Category : Science and Education
Archive   : WDBDISK3.ZIP
Filename : MWDB5.CCI

 
Output of file : MWDB5.CCI contained in archive : WDBDISK3.ZIP
én{“XÍ?ù¿›“‰ûû˜Ë
Oêºq{ëvn=+€÷¤ºìxª½LCWr ?vîím%í xîõœ‹
¾½lµâèm%ï#Þ>=ë_qõœð’üj†:)Û”øç8ß.ø
%Ÿž·ž·®Ñ¯AAš#Þñèq㢒üò` À B— ‹
èqó = ` ô±Y = õÍê ±Y öÅ ! Íê ÷¾D
/6
¨¯ Å øær rŒ
5¾D
ùù4
Jj çs úØ
ú5
ûâ2•ò/ ×
üí3â2ýí2í3þÂ:XÿnÂ:nlklk¨qq°wõ™j®¤ø& ^] !§ ñ§ ñÞ 1º » +
` º » ÷ ; ð
ØÊ


“+
a ü
® ø™
ô qÙ
tÄ
ê¤
j
âŽ
†Ó
)ý
¯™
ôA
³A
³× ‘× ‘œ Ëc #Œ Œ ‹ Ž| K Gô¤ÎSŠpßò ó5ñr5 Ç5 ÇM ±
M ±Ï Š Ï Šž
j°
7 °
7§
à]
çh Wf åãÄb ¬ð šQ
^C
Ä
C
ÄA
¾A
¿?
»@
¼5
éò Áò Á] ùÿ
œ€ÿy¾þz¾þy½þy½þ·Cþ·Cþ·éý ÆýÖ óýÖ óý
ÓýC
&þ,
–ÿ,
–ÿÛ
½ÿ_ áþf ¯ÿ¨ Œÿ ù ™ù ™ Ë
Êj { ±ß Œ Nz °Þ C
è_
UQ
ïˆ
yÙ 7¥ ŽÚ 7˜ X¥ Ž  U™ X¤ V  VÄ ™¤ Vñ
’á
€j
¸h
á ûÄ š 2ˆñ
’!mª9÷¶ò3]2ˆ"Ó
®ø %
·¾
ËÜ
Qò
Áy¥mª#[7yHœÒ«{¢ò?>  ò=󯿝“1€™R8ZÎ7777.ªò
7œ
Œ zÓ
®$<?û
$y ¬& ɇ
 È
íX
p[
aW ~ G£õÌ$H!%„¾y}æÀ² [7%P ¬§ý
8dç÷î)ž{à(ƒ WRW>ßm~Ï„øgÇߝcƲ”bb4L&2Ö‡+ñ…à¨*ß%
+§<?&T&¿%™S%—À#óÀ"Ìõ!óp"õk"÷ ÀÒ ”µ>Î:™¡P'é ¢(
å2
¬[ Û } %!» Á Œ / » H à ±â
k!#Î
Ö#Þ
_$ &$|é$z–%3ˆ%TÖ%TÖ%©D&£Ó&H
$í ·$Ö ÿ%,
I&œ
ô%Z&5©' ç'¼{)™ú)Ã))â(1*1*‘Öi×f}×€9ؼK׊×aG)\ù'ý'T&(
O âé ¢)Þ² §QV
*f & sï8Þ²+_ › ` ‘ gf &,ù›_ -8õÄÂÁàù›.a: )B‘• p’8ö/‰w!êb;0
O Å0Û¿¾ÃÝ *3j”8ɉw1 u œú ¢ 2 u n Ð Î c 3Î c o
ñ

‰ 4Ý
‰ Ù
v  
{ o
 r
Å Æ b 5Æ c ž Ö { [ Á¢ 6÷þú4]úWêúZ@ú’•úFû˜6üXÎüXÎüà¾û÷þú7è Mþ­ ‰þ8­ ˆþ; ‚þ ¶ý; ŒýX ôý® ¡ýè Mþ9¾
Ôþ¾
Kÿz
ÿ€
“ÿ!
#ÿš  Œ M j ä Û Ùþ! qÿ þþ þþc åþ€ \ÿã KÿÛ Ìþ0
Øþö £þ¾
Ôþ:\¾8\;&Ö <È´dܵ1J»7åÈ´=S_S_>GºIÅ?ãmܘ$K‰'ãm@›ÛõµÑ_D ›ÛAýŒª-ÐñüŒB¶ !E L!<ä ‹ 9 ÖÒ#¸ô­W1Á Ây ¶ !C«
E!V
²!*
-"Ó ’!ú ì Ì !· Ò %
$!ª
F!DlYð”€í2EXkåFk幈W»Æ´GÆ´X±—¨H¨f:|ÿI:|ÿk»þ5Šþ¡Óýßšý|éüJ|éüÞüKÞü½4üÄ üLÄ üuäû/üM/ü'jüüNüeüãüOãüÎ|üO¨^ü‘{üP‘{üâüQâüŸOýR Ný<þS<þ1FÿT1FÿQnHUnHucVub~¤W~£b=n X!øIMYM<LZ<LÚÿ ÿž[ÿžÓþÑ\ÓþÑ¥þÜ]¥þÜ þ^ þ’þß<ý<õûÂ_õû¯úh`¯úh”úca”úcMùÝbMùÝþ÷K×÷°BøŠµù¶cµù¶ú±ZúRgûküˆ ‹ýz d‹ýz •þ èþ0 eèþ0 œÿ¾ fœÿ½ = s
Ðç q‡
³%
g³%
´÷ ú
hú
‰O :
ilY*¦:
jàú'
Sûo
5ül
Šü@ 3ý iüÖ [ü¢ %ú 'úT
àú'
k ä¼ƒäl¼ƒä»ãËKãé‹ã ãØ åâmØ åâÙ
ìânÙ
ìâX ÅâJ ;ã (ã{ ;ão{ ;ãï ¿âþ
â âF LâF ì፠Æá¡ …á
ˆáp
ˆáÖ _á&
Ká
áð
Hà¤
SàNß]aÝíÜíÜå
aÜjÝÃ
Ü
ÞÚØ ¸Ùz
ÛÝ
AÛÍ
wÚÍ
wÚ¿
þÙ:Ú¤ÙF«ÙpgSÙo ÙÑwÙã;Ú8EÚc˜ØœÙwÚ±ëِrÚæØtÚtÚ¼TÛSóÞqSóÞRàHÑàxœá%¸àAXá‹â?šâqÏâAÜâ$
åäåð3æÝæ=çû•æû•æ(çÝ
èÙ8ééàu雋éÚ éêp`éàÖéT9êþÙê:'ëÙëÙë`òë7ðì´æì¯ìƒbìO„ëuŽêJšë aë êÈÂê.Èéµ
æéµ
æéV
;êR
.ëã ûëí ¶ì; Ïìã híÏ Ní
ìíj

î½
–휲íxïxïF¾ïZï¹
ðŠ
¾ï»
ð«
„ð&ÎðK
lñK
lñä ÇñË ò¶ Rò| ×ñ¶ fòw îò= ÷òÄ èñË äðË äðH «ïZ XïG ¨ïõ
JïŒ ©ð^ óð@ Uð0 ×ð¾
ñÁ
}ñœ
¶ñ0
¨ði
}ð¢
&ñ¡
ÈðÍ
Óðœ
™ðœ
™ð—
@ðr—
@ð
kïs
lï
gït
gï» Uï» Uïº Tïu» Uï¯ )ïv¯ *ïœ ½îw ¾î ™îx~ ™î! uîa jîy` jîT RîzU Sî jî{ jîéVî|êVî´3îæEî}æEî} "îG :îëî óí~ óí ðí ñíòìí± î¿ãí‘99îcMî›4îmîY?îTñí-îð—íð—í í‚‚
í3æìƒ3æìG>íãÿìcì}ë„~ëHë…Hëë†ëÎê ëÈ ëê‡êˆ%é<鈀›÷cøŸùhÆú€(ù´ úèLù„òúøúøú7‘ù72û{Ñúuûž¾ú¬xû¼ú Áû5ÖúÞ9üâû 'ýàDú=Æú8ú%Yø%Yø\ûe¯÷…üù™Cøuõ`¦öfGõ)Šõ!Pô>EòÅò4èñŒ”ðfúî*„ðFïÕòïÑëñÑëñÍæòõró‡+ô2ói;ô}óì?ôÔhóêôêôÂ`ó¾2ô¸Zó~wó³Hôwxóg'ôO®ó Ðó4HôÛ,ôÛ,ôA²ôXgõmõæõx öx öµãõC]ö€›÷‰<éLécˆé`¡ê‰l–êîÔê•ëUNëŠUOëº)닺)ë¯S댯S넄썄„ìe쎏eì>¦ì>¦ì->í,>í2Jí‘2Jí Þí’²¿í±í\í“\íXí”Xí³&íâ’ì•â’ìRìë˜ëë–˜ëë
ˆë— Šë&jë˜&jë9âê™9âêiaꚉAêiaêÚÄé¾éL¿ç«IçH9ç\æʶåRå}
塌塌ålUæÌºå€ å¯D塌䛓ÓðœO<ðž.ï\ýï;-ïž:.ïR‹îX ï¡Éîž/ïŸH¢í #ìqüìâí» î¹ØíQÏì#졲¿íëòíV‡í¢ÇIïœtîÛîÞí£V‡íÂÿ íuÿ í‡ÿNí6ÿ,í¤6ÿ,í˜þùìýýŠí®üî³û€ï¥³û€ïYøAï@÷»îMöï’õüîõ¸îDõžîõBîõ‰îõ‰îÀô×î¿ôî<ô~îÍóÃîÝóï”óÉîªó@ï†ó×îóUï}óï}óï¹óö惡óöïGôÓïåô˜ð8õ)ðsõ ðöÆðöñmö¼ðoöfñèöañûöUòZ÷¸òí÷Iòeø\ò§eø\òê÷ròø~ó¨ø~ó÷øûóÝø&ôvøÌóPù“ôú“ôÙúföÛûÔö¨ÉüÝöýáöý÷ý÷ þÐ÷Çþ³÷Uÿ ö:ÿõ—ÿŒõÕÿõ•ÿˆô•ÿˆô_ÿ[ô•ÿkô•ÿôÉÿô ÿ¥óFOôòãó©òãóG˜óANóªANóI•ò«I•ò?òºKòðñ¬ñññ6½ñ^;ñ…ñZ¿ðþïܗﮤïˆ9ï6ïÇIï­÷æ!äö¥!÷æ •÷± ÿ÷] º÷ aøJ Í÷Ýsø[ŸøÀmø‡ ø!Ã÷¥ñ÷û†ø ßù…àùÆVú”Vú”ãúº2ûalû^*üÐÏû8üùYü[¾ü‰»üÝXüöŠüeü„¿üf&ý´%ý`ýïýÏýÏý }ü¿ÙûÖ nü7!jýP!$ýŠ!¡ü³!~ü"“ûI"Aûß"·ú#¸úX#ú×#Aù$ ÷5# ÷5#)÷#ÓöN"÷æ!®g)Û¯ì7Ùì~ß@ìaÜüìEÛíEÞ{íjÛîí ÛÆíöÜîäÝ)î<Ý‹î?à²îFåuîšåVîkè¾îÑç¿îÁèóîÍçüî ëãî4í¹î¬îîî)ðHï-ðHï-ðIð/ðþðµññµòzðºñ4ð¥ðëï·ðvïžñ’îÄñ;îÀíýíìŸíãísíÛìeí'îBí:í í»î í»îŠìYò%íÞøÁí¿÷«îÉüµî
üKï9ýnïþCï—þ>ï”ï xï|òïö˜ï ñï¢ Cðê ‰ð. IðO
ðµðµðS‹ïðKOÐï@ð†ð®VððrQð„™ð”MðšJðR‡ð¼Kð"øï²"ÂïE%4ï(4ï(vî&“í5'€í€%FíP%ì6Ùц — NŸ
B`
\
—Ò
—È «ÓÈ ªÿ Ð>
>’
@ñ
Ôð
@ Â9 ® [Õñ œf &ÖºŽ®z×®zR=ØR=:ÌÙ:Ìö~§¢ `þÚýˆ©Ûˆ©g×Üg×£‚{Ý‚|腝Ñޝјߘ#œÜ¦.µàµ@ðá@ðo»âo»Wã\;.Íä.Í¿g2‡åÅ ˜¥ ‚æ¥ ‚ ˆç ˆ Iè IY 1éY 1= ^ê= ^O @ëO ?¨
š™
ôì» ¼ J 
íK €
 Ò
H H u îÁ¢ ùh
¹ö
X]ïX]pÎk¸âð¹â ¡™ÍºñºŽc XÛ Ð†
¸”
Z v ‚ yò‚ x† –ó† —ì §¨ Ð9 0ô9 0Ä 7 q® [õ® [¹ ò^ "… šö… ™o q¬ ät  . ³P ”“
3‚
±ñ œ÷ñ œê ¡øÞ±
ùwRµvîúm%Æ\Š×0YÑÅuûÅuµüº-ü]©ý]©r5þ@ðã.؇†YÅ0r5ÿr5å5¼Ïq{Åv–½§R<‹]©R=U‘«HŽÚTK¹ª’üÑYÄ=L'´þÂÄrf-xˆ©gׂ{#ÞíÝ>¹íÞ¨Š^ayŠ¡'´'´ôœ®zŒÊùb|@Q£ÿ‡DD\Øèq a ö¤
dÝ
¶€

X]À3ED Òé
Ø{
Òé
Ø{
Íê Å t/ æq Š¯
QÂ
ù4
¶€
K €
n
×
±Y Òé
Òé
 = â2Êb¬Ž6 Ž6 Ø{
Â:ÊTËYË\©[bQí2©[Ó Ó Ž6 nËYÒ œ ³í ²í ¢˜lk²í µ
QX Qh!é.Q" Iì z#ì z¤ V$§ Þ QË Ö%Ë Öì z&Ë Ön >'n >A (@ Y 1)A ü
Ç*ü
Çè
7+è
7°
7,ü
ź
0Ï
À-Ï
À]
Q.^
Q° `/± `“ ë0“ ë÷ ºÏ Š1M ±“ ë2Ï
À= ^3^
QA
³4± `Ç .5Ç -× ‘6Ç -Œ 7$ H" n >8{ ±å i9æ iÀ p:À p˜ ~;˜ ~ \<˜ ~z î' Ç=À p ]>Ä
¦ý
t?ý
t ?@ @ <A <$ >B @ <Cü
tè
7DK
èK
èEÖ óý¿ þ·CþFÄ
¦Õ
f' ÇG' Ç$ >Hy¾þy½þIò Áö iJö iü ZKü Yö iLü Y,
–ÿM@
»A
¾NC
ÄÄ
¦Où ™œ ]På i
ÊQ® ˆþ þç MþRß Ù 7S/Ô+ mŠ/ÊT/ÔmªU/ÓçØÓ
®Vkå(ÜW(ÜôlYX’ ‚Àc‚Yc‚ƒÏZeøýÜàþ[Üàþ}ÿ\9{ÿ†¹ÿnÿB&ÿ»øý|øý]Þüôü^îü0ýøýføý^føý|øý_|êü|øý`à üÂÝüs-ýat-ý«Ný¢¶þÜuþÜàþb/ü#Äüücv!ýìWýdìWýùÉüeùÉüãüf‘{üùÉügèVýèåýa!þhb"þÆþiÆþý˜ýjý™ýX_ýâüký˜ý OýlÆþ=þm1Fÿ9_ÿn9_ÿsµþorµþb"þprµþ*ÿ„„q}ÿƒÏr„¯é}ÿs„ʐtɐÁÖuʐ”:v”:œöÿwœöÿ”Vÿ9_ÿxnH|‚ûÿšœ÷ÿy”7ubzd„ÅÀö¡72{~£ÁÖ|¾Ø;%B72}72M~L¶o©É˜L!‘Vâ[Ä¢€Ä¢BEW­L-oø<*€Ñ^‚Ñ^Ñã…̃Ģka…Ì„] ƒ-o……Ì‚†‚¨M‡‚¨<©<Lˆ‚J8fŽÿctÿ·ÿž‰Ñ^ÿºêþŠêþÓþÒ‹-oÑ<ŒÑ<V­ÿð­ÿð\ÿÎŽ[ÿÍõþåõþæþ6þ6Ôý¦Ký¦'ýüÙüüJý`týŸ‘týŸtý2Kþþ8MþûŸþß¡þ’êþ¥þÜ“ÔûìµûìØú°2ú°”ÔûìÞû•Þû•ðû?õû–”úc¯úh—µùµ¶ùˆ˜¶ùˆëù~™êù~¸ù9¶ùˆšëù~¿úV›¿úVÍúâœÌúãüùûýùX´ù¶ù×2ú°2ú°Vù°MùÝžKùºùUÐø–ùçKùºŸÌúâÔûì ÔûìÔû]Vü!¡Þû6ü(ôü(ôü¡týŸ¢Vü!·üÉ£Vü!ü»Nû¾¿úV¤­ÿðÀÿ%¥Àÿ%Äÿó¦Äÿóèþ0 §þ6Ëý»¨Çý»¸ý Jý2©Jý1ßüƒüküûE•ü·üɪ·üÉÇý»«Jý1‹ýz ¬’ °Ü(Ü­‘V¥`® ’ ®[ÿÍpÿ*¯pÿ*Àÿ%°pÿ*õþå±Ñ<ýø²ýøs6Äÿó³ýøl´ïÓ ª› œÿ½ µlÎC ðÓ ¶ïÒ &‰
à? Q
”
·”
±#
¸”
³Ê û
¹lÜ»y úy¬8 º‚‚¨»ƒÐ!4<¼<Æ´½<ñ©¾ ä«å¿s çàçÝ^è0Çè<éÀ«åXqæÁXqæs çÂ| <ã| ’äÃ| ’ä| ÎäÄ| Îä|  çÅ|  ç| 8éÆ| 8é@ ëÇ@ ëè
Hì
¯ìÈ
¯ìù ¡ìÉù ¡ìÅ žì
íÊ
xí$
xíË$
xím
<îÌm
<î
Ïî͍
Îî
>ï΍
>ïž
WïÏž
Vï Æï—
@ðÐ
‡á@à"ôÞSôÞÑiaêÄ€êÆÎê-­ê-ëÒ-ëUNëÓ-ëº)ëÔ¯SëbëÕbë9âêÖ Šë„„ì×bë&jëØ™ëëeìÙ>¦ìâ’ìÚ3Jí\íÛ->íXíÜž/ï;-ïÝÞí²¿íÞV‡íúÿ[îßúÿ[înÿèîbÿ’ïÿmïÿ›ïàúÿ[îÔþzíöþ#í6ÿ*íáÿ›ïÌþêî<þ§îÌýØîÊýyïkýrïoý²ïâoý²ïýèïæû¶ïãæû¶ï³û€ïäæû¶ï§úAðå§úAð©ùýï©øvïú÷£ïöïõVïdôÁîÑó$ï¹óöïæ§úAðåúzð¤úíðØúñÊúRñçÊúQñúwò™ùDò›ùùòú4óèÊúRñeû‡ñFû^òéoý²ï»ýªðqý±ðýèðÄüÔñ0üæñ/üTò¼û‰òFû^òêFû^òÓúiòÇúéòbúó]úIóú4óëêø~òeø\òìêø~ò}øgóø}óíú4ó¤ùdóéø~òîuÄòŒ4óïŒ3óŒ¤óòãóðŒ4óANóñ8ÄñòSòuÄòòITð$ñÐðÖCñ•ñ8ÄñóÇIï'Íî¥ ït1ð§ðITðôññeñ8Äñõÿ›ï#•ï'Íïg¡ïITðöuÄòðeòI•ò÷©óëï#óêïø|³3ê|í(úù½$õú!ö&ýûdÿ !Üý !‰¼ ŠÄ ”‹Ñ
_ÿŒÁ ûþ°
ŽþŽ,¹ÿõ xá ¢‘á Æ’ç à“$
ð”ì •
–Hi—W(˜x=™‚·šÕӏ›È+ÕÓ›ÍÂœ¤T aK/òÕv
ÄÒ~Û¤t~ž'Ÿƒ ws¡p
¢’
t£›cþ¤šRþ¥¬ þ¦^ ¿§b ý¨+ ]©
6ª÷©—‰Üé÷©«« + Œ è« +¬~ ­` ÷®G+¯u >!Á
M!Þ
©!“ “!f í!° …!u >!°«
à"±°
#°
#² ¬# ¬#³» b$ç ”$» b$´ø ö&ø ÷&µº
K&º
K&¶˜ç)Æ&Ö˜ç)·Zµ'Zµ'¸g½g½¹Qó Rë ºQ!/¡!Q!»·V"œa#·V"¼ˆÆ ®!³"Ý„ ¤ ‰Ô ½ª¿«¿¾^q^q¿EPf²žþEOÀ“PÊܥÓOÁ
hÂôõÃ``Ä1N 1O ÅÓ .š &B
”‚
Ô Æ[
2« Z
Çò©ó©È¼¬
¼®
ÉÀÈ
ÀÈ
ÊÆ‚
Ç‚
ËÇ
È
ÌÌC ÍC Í¿» ¿¼ ÎÅ) Æ* Ïæ‰
æŠ
Ðàæ
àç
Ñò©ó©ÒüüÓò”
ò•
Ô&
&
Õò¨ ò¨ Öý ý ×ë
ë
Ø 
 
ÙS
Ú%’%”Ûo
B"n
B"ÜÙ
NÝ×
oÖ
pÞÀ
rÀ
sߍ
sà¼
d¼
cáaÑ
bÐ
âÙÏ
ãQ1
ä,Ð,Ðå*¿*¿æ¯®®gèVy¯¯ç/ü.üè1+1,éܺܺê!X!XëPP웆œ†í•v•vî®e®eïLëKðŒKüñ²2üòáóUý%
ôœþ/ õ¬úöâñù÷ •ùø Oùù Eùúüâ)û¸û¸)ûîû®)Èûâ)¸û¸)üŒZîýÇFîþ±Êíÿè¬íþîN»íA~íîºî*ÌðØ•ñÇñª˜ñ|¨ñ ˆì
Hší @¥í ;·í
.»íóIðóúïóIðóøïñò ðó–ïóùï#óêï9óï<óÔï¢óï©óëïeóïeóïÕõ®î1öÆîÕõ®î©óëï1ó¼ð)óêïðÿ¨ô’ÿ1ôôÿ%ôðÿ¨ô‰¯ñ©ÐñÏó²ñôóòÏó²ñÉóòâóxòÊóòŽêïÿ„ê+ MÖ. ŸÖI .×7 7׊ ¬Ø ¦ Ù!)Ù"Á<Ø#À{Û”¸Ûo„ÛÀ{Û$è`Û%ø*Û&úÚ'3©Ú(ó Îà)5
±à*
>á+[
Ñà,V
“à-v
Và.§
0à/®
dà0®
[Ü1˜
Üv
LÜq
¸Û˜
Ü2ã ®Ù3Éãì4Ÿ %ï5
ë6 bë7J Dë8Ù9ä9ýèã:úÙã;z á<¯ $á{ æಠÐ௠$á=2$à>â âR ãâ â?oØð@ùkîAýìB¡\íC?
tíD2ðEZðã9ùä©8ãÞxâlÁâZïãF$åÿŒæȹæ1«æ÷XçqVè âçJç qåhzä|ßåŒräÄåÍää$åG7‹ìßíËìç‘ësïë7‹ìH<ƒçSç9êæ<ƒçIaéœé%²èaéJ ÷ò ­ò~ ó wó# lóF žóï
ó: Ióü
ó= îò) òJ; ò® rò® rò ÷òKw ÿìL® ñMû
Ýñ¶
«ñÄ
üñÄ
•ñû
ÝñN* œñO ñPÁ
ÝìQ>ðž¤ñ5ñëðŠðï\5ð\5ð¾ÚðñÔðÇDï`î`î¸íXÚí+UîWÇîuMïšÇï¥åî î‘{íWíveë©ëÙçêÙçêPÏ루ëëëHÊìÙí
ðí¯gî£ÍîÆ%ïŽûîi<ïhÔïhÔïL–ï@Zð$¼ï>ðRIíSY·éRÜêßôéY·éTºÆéU"1äùÖäÄÌãÕ*ã"1äV™²ç>Áè]o癲çWy éXöyè›éµéçë èöyèY¨ûùZ•ú[Þú\5Gú]{FóRÚó:ró{Fó^dÿ !™þ‘"@þ"šý]#¢ýŸ">þß!þP!âý˜!Üý !_Yýè#`ÐýF#aåýÂ#bÿ«#•þf#·þÆ"·þ`#ÿ«#cfÿY#dlÿ%#eºþB$fŠÿŒ"gP©•sG•; ñF¸¼<FÓXDPªhKKióäÀóäj+6}Þc+7kó"–zkÊ=ó"l´%mLg´­x”³tOdÕýª‘ ìÞýkMgn““o^*I^+p¡qô"áN°ôrÊš°Þr”Êšsããt­vôw¬uü¤ ü£ vöùÞ#6úì#öùÞ#w¬ö°"¬ö°"xâõ*"wöê!föÅ"áõ¯"ãõ*"y´ö¿!´ö¿!z¨÷3 ¨÷3 {4ý°`ýZýÎ4ý°|9ýœ9ýœ}¦ü ~;öÉ(‚ö{(7ö0(+õ'?õ(ƒõõ'¶õ\(Úõ(Üõ}(;öÉ(
õ`' õa'€³öx)?ö)”ö)Ãö¼(P÷)ï÷z(.÷@)*÷Ù)³öy)tþ­$‚"þë$ƒ<þ$%„Õýn%…
þ«%†œýÏ%‡&û¬&ˆÜû€'‰|ü'Š%ü='‹2õ!ŒÄü‘׍µüÀ׎†û,؏ùúא“ûŒÚ‘
üÜ’ÐûݓG‚Gƒ”úAõ`ˆ¤u&ý•!ö%õ–½¡Q|³—&ý!ö˜%õ½™NR;Û* PÂÿwZÿ€>ÿÝ¢þËœþˆ?ÿÐNRšNR;Û* PÂÿwZÿ€>ÿÝ¢þËœþˆ?ÿÐNR›Žœ›œ–ÿ@Éÿ-–ÿ@8ó8óž§ÿÑFÿ÷„ÿ¤¦ÿÒŸgÿ?gÿ? =ˆ=ˆ¡DiDi¢4.3.£0'/'¤IH¥WV¦uÚtÚ§|³âÿ“MÿÖ*ÿ8ÿÞ+ÿ0•ÿ=C¢;åØnú¨*þÂñýÚ,þÒ~þþjþ©*þ©bþx_þÀbþyªþÕþþÕ«þDéý1þE¬ þy þäÝýo þy­Êýæ©ýQÊýæ®þ0þÔçý]ìýþ1¯þìþí°þ, þTþ,±ÈýRþÖúýU’ýðÈýR²4þ†5þ†³UþÛþ¼UþÛ´±þ$´¯þFÿÖ+"Z[/¬ÿHÒÿï”ÿnøþÎøþ|cÿNùþ5±þ$µ
½ ½¶²ÿõ©ÿȱÿõ·ÿ)ÿ_ÿ)¸•ÿe“ÿ•ÿe¹ëþýþ©ëþúøþÙ«þÉøþØ»Eÿ6ÿÓEÿ¼Tÿ Dÿ›ÿª*ÿûTÿ ½ŽþoŽþo¾ºþ‡Šþ|ºþ‡¿ªÿàªÿàÀíÿäíÿäÁyy 6 ûÉÿæ„7ê 6Ãÿÿ©ÿÿ©Ä›ÿ›ÿÅEþy þŽ þC Eþz ÆÜý !'þÙ þ ¼þ\ ÿfPÿ` ÿ&Yÿí‚ÿdªÿ±ëÿ
ªÿv6ÿ«¨ÿO dÿ !Ç ÿ ÿÂÈØÿ¿ØÿÀÉÄîKâÊ™îKãË|íEÚÌÆí*'Íïéïè8ïÖèïéÎôîåíÏåî›îÐúîï8ï/ïAïDî_ïtïÐïï6ï ðúîïÑ™ïîÒ,ðÇïÓÖðñðÔRñ¬ñÕlñ-òÖ¥ñó×"ñÇòØåðkòÙÜíìî´í~îãí
íÜíìîÚžíeðÛEíòíäñ,íðEíòÜ»í
õCíÕõ íêó€í±ó»í
õ

  3 Responses to “Category : Science and Education
Archive   : WDBDISK3.ZIP
Filename : MWDB5.CCI

 1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

 2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

 3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/