Category : A Collection of Games for DOS and Windows
Archive   : CAVES.ZIP
Filename : LEVELB.SAV

 
Output of file : LEVELB.SAV contained in archive : CAVES.ZIP
ŠŠŠ  ­ü­    Š     ­ü­      Š       ­ü­      Š        £­ü­       Š          ­ü­        Š           ­ü­        Š             ­ü­         Š                       Š                 Š                Š              Š                Š                  Š                  Š¼¼¼                 Š¼¼¼¾¬¬¬¬               Š¼¬¬¬¬¾¾¾¬¬¬¬¬                Š¼¼¬¬¬¬¾¾¾¾¾¬¬¬¬¬                   Š¼¼¼¼¼¼¼¾¬¬¬¬¬¼¬¬¬¾¾¾¾¾¬¬¬¬¬¬                   Š¬¬¼¬¼¼¼¼¼¼¼¼¬¾¬¬¬¬¾¾¾¾¾¾®®®®                   Š¬¬¬¼¬±²±²¬¼¼Þ¼¼¬¬¬¬¾¾¾¾¾¾®®     å              Š¬¬¼²³²³²±²³Þ¼¼¼¼¬¬¬¬¬¾¾¾®®®                   Š¬¬²´²±´±³²±´ÞÞ¼¼¬¬¬¬¾¾¾¾®®                   Š¬¬±²²±£ ²´±²¼Þ¼¬¬¬¾¾¾¾¾¾®®                   Š¾¬±²²´ë ³²²´ÞÞ¬¬¬¬¬¾¾¾¾¾®®                   Š¾¬²´²±³´±´±²Þ¾¾¾¬¾¾¬¾¾¾¾¾®                  Š¾¾¬´²´±±±²³¾¾Þ¼¼¬¬¬¬¾¾¾¾¾¾             ÀÀÀ      Š¾¬¾¾¬´±³´¬¬ÞÞÞ¼¼¾¬¾¾¬¬¬¾¾¾®             ÀÀÀ      Š¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾Þ¼¼¼¬¬¬¾¾¾¾¾¾¾¾®®      Á     ÀÀå       Š¾¾¾Þ¾¾¬¼¬¾¬¬¾¬¾¾¾¾Þ®®                     ŠÞÞÞÞÞ¬¬¬¬¾¾¾¾¾ÞÞ®®®          å  À      ŠÞÞÞ¾¾¾¾¾¬¬¾¾ÞÞÞÞ                 Š¬Þ¾¾¾¾¾¾¾¾ÞÞ                Š¾¬ÞÞÞÞÞ              Š¬¬                Š¬¼                Š¬                   Š¬                    Š¬¼                   Š¾¬                  Š¬                 Š¬                 Š¬                Š¬¼              Š¬¼             Š£¾Þ£            Š££££            Š            Š             ¿Š                Š                  Š   å             Š                     Š                     Š      £             Š              £     Š                    Š  ¿     ­­­­       Š                   Š                   Š  å                 Š                     Š                         Š                          Š                         Š         å               Š£                           Š          £                  Š            ë     °         Š                             Š                  é     £    éŠ         å      £       Š   ë           ô   Š        Ší°°ŠŠŠšš

  3 Responses to “Category : A Collection of Games for DOS and Windows
Archive   : CAVES.ZIP
Filename : LEVELB.SAV

  1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

  2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

  3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/