ä @å ^ÅÿÁþÚÁàÁ÷i ÁÁÅÿÁþÚÁè@Á÷i ÁÁÅÿÁþ×Ä å/ÄÅÿÛ@pÂÅÿÛP pÂÅÿ×Ä-æ-ÄÅÿÚ€ÁØÁìÅÿÚ ÂÁØÁìÅÿ×Ä-å-—€ÃÅÿÚ7€»ÁØÁÇÅÿÚ7 ;ÁØÁÇÅÿ×ÄI¨åI«€ÃÅÿ€ÙwÂ#½ÁÜÂÅÿ€Ùw@=ÁÜÂÅÿ€ÖÄÁɄåÁɅÁÀÃÅÿ€ÙÁîÂÁÝÁì;ÁìÅÿ€ÙÁîÁÀ$Áì;ÁìÅÿ€Öĉ¤å‰¥ÁÀÃÆÿ€Ü!ÁÝÁî;ÁìÆÿ€Ú Áî;ÁìÆÿ€ÖÃ
ÁÿÁÒä
ÁÿÁÒÁàÃÆÿ€Ù<ÂÁîÁà:ÁìÆÿ€Ù=`
Áà:ÁìÆÿ€Öà ÁÉä ÁÉ`ÂÆÿ€ØxÂ`Æÿ€Ø{`Æÿ€ÖÃUäU0ÃÆÿ€ØxÂ3gŸlÆÿ€ØzÁÀ gŸlÆÿ€ÖÃJ€ãJ¸ÃÆÿÁÀÜ
;wÁÏlÆÿÁÀÙÁÀƒwÁÏlÆÿÁÀÖà  ÁÕ@ã  ÁÕXÃÆÿÁÀØÁà wÁàÆÿÁÀØÁí 
CwÁàÆÿÁÀÖÃ,ÁÊ`ã,ÁÊlÃÆÿÁÀØÁà
»ÁðÁàÆÿÁÀØÁë@a»ÁðÁàÆÿÁÀÖÃLÁÕ ãLÁÕ,ÂÆÿÁÀØ7ÁÀ@ ÁíÆÿÁÀØ7ÁÛ
 ÁíÆÿÁÀÖìÁʐã¬ÁʖÃÆÿÁÀØgÁÀ 
†ÁïÁØÁìÆÿÁÀØgÁÖ@PÁïÁØÁìÆÿÁÀÖÃLÁÕHãLÁÕKÃÆÿÁÀØÁρ@CoÁÜÁìÆÿÁÀØÁπ 
¨oÁÜÁìÆÿÁÀÖÃ
€
 ã*€
¡ÂÆÿÁÀÙ*€
¡0ÆÿÁÀÙ@@0ÆÿÁÀÖÃOÁÿÁÕPãe@PÂÆÿÁÀ×ÁÏe@P1Áó-ÆÿÁÀ×ÁÏ
€
 1Áó-ÆÿÁÀÖÃ
€
 ãj€
 ÂÆÿÁÀ׏j€
 ÆÿÁÀ׏@PÆÿÁÀÖÃÃUPãeÃUW¼ÁüÆÿÁÀÆ
Á⠀ʟeÃUW¼Áü ÆÿÁÀן
ê Â ÆÿÁÀÖÃ
̻ʋ
ê ÁÁÆÿ€Å€Ð\
ê ÁÍÆÿ€×\ÃUPÂ
Æÿ€ÖÃÅUTàÁÕÅUTÆÿ€Ä@€BÍÁÕÅUT Æÿ€Ù
ƪ Æÿ€ÄÑÃ*ƪ€à*ƪ€ÂÿŸÃÿ€Æ €Ì*ƪ€ÂÿŸÃÿ€Ø@ÆUÂÿŸÃÿ€É€ÌÈUß ÈUÂÃÿ€Ãh‘I€ Ë ÈUÂÃÿ€ØȪ€Ãÿ€ÅhÀËÂȪ€Â@ÛȪ€ÂAÂÿÄHE.H ÌȪ€ÂÂÿØÈUÃAÂÿÄAÐÂÈUÃÁàÛ8ÈUÃÁàÂÿàY®”Ì8ÈU?¿ÂÂÿÙȪ¿ÁàÂÿÄ €ÌÂŪ¨*ª€°ÛŪ¨*ª€°ÂÿÆ-@Œ¢@ ÊŪ¨*ªÂ¿`‰ÂÿÙÅUPÂU?¿a·‰ÂÿÆ@„ÍÂÅUG•UÂÛÅUG•UÂ
ÂÿÄB`‚hwÁÐÂÊÅU@U ½ÂÿÙŪ 
ªÂW½ÂÿÄ@`@Ϊ *ª˜*ªÂÛ ª *ª˜*ªÂzÁÿÁþÄ€OºDL€Ê ª *ª€
ª{ÁîxÂÁÿÁþÙUPÃU@U{ÁîHÁÿÁþÄ€ÏÂUO•ÂU'•UÂÛUO•ÂU'•UÂÁôÁÿÁþÅ
BH ÊU@ÂU…U{ÁîÁðÁØÁÿÁþÙª€
ª€ª{ÁîkÁØÁÿÁþÅΪ°jª¯Áª „Ûª°jª¯ÁªÁì„ÁÿÁüÄ"T„¤D¢°@„€Éª€
ªÁªÁíÁàÁÜÁÿÁüÙU@ÂUUÁì
5ÁÜÁÿÁüÄ" €ÌÂU/5ÂU@TÂFÛU/5ÂU@TÁÙFÁüÄI@HÁÅÁ  ÉUÂUTÁûÁíÁÁ@ÁîÁüÙª€ªªÁûÁì–ÁîÁüÄÂ@ѪoºÂªÁúªÂ‚ÛªoºÂªÁúª’‚?ÁøÄ0©$ Áä,(ʪ‚ªªÁü‚€'?ÁøÙUÂUTÁüZ'?ÁøÅ ÐÂU_ÂUÂÂ%AÛU_ÂUÂ¥AÁøÄ©5ÁÁ ÉUÂUÂÁÿ{…@ÁøÙªª*Áÿx*­ÁøÇϪ@z¢€@
€ÂPÛª@z¢€@
€P?Áðà Áê2¦d„¬Ëª¢€
€wÂ;?ÁðÙUQ@@p@;?ÁðÅ €ÍÂUÂ_ÁÀ‡ÁÀ€ÚUÂ_ÁÀ‡ÁÀ€?ÁðÄ0PEY“!ÁÈ@ÊUÂ@ÃnÂ;¿Áð٪€€`€»¿ÁðÄÂ@΀
@»¿ÁðÁÀÙ€
@»
¿ÁðÁÀÁàĈ¤
Áï E€É€Â€€ ŸÁàÜ@8€ÁݟÁàĀ Ã„Ì€ÁÉW@zÁü@Ú€ÁÉW@zÁü@ÁÀÂ
Kg®±ÁܐÉÃ@ÁïÁÜÂÁÏÁÀـÂÁ‡ÂxÁïÁÁ]ÁÏÁÀÄ
@!‚ÂÌ°€Áê—@zÁá`Ù$°€Áê—@z:Áá`€Ã+ˆÁáÁӛjÁ㟅p0Cɀ€ÃÁï¸ÂÁç€ÊÑÁáGxÁï‚ÂnÁç€Å@
ÃÊÂ&€ÁéW@zÁÁ Ù¦€ÁéW@zuÁÁ ÄÁÀÁÈÁàÁú”ÁæÁÿÁðËÃ@ÁïpÃËI€ÍÂÁâ‡ÂxÁï ŀˆB ÊÂ.€Áê—@z 0Ùrf.€Áê—@zi0ŀ·ÁÅÁéÁùÉÀÄ`†Ë@ÍÂÁáGxÂ7†Æ€ÍÂ.€ÁéVÁÀvÙÁȃ.€ÁéVÁÀvÁÛÆ=?G|Áü°JÊÃ@¾ÁÀÂÁÐÌÍÂÁâ†Âp¾ÂWÁÐÅ(pÌÂ.€ÁꖀÁôÙ3 .€ÁꖀÁôÁ×ÄUcŸÁÅÁÞ¯ªD ÈÀÃÁýÁÀÂÁèÊË ÂÁáFÂÁðÁüÂ[ÁèØÎÂ.ÁÀÁéV€Áô'ÂÙ¨‘.ÁÀÁéV€Áô§ÂÄ[ÁÛ¯º>iÁã¢
ÊÃ@ÃÁû€ÂÁìÊ€ÊÂÁâ†ÂÁðÁø Â+ÁìÃÃ#(" ËÂ'@ÁꖀÁôG„ÙÁóÁ÷'@ÁꖀÁôG„ŠÁôo¯Áè?Áý†ÁȀ@ÉÀ÷ÃÁö̀ÊQ ÂÁáFÂÁð°PÂÁöÆ@
ˆÁÀÌÂ@ÁéV€Áô—Áÿ„ÙW@ÁéV€Áô—Áÿ„ÄTÁÕÁÏÁÞÁÿ¶ÁÊÁä$€ÈÃ@ÃÂÁúÍ@ÊJÂÁâ†ÂÁð ÂÁúÄ@ ÌÂ@l–€Áê§Âÿ¢ÙsyŸ@l–€ÁêÁí§Âÿ¢Ã< ÁÎ-]­&s1ÁÐɀÀÂÁì  ÁûÍÊ"ÂaFÂÁàÂ
ÁûÄDÂ$ÃPÈÂ@mV€ÁèT€ÙÁ@mV€ÁèÁÝT€Å Áñ¡ÁÉ®OÁüÁõ¨É€Â@ÃÁÜPÃÁüÊ ÂÊ$€Â`†ÂÁâ Â,ÁüÄ ÁÀPÌÂ@l–€Áê¤!ÙÁõÁà—@l–€Áê¤!ÄbÁȳnŽÁô;j¡Áì?/ˆÁÀɀÀ  ÎʔÁàÂaFÂÁàPÂUÅ@€8@¡ÉÂ@mV€Áè@TPÙÁîÁÔÁ×@mV€Áè^TP< {Áþ°Á÷±ÁÚ®( Í@ÞPÂP<Æ€ÅÊÁÀ€Â`†Áâ Â ÅÂ@0 Ê @t–€Áꀤ*ÙÁßÁ܋@t–€ÁꞤ*€Ã”ÁË_Áÿ/>ÁÚ)Áê$¨ɀÀÂ^ Â*€ÆX€ÂÊÂqFÁàPÂPՁ à Ƞ@uV€Áè@TTÙ¯Áû@uV€Áè^TTÁÿ€Â(@oyžÁä_Áî…ÁèÊÁÀÂ@ÞPÂTÁÿ€É€ÂÁÀɨÂp†Áâ Â*Ä( €ZNÃÈ `t–€ÁҀ¤*ÙÁúÁÌÁË`t–€ÁҞ¤*Áÿ€ÂIÁúÁæv+½cÁÍNÁиÊÁÀÀÂ^ Â*Áÿ€Å Æ@ÉpÂqFÁÄPÂTÇ@F €J€È  uV€ÁÔ@TTÙjÁÆK uV€ÁÔ^TT€Â º+Q;YÁòcGƒÉ@Â@žPÂT€ÄÃÎ(€p†Á Â*Ä 0ÃÈÂ
 t–€ÁҀ¤(ÙÁï&M t–€ÁҞ¤)€Ã(4‡ÁÔ¿‰ÁÉC o Ë@ÀÂ^ Â)€ÅÂ@ЀqFÁÄPÂTňÂAÊ uV€ÁÕ@TTÙ¥QÁÅ uV€ÁÕ^TUÁÏÂ#~$S¿•ŽÁÈ?"É@Â@žPUÁÏÈ
@Î €p†ÂÁÀ (Å ÂÄ Ê 4”€€¤z(ًÁÎE 4”€ž¤z)ÁÏÄÁþÁæhS ÁΨÁç„@È@À ^ z)ÁÏȠЀ1DÂPzTÅ€@ÂÃÉ S€Áå@TsTÙUtE S€Áå^TsU†Ã@Áü˜] ™P
8"É@Â@žPsU†Å àЀ€ s(Ä€ÃÈ ŸÂ€¤(Ù£@4 ŸÂž¤)‚×p¾n;Áò™Pd} Â€È Ã€Â ^ )‚Å@ πÄ@ÂPTÆ ""pÃ@ÉÂÁà@ÂU@T2TÙŠ'Áà@ÂU^T2U†ÂDeÁô£l$0€Ê(Â*ªÂ©^ Â)„ÄÂÎd ÃTÂTPÂTÄÃ$ ÊÂ?ÁþTÂU@TTÙÁÏÁä%ÂTÂU^TU„ÃLÁƐ*;ÁÊg*^
H È%ÂTÂTžPÂU„ÄÄ Î
€*¨Â¨ Â(Å HÈÂ
€Äª¨€¤(Ù^*€Äª¨ž¤+„Â!5ÁÊÁՊÁ̼´UDÁÀÉ*€Äª©^ Â+„Ä ÃdÎXÂÄUTPÂPËH„@ÊÂÇU@TPÙg(%ÇU^TS¾ÁÝÁã/n S’¸©PÈ%ÆUTžPÂSÈ
„Ð
ƪ¨ Â(Ä  A @€ÇÂ
ƪ¨¤(Ù¬ÁñJƪ¨¤+ Â2³^–7/”¡ÁÌÁàÉ
ƪ¨ Â+ Ä0ÃÁÜΨÆUTPÂPÄ€P 
Â@ÉÂÄUT@ÂÙvÁÈÄUT@  ÁÉÁç «C«Œ‹ÁÃÁÅoŒ€ÈÄUTÁæ@Â Ä Ã
pÎpĪ¨*!Áà€ÂÃÃ!ÂÉŠª
ŸÂÿÁÈÙ·xŠª
€ Ã-ÁùÁæÁû~Œµ- @HÈŠª
ÁÉÁÏÁö€Â ĀÃ
XÏ ÂUÁÁÁÏÁð@ÂÅH€„€ÌË_ÂÿÁÐÙ~ÁØÈ@ÂÃa–t~p_ˆiyašÊÂÁàÁýÁßÁÃÁçÁú@ÂÃÄÁðÎXÁÀÂÁàÁýÁßÁËÁçÁø€ÂÄ@l à ÈˀÂÙw°É€Â ÂÁëƒQ¥Ÿš…,ÁÙÁÔ ÈÁßÁïÁîÁýÁïÂçÁü€Â ÃÄ
ÁèÎT€ÁßÁïÁîÁýÁïÂçÁü@ÂÀĀÂÇËÃUPÙÁý´ÉÃUSÂTkÁà’ÁߏU‚ ÁÄ€È?¿ÁßÁîÁýÁïÁÁÁàÃUSÃÄÁøÎ$ ?¿ÁßÁîÁýÁïÁÁÁàê¨ÅP Å€ÂÇËê¨ÙÁçÁàÉê«‘,’ÁÁRÁÆ?†h _Áø @ˀÁáÁàxÁþê«ÃÄ0Â`ʂ€Â€ÁáÁàxÁþÃUPÃÆÂ@ËèÁíÁð€ËÂBÁà0}ÁÛÁÀÁÂ8@ÁÿÁþJ`ÈÂýÁûÁüÁ÷Áý}ÁþÃÈ ÂÁûÊH@ÂýÁûÁüÁ÷Áý}ÁþÈ Â@ÇÈèMIÌÂdF ‘¬kÁòÁãÁÂD@ÈÁþÁûÁýÁûÁýÁûÁýÁþÁÿ?¿}ÈÁà`@É ÁþÁûÁýÁûÁýÁûÁýÁþÁÿ?¿|ÏÉèÁþÁÌÍuÁÀwg„HÁð@ÁÛÁýe’ÉÃûÂýÁüžÁÿ¿·¿¾ÈÂ
pÉ|ÃûÂýÁüžÁÿ¿·¿¾Ãp €ÉÇèÁÿÁðÍÖ¾¦Áá ¿Áà ÃÀÈèÁûÁÀÍp"\»/‹„PÁÄ[™PÈÁïÁþÁÿÂ÷ÁïÁÛÂßÁï¿ÁÀÈp`ÂÉÁúŸÁïÁþÁÿÂ÷ÁïÁÛÂßÁï¿ÁÀŠŀ ÈèÁ÷ÁÔÍaÁÞ\WÁóÁÁTÁËGÁíÁÉÁÀ@Ê¿·Á÷ÁÿÁÛÁßÁïÁ÷¿ÁëÁïÁÐÅ€°@ÂÁÀÈPÿ·Á÷ÁÿÁÛÁßÁïÁ÷¿ÁëÁïÁÀÂÂ@Ä`ÂÇèwÁÁÁÏÁñÍÁÉEÁÿÁüKO‚˜£rÁâˆÉÁñÄÁçÁ÷ÁßÁíÁ÷ÁàÅÁÆÁÐ pÅÁàÈ€ÆÁçÁ÷ÁßÁíÁ÷ÁààÇÉè7ÁÿÁà€;ÁæÁðÁðÈYQÁïÁø~6¢ÁóÁÀ'uÈÁà€;ÁæÁðÁðÂÁöÁûÁàĸ
ÁÐÄ ÈËÁöÁûÁàÂB Ðè§oÃÿÁøÂÿÁûÁãÁûÁàÄ"‹µ‚›,–ÁÝ 8ÇÃÿÁøÂÿÁûÁãÁûÁäÅNÁðÍËÙè/z@ÅÁü~Ä0ÂP£Á÷GÁЍE  ¸ÁäÈÆÁü~Ä0ÀÂÁÀÁðÄ
È@Ñ ȀÊÂ*ªÁàêßÁù’*ªÁàêÃÂÿÁà ÁðÍ*¨Â*Ū ÆÈ ÊÂ
©ÁøJª*Ī€Ú®C*©ÁøJª*Ī€ÁàQÁà7š#0ÁÓ´–%# Ç
¨Â
ª*Ī€ÁàÃÁÀÃ0¨͊UPÂTÄU@ÃÃÒÂD|TÅUÚ¦ÁøuD|TÅU‚o’ÁðªÁÄ4(ÁÑ­”i Ç8@ÂU•ÅUÂÄ
Áø0͂Š Â©ÆªÅÁàѪŒÁȪ*ŪÚ
}ªŒÁȪ*Ū ? ÁôyjJÁÁ`Áýt'Ȫ€ÃǪÂ>ŸÎU@ÂT•ÅUà PHÃ@ÉÂU&4TÅUÚ¹|U&4TÅUŽÁø›˜N“/ÁÀAœ4OL*’€Ç UÄUÁÅÅUÂ°Ä x@ͪ€Ã©ÁÊŪÄ€È Ȫ\ ¨ŪÚozÁê\ ¨Ū0ÁéÁ×~
ÁÄÁև Œ‚ ÈªÄ«ÁâŪ0ÁÀÄÁøÁÀÏÄSÁåÅUÅÔÂT¦ @ÅUÚÁÄ!T¦ @ÅU
#[«®.¯ÁÀlÁî&ÁâVÉTÄ@ÅU ÅÁø€ÏªÄ ŪƀˆÈÉÂ(C  €Â
¨Ú®Áè¨C  €Â
¨ <–ŠÁ͖ÁÂÁÉ BÁÐ,„Ç (ďÁòÂ
¨ ÅÁð€ÏTÄOÁðÂPÆӁ?ÁÿÁþ@ÂÿÁàÁùÚÁÇÁðT?ÁÿÁþ@ÂÿÁàÁù Áõ¬Ÿž*TŸOÁÁ‰ˆ©ÁË8hÉÄ@à PÅÁùΨÅÃÉƀʉÂÿÁð ÂÿÁËÁøځ¥©ÂÿÁð ÂÿÁËÁø0ÁÁ¥³`ÁɟGÁÿÁñD>¤ÈˆÄ(ÃÂ0€Å
ÁñÊPÄHÃÆÈ@ÈÂUÃ@€ÂÁÖ ÚÁç`UÃ@€ÂÁÖ 8#V¸)U ÁÑÁÇ0ÂÿÁìÁÊdˆÈTÄHÃ8Ç»ÁËÁùÊÁÀ¨Ä(ÌÇ€ÈÂ)à €ÁÅÁèÚÁÐp©Ã!Á€ÁÅÁè€BÁ֝ÁñwˆŸÁËdÃÿÁÆÁð! Æ(Ä)ÁÒÆÅ€Áò·¼@ɀPÄIÁÔÃÁáÅÈÁÀ@ÈÂSÃPÀÁÕÁéÚJxÁÓÃSÁÄÀÁÕÁé œÁÒ5*ÁýÁÿÁÂÁøoÁùÁÁÁîÇÂPÄSÁÔà Å|xÁúÁØxÉ
(Ä#ÁÒÃÁàÄÂÇ €Â€Æ«Ã ÀÁÅÁêÚ[Áó«Ã!ÁÂÀÁÅÁê LÁÈ s²ÁÆ#ÁàaÁíÁþ¡ÁË`Çp¨Ä!ÁÒÄ Ä€ÁøÁÀÂÁÔÉ@€PÄQÁÔÃÁàÅ ÒÂSÃPÀÁÕÁèÚ/ÁðSÃP„ÀÁÕÁè ¨A?ÁüˆÁÏÁÄ'
¿€Ç0PÄP”àÄ|€ÁÏÁüÀÈ
€¨Ä ’ÃÁâÃÖ«Ã> €€ÁÅÁêÚÁÐÁô«Ã> ‚€€ÁÅÁê `A“ÁïÂÿÁÁ_ÁÄ@Š9ŸÁø HǨĤ’Ä Äe~[ÁÀMÁüÃÁÀÉ@PÄT”ÃÁàÄ@€ÔÂSƒÂÿÁþPÁÿÁð€ÁÕÁèÚVÁøSƒÂÿÁþPÁÿÁð€ÁÕÁè  rÁñ¿ÂÿÁðOÁÄ<bÁÑÁûD@ÆpPÄTà Ä>£žÁàÁüÃpÈR¨Ä¤ÃÁâÅ@Â Æ Ê«ÃÿÁþ ÁÿŸÁÿÁÅÁêÚ¿«ÃÿÁþ ÁÿŸÁÿÁÅÁê T€¿ÁÿÁàƒÁøOÁä<ÁÑ
D~-ɨħÁòÄ à Ž`ÁÈOÁØ0Ä\ȨPÄWÁôÃÁàÆÓÂSÃÿÁøPÁÀÁËÁÈÚº`ÁÓÃÿÁøPÁÀÁËÁÈ H¿Áû Q|OÁ¸’I’ŸÁàÇ`PÄWÁäÅ ÃXÂxÁü8ÄÈ (Ä'ÁêÃÁÂÅԨà
€ÁËÁÚÚÁõÁð¨Ã 
€ÁËÁÚ< ÁÓÁÿÁÑÁށžoÁÀÁòÂ2€'ÁÀÁÂÇp¨Ä 
Ä< èÃO|pÄÁÀÇ0PÄPÃÁÀÅÓÂQÁÀÂPÀÁËÁÐÚmÁæqÁÀÂPÀÁËÁÐ< ¿ÁþW /ÁÀÁå€#Áø"ÈPÄSÁÄÅ<  LÃ/Áü ÍDÄ£ÁÊÃÁÂÂÉÊÂ)ÁÀ¨
€€ÁËÁÒÚÁÈ#)ÁÀ¨
€€ÁËÁÒ< ‡Áö€4¯ÁàÁéQI„†@ÁðÈ (Ĩ
Ä< ÂpÃ/ÁüÁàÅÁàÇÁÈPÄPÃÁÄÚÂQÁÀÂTÀÁËÁÔÚk6QÁÀÂTÀÁËÁÔ8  ?ÁÇ"¯ÁôÁ₆<ÈPÄUÁÔÄ8 Â@ïÁèÁàÅÇi(Ä©ÁÊÃÁÀÅÔÂ)ÁÀ¨*ÀÁËÁÐÚÁа)ÁÀ¨*ÀÁËÁÐ8 ~ÁÄD
ÁïÁñÁØ`Q> €Æ0(Ä©ªÅ8 ÂÄÁïÁýÁÀÅÇP€PÄU”ÃÁÄÃÌ ÇÂUÁÀÂTÂ€ÁËÁÔÚ³°UÁÀÂTÂ€ÁËÁÔ8 €ÁãÁùš1‚ƒÁÿÁñÁÄÁÀ€
€Ç0TÄU”Ä8 ÄÁÿÁýÁÀÅÉ(Ä©ŠÃÁÀÅÔÂ)ÁÀ¨*ÃÿÁËÁÐÚlp)ÁÀ¨*ÃÿÁËÁÐ GÁàs"ÁÖÁÿÁó€HPÁðÇ0(Ä©ªÆ  ÅÂÿ€Å€ÈTÄU”ÃÁÄÐ@ÉÂUÁÀÂÂTÃÿÁ×ÁÔÚ 2UÁÀÂÂTÃÿÁ×ÁÔp ÁÁÁê8ÁÿÁã€AJH±ÁÁÇ0TÄÂTÄp ÁÀÄÂÿ€ÆÁÀÈ(Ī*ÃÁÀÆ ÓÂ)ÁÀªÁÿÁ×°Ú@°)ÁÀªÁÿÁ×°p >‰œ'
BÁãˆÂ:)€Áð@Æ0(ĪÅp :Å?Áÿ€ÆpÈTÄUTÄĀËÈÂUÁÀÂUTÁÿÁø´ÚrUÁÀÂUTÁÿÁø´ |ˆ€Áó€BzÇ0TÄUTÄ lÅÁï€ÆXÈ(ĪÀĀÓÂ)ÁÀª€Á×°Ú 8)ÁÀª€Á×°` Áð
Áë€!A
(0Ç8(ĪÅ` ÁàÅ}€Æ0ÈTÄUTÄÚÂUÁÀÂUT€Á×´Ú8UÁÀÂUT€Á×´` ÁÉ@€Áÿ€$ÂÇ8TÄUTÄ` ÁÀÅÁÿ€Ï(ĪÀÚÂ)ÁÀ`Á઀Á×°Ú 8)ÁÀ`Á઀Á×°Áà%œÂ€/Áç€ÂJA@€Å8(`ÁàªÅÁàÆ/Áç€ÏT`ÁàUTÄÚÂUÁÀÁÑ°UT€Áפڄ¸UÁÀÁÑ°UT€ÁפÁà € `ƒ€¤ €Å8TÁÑ°UTÄÁà ÂÄ“ÅÆÂ(ÁѰªÃˆÄÕÂ)ÁÁÁðÁÀª€Á×¨Ú 8)ÁÁÁðÁÀª€ÁשÁà Â0ÇÆ8(ÁðÁÀ廀 Áà 80Ä8989Ç80Æ8ÂTÁðÁÀUTÄÚÂUÁÀ@UT€ÁפڮÁøUÁÀ@UT€Á×¥Áà ʀ Æ»¸T@ÂUTÄÁà |tÌ|\Â|tÆ|Â(@ªÃˆÚÂ)ÁÀª€ÁϨڨ€)ÁÀª€ÁÏ©Áà ΪºÉª¿€(Ä廀 Áà Åþ~ÁöÇþl~ÈþÂTÄUTÄǀÒÂUÁÀÂUT€¯ Ú8UÁÀÂUT€¯¡Áà ¢Á̢ªƢ¿¸TÄUTÄÁà Áþ²ÁüÁìÁÞÁþÁüÉþÁöÁÖÆþÂ(ĪÈÚÂ)ÁÀÂ*ª€¯¨ÚŠ€)ÁÀÂ*ª€¯©Áà à $Ê 0É ¿€(Ä*ªÄ Áà ÃþÁÚÊþÁîÉþÂPÄUTÀÚÂUÁÀÂUT€¯`ڂ˜UÁÀÂUT€¯cÁÀ *j:Õ*¿˜TÄUTÄÁÀ Áþ¾ÁîÕþÂ(Ä*ªÃÚÂ)ÁÀÂ*ª€¯hڄ˜)ÁÀÂ*ª€¯kÁÀÄ
Ó
¿˜(Ä*ªÄ ÁÀÑþÁüÆþÂTÄUTÃÛÂUÁÀÂUT€¯`Ú$UÁÀÂUT€¯cÁÀ0Ã2ËRÈ¿˜TÄUTÄÁÀ0ÃþÁÞËþ¾ÈþÂ(Ä*ªÃÚÂ)ÁÀÂ*ª€¯hڂœ)ÁÀÂ*ª€¯k€`ؐ¿œ(Ä*ªÄ €`ØþÂÄUTÃÛÂÁÀÂUT€¯`Úª¼ÁÀÂUT€¯c€Ø
¿¼ÄUTÄ€ÎþÁüÉþÂ(Ä*ªÃÚÂ)ÁÀÂ*ªÁÀ°hÚ¨¼)ÁÀÂ*ªÁÀ°kÂت¿¼(Ä*ªÄ ÂØþÂÄUTßÂÁÀÂUTÃÿ¿ÁàÚÁÀÂUTÃÿ¿ÁçÂØ¢¿œÄUTÄÂØþÂ(Ä*ªßÂ)ÁÀÂ*¨ÃÁàڊœ)ÁÀÂ*¨ÃÁçxØ ¿œ(Ä*¨ÄxØþÂÄUPßÂÁÀÂUSÃÿÁÐۂžÁÀÂUPÃÁàØ*¿žÄUPÃÁàØþÂ(Ä*¨ÃÛÂ)ÁÀÂ* ÃÿÁʠڄž)ÁÀÂ*Ã
  Ø
¿ž(Ä*Ã
  ØþÂÄUÄ@ÚÂÁÀÂUÃÛ$ÁÀÂUtÃUØ¿žÄUtÃUØþÂ(Ä*ÄÛ ÁÀªê¨Û‚ž ÁÀªrê«ÁÆUPؐ¿žĪrê«ÁÆUPØþÂÄUÃUPÛÂÁÀÂUÃUPÛªÁåÁÀÂUÃUPÁÕPØ
¿ÁäÄUÃUPÁÕPØþÂĪê¨Û ÁÀªਿÁéÁÀªÅUPت¿ÁèĪÅUPØþÂÄUàÂÁÀÂUàÁÀÂUwÃÿÁûÁÏUPØ¢¿ÄUwÃÿÁûÁÏUPØþÂĪà ÁÀÂªàŠŸÁéÁÀªpÃÁÏUPØ ¿ŸÁèĪpÃÁÏUPØþÂÄUàÂÁÀÂUEۂ%ÁÀÂUt•E“ÁÏUPØ*¿$ÄUt•E“ÁÏUPØþÂĪ Š(Û ÁÀª Š(ۄ—©ÁÀªr¤ŠR«ÁÏUPØ
¿—¨Äªr¤ŠR«ÁÏUPØþÂÄUEÛÂÁÀÂUDÛ$¥ÁÀÂUt•D”“ÁÏÂØ¿—¤ÄUt•D”“ÁÏÂØþÂĪ Š(Û ÁÀª Š(ۂ—©ÁÀªr¤Š«ÁÏÁðؐ¿—¨Äªr¤Š«ÁÏÁðØþÂÄUÂDÛÂÁÀÂUÂDÛª—¥ÁÀÂUt•DT“ÁÏ€Ø
¿—¤ÄUt•DT“ÁÏ€ØþÂĪ Š(Û ÁÀª ˆ‚(Û¨—«ÁÀªr¤ˆ’«Áß!Pت¿—ªÄªr¤ˆ’«Áß!PØþÇUÂDÛÂÁÀÂUà¥ÁÀÂUpÃÁß%PØ¢¿—¤ÄUpÃÁß%PØþǪàÂ
ÄªàŠ—ªÄªwÃÿÁûÁß%PØ ¿—ªÄªwÃÿÁûÁß%PØþÇUàÂÄÿ႗ ÅpÃÁß%PØ*¿— ÅpÃÁß%PØþèÂ@ÂÃÿÁøۄ.ÄwÃÿÁûÁß%PØ
¿.ÄwÃÿÁûÁß%PØþÃ@äÂÂÿÁüÃÿÁÀÛ&ÁîÄÃÿÁÀ%PØ¿ŸÁîÄÃÿÁÀ%PØþèÂÁàŸÁÿÃÿÁÀ
ŠÚ‚€ÄÃÿÁÀ
ŠmPؐ¿€ÄÃÿÁÀUmPØþè^ÄxÁþÂUÚª—^ÄxÁþÂUMPØ
¿ªžÄxÁþ*ŠMPØþè*€–ª¨ª‚ ¢ÂªŠÚ¨ª€ÁßÁꨪ‚ ¢ÂªŠM@ت¿•@IUQUPÂUUM@ØþèTŠUQÆUUÚWÁßÁÕQÆUUÁàØ¢¿º«Uª¨Âª¢¨¢ÂªŠÁàØþè*«!ª¨Âª¢ª¢Âª
ڊª«§Áê¨Âª¢ª¢ÂªŽ€Ø ¿•T†UQÃUTÂUÁÕ€ØþèUR¥PÃUTEUUÚWuÁóÁõÁÒÃUTEUupÁÀÇ*"Ð*j¨¡Zꢪ¢ÃªpÁÀÆþ~¶Áî¾ÎþրI@ÎÆ*ˆÂ
ˆÚ‚*ŠÁÙ«€X°Â@@Ť’€Â‚=Â1‚ÁÊÁÙwE€X°Â@@Ť’€Â‚=ÕÍè9"HÁú !@€`(2+` P ¡!lcÁÄ4 q€ÁÅ;*HÁú !@€`(2+` P ¡!osÁÄ4 q€ÐÂ,"2H5ÁÈÁÀÇéD‡‚X€œHÁÂB -‘SÁõ1 
Á‚ÁÆRRB2H¥Z[Áܧ‚X€œHÁÂB -‘SÁõ1 
Á‚ÁÆrRB2H¥Z0 ËÁÄÁð Â0 Èè  D ±dÂS Œb˜BŒÂ€L-‰„-°¢ÂP¢£om±Áý@S ŒfÁØbŒ„TM-,™¤H}ÁÄÁÓÁøÁâ,R]Áò
´Â€É©€Â Âƒ"  Çé5s…IÁá{ÁêÁÅEcSŠÁÀ‚BW€HÇÂl}ƒ7ÁÿÁÇkEÁá{ÁêÁÅ<Âg‚[šLÁÉÁçbÁ׀YHÁûÁòÁýŽÂÿ¾Áý´jo:@É!‚ÄÂ@ÂD@hÃ@‚ÂèÁÂD HB£ˆJˆ6€ÂHÁàˆ‚ ÂkÁÍ.µÁ×Áʂ|,Áè
J£ŽÁÚ"‘ÁÈ¿µÁÊAYÁç¢ÁïÁÿoži³ÁýÁó?¾@ÁÀÀQ@ÁàŽAHQ @ " „ è!€‚B…€ÁÑ” (
ÁÌ@€
`„ @Ā@sÁ띗ÁʍÁìÁõÁÄ@‘”)¯šÁìÂX1ÁÍ¿ \bÁÎl€&rI €Áà*"*A 
@"
 @1ÅÇé"Āà ¢ÁÀ@ÅÃÂÁԘc…(@ÁôÁ☐ (8ÁâÁê¹Á҄D ¸ D DP
Â-€„Â@€ÂÁØTˆÅ€ €€@ à ÃÅÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâ

  3 Responses to “Category : A Collection of Games for DOS and Windows
Archive   : HUGO.ZIP
Filename : HOUSE.ART

  1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

  2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

  3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/