Category : A Collection of Games for DOS and Windows
Archive   : FASTYPE.ZIP
Filename : ATKBSCRN.FIL

 
Output of file : ATKBSCRN.FIL contained in archive : FASTYPE.ZIP

ÿÿ™:¨ÿÿ™,¨ÿÿC­m¼ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ!­:¼ÿÿ…”ÿÿ­¼ÿÿ-]:l ÿÿ q€

ÿÿ
…:” ÿÿ †­µ¼ÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀ!b](lü?ÀðÀðÀü?Àü?ÀÿÿÀü?ÀÿÿÀ"‰ý…
”ÃÀÃÀÃÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀ#HbE]RlÃÀÃÀÀÃÀÀÃÀÃÀÿÿÀ$\bZ]glÿÀüÀðÿÀüÀÿðÀðÀÿÀÿÿÀ%rbo]|lÿÿÀÃÀÀü?ÀðÿÀÃÃÀÃÀÿÿÀ&œb™]¦lð?ÀÃÀð?ÀÀÃÀ ÀÀÀÃÀÿÿÀ'‰ý…
”ü?Àü?ÀðÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀ(ÆbÃ]ÐlÿÀü?ÀðÿÀðÿÀðÿÀü?ÀÿÀÿÿÀ)ÚbØ]ålü?ÀÿÀÿÃÀÿÃÀÿÃÀÿÀü?ÀÿÿÀ*±b®]»lÿÿÀÃÃÀðÀÀðÀÃÃÀÿÿÀÿÿÀ+b]lÿÿÀü?Àü?ÀÀÀü?Àü?ÀÿÿÀÿÿÀ,ʝǙԨÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀü?Àü?ÀðÿÀ-ðbí]úlÿÿÀÿÿÀÿÿÀÀÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀ.ߝܙé¨ÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀü?Àü?ÀÿÿÀ/óñ™þ¨ÿðÀÿÃÀÿÀü?ÀðÿÀÃÿÀÏÿÀÿÿÀ0ÚbØ]ålðÀÃðÀÃÀÀÃÀÀ0ÀÀðÀðÀÿÿÀ1b](lü?Àð?Àü?Àü?Àü?Àü?ÀÀÀÿÿÀ23b0]=lðÀÃÃÀÿÃÀüÀðÿÀÃÃÀÀÀÿÿÀ3HbE]RlðÀÃÃÀÿÃÀüÀÿÃÀÃÃÀðÀÿÿÀ4\bZ]glÿÀüÀðÃÀÃÃÀÀÀÿÃÀÿÀÿÿÀ5rbo]|lÀÀÃÿÀÀÀÿÃÀÿÃÀÃÃÀðÀÿÿÀ6‡b„]‘lüÀðÿÀÃÿÀÀÀÃÃÀÃÃÀðÀÿÿÀ7œb™]¦lÀÀÃÃÀÿÃÀÿÀü?Àü?Àü?ÀÿÿÀ8±b®]»lðÀÃÃÀÃÃÀðÀÃÃÀÃÃÀðÀÿÿÀ9ÆbÃ]ÐlðÀÃÃÀÃÃÀðÀÿÃÀÿÀð?ÀÿÿÀ:ë‰è…õ”ÿÿÀü?Àü?ÀÿÿÀÿÿÀü?Àü?ÀÿÿÀ;ë‰è…õ”ÿÿÀü?Àü?ÀÿÿÀÿÿÀü?Àü?ÀðÿÀ<ʝǙԨÿÀü?ÀðÿÀÃÿÀðÿÀü?ÀÿÀÿÿÀ=b]lÿÿÀÿÿÀÀÀÿÿÀÿÿÀÀÀÿÿÀÿÿÀ>ߝܙé¨ðÿÀü?ÀÿÀÿÃÀÿÀü?ÀðÿÀÿÿÀ?óñ™þ¨üÀððÀÿðÀÿÃÀÿÀÿÿÀÿÀÿÿÀ@3b0]=lÀÀÃÀ À À ÀÿÀÀ?ÀÿÿÀA-‰+…8”ÿÀüÀððÀððÀðÀððÀððÀÿÿÀB‹ˆ™•¨ÀÃÃÀÃÃÀÀÀÃÃÀÃÃÀÀÿÿÀCa^™k¨ðÀÃÃÀÿÀÿÀÿÀÃÃÀðÀÿÿÀDW‰U…b”ÀÀðÃÀððÀððÀððÀðÃÀÀÀÿÿÀERuOq\€ÀÃóÀÃ?ÀÀ?ÀÃ?ÀÃóÀÀÿÿÀFm‰j…w”ÀÀðüÀðÏÀðÀðÏÀðÿÀÀ?ÀÿÿÀG‚‰…Œ”ðÀÃÃÀÿÀÿÀÀÃÃÀðÀÿÿÀH–‰”…¡”ððÀððÀððÀðÀððÀððÀððÀÿÿÀI»u¸qŀðÀü?Àü?Àü?Àü?Àü?ÀðÀÿÿÀJ«‰©…¶”ÿÀÿÃÀÿÃÀÿÃÀÃÃÀÃÃÀðÀÿÿÀKÀ‰¾…Ë”ÀðÀððÀðÃÀðÀðÃÀððÀÀðÀÿÿÀL։Ӆà”À?ÀðÿÀðÿÀðÿÀðüÀððÀÀÀÿÿÀM´²™¿¨ÃðÀÀÀÀÀÀÀÀÃ0ÀÃðÀÃðÀÿÿÀN ™ª¨ÃÀÃÀÃÀ ÀÀÃÀÃÀÿÿÀOÐuÍqڀð?ÀÃÀÃÀÃÀÃÀÃÀð?ÀÿÿÀPåuâqï€ÀÀððÀððÀðÀðÿÀðÿÀÀ?ÀÿÿÀQ(u%q2€ðÀÃÃÀÃÃÀÃÃÀÃÀðÀÿÀÿÿÀRgudqq€ÀÃÃÀÃÃÀÀÀÃÀÃÃÀÃÀÿÿÀSC‰@…M”ðÀÃÃÀÀÿÀð?ÀÿÀÃÃÀðÀÿÿÀT{uyq†€ðÀó ÀÿÀÿÀÿÀÿÀüÀÿÿÀU¦u£q°€ÃÃÀÃÃÀÃÃÀÃÃÀÃÃÀÃÃÀÀÀÿÿÀVvs™€¨ÃÃÀÃÃÀÃÃÀÃÃÀÃÃÀðÀü?ÀÿÿÀW<u:qG€ÃðÀÃðÀÃðÀÃ0ÀÀÀÀÀÀÃðÀÿÿÀXKI™V¨ÃðÀÃðÀðÃÀüÀüÀðÃÀÃðÀÿÿÀY‘uŽq›€ÃÃÀÃÃÀÃÃÀðÀü?Àü?ÀðÀÿÿÀZ74™A¨ÀÃÀ?Àü?ÀðóÀÃÃÀÀÿÿÀ[úv÷q€ðÀðÿÀðÿÀðÿÀðÿÀðÿÀðÀÿÿÀ\b]$lÃÿÀðÿÀü?ÀÿÀÿÃÀÿðÀÿüÀÿÿÀ]v q€ðÀÿÀÿÀÿÀÿÀÿÀðÀÿÿÀ^‡b„]‘lüÿÀð?ÀÃÀÃÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀ_ðbí]úlÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀÀ`b]lü?Àü?ÀÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀa-‰+…8”ÿÿÀÿÿÀðÀÿÃÀðÀÃÃÀð0ÀÿÿÀb‹ˆ™•¨ÀÿÀðÿÀðÿÀðÀððÀððÀÃÀÿÿÀca^™k¨ÿÿÀÿÿÀðÀÃÃÀÃÿÀÃÃÀðÀÿÿÀdW‰U…b”ÿÀÿÃÀÿÃÀðÀÃÃÀÃÃÀð0ÀÿÿÀeRuOq\€ÿÿÀÿÿÀðÀÃÃÀÀÀÃÿÀðÀÿÿÀfm‰j…w”üÀðÃÀðÿÀÀ?ÀðÿÀðÿÀÀ?ÀÿÿÀg‚‰…Œ”ÿÿÀÿÿÀð0ÀÃÃÀÃÃÀðÀÿÃÀÀÀh–‰”…¡”ÀÿÀðÿÀðÃÀð0ÀððÀððÀÀðÀÿÿÀi»u¸qŀü?ÀÿÿÀð?Àü?Àü?Àü?ÀðÀÿÿÀj«‰©…¶”ÿÃÀÿÿÀÿÃÀÿÃÀÿÃÀÃÃÀÃÃÀðÀkÀ‰¾…Ë”ÀÿÀðÿÀððÀðÃÀðÀðÃÀÀðÀÿÿÀl։Ӆà”ð?Àü?Àü?Àü?Àü?Àü?ÀðÀÿÿÀm´²™¿¨ÿÿÀÿÿÀÃÃÀÀÀÀÀÃ0ÀÃðÀÿÿÀn ™ª¨ÿÿÀÿÿÀÀÀÃÃÀÃÃÀÃÃÀÃÃÀÿÿÀoÐuÍqڀÿÿÀÿÿÀðÀÃÃÀÃÃÀÃÃÀðÀÿÿÀpåuâqï€ÿÿÀÿÿÀÃÀððÀððÀðÀðÿÀÀ?Àq(u%q2€ÿÿÀÿÿÀÀÃÀÀÀÀÀÿÀüÀrgudqq€ÿÿÀÿÿÀÃÀð0ÀððÀðÿÀÀ?ÀÿÿÀsC‰@…M”ÿÿÀÿÿÀðÀÃÿÀðÀÿÃÀÀÀÿÿÀt{uyq†€ÿ?Àü?ÀðÀü?Àü?Àü3ÀÿÀÿÿÀu¦u£q°€ÿÿÀÿÿÀÃÃÀÃÃÀÃÃÀÃÃÀð0ÀÿÿÀvvs™€¨ÿÿÀÿÿÀÃÃÀÃÃÀÃÃÀðÀü?ÀÿÿÀw<u:qG€ÿÿÀÿÿÀÃðÀÃ0ÀÀÀÀÀðÃÀÿÿÀxKI™V¨ÿÿÀÿÿÀÃðÀðÃÀüÀðÃÀÃðÀÿÿÀy‘uŽq›€ÿÿÀÿÿÀÃÃÀÃÃÀÃÃÀðÀÿÃÀÀÀz74™A¨ÿÿÀÿÿÀÀÀÏÀü?ÀðóÀÀÀÿÿÀ{úv÷q€ÿÀü?Àü?ÀÀÿÀü?Àü?ÀÿÀÿÿÀ|b]$lÿÀÿÀÿÀÿÿÀÿÀÿÀÿÀÿÿÀ}v q€ð?ÀÿÀÿÀÿÀÀÿÀÿÀð?ÀÿÿÀ~b]lð0ÀÃÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀ €oªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª€
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU )jªª©UVªªª•Uªªª¥Ujªª©UZªªªUVªªª•Uªªª¥Ujªª©UZªªªUVªªª•Uªªª¥Ujªª©UZªªªUVªªª•Ujªª©h¥¯ÿÿúUZÿÿÿ¥V¿ÿÿéU¯ÿÿúUkÿÿþ•Zÿÿÿ¥V¿ÿÿéU¯ÿÿúUkÿÿþ•Zÿÿÿ¥V¿ÿÿéU¯ÿÿúUkÿÿþ•Zÿÿÿ¥U¯ÿÿúZ¦¿ÿÿþ•kÿÿÿéZÿÿÿúV¿ÿÿþ•¯ÿÿÿ¥kÿÿÿéZÿÿÿúV¿ÿÿþ•¯ÿÿÿ¥kÿÿÿéZÿÿÿúV¿ÿÿþ•¯ÿÿÿ¥kÿÿÿéV¿ÿÿþš¦¿ÿÿþ•kÿÿÿéZÿÿÿúV¿ÿÿþ•¯ÿÿÿ¥kÿÿÿéZÿÿÿúV¿ÿÿþ•¯ÿÿÿ¥kÿÿÿéZÿÿÿúV¿ÿÿþ•¯ÿÿÿ¥kÿÿÿéV¿ÿÿþš¦¿ÿÿþ•kÿÿÿéZÿÿÿúV¿ÿÿþ•¯ÿÿÿ¥kÿÿÿéZÿÿÿúV¿ÿÿþ•¯ÿÿÿ¥kÿÿÿéZÿÿÿúV¿ÿÿþ•¯ÿÿÿ¥kÿÿÿéV¿ÿÿþš¦¿ÿÿþ•kÿÿÿéZÿÿÿúV¿ÿÿþ•¯ÿÿÿ¥kÿÿÿéZÿÿÿúV¿ÿÿþ•¯ÿÿÿ¥kÿÿÿéZÿÿÿúV¿ÿÿþ•¯ÿÿÿ¥kÿÿÿéV¿óÿþš¦¿ðÿþ•kÿÃÿéZÿÀ?úV¿ðþ•¯ÿÿ¥kü?éZÿð?úV¿Àþ•¯üÿ¥kÿÿéZÿ?úV¿ÿÿþ•¯ÿÿÿ¥kðÿÿéV¿Ãÿþš¦¿ðÿþ•kÿÿéZÿúV¿ÃÃþ•¯üÿ¥kü?ÿéZÿÃÿúV¿ÃÃþ•¯ððÿ¥küš¦¿ÿÿþ•kÿÃÿéZÿð?úV¿üþ•¯ÃÃÿ¥kÿü?éZÿ?úV¿ÿþ•¯üÿ¥kÿ?éZü0úV¿Àþ•¯ÿÿÿ¥kÿÃÿéV¿ÿþš¦¿ÿÿþ•kÿÃÿéZÿÃÿúV¿ÿÃþ•¯Àÿ¥kÿü?éZÿúV¿ü?þ•¯ððÿ¥kÿü?éZüúV¿ÿÿþ•¯ÿÿÿ¥kÿðÿéV¿Ãÿþš¦¿ÿÿþ•kÿÃÿéZÿúV¿ÃÃþ•¯ÿÃÿ¥kü UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUj¥UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª€ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªûëïêÿ«ª¾ªêª«úª¯þª¿®ªºþª¿úª¯êª«ª¾ªêÿ«ûëïÿÿÿj¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿ3ÿ300?ÿÿÿÿÿÀüüüÿ33üÿÿÿÿÿÿÀð0?0üÿÿÿÿÿÿÀÿ3ÿó33üÿÿÿÿÿÿÀÿ3ü33üÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€P¿ÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿ3ÿ300?ÿÿüüüÿ33üÿÿÿð0?0üÿÿÿÿ3ÿó33üÿÿÿÿ3ü33üÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿÿÿÿÿþ4¿ÿÿÿÿÿàÿÿÿÿÿÿðÿÃÀüðÿ?<Ï3ÿðÿ?Àü?ðÿ?<ÏÿÏðÿ<Ïð?ðÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿðÿ?ÃÀóÏðÿ?<Ïó?ðÿ?<Ïðÿðÿ?<Ïó?ðÿÃÀóÏðÿÿÿÿÿÿð¿ÿÿÿÿÿà4¿ÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿðü ?ÿðüÿ<ó?ÿðüÿ<?ÿðüÿ<Ï?ÿðü<óÿðÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿð¿ÿÿÿÿÿð0¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿüó?Ïÿÿü?Ïÿÿüó?ÏÿÿüóÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿÿ¿ÿÿàÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿðÿÏÿðÿÿðüÿðððüÿðÿÿðÿÏÿðÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿðÿÿÿð¿ÿÿà4¿ÿÿÿÿÿàÿÿÿÿÿÿðüüÿÿÿÿðüðÿÿÿÿðüÀÿÿðüÀÿÿÿÿðüðÿÿÿÿðüüÿÿÿÿðÿÿÿÿóóðÿÿÿÿðóðÿÿÿÿð3ðÿÿÿ3ðÿÿÿÿðóðÿÿÿÿóóðÿÿÿÿÿÿð¿ÿÿÿÿÿà`ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð0?ÿÿÿÿÿÿÏóÌó??ÿÿÿÿÿÿðð<?ÿÿÿÿÿÿÿ3üó??ÿÿÿÿÿÿÀóüóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð?ÿÿÿÿÿÿÿÿóÌó<ÿÿÿÿÿÿÿÿð<ÿÿÿÿÿÿÿÿóÌó3ÿÿÿÿÿÿÿÿð<ó<ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿR¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÀü óÿüÿÀüü3Ï?<üüÿÀü<ÏðÿÀüüÃÏ?3üÿÿÀü óÏ<ÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€:[email protected]#c*[email protected];.yrgEwclwp'‚{—¥‚ù—[

 ( '('<;<<PPC-FasTypeC43asdf jkl;eirughtyqwopcvnzxbm4567382910[email protected]#$%^&*()_+-={}|[]\:";'<>?,./ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ