Category : A Collection of Games for DOS and Windows
Archive   : HUGO.ZIP
Filename : HALL.ART

 
Output of file : HALL.ART contained in archive : HUGO.ZIP

?ÇKKªªªªªªªªªªªªUUUUUÿUÿUUÿÿÿUUÿUÿÿÿUÿÿÿ( ÈÿÑèÿè*檨*檨ÁÕæUSèæUPæUPÁÊ檣è檀檄ÁÅæUCèæUæUÁÂ檃èæª æª ÁÀåUTèåUTåUTÁÀ*䪨è*䪠*䪢ÁÀäUPè…äU@€äU@ÁÀ
䪠è䪀ÂB䪀@ÁÀäUè äUÂäUÂÁÀäªèÂ㪨ÂÂ㪨ÂÁÀãUTè€ãUP€ÂãUPÂÁÀ*⪨èÂ*⪠ *⪠ ÁÀâU@èÂâUHÂÂâU@ÂÁÀ
⪀èÂâªÃÃâªÂÁÀâUÂ老áUTÀÂáUTÃÁÀâªÂèÃ᪨ÄÂ@᪨Ã@ÁÀáUPÂèÃáUPÃÃáUPÃÁÀÂ*ઠÂèÃ*઀ÃÃ*઄ÃÁÀÂàU@Â耕àUÀÃàUÄÁÀÂ
઀ÂèÃ
àªÄà *àªÄ ÁÀÂßUTÃèÃßUTÄÃßUTÄÁÀÂߪ¨ÃèÄߪ ÄÃߪ¢ÃÁÀÂßUPÃèÀßU@ĀÄßU@ÄÁÀÃߪ ÃèÄ*Þª€ÅÃ@*Þª€Ä@ÁÀÃÞUÄèÄÞUÅÄÞUÅÁÀÃ
ÞªÄèÄ
ݪ¨ÅÄ
ݪ¨ÅÁÀÃÝUTÄèÀ…ÝUPŀÄÝUPÅÁÀÃݪ¨ÄèÅݪ ÅŠݪ Å ÁÀÃÝU@ÄèÅÝUHÅÅÝU@ÅÁÀÄݪ€ÄèÅ*ܪÆÅ*ܪÅÁÀÄÝUÅèĀ•ÛUTƀÅÛUTÆÁÀÄ
ܪÅèÅ
Ûª¨ÇÄ@JÛª¨Æ@ÁÀÄÛUPÅèÅÛUPÆÅÛUPÆÁÀÄÛª ÅèÆÛª€ÆÅÛª„ÆÁÀ8ÂÛU@ÅèŀÛUƀÆÛUÇÁÀ>ÃÛª€ÅèÆ*ڪǠà *ÚªÇ ÁÀ7ÃÚUTÆèÂÃÛÇèÁÀ)ÁÀãèèÂÝÆÁÀ.Áðãè€ä€èÁÀ/8ãèéÂ@Â@Ü@Ä@ÁÀ-ÁÞãèÂÂäãÁÀÄÁÀ,gßÁÀÃèèÂÂÞDÄÁÀ,;ÁÀÝ@Ãè€ÂހĀâ @ÄÁÀ- ÁðÝ @ÃèÂå PÝ 0@Ä ÁÀ-«xÝ0@ÃÂßÅ ÝÅÃ(ÞÁÀ@ÄÁÀ,5˜ÝÁÀ@Ãà ÞÅèÂËÄÆÄÀBÃÁÀ.(hÜ€@Ãâ?Å€ÂˀÄƀÄĀÂĀè€ÊÃÿÆÃÿÁàÃ@ÄÁÀ-P(ÊÃÿÆÃÿÁàÃ@ÃâÅÃHå@AQ@È@HÂÆ@Aà Ã@XÅ@ÁÀ.Áë¨ÊÂÆà Ã@ÃÃAÝÁÿÅÂÊÂÿÁüÇÂÿˆÃÂÅÃ¨Ë ÂÿÁýÆÂÿ Ã@ÄÁÀ,|(ÊÂÁñÆ Ã@ÃÃ(ÎÁðÈÄÁþÅÃ"ËÂÿÁüÇÂÿ€ÊÂTË ÂÿÁýÆÂÿ¤ÃÁÄÄÁÀ,¾(ÊÂÆÁà ÃÁÀÃÃÖÁàÅÁøÅ€TʀƒÂÿÁüƀÂÿŀÂĀÃÁêË ÂÿÁýÆÂÿ Ã@ÄÁÀ,w(Ê€Æ8 Ã@ÃÃbÌ€È8ÆÁàÅÏÂÿÁüÇÂÿ€Ê UÊ +ÂÿÁýÆ !Âÿ Ã @Ä ÁÀ,«(Ê ÁàÆà Ã@ÃÃËÁàЀÅÂÃÊÄÇÃÄÂÅÃ(ËÂÆà Ãp@ÄÁÀ,(ÊÂÆà Ãp@ÃáÆÃäÂ\ËÃÿÆÃÿÁâÂÁÀBÃÁÀ,*¨ÊÃÿÆÃÿÁàÃÁÀ@ÃÃä€̀ÄƀÄĀÂĀÃ.€ÊÂÆà Ã@ÄÁÀ,¨ÊÂÆà Ã@ÃÀãÃ#ËÂÿÁüÇÂÿÌÂ@w@È@KÂÿÁýÆ@AÂÿ Ã@\Å@ÁÀ,«¨ÊÂÆÂÿ Ã@ÃÃ#ـÊ ÊÂÿÁüÇÁÿÁüˆÃÂÅÃ"Ë ÂÿÁýÆÁÿÁü Ã@ÄÁÀ,u(ÊÂÆÁÿÁü Ã@Ãà ØËÏÂÿÁüÇÁÿÁó€ÊÂDË ÂÿÁýÆÁÿÁó¤ÃDÄÁÀ, (ÊÂÆÁÿÁó Ã@ÃÜ Ë€ÂʀƒÂÿÁüƀÁÿÁïŀÂĀÃ
Ë ÂÿÁýÆÁÿÁï Ã@ÄÁÀ,(ÊÂÆÁÿÁï Ã@ÃÜËÃËÂÿÁüÇÁÿŸ€Ê Ê +ÂÿÁýÆ !ÁÿŸ Ã @Ä ÁÀ,(ÊÂÆÁÿŸ Ã€@ÃÃØ`ËÂÃÊÂÿÁüÇÁþˆÃÂÅÃ€Ê ÂÿÁýÆÁþ Ã@ÄÁÀ,T(ÊÂÆÁþ ÃÁÀ@ÃÃ×€ËÏÂÿÁüÇÁýÁÿ€ÊÂDË ÂÿÁýÆÁýÁÿ¢ÂBÃÁÀ,¸¨ÊÂÆÁýÁÿ ÃÁà@ÃÃ0×Ì€2ʀƒÂÿÁüƀÁóÁÿŀÂĀÃ:€Ê ÂÿÁýÆÁóÁÿ Ã@ÄÁÀ,U(ÊÂÆÁóÁÿ ÃÁà@ÃÃ× ÅÆÃËÂÿÁüÇÁïÁÿ€ËÂ@@È@KÂÿÁýÆ@AÁïÁÿ Ã@PÅ@ÁÀ$:¨ÊÂÆÁïÁÿ Ã @ÃÃ×ÆÁÀÅÂÊÂÿÁüÇŸÁÿˆÃÂÅÃ:€Ê ÂÿÁýÆŸÁÿ Ã@ÄÁÀ9(ÊÂÆŸÁÿ Ã @ÃÃ×`Æ@ÅÏÂÿÁüÇ~Áÿ€ÊÂÂË ÂÿÁýÆ~Áÿ¤ÃDÄÁÀ`(ÊÂÆ~Áÿ Ã @ÃÚ€Æ@Å€ÂˀÄƀÂÿŀÂĀÏÂÆÂÂÿ Ã@ÄÁÀ˜(ÊÂÆÂÂÿ Ã @ÃÏÂÿÁüÇ~Ç@ÅÏÂÿÁüÇ{Âÿ€Êà ÂÊ +ÂÿÁýÆ !{Âÿ Ã @Ä ÁÀÁã(ÊÂÆ{Âÿ Ã @ÃÚÇ@ÅÃÂÊÂÿÁüÇ{ÂÿˆÃÂÅÏ ÂÿÁýÆ{Âÿ Ã@ÄÁÀÂ|ÁèÊÂÆ{Âÿ Ã @ÃÚÇ@ÅÏÂÿÁüÇ{Âÿ€ÊÃË ÂÿÁýÆ{Âÿ¢ÂBÃÁÀÂ(ÊÂÆ{Âÿ Ã @ÃÚÇ@ÅÀʀƒÂÿÁüƀ{ÂÿŀÂÄ€Ï ÂÿÁýÆ{Âÿ Ã@ÄÁÀÂÁÈÊÂÆ{Âÿ Ã @ÃÚÇ@ÅÏÂÿÁüÇ{Âÿ€ËÃ@@È@KÂÿÁýÆ@A{Âÿ Ã@PÅ@ÁÀÃÁøÊÂÆ{Âÿ Ã @ÃÚÇ@ÅÄÊÂÿÁüÇ{ÂÿˆÃÂÅÏ ÂÿÁýÆ{Âÿ Ã@ÄÁÀÎÂÆ{Âÿ Ã @ÃÚÇ@ÅÏÂÿÁüÇ{Âÿ€ÊÏ ÂÿÁýÆ{Âÿ¤ÃDÃÁÀÎÂÆ{Âÿ Ã @ÃÚÇ@ÅĀÀŀƒÂÿÁüƀ{ÂÿŀÂĀÄÁÀÃÁàÅ ÂÿÁýÆ{Âÿ Ã@ÃÁÀÃÁÀÃÁàÅÂÆ{Âÿ Ã @ÂÚÇ@ÅÏÂÿÁüÇ{Âÿ€ÊÄ "à !ÁðÅ +ÂÿÁýÆ !{Âÿ Ã @>à ÁÀà ÂÁðÅÂÆ{Âÿ Ã @>ÂÚÇ@ÅÏÂÿÁüÇ{ÂÿˆÃÂÃÄÁÀÃÁàÅ ÂÿÁýÆ{Âÿ Ã@ÃÁÀÃÁÀÃÁàÅÂÆ{Âÿ Ã @ÂÚÇ@ÅèÄÄÜÂÁÀæèĀÀÜÀÄ@ÃÁïÚÿÁÜÃÁÀÃ@ÃÁïÚÿÁÜÂèéÄ@ÂÂ@ÁïÚÿÁÜÃ@ÁÀÈÁïÚÿÁÜÂèÉÜÃÄ@ÀÞÁÀÃ@ÀÝèÏÁÿÁðÁüÇ{Áÿƒ€ËÃD¤ÂDÁÿÁöÁý Â4{Áÿ“¤D€DÃÁÞÃ@ Â@ Â0{Áÿ“ @ @ÂÚËÂÀÀ€€€ƒÁÿÁðÁüƀ{ÁÿƒÂ€Â€ÂĀÄ@ Â@ÁÿÁöÁý Â0{Áÿ“ @€@ÃÁÑÁàÂ@ Â@ Â0{Áÿ“ @ @ÂÚËÏÁÿÁðÁüÇ{Áÿƒ€Ì )@ ! " @ ÁÿÁöÁý , 0 "{Áÿ“  @ €@à ÁÖ @ Â@ Â0{Áÿ“ @ @ÂÚËÂÂÊÁÿÁðÁüÂ{ÁÿƒˆÃÂÃÄ @ Â@ÁÿÁöÁý Â0{Áÿ“ @€@ÃÁ×ÁáÁÀ @ Â@ Â0{Áÿ“ @ @ÂÚËÏÁÿÁðÁüÇ{Áÿƒ€ÌÂBâÃBÁÿÁöÁý Â2Â{Áÿ“¢B€BÂÁÔÁþÁà@ Â@ Â0{Áÿ“ @ @ÂÚË €À€€€ƒÁÿÁðÁüƀ{ÁÿƒÂ€Â€ÂĀ Â@ Â@ÁÿÁöÁý Â0{Áÿ“ @€@ÃÁÕ2 @ Â@ Â0{Áÿ“ @ @ Ø˪ÍÁÿÁðÁüÇ{Áÿƒ€Ê@Q@@B BÄ@SÁÿÁöÁý@LÂ@0@B{Áÿ“ Ã@P€@TÃ@ÁÕ® @ Â@ Â0{Áÿ“ @ @ÂØË ÍÁÿÁðÁüÂ{ÁÿƒˆÃÂêÂ!@ Â@ÁÿÁöÁý Â0{Áÿ“ @€@ÃÁÕ® !@ Â@ Â0{Áÿ“ @ @ªØË:ÍÁÿÁðÁüÇ{Áÿƒ€ËÂ%DäÂDÁÿÁöÁý Â4{Áÿ“¤D€DÃÁÔ: !@ Â@ Â0{Áÿ“ @ @ÂØËÀÂÀ€€€ƒÁÿÁðÁüƀ{ÁÿƒÂ€Â€ÂĀ*ÂA@ Â@ÁÿÁöÁý Â0{Áÿ“ @€@ÃÁÔ* A@ Â@ Â0{Áÿ“ @ @Â*Ø˦ÍÁÿÁðÁüÇ{Áÿƒ€Ë& A@ $ " @ ÁÿÁöÁý , 0 "{Áÿ“  @ €@à ÁÔ¦ A@ Â@ Â0{Áÿ“ @ @Â&ØËÁÂÆÆÁÿÁðÁüÂ{ÁÿƒˆÃ€@ Â@ÁÿÁöÁý Â0{Áÿ“ @€@ÃÁÕÁÒ @ Â@ Â0{Áÿ“ @ @Â’€×ˊÍÁÿÁðÁüÇ{Áÿƒ€ËB¢ÃBÁÿÁöÁý Â2Â{Áÿ“¢B€BÂÁÔÁ렁@ Â@ Â0{Áÿ“ @ @ÂcØË#€ÂÀ€€€ƒÁÿÁðÁüƀ{ÁÿƒÂ€Â€ÂĀ¢€@ Â@ÁÿÁöÁý Â0{Áÿ“ @€@ÃÁԃ @ Â@ Â0{Áÿ“ @ @‚€×ËéPA@ÃÜ@ÂÁÔP ÄÞPæDÃ
ª Ý ÂÁʪ¨¯ÚÿÁüÃÁÔd ÂÁʪ¨¯ÚÿÁü ÃÂUFßçÀÛÃÁՠĀÝæ€
êÛĀ–
ªº€ÞÁԖ ÂUZ€Ý–ÂÁÀÂÙÿÅæ " €Â€ÙÅ ÁÔ €Â€ÝÇ×ÿÁðÆ@ÜÇ"€ÂßÁÔb €ÂÞ"æÃÂUT>ßÃUu>ÖÆÁÖ& ÃUuÞ$ÃêŠß¦Â€
ªŠހªJª«€ÝÁԎ Jª«ÞŠÃÂUTßÁîÃÂU€Þ\HBÃU5€Ý@ÁÕÁò ÃU5ÞPÃ*ªŠßĈݨÃ"€ÝÁÕ¸ Ã"Þ¨æŠÃÃU€ÝPÃUV„ÝÁÕÁÚ ÃUVÞPÃê¨ßÀ*ª¨ÁÿŀÅр€Ã*ªÁêÁÿ€ÙÁÿÁðÁÔ *ªÁêÅÅÿÐÁÿÁðÅÃUßÅÃUÁÿ€à %ÃUVÁÿ Ã ÆÄ 'ÅÿÁüÄ #ÂÿÁð Á×Áÿ  ÃUVÅ@ÄÄÅÿÁüÄÂÿÁðÄ*ª(ßÂÂê(ÁÿˆÃÆÅÆÅÂÂà êjÁÿ€ÍÅÿÁüÄÁÿ€0ÁРêjÅ_ÄÿÁýÄÅÿÁüÄÁÿ€0ÅÃUßÉÁÿ€ßBÄÁÿ‚ÃÆÄÅÂÂ2ÁÏÁÿÁÀ@ÄÅPÄÄÅ ÄÂ0ÎÄÿÁøÔĀê)ÁÿŀÅŀÆŀÀÃ@ ê­Áÿ€ÍÅ ÄÂ0ÁÀÂ@ ê¬ÅPÄÄÅ ÄÂ0ÄÃUPÅÄÿÁøÔÄÂUTQÁÿ€à@]ÂUTÁÕÁÿ€Ã@ÆÄ@FÅ Ä@CÂ0@ÁÀÂ@ÂUTÁÔÅPÄÄÅ ÄÂ0Äê(Å€?ÂÿÁøÔÄê)ÁÿˆÃÆÅÆÅÂÂÀê­Áÿ€ÍÅ ÄÂ0ÁÀ€ê¬ÅPÄÄÅ ÄÂ0ÄÂUTPÅÂÿÁøÔÄÂUTQÁÿ€ÝÄÃU]Áÿ„ÃÆÄÅ ÄÂ4ÁÀ€ÃU\ÅPÄÄÅ ÄÂ0Åê Å ?ÂÿÁøÔ€€Âª¨£ÁÿŀÅŀÆŀÀÂ,ª©«Áÿ€ÍÅ ÄÂ0ÁÀ,ª©¨ÅPÄÄÅ ÄÂ0ÄÂUTPÅ3ÂÿÁøÔÈÁÿ€Ý ! Â Áÿ Ã ÆÄ &Å Ä #Â0 ÁÀ ÂÅPÄÄÅ ÄÂ0ÎbaÁÿÁøÔÄ
ª¨£ÁÿˆÃÆÅÆÅÂÂÂ*ª©«Áÿ€ÍÅ ÄÂ0ÁÀ*ª©¨ÅPÄÄÅ ÄÂ0ÄEÂUTPÅ€"8ÁøÔÄÃUCÁÿ€ÝÄeÂUW[Áÿ‚ÃÆÄÅÂÂ2ÁÀeÂUWXÅPÄÄÅ ÄÂ0Ä
ª¨ Å€ 8?ÁøÔÀ
ª¨§ÁÿŀÅŀÆŀÀÂjê·Áÿ€ÍÅ ÄÂ0ÁÀjê°ÅPÂÄÅ ÄÂ0ÄÂUQ@Å°xÁøÔÄÂUQGÁÿ€Þ@D@ÁåÂUSWÁÿ€Ã@ÆÄ@FÅ Ä@CÂ0@ÁÀÁåÂUSPÅPÂÄÅ ÄÂ0Ä
ª¨ ÅÁøÁøÁøÔÂ
ª¨§ÁÿˆÃÆÅÆÅ Áêê·Áÿ€ÍÅ ÄÂ0ÁÀ Áêê°ÅPÄÄÅ ÄÂ0ÄÂUQ@ÅÁðÁðÁøÔÈÁÿ€Ý€ÂÁÿ„ÃÆÄÅ ÄÂ4ÁÀ€ÂÅPÄÄÅ ÄÂ0ÎÁþÂÁøÔÀÄÁÿŀÅŀÆŀÀÂÃ/Áÿ€ÍÅ ÄÂ0ÁÀà ÅPÄÄÅ ÄÂ0ÎÁÿÃÁøÔÄÂUQOÁÿ€Ý !•ÃUoÁÿ Ã ÆÄ &Å Ä #Â0 ÁÀ•ÃU`ÅPÄÄÅ ÄÂ0Ä*ª¢€ÅÁÿ€ÂxÔÂ*ª¢ÁÿˆÃÆÅÆÅÂÂÂꦯÁÿ€ÍÅ ÄÂ0ÁÀꦠÅPÄÄÅ ÄÂ0ÄÃUQ@ÅÁÿ€ÂxÔÄÃUOÁÿ€ÝÂ2•ÂU]oÁÿ‚ÃÆÄÅÂÂ2ÁÀ0•ÂU]`ÅPÄÄÅ ÄÂ0Ä*ª¢€ÅÁÿ€Â8ÔÀ*ª¢ÁÿŀÅŀÆŀÀ ĪÁïÁÿ€ÍÅ ÄÂ0ÁÀ ĪÁàÅPÄÄÅ ÄÂ0ÃÂUEÆÁþÃ8ÔÄÂUEÁÿ€Þ@`G•ÂUM_Áÿ€Ã@ÆÄ@FÅ Ä@CÂ0@ÁÀ`•ÂUM@ÅPÄÄÅ ÄÂ0Ä*ª¢€ÅÁü<ÔÃÅÁÿˆÃÆÅÆÅÂÂÂ`Ã_Áÿ€ÍÅ ÄÂ0ÁÀ`Ã@ÅPÄÄÅ ÄÂ0ÎÁÿ ÔÈÁÿ€ÝÂDÃ_Áÿ„ÃÆÄÅ ÄÂ4ÁÀ@Ã@ÅPÄÄÅ ÄÂ0ÎÁþÁðy˜Ô€€ÃªŠŸÁÿŀÅŀÆŀÀÂÁÀ êšÁßÁÿ€ÍÅ ÄÂ0ÁÀÁÀ êšÁÀÅPÄÄÅ ÄÂ0ÃÃUEÆÁÿÁðŸ{ÁØÔÃÃUE?Áÿ€Ý  
ÄU¿Áÿ Ã ÆÄ &Å Ä #Â0 ÁÀ€
ÄU€ÅPÄÄÅ ÄÂ0ÄêŠÆÁÿÁøÁßÁÿÁØÔÃêŠ?ÁÿˆÃÆÅÆÅ€ꚿÁÿ€ÍÅ ÄÂ0ÁÀ€ꚀÅPÄÄÅ ÄÂ0ÃÃUEÆÁÿÁüÂÿÁøÔÃÃU?Áÿ€ÝÃU5¿Áÿ‚ÃÆÄÅÂÂ2ÁÀÃU5€ÅPÄÄÅ ÄÂ0ÃêŠÆÄÿÁøԀ‚êŠ?ÁÿŀÅŀÆŀÀĪ¿Áÿ€ÍÅ ÄÂ0ÁÀĪ€Å_ÄÿÁýÄÅ ÄÂ0ÃÃUàÃÃUÁÿ€ÞC@%ÃU5Áÿ€Ã@ÆÄ@FÅ Ä@CÂ0@ÁÀ%ÃU5Æ@ÄÄÅ ÄÂ0ÃêŠàÃêŠÁψÃÆÂÂÆÅÂUH&ê«Áÿ€ÍÅ ÄÂUpÁÀ&ê«0ÄÅÿÄŠĪ°ÃÃUàÈ~€Ùª€ ÃAÁ߄ÍŠĪ´ÁÀ ÃAÁÐÎÅ ÄÂUpØÁÿÁøÍ€
ê*pπÆŀÂU@€Jêk~€ÍÅ ÄÂUpÁÀEÄUΊĪ°ØÂÿÍÈ@€Ùª€ $ @ÃAp Í &Å Ä #ª° ÁÀ@ÃA0ÎÅ ÄÂUpØÂÿÁÀÌ
ª¨(ÁÀˆÉÄÆÅÂUHÃÁʪ¨*Áà€ÍÅ ÄÂUpÁÀÂÁʪ¨* ÊÂÿÁøŠĪ°ÃÂUPÐÂÿÁøÌÃÂUPÁÀ€Ùª€>ÁÕÂUWÁÖÁà‚ÉÁßÁÃÁüŪ²ÁÀ>ÁÕÂUWÁÖ ÉÄÿ†Å ÄÂUpÃ
ª ÐÃÿÌÃ
ª ÁÀʀËŀÂU@€Áʪ¯ÁêÁà€ÉÁà†ŠÄÂUpÁÀÁʪ¯Áê ÉÄÿÁæŠĪ°ÃÂU@ÐÃÿÁÀËÃÂU@ÁÀ€Ùª€ÂAÁÕÂUOÁæÁà€É@€Å Ä@Cª°@ÁÀÁÕÂUOÁæ ÉÄÿÁæÅ ÄÂUpÃ*ª ÐÃÿÁðË
ª  ÁÀˆÉÄÆÅÂUHÁʪ¯ÁíÁà€Ê?ÁþÅ ÄÂUpÁÀÁʪ¯Áì ÊÃÿŠĪ°ÃÂU@ÑÃÿÁüËÃÂUPÁÀ€Ùª€>ÁÕÂUS•Áà„ÊŠĪ´ÁÀ>ÁÕÂUS” ËÁÿÅ ÄÂUpÃ
ª ÐÄÿË€
ª¨)ÁÀ̀€ÆŀÂU@€ÂÁʪ¨-Áà€ÍÅ ÄÂUpÁÀÁʪ¨, ÌÁÀŠĪ°ÃÂUPÐÄÿÁàÊÇÁÀ€Ùª€ "ÄÁà Í &Å Ä #ª° ÁÀÄ ÌÁÀÅ ÄÂUpØÄÿÁüÊÂê¨#ÁÀˆÎÆÅÂUHĪ«Áà€ÍÅ ÄÂUpÁÀÃUR˜ ÌÁÀŠĪ°ØÅÿÊÂÃUPÁÀ€Ùª€ÃUR›Áà‚ÍŪ²ÁÀĪ¨ ÌÁÀÅ ÄÂUpØÅÿÁàÉ€ÄÁÀ̀€ÆŀÂU@€Ä Áà€ÍÅ ÄÂUpÁÀÄ ÌÁÀŠĪ°ØÅÿÁðÉÂÃUPÁÀ€Ùª€ÂTMÃUR›Áà€Ë@@FÅ Ä@Cª°@ÁÀ
ÃUR˜ ÌÁÀÅ ÄÂUpÃê¨ ÐÅÿÁðÉÂê¨#ÁÀˆÎÆÅÂUH Ī«Áà€ÍÅ ÄÂUpÁÀ Ī¨ ÌÁÀŠĪ°ÂÃUPÐÅÿÁðÉÂÃUPÁÀ€Ùª€
ÃUR—Áà„ÍŠĪ´ÁÀ
ÃUR ÌÁÀÅ ÄÂUpÂê¨ ÐÅÿÁðÉې¨'ÁÀ̀€ÆŀÂU@€Ī·Áà€ÍÅ ÄÂUpÁÀĪ° ÌÁÀŠĪ°ÂÃUPÑÅÿÁðÉÂÃUPÁÀ€Ùª€ ÃUR—Áà Í &Å Ä #ª° ÁÀÃUR ÌÁÀÅ ÄÂUpÃê¨ ÐÅÿÁðÉÂê¨ÁÀ×ÃÂUH<Ī—ÁàÎÊÂUpÁÀ<Ī ËÁàʪ°ÂÃUPáÂÃUPÁÀ*ʪ¢ʪê€=ÃUR¯Áà*ʪ¢ʪª²ÁÀ=ÃUR  ËUDÁÝÊUÂÂUpÃê¨á€ÅÁÀ
ËUEÊU@€ÂU@€ ïÁàËUEÊU@ÂUpÁÀ à ˪ŠÁÆʪ€ª°è…ÃUPÁÀ˪Š*ɪ¨Âª€ÂTeÃUR¯Áà˪Š*ɪ¨@Cª°@ÁÀjĪ  ÌUÁÑÁÕÉUPÂUpè
ê¨ÁÀÂUÑÄUÂÂUHJĪ¯ÁàÂUÑÄUÂUpÁÀEÃUR 
ª€ÐĪª°èÂÃUPÁÀ
ªÑĪ€Âª€ÄURŸÁà
ªÑĪ„ª´ÁÀJĪ€ ÂUÐÿÁüÄU@ÂUpè€ÅÁÀÂUTÒÃUP€ÂU@€€ÃŸÁàÂUTÒÃUPÂUpÁÀ€Ã€ *ªÒÿ*ꨪ°èÂÃUPÁÀª¨ÒDJĪª€ •ÃURŸÁનÒDJĪ#ª° ÁÀ•ÃUR€ ÃUÒÿÁÅÃUTÂUpÂ
ê¨á
ê¨?ÁÁÂUPÒÄU@ÂUHŠÄª¿ÁáÂUPÒÄUCÂUpÁÀŠÄª€"ª«ÒÿÁòĪƒÂª°ÂÃUPáÂÃUP?Áʪ¡ÒĪ¨Âª€•ÃUR¿ÁꪡÒĪ«Âª²ÁÀ•ÃUR€%ÂUWÒÿÁüÄUSÂUpÂ
ê¨á€
ê¨?•ÂU@ÓÃUTÂU@€ŠÄª¿•ÂU@ÓÃUWÂUpÁÀŠÄª€
ªÓÿ*ê«Âª°ÂÃUPáÂÃUP?*ª„ÓDJƪ€ÂW•ÃUR¿*ª„ÓDJƪ°@ÁÀ•ÃUR€ÃU?ÓÿÁÅÆUpÂ*ê¨á
ê¨<ÃUÔÆUHŠÄª¼ÃUÔÆUpÁÀŠÄª€ÃªÓÿÁòƪ°ÂÃUPáÂÃUP:êÔƪ€•ÃURºÃªÔƪ´ÁÀ•ÃURÂUTÔÿÁüÆUpÂ
ê¨á€
ê¨%ÂUTÕÅU@€ŠÄª¥ÂUTÕÅUpÁÀŠÄª‚ª©Õÿ*Ū°ÂÃUPáÂÃUP
ª¨ÕDJŪ€ •ÃURŠÂª¨ÕDJŪ° ÁÀ•ÃUR•ÂUSÕÿÁÅÅUpÂ
ê¨áÆÂUPÕÅUHÇÂUPÕÅUpÁÀÆ*ª§ÕÿÁòŪ°è*Ȫ ÖŪ€*Ȫ ÖŪ²ÁÀÈU@ÕÅUpèåUP€åUPÁÀ媠è媨媨@ÁÁåUTèæUæUÁÊ檃è*檠*檠ÁÕæUSèÌÄUãÄU×ÌÿÁúĪ×ÿèÌ
Īã
ĪãÄU€þÌÄUãÄUãĪ€þÌ
Īã
ĪãÄU€þÿÝÄÿ€þÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâ

  3 Responses to “Category : A Collection of Games for DOS and Windows
Archive   : HUGO.ZIP
Filename : HALL.ART

  1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

  2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

  3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/