Category : Science and Education
Archive   : TRACKER1.ZIP
Filename : MERCATOR.MAP

 
Output of file : MERCATOR.MAP contained in archive : TRACKER1.ZIP
£k]"÷pþ^à-µÿ÷ I÷ÓþI÷jÿI÷I÷–I÷-I÷ÄI÷[I÷óI÷‹I÷$I÷¾I÷ZI÷öI÷”I÷3I÷ÔI÷wI÷ I÷à I÷m
I÷ I÷É I÷{ I÷1
I֐
I÷§I÷iI÷/I÷úI÷ÊI÷ I÷|I÷_I÷Jã÷Óþã÷jÿã÷ã÷–ã÷-ã÷Äã÷[ã÷óã÷‹ã÷$ã÷¾ã÷Zã÷öã÷”ã÷3ã÷Ôã÷wã÷ ã÷à ã÷m
ã÷ ã÷É ã÷{ ã÷1
ã÷ê
ã÷§ã÷iã÷/ã÷úã÷Êã÷ ã÷|ã÷_ã÷J}øÓþ}øjÿ}ø}ø–}ø-}øÄ}ø[}øó}ø‹}ø$}ø¾}øZ}øö}ø”}ø3}øÔ}øw}ø }øà }øm
}ø }øÉ }ø{ }ø1
}øê
}ø§}øi}ø/}øú}øÊ}ø }ø|}ø_}øJùÓþùjÿùù–ù-ùÄù[ùóù‹ù$ù¾ùZùöù”ù3ùÔùwù ùà ùm
ù ùÉ ù{ ù1
ùê
ù§ùiù/ùúùÊù ù|ù_ùJ±ùÓþ±ùjÿ±ù±ù–±ù-±ùıù[±ùó±ù‹±ù$±ù¾±ùZ±ùö±ù”±ù3±ùÔ±ùw±ù ±ùà ±ùm
±ù ±ùÉ ±ù{ ±ù1
±ùê
±ù§±ùi±ù/±ùú±ùʱù ±ù|±ù_±ùJJúÓþJújÿJúJú–Jú-JúÄJú[JúóJú‹Jú$Jú¾JúZJúöJú”Jú3JúÔJúwJú Júà Júm
Jú JúÉ Jú{ Jú1
Júê
Jú§JúiJú/JúúJúÊJú Jú|Jú_JúJäúÓþäújÿäúäú–äú-äúÄäú[äúóäú‹äú$äú¾äúZäúöäú”äú3äúÔäúwäú äúà äúm
äú äúÉ äú{ äú1
äúê
äú§äúiäú/äúúäúÊäú äú|äú_äúJ~ûÓþ~ûjÿ~û~û–~û-~ûÄ~û[~ûó~û‹~û$~û¾~ûZ~ûö~û”~û3~ûÔ~ûw~û ~ûà ~ûm
~û ~ûÉ ~û{ ~û1
~ûê
~û§~ûi~û/~ûú~ûÊ~û ~û|~û_~ûJüÓþüjÿüü–ü-üÄü[üóü‹ü$ü¾üZüöü”ü3üÔüwü üà üm
ü üÉ ü{ ü1
üê
ü§üiü/üúüÊü ü|ü_üJ²üÓþ²üjÿ²ü²ü–²ü-²üIJü[²üó²ü‹²ü$²ü¾²üZ²üö²ü”²ü3²üÔ²üw²ü ²üà ²üm
²ü ²üÉ ²ü{ ²ü1
²üê
²ü§²üi²ü/²üú²üʲü ²ü|²ü_²üJLýÓþLýjÿLýLý–Lý-LýÄLý[LýóLý‹Lý$Lý¾LýZLýöLý”Lý3LýÔLýwLý Lýà Lým
Lý LýÉ Lý{ Lý1
Lýê
Lý§LýiLý/LýúLýÊLý Lý|Lý_LýJæýÓþæýjÿæýæý–æý-æýÄæý[æýóæý‹æý$æý¾æýZæýöæý”æý3æýÔæýwæý æýà æým
æý æýÉ æý{ æý1
æýê
æý§æýiæý/æýúæýÊæý æý|æý_æýJþÓþþjÿþþ–þ-þÄþ[þóþ‹þ$þ¾þZþöþ”þ3þÔþwþ þà þm
þ þÉ þ{ þ1
þê
þ§þiþ/þúþÊþ þ|þ_þJÿÓþÿjÿÿÿ–ÿ-ÿÄÿ[ÿóÿ‹ÿ$ÿ¾ÿZÿöÿ”ÿ3ÿÔÿwÿ ÿà ÿm
ÿ ÿÉ ÿ{ ÿ1
ÿê
ÿ§ÿiÿ/ÿúÿÊÿ ÿ|ÿ_ÿJ³ÿÓþ³ÿjÿ³ÿ³ÿ–³ÿ-³ÿijÿ[³ÿó³ÿ‹³ÿ$³ÿ¾³ÿZ³ÿö³ÿ”³ÿ3³ÿÔ³ÿw³ÿ ³ÿà ³ÿm
³ÿ ³ÿÉ ³ÿ{ ³ÿ1
³ÿê
³ÿ§³ÿi³ÿ/³ÿú³ÿʳÿ ³ÿ|³ÿ_³ÿJMÓþMjÿMM–M-MÄM[MóM‹M$M¾MZMöM”M3MÔMwM Mà Mm
M MÉ M{ M1
Mê
M§MiM/MúMÊM M|M_MJçÓþçjÿçç–ç-çÄç[çóç‹ç$ç¾çZçöç”ç3çÔçwç çà çm
ç çÉ ç{ ç1
çê
ç§çiç/çúçÊç ç|ç_çJÓþjÿ–-Ä[ó‹$¾Zö”3Ôw à m
 É { 1
ê
§i/úÊ |_JÓþjÿ–-Ä[ó‹$¾Zö”3Ôw à m
 É { 1
ê
§i/úÊ |_J´Óþ´jÿ´´–´-´Ä´[´ó´‹´$´¾´Z´ö´”´3´Ô´w´ ´à ´m
´ ´É ´{ ´1
´ê
´§´i´/´ú´Ê´ ´|´_´JNÓþNjÿNN–N-NÄN[NóN‹N$N¾NZNöN”N3NÔNwN Nà Nm
N NÉ N{ N1
Nê
N§NiN/NúNÊN N|N_NJèÓþèjÿèè–è-èÄè[èóè‹è$è¾èZèöè”è3èÔèwè èà èm
è èÉ è{ è1
èê
è§èiè/èúèÊè è|è_èJ‚Óþ‚jÿ‚‚–‚-‚Ä‚[‚ó‚‹‚$‚¾‚Z‚ö‚”‚3‚Ô‚w‚ ‚à ‚m
‚ ‚É ‚{ ‚1
‚ê
‚§‚i‚/‚ú‚Ê‚ ‚|‚_‚JÓþjÿ–-Ä[ó‹$¾Zö”3Ôw à m
 É { 1
ê
§i/úÊ |_J¶Óþ¶jÿ¶¶–¶-¶Ä¶[¶ó¶‹¶$¶¾¶Z¶ö¶”¶3¶Ô¶w¶ ¶à ¶m
¶ ¶É ¶{ ¶1
¶ê
¶§¶i¶/¶ú¶Ê¶ ¶|¶_¶JOÓþOjÿOO–O-OÄO[OóO‹O$O¾OZOöO”O3OÔOwO Oà Om
O OÉ O{ O1
Oê
O§OiO/OúOÊO O|O_OJéÓþéjÿéé–é-éÄé[éóé‹é$é¾éZéöé”é3éÔéwé éà ém
é éÉ é{ é1
éê
é§éié/éúéÊé é|é_éJƒÓþƒjÿƒƒ–ƒ-ƒÄƒ[ƒóƒ‹ƒ$ƒ¾ƒZƒöƒ”ƒ3ƒÔƒwƒ ƒà ƒm
ƒ ƒÉ ƒ{ ƒ1
Đ
ƒ§ƒiƒ/ƒúƒÊƒ ƒ|ƒ_ƒJÓþjÿ–-Ä[ó‹$¾Zö”3Ôw à m
 É { 1
ê
§i/úÊ |_J·Óþ·jÿ··–·-·Ä·[·ó·‹·$·¾·Z·ö·”·3·Ô·w· ·à ·m
· ·É ·{ ·1
·ê
·§·i·/·ú·Ê· ·|·_·JQ ÓþQ jÿQ Q –Q -Q ÄQ [Q óQ ‹Q $Q ¾Q ZQ öQ ”Q 3Q ÔQ wQ Q à Q m
Q Q É Q { Q 1
Q ê
Q §Q iQ /Q úQ ÊQ  Q |Q _Q Jê Óþê jÿê ê –ê -ê Äê [ê óê ‹ê $ê ¾ê Zê öê ”ê 3ê Ôê wê ê à ê m
ê ê É ê { ê 1
ê ê
ê §ê iê /ê úê Êê  ê |ê _ê J„
Óþ„
jÿ„

–„
-„
Ä„
[„
ó„
‹„
$„
¾„
Z„
ö„
”„
3„
Ô„
w„
 „
à „
m

 „
É „
{ „
1

ê

§„
i„
/„
ú„
Ê„
 „
|„
_„
J Óþ jÿ – - Ä [ ó ‹ $ ¾ Z ö ” 3 Ô w  à m
  É { 1
 ê
 § i / ú Ê   | _ J¸ Óþ¸ jÿ¸ ¸ –¸ -¸ ĸ [¸ ó¸ ‹¸ $¸ ¾¸ Z¸ ö¸ ”¸ 3¸ Ô¸ w¸ ¸ à ¸ m
¸ ¸ É ¸ { ¸ 1
¸ ê
¸ §¸ i¸ /¸ ú¸ ʸ  ¸ |¸ _¸ JR ÓþR jÿR R –R -R ÄR [R óR ‹R $R ¾R ZR öR ”R 3R ÔR wR R à R m
R R É R { R 1
R ê
R §R iR /R úR ÊR  R |R _R Jì Óþì jÿì ì –ì -ì Äì [ì óì ‹ì $ì ¾ì Zì öì ”ì 3ì Ôì wì ì à ì m
ì ì É ì { ì 1
ì ê
ì §ì iì /ì úì Êì  ì |ì _ì J†
Óþ†
jÿ†

–†
-†
Ć
[†
ó†
ܠ
$†
¾†
Z†
ö†
Ӡ
3†
Ô†
w†
 †
à †
m

 †
É †
{ †
1

ê

§†
i†
/†
ú†
ʆ
 †
|†
_†
JÓþjÿ–-Ä[ó‹$¾Zö”3Ôw à m
 É { 1
ê
§i/úÊ |_J¹Óþ¹jÿ¹¹–¹-¹Ä¹[¹ó¹‹¹$¹¾¹Z¹ö¹”¹3¹Ô¹w¹ ¹à ¹m
¹ ¹É ¹{ ¹1
¹ê
¹§¹i¹/¹ú¹Ê¹ ¹|¹_¹JSÓþSjÿSS–S-SÄS[SóS‹S$S¾SZSöS”S3SÔSwS Sà Sm
S SÉ S{ S1
Sê
S§SiS/SúSÊS S|S_SJíÓþíjÿíí–í-íÄí[íóí‹í$í¾íZíöí”í3íÔíwí íà ím
í íÉ í{ í1
íê
í§íií/íúíÊí í|í_íJ‡Óþ‡jÿ‡‡–‡-‡Ä‡[‡ó‡‹‡$‡¾‡Z‡ö‡”‡3‡Ô‡w‡ ‡à ‡m
‡ ‡É ‡{ ‡1
‡ê
‡§‡i‡/‡ú‡Ê‡ ‡|‡_‡J!Óþ!jÿ!!–!-!Ä![!ó!‹!$!¾!Z!ö!”!3!Ô!w! !à !m
! !É !{ !1
!ê
!§!i!/!ú!Ê! !|!_!JºÓþºjÿºº–º-ºÄº[ºóº‹º$º¾ºZºöº”º3ºÔºwº ºà ºm
º ºÉ º{ º1
ºê
º§ºiº/ºúºÊº º|º_ºJTÓþTjÿTT–T-TÄT[TóT‹T$T¾TZTöT”T3TÔTwT Tà Tm
T TÉ T{ T1
Tê
T§TiT/TúTÊT T|T_TJîÓþîjÿîî–î-îÄî[îóî‹î$î¾îZîöî”î3îÔîwî îà îm
î îÉ î{ î1
îê
î§îiî/îúîÊî î|î_îJˆÓþˆjÿˆˆ–ˆ-ˆÄˆ[ˆóˆ‹ˆ$ˆ¾ˆZˆöˆ”ˆ3ˆÔˆwˆ ˆà ˆm
ˆ ˆÉ ˆ{ ˆ1
ˆê
ˆ§ˆiˆ/ˆúˆÊˆ ˆ|ˆ_ˆJ"Óþ"jÿ""–"-"Ä"["ó"‹"$"¾"Z"ö"”"3"Ô"w" "à "m
" "É "{ "1
"ê
"§"i"/"ú"Ê" "|"_"J¼Óþ¼jÿ¼¼–¼-¼Ä¼[¼ó¼‹¼$¼¾¼Z¼ö¼”¼3¼Ô¼w¼ ¼à ¼m
¼ ¼É ¼{ ¼1
¼ê
¼§¼i¼/¼ú¼Ê¼ ¼|¼_¼JVÓþVjÿVV–V-VÄV[VóV‹V$V¾VZVöV”V3VÔVwV Và Vm
V VÉ V{ V1
Vê
V§ViV/VúVÊV V|V_VJ5X $E û> ì& ì& ë& ë& Ù ¸) £H œX ¬k ž` ˜k x z‰ t O O $o ô{ Ùq ہ é± äß Úì ôí çû Ãí ® µB ÆG æ… Û‹ ç³ ö¿ ðÆ çº ðã â
ì
Ý
è.
è.
Ý;
òQ
æL
ðX
Ú[
éo
Õe
Òo
Þ}
Ïv
Àƒ
¿“
*Ö
,Ë
:×
JÑ
k»
ÇÌ
0²
Ka 9U 4e l @t 4€ +y *‰ G† 9 >“ ‰ › W±\< qH —O ´L ¼: Ó# Â
 à
 åï Õ Ýè ¸Î ¨Ó¨Ó ³Ê žÁ µœ ¸ˆ «† ¼^ š Ÿ
 v
 o A !ç î â ùÑ ºÃ šÁ «Ò ”Ì ²Ý |Ò ¨ì ~Þ iî š d
 „  Œ# ¤4 é? ¿6 4 ®G Àq Ýx ¥z ¥ˆ — z‹ y› ° «µ ©À ¼ ™Á Ý Õ —í Àê ËÜ Ñè úß ïï  ä ø! # D -D 1O ;C =S DD =1 JC FQ ZQ P\ tM \< Ä "º ¯ '¾ 0¯ TÀFl5P NP BEFT P D ù* Ñ< ôJ i +~ .• F¦EÊ PØ >Ø >Ø 9ä Ñ Ø Ý ÷Ý ê ðì D Y2 WF IW .I RX 7+ 8 & 
 þ$ * &h € ™ 0— ž °
’  ùŽ î— ½ æ¢ ð‰ á\ ÊU æŽ ÕŽ ݤ Ñ™ ÜÄ õÏ åÕ éÜ ðç í õí ù ÓÕ ºå Ýë ªî Ìö Á É
 á
 Ì ç Ô ë' Ð- æ< Æ? ÉL áH ÊT Él Ùb Ùs øl ìu l å„ õ† ë˜ — ü¢ Ä;Ð

õõ
ó é  ªÄ
tg
ú.
¿ò ¿Ó ”‘ ‘Q ¥? ¤* v㠐 ©s “\“\ v /⠝ j º Ì( •® ƒ© t j2j2 sR †, # ‘0 š* « ¢í ©å —Ë ¥Ð ‘Æ ¬¡ ¸E —î ‘Ä‘Ä ‘¬ w‚ ai E^ P^ _V |. ~ ƒ) ž1  … • • Š Œ ”  “ò œñ Ý ðú ®÷ ®ì šç Žû ‚ú zñ ÚÚ } ¶ ŒÇ Š¾ ¶ ¹Ã ׶ ÞÈ êË ×´ ¹» Ž» }° ƒ£ƒ£ ˜˜ µ¦ ž“ °‚ ÒŒ ʼn ½w Ê‚ Éx æ‰ ‰ ~
x † æ‚ Ýu çs åi ÷x õp n ùo áXáX ò] æV ìI øQ õ? Q þ< ;; - A !A < 2 ( $1 # .6 ! * 2 Jÿ Jö T Oõ aç mï há vâ jÍ ‚È ‚¼ ŠÁ ‰µ –µ Š©Š© ›¢ £› ™ –‚ – ‡ ª «† —} w ‹ ”h £n ªc ¯U ¤S ¸D ÊK Ê9 à= È1 Ò, È,  ù Nâ MØ nÎ Íz FGFG Åz ‚ ë‚ ðŠ ‚ VŠ … " !ŠV‹MûÊ û¨ Âú¬ íú” àú‰ µú” »ú ¥út ¿ú\ „úu ¨ú` Žú\ úV ‹úH wúN €ú< húD „ú, Lú Aúù Lúß #úŸ
ú™ úŒ úZ ú þùó úÚ *úÍ ;úÖ 3ú³ 3ú³ .ú• >úÓ ˆúÑ ”ú« Äú2  ú Ñú 1û+ Øûû üÏ 5ü  ¶ü€ õüZ ßü3 ÿüU YýS mýC cýS ›ýM œý? Íý< ÎýD Öý$ Äýá Ûý· Ýý Îý^
þ ïý
 þ
 SþÛ ^þ¹ 1þ— aþ¶ œþ• ³þw •þŸ –þ¼ ³þØ Ôþ¦ åþÅ Êþâ úþ óþ* ØþG åþU Îþc Ôþ} Ãþ• Óþœ Áþ¬ Ôþ· ÂþÅ ÎþÌ ·þÓ ÈþÝ ¯þß ¥þ ‘þ ÿ8 \ÿz ŠÿÁ †ÿ' [ÿ~ îþ îþé ÿé 2ÿ ÿ +ÿ? Nÿ. =ÿC OÿH EÿV Xÿe 5ÿg Gÿo ,ÿ FÿŸ &ÿ© >ÿÀ
ÿº 0ÿë )ÿ Bÿ ÿ( ÿr Bÿ’ Ïÿl »ÿ\ èÿp \ h eƒ Œh ·X ©6 à* à* Ð ë& ð õÿ å VÔ uÝ †¼ ŸÝ ±È  žg 1g •\ ¦9 ” º ¥ ³÷ £Ö ‹ó Ø mÓ ‡Ó ¾ ºâ êâ þÑ º ø‚ ±b ü€ ¾ &  „ ,± 0s Bš kµ …³ —Ü ¹Â ¯  Á¼ ­Ó ÄÜ ¶â ½ï Åñ éñ Êþ È Ô æ
 Ö$ á( ×A èN E ïR Š 1| 1s ^ 1o &T 6e C^ :E U7 E( N5 O& c( I d ^ q m ~
 vø Jï Žñ Žæ ƒÜ £Ö ¡À z¶ nž ‡± Ž¦ ¾³ £• »• { Ä‘ Ñ€ µu Þy ñR ¾E ñ< ç' ù  ðø ã Ùî Ùî Âö äû ¾û îã ×ã Ú ÞÑ ¿ çº ¸ ¦ #¦   , I 9ƒ TŒ Mq [Š h‰ kl ]Z ih rc RF M4 uS rJ k6 “X „A ­C ‡ ÂM ±1 ÌD Ö$ N 3ü Iú 9ó ì æÚ £Ï ÿã ëÎ ÌÎ x³ x™ ?¹ ;¬ ~• b† b} y} ‹™ È© ÜÅ ,Ñ üØ ã GÝ ]à `® >ž Pž LŽ k® •® }§ ³œ ¡™ Çt ©e ÅP ©N É9 8 É- Æ ¦& Ó l¾ è­ ì£ Ï• Íz ʈ xC þ7 A öA ±O zD *O *O ¸K ®A J < \ Kì æ ß üÐ øÝ È´ ™v /“ D gˆ •t o8 Z1 I ï Z ¬i § „× ßæ 7È C² $À A§ =š | êi ¼~ si Áa ÑC ýZ O # å ÷ é Æ &Æ _² F© a— ‰” …Œ µ‘ ®ƒ ă îœ ñ‰ ‰ #w i 7a ÿY P ¨- z! i- s j S W* H 7 = ; ø
Ù
ÿÎ
ï×
èÔ
ݸ
ÖÁ
É»
¿×
³Ì
§Ü
« À! ¦ Å* à4 È, -` )h 1U CF C[ k i :‘ 5œ &‘ ¯ #™ ƒ Êa Êa ªd ´t ¥h °` “N oN kY XYXY eF X@ j8 Y) =) 2 +$ "  ú ÷ ó Ü æ Ý! Åë
½ë
³ð
­ê
§Ü
£ë
¡Ú
šë
”Ô
“ð
‹ê
“Ó
‹ß
‚Ñ
‚ß
sÓ
sÃ
G“
G“
B€
B€
In
:W
MD
z
‡
+
+
+
+
+
+
)
)
+


÷ òò òò  ñ hÕ hÕ M¼ V× Qò U× :© :© QŸ Gg I 7O <  2 ôÿ2 ÖÿN Ýÿd ýÿ| ýÿ| ßÿi ßÿi ÓÿK éÿ úÿ ñÿû ýÿð ýÿð ûÿæ ûÿð øÿæ äÿÊ äÿÊ ·ÿ| ¸ÿ¢ ÎÿÆ ÎÿÆ ¼ÿÄ ÆÿÑ ¸ÿÔ Àÿì ·ÿß ±ÿÝ ¡ÿö ¡ÿö ¦ÿû Ÿÿÿ ¶ÿþ Ÿÿ ™ÿ Ÿÿ «ÿ ¢ÿ ˜ÿ ®ÿ- ¤ÿ$ Ÿÿ/ ¦ÿ> ÀÿB ²ÿE ÀÿU ³ÿK ¸ÿW ®ÿT ¤ÿB ¡ÿK ÿ> ”ÿD “ÿ5 „ÿ8 ”ÿ# ‡ÿ' ‰ÿ
—ÿé ‚ÿó ÿ €ÿó —ÿ㠛ÿÍ ’ÿÚ pÿì pÿà eÿó Sÿì eÿ eÿ aÿ aÿ Tÿ Mÿè fÿè jÿÚ ¡ÿÀ ›ÿ§ \ÿ× Šÿ¨ ÿ¢ ”ÿŸ  ÿœ ŸÿŒ ÿˆ vÿœ Ÿÿx ”ÿn ‰ÿx pÿŒ PÿŒ €ÿ ‹ÿc ³ÿi ¿ÿI ¿ÿI Øÿ ¸ÿX »ÿC ¯ÿL ±ÿE Äÿ ¶ÿ5 »ÿ( ¤ÿ5 ®ÿ& ’ÿ( ›ÿ" ‹ÿ ÿ |ÿ5 {ÿ ²ÿ ©ÿþ
±ÿû
´ÿ Áÿ Æÿø
¨ÿà
—ÿà
”ÿë
ÿä
†ÿî
ÿñ
ÿï
†ÿä
bÿñ
ÿÚ
‰ÿÎ
wÿÁ
`ÿÐ
jÿÁ
ŽÿÁ
ÿÉ
ÿ½
ÿÁ
™ÿ¹
ÿ¬
„ÿª
^ÿ¨
\ÿ­
Mÿœ
Eÿ­
Jÿ™
/ÿŠ
ÿg
ÿ}
ÿc
ïþb
ïþb
ÑþN
¾þ*
¾þ=
¸þ7
¾þ'
¯þ
Ÿþ
Œþ
ƒþ
Šþ
þö lþö fþì Lþï Zþë Sþé ]þæ Uþá [þÞ OþÞ Mþë JþÞ >þð LþÖ AþÌ ;þÅ ;þÅ 4þ¸ +þ¼ )þ­ þ° (þª þ &þœ þ” þ‹
þŽ þ† þ{ þv þv þX þX þJ &þú Vþ Sþ‡ ]þl Pþ‰ Qþ¨ Dþª >þ· Bþ¨ Fþ™ qþ4 }þ vþÅ gþµ aþ’ ,þ (þž 9þ˜ 'þ¢ þÅ úýÌ ñý÷ äýû öý ãýþ ßý
 çý% Òý% Úý Îý ­ýP Èýh Ãýr ±ýz ®ýr ºýn µý_ §ýi ¤ýl µýÀ ¨ý× •ýØ dý Jý$ 7ý$ )ý 1ý åü ßü äü áü Êü& Üü Øü' Èü+ Óü6 ¿ü4 Æü' Šü= ©ü= ¢üF Wü9 nü@ düN _üA XüM Pü9 =ü4 =ü4 EüD 9ü4 ü/ +ü4 üY ü6 ùû< ùû< Ñû@ ±û; £û+ £û+ oû< ]û) tû ˜û) Šû ™û ¯û °û
û ¦ûþ œûü ‘ûþ ¡ûê ¼ûæ ËûØ ÁûÈ ¹ûÒ «ûÄ ·ûÖ Œûð pûø }ûâ lûÐ ]ûæ HûÓ ûÞ ûå ûé (ûß !ûû ûñ ÿúþ û ïú ñú Õú ãúü Ïúõ …ú
Wú Zú Zú Nú Vú úè %úø
ú÷ ú
ú øù úè ñùÚ óùÍ áùÀ Æù²  ùŸ ²ù¬ £ù± –ù¬ ”ùª ‹ù¦ ù² †ù ’ù› ù‘ qù™ mù‚ jù fù Vùƒ Xùw bù Tùh <ùl Pù_ EùA )ùK 0ù> )ù< Dù; 8ù% 8ù PùÓ YùÑ6Ô>Ò Ü UÎ Z¼ xÄ f¨ šÈ p° ož Œ´ kƒ Œh ºj ›\ ºZ šX ¬T J ÃL Ïb ÈT ÝR ±B ³2 Â> ½( ãH Ä( Ù0 Ì ð ¹ Ï  ø Ë ÿ ìï í ýã û Ý /é (Ø þÔ 5Ô ¾ G¾ 0Ê iÒ u¼ sÌ ˜Ý ¥Ð  Ý ½Ý ®ñ Æû Ôã ´Ê ÖÖ Üñ çÝ óë ª¼ ¦¸ θ æÔ ðÈ ×± ¸£ Ô« Ø• ç³ û³ Ý™ ÿ« ó’ ´ ôo - › ûg a q k " ^ < † I Œ D s – k „ x — | ƒ Š ‘ Ž o ‚ „ ” _ ” A © m Ÿ h ³ Ž • … Ÿ ª ¡ ’ ¥ ± ¯ ‰ ­ ® ¶ u À ® ¼ x Ì Ÿ Æ µ Ù n ã º ß  í · ñ Š û º õ à — È × ( ¨ . Ç * Ç * Ü : á J À D Ö n Ÿ ‡ Þ w À  ’ ¤ µ œ Å ž ¼ ² Ó º Ò ª þ ® 
À ê Ä Þ Ú ÿ Æ
ÒYùÑ 7ùr %ù" *ù -ù +ùÛ ùà .ù‘ Kùq DùZ ?ùg Gùo 'ùš Wù, Žùë šù Äù˜ ¶ù› »ù‘ Ñù ïù ú‚ 'úe Zún lúy kúz út ú{ ­ú‡ ±ú{ °úŠ Æú éú ïú‡ àú„ íú„ ôúw ôú û #ûŽ#ûŽ û¤ û™ Fûà Jûä \ûó Yû eûB eûG ŒûZ õûq $üp Yüq Eüo \üu rüg yüQ Dü Aüå @üó 2üÙ -üÜ 2üÏ EüÕ 0üÀ 4ü¹ AüÀ *üz $üh ü ü ü üü üûq üj ü< ü3 ü ü ýûå üò ïûÓ Ñû·Ñû· çû§ óû³ êû¼ ü¨ü¨ 8ü¹ Aü® —ü¬ ¶ü¸ ²üÁ Øüµ ý½ -ý° ý´ Dý¦ aý Gýœ ;ýœ EýŒ Rýƒ Yý† Iý ZýŠ _ý pý‡ mý} sý‚ iýŒ ŽýqŽýq €ýk yýb ‚ý_ ‹ý> nýú sýª hý¨ nýÈ lýº ^ý³ iý¥ eýŠ aý˜ Yý cý€ gýn VýW gý8gý8 hý) ˆýý ºýÒºýÒ ÌýÆ Ëý¶ Ùý¶ Òý§ àý  öý§ íý³ ýý§ þ– 5þš }þ¼}þ¼ ŒþÃŒþà £þÖ ÏþÐ ùþà ÿ¸ =ÿ Jÿ"ÿ! øþ_ ÿc ÿn ÿy .ÿd ÿo ÿ… ÿ{ ÿx ÿƒ ýþ{ úþ… üþt ñþ… êþ• Æþ¥ Îþ² Ãþ¥ £þ¢£þ¢ žþžžþž “þ˜ “þ‡ [þk ]þ\ þ6 ^þ" 8þ" /þS "þS "þ= þD ùýi ×ýj ×ýt §ýp  ý] ý] ýu Œý‹ sý ƒýƒ ƒýw `ý‡ mý– hý© <ýÊ ýÒ ýð éü ñüõ ýå öüÐ äüæ Ëüë ¼ü
 Îü" Ëü- ¶ü6 Èü8 ÊüDÊüD ‹üy vüš 0üÐ 8üÞ KüÕKüÕ =üì Fü÷ 4üû .üò %üù%üù )üí üã áûì õûä Ýûé ´ûý Œû vûvû Pû û# ÑúOÑúO ÑúO ©ú~ Pú¾ RúÅ .úÖ *úÎ Mú¾ úÎ ú× úà øùÓ úÐ úÎ òùÍ Ýù½ ‹ù£ Tù¸ 'ù¼ ùÏ ìø× Üøé ”øõ ,ø! ç÷X ¬÷_ q÷t L÷žÞ Sw b‚ Òv Ól ½X ¥S YT SwúÞ î 4ñ kÚ „Ý ”¾ ¿ ¼¶ ž¹ ž® Þ¦ ˆ øu èi Ðz Š~ ul Yi L{ 9m -q 0e : ÿG ÷]÷] âl ¨d |n hm Zd V\ ({ 8Ž m‡ £{ ̃ ͏ ¨¬ ©¹ ±Ë {Ù w⠍ñ ©ò Îà úÞýþn ÿ} #ÿ‚ mÿy ÿm ™ÿe ¥ÿS `ÿR YÿB )ÿR ÿi ýþný 6ý• )ý¤ ;ý ‡ýã ãýó þï þç (þõ þí &þæ aþÞ þÛ ‹þÓ šþÑ ³þ´ ãþ² ÿš "ÿ‰ )ÿ‘ ,ÿ„ Dÿƒ Kÿw 7ÿ‹ Oÿ€ ]ÿt Jÿt Rÿk `ÿt sÿf nÿ\ ‰ÿ[ ŠÿS —ÿZ ÑÿJ Æÿ; Öÿ6 Åÿ6 Èÿ- , / C ú ÷ÿí øÿú åÿí ©ÿõ 2ÿè Bÿ ]ÿ Wÿ( ÿ2 óþG áþw ‹þy hþŒ Zþ¢ [þ– ;þ– +þœ $þª "þ˜ þ  ôý¢ Ùý´ þº ïýÊ ©ýÊ |ý¤ Rý¡ Iý )ý %ýŽ
ý… ý"ÿ! 2ÿ 2ÿ =ÿö Mÿï AÿÒ Sÿ° <ÿž Gÿš Sÿc IÿF Tÿ@ Eÿ; Eÿ. Jÿ' Rÿ4 Wÿ/ Sÿ dÿ' Wÿ ]ÿ Nÿ Nÿú Bÿû 0ÿå 7ÿÝ 'ÿÐ ,ÿÄ þþ· ÷þ¼ îþ¸ åþ¥ ìþ… Ðþ… Èþ{ Úþl€ +“ ¥ ­ « ñ§ é¡ ë— éŸ ڝ Ԃ „V AY /, . 6 7?
I ×ÿ Øÿ Éÿþ ×ÿ ÉÿÜ ÒÿÙ ÏÿÉ ­ÿÀ ›ÿ¢ jÿ… xÿy yÿU mÿV sÿe JÿÚþl ÎþT Èþ[ ªþP œþJ þ? šþK zþ? zþ Yþäÿ kþÐÿ [þÐÿ Sþ¼ÿ 9þ²ÿ Fþœÿ >þˆÿ Gþoÿ Cþ`ÿ 1þ]ÿ 9þRÿ lþ2ÿ jþ<ÿ ~þQÿ }þEÿ …þEÿ zþ>ÿ ‡þ?ÿ ŠþRÿ ˆþbÿ ‘þhÿ Šþ]ÿ ”þ<ÿ ƒþÿ fþÿfþÿ þ¼þ þ þ ,þ†þ #þyþå wþ » „þ Ž ~þ ^ þ Ãþ ú
êþ „
*ÿ #
'ÿ %
ÿ ÷ 2ÿ é 2ÿ Ù +ÿ ƒ Nÿ x Mÿ { @ÿ u Iÿ [ :ÿ V @ÿ A (ÿ C 0ÿ 7 /ÿ F 7ÿ N Jÿ ; Eÿ 2 +ÿ ÿ ! ÿ ( @ÿ <ÿ & Mÿ 4 Qÿ . ^ÿ Iÿ Tÿ Sÿ * fÿ ! gÿ + jÿ ( vÿ vÿ " |ÿ wÿ |ÿ Šÿ „ÿ •ÿ ˆÿ ÿ”ÿ ÷ÿ é~ÿ êÿ á‹ÿ ۏÿ åžÿ Û•ÿ Û¡ÿ Ó™ÿ Ξÿ Í«ÿ Åœÿ ¾«ÿ ·¦ÿ ¹¯ÿ ³¥ÿ ¯°ÿ ¢§ÿ ª»ÿ ž¬ÿ œ¶ÿ ‡²ÿ Š¹ÿ }´ÿ ‰¿ÿ y¿ÿ xÊÿ n¼ÿ nËÿ f¿ÿ cÎÿ `Äÿ TÓÿ NÍÿ FÓÿ KÃÿ @Ðÿ 1Æÿ 0Ðÿ Åÿ Êÿ ²ÿ ±ÿ
§ÿ øÿ ö’ÿ ’ÿ øŽÿ ýƒÿ ï’ÿ Õzÿ Õzÿ Âqÿ ¯Dÿ ›6ÿ ³jÿ °zÿ Ÿtÿ £hÿ qÿ ‘bÿ ‡vÿ ccÿ Lzÿ D£ÿ :«ÿ B»ÿ ځÿ ÕŽÿ ²ˆÿ ךÿ îœÿ ð¨ÿ Øÿ #öÿ úÿ H ŒX †} _‰ Q  Hš O¨ 5ì 0% ( '2
K ( ? // ùZ îZ çF íL è` Ùn Ðc Ós ¡š X³ C“C“ N¶ ÿÄ ø¿
¸ ù¶ åÁ ÁÀ ½« ´¶ kÄ UU YÏ AØ ÿ çá ÷+ Æ] •{ ‚ƒ‚ƒ f‹ ^ƒ 6ƒ 0y 2 † $ˆ 9³ /® F¾ @È × ë â öæ ýÔ úà õã Ûô çé Ûé ×× ×ì ÐÜ Åî » ªñ šú ¹ü ¬ › › ¨ § › ¡ Î ô, :% < h ? 2 ) ú ûõ Ê ¹ « ° ¢$ % ' 6 þ8 8 üN Ùa b š q” j€ pm s ` ~` ?N
< 0 0 1Ý /¿ « õ· ûÄ òÉ åË ëÐ Ýå ) ù@ òN éi €;ö 7Ý Ñ ;ö¯© ¡• ž“ Ÿ„ —u †€ q] bj xq e{ l— ¦µ ¯©xp hn ˆP xpbn …B ]^ bnÉr Ûa ër é… Ò… Ér©¦ t” †v ±¢ ©¦÷q ÅÀ à® ù² û» ÅÀ O h b O õ
ø û
ì ï õ
ø è
 Þ
þ æ
ö ñ
ù è
 éÿ ûÿí îÿñ
Ù éÿÏÿg Æÿi áÿG Øÿ? êÿ? Ïÿg0ÿJ .ÿ6 7ÿD =ÿ6 <ÿ +ÿ ;ÿ' 4ÿ* )ÿ' ÿ; 0ÿJ
ÿ” ÿ .ÿm /ÿY ÿH ÿ[ øþe ÿm ÿc
ÿe ÿm
ÿ”{ÿ± ªÿŽ ¥ÿg ™ÿu ¥ÿw ¦ÿŽ –ÿœ wÿ¥ {ÿ±ÿ =ÿ bÿþ Yÿç WÿË GÿÖ Uÿà [ÿ =ÿ ÿÏþ Üþ ìþ þþ ÿ ÿ ãþû Ïþ dG {W ™_ ŽB dG G
Ý æ (Ò
Ï
Ýû ûÛ Ð ½ û¢ ™ „ „ ¢&g >_ CH /H 5O &g“ý‡ šý °ý‡ »ýq  ýg Œýq žýs “ý‡óþ¾ ÿ· ùþµ ãþ» óþ¾ÿ´ ÿ´ ÿ© ÿ´ÿ­ &ÿ  ÿ¢ ÿ­ÿœ 7ÿ– 0ÿŒ ÿœþìÿ öÉÿ ô¾ÿ í°ÿ Þ¦ÿ Ö«ÿ Ý•ÿ Ñžÿ Ý“ÿ ̍ÿ “ÿ ¾†ÿ §ÿ ¦ÿ ™~ÿ ‘wÿ „ÿ q~ÿ oÿ fvÿ Vyÿ F”ÿ F­ÿ W§ÿ ^²ÿ F¶ÿ KÕÿ ZÍÿ KÚÿ Vñÿ høÿ žíÿ Áöÿ þìÿ/1 =1 2% 5ý îõ  ) /1YY û ûÿÿ ûýÿ ûîÿ +ûÔÿ ûÁÿ û²ÿ 6û·ÿ BûÈÿ 3ûÔÿ 5ûßÿ û
ûþúëÿ ûÚÿ ûëÿ þúëÿþjíÚ °Â m± M¯ S uÑ µÔ Ñä ·Î íÚ füc Gü8 RüX fücü( øû ùû õû çû ü5 +ü3 ü(ôûy ù Ý ×ýÀ ðý¸ ëý  ý^ aý^ Qý ý¸ ×ýÀ£þ{ ¸þ^ ‘þ jþ2 kþV ~þu £þ{ÂþØ Õþà ½þ ÌþÆ ·þ’ Áþº §þ’ þ‰ ¦þ¯ ˆþŽ ~þ• Ÿþ¿ ¨þÜ žþ­ ¸þã ÂþØ¡ &Š ü| ¡íüÐ ÑüØÓÒ äÍ Ô² ¯¹ Ǫ Êœ °w ªˆ ªr U t ­> §& ¹2 ß* ©  ­ô Âþ Ïñ Øû ×ð áý èô êë îô ê ø åÎ ïÝ üî á ô & *æ Mû wç nÎ \Î @´ [¹ N± U¥ \² nª U  CŽ \– [Ž l m {¥ —­ žŸ ly U€ Vq io Vj nl _R UZ aC i: ˆj £y ©r ˆB ’0 ­U º: –æ €î mæ jö l q Aö _1 OW <_ 13 $+ /B - 0 åú Âú ¸ H H S ù@ áH Ö. Ò; Ç3 »1 É@ ©8 ÒJ ¼F Çd ²K ªX ©E P ›B |E y; %K F P úE ¸C°a › ¾Ÿ ᶠӥ å  Ú %È × 'Ý !â
é 3ù ) ) Li ]m Ju n‹ b• p• ~´ ½Ô ¿Ç ÓÃ ÓÑ,þt JþB àýc ñýt ,þtu ñî Ú öÒ nñ [
 &! uiù R¾ ]¿ ,¢ I¬ ;™ )‹ I‹ c§ F¢ d² P® gÆ l¶ x¿ · „© ‘¡ p‹ O~ {
¡ R d [þ iùE ô0 : í( ô ç í. EO Hò [â SÖ iÞ ‰Î ëÒ ÍÉ »¾ ů ħ ®¢ ™® •º žÆ ‰´ e¿ DÑ Iä .ê O þœ þ‘ ñýy æý~ ÷ý‹ äý~ ‡ýœ §ý¤ ½ý’ ¹ýž Îý¦ Ùý— çý¦ ôýš öýŽ þœ Þ¶ í ò¶ – ó èº Ö¬ Ⱥ ÉÈ Å² ¸¸ ÁÆ ŸÒ §º ÊŠÀsÔÊ 8Î ,¼ <È 4¸ I¼ ™ r ¹d ²R ¥X ¯: ëj ¼ ¸” °‰ «‹ Ÿš °¦ “¢ m¤ 1¼ (À :Ö Èãc ØM âM Ý5 Ó/ Ý æ: ç+ ò/ ã! ë
 Ñ É) ÐU ãc]¼ Gµ <£ B‘ X‡ F‚ ;¥ G· ]¼ôøe ÒøS ù ùö )ùê 'ùö /ù ?ù 7ùñ Dùý Mùõ PùÀ ]ùØ yùÑ eù¦ ‚ù¶ hù™ eùu jùY ùY ˆùy šùm ‘ùœ ùª nùì Jùc &ù¢ ùÁ +ùÓ ùÁ ùÊ &ùì ùö ùê þøÈ ùª ÛøÀ Êø± ·øt Éøe ôøeÈþ¥
þª
ÅþÚ
0ÿí
\ÿÜ
rÿå
bÿå
mÿð
\ÿö
<ÿõ
eÿþ
dÿø
oÿû
kÿõ
nÿõ
Áÿµýe
Åý_
ÄýO
šýL
“ý7
µý4
¿ý)
Åý:
ñýI
þl
vþb
^þl
•þ€
Åþ}
Óþ…
Çþ–
žûj Áû˜ Ýû¢ Øû˜ Ðûˆ àû óû¼ ü´ ìû“ þû© ü¤ ü· üÉ üÍ Oü´ ‘ü¶ Àüe
ýa üüC ý$ ý 1ýü !ýö $ýÖ EýÖ HýÇ Žý¹ ûý± ÷ý© þ² ýý© þª ÿý¢ Bþ¢ dþl yþn xþS þ7 ™þ0 ‚þ; vþ0 þ* yþ Mþ/ 6þ" :þ4 (þ0 6þE þH þ` ýýa þE þ$ ùýò
ùý­
ÅýŽ
søå ŒøÝ jøÎ zøÅ tøµ øÊ ‘ø³ hø¢ |ø› ˆøx ®ø†¬øf ™øv ƒøj føq 5ø Oø’ gø  Yø· pøà Uøà jøÅ _øß søåÁÿ —ÿõ
ªÿï
¯ÿê
œÿÝ
¥ÿÃ
|ÿ¬
ÿ°
Èþ¥
Çþ–
Õþ‘
×þy
‘þI
‘þI
Xþ/
Xþ/
ûý
Âýø •ý
°ý
uý
uý
§ýl
µýe
ÅýŽ
¨ýë
zýâ
eýÅ
RýÎ
Uýå
ý ‚ý7 uýH „ýK sýi ý” ý‘ ÷ü ýn áüa Öü2 ØüH Íü: Ôü] ­ü@ ü, ü ˆüÈ
Ÿü¥
 üe
rü
rü


=ü
=ü
'ü]
'ü]
ü¤
Kü5 Bü= 2ü5 ü! 7üQ7üQ füŸ gü‰ ˆüœ ‚ü œü¡ Ëü¤ Öü± ý™ ý¬ Sý¤ 7ýº 3ý× üü× ýò ¦üé €üÑ JüÙ &üþ ü üþ óûñ æû ³ûü ^ûß^ûß Dûê 5ûá ;û öúê ÝúñÝúñ BûC žûjFþ4 Pþ! Gþ +þ# Fþ4–÷{ »÷l ¹÷X Â÷e Ñ÷g Ñ÷P Ö÷E $øF 'ø> ë÷3 Ð÷B Â÷; Í÷M ±÷W ·÷i £÷q r÷i [÷j e÷w r÷l –÷{Høé Søß Pø¯ eøž Zø| jøl jøN Vø/ Hø4 Yø$ ^ø Mø Gø/ ø, Bø= Sø7 XøM cøM _øf Føh eøl Jø† Xø’ Jø± OøÞ >øì Høé¯øå
§øÌ
´øº
ìø‘
±ø¸
¥øÌ
¯øå
ün ü( ü ü5 üH ün =ü¶
müž
Fü¯
/ü¯
=ü¶
Äü” ñüx ýS ýF ý@ ÝüK ÆüY ¸üu ·üŠ Äü”

  3 Responses to “Category : Science and Education
Archive   : TRACKER1.ZIP
Filename : MERCATOR.MAP

 1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

 2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

 3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/