Category : A Collection of Games for DOS and Windows
Archive   : HONGKONG.ZIP
Filename : HKTITLE1.RAY

 
Output of file : HKTITLE1.RAY contained in archive : HONGKONG.ZIP
ý5vôû€ô?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿªª UUªª UUªª UUªª UUªª UUªª UUªª UUÿÿÿÿüªª UUÿÀªª UUÿÀªª UUÿÿÿÀÿÿÿĪª ÿÿÿÄUU@@ªª DUUÿÿþ@ÿÿþDªª ÿÿþDUU@@ªª DUU@þÂDªª þÂDUU@B@ªª BDUU@BNªª BNUU@B@ªª BUUU@BUªª BUUU@@@ªª @UUÀÀ@@€ªª @UUø@ÿÿþ@ÿÿþ@p€ªª ÿÿþ@UUŒ@@@X€ªª @UU§@ÿÿÿÀÿÿÿÀ^€ªª ÿÿÿÀUU¡À1@O€€ªª UU°ÿÿ£@ÿÿÿÿüÿÿÿÿüCïÿÿ™€ªª ÿÿÿÿüUU¼f@_ÿÿÿÿªª UU €Àÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿªª ÿÿÿÿÿUU€€ÿÿÿÿªª UU€€àü€þÿÁÿªª UUà|€à>€ 1€0Àøÿÿªª UU€@0H〠0À0øüªª UU@€€à|0àü?ªª UUà<"À€ `0Ààøªª UU @ € 1ü€À𪪠UUü€1㠀À𪪠àUU1!€à`ªª àUU˜$!` ªª à(UU‘ÐD!` ªª È@UU‘P„!`ªª L`UU˜‚p„!0ªª LàUUȂ!a<ªª $ÈUUxB"C<ªª >àUUA"B<ªª UUÿ ÂT|ªª UUðù‚UUPøªª UU€ÿùøªª UU€ »»¹ðªª UU1 .îèપ UUgÄDC€+Ÿÿ@ªª €UUD`á°À@3ÇtE@ªª À@UUL2!¸ ððõÜñ@ªª ððUUÌ‹  ðð÷ù󪪠ððUUˆ àððsöëòªª ððUUŒ D €ðð+ó»òªª ððUU„ €ñððù÷ó÷ªª ñððUU €ðð=÷wõªª ððUUB
(€pàu×媪 pàUUcˆˆ€0ÿ7÷ÿªª 0ÿUU È€ˆAˆ‚ iªª ˆAUU0x‚D€€D¨" €ªª D€€UUÿÀÀ ˆ`7ü€€ÿ€à7üy?€€ªª `7ü€€UUü†À<@ƒ€€€ÿÿÿàƒ…€€ªª @ƒ€€€UU|p|@ÿðAÿÿÿðÿðqªª @ÿðAUUÿ€ ¸ð@ÿøÿÿøÿøÿªª ð@ÿøUU€€?þ`0ð?ÿÿü0óપ ?þ`0ðUUÏÀðð|@ü<@àǪª |@UU`àÀÿÿðÿðЏ€ÀøŸ€ÿÿØÀÿપ üøþüøÿÀÿøþüøÓÿπÀUU9, ÿÿàÿüàÀ àÇÿÿ #ÿÿÿøªª üøþüøÿÀÿøþüøãÿÀ UU 8ÀÿÿÀ À  À£€ÿÿ 'ÿÿÿøªª üøÀÿøøøÀÿø߁ø UU ~@ÿÿÀÿô€à €<ã€ÿÿ /ÿÿÿøªª üøÀÿøøøÀÿøŸø UU`B`ÿÿÀ€àÀ€~ãÀÿÿßÿÿÿ𪪠üøüøÿñøü8ÀüøÿñøüøÀUUÿ8ÿÿ€ ÿè€à€ÿãðÿþ¿ÿÿÿપ üøüøÿñøü8Àüøÿñøüø€UU ÿÿ€@À ?àÁÿçøÿü?ÿÿÿÿપ üøüøÿÿøüÀüøÿÿøü ?àUUþXÿÿ?ÿÐàÀðáÿÿøÿüÿÿÿÿÀªª üøüøÿÿøüÀüøÿÿøüÀðUUÿþ0ЀÐXÑÿÿüÿüÑÿÿÿÿ€ªª ÿÿøüøüøüþüøüøü€ÐXUUú~Áÿþ.ÿÿ`|à<}Ÿÿ€ýÿÿÿÿÿ€ªª ÿÿøüøüøüþüøüøüà<UU`üÿþ@?þ€?þÿúÿûÿÿÿÿÿªª üøüøüøüøÀüøüøÿÿø€UUÿüÿüÀð€ðÿþÿûÿÿÿÿüªª üøüøüøüøÀüøüøÿÿø€UUÿü€€ÿþóÿÿÿÿøªª üøüøüøüøÀüøüøüø€UUÿüÿæ€þÿ÷ÿÿÿÿ𪪠üøüøüøüøÀüøüøüø€UUþÿø €~ÿçÿÿÿÿપ üøÀüøøøÀüøø€UUÿø?ÿà<>ÿïÿÿÿÿ€ªª üøÀüøøøÀüøøà<UU8Áÿð`ÐXÿîÐÿÿüªª üøþüøþ8ÿøþüøþ8ÐXUUücÿñ/ÿãÀðøÿèÿÿ𪪠üøþüøþ8ÿøþüøþ8ðUUÿÿÿ÷?àÿþÿÀ?ÿÿ€ªª ?àUUÿÿ€ÿþÿüx€ÿþÿþÿ€€ªª €UUÿÿøÿÿàÿðÿÀþð?ÿÿÀÿªª UUÿÿþÿÿÿüÿàüþÿÿÿøÿ€ªª UUÿÿÿÀ?ÿÿÿÿÿà?üÿ€ÿÿÿþÿªª UUÿÿÀÿÿø?üÿÿÿÿÿàÿÀÿ€ÿÿðøÿÿÿÿÿÀþªª UUÿø?ÿÿþÿÿÿàÿÿÿÿÿøÿó@ÿ€÷øÿÿüÿÿÿÀÿÿÿÿÿøÿ ?þªª UUÿÿÿÿÿþÿÿÿø?ÿÿÿÿÿüÿÿüøÿÿãÿÿÿÿþÿÿÿðÿÿÿÿÿü?ÿÿüpÿüªª UUÿÿ€ÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿ€ÿÿ€ÿÿÁÿ€ÿÿÿþÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿ€ÿüªª UU÷ÿøÿÿÿÿÿàÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿðÿÿàÿþ€ðÿÿÿÿÿàÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿ€ÿÿÿÿÿàÿÿÀÿüªª UUãÿÿøÿÿÿÿÿø?ÿÿÿÿÿø?ÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿøÿÿÿüÿÿþÿðÿÿÿÿÿð?ÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿàÿÿÿÿÿðÿÿÿøÿøªª UUÀÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿðÿÿþÿÿÀÿÿÿÏÿÿüÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿøÿÿÿþÿÿÿÿÿü?ÿÿÿÿðÿÿ𠪪 UU€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€ÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿð?ÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿàÿÿÿÿÿÿ€?ÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÏüªª UUÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ‡ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð€ÿÿÿÿÿðÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûƒÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿŸÀªª UUÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿà?€?ÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ?€ªª UUÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀa€ÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÁÿüÀªª UUÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿà?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ| €ÿÿÿüÿÿÿÿÿÿàÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿþÿÿÿþðપ UUÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÁÿþÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿà?ÿÿÿÿÿÿàÿÿÿÿÿÿ€?ÿÿÿÿŸÀ ªª UUÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿ€?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðøÜÿÿÿÿÿàÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿ€ÿÿÿÿðÿÿà߀ªª  UUÿÿÿðÿÿÿÿÿÿ€ÿÿÿÿÿð?ÿÿÿÿÿÿààÿÿÿÿÿÿÀ?ÿÿÿà?à>ÿÿÿþÿÿÿþÿÿÿÿÿüÿ€ÿÿÿøÿÿÿÏપ `UUÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿ€pÿÿÿÿÿðÿÿÿðÀÿÿÿàÿÿÀ?ÿÿÿÿàÿÿÿàÿÿç𪪠0UUÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿüÿÿÿøüÿïÿÿ?ÿÿÿûøªª UUÿÿÿðÿÿà?àÿÿð8ÿÿÿðÿÿüÁððÿðüªª UUüþÿÿ€ÿÿÿþ€þÿxÿªª UUÿÿøÿøÀ€ÿ€ªª UUÿ€|`€Àªª UUðx€ ð?Àªª UUÀ?üð?ÿüªª UU€@€ÿ?ÿþªª €UUpÿø@à?ÿÿø?þ|ªª `UUÀÀ@ƒàÿÿÿÿ€8>ªª UU`ÿÇÁþ?ÿÿðÀÿà€ªª UUÀø ø`ÿàÀÀªª 0UU€à8€à8ð𪪠0UUŸüø€üà<ªª UUÃÀx@€ªª €UU°``ªª €ðUUà0𪪠UUÀ𪪠UU€ªª UUªª UUÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ𪪠UU?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ@ªª UU?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ@ªª UU?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ@ªª UU?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ@ªª UU?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ@ªª UU?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ@ªª UU?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ@ªª UU?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ@ªª UU?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ@ªª UU?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ@ªª UU?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ@ªª UU?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ@ªª UU?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ@ªª UU?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ@ªª UU?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ@ªª UU?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ@ªª UU?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ@ªª UU?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ@ªª UU?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ@ªª UU?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ@ªª UU?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ@ªª UU?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ@ªª UU?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ@ªª UU?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ@ªª UU?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ@ªª UU?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ@ªª UU?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ@ªª UU?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ@ªª UU?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ@ªª UU?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ@ªª UU?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ@ªª UU?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ

  3 Responses to “Category : A Collection of Games for DOS and Windows
Archive   : HONGKONG.ZIP
Filename : HKTITLE1.RAY

  1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

  2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

  3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/