Category : A Collection of Games for DOS and Windows
Archive   : CC3D34.ZIP
Filename : DESTINY3.ROL

 
Output of file : DESTINY3.ROL contained in archive : CC3D34.ZIP
\roll\default HFÙ÷ j r c r ¯ © © A¯ Tempo¿„/„/UËC€?Voix 0ìð>4ËÙ J NJQ JNONJO NLNJ NJQ JNONJO NLNJ NJQ JNONJO NLNJ NJQ JNONJO NLNJ NJQ JNONJO NLNJ NJ JNONJO NLNJ NJQ JNONJO NLNJ NJQ JNONJO NLNJ NJQ JNONJO NLNJ NJQ JNONJO NLNJ NJQ JNONJO NLNJ NJQ JNONJO NLNJ NJ JNONJO NLNJ NJQ JNONJO NLNJ NJQ JNONJO NLNJ NJQ JNONJO NLNJ NJQ JNONJO NLNJ NJQ JNONJO NLNJ NJQ JNONJO NLNJ NJQ JNONJO NLNJ NJQ JNONJO NLNJ NJQ JNONJO NLNJ NJ JNONJO NLNV-Timbre 0Voix synbass1Volume 0Timbr
33s?Ôfff?øš™Y?ÍÌL?@?0333?Lff&?^š™?}ÍÌ ?“?Pitch 0Timbrff†?Voix 1ìð>4Ë÷ Q>WZ+]XBXZVV@QVXZZV].[]_[+ZXSV V?UVV@XATX>Y[]B ZV+9?X9VMU>X>Z
Z]]
Z
9V-V]V½9W9;T];]\]í]^Timbre 1Voix synbass1Volume 1Timbr 33s?”fff?®š™Y?ÏÍÌL?Ý@?ý333? ff&?. š™?= ÍÌ ?M ?™ Pitch 1TimbrÃõˆ?Voix 2ìð>4Ëj 2Y7]9Q9 ;V/>W7Z9Y;YZ@ VC<2X>7WXZ Z]5[ +-V9;U;Z>[I]#[°[
2ŠQQTVVTimbre 2Voix synbass1Volume 2Timbr
33s?Ÿfff?®š™Y?ÄÍÌL?Ý@?é333? ff&?0 š™?= ÍÌ ?[ ?Pitch 2Timbr\‚?Voix 3ìð>4Ër VZ.VZ] V@QVXZ-Q- /V;2XVVOU8/Y<[<W0<]/[]_25V? 7V@9 9
-;V/2X27V7XCX
/U/&W&+W7-W-/W/&»&fTimbre 3Voix synbass1Volume 3Timbr
33s?”fff?®š™Y?ÉÍÌL?Ý@?ô333? ff&? š™?= ÍÌ ?k ?Pitch 3TimbrHáz?Voix 4ìð>4Ëc VŒVK]PZ -YQ<0[0W Vq1[
-?--
/V;VmV@X,U|2V27W+VXMVtYZ VvVJZ Timbre 4Voix synbass1Volume 4Timbr
33s?“fff?¥š™Y?ÃÍÌL?Ý@?ÿ333? ff&?/ š™?= ÍÌ ?X ?Pitch 4TimbrÂu?Voix 5ìð>4Ër :[2Y»+W]V XbQ]"[ +VLV‚]+_G]ZPUF_ZVCZ7Z2fTimbre 5Voix synbass1Volume 5Timbr 33s?®š™Y?ÌÍÌL?Ý@?è333? ff&? š™?= ÍÌ ?e ?Pitch 5Timbr{n?Voix 6ìð>4˯ \$---$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$---$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Timbre 6Voix bdrum1a@wbdrum1@Œbdrum1a`7bdrum1Lbdrum1aVolume 6Timbrš™Y?®ff&?ÝÍÌ ? ffæ>= 33³>Pitch 6Timbr€?Voix 7ìð>4Ë© \Timbre 7Voix snare13Volume 7Timbr33s?®ff&?ÝÍÌ ? ffæ>= 33³>Pitch 7Timbr€?Voix 8ìð>4Ë© e000,''''''''''''''''$000,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Timbre 8Voix bdrum2?ÆVolume 8Timbr@?®ff&?ÝÍÌ ? ffæ>= 33³>Pitch 8Timbr€?Voix 9ìð>4ËA€%¿%Timbre 9Voix cymcrashVolume 9Timbr33s?®ff&?ÝÍÌ ? ffæ>= 33³>Pitch 9Timbr€?Voix 10ìð>4˯ Œ2Timbre 10Voix hihat23Volume 10Timbr33s?®ff&?ÝÍÌ ? ffæ>= 33³>Pitch 10Timbr€?

  3 Responses to “Category : A Collection of Games for DOS and Windows
Archive   : CC3D34.ZIP
Filename : DESTINY3.ROL

  1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

  2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

  3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/