Category : A Collection of Games for DOS and Windows
Archive   : BIO991.ZIP
Filename : BIOLOGO.SCR

 
Output of file : BIOLOGO.SCR contained in archive : BIO991.ZIP
ý¸ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»º  ÛÛÛÛÛÛÜ  ÛÛÛÛÛÛÛÜ  ÛÛÛÛÛÜ        ÛÛÛÛÛÜ   ÛÛÛÜ   ÛÜ    ºº  ÛÛßßßßÛÜ  ßßÛÛßßß  ÛÛßßßßÛÜ       ÛÛßßßßÛÜ  ÛÛßßÛÜ  ÛÛ    ºº  ÛÛ  ÛÛ   ÛÛ   ÛÛ  ÛÛ       ÛÛ   ß  ÛÛ  ÛÛ  ÛÛ    ºº  ÛÛÛÛÛÛÛß   ÛÛ   ÛÛ  ÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÜ ÛÛ     ÛÛÛÛÛÛÛÛ  ÛÛ    ºº  ÛÛßßßßÛÜ   ÛÛ   ÛÛ  ÛÛ  ßßßßßßßß ÛÛ     ÛÛßßßßÛÛ  ÛÛ    ºº  ÛÛ  ÛÛ   ÛÛ   ÛÛ  ÛÛ       ÛÛ  ÛÜ  ÛÛ  ÛÛ  ÛÛ    ºº  ÛÛÛÛÛÛÛß  ÛÛÛÛÛÛÛÜ  ÛÛÛÛÛÛß       ÛÛÛÛÛÛß  ÛÛ  ÛÛ  ÛÛÛÛÛÛÛÜ ºº  ßßßßßß   ßßßßßßß   ßßßßß        ßßßßß   ß   ß  ßßßßßßß ºÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ͹º     P P E
  I
 I
                P P          ºº    P E
 P I
E
   I
             P   P         ºº    P E
 I
  P E
   I
           P     P  E
     ºº   P E
I
     P  E
   I
        P       P       ºº  P E
I
       P  E
   I
      P        E
P      ºº  --------------------* -------------*
-------* --------------*
-----      ºº             P 
E
     I
 P       E
         ºº              P  E
    P I
     E
    I
      ºº               P   E
 P   I
  E
    I
       ºº                P   P E

    E
I
    I
     [‹t‹m‹]‹ ºº                 P P   E
 E
   I
 I
          ºÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ͹º                                       ºÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ 0&‰>ÅŽn3ö軝&‰>Å–n3ö諝&‰>Åžn3öè+(nè“Å®n耣°nŶnèt£1žnèh£ÀnÅÆnè\£ÈnŒÆmŽhn&Ç

  3 Responses to “Category : A Collection of Games for DOS and Windows
Archive   : BIO991.ZIP
Filename : BIOLOGO.SCR

 1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

 2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

 3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/