Category : A Collection of Games for DOS and Windows
Archive   : CROSSP6C.ZIP
Filename : CO100R12.LJP

 
Output of file : CO100R12.LJP contained in archive : CROSSP6C.ZIP
)s127W@%0Ud¦H1Courier 10> *c33E(s42W d8||||||||||||88888|þþþþ|*c34E(s42W

dppøøøøøøøøøøøøøøøøppøøpppp*c35E(s112W d8888^½ÿÿ€ÿÿ€ÿ8888ÿÿÿ€ÿÿ€^½888p8pppp *c36E(s118W"d@ààáÿ?ÿ€ÿ€~€øððøü€?ðüþÿ€€`€ð€p€p€|ÿþÿüGЀ€€€€*c37E(s97Wd€?àðxððxðxðxðxxðó?üðÀ?|ýÿsÿ€ǀƒÀƒÀƒÀƒÀǀÿ€ÿ|*c38E(s88WdÀðüü8<€Á€ÃÀ=ãÀxó€x÷€ðð?ø>ø~ÿ€?瀃À*c39E(s29W

dpøøøøøøøøpøpp*c40E(s82W !d€€><|xøxðððððððððððxøx|<>€€*c41E(s82W !d`ðø||>>€€€€€€€€€€€€€>>||øð`*c42E(s70WdÀààààqÇùπÿÿ€ÿÿ€øàðx|>><*c43E(s82Wd`ðpðpðpðpÿàÿÿðÿÿðUú pðpðpðpð`*c44E(s44W d?€?€?~~||øøððà*c45E(s28W
dÿðÿÿøÿÿøÿð*c46E(s32W dÿ€ÿ€*c47E(s124W$d <xpðààÀ€€<8xðààÀÀ€<8xpð`*c48E(s100Wdàøü>>8xpð€pà€ð€à€ð€à€ð€à€ð€à€ð€pð€px8>>üøà*c49E(s94Wd?àà?àààààààààààààààààààààÿÀÿÿàÿÀ*c50E(s97WdÐü?þÿ|x€x€0€€€€<xøðàÀ€>€|€ÿÿ€ÿÿ€ÿ€*c51E(s100Wdðü?þ~>x0€€>üüþ€€€€€`ðý~þ?øà*c52E(s97Wd8|üüüܼœ<<<8<8p<pÿÿ€ÿÿÀÿÿ€<ÿ€ÿÀÿ€*c53E(s97Wd?þÿþxpxpxp{ðwüþ|?0€€€À€€€`ú¾ÿü?ø@*c54E(s100Wd_ÿ€ÿ€õ€><xxðpóð÷üÿþþ?øø€ðð€ð€x€ðx€x>>?þøà*c55E(s100Wdÿÿ€ÿÿ€ÿÿ€à€à€À<<xxpððàààÀÀÀ€€€*c56E(s100WdÐü?þ~?xø€ð€ð€ð€xx>>üø?þ|xð€ð€à€à€ð€ð€x~??þüÐ*c57E(s100Wd ø?ü?~xpðàð€àð€à€ð€p€}€?ÿ÷€‡<øWøÿàÿÀz*c58E(s56W dÿ€ÿ€ÿ€ÿ€*c59E(s64W dÿ€ÿ€??>~||xøððàà*c60E(s79Wd|üøà€þøà€þ€àøþ€àøü|*c61E(s52W dÿÀÿÿàÿÿàUU@ÿÀÿÿàÿÿàUU@*c62E(s79Wd`øþ€àøþ€àøüøà€þøà€þø`*c63E(s100Wd€ð?üÿþü?ð€ð€`€À€€€?þüðÀÀ€€ààðàà€*c64E(s106Wdüÿÿ€€<€8€x€p€x€qÿ€qó€óǀsƒ€÷‡€sƒ€÷‡€sƒ€óïÀqÿàx}Àpx8<‡ÿÿü*c65E(s116Wdþþÿw÷€ã€ã€ÁÀÁÀÁà€à€ðpÿðÿøÿø<<<8ÿ€ÿ€ÿ€ÿ€ÿ€ÿ€*c66E(s91Wdÿÿ€ÿÿàÿÿððøøxxøððÿÀÿðÿøü<>><üÿÿøÿÿðÿÿÀ*c67E(s97WdŒÿÌÿìãü€ü>|<<üÃøÿðÿÀ*c68E(s91WdÿÿÿÿÀÿÿàðøx|<>>>><|xøðÿÿàÿÿÀÿÿ*c69E(s91Wdÿÿüÿÿüÿÿüÿÿÿÿÿüÿÿüÿÿü*c70E(s91Wdÿÿøÿÿøÿÿø888888þþþÿøÿøÿø*c71E(s97Wd~8ÿ¸ÿøÇøø>ø<xxxx8øððððððþðþøþx8x8<8>88áøÿøÿðÀ*c72E(s91WdÿÇþÿÇþÿÇþðððððððÿðÿðÿððððððððððÿÇþÿÇþÿÇþ*c73E(s66WdÿÿÿÿÿÿÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÿÿÿÿÿÿ*c74E(s94Wdÿøÿøÿø€€€€€€€€€€€€à€à€à€à€à€ð€ð€|?ÿüð*c75E(s91WdÿøÿøÿøàÀ€<xðàøü>€€ÀÀÿøÿøÿ€ø*c76E(s91Wdÿøÿøÿø88888888ÿÿøÿÿøÿÿø*c77E(s116Wdÿ€ÿ€ÿ€ÿ€€ü€üÁüÁÜÁÜãÜãœãœ÷œww>>ÿ€ÿ€ÿ€ÿ€ÿ€ÿ€*c78E(s91Wdþþÿþÿþ€8€8À8à8à8ð8ð8x8|8<88888¸øøøøÀøÀxÀ8*c79E(s97Wdþÿ€ÿàÿð?ø>ø||x<ø>ø>ø>ðððððø>ø>ø>x<||>ø?øÿðÿàÿ€þ*c80E(s91WdÿÿÿÿÀÿÿàððøxxxxøððÿàÿÀÿÿøÿøÿø*c81E(s109Wdþÿ€ÿàÿð?ƒø>ø||x<ø>ø>ðððððððø>ø>x<||>ø?ƒøÿðÿàÿ€øþxÿüßøà*c82E(s91WdÿÿÿÿÀÿÿààððððððààÿÀÿ€þ€ÀÀààðÿÀþÿÀ~ÿÀ~*c83E(s97Wdøàþàÿà?¿à>àxàxàðàðàø|À?þ?ÿ€ÿÀÿàààðàðàððððàøàþ¯Àÿÿ€ïÿçü*c84E(s91Wdÿÿøÿÿøÿÿøàð8àð8àð8àð8àð8àð8àð8àð8àð8ððððððððððÿ€ÿ€ÿ€*c85E(s94WdÿÃÿÿÃÿÿÃÿ<x<x<x<x<x<x<x<x<x<x<x<x<x<x<x<x<xððïàÿÀÿ€þ*c86E(s120WdÿÁÿ€ÿÁÿ€ÿÁÿ€<<<<8xxp€ð€ðÁàÁàÁÀãÀãÀã€÷€w>>*c87E(s120WdÁÿÿãÿ€Áÿ  ??<?¼s¸s¼óøáøáøáøáðÀøÀðÀð€`*c88E(s91WdÿƒþÿƒþÿƒþðàÀƒÀǀçïþþ|þþÿïǀƒÀƒÀàðÿƒþÿƒþÿƒþ*c89E(s91Wdÿ‡þÿ‡þÿ‡þðààÀƒÀƒ€ǀÇîþü|8888888ÿàÿàÿà*c90E(s91Wdÿÿ€ÿÿ€ÿÿ€àààà<à<àxàððàÀÀ€€€€<€<€x€ð€ÿÿ€ÿÿ€ÿÿ€*c91E(s82W !dÿ€ÿàààààààààààààààààààààààààààÿÿ€*c92E(s124W$d`àðxx<€€Àààðpx<<€€ÀÀàððx8< *c93E(s82W !dÿ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ÿ€*c94E(s46W
dÀàðø|>>|ø€p *c95E(s28Wÿûdÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€*c96E(s34W
d8|þ~?€ÀÀ€*c97E(s79Wdøþ?ÿ€?ÿ€ÀÀÀùÀÿÀÿÀ?ßÀ~ÀxÀðÀðÀðÀøÀÿøýø?ñøÁø*c98E(s97WdþþþÿÀ÷àÁðxx<<<<xxÁðÿà~ÿÀ~*c99E(s79Wdü0ÿpÿðÏð?ð<ðxpxpð0àààðxxp<ø>ðàÿÀÿü*c100E(s97Wdàÿàààààà¡àùàÿàÿà>àxàxàðàðàààààààðàðàxàxà>à?ÿøþøøø*c101E(s79Wdøþÿ€ŸÀ>à<àxðxððpÿÿðÿÿðÿÿððxx<p>ø‡øÿàÿ€þ*c102E(s100Wd~ÿ€ÿÀÿ€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ*c103E(s100Wdàøøþø?ÿø>àxàxàðàààààààààààðàxàxà>à?ÿàÿàùààààààÀÿ€ÿü*c104E(s97Wdüüü<<<<<<=ÿ?ÿ€?ÏÀ?À>à>à<à<à<à<à<à<à<à<à<à<àÿüÿüÿü*c105E(s72Wd€€€€ÿ€ÿ€ÿ€€€€€€€€€€€€€€ÿüÿüÿü*c106E(s88W$dpøøøøpþþþ><`üÿøÿðÀ*c107E(s97Wdüüü<<<<<<<€<Àüðüðüð*c108E(s97WdÿÀÿÀÿÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÿÿ€ÿÿ€ÿÿ€*c109E(s96Wdààûûøÿÿüÿ¿¾ÿŸŸ€ÿŸŸ€ÿŸŸ€*c110E(s76Wdþ€þÿÀÿÃàðððððððððððððÿÇþÿÇþÿÇþ*c111E(s79Wdþÿ€ÿàƒðð<x88xð|ðxðððððàðàðððððxðxð<ð?ðÿðþðøðððððð?þ?þ?þ*c114E(s76Wdþ?€þÿ€þÿ€ã€ÿüÿüÿü*c115E(s76Wdçÿÿ~ðàààþü?ÿÿ€€ÀÀÀÀàÀø€ÿÿ€ÿÿïü*c116E(s94Wdÿÿÿÿÿÿ€À‡Àÿ€þx*c117E(s76Wdþàþàþàààààààààààààààþüüüðü*c118E(s76WdƒüÿÇþƒü<xpðààÀƒÀƒ€ǀÇïîþ||88*c119E(s96Wdÿ€ÿ€ÿ€ÿ€ÿ€ÿ€88<>><>8w8wxwpãðãðãðÁàÁàÁà€À*c120E(s73WdÿøÿøÿøÀ€Þüøpøüޏ€Àÿøÿøÿø*c121E(s97WdÇþÇþÇþxpðààÀƒÀÀǀçïþ~|<8xpðààÿüÿüÿü*c122E(s73Wdÿÿ€ÿÿ€ÿÿ€ààà<xðàÀ€<€x€ð€ÿÿ€ÿÿ€ÿÿ€*c123E(s94W!'düþüÀ€~ø~€Àüþü*c124E(s59W
"+d`ðàðàðàðàðàðàðàðàðàðàðàðàðàðàðàðàðàðàðàðàð`*c125E(s94W!'d~ÿ€ÀÀàààààààààààààðü>üðàààààààààààààÀÀÿ€~*c126E(s34Wd?‡ï€ûÿpþ8*c127E(s88Wdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿçÿÿçÿÿçÿÿçÿÿçÿÿçÿøøÿçÿÿçÿÿçÿÿçÿÿçÿÿçÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ*c128E(s118W"d€ÿøÿüãø€ü>x<<üÃøÿðÿà€€ÀÀÀÀ?*c129E(s106Wdàð?ƒø?ƒø?ƒøðà~àüà~ààààààààààààààøþüüøð*c130E(s112W d€€€<8¸þÿ€ŸÀ>à<àxðxððpÿðÿÿðÿàðxx<>À‡àÿàÿ€þ*c131E(s115W!d8|þÿÿ€ïÀÇàƒàÀèþ?ÿ€?ÿ€'ÀÀÀùÀÿÀÿÀ?ßÀ~ÀxÀðÀðÀðÀøÀÿðýø?ñø Að*c132E(s106WdÀà?‡ð?‡ð?‡ðàÀèþ?ÿ€?ÿ€'ÀÀÀùÀÿÀÿÀ?ßÀ~ÀxÀðÀðÀðÀøÀÿðýø?ñø Að*c133E(s112W d€ÀÀààðp èþ?ÿ€?ÿ€'ÀÀÀùÀÿÀÿÀ?ßÀ~ÀxÀðÀðÀðÀøÀÿðýø?ñø Að*c134E(s121W!#d|ÿÿǀƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ǀÿÿ|èþ?ÿ€?ÿ€'ÀÀÀùÀÿÀÿÀ?ßÀ~ÀxÀðÀðÀðÀøÀÿðýø?ñø Að*c135E(s100Wdü ÿpÿðÏð?ð<ðxpxpð xðxðxxp<ø>ðàÿÀÿ€þx€€€€>*c136E(s115W!d8|þÿÿ€ïÀÇàƒàÀ¸þÿ€ŸÀ>à<àxðxððpÿðÿÿðÿàðxx<>À‡àÿàÿ€þ*c137E(s106Wdàð?ƒø?ƒø?ƒøðà¸þÿ€ŸÀ>à<àxðxððpÿðÿÿðÿàðxx<>À‡àÿàÿ€þ*c138E(s112W d€ÀÀààðp ¸þÿ€ŸÀ>à<àxðxððpÿðÿÿðÿàðxx<>À‡àÿàÿ€þ*c139E(s106Wdp€øÁüÁüÁü€øpþÿ€ÿàƒðð<x88xÿÿÿ>ÿüÿÿþÿü*c145E(s76Wdaà?÷ø?ÿü~><øÿÿ?ÿÿ~?þxððð>øÿÿþ÷þ?Ãüð*c146E(s91Wdÿÿÿÿÿÿ~~þî'îwÎwÎrÏðððpþpþrþ'<8ÿÿÏÿÿ*c147E(s115W!d>ÿ€ÿÀ÷àãðÁð€àþÿ€ÿàƒðð<x88xø||x<ø>pø>ðððððø>pø>x<||>ø?øÿðÿàÿ€þ*c154E(s160W"$d€8À|àþàþàþàþÀ|€8áÿÿóÿ€áÿ<8<8<8<8<8<8<8<8<x€ø÷ðÿàÿÀ*c155E(s109Wd````hþàÿð?ÿðoð|cðøaðø`ðð`ðð``ð`ð`ð`ð`ø``ø`ð|aðgà?ÿÀÿ€þô`````*c156E(s94Wdøþÿ‡€€ààààð8üøÿøÿÿðÿWð~ *c157E(s91Wdðÿøð<àÀÀ€Žÿðÿðÿðüøøÿðÿðÿðppppÿ€ÿÀÿ€*c158E(s120WdàðÀùà8ùà8=à8à8à8ü8þ8ü8=à8ýà?ùà?ñà?Áà?à8à8à8à8à8à€8á€|ÿ€þÿ€|*c159E(s97Wd?ðÿøÿøøXààÀøüüøÀÀ€€€€~þüx*c160E(s112W d€€€<8èþ?ÿ€?ÿ€'ÀÀÀùÀÿÀÿÀ?ßÀ~ÀxÀðÀðÀðÀøÀÿðýø?ñø Að*c161E(s78Wd€ÀÀÀ€?ÀÀ?ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀþÿÿþ*c162E(s112W d€ÀÀÀ€þÿ€ÿàƒðð<x88x<<œ¼Üüüüü?à|ð<?à<*c166E(s88W#d øüþ¾ Nÿ?þ|>xðð>p€yÿÀ?ïÀ‡À €ÿÿàÿÿàÿÿà*c167E(s85W#dPüÿ?€|ÀxÀðàðàààààðàpÀxÀ<€þøPÿÿàÿÿàÿÿà*c168E(s100Wdpüüþüüp`ððððà?|xxðx€xÀ|À?ÀÿÀÿüð*c169E(s52W dÿÿøÿÿøÿÿøààààààààà*c170E(s52W dÿÿøÿÿøÿÿø888888888*c171E(s103Wdø€ø€  0ÿ0ÿ` ÿgðoøÞ<Üœ<€xðàÀ€  ?ü?ü0?ü0*c172E(s103WdøÀøÀ€€  ÿÿ08ÿ0x0øaøcøǸÏ8ž8œ8üüü8 8 88*c173E(s42W d|þþþþ|88888|8||||||||||8*c174E(s52W d`àà?€ü|àð€ð€~à€üà?à`*c175E(s52W dÀð€üà?øÀ>ààÀ~?øüàð€À*c176E(s157W%/dÀ0 À0 €€À0 À0 €€À0 À0 €€À0 À0 €€À0 À0 €€À0 À0 €€À0 À0 €€À0 À0 €€*c177E(s151W#-dÀÀÀà8à8à8ÀÀÀà8à8à8ÀÀÀà8à8à8ÀÀÀà8à8à8ÀÀÀà8à8à8ÀÀÀà8à8à8ÀÀÀà8à8à8ÀÀÀ*c178E(s192W",dÁðÁðÁðÁðø>€ø>€ø>€ø>€ÁðÁðÁðÁðø>€ø>€ø>€ø>€ÁðÁðÁðÁðø>€ø>€ø>€ø>€ÁðÁðÁðÁðø>€ø>€ø>€ø>€ÁðÁðÁðÁðø>€ø>€ø>€ø>€ÁðÁðÁðÁð*c179E(s64W %0dàààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà*c180E(s112W%0dÿüÿüÿü*c181E(s112W%0dÿüÿüÿüÿüÿüÿü*c182E(s160W%0dÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÿÁÀÿÁÀÿÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀ*c183E(s94WdÿÿÀÿÿÀÿÿÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀ*c184E(s76Wdÿüÿüÿüÿüÿüÿü*c185E(s160W%0dÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÿÁÀÿÁÀÿÁÀÀÀÀÀÀÀÿÁÀÿÁÀÿÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀ*c186E(s112W% 0dàààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà*c187E(s106WdÿÿÀÿÿÀÿÿÀÀÀÀÀÀÀÿÁÀÿÁÀÿÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀ*c188E(s106W%dÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÿÁÀÿÁÀÿÁÀÀÀÀÀÀÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀ*c189E(s91W%dÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀ*c190E(s76W%dÿüÿüÿüÿüÿüÿü*c191E(s68Wdÿüÿüÿü*c192E(s66W %dààààààààààààààààààààààÿüÿüÿü*c193E(s116W%dÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€*c194E(s120Wdÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€*c195E(s112W %0dààààààààààààààààààààààÿüÿüÿüààààààààààààààààààààààà*c196E(s28Wdÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€*c197E(s208W%0dÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€*c198E(s112W %0dààààààààààààààààààÿüÿüÿüààààààÿüÿüÿüàààààààààààààààààà*c199E(s160W%0dàààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààÿÀàÿÀàÿÀàààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà*c200E(s106W%dàààààààààààààààààààààààààààààààààààààÿÀàÿÀàÿÀààààààÿÿÀÿÿÀÿÿÀ*c201E(s106WdÿÿÀÿÿÀÿÿÀàààààààÿÀàÿÀàÿÀàààààààààààààààààààààààààààààààààààà*c202E(s136W%dÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÿÁÿ€ÿÁÿ€ÿÁÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€*c203E(s136Wdÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÁÿ€ÿÁÿ€ÿÁÿ€ÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀ*c204E(s160W%0dàààààààààààààààààààààààààààààààààààààÿÀàÿÀàÿÀàààààààÿÀàÿÀàÿÀàààààààààààààààààààààààààààààààààààà*c205E(s64W dÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€*c206E(s208W%0dÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÿÁÿ€ÿÁÿ€ÿÁÿ€ÿÁÿ€ÿÁÿ€ÿÁÿ€ÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀ*c207E(s136W%dÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€*c208E(s116W%dÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€*c209E(s136Wdÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€*c210E(s120Wdÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀ*c211E(s91W%dààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààÿÿÀÿÿÀÿÿÀ*c212E(s76W %dààààààààààààààààààÿüÿüÿüààààààÿüÿüÿü*c213E(s76W dÿüÿüÿüààààààÿüÿüÿüàààààààààààààààààà*c214E(s94WdÿÿÀÿÿÀÿÿÀàààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà*c215E(s208W%0dÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀÁÀ*c216E(s208W%0dÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€*c217E(s66W%dÿüÿüÿü*c218E(s68W dÿüÿüÿüààààààààààààààààààààààà*c219E(s208W%0dÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€*c220E(s112W
dÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€*c221E(s112W%
0dÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿø*c222E(s112W %
0dÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿøÿø*c223E(s112W%dÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿ€*c224E(s79WdÀðøÀ>}ÀxÀpÀà€ààÀÀÀààà0p0x>0?ûðóðáà@€*c225E(s80W d€à?ðxøp8àà à à àà8àxàðçàÿÀàðàxàà àààààðÿüÿøïðâ ààà*c226E(s100Wdÿÿ€ÿÿ€ÿÿ€ÿÿ€ÿÿ€€€€€€ÿÀÿÀÿÀÿÀ*c227E(s58Wdþ?ÿÿ÷8ç88888888888888888*c228E(s97WdÿÿÀÿÿÀÿÿÀxÀ<ÀÀÀÀÀÀàðøxðàÀÀ€ÀÀÀ<ÀxÀÿÿÀÿÿÀÿÿÀ*c229E(s82WdÀÿÀÿÀþ€¸8xpððàààððpx8>¸ðà€*c230E(s97Wdðø€<€€€€€€€€€€€€€€€Ÿ€ÿàüðpp0*c231E(s58Wdþ?ÿÿñÀáÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀüüx*c232E(s100WdüüüüÀÀøþ>ß8ÇpÀ`Á€àÁÀàÁÀàÁÀàÁÀpÁ€pÀ8Ç>ßþøÀÀÀüüü*c233E(s82Wd<ÿÿÀÃàðp888ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ888pðÃàÿÀÿ<*c234E(s100Wdüÿÿ€ÿÀ?Wà|ðxððxðxà8à8à8ðxppxð8à<ÀÀ€€ÇÇãŽ8ãŽ8óŽxððÀ*c235E(s74Wd øü>€€Ààà?ðzxp8àà ààààpp8<|øðÀ*c236E(s58WdÀÇð?ïøqþ<àxÀ0 À0 À0 À0 àxðü8ÿø?ðÀ*c237E(s118W"d pððyàÿÀÿÀÿ€ÀÀ8à8àp d€?ƒÀÿÀÿÿ€øÿð<`€?ÃÀÿÀÿÿ€øÿ`<*c248E(s40W$ dÀÀñàààààààààñàÀÀ*c249E(s42W
d?Àààÿðÿðÿðÿðÿðàà?À*c250E(s25W d<~ÿÿÿÿÿ~<*c251E(s121W!#d>><<xxxðððàà<à|ÀüÀþÀÞ€€€žžüüüøøøð*c252E(s67W"dxpýøÿüü>>?€?€>*c253E(s50W"d@ðøüüð<àà|øà€>xà ÿüÿüÿüü*c254E(s42W
dÿðÿðÿðÿðÿðÿðÿðÿðÿðÿðÿðÿðÿð

  3 Responses to “Category : A Collection of Games for DOS and Windows
Archive   : CROSSP6C.ZIP
Filename : CO100R12.LJP

  1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

  2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

  3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/