Category : A Collection of Games for DOS and Windows
Archive   : CC3D34.ZIP
Filename : RV4A.JPG

 
Output of file : RV4A.JPG contained in archive : CC3D34.ZIP
ÿØÿàJFIFÿÛC 

(1#%(:3=<9387@H\N@DWE78PmQW_bghg>Mqypdx\egcÿÛC//cB8BccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccÿÀP¸"ÿÄ
ÿĵ}!1AQa"q2‘¡#B±ÁRÑð$3br‚
%&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyzƒ„…†‡ˆ‰Š’“”•–—˜™š¢£¤¥¦§¨©ª²³´µ¶·¸¹ºÂÃÄÅÆÇÈÉÊÒÓÔÕÖ×ØÙÚáâãäåæçèéêñòóôõö÷øùúÿÄ
ÿĵw!1AQaq"2B‘¡±Á #3RðbrÑ
$4á%ñ&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz‚ƒ„…†‡ˆ‰Š’“”•–—˜™š¢£¤¥¦§¨©ª²³´µ¶·¸¹ºÂÃÄÅÆÇÈÉÊÒÓÔÕÖ×ØÙÚâãäåæçèéêòóôõö÷øùúÿÚ ?ÝQšxâ˜)wU\ÒĝoΞ‡=ù¨ªXúS*ôújŠpëÍAK`>•*®;~5Çzvvü¹¢ã±%€ƒÒ–‚Š3EQE0
(¢€†E1—ÔSûš1‘ëT…b"¸Çpiµ>008¨™@=i§p°Úi ”êkýhbER¥ƒ)iãÁÍ= ëQ¯^”ñÔS8$t©f¡FÈæÓšØ–‚}j€1Þ¢ÜIäšE|Å­?Ì,¼*¤Äç9?:7)(`3ìj]ƬXºbZEј
x¸R2õ•âGýû …ê=ª î(zSŒtîJd
üCð4¾z¨äÎ©«í'¶EE#(³Ñ .âÇ,?:•]AS‘X3H<¶Ú£ñ¥Ò¯Š·•)çªûŽâ“mnOc~Šj¸nŸ:¬ À&¢f$õâœ\r1LãõI ‰HÃ4´†›b#¤¥¤¤ ÀTSêH¤FPžÙ@j‰mg@*ÃŒ;~¢ž<;nÃçÔ#'ýñþ5ºöª™ÛDƒÿ<G/ˆ5x É
¥¶‚ÐÍ2M84Ûk@ª’A( ´£ŸÈÕ­!VVêGF²(ظúkÿ„¯PnŽÓþüŠÛÐu9õ'o4D»?"KPÐèé*1!ôžc{U-!l†¢,OSÅ)rE-€9¤Ü}M7œÒóEÅs(\.yâç'­eyì:
zÜFZ‹sQfâœ&íý+;ÎSùÒîc‘ÜSÔw4<à;QçäûšÍó­H¯œg·­ÌËÌC{ûÓFÐxëUƒŒ ö¡%É? æe°Ùg5L6žƒÚš·
PŸNÙ 9‰Z0Aïõ¨<’ÆwŽ$‚¢óþl“@¹‰U?=â+óÇ›ÇLSÌ¥†(ÈÙe_ºFj ˆ>Ó †ìo^¸VÁÍXÎÒ
güxɵ±Žº-¨ùZII=†8­
8-Z8ÚÇq,9©_î#p

  3 Responses to “Category : A Collection of Games for DOS and Windows
Archive   : CC3D34.ZIP
Filename : RV4A.JPG

  1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

  2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

  3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/