Category : A Collection of Games for DOS and Windows
Archive   : HUGO.ZIP
Filename : BED1.ART

 
Output of file : BED1.ART contained in archive : HUGO.ZIP

?ÇKKªªªªªªªªªªªªUUUUUÿUÿUUÿÿÿUUÿUÿÿÿUÿÿÿ( ÈÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿÃÏÿÁøÎÿÿÃÏÿÁøÎÉÇÿÁþÇÿÁà×ÇÿÁþÇÿÁà×ÇÿÁþÇÿÁà×ÏÎÉÇÿÁþÇÿÁÀ×ÇÿÁþÇÿÁÀ×ÇÿÁþÇÿÁà×ÏÎÉÇÿÁþÇÿ€×ÇÿÁþÇÿ€×ÇÿÁþÇÿÁà×Ï8ÎÉÇÿÁþÇÿ ×ÇÿÁþÇÿØÇÿÁþÇÿÁà×ÏxÎÉÇÿÁþÆÿÁþ@ØÇÿÁþÆÿÁþØÇÿÁþÇÿÁà×ÏÁøÎÉÆÿÁü?ÅÿÁü ØÆÿÁü?ÅÿÁüØÇÿÁü?ÆÿÁà×ÎÁøÎÉ?ÆÿÁÀÅÿÁù@Ø?ÆÿÁÀÅÿÁøØÇÿÁÀÆÿÁà×€ÍÁøÎÉŸÅÿÁüÂÄÿÁò ØÅÿÁüÂÄÿÁðØÆÿÁüÂÅÿÁà×ÁÀÍÁøÎÉOÅÿ€ÂÄÿÁå@ØÅÿ€ÂÄÿÁàØÆÿ€ÂÅÿÁà×ÁàÍÁøÎɧÅÿÁüÂÄÿÁÊ ØÍÿÁÀØÏÿÁà×ÁðÅÂÿ€ÄÁøÎÉSÅÿÁüÂÄÿ•@ØÍÿ€ØÏÿÁà×ÁøÅÂÿ€Ä?ÁøÎÉ©Íÿ* ØÍÿÙÏÿÁà×ÁüÍÁøÎÉTÍU@ÿÏÿÁà×ÁþÍÁøÎÉΪ* ÿÏÿÁà×ÁþÍÿÁøÎÉTÎU@ÿÏÿÁà×ÁþÍÿÁøÎÉΪ* ÿÏÿÁà×ÁþÍÿÁøÎÉTÎU@ÿÏÿÁà×ÁþÍÿÁøÎÉΪ* ÿÏÿÁà×ÁþÍÿÁøÎÉTÎU@ÿÏÿÁà×ÁþÍÿÁøÎÉΪ* ÿÏÿÁà×ÁþÍÿÁøÎÉTÎU@ÿÏÿÁà×ÁþÍÿÁøÎÉΪ* ÿÏÿÁà×ÁþÍÿÁøÎÉTÎU@ÿÏÿÁà×ÁþÍÿÁøÎÉΪ* ÿÏÿÁà×ÁþÍÿÁøÎÉTÎU@ÿÏÿÁà×ÁþÍÿÁøÎÉΪ* ÿÏÿÁà×ÁþÍÿÁøÎÉTÎU@ÿÏÿÁà×ÁþÍÿÁøÎÉΪ* ÿÏÿÁà×ÁþÍÿÁøÎÉTÎU@ÿÏÿÁà×ÁþÍÿÁøÎÉĪ Ã
Ū* ÜâÄÿÁ÷ÃÿÁßÆÿÁà×ÁþÃÿÁøÃ?ÅÿÁøÎÉTÃUPÃÆU@ÜâÄÿÁöÃ_ÆÿÁà×ÁþÃÿÁùÃÿ¿ÅÿÁøÎÉĪ ÃÅ
 ÜâÄÿÁö\ÅÁà×ÁþÃÿÁøÃ<Å/ÁøÎÉTÃUPÃÅ@ÜâÄÿÁö\ÅÁà×ÁþÃÿÁøÃ>ÅÁïÁøÎÉĪ ÃÅ
 ÜâÄÿÁö\ÅÁà×ÁþÃÿÁøÃ?€ÄÁïÁøÎÉTÃUPÃÅ@ÜâÄÿÁö\ÅÁà×ÁþÃÿÁøÃ?€ÄÁïÁøÎÉĪ ÃÅ
 ÜâÄÿÁö\ÅÁà×ÁþÃÿÁøÃ?€ÄÁïÁøÎÉTÃUPÃÅ@ÜâÄÿÁö\ÅÁà×ÁþÃÿÁøÃ?€ÄÁïÁøÎÉĪ ÃÅ
 ÜâÄÿÁö\ÅÁà×ÁþÃÿÁøÃ?€ÄÁïÁøÎÉTÃUPÃÅ@ÜâÄÿÁö\ÅÁà×ÁþÃÿÁøÃ?€ÄÁïÁøÎÉĪ ÃÅ
 ÜâÄÿÁö\ÅÁà×ÁþÃÿÁøÃ?€ÄÁïÁøÎÉTÃUPÃÅ@ÜâÄÿÁ÷ÃÿÁÜÅÁà×ÁþÃÿÁøÃ?€ÄÁïÁøÎÉĪ ÃÅ
 ÜâÄÿÁö\ÅÁà×ÁþÃÿÁøÃ?€ÄÁïÁøÎÉTÃUPÃÅ@ÜâÄÿÁö\ÅÁà×ÁþÃÿÁøÃ?€ÄÁïÁøÎÉĪ ÃÅ
 ÜâÄÿÁö\ÅÁà×ÁþÃÿÁøÃ?€ÄÁïÁøÎÉTÃUPÃÅ@ÜâÄÿÁö\ÅÁà×ÁþÃÿÁøÃ?€ÄÁïÁøÎÉĪ ÃÅ
 ÜâÄÿÁö\ÅÁà×ÁþÃÿÁøÃ?€ÄÁïÁøÎÉTÃUPÃÅ@ÜâÄÿÁö\ÅÁà×ÁþÃÿÁøÃ?€ÄÁïÁøÎÉĪ ÃÅ
 ÜâÄÿÁö\ÅÁà×ÁþÃÿÁøÃ?€ÄÁïÁøÎÉTÃUPÃÅ@ÜâÄÿÁö\ÅÁà×ÁþÃÿÁøÃ?€ÄÁïÁøÎÉĪ ÃÅ
 ÜâÄÿÁö\ÅÁà×ÁþÃÿÁøÃ?€ÄÁïÁøÎÉTÃUPÃÅ@ÜâÄÿÁö\ÅÁà×ÁþÃÿÁøÃ?€ÄÁïÁøÎÉĪ ÃÅ
 ÜâÄÿÁ÷ÃÿÁÜÅÁà×ÁþÃÿÁøÃ?€ÄÁïÁøÎÉTÃU@ÃÅ@ÿÄÿÁÏÃÿÁÌÅÁà×ÁþÃÿÁðÃ?€ÄÁïÁøÎÉĪ€ÃÅ
 ÜâÄÿÁÞÃlÅÁà×ÁþÃÿÁáÃÿŸ€ÄÁïÁøÎÉTÃU@ÃÅ@ÿÄÿÁßÃÿÁìÅÁà×ÁþÃÿÁàÀÄÁïÁøÎÉĪ ÃÅ
 ÿÄÿÁàÃÅÁà×ÁþÈÿ€ÄÁïÁøÎÉTÃUPÃÅ@ÿÄÿÁðÃ<ÅÁà×ÁþÈÿ€ÄÁïÁøÎÉȪ¨Å
 ÿÈÿÁüÅÁà×ÁþÈÿ€ÄÁïÁøÎÉTÇUTÅ@ÿÈÿÁüÅÁà×ÁþÈÿ€ÄÁïÁøÎÉȪ¨Å
 ÿÈÿÁüÅÁà×ÁþÈÿ€ÄÁïÁøÎÉTÇUTÅ@ÿÈÿÁüÅÁà×ÁþÈÿ€ÄÁïÁøÎÉȪ¨Å
 ÿÈÿÁüÅÁà×ÁþÈÿ€ÄÁïÁøÎÉTÇUTÅ@ÿÈÿÁüÅÁà×ÁþÈÿ€ÄÁïÁøÎÉȪ¨Å
 ÿÈÿÁüÅÁà×ÁþÈÿ€ÄÁïÁøÎÉTÇUTÅ@ÿÈÿÁüÅÁà×ÁþÈÿ€ÄÁïÁøÎÉĪÃ*¨Å
 ÿÃÿÁþÃ?ÁüÅÁà×ÁþÈÿ€ÄÁïÁøÎÉTÂUPÃTÅ@ÿÃÿÁøÃ?ÁüÅÁà×ÁþÆÿ¿Áÿ€ÄÁïÁøÎÉê Ã
¨Å
 ÿÃÿÁàÃÁüÅÁà×ÁþÆÿÁÿ€ÄÁïÁøÎÉTÂU@ÃTÅ@ÿÃÿÁÀÃÁüÅÁà×ÁþÅÿÁüÂÿ€ÄÁïÁøÎÉêÄ
¨Å
 ÿÃÿÄÁüÅÁà×ÁþÅÿÁûÂÿ€ÄÁïÁøÎÉTUTÄTÅ@ÿÂÿÁüÄÁüÅÁà×ÁþÅÿÁ÷Âÿ€ÄÁïÁøÎÉ  Ä
¨Å
 ÿÁà0ÄÁüÅÁà×Áà?ÃÿÁïÂÿ€ÄÁïÁøÎÉ
ª€ÄTÅ@Ø
ª€äU@ÄÁüÅÁà×ÂÃÿÁßÂÿ€ÄÁïÁøÎÊÂUPÄ
¨Å
 ØÂUP䪠ÄÁüÅÁà×ÂÃÿ?Âÿ€ÄÁïÁøÎɪ¨ÄTÅ@ת¨äÂUTÄ?ÁüÅÁà×ÂÂÿÁþÃÿ€ÄÁïÁøÎÉÂUTÄ*¨Å
 ×ÂUTäêÄÁüÅÁà×ÃÂÿÁýÃÿ€ÄÁïÁøÎÉêÄUTÅ@×êäÃUÄÁüÅÁà×ÃÁÿÁûÃÿ€ÄÁïÁøÎÉÃUÄ*¨Å
 ×ÃUäê€ÃÁüÅÁà×Ã?ÁÿÁçÃÿ€ÄÁïÁøÎÉê€ÃUTÅ@×ê€ãÃU@ÃÁüÅÁà×ÃÁÿÁßÁýÂÿ€ÄÁïÁøÎÉÃU@ÂUTÅ
 ×ÃU@ÂUTÞê ÂUTÅÁà×ÃÁÿ¿Áùª«ÅÿoÁøÎÉê Â*¨Å@×ê Â*¨ÞÃUPÂ*¨ÅÁà×ÃÁÿÁõÁÕWÄÿ¯ÁøÎÉÃUPÂUTÅ
 ×ÃUPÂUTÞê¨ÂUTÅÁà×ÃÁüÁÿÁ骫Äÿ¯ÁøÎÉê¨Â*ª¨Å@×ê¨Â*ª¨ÞÃUTÂ*ª¨ÅÁà×ÃÁûÁÿÁÕUVÅÿÁÏÁøÎÊUTTÂÂUTÅ
 ØUTTÂÂUTÞª¨Áê¨ÂÂUTÅÁà×ÃÁ÷ÁÿêÅÿÁïÁøÎÊ*¨*¨Âª¨Å@Ø*¨*¨Âª¨ÞÁÕTÁÕTª¨ÅÁà×ÃÁïÁÿÃUÅÿÁïÁøÎÊUTTÂUTÅ
 ØUTTÂUTÞª¨Áê¨ÂUTÅÁà×ÃÁßÁþª©ÅÿÁïÁøÎÊ*¨*¨ª¨Å@Ø*¨*¨ª¨ÞÁÕTÁÕTª¨ÅÁà×Ã?ÁýÂUTÅÁøÎÊUTTÈUZ ØUTTÈUPت¨Áê¨ÈU_Áà×ÄÁÿÁúȪ¯ÁøÎÊ*¨*¨
Ȫ­@Ø*¨*¨
Ȫ¨ØÁÕTÁÕT
Ȫ¯Áà×ÃÁÿÁõÈUWÁøÎÊUTTÈUV ØUTTÈUTت¨Áê¨ÈUWÁà×ÃÁÿÁêȪ«ÁøÎÊ*¨*¨*Ȫ«@Ø*¨*¨*ɪØÁÕTÁÕT*Ȫ«Áà×ÃÁÿÁÕÉUÁøÎÊUTTÊU ØUTTÊUت¨Áê¨ÊUÁà×ÃÁÿʪÁøÎÊ*¨*¨ÊªÁÀØ*¨*¨Êª€×ÁÕTÁÕTʪÁà×ÃÁÿÊUxÎÊUTTÊU`ØUTTÊU@ת¨Áê¨ÊU`×ÃÁÿʪ¸ÎÊ*¨*¨Êª Ø*¨*¨Êª ×ÁÕTÁÕTʪ ×ÃÁÿÊUXÎÊUTTÊU@ØUTTÊU@ת¨Áê¨ÊU@×ÃÁûʪ¸ÎÊ*¨*¨ʪ Ø*¨*¨ʪ ×ÁÕTÁÕTʪ ×ÃÁóÊUXÎÊUTTÊU@ØUTTÊU@ת¨Áê¨ÊU@×ÃÁëʪ¸ÎÊ*¨*¨*ʪ Ø*¨*¨*ʪ ×ÁÕTÁÕT*ʪ ×ÃÁÕÊUXÎÊUTTËU@ØUTTËU@ת¨Áê¨ËU@×Ã˪¸ÎÊ*¨*¨Ëª Ø*¨*¨Ëª ×ÁÕTÁÕT˪ ×ÃËUXÎÊUTÌU@ØUTÌU@ת¨Áê©ËU@×Ä˪¸ÎÔĪäĪäĪÙÊÿÄUÁÿÁøÎÓÄUãÄUãÄUÙÉÿÁþĪÁÿÁøÎÔĪäĪäĪãÄUÁÀÏÓÄUãÄUãÄUãĪÁÀÏÔĪäĪäĪãÄUÁÀÏÓÄUãÄUãÄUãĪÁÀÏÿÿÍÄÿÁÀÏÿÿÍÄÿÁÀÏÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâÿÿâ

  3 Responses to “Category : A Collection of Games for DOS and Windows
Archive   : HUGO.ZIP
Filename : BED1.ART

  1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

  2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

  3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/