Category : Science and Education
Archive   : TRACKER1.ZIP
Filename : SAMPLE2.MAP

 
Output of file : SAMPLE2.MAP contained in archive : TRACKER1.ZIP
k]í Ý\Àù
Éÿe3 ap1íÈøî"ùï|ùuí!ø^î„øDïæø'ðFùñ¥ù¾í|÷£îç÷†ïQøfðºøCñ!ùò†ù)ígö
îÛöîîN÷Íï¿÷©ð/øƒñžøYò ù-ówù‚íÀõaî<ö?ï¶öð0÷òð¨÷Çñøšò“øióù5ôwùàíõ»î õ”ï"ökð£ö?ñ"÷ò ÷Þòø©ó–øqôù6õ„ùlíïóDî|ôïõïï‘õÁðöñ ö]ò%÷'ó¨÷îó)ø±ô¨ørõ%ù.ö ùÛíKó®îßóïrôOðõñ“õæñ ö®ò¬ösó6÷5ô¾÷õôDø°õÈøiöIùíòOî«òïFóéïàó³ðyô{ñõAò¤õó7öÄóÈöôV÷;õã÷óõmø¦öôøV÷yù3íÆðÿíkñÉîò‘ï²òXðRóñòóßñôŸò+õ]óÄõô\öÐôñö†õ„÷8öøçö¢ø’÷-ù:ø´ù¾í!ð„îÍðHïxñ ð!òÌðÉò‹ñoóHòôóµôºóUõpôóõ#õŽöÓõ(÷€ö¾÷*÷RøÐ÷âøsøpùíÌîOî€ïï3ðÍïåð‰ð”ñDñCòýñïò´òšóióCôôéôÌôõyõ/ö$öÎöËöj÷p÷øøšø¯ø-ùIù½ùníní*î*îåîåîžïžïVðVð
ñ
ñÁñÁñtòtò%ó%óÔóÔó€ô€ô+õ+õÒõÒõwöwö÷÷¹÷¹÷UøUøíøíø‚ù‚ù`íìîËìÌîí€ïOî3ðïåðÍï”ñ‰ðCòDñïòýñšó´òCôióéôôõÌô/öyõÎö$öj÷Ëöøp÷šøø-ù¯ø½ùIùeí™êîdëÅî.ìtïöì!ð¾íÍð„îxñHï!ò ðÉòÌðoó‹ñôHòµôóUõºóóõpôŽö#õ(÷Óõ¾÷€öRø*÷âøÐ÷pùsøúùùú­ù}í$é'îöéÐîÇêyï—ë ðfìÆð3íkñÿíòÉî²ò‘ïRóXðòóñôßñ+õŸòÄõ]ó\öôñöÐô„÷†õø8ö¢øçö-ù’÷´ù:ø9úÝøºú}ù©í©çLî‚èïîZé‘ï1ê2ðëÒðÛëqñ®ìòí«òOîFóïàóéïyô³ðõ{ñ¤õAò7öóÈöÄóV÷ôã÷;õmøóõôø¦öyùV÷ûùøzú«øõúOùLíJåéí*æ…î ç!ïçç¼ïÅèVð¡éðð|êˆñVë ò/ì¶òíKóÛíßó®îrôïõOð“õñ öæñ¬ö®ò6÷só¾÷5ôDøõôÈø°õIùiöÇù÷CúÎ÷¼ú{ø2û#ù¨íÁã=î§äÒîŒågïqæûïTçŽð7è ñé²ñùéCòØêÓò¶ëbó’ìïólí|ôDîõï‘õïïöÁð öñ%÷]ò¨÷'ó)øîó¨ø±ô%ùrõ ù.öúçöúœ÷ûMøpûùøÝû¡ùŒíJáî6â§î!ã5ï
äÁï÷äNðàåÚðÉæeñ±çïñ˜èyò}éóaêŠóCëô$ì—ôíõàí õ»î"ö”ï£ökð"÷?ñ ÷òøÞò–ø©óùqô„ù6õøù÷õjú´öÙúm÷Fû!ø¯ûÒøü}ù–íÇÞî¹ß¡îªà'ï›á¬ï‹â1ð{ãµðjä:ñXå½ñFæ@ò2çÃòèDóéÅóðéEô×êÅô½ëCõ ìÀõ‚í<öaî¶ö?ï0÷ð¨÷òðøÇñ“øšòùiówù5ôæùþôSúÃõ¾úƒö&û@÷ûø÷ðû¬øQü[ùÁî(Þ?ïß¼ïà9ð á¶ðþá2ñòâ®ñæã*òØä¥òÊå ó»æšó«çô™èŒô†éõrê{õ[ëòõCìgö)íÛö
îN÷îî¿÷Íï/ø©ðžøƒñ ùYòwù-óáùýóIúÉô¯ú‘õûVöuû÷ÕûÒ÷2ü‰øü;ùgðÞÜð‡ßPñàÄñzá8òrâ¬òjãóaä’óWåôLæuô@ççô2èWõ$éÇõê5öë£öíë÷Öì|÷¾íç÷£îQø†ïºøfð!ùCñ†ùòëùôòMúÈó®ú˜ô
ûdõjû+öÆûïöü®÷vühøÊüù”ñÞòßlòà×òÿàBóüá­ó÷âôòã‚ôìäëôååTõÝæ½õÓç%öÈèŒö»éóö¬êX÷œë½÷‰ì!øuí„ø^îæøDïFù'ð¥ùñúæñ`úÀò»ú—óûjômû9õÃûöüËöjü÷ºüJøýùTý´ù)óÞŒóŽßîóàPôá²ôŽâõŒãuõŠäÖõ†å7öæ—ö{çöösèU÷jé³÷_êøRëløCìÈø1í"ùî|ùïÕùîï,úÒð‚ú²ñ×úò+ûjó}û@ôÎûõüàõjü©ö¶ün÷ÿü.øGýèøýùVôÞ¯ô$ß õ(àbõ+á»õ-âö/ãlö0äÄö/å÷.æs÷+çÊ÷&è ø éuøêÊøëùìqùôìÃùãíúÏîeú¹ïµú ðû„ñPûdòœû@óçûô0üîôxü¿õ¾ü‹öýR÷Fýø‡ýÑøÆýˆù†õ½Ý×õÄÞ'öËßwöÑàÇöÖá÷Ûâf÷ßãµ÷áäøâåRøâæ øáçíøÝè:ùØé†ùÑêÑùÈëú¼ìfú®í¯úîøúŠï?ûsð…ûYñËû<òüóRüöó”üÎôÔü¡õýoöQý8÷ýý÷Çý¼øþvù÷nÞH÷xߏ÷àÖ÷‰áøâcø–ã©ø›äïøŸå4ù¢æyù£ç½ù¢èúŸéDúšê‡ú”ëÉúŠì ûíKûqî‹û_ïËûKð ü4ñFüòƒüúò¾ü×óøü±ô1ý†õiýVö ý"÷Õýè÷ þ©ø;þeù/ø#Þlø/ߪø:àèøEá%ùNâbùWãŸù^äÛùdåúiæSúlçúmèÊúméûkê>ûfëxû_ì±ûUíéûIî!ü:ïXü(ðŽüñÃüùñøüÝò+ý¼ó^ý˜ôýnõÀýAöïý÷þÖ÷Jþ™øvþVù^ùãÝ“ùðÞÇùþßûù
á/úâcú ã—ú)äÊú1åýú8æ0û=çbû@è”ûBéÆûAê÷û?ë(ü:ìXü2íˆü'î·üïæü
ðýöðAýßñmýÄò™ý¥óÄý‚ôîýZõþ.ö@þýögþÇ÷þ‹ø²þIùú­Ý»ú¼ÞæúËßûÙà<ûæáfûòâûýãºûåäûæüç7üè`üé‰üê±üëÙüìýí(ý îOýÿîuýðïšýÞðÀýÈñäý¯òþ‘ó+þpôNþIõoþöþïö°þº÷Ðþøîþ?ùåû’Þü¢ß(ü²àIüÀájüÎâ‹üÚã¬üåäÍüïåíü÷æ
ýýç-ýéMýêlýë‹ýìªýüìÉýõíçýêîþÜï"þËð?þ·ñ[þžòwþ‚ó“þaô®þ<õÈþöâþãöûþ¯÷ÿvø+ÿ6ùýsÞ(ý„ß@ý”àXý¤ápý²â‡ýÀãŸýÌä¶ýÖåÍýßæäýæçûýìèþïé(þðê?þîëUþêìjþäí€þÚî•þÍïªþ½ð¿þ©ñÓþ’òçþvóûþVôÿ2õ!ÿ ö3ÿÛöEÿ§÷Vÿnøgÿ0ù=þ^ÞKþpßYþàhþ‘ávþ â„þ®ã’þ»ä þÆå®þÏæ¼þ×çÊþÝè×þáéåþãêòþâëÿþÞì ÿØíÿÏî&ÿÃï3ÿ³ð?ÿ ñKÿ‰òWÿnócÿOôoÿ+õzÿö…ÿÕöÿ¢÷šÿjø¤ÿ+ùjÿSÞnÿeßsÿwàxÿ‡á}ÿ—âÿ¥ã†ÿ²ä‹ÿ¾åÿÇæ”ÿÐç˜ÿÖèÿÚé¢ÿÜê¦ÿÜëªÿØì¯ÿÓí³ÿÊî·ÿ¾ï¼ÿ¯ðÀÿœñÄÿ…òÈÿjóÌÿKôÐÿ(õÓÿÿõ×ÿÒöÛÿŸ÷Þÿgøáÿ)ù–SÞ’eߍwàˆ‡áƒ—â¥ãz²äu¾åqÇælÐçhÖècÚé^ÜêZÜëVØìQÓíMÊîI¾ïD¯ð@œñ<…ò8jó4Kô0(õ-ÿõ)Òö%Ÿ÷"gø)ùÃ^Þµpߧà˜‘አâ|®ãn»ä`ÆåRÏæD×ç6Ýè)áéãêâëÞìôØíçÏîÚÃïͳðÁ ñµ‰ò©nóOô‘+õ†ö{Õöp¢÷fjø\+ùïsÞØ„ßÀ”ਤᐲâyÀãaÌäJÖå3ßææçìèîïéØðêÁîë«êì–äí€ÚîkÍïV½ðA©ñ-’òvóVôò2õß öÍÛö»§÷ªnø™0ù’Þù¢ßزà·Àá–ÎâuÚãTåä3ïå÷æóýçÓé³ê”ëuìVüì7õíêîûÜïÞËðÁ·ñ¥žò‰‚ómaôR<õ8öãö¯÷ívøÕ6ùp­ÝE¼ÞËßïÙàÄæášòâpýãFåæòçÉè éwêOë'ìÿíØ î±ÿî‹ðïfÞð@Èñ¯òø‘óÕpô²Iõ‘öpïöPº÷0ø?ù¢ãÝmðÞ9þß
áÑ❠ãi)ä61å8æÐ=çž@èlBé:Aê ?ëØ:ì¨2íx'îIï
ðìöð¿ßñ“Äòg¥ó<‚ôZõé.öÀýö™Ç÷s‹øNIùÑ#Þ”/ßV:àEáÛNâžWãa^ä%dåèiæ­lçqmè6méükêÂfëˆ_ìOUíIîß:ï¨(ðrñ=ùñÝòÕ¼ó¢˜ôqnõ@Aö÷âÖ÷¶™øŠVùÿnÞ¸xßqà*‰áãâ–ãW›äŸå̢懣çC¢èÿŸé¼šêy”ë7Šìõíµqîu_ï5Kð÷4ñºò}úòB×ó±ôφõ—Vö`"÷+è÷÷©øÅeùz
½Ý)
ÄÞÙ Ë߉ Ñà9 ÖáéÛâšßãKáäüâå®âæ`áçÝèÆØézÑê/Èëä¼ìš®íQîŠïÁsð{Yñ5<òñó®öólÎô,¡õíoö¯8÷sý÷9¼øvùª ÞQ $ß÷
(àž
+áE
-âì /ã” 0ä< /åä.æ+ç6&èà é‹ê6ëâìôì=ãíëÏïK ðý„ñ°dòd@óôÐîôˆ¿õB‹öýR÷ºøyÑø:ˆù× Þt Žß à° áN Žâì
Œã‹
Šä*
†åÉ æi {ç
sè«jéM_êðRë”Cì81íÞî„ï+îïÔÒð~²ñ)òÕjóƒ@ô2õãàõ–©öJn÷.ø¹èøsùlÞß”
à)
ÿྠüáS ÷âè òã~ ìä åå¬
ÝæC
ÓçÛ Èèt »é
¬ê¨œëC‰ìßuí|^îDïº'ð[ñüæñ ÀòE—óëjô“9õ=öéËö–÷FJøøù¬´ù™Þ$‡ß°à<záÈ
râT
jãá aän Wåü Læ‹ @ç 2è©
$é9
êË ë] íëðÖ섾í£î¯†ïFfðßCñzòôò³ÈóR˜ôódõ–+ö:ïöá®÷Šhø6ù?(ÞÁßDàÇ áJþáÎòâRæãÖ
Øä[
Êåà »æf «çì ™èt †éü
rê…
[ë
Cì™ )í%
î²îîAÍïÑ©ðbƒñõYò‰-óýó·ÉôQ‘õíVö‹÷+Ò÷Ήøs;ùÙ›áT‹âÏ{ãKjäÆXåCFæÀ
2ç=
è¼ é; ðé» ×ê; ½ë½
 ì@
‚íÄ aîJ ?ïÐðXòðâÇñmšòûió‰5ôþô­ÃõBƒöÚ@÷sø÷¬ø¯[ùY!ãË
ä?÷ä²àå&Éæ›±ç˜è‡
}éþ aêv Cëï $ìi íä
àí`
»îÞ ”ï] kðÞ?ñ`òäÞòj©óòqô|6õ÷õ–´ö'm÷º!øQÒøê}ù.Œå™qæTçr7èàéNùé½
Øê-
¶ëž ’ì lí„ Dîù
ïo
ïïç Áð` ñÛ]òX'ó×îóX±ôÛrõ`.öèçösœ÷Møùø#¡ùßççDÅ誡é|êxVëà
/ìJ
íµ Ûí! ®îŽ ïý
Oðm
ñà æñT ®òÊsóB5ô¼õô8°õ·iö9÷½Î÷D{øÎ#ùZéo1êÎë.Û돮ìñ
íU
Oîº ï éï‡ ³ðñ
{ñ\
AòÉ ó8 Äóªô;õ“óõ ¦ö‡V÷ø†«ø Où0Çꇗëàfì:3í•ÿíñ
ÉîN
‘ï® Xð ñq ßñÕ
Ÿò<
]ó¤ ô Ðô|†õì8ö^çöÓ’÷L:øÇÝøF}ù;.ìŒöìß¾í3„îˆHïß
ð7
Ìð‘ ‹ñí HòK ó«
ºó
pôr #õØÓõB€ö®*÷Ð÷søù­ù4í€OîÍïÍïl‰ð½
Dñ
ýñf ´ò½ ió ôs
ÌôÑ yõ2 $ö–Ëöüp÷føÓ¯øCIùåîbžïªVðó
ñ?ÁñŒ
tòÛ %ó, Ôó€ €ôÕ
+õ.
Òõ‰ wöç÷G¹÷«Uøíø~‚ùò3ð3åðw”ñ¼CòïòL
šó— Côä éô4 õ‡
/öÜ Îö5 j÷øïšøQ-ù·½ù¸xñõ!ò4Éòuoó¸
ôþ µôF Uõ óõÝ
Žö-
(÷€ ¾÷ÖRø0âøpù7òo²ò¨Róãòó!ôa
+õ£ Äõè \ö0 ñöz
„÷È ø ¢øn-ùÆ´ùãFóàóMyô…õ¿
¤õý 7ö< Èö V÷Å
ã÷
møZ ôøªyùRßórô±õä“õ öR
¬ö 6÷Ë ¾÷ DøP
Èø— Iùåõ‘õ?öp ö£
%÷Ù ¨÷ )øO ¨øŽ
%ùÒ  ùE õl"ö•£öÁ"÷ð
 ÷"
øW –ø ùÊ
„ùÁ¶öç0÷¨÷9øf
“ø— ùË wùN÷3¿÷W/ø}žø§
ùÓ wùzQøšºø½!ùã
†ù¼æøÙFùø¥ùù|ùÁ°ù ¸ºù ž£ù `Ÿù Qmù Ð<ù «:ù ù u%ù Xù Lù B ù "ù ¾(ù gçø Šø …tø…tø †mø†mø †hø†hø -ø ¦ø ¤ñ÷ uÇ÷ cÌ÷ [¹÷ VÍ÷ FÅ÷ SÀ÷ S°÷ 9°÷ Rª÷ -‹÷ „÷ Ž÷ }÷ j÷ )/÷ C÷ u ÷u ÷ † ÷ ‰ùö ®çö ¾sö §ö ³úõ Äö Äñõ Âäõ éõ Xõ L>õ XAõ mIõ r/õ ßô ¢³ô µµô œ„ô bô Åô ¯ô ©ãó Joó RNó <#ó KóKó JÿòJÿò Kãò Ôò ïàò ×èò Ï ó Ðóò À÷ò ñò ˆüò ìò qÏòqÏò cšò 0}ò &]ò oò ð
ªò ½
Óò ¨
Øò º
îò ¢
ñò ”
Çò j
Òò 5
ó =
!ó 
vó 
tó ê ¢ó é ¹ó Ý »ó â ©ó À Öó ˆ øó ‹ ô ~ ûó r ôr ô ] ô W >ô S 0ô N Cô < 6ô 4 Sô 0 ;ô $ Cô Xô Fô Iô õ Vô ý Üô Õô éô ïô @ óô j Dõ Å {õ â ¹õ 
Êõ 
äõ ;
üõ A
öA
ö @
2ö ç ‰ö å Ÿö Ö žö Û ‘ö  Úö â Ëö Û Õö ¢ åö x Üö r èö  ìö j ñö ` þö B ÷ õö è üö Û ÷ Ç ÷ Ä ÷ Ó -÷ « ÷   ÷ Œ ÷ † ÷ x ÷ } ôö j
÷ a ÷ 2 äö 3 Ðö ! Ùö Ïö ìö íö
âö ú
îö
þö úö ü
÷ ò
äö á
ñö î
(÷ ü
'÷ ô
0÷ 8÷ ö
E÷ ÿ
W÷ T÷ 6 W÷ 1 x÷ @ u÷ O |÷ @ ‹÷ \ ¤÷ I ¡÷ Â÷ Á÷ à
Ó÷ ü
ò÷ " ß÷ K ø N ;ø < (ø . <ø 2 £ø î
Êø ÷
ù÷
ù õ
@ùõ
@ù kù
nù ç
Mù tù ó
lù ù
wù ð
vù Ü
dù Ý
ù Ì
„ù À
§ù= ù †ù ›ù —ù ¨ù µù¹ùŽùqžù ]¤ù b«ù Y±ù ]£ù O®ù Q¥ù B¥ù A¯ù = ùSpø Sƒø ^šø m¦ø ~žø ššø ¤ƒø ±’ø Ë€ø ²ˆø Íwø ÒRø ÇNøÇNø ÒMø Ð<ø ø/ø
!ø ø - ø R Æ÷ c ¼÷ O ¦÷ O ž÷ < ƒ÷ C [÷ 0 R÷ < L÷ A 5÷ , ÷ ÷ö 
÷ ûö ÷ ÿõö ÷ ÷ÿö à÷ å-÷ Å÷ Í0÷ Ý8÷ È;÷ ÇU÷ â÷ Ôd÷ ¼I÷ ¾i÷ ¦’÷ ¯¥÷ “‹÷ ˆ•÷ }’÷ p‚÷ cŽ÷ _©÷ hº÷ _Á÷ T±÷ Vº÷ ;É÷ ;¼÷ 4Ú÷ Jë÷ Zæ÷ Tò÷ mÿ÷ \ø [/ø =ø E.ø ;-ø A7ø )Pø 8`ø 2jø @fø 4rø Bkø NZø Flø 9uø B~ø 6ø Pˆø Spøv½ùŒ¸ùÍ£ù Ù²ù Ü‹ù å–ù éŠù ñ¹ùiŠù c_ù htù tù v:ù ®mù Ùlù = >ù _ Pù Š Mù  Aù ­ :ù Á 4ù ¹ 1ù § ,ù Ÿ ù ­ *ù  +ù î #ù þ ù 
ù 
ù +
Aù Y
8ù z
ù x
øø †
úø €
Øø ‡
ãø Œ
Öø ”
Úø 
¶ø ›
Æø ¶
åø Ì
Òø Î
€ø Á
xø ¶
rø ª
Nø ƒ
;ø “
8ø 
ø ‘
ø †
ð÷ h
ï÷ R
Í÷ t
¤÷ R
•÷ @
z÷ @
d÷ Q
H÷ ,
>÷ 2
]÷ $
„÷
¤÷
¶÷
Ñ÷ 2
ø $
ø 
Jø 
ø ð ø ê é÷ ã ù÷ Û ï÷ Û ï÷ Î õ÷ Ê Î÷ ¾ Ì÷ Á Ù÷ µ Ê÷ ­ Ù÷ ¥ Ñ÷ ª ø š =ø ˆ Iø s Mø s 5ø e 2ø X xø { ’ø i šø } ¨ø ^ ¨ø W ¿ø I ºø . àø 0 Êø Õø Ëø ùÕø â÷ø ã
ù Ò÷ø ØÙø ¾Òø ÒÂø ´¾ø Ǭø «±ø ¬ºø ‡ñø kõø Xù fù U ù Fù [þø Où Wôø Kôø ;ù @øø Wìø tÇø o·ø Oëø Hãø ;õø >èø ! ù #ù ù ù )ù 6ù
/ù <ù ù ûù "ù î
ù ö"ù é$ù ã/ù ì:ù Þ7ù çDù Ú@ù ÝPù ÏGù ÌZù ½Nù µWù Á`ù °\ù žkù «mù Ÿwù °€ù ¥ù ´…ù —‡ù œù ‹–ù ˜£ù Š£ù v½ùYÜö[·ö :¢ö C†ö ;/ö ö ÙÇõ ¼„õ ÂZõ ‚Øô ~šô ’fô yBô n%ô Úó }¬ó gógó Omó 2fó Gfó ?_ó oó Aó 1ó èõò Íâò ‰Úò hñò _éò N¼ò …fò ÁÙñ š0ñ ©ºð Ë™ð ì*ð 0áï Wáï mÈï Nï ‹î =î ?Øí?Øí q_í Uäì €tì °/ì £të ¨šë æÅê Õ¬ê Ü|ê 1õé1õé (êí–öí÷Bí÷ Cí™÷ \í¥÷ œí%ø ½í;ø Ýí5ø íípø î“ø 9îžø %îø îiø Tî ø wîiø sîWø yîiø lîsø zîqø iîø _î‘ø dîªø Oî¦ø :î¢ø IîÐø =îÓø YîÛø PîËø ”î5ù ùîgù 0ï­ù hï§ù \ï®ù ªï½ùçû°ù Æû¬ù½û°ù °û¹ù¦û¾ù›û·ù ‹û¬ù tûµù`û¹ù lû ù ]ûˆù 8û€ù û›ù û~ù û{ù ûŽù ûù óú~ù ðúfù çú‰ù éúpù Ýútù àúlù Òúhù Íúrù Çúcù Âúpù ÀúXù —úQù ‹úJù ú5ù Múù Aúù ?ú ù úïø ùùºø Ùù«ø Óù“ø Öù€ø ãùø Êùjø Êùjø ¶ùVø âù~ø úbø ñùBø ÁùÕ÷ “ù¾÷ µùº÷ ñù©÷ (úI÷ 2ú÷ 'úÝö [ú–ö júaö JúEö múYö Ÿú;ö £ú&ö ¥ú8ö Âú!ö ¼úö ×úö Üú
ö Ñúêõ ¦ú±õ  ú‚õ …úMõ lú2õ rúÚô XúØô oúÍô ‚ú‡ô yúaô JúMô yú]ô ’ú)ô ”úô “ú5ô ¡úRô Áúeô Áú)ô ÚúCô Õúiô û‹ô û¥ô ûÊô ûÕô ûéô ûõ ûõ -û õ )û4õ 9û9õ 4ûLõ >ûOõ 3û\õ Cûbõ 4ûjõ ?û”õ 7û õ Šû©õ ÛûÐõ üö 4üfö ;ü¾ö ü÷ )ü3÷ 4ü.÷ ]üN÷ TüQ÷ gün÷ rüX÷ qüm÷ |ün÷ |ü|÷ ‹ü…÷ zü÷ †ü÷ „ü°÷ •ü¸÷ ‰üÆ÷ üÕ÷ ‚üÚ÷ ¥üú÷ «üø ºüø ¯ü/ø Äüjø äüzø ýDø ý:ø "ýCø 3ý+ø 4ý5ø aý>ø ký"ø zýø kýö÷ ‚ýä÷ ‚ýä÷ uýÖ÷ †ýß÷ ‘ýÑ÷ €ýÄ÷ Šý¾÷ ý½÷ ƒý¥÷ ¦ý‹÷ ·ý÷ ¸ýq÷ ÌýŠ÷ Ðýu÷ ´ýV÷ ±ý%÷ yý4÷ ©ý÷ ªýûö —ýÚö ¬ýÕö œýÉö ¢ý¾ö ’ý£ö ‹ýÀö ˆý¨ö tý¨ö ‚ý¤ö ýö ¡ýªö »ý¤ö Âý’ö Åý|ö ®ýJö ~ý7ö ¯ýHö Îý}ö Îý`ö ¼ýIö Õýoö Êý5ö ÝýWö ùýkö þfö þŠö 'þnö þPö *þhö #þö 1þ…ö *þŒö 1þ—ö 5þ˜ö Iþ”ö :þ£ö ;þ°ö Eþºö Lþ®ö GþÅö ]þ¶ö NþÇö MþÞö Xþèö dþÝö \þëö uþ÷ …þ ÷ „þ÷ oþòö ƒþÿö zþèö „þöö Šþîö ‚þØö ŽþÊö „þ¾ö ŠþÉö ‰þ»ö “þ»ö ƒþ¯ö ’þ«ö Œþžö ˜þ©ö ”þ›ö žþ¡ö —þŽö ~þ‰ö ¤þ…ö ¢þ{ö ›þsö ¬þkö ¨þWö þQö ‡þ;ö —þKö šþ@ö ¶þHö £þ.ö ±þ,ö þö ¶þ(ö »þö ©þö Âþö Èþéõ ¨þàõ ÆþÓõ ½þÁõ Çþ¶õ Ùþ¯õ ØþŸõ ½þ’õ Åþ}õ ®þŠõ ®þŠõ ¡þ“õ ¶þ–õ Ÿþ™õ ºþ~õ ¬þ€õ Åþtõ ­þmõ ÅþXõ °þUõ ÏþPõ Éþ>õ Óþ=õ Æþ9õ Øþ3õ éþ%õ Ýþõ ïþ!õ èþõ ôþõ üþõ ûþþô ðþíô ùþûô ÿþõô çþÚô âþÈô ÿþäô üþÛô öþÈô ÿèô ÿÑô "ÿÑô ÿ©ô 0ÿÛô #ÿ¾ô 6ÿÑô ;ÿ°ô ˆÿŽô uÿ‚ô „ÿô yÿxô Wÿsô @ÿbô ÿZô Rÿjô BÿTô -ÿVô òþ?ô ïþ#ô ÌþHô Èþ;ô óþô Þþô Ýþô íþô üþ"ô (ÿ/ô 7ÿLô oÿVô Nÿ_ô cÿiô ‚ÿbô ÿEô ÿ/ô yÿô …ÿô ‚ÿô ˜ÿ/ô µÿ.ô ¤ÿ'ô Éÿô ½ÿô ×ÿðó Áÿßó ÔÿÈó ÀÿÇó ×ÿ°ó ­ÿ¯ó ×ÿ£ó Ôÿó ¾ÿ›ó Þÿ‚ó ÿ)ó ,ÿó /ÿó ÿó ÿãò ÿóò Íþ©ò mþ¦ò wþ°ò iþ²ò 5þÈò þÂò Îý×ò Îý×ò wýãò mýÚò Xýçò UýØò %ý½ò ý‰ò ÝüŒò Ñü‡ò Çüwò Çü‡ò –üaò ^ü#ò ü\ò "üSò ;üBò Zü!ò (üäñ üáñ ýû¿ñ Ìû¡ñ ü±ñ jüò ÅüEò 3ýgò ýjò ¿ý;ò Äý!ò ®ý4ò Áýò »ýò “ýèñ mýÖñ Lý÷ñ ýêñ JýÓñ Pý®ñ zýÂñ ý±ñ týñ Uýmñ zýfñ oýJñ xý6ñ rý ñ ~ý ñ «ýêð ”ýáð ¨ýÈð Ëý¿ð Æýµð ñýµð éý¤ð üý¢ð &þ½ð %þ¥ð Bþ¡ð PþŠð >þzð _þlð +þhð -þ[ð Ôý:ð ¨ý0ð ›ýBð ¡ý)ð —ý ð ƒý-ð ŠýAð xý)ð jý8ð lýð hýð Mý ð 5ýäï $ýÙï ýèï ýåï ýÃï ûüÐï íüÊï ëüðï Ýüäï Öüúï åü3ð þüMð âü>ð ýXð ý_ð ýYð nýŠð mý•ð pý|ð }ýgð ýð ºýð Nýœð „ýÆð ‚ýÔð sýÈð iýðð qýÓð `ý¹ð ýœð ýœð úü¥ð ý·ð ÷üªð ÿüžð àüŽð Àü•ð Àü£ð ®ü§ð®ü§ð µüð ¨ü‡ð ¶üzð ¢üjð ‰üoð {ü`ð wümð jüWð ^üRð Yüjð Fü`ð Eükð :üNð (ü]ð 3üdð 0üzð ü=ð ü?ð úûGð ôû@ð éû0ð ëûEð ãû0ð ãûGð Õû+ð ÝûOð ÔûIð Óû)ð Ðû;ð Ãû+ð Èû=ð ¶û1ð °ûð wûìïwûìï lûÖïlûÖï lû½ï Uû£ï aû†ï ~ûEï ‡û4ï (û=ï (û=ï (û=ï (û=ï (û=ï (û=ï &û<ï&û<ï 2û_ï "ûPï ûeï û4ï êú6ïêú6ï šúMï Wú<ïWú<ï 2ú$ï GúDï Núhï EúDï úïúï )úýî ú¸î ú×î ëùžî Æùî §ùkî žùoî ­ùˆî šùî ˆùÀî ›ùÚî ÆùíîÆùíî žùßîžùßî „ù½î ‚ùtî Žù`î {ùHî ƒù6îƒù6î |ù)î ù7î yù*î Vù îVù î ÿø¶í ùèí =ùî=ùî *ùî ;ù"î .ù+î BùGî 2ù9î *ù:î 'ùaî'ùaî /ùeî )ùnî @ùcî 1ùî 'ùxî 3ù‡î ?ù~î =ù•î 0ù‘î Pù¤î Aùœî Aù¬î Qù¼î mù¸î `ùÂî vùÒî dùÉî où×î dù×î PùÃî RùÐî HùÀî BùËî 9ù¸î +ùÂî 1ù¡î &ù«î ùˆî ùTî ùjî ù‚î ùkî ùLî ù-î ùBî ðøgî êøXî èøvî Òøsî ÷øšî÷øšî øø¨îøø¨î ßøî Éøpî ãøfî àøSî ùî øøúí ÐøUî çøî øøóí íøóí øøêí îøÕí ÝøÕí Ëøüí ãøºí Óø°í ÌøÃí ½øéí œøöí ÇøÓí Äø¦í ñøží íønííøní çøí îø„í æøgí Þøxí Üøní Ýø2í ÙøVí ØøBí Æø]í ÉøEí «øSí ²øGí œøBí ‘øNí ›øní ˆøCí Ãø*í ®øí µø í Äø#í Ôø#í Ìøüì øçì Šøîì øÿì øùì ø í ‹ø í {ø
í zøûì Zøí ~øêì qøÝì VøÓì Døñì HøØì pøÈì wøÑì pøÁì øÂì xø¸ì cø«ì Xø­ì -øºì -øÃì ø²ì øÎì
ø°ì æ÷§ì Á÷ì Ë÷ì ¶÷|ì †÷Žì†÷Žì Y÷‚ì -÷Zì 9÷tì .÷oì ,÷Vì ÷Kì ÿöQì Üö@ì ÖöNì Öö;ì Äö3ì ®ö=ì  ö3ì …öEì ’ö7ì ˆö:ì ’ö0ì †ö-ì ‹ö%ì |ö,ì ƒö>ì wö/ì vöOì tö"ì `öì UöìUöì Döì <öì 1öýë %öì -öúë öñë !öèë öäë öÖë ûõãë öÍë ìõÈë òõ¾ë çõÃë Óõ˜ëÓõ˜ë Êõ„ë ±õë ­õcê ™õFê “õê —õIê ®õvê Ÿõ€ê ¡õ—ê ›õê •õgê ‡õºé õƒé Aõé !õé õÕè µôïè ½ô é Îôöè ¾ôé ÃôPé ¡ômé µô²é ¨ôÀé ÍôÐé ¨ôÅé ®ôÝé Êôûé °ô ê ­ôêé ¡ôøé  ô^ê Ôôoê Õô€ê Åô˜ê »ôŽê Çô€ê µônê ¬ô‡ê «ôê ýôøê ÿô!ë éô/ë Üô£ë ÉôÉë ³ôÕë ôÕë ôÁë 8ôÝë ;ôôë 6ôÞë Côúë 5ô ì Cô ì Gôì 7ô*ì Mô1ì 3ô;ì 2ô%ì ÿólì "ôWì !ôgì Áó‹ì áó„ì áóžì Ñó‘ì Óó¤ì ºóì  ó–ì ó–ì ¶ó¦ì ›ó™ì qó¬ì ‹ó£ì ”óãì mó¼ì [óÒì[óÒì 2óõì
óí íòýìíòýì Âò:í ò/í ¬òí Þòí Äòÿì Êòãì ðòæì ÝòÈì ÄòÑì ÇòÀì ºòÆì °òÏì °òªì Êòì Ðòrì µòeì µòwì ™òpì ¶òì žòÁì †òâì €ò¼ì ]ò²ì `òÚì 8òÒì òí òí òí òûì 1ò%í !òí òCí òNí òYí òcí ìñsí ïñXí Òñ`í ˜ñ·í `ñÕí |ñòí|ñòí bñëí ^ñÕí ùðñí !ñóí ñî ñî ñî ÿð)î õðõí Ëðüí Áðêí  ðêí uðñí 9ðýí Zðýí Nðî =ðî 9ðî +ðî +ð3î ðî &ðî ð î ð"î åï
î îïî Ýïî Îï!î Äïî ×ïî °ïî ›ïî ¡ïúí uïâí cï
î \ïòí Sïøí mïÜí IïÎí :ï½í ïRí ïHí;–ù ?£ù 1±ù J¥ù F·ù O¬ù U·ù$ºù‡¹ù$²ù žù m²ù b«ù n˜ù …ù n–ù c¨ù Q¬ù Žù .“ù "Žù 4‰ù "ˆù '€ù Iˆù Qzù ;{ù 8sù Duù 7nù Gmù .fù M_ù )Yù *Aù 9Eù +>ù .3ù uŠù ‡“ù ~Žù Œù u†ù ˆ~ù m}ù 0.ù /(ù A,ù 8ù J,ù R!ù c2ù d$ù ]+ù Sù G$ù 6ù Bù 7 ù D
ù Hù Fù Eþø O ù Oðø `ù nù Šù gù Méø OÜø Tëø VÞø _êø `Êø [¸ø _Ãø _¶ø i¿ø jÍø lÁø yÎø ^°ø e}ø {¶ø ¨ø Ž¶ø €âø Šáø ‘¸ø ¢Ãø £¢ø µø “³ø †§ø šø ž•ø ™ø ˆ“ø ˆø m|ø y{ø qvø …wø šø –ø ¦‚ø §vø ¡ø rlø {hø zWø ‹eø wTø |=ø †<ø ›Lø †Fø “@ø †/ø Š9ø ‰-ø Ÿ0ø Ÿ0ø ‰&ø Žø ”"ø ‘ø ¯!ø œø  ø ­
ø ¦õ÷ ¼ø «ü÷ «í÷ ·ø «×÷ ½Á÷ ÓÅ÷ Ÿ÷ Ô·÷ Å´÷ β÷ Ǩ÷ Ú¬÷ Ý¿÷ ܳ÷ æ²÷ Ò£÷ ԕ÷ Ú ÷ ڍ÷ êª÷ ގ÷ ç–÷ â„÷ ôˆ÷ Ú|÷ ås÷ ý…÷ ù~÷ ÷ än÷ n÷ ÷_÷ _÷ V÷ l÷ R÷ ^÷ N÷ H÷ K÷ 6÷ *:÷ C÷ 8M÷ A;÷ >I÷ O[÷ WP÷ S[÷ a^÷ Wm÷ bx÷ le÷ `L÷ oY÷ nq÷ wa÷ zn÷ \?÷ [<÷ o?÷ wY÷ ~O÷ u9÷ g+÷ t4÷ y!÷ }<÷ ‡>÷ {%÷ Š7÷ ˆ ÷ ™C÷ Ž÷ ¤.÷ ’ûö Ÿøö ›÷ ¤÷ ©÷ö ¯÷ µ#÷ ¶
÷ â÷ ×÷ à÷ Ó'÷ Ù,÷ Ê÷ Ò0÷ ¿,÷ ¬<÷ Ä8÷ ¾H÷ ×3÷ Ð:÷ ã@÷ ÖA÷ äL÷ ÐF÷ áS÷ ÂU÷ àX÷ Â`÷ Ö_÷ Þr÷ ¹s÷ ßw÷ È~÷ Ú†÷ Ê÷ ÛŠ÷ Ú¤÷ æ÷ ܦ÷ à¸÷ ȸ÷ ׸÷ ׸÷ ßÇ÷ ÞÕ÷ ÏÍ÷ Òò÷ ´ø Ôû÷ Äø ©ø ºø Âø º&ø Ã/ø Å"ø Ø*ø Ú:ø Ë:ø ÂJø Ô>ø ÆPø ÜJø Åfø Épø ã]ø Ïjø Ýeø Ótø áeø ×uø ákø ávø ëuø â€ø È…ø ʐø îˆø ݝø â°ø Õ©ø ¾¶ø ãÇø ¹
ù Èù Çù Öù Þù Öù à!ù Û/ù Ë5ù ×8ù ×Jù â>ù å?ù ßSù íCù úHù òSù Rù bù ñsù où ù‹ù ù ò”ù ø ù ›ù lù hù „ù "pù (‹ù 2}ù 2†ù :‚ù ;–ùïHí îöì î§ì î•ì îœì ÊíJì ¡í8ì xíëë ví¤ë RíŽë [í¤ë oí¤ë {íýë 4í?ë .í±êíñé BíÏé Zí›é ZíZé ¨í/é Ëí*é Ëí.é òíé úí é 2îúè *îæè 8îûè Zîëè ‹îÇè ‰î·è tîÁè …î´è €îœè ˆî§è ©îŽè Øî‹èØî‹è éî®è Áîµè =ï´è cïÝè ‹ïâè ²ï!é åïGé êïOé 0ðDé Òðé ñÜè Yñ°è ;ñ½è `ñ³è pñŒè gñeè Úð)è ·ðúç Ãðè —ð÷ç ’ðÿç ðèç ®ðàç ~ðÔç |ðÅç •ðÅç 3ðsç ð_ç ð’ç 7ð¹ç ð¯ç þï¡çþï¡ç éï‘ç ðsç ¿ï=ç Ãï(ç ¡ïç ˜ïîæ dïÄæ tïÔæ >ï·æ ÷îªæ÷îªæ ï~æ $ï„æ ïšæ 9ïaæ9ïaæ ’ïJæ ”ï1æ ðÞå NðÓå Pðäå €ð°å Æð—å þð]å ëðoå ñ9å 4ñþä ñ'å ñ1å ñå ñ÷ä ñöä ñå #ñûä #ñèä Cñää 6ñÖä DñÙä =ñòä añ¨äañ¨ä Eñªä 1ñ¢ä >ñ—ä 0ñ[ä Éð ä ð‡ã yðã Ÿð»ã Žð¨ã qð¨ã xðˆã Zðaã `ð{ã =ð_ã MðTã Dð4ã ðã ðàâðàâ ðÇâ ðcâ NððáNððá dðÍá Tð´á mð§á Uð•á ið~á •ðtá ð‘á  ðoá ®ðFá ûð(á –ñ#á–ñ#á ¶ñ á¶ñ á îñ,á 9òá {òÈà ©ò à Óò?à éò1àSòšß 1ò#à Mòà Nò4à nò=à ˜òà xò%à yòOà vò<à _òAà jòSà NòMà Qò`à GòDà @ògà >ò‰à òÁà òÐà òÃà Çñ×àÇñ×à »ñÕà»ñÕà ¡ñÔà •ñ¹à ñºà ñ¡à 6ñCà çð@à  ðbà ·ð»à  ðÆà ð¡à gðÃà gðá ,ð.á 5ð?á Ûïfá ¿ïMá¿ïMá ±ï†á Áï©á šïÇá «ï¦á  ï’á rïÍá •ïÙá ïüá nïZâ >ï…â Jï½â ï ã ïçâ .ïµâ ûî¨â ðîÜâ Ëîüâ Ñî@ã ïNã ïbã ìî†ã ïxã ï‡ãï‡ã æîä âî_ä §îöä Àîå ÖîâäÖîâä Öîå ïîå ×î3å Äî,å ¼î>å¼î>å ·î)å Ÿî#å Fîpå _îPå >îqå î·å Úíçå ÊíæÊíæ žíSæ Iíšæ í çí ç í çGüTêËùtã èù€ã žúG㠝ú5ã rúã Gúã Éù6ã ËùtãÈ÷±ä Ú÷Èä ,øµä zøwä ¤øpä ¯ø6ä úø%ä ìøä ½ø)ä ¹øä ùðã Lù¯ã 3ù’ã ù…ã ôø«ã ‚øÏã Xøºã )øÂã øæã ö÷×ã å÷ãã ä÷Ïã  ÷•ã …÷´ã „÷Ýã„÷Ýã g÷ÿã ÷ä Åö8ä £öAä ‡ö:ä |ö/ä Dö|ä iö‘ä ¹öiä
÷9ä P÷1ä X÷Dä +÷†ä 4÷›ä J÷µä ýöèä üöùä &÷å S÷ùä „÷Éä È÷±ädô å ô/å ­ô&å õèä .õÊä Tõ­ä [õˆä ìô²ä ×ôä •ôÖä †ôå dô å\òKè ¦ò0è  òPè Òòoè Tógè àó<è ôè ôè @ôè +ô
è 2ôúç ôÆç ¾ô£ç ³ôšç Çô‹ç ÕôOç õ.ç Sõéæ [õÇæ iõÏæ fõ¸æ ‡õ¨æ ‹õ‘æ yõ¼æ –õæ ¤õ‚æ ‡õæ õzæ ¨õ€æ »õ^æ ­õRæ Õõ@æ Òõ3æ éõ6æ 6öûå öêå 2öÙå öâå öÒå rö®å £öcå ¼öLå köVå :öPå Cödå öZå ÆõŠå õ¿å 1õÞå eõèå iõ
æ õLæ éô~æ îôÓæ sôç OôCç Kôoç Dô\ç ôrç ô†ç ô ç óó†ç õó”ç ¹ó·ç ¡óäç ÝóÒç Ðóöç pó(è óè Öò,è ºòè ƒòè ‰ò4è `ò9è \òKèSòšß gòwß \ò]ß hò=ß €ò$ß VòüÞ aòµÞ (ò©Þ <òšÞ ,ò3Þ ò
Þ òöÝ ôñúÝ ëñåÝ ðñÔÝ òåÝ òÙÝ þñÂÝ #ò¿Ý òµÝ
ò¥Ý åñ¢ÝÑö¡à öö¹à íöÝà Åöúà »öøà ˜öûà ‡öõà „öâà ‡öòà jö÷à PöÌà §õ¯à 0õÞà õôœà Øô«à Üô¸à õ·à Ãôåà Kô¿à Aô›à ô“à 9ôà ôYà ôNà ô4à Âó>à Œóà ó
à 1óíß ó®ß óºß óÎß éò1àÿüªÝÿüªÝ Èü½Ý ·ü±Ý hü¹Ý Zü¨Ý `üµÝ üÈÝ FüÅÝ vüÞ aüÞ ‘üÞ ‰ü1Þ CüUÞ ü~Þ ünÞ þûxÞ üWÞ ülÞ ûûtÞ Íû˜Þ áû€Þ ÊûƒÞ ¿ûdÞ Ãû‹Þ ±ûoÞ ¡û’Þ ’û½Þ nûŸÞ Oû´Þ ‹û®Þ xûØÞ UûÊÞ XûÜÞ pûÙÞ pûéÞ YûãÞ gûíÞ ½ûáÞ üöÞ ¢úß ¤úß ÷úöÞ ¨úß ‹úîÞ yúçÞ QúÜÞ úÜÞ Âùß ¤ùß ù7ß ›ù@ß ‚ùOß Žøgß døwß Vø”ß fø­ß Tø¶ß bø²ß XøÝß øà ±÷,à ”÷œà w÷˜à `÷xà c÷Tà ž÷Pà ˜÷.à w÷7à úö8à •ö4à ˜öà ƒö"à ‚öëß ¨ö|ß ”öIß 7ö>ß "ö\ß 5önß 'ö|ß öˆß öß
ö¹ß pöõß öà qöFà löbà jö•à Ñö¡àê±ø üžø ú‡ø ê±øh†ù qsù rqù }hù „[ù u[ù ‡;ù w=ù {Kù mIù \^ù ]‰ù h†ùvhö ˆYö žmö ¸Dö »2ö ¥&ö ‹+ö zö vhö›´ö µ¬ö Š˜ö ›´ö‡¾õ •¸õ Ÿõ ˆžõ ‡¾õÇø |¡ø Æaø £Mø ™]ø ‰Nø }aø wTø kfø Z^ø Qmø ?jø /€ø 7­ø ÇøÔ]ø îmø þnø ]ø hø 8aø QBø ¼ø Ïý÷ ªá÷ ÊÑ÷ Ï¿÷ Ä®÷ ¬²÷ ¶¥÷ ¬¤÷ «¯÷ ‡¶÷ Và÷ M×÷ %ò÷ ýõ÷ çò÷ Ïø éø æ2ø Ô]øN9í s4í tXí ^mí EXí N9í÷]í Ðí í `í ÷]íÄ óî[ :ï ‚ 3ï — Fï ’ Rï [ :ï¸Vï Ô\ï Ægï ¸Vïkï x ï –ï kïXï Pï \ ï fï XïÔö4ç Õöææ Äöóæ ãö½æ Ôö4çÝö½ç ÑöÄç äöç Óözç ìöpç Ýö½çìõèç ÛõËç òõÜç ñõÂç áõ ç Éõªç äõ­ç Ýõµç Ëõ·ç ÉõÜç ìõèçæõoè ûõ_è ÿõè ôõÿç Çõõç Éõè ¯õ2è ¿õ:è ºõ+è Èõ(è Âõ9è æõoè”ö\è Àö
è ¢öÔç šöïç «öìç »öè ¬ö-è ‡öLè ”ö\èXö3é ƒö"é ¡öÞè ‡öÀè rö—è dö°è ~ö¸è ™öçè öé Xö3éæõFé ñõ2é öCé $ö*é Uö"é Nöé öõ"é æõFé÷§å A÷µå r÷³å S÷‰å ÷§åðúæâ‘üïá ™üþá ¾üÕá ŽüÖá ‘üïálüÃá qüîá ŒüØá }ü¸á lüÃáŒü†á ¥üsá ¡üOá ‘üQá Œü†á¥üá Ïüá Ôüßà ¯üâà ¼üìà ¥üáóÓç -óÜç Dó¾ç Dó–ç óšç óºç ó®ç óÓç9õ6ç Lõ"ç <õ$ç !õ<ç 9õ6çFõç ^õç aõþæ Fõçcõç oõçæ Zõõæ cõç_õçæ õÏæ qõÂæ _õçæzüòÞ •üïÞ üÝÞ }ü“Þ òû•Þ <ü¯Þ >üÛÞ "üîÞ züòÞÒü2ßkôÓèÜúï •ú ï Mú ï ,úï ;ú)ï bú2ï ¢ú!ï Äú.ï ¢úï Üúïµ÷¸ò €÷šò ž÷·ò µ÷¸òøªó Ð÷˜ó à÷­ó Ö÷¥ó Ñ÷²ó ü÷Àó ø®ó øªóøô‘þ”÷ …þz÷ tþž÷ ‘þ”÷Yüäø `üÙø UüÈø ü«ø ü¶ø üÔø 2üñø Yüäø—ü‡ø •ülø lü>ø cüZø qüvø …üŠø —ü‡ø¨ûMö ªû5ö ‡û ö ¦û:ö „ûö šû1ö {ûö jûö ‡û.ö hûö eû"ö Šû?ö ›ûWö û/ö ¦ûZö ¨ûMöþýG÷ þý2÷ åý+÷ þýG÷™üšù ªücù ŸüAù Žü;ù ¤ü:ù ­ü)ù ³ü7ù ¸ü$ù ±üù »üù •üúø pü'ù }ü8ù jüIù wü[ù dü\ù QüAù 7ü@ù ü(ù ü$ù ùû0ù üdù Þûoù öû…ù üˆù )ü¶ù˜ü²ù ™üšùÝÿ>ó éÿ8ó Ýÿó Âÿ"ó Ôÿó Õÿó ÁÿØò ½ÿëò ¼ÿÒò §ÿ²ò ÿRò ½ÿ–ò ¹ÿ{ò Çÿ‰ò äÿò ¹ÿYò Íÿ`ò »ÿAò ÍÿMò ×ÿ=ò ÞÿIò Ýÿ;ò åÿKò ëÿAò ìÿ5ò ðÿAò íÿNò øÿNò èÿò ñÿ&ò ûÿ9ò þÿ)ò Aò Nò /ò ;Iò ^2ò Wò Iò 2õñ Hüñ >òñ Cäñ Iôñ Xêñ CÞñ 5Èñ JÓñ IÉñ VÛñ XËñ cåñ zïñ Þñ W°ñ D·ñ E¦ñ V¤ñ Fžñ Z ñ N€ñ EŠñ Poñ Wcñ oŸñ …±ñ ‹©ñ qnñ zXñ †ñ œeñ þð mñ ]ýð Zñ [$ñ _>ñ 7ñ OYñ A†ñ 0ñ 'Zñ Pñ &lñ Rñ Vñ æÿñ Èÿñ Àÿ$ñ tñ tñ ‚ñ øÿjñ äÿtñ ÚÿTñ ×ÿdñ Îÿ[ñ ÃÿYñ Ïÿjñ ´ÿañ ×ÿvñ Äÿrñ Ïÿ•ñ ¼ÿxñ ¶ÿˆñ ´ÿqñ «ÿñ ¨ÿmñ Žÿrñ Œÿfñ Eÿ|ñ &ÿxñ ,ÿ„ñ !ÿwñ èþxñåþœñ 1ÿÞñ öþåñ ÿÿñ ÿìñ ÿåñ 1ÿ(ò Lÿò =ÿ#ò Pÿ*ò Kÿ0ò 9ÿ9ò HÿUò ZÿJò Lÿ[ò Tÿuò Tÿuò tÿËò ÿÎò sÿØò ÿðò ‡ÿüò ‘ÿûò ÿó Íÿ@ó Íÿ1ó Ýÿ-ó Ýÿ<ó²ú*õ ­úðô zú1õ ú<õ ²ú*õÿý—ò YþRò dþ:ò Yþ1ò òýdò çýƒò Ãý¥ò ÿý—òžþ$ñ ƒþÜð ŒþÞð ]þ¾ð yþÇð jþ±ð Xþ¡ð uþžð þ¿ð tþ¼ð ‘þÍð þÉð –þåð ™þÐð ¤þÛð ¸þÐð ­þ¿ð ·þ´ð —þ›ð xþð MþŽð Bþ¿ð Œþ9ñ ›þ8ñ ’þ+ñ žþ$ñ`þ‡ñ @þqñ Rþ{ñ :þhñ =þZñ 3þ]ñ ;þpñ `þ‡ñ¯ýWñ ¤ý;ñ ±ý%ñ ¨ýñ ¼ýñ Õýñ +þñ þøð þýìð þÙð þÏð îýÌð ÝýÜð Üýíð æýùð Ñýæð ³ýùð šýñ ¢ý)ñ Œý5ñ ¯ýWñùBò ù4ò úø!ò ôø+ò
ù2ò óø,ò ºøtò Øøpò ßøSò âøaò øøaò øøMò ùWò ùFò
ù6ò ùBòÿ·ùûþ¹ù éþ±ù ÿµù éþŸù ÿ±ù ÿ®ù ÿ›ù ÿ·ù ÿ–ù ÿþŠù ÿ’ù ÿˆù ÿ~ù ÿ”ù ÿuù ÿ’ù *ÿ|ù .ÿ˜ù 7ÿ—ù 3ÿ‹ù :ÿù 5ÿˆù @ÿ†ù Gÿoù Aÿfù 3ÿxù -ÿrù 8ÿnù =ÿbù 0ÿ]ù <ÿTù ÿcù #ÿWù ÿMù ÿYù ,ÿ7ù ÿEù ÿ&ù ÿ)ù ÿ#ù ÿù ÿ"ù ÿù ÿù üþ6ù ýþù ñþù üþù óþù üþù ñþ
ù øþñø ìþÒø èþðø Øþëø Õþõø Þþ
ù Ïþìø Çþÿø Çþù Ùþù Âþ
ù Óþ!ù Äþù Áþ#ù Òþ)ù ½þ'ù ½þ/ù Äþ>ù ×þ?ù ÜþVù éþaù ÓþKù ´þDù Èþjù µþRù ³þeù §þ`ù ­þsù ¨þ„ù  þŒù ›þ}ù ‰þ‰ù ˜þzù þyù ’þkù þ„ù …þqù ŽþJù zþJù mþuù aþmù wþ^ù rþTù jþPù lþEù xþDù jþ&ù þ3ù þ&ù þ&ù ‡þù zþù ‡þù ~þøø Œþù …þÙø ‹þòø ˜þßø “þÎø œþÝø ŸþÈø Ÿþßø §þ×ø  þ·ø ´þ´ø ¬þ£ø þ¦ø ©þ™ø ¤þ•ø ¨þ‰ø ºþ†ø ¬þsø ¹þaø ²þ9ø ¡þsø ¨þ^ø ŸþNø ¥þ9ø þ@ø ¨þø ”þ%ø ”þø ™þþ÷ þù÷ þø †þø þ!ø „þ,ø þø zþ!ø €þ,ø sþ8ø sþ$ø iþ3ø kþRø fþ,ø cþIø _þ>ø \þIø `þWø [þKø Oþ^ø Hþ‚ø FþZø :þ}ø $þ‰ø 6þ?ø Dþ?ø ;þ1ø Dþ:ø >þ-ø Hþ/ø cþö÷ \þë÷ mþÜ÷ gþÍ÷ bþÔ÷ bþº÷
þö÷ üý
ø þýø ùýø ÷ýø ôý&ø þý-ø ðý.ø àý4ø ÊýOø ÇýSø Ôýbø Àý\ø ¾ý‚ø ²ýŠø Æý„ø Õýø Êý’ø Åýªø Àýšø ºý¨ø ´ý¡ø Áý´ø µý«ø ¯ý¹ø ´ýËø °ýÀø ¬ýâø £ýãø ²ýù §ýúø §ý ù  ýù œýù ‘ýðø ýù ’ý
ù ý
ù ‰ýù ‘ý+ù ‚ý$ù Šý ù ƒýþø pýù pýù cýù bý
ù \ýù Hý
ù <ý ù 9ýù ý'ù ýEù )ýZù Iýdù Pý~ù xýUù }ýAù rý:ù sý#ù {ý4ù sý4ù †ýCù ~ý<ù vý`ù žý]ù ¢ýQù ´ý_ù ÄýQù ½ý™ù"þ¢ù #þŒù þjù 1þˆù 5þwù ?þ~ù Mþsù ^þ…ù OþŒù _þ“ù ?þ­ù!þ©ù¨÷1÷ Š÷5÷ y÷êö f÷Êö h÷¶ö q÷Àö ƒ÷Ìö Š÷Ãö u÷´ö …÷¸ö „÷¬ö ^÷ö w÷Œö ÷yö V÷_ö r÷^ö M÷Sö 1÷6ö ÷ö ,÷ö G÷(ö I÷ö g÷Aö x÷Fö ÷•ö Ó÷÷ î÷I÷ øg÷ øm÷ ú÷l÷ û÷x÷ #øƒ÷ #ø’÷ øŒ÷ ö÷z÷ î÷W÷ Þ÷„÷ Ì÷÷ •÷\÷ ’÷G÷ ¨÷1÷;ùÕð ùñð Tùñ »ùñ Ùùßð ðùãð ãùèð ñùòð æùÿð Éù ñ ñùñ íùþð ùùþð òùøð õù÷ð Núñ$øýð /øïð %øÝð þ÷íð ê÷×ð øÃð ø²ð øÃð HøÁð €øÚð Íø¥ð ¾ø¼ð úø½ð "ù¦ð 3ùªð 2ùÃðÖ÷(ô øEô &øBô ø:ô ø.ô ø+ô FøRô IøDô 'ø,ô Aø9ô Eø/ô Wø@ô ZøWô høSô €ø!ô ®øô žø ó Ñø{ó µøcó ¼ø4ó žøó ±øó ¢øó øÝò ªøÏò £ø¾ò Ñø‘ò "ù[ò ùTò )ùZò ùRò ,ùNò ùJò Rù0ò Qùåñ cùßñ SùÀñ Xù–ñ ]ù‹ñ Où¡ñ @ù™ñ EùŽñ 3ùyñ ù§ñ ù¢ñ ùµñ þø¸ñ ùÊñ ù×ñ ùóñ öøò üøÖñ ïø®ñ ³ø„ñ ‹ø4ñ Lø'ñÇ÷Ñ÷ Î÷À÷ ²÷Ä÷ ³÷¶÷ ¤÷­÷ È÷©÷ ±÷ž÷ ÷¤÷ ”÷–÷ €÷u÷ ÷m÷…÷V÷ ‡÷k÷ s÷m÷ j÷÷ j÷±÷ x÷¥÷ Ž÷¤÷ ™÷¼÷ ­÷º÷  ÷Ç÷ «÷¾÷ º÷Ö÷ Ç÷Ñ÷Núñ úéð &úÚð )úÓð úËð
ú§ð Þù™ð ùÆð ;ùÕð2ùÃð <ù¸ð 0ùšð Øø|ðØø|ð •øuð•øuð 'øið ì÷wð É÷•ð æ÷‘ð ¼÷Áð¼÷Áð ø
ñ $øýðLø'ñ køŸñ ?ø©ñ ø‘ñ ø¤ñ "ø¾ñ [øÓñ yøò yøò ˆøò ŒøDò Zøžò Jø£ò 9ø•ò 8øzò ø}ò ì÷Nò ý÷eò ê÷[ò ø~ò Õ÷qò »÷bò ¦÷@ò g÷ÿñ b÷Íñ 7÷ƒñ ÜöHñÜöHñ ¶öJñ ¬ö_ñ¬ö_ñ ÍöºñÍöºñ ùö ò ÷”ò €÷¡ò m÷¡ò H÷šò …÷½ò…÷½ò Ý÷ùò Ï÷áò õ÷æò ß÷Ëò øáò .øÏò =øØò ]ø£ò oøµò —ø“ò Žø·ò øØò søðò ‰ø ó =ø)ó ø!ó î÷Có ì÷zó ß÷Œó Ò÷‹ó ¿÷…ó Ô÷¹ó ˜÷¯ó G÷¼óG÷¼ó =÷Õó +÷Óó I÷óó ÷ýó ùöôùöô {÷.ô Ö÷(ôNñ¼ö +ñ‹ö "ñXö !ñpö ñgö
ñZö ùð_ö ñˆö ñˆö 5ñ½ö Nñ¼öOõÕé Nõ³é 4õ˜é õÌé OõÕéVôB÷ Wô,÷ nô2÷ ô ÷ Åô÷ –ôÛö ¶ô÷  ôøö ”ô÷ ˆôÿö lô*÷ Fô&÷ Rô0÷ VôB÷^õmö eõJö Sõ<ö cõAö mõ9ö Yõ&ö Rõö õëõ {õâõ Nõþõ Kõö >õö Tõ&ö Mõ?ö `õJö \õ]ö :õuö .õ„ö @õˆö <õwö ^õmöDõ…õ Bõvõ õNõ õ2õ ïôõ êôõ Ïôèô ¦ôØô ¡ôæô žôÍô ‘ôºô ‰ôÈô œôãô €ôúô ¦ôóô «ôâô Âôòô Êôëô Þôõ Ïôõ çôõ íô.õ õ0õ õSõ >õwõ AõŽõ Dõ…õžô[ô ‚ôIô zô/ô |ôãó wô/ô €ôKô žô[ôëîÝõ ¾î½õ Øî±õ Ìî•õ ºîyõ Ñî­õ ¸îªõ ºîÄõ ±îÓõ ›îâõ £îêõ ¹îÍõ ëîÝõ0ðõ ×ïõ Ùïøô ˜ï õ  ï/õ «ïõ Àïõ Æï õ éï
õ üïõ ðõ 0ðõ:õŒï õ(ï õï õ>ï &õXï :õŒïÝôˆî úôJî àôyî Éôˆî ÝôˆîZï ä Šï²ã œï\㠒ïGã ~ïEã Bï€ã (ï¬ã +ïåã <ïä Zï ä

  3 Responses to “Category : Science and Education
Archive   : TRACKER1.ZIP
Filename : SAMPLE2.MAP

 1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

 2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

 3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/