Category : A Collection of Games for DOS and Windows
Archive   : CC3D34.ZIP
Filename : 3D7.IMG

 
Output of file : 3D7.IMG contained in archive : CC3D34.ZIP
qÿÀGÿÀ
ÿðÿø
ÿÀ
ª°
ÿ€?À
ª«ÿªª° 
þÀ
ª¼zª°@ € üÀ
«Àª°€ @ øÀ
®ê°€0 à0@ øÀ
¨*°þ € ðÀ
°°’ € ðÀ
À°#’p€|̺à8!ðÂ. ðÀ
€°#ˆ
"@ DA €""" ðÀ
€°#ˆ
>À DA €>"> ðÀ
°#ˆ
‘ @ DA € " ðÀ
°#ˆ
‘"@"DAˆ ˆ‘""" ðÀ
°#|pαœ :ó™>üp;œÏιœ ðÀ
Àp ðÀ
8p ðÀ
†p ðÀ
a€p! ð<À
pp! ððÀÀ
Œp! ðŒ<À
s‡€p! ðƒÀÀ
 i°! ð}À
š°! ðÁÀ
v°! ðxÀ
€ °! ðˆÀ
€°@ ` `À ðx À
À°#@ @ ð€ðÀ
°°#@ @ ð8À
¨*°#Á‡ø.ÇÈàáã€îãâÀ>,89ÜçÎL ðÀ
®ê°#!H¢@™B""$@D! 2DD‰"P ðÀ
«Àª°#áHœ@‘Bà"'ÀT! "|Dˆâ ` ðÀ
ª¼zª°#!H‚@‘B"$T! "@DP P ðÀ
ª«ÿªª°#!H¢D‘B!""$@(! "DDq""H@ ðÀ
ª°#×íg89ñÀàùӀ(øçpw88 áϜÆ@ ðÀ
ÿð
 € ðÀ ðÀÀ ðÀ! ðÀ! øÀ! øÀ! üÀ! þÀ! ÿ€?À! ÿÀ! ÿÀ# @ 0€0 ÿÀ € #@Ä?€ À€
#@Dˆ$€ `€€ #‡.c×<<D$–¸ÌÂóɀrà 
.>8°¼f:p#ˆ„Hˆ‚DB/"d$Bˆ$J‰" 
bDÈ"Dˆ#ˆȈžDGHˆ>D$B‰ä ‰> 
Â@ˆ ž"Dø#ˆ„¢D興 D$BŠ$
‰ 
@ˆ¢"D€#ˆDG¢DHȈ"D$BŠ$I‰‘" 
Dˆ¢"Dˆ#G<3‚:ç';œæï߁qӘÀs˜;œ 
Ž9Ü ‡  ø8  DD8! DpEã1Ӏ! xˆ@$@! HˆLñ'À! DˆE$! DˆE$@! æs÷à8èéã€! ! À8 À
@D € @D € #çÎL9p.\ãŽ1ÎëžEcŽ\Ň 
8xà;¸s¸|#"PD€!QB$DA""„Q"H€ 
‰‰ #â `D€!óŽƒäDO""ß"O€ 
ˆ‰ðùP # PD€!AB„Q" "„"H ˆ‰
P #""HD€!Q"#„Q"D¢DQ"$H€ 
ˆ‰ˆ  #áϜÆ9àxãŽÁŽ|3Ž<Îç 
>tà>p x 
  8
p €! 
Žx¸Ü9Ü>! 
@„Dˆ! 
<@„|¨! 
D@@¨! 
‘D@DP! 
Î:ð8P<! -! -80 € @ ð€ @ ˜€ #8àøÂ.‡Žw8‹a˸ùˀ ˆ‡‹‡ # ‘E"@"""DQ"D ‘’$’&@ ˜€FH€#‘9ð"@>">ÄQ"|Ÿ$"$@ ðƒÄO€#‘"@ " DQ@$B$@ €„DH #‘E"@‘"""DQDH‘$Š$@ €„DH€#Î8àð;œÏιœ«Ž8Î¹Ï>ùÎh ãó®g  € 
ð€  ˜€ ! ˆ‡‹‡€ @ ˜€FH€€ @ ðƒÄO€@ € €„DH €„DH€ ãó®g ÿøøP¹

  3 Responses to “Category : A Collection of Games for DOS and Windows
Archive   : CC3D34.ZIP
Filename : 3D7.IMG

 1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

 2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

 3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/